Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o uspostavljanju osnovnih principa sprovođenja istraga nesreća u sektoru pomorskog transporta, kojom se menja i dopunjuje Direktiva 1999/35/EZ i Direktiva 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (OJ L 131, 28.5.2009)Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC and Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 131, 28.5.2009) 32009L0018 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 03.07.2015.godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA 0.1. Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćajuDraft Law on investigation of accident in air, railway and waterborne transport0.2. Zakon o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15) Law on Maritime Navigation (Official gazette of the Republic of Serbia, No 87/11, 104/13 and 18/15) 2014-50 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1.1. |Predmet Direktive-poboljšanje pomorske bezbednosti i sprečavanje zagađenja sa brodova |0.1.

36.1.

36.2.

|Bezbednosna istraga u oblasti pomorske plovidbe vrši se radi povećanja bezbednosti pomorske plovidbe i sprečavanja zagađenja sa brodova i smanjenja opasnosti od nesreća |Potpuno usklađeno | | | |1.2. |Istraživanje u skladu sa ovom direktivom nisu namenjena za utvrđivanje odgovornosti. |0.1.

5.3. |Bezbedonosna istraga se ne sprovodi radi utvrđivanja odgovornosti i stepena krivice |Potpuno usklađeno | | | |2.1. |Područje primene ove direktive |0.1.

2.1.3) |Primena zakona na ozbiljne pomorske nesreće, pomorske nesreće i pomorske nezgode |Potpuno usklađeno | | | |2.2. |Na šta se ova direktiva ne primenjuje |0.1.

2.2.3) |Na šta se ne primenjuje zakon, na koja plovila |Potpuno usklađeno | | | |3.1. |Kodeks IMO |0.1.

3.1.19)

3.1.5)

3.1.20)

3.1.8)

3.1.1)

38.1.

38.2.

0.2.

4.1.47)

133. |Definisanje izraza koji su u skladu sa definisanjem iz Kodeksa IMO |Potpuno usklađeno | |Izrazi navedeni u direktivi u članu 3. proiizilaze iz Kodeksa IMO –a i potpuno su usklađeni kako je navedeno u koloni pod a)

3.2.

3.3.

3.5.

3.6.

3.7. | |3.1. |Kodeks IMO

Smernice IMO o pravednom postupanju prema pomorcima |0.2.

94.6. | Propisano ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati mere u cilju pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda u skladu sa smernicama IMO |Delimično usklađeno |Potpuno usaglašavanje ostvariće se donošenjem podzakonskog akta iz člana 94. stav 6. Zakona o pomorskoj plovidbi |Smernice IMO o pravednom postupanju sa pomorcima iz člana 3.4. direktive proizilaze iz Kodeksa IMO i delimično je usklađen kako je navedeno u koloni pod a) 3.4. | |3.2. |Definicije

a) pomorske nesreće,

b) vrlo ozbiljna nesreća,

c) pomorska nezgoda

d) bezbednosna istraga pomorske nesreće ili nezgode

e) država koja vodi istragu

f) bitno zainteresovana država |0.1.

3.1. 19)

3.1.5)

3.1. 20)

3.1.8)

38.1.

38.2. |Definicije bezbednosne preporuke, ozbiljne pomorske nesreće, pomorske nezgode, pomorske nesreće, bezbedonosna istraga, država koja vodi istragu i bitno zainteresovana država |Potpuno usklađeno | | | |3.3. |Ozbiljna nesreća |0.1.

3.1. 15) |Definisan izraz ozbiljne pomorske nesreće |Potpuno usklađeno | | | |3.4. |Smernice IMO o pravednom postupanju prema pomorcima |0.2.

94.6. |Propisano ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati mere u cilju pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda u skladu sa smernicama IMO |Delimično usklađeno |Potpuno usaglašavanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 94. stav 6. Zakona. | | |3.5. |Ro-ro putnički brod |0.2.

4.1.47) |Definisan izraz ro-ro putnički brod |Potpuno usklađeno | | | |3.6. |Zapisivač podataka o putovanju |0.2.

133. |Sistem zapisivanja podataka o plovidbi |Potpuno usklađeno | | | |3.7. |Bezbednosna preporuka |0.1.

3.1.1) |Definisan izraz bezbednosne preporuke |Potpuno usklađeno | | | |4.1. |Pravni status bezbednosne istrage |0.1.

36.3.

5.2. |Propisuje se način sprovođenja istraživanja |Delimično usklađeno |Članom 36.3. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost |Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |4.2. |Pravila koja se moraju uspostavitiu skladu sa stalnim okvirom saradnje |0.1.

7.1.3) |Propisana saradnja i pružanje uzajamne pomoći |Potpuno usklađeno | | | |5.1. |Obaveza sprovođenja istrage |0.1.

38.1.

39.

|Obaveza istraživanja ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda |Potpuno usklađeno | | | |5.2. |Prethodna procena o sprovođenju bezbednosne istrage |0.1.

39. |Donošenje odluke o pokretanju bezbednosne istrage i procena o potrebi preduzimanja istrage |Potpuno usklađeno | | | |5.3. |Područje primene |0.1.

7.1.3) |Saradnja u cilju postizanja cilja direktive |Potpuno usklađeno | | | |5.4. |Zajednička metodologija istražnih tela |0.1.

36.3.

36.4. |Propisano ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati način sprovođenja postupka istraživanja |Delimično usklađeno |Članom 36.3. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost |Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |5.5. |Istraga započinje najkasnije dva meseca od pomorske nesreće i nezgode |0.1.

40.1. |Propisan rok za početak bezbednosne istrage |Potpuno usklađeno | | | |6. |Obaveza prijavljivanja pomorskih nesreća nadležnom telu |0.1.

37. |Obaveza prijavljivanja ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda nadležnom organu |Potpuno usklađeno | | | |7.1. |Svaka pomorska nesreća, odnosno pomorska nezgoda je predmet jedne bezbednosne istrage i obavezna je saradnja zainteresovanih država u toku istrage |0.1.

41.1. |Svaka ozbiljna pomorska nesreća, pomorska nesreća, odnosno pomorska nezgoda je predmet jedne bezbednosne istrage i obavezna je saradnja zainteresovanih država u toku istrage |Potpuno usklađeno | | | |7.2. |Država je odgovorna za istragu dok se međusobno ne dogovore ko će voditi istragu |0.1.

41.2. |Propisana je saradnja država i dogovor u vezi sprovođenja bezbednosne istrage |Potpuno uskalđeno | | | |7.3. |Mogućnost da država poveri drugoj državi vođenje istrage |0.1.

7.1.3) |Propisana saradnja i pružanje uzajamne pomoći |Potpuno usklađeno | | | |7.4. |Ako je u pomorsku nesreću uključen ro-ro putnički brod postupak pokreće država gde se ista dogodila |0.1.

41.4. |Pokretanje postupka bezbednosne istrage u koji je uključen ro-ro putnički brod |Potpuno usklađeno | | | |8.1. |Istražno telo mora biti ovlašćeno i odgovarajuće osposobljeno |0.1.

4.1.

4.4.

42.

5.1. |Centar za istraživanje nesreća, istražitelji u vodnom saobraćaju, ovlašćenja u istraživanju |Potpuno usklađeno | | | |8.2. |Istražitelj treba da ima stručno i praktično znanje |0.1.

4.4.

6. |Propisani uslovi za stručnu osposobnjenost glavnog istražitelja |Potpuno usklađeno | | | |8.3. |Poslovi istražnog tela se mogu proširiti na prikupljanje podataka u preventivne svrhe |0.1.

7.1.3) |Pribavljanje informacija od značaja za analizu podataka |Potpuno usklađeno | | | |8.4. |Države obezbeđuju da idstražitelji imaju pristup području, dokazima, ispitivanju |0.1.

43.1.

43.2. |Propisano prava istražitelja prilikom vođenja istražnog postupka |Potpuno usklađeno | | | |8.5. |Istražnom telu se mora omogućiti hitno reagovanje |0.1.

11. |Istražitelji nose službene legitimacije |Potpuna usklađenost | | | |8.6. |Istražno telo može kombinovati svoje postupanje po direktivi i istraživanju drugih događaja |01.

7.1.3) |Propisani su poslovi Centra u istraživanju u pomorskoj plovidbi |Potpuna usklađenost | | | |9. |Poverljivost |0.1.

44.

45. |Zaštita informacija i zaštita podataka |Potpuno usklađeno | | | |10.1. |Stalni okvir saradnje država

|0.1.

7.1.3) |Poslovi Centra u pomorskoj plovidbi su i međusobna saradnja sa drugim organima i organizacijama i telima za istrage |Potpuno usklađeno | | | |10.2. |Pravilnik o saradnji | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU |Potpuna usklađenost ostvariće se kad Srbija postane članica EU | |10.3. |Dogovor istražnih tela o najboljim načinima saradnje |0.1.

7.1.3) |Propisani su poslovi koje obavlja Centar koji obuhvataju i saradnju |Potpuno usklađeno | | | |11.1. |Troškovi sprovođenja bezbednosne istrage koji uključuju države članice su besplatni | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU |Potpuna usklađenost ostvariće se kad Srbija postane članica EU | |11.2. |Pomoć države članice pri istrazi drugih država koje nisu uključene u bezbednosnu istragu, pri kojoj nastanu troškovi određuju se u visini koju dogovore države članice | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU |Potpuna usklađenost ostvariće se kad Srbija postane članica EU | |12.1. |Saradnja sa trećim državama | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU |Potpuna usklađenost ostvariće se kad Srbija postane članica EU | |12.2. |Može se dozvoliti bitno zainteresovanim državama učešće u istrazi |0.1.

41. |Saradnja sa drugim organima i telima drugih država |Potpuno usklađeno | | | |12.3. |Saradnja države članice sa bitno zainteresovanom trećom državom |0.1.

41.2.

41.3. |Saradnja sa drugim organima i telima drugih država |Potpuno usklađeno | | | |13. |Zaštita dokaza

|0.1.

45. |Zaštita podataka |Potpuno usklađeno | | | |14.1. |Izveštaj o nesrećama se predaje shodno Prilogu 1.

|0.1.

46.6. |Ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati sadržina izveštaja o bezbednosnoj istragi, kao i sadržini obaveštenja o ozbiljnoj pomorskoj nesreći, pomorskoj nesreći i pomorskoj nezgodi |Delimično usklađeno |Članom 46.6. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost |Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |14.2. |Izveštaj o bezbednosnoj istrazi sa prilozima se dostavlja javnosti najkasnije 12 meseci od dana nesreće |0.1.

46.3.

46.4. |Izveštaj o bezbednosnoj istrazi se objavljuje u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od 12. meseci, objavljivanje privremenog izveštaja |Potpuno usklađeno | | | |14.3. |Istražno telo jedan primerak izveštaja dostavlja Komisiji |0.1.

7.1.3) |Izveštavanje Evropske komisije o nesrećama i nezgodama |Potpuno usklađeno | | | |15.1. |Države obezbeđuju da se bezbednosne preporuke primenjuju |0.1.

47. |Bezbednosne preporuke i njihovo upućivanje radi primene |Potpuno usklađeno | | | |15.2. |Po potrebi istražno telo ili Komisija sčinjavaju bezbednosne preporuke |0.1.

47. |Izdavanje bezbednosnih preporuka |Potpuno usklađeno | | | |15.3. |Bezbednosna preporuka ne određuje odgovornost ili utvrđuje krivicu |0.1.

47.2. |Bezbednosne preporuke nisu osnov za utvrđivanje krivice |Potpuno usklađeno | | | |16. |Rani sistem obaveštavanja |0.1.

36.3. |Ministar bliže propisuje način sprovođenja postupka istraživanja vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda koja naročito sadrži: operativnu spremnost Centra, početnu ocenu i delovanje, strategiju u vezi sa obimom, smernicama i vremenskom rasporedu bezbednosne istrage, način prikupljanja i čuvanja dokaza, analizu, bezbednosne preporuke i drugo, kao i način praćenja primene bezbednosnih preporuka |Delimično usklađeno |Članom 36.3. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost

|Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |17.1. |Evropska baza podataka pomorskih nesreća |0.1.

49. |Centar će obavestiti EK o ovlašćenima za pristup platformi |Potpuno usklađeno

| | | |17.2. |Države obaveštavaju Komisiju o ovlašćenim telima |0.1.

49. |Centar će obavestiti EK o ovlašćenima za pristup platformi |Potpuno usklađeno | | | |17.3. |Istražna tela obaveštavaju Komisiju o pomorskim nesrećama |0.1.

49. |Centar će obavestiti EK o ovlašćenima za pristup platformi |Potpuno usklađeno | | | |17.4. |Komisija razvija sastav baze podataka | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |18. |Obezbeđenje pravičnog postupanja sa pomorcima |0.2.

94.6. |Propisano ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati mere u cilju pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda u skladu sa smernicama IMO |Delimično usklađeno

|Potpuno usaglašavanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 94.stav 6. Zakona | | |19.1. |Saradnja EK i Komiteta za bezbedna mora i sprečavanje zagađenja sa mora sa brodova (COSS) | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |19.2. |Postupak u slučaju pozivanja na ovaj postupak | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |19.3. |Postupak u slučaju navođenja uputa | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |20. |Izmene i dopune direktive | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |21. |Dodatne mere | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |22. |Prtekršaji |0.1.

51.

52. |Propisani prekršaji za pravna i fizička lica |Potpuno usklađeno | | | |23. |Dostavljanje izveštaja o primeni | |

|Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |24.1. |Izmena člana 12. Direktive 1999/35 | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |24.2. |Izmena člana 11. Direktive 2002/59 | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |25.1. |Obaveza država članica da usaglase važeće zakonodavstvo sa Direktivom | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |25.2. |Države članice dostavljaju tekst Komisiji | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |26. |Stupanje na snagu direktive | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |27. |Adresati | | |Neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo države članice EU | | |A.1. |Sadržina izveštaja o sprovedenoj bezbednosnoj istrazi |0.1.

46.6. |Ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati sadržina izveštaja o bezbednosnoj istrazi, kao i sadžini obaveštenja o ozbiljnoj pomorskoj nesreći, pomorskoj nesreći i pomorskoj nezgodi |Delimično usklađeno |Članom 46.6. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost |Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |A.2. |Podaci koje treba da sadrži informacija o pomorskoj nesreći ili nezgodi |0.1.

46.6. |Ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati sadržina izveštaja o bezbednosnoj istrazi, kao i sadžini obaveštenja o ozbiljnoj pomorskoj nesreći, pomorskoj nesreći i pomorskoj nezgodi |Delimično usklađeno |Članom 46.6. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se ostvariti potpuna usaglašenost |Prelaznim i završnim odredbama Nacrta članom 54. predviđeno je donošenje podzakonskog akta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona | |

Ostavite komentar