Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2010/30/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 19. maja 2010. godine o navođenju potrošnje energije i drugih resursa kod proizvoda koji utiču na potrošnju energije pomoću obeležavanja i standardnih informacija o proizvodu (Službeni glasnik L 153, 18/06/2010 str. 0001 – 0012)Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labeling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (Official Journal L 153, 18/06/2010 P. 0001 – 0012) 32010L0030 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 8.12.2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2008-388 Predlog zakona o efikasnom korišćenju energijeDraft Law on the Efficient Use of Energy       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1. Scope 1.1 Predmet i cilj zakona                   1.2. Scope 37.1.1.37.1.2 Bliže definisanje proizvoda na koje se zakon odnosi delimično usklađeno Član 37. stav 1. i 2. Predloga zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim će Vlada propisati za koje vrste energetskih proizvoda je neophodno označavanje njihove energetske efikasnosti i dinamiku obaveznog uvođenja oznaka i ispunjavanja minimalnih zahteva energetske efikasnosti. Članom 93 stav 3. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 37. Predloga zakona doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona.       1.3. Scope 37.1 Proizvodi i stvari na koje se zakon ne odnosi potpuno usklađeno             2.1.1. „energy-related product” 5.1.32) proizvod koji utiče na potrošnju energije potpuno usklađeno       2.1.2. ‘fiche’ 5.1.22) lista sa podacima potpuno usklađeno       2.1.3. ‘other essential resources’ 5.1.28) ostali resursi potpuno usklađeno       2.1.5. ‘direct impact’ 5.1.8) neposredan uticaj potpuno usklađeno       2.16. ‘indirect impact’ 5.1.8) posredan uticaj potpuno usklađeno       2.1.7. ‘dealer’ 5.1.33) prodavac                   2.1.8. ‘supplier’ 5.1.18) isporučilac                   2.1.9. ‘placing on the market’ 5.1.40) stavljanje na tržište potpuno usklađeno             2.1.10. ‘putting into service’ 5.1.41) stavljanje u upotrebu potpuno usklađeno             2.1.11. ‘unauthorized use of the label’ 37.1 neovlašćeno korišćenje oznake potpuno usklađeno             3.1.1. Responsibilities of Member States             potpuno usklađeno       Ova odredba Direktive upućuje na odredbe čl. 5 i 6. Direktive za koje je data ista ocena stepena usklađenosti (potpuno usklađeno) 3.1.2. Responsibilities of Member States 41 Sadržaj i izgled oznake potpuno usklađeno       3.1.3. Responsibilities of Member Stateseducational activities 15.1.11      Informativna kampanja o energetskom označavanju potpuno usklađeno Članom 15 stav 1., podtačka 11) Predloga zakona predviđeno je da Ministarstvo izvodi javne kamoanje i druge edukativne aktivnosti u funkciji jačanja svesti u odnosu na efikasno korišćenje energije i podržava druge izvođače takvih kampanja i aktivnosti.             3.1.4. Responsibilities of Member Statesexchange of information             Odredba se ne može transponovati u Zakon, jer se tiče obaveza razmene informacija između članica EU i komisije EU.             3.2. Responsibilities of Member Statescomplience 55 Ovlašćenja tržišnog inspektora potpuno usklađeno Tržišna inspekcija, kao oblik inspekcijskog nadzora, obrazovana je Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 53/10) kojim su utvrđena u članu 55 prava i obaveze tržišnog inspektora. 3.3. Responsibilities of Member States             Odredba se ne može transponovati u Zakon, jer se tiče obaveze podnošenja izveštaja članice EU komisiji EU             3.4 Responsibilities of Member States             Odredba se odnosi na obavezu Evropske komisije             4.1. Information requirements 40.1.2)40.240.4 Sadržaj oznake energetske efikasnosti proizvoda potpuno usklađeno       4.1.1 ‘supplementary information’ 41.1 ostali podaci potpuno usklađeno       4.1.2 Information requirements             Odredba opcionog karaktera       4.1.3 Information requirements 40.2 Obaveze pri oglašavanju proizvoda potpuno usklađeno       4.1.4 Information requirements 39.3.5) Sadržaj tehničkih brošura potpuno usklađeno       5.1.1 Responsibilities of suppliers 39.3 Obaveza isporuke nalepnica potpuno usklađeno       5.1.2 Responsibilities of suppliers 39.3.3) Potrebna tehnička dokumentacija potpuno usklađeno       5.1.3.1 Availability of documentation 39.3 Dostupnost tehničke dokumentacije nadležnim službama potpuno usklađeno 5.1.3.2 Availability of documentation 41.1.4) Rok i format za dostavljanje elektronske verzije tehničke dokumentacije organu nadležnom za nadzor delimično usklađeno Član 41. Predloga zakona predviđa donošenje podzakonskog akta, kojim ministar nadležan za poslove energetike za proizvode iz člana 37. stav 1. ovog zakona propisuje podatke koje mora obvavezno da sadrži tehnička dokumentacija, da bi se omogućila ocena tačnosti informacija sadržanih na oznaci i listi sa podacima o proizvodu. Rok za donošenje podzakonskog akta je 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona       5.1.4. Provision of labels 39.3.2) Dostavljanje oznaka energetske efikasnosti potpuno usklađeno       5.1.5 Provision of a fiche 39.2 Dostavljanje liste sa podacima potpuno usklađeno       5.1.6 Content of brochures 39.3.5) Sadržaj brošure potpuno usklađeno       5.1.7 Accuracy of the labels and fiches 39.3.2) Dostavljanje oznaka energetske efikasnosti potpuno usklađeno 5.1.8 Publicity of the information on the label or in the fiche 39.3.5) Obaveza isporučilaca u odnosu na promotivne materijale o proizvodima koji podležu označavanju nivoa energetske efikasnosti potpuno usklađeno 6. Responsibilities of dealers 38.2 Isticanje oznake energetske efikasnosti potpuno usklađeno       7. Distance selling and other forms of selling 40.2 Obaveze isporučioca i prodavca pri prodaji preko Interneta ili drugih oblika daljinske trgovine potpuno usklađeno       8.1 Free movement 7.1. Sloboda kretanja robe potpuno usklađeno Članom 7. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano je načelo nacionalnog tretmana, po kome strana roba uvezena na teritoriju Republike Srbije neće imati manje povoljan tretman od tretmana slične domaće robe, čime se implementira odredba člana 8. stav 1. Direktive 2010/30. 8.2 Free movement 55 Ovlašćenja tržišnog inspektora potpuno usklađeno Tržišna inspekcija, kao oblik inspekcijskog nadzora, obrazovana je Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 53/10) kojim su utvrđena u članu 55prava i obaveze tržišnog inspektora. 9.1 Public procurement and incentives 69. Obaveze naručilaca u postupcima javnih nabavki       9.2 Public procurement and incentives             delimično usklađeno Propise kojima se uređuje oblast javnih nabavki priprema i predlaže ministarstvo nadležno za oblast finansija Usvojen Zakon o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik Republike Srbije 124/2012) 9.3 Incentives Olakšice za nabavku i korišćenje proizvoda i tehnologija koji doprinose efikasnijem korišćenju energije neprenosivo Odredba je opcionog karaktera       9.4 Expression levels of efficiency through class 5.1.8) Definicija energetske klase proizvoda                   10. Delegated acts             Odredba se ne može transponovati u Zakon, jer se tiče obaveze komisije EU             11. Authority to make delegated acts                  neprenosivo Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije.             12. Revocation of the delegation                  neprenosivo Nadležnost Evropskog parlamenta ili Saveta da može opozvati preneto ovlašćenje za donošenje akta                  13. Objections to delegated acts                  neprenosivo Pravo koje pripada Parlamentu ili Savetu             14. Evaluation                  neprenosivo Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije.             15. Penalties      83 Kažnjiva radnja inkriminisana kao privredni prestup                   16. Transposition                  neprenosivo Odredba se odnosi na države članice             17. Repeal                  neprenosivo Stavljanje van snage Direktive 92/75/EEZ             18. Entry into force                  neprenosivo Stupanje na snagu             19. Addressees                  neprenosivo Adresati su države članice EU             A.1. Repeal of Directive92/75 EEC neprenosivo Prestanak važenja Direktive 92/75/EEZ – posledice A.2. Correlation Table neprenosivo Korelaciona tabela za upućivanje na odredbe Direktive 2010/30/EU

Ostavite komentar