Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

1. Naziv propisa Evropske unije : Community Customs Code – Council Regulation (EEC) No 2913/92Union Customs Code -Regulation (EC) No 952 /2013 2. „CELEX” oznaka EU propisa31992R291332013R0952 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: VLADA 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: MINISTARSTVO FINANSIJA 22.07.2014. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakonaDraft Law on amendments of the Customs Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2014-15 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | | | |4.3

|Carinski organ određuje uslove pod kojima privredni subjekti mogu da se obraćaju tom organu elektronskim putem. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | |5.9

5.10 UCC | „en try summary declaration“ means the act whereby a person informs the customs authorities, in the prescribed form and manner and within a specific time-limit, that goods are to be brought into the customs territory of the Union;

„exit summary declaration“ means the act whereby a person informs the customs authorities, in the prescribed form and manner and within a specific time-limit, that goods are to be taken out of the customs territory of the Union. |5.1 (17) |sažeta deklaracija ulazna sažeta deklaracija i izlazna sažeta deklaracija) je izjava ili radnja kojom lice, pre ili u vreme unošenja robe ili iznošenja robe iz carinskog područja Republike Srbije, u propisanoj formi i na propisan način, obaveštava carinski organ da će roba biti uneta ili izneta iz carinskog područja Republike Srbije |PU | | | |34. |Specific rules may be laid down in accordance with the procedure of the committee to determine the customs value of carrier media for use in data processing equipment and bearing data or instructions.

|47a |Carinska vrednost nosača podataka koji sadrže podatke ili programska uputstva za upotrebu opreme za obradu podataka (u daljem tekstu: programska podrška) ne obuhvata cenu ili vrednost programske podrške, ako je ta vrednost ili cena iskazana odvojeno od vrednosti nosača podataka.

Programskom podrškom iz stava 1. ovog člana ne smatraju se integrisana kola, poluprovodnici i slični uređaji ili proizvodi koji sadrže takva kola ili uređaje.

Podacima i programskim uputstvima iz stava 1. ovog člana ne smatraju se zvučni, kinematografski ili video snimci ili uputstva.” |DU |EU detaljnije ovu materiju reguliše podzakonskim aktom odnosno Uredbom | | |36a.1

36b.1

36a.2.

36a.3

36a.4

|Goods brought into the customs territory of the Community shall be covered by a summary declaration, with the exception of goods

carried on means of transport only passing through the territorial waters or the airspace of the customs territory without a stop within this territory.

The committee procedure shall be used to establish a common data set and format for the summary declaration, containing the particulars

necessary for risk analysis and the proper application of customs controls, primarily for security and safety purposes, using, where appropriate, international standards and commercial practices.

The summary declaration shall be lodged at the customs office of entry.

Customs authorities may allow the summary declaration to be lodged at another customs office, provided that this office immediately communicates or makes available electronically the necessary particulars to the customs office of entry.

Customs authorities may accept, instead of the lodging of the summary declaration, the lodging of a notification and access to the summary

declaration data in the economic operator’s computer system.

The summary declaration shall be lodged before the goods are brought into the customs territory of the Community.

The committee procedure shall be used to establish:

— the time limit by which the summary declaration is to be lodged before the goods are brought into the customs territory of the

Community,

— the rules for exceptions from, and variations to, the time limit referred to in the first indent, and

— the conditions under which the requirement for a summary declaration may be waived or adapted,

in accordance with the specific circumstances and for particular types of goods traffic, modes of transport and economic operators and where

international agreements provide for special security arrangements. |59.1

59.2

59.3

59.4

59.5

59.6 |Roba koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije mora biti obuhvaćena sažetom deklaracijom, osim robe koja se bez zaustavljanja prevozi kroz vazdušni prostor Republike Srbije.

Ministar propisuje obrazac sažete deklaracije, koja mora da sadrži podatke koji su neophodni za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primenu carinske kontrole, pre svega za potrebe bezbednosti i zaštite, uz primenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.

Sažeta deklaracija se podnosi ulaznom carinskom organu, koji može odobriti da se sažeta deklaracija podnese drugom carinskom organu, pod uslovom da mu taj drugi carinski organ odmah, elektronskim putem, prosledi ili učini dostupnim sve neophodne podatke.

Carinski organ može prihvatiti da se umesto sažete deklaracije podnese obaveštenje privrednog subjekta i omogući pristup podacima neophodnim za sažetu deklaraciju u kompjuterskom sistemu tog subjekta.

Sažeta deklaracija podnosi se ili stavlja na raspolaganje nadležnom carinskom organu, pre nego što se roba unese u carinsko područje Republike Srbije, osim ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona nije drugačije propisano.

Vlada, u izuzetnim slučajevima i za pojedine vrste prometa robe i transporta, određene privredne subjekte, a imajući u vidu i međunarodne sporazume koji predviđaju posebne sigurnosne postupke, propisuje:

1) bliže uslove pod kojima se zahteva podnošenje sažete deklaracije i odrediti carinski organ koji može prihvatiti sažetu deklataciju;

2) rok za podnošenje sažete deklaracije;

3) uslove u pogledu izuzeća i izmenu roka iz tačke 2) ovog stava;

4) uslove pod kojima se može odustati od zahteva za podnošenje sažete deklaracije, odnosno uslove pod kojima se taj zahtev može izmeniti.” |DU

|Neusklađeno u delu ovlašćenja za Vladu, gde je propisano da Vlada propisuje nadležnost carinskog organa za podnošenje deklaracije. | | |36b.2

36b.3

36b.4

|The summary declaration shall be made using a data processing technique. Commercial, port or transport information may be used, provided that it contains the necessary particulars.

Customs authorities may accept paper-based summary declarations in

exceptional circumstances, provided that they apply the same level of risk management as that applied to summary declarations made using a

data processing technique.

The summary declaration shall be lodged by the person who brings the goods, or who assumes responsibility for the carriage of

the goods into the customs territory of the Community.

Notwithstanding the obligation of the person referred to in

paragraph 3, the summary declaration may be lodged instead by:

(a) the person in whose name the person referred to in paragraph 3 acts;

or

(b) any person who is able to present the goods in question or to have

them presented to the competent customs authority; or

(c) a representative of one of the persons referred to in paragraph 3 or

points (a) or (b).

|60.1

60.2

60.3

|

Sažeta deklaracija podnosi se elektronskim putem. Komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu se koristiti ako sadrže neophodne podatke. carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, da prihvati sažetu deklaraciju u pismenoj formi, ako je moguće da se primeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primenjuje na sažete deklaracije koje se podnose elektronskim putem i ako se takvi podaci mogu razmenjivati sa drugim carinarnicama.

Sažetu deklaraciju podnosi lice koje unosi robu ili koje preuzme odgovornost za unos robe u carinsko područje Republike Srbije.

Pored lica iz stava 2. ovog člana, sažetu deklaraciju može podneti i jedno od sledećih lica:

1) lice u čije ime lice iz stava 2. ovog člana istupa;

2) lice koje nadležnom carinskom organu prijavi ili može da prijavi robu koja se unosi;

3) zastupnik lica iz stava 2. ovog člana ili lica iz tač. 1) i 2) ovog stava. |PU | | | |36b.5 |The person referred to in paragraphs 3 and 4 shall, at his request, be authorised to amend one or more particulars of the summary

declaration after it has been lodged. However, no amendment shall be

possible after the customs authorities:

(a) have informed the person who lodged the summary declaration that

they intend to examine the goods; or

(b) have established that the particulars in questions are incorrect; or

(c) have allowed the removal of the goods. |61. |Licu koje podnese sažetu deklaraciju biće, na njegov zahtev, dozvoljeno da izmeni ili dopuni jedan ili više podataka iz deklaracije nakon njenog podnošenja.

Carinski organ neće odobriti izmene, odnosno dopune iz stava 1. ovog člana ako je zahtev za izmenu, odnosno dopunu podnet nakon što je carinski organ:

1) obavestio lice koje je podnelo sažetu deklaraciju da namerava da izvrši pregled robe;

2) ustanovio da su podaci čija se izmena traži netačni;

3) dozvolio premeštanje robe. |PU | | | |

36c.1

36c.2 |

The customs office of entry may waive the lodging of a summary

declaration in respect of goods for which, before expiry of the time limit

referred to in Article 36a(3) or (4), a customs declaration is lodged. In

such case, the customs declaration shall contain at least the particulars

necessary for a summary declaration and, until such time as the former

is accepted in accordance with Article 63, it shall have the status of a

summary declaration.

Customs authorities may allow the customs declaration to be lodged at a

customs office of import different from the customs office of entry, provided that this office immediately communicates or makes

available electronically the necessary particulars to the customs office of entry.

Where the customs declaration is lodged other than by use of data processing technique, the customs authorities shall apply the same level

of risk management to the data as that applied to customs declarations made using a data processing technique. |61a |Carinski organ može odustati od zahteva za podnošenjem sažete deklaracije za robu za koju je deklaracija podneta pre isteka roka iz člana 59. st. 3. ili 4. ovog zakona, ako deklaracija sadrži najmanje one podatke koji se zahtevaju za sažetu deklaraciju i, dok se deklaracija ne prihvati u skladu s članom 88. ovog zakona, ona ima status sažete deklaracije.

Carinski organ može dozvoliti da se deklaracija podnese uvoznom carinskom organu, pod uslovom da taj carinski organ odmah, elektronskim putem, ulaznom carinskom organu prosledi ili učini dostupnim sve neophodne podatke.

Ako deklaracija nije podneta elektronskom razmenom podataka, carinski organ mora primeniti isti nivo upravljanja rizikom, kao i za deklaracije koje se podnose elektronskom razmenom podataka |PU | | | |40. |Goods entering the customs territory of the Community shall be

presented to customs by the person who brings them into that

territory or, if appropriate, by the person who assumes responsibility

for carriage of the goods following such entry, with the exception of

goods carried on means of transport only passing through the territorial

waters or the airspace of the customs territory of the Community

without a stop within this territory. The person presenting the goods

shall make a reference to the summary declaration or customs

declaration previously lodged in respect of the goods. |65. |Robu koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije, carinarnici doprema lice koje je unelo robu u carinsko područje ili lice koje je preuzelo odgovornost za prevoz robe pošto je ona uneta u carinsko područje Republike Srbije. Lice koje doprema robu carinarnici navodi podatke o sažetoj deklaraciji ili deklaraciji prethodno podnetoj za tu robu.

|PU | | | |61. |The customs declaration shall be made:

(a) in writing; or

(b) using a data-processing technique where provided for by provisions

laid down in accordance with the committee procedure or where

authorized by the customs authorities; or

(c) by means of a normal declaration or any other act whereby the

holder of the goods expresses his wish to place them under a

customs procedure, where such a possibility is provided for by

the rules adopted in accordance with the committee procedure. |86.1 |Deklaracija se podnosi:

1) u pismenoj formi;

2) elektronskom razmenom podataka, ako to dopuštaju tehničke mogućnosti i ako upotrebu elektronskih sredstava odobri carinski organ;

3) usmeno ili drugim radnjama kojima držalac robe zahteva stavljanje robe u carinski postupak, ako je takva mogućnost predviđena propisima.

|PU | | | |193. |Security may be provided by either:

— a cash deposit, or

— a guarantor. |229.1 |Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga polaže se deponovanjem gotovine ili garancijom.

|PU | | | |182a. |Goods leaving the customs territory of the Community, with the

exception of goods carried on means of transport only passing through

the territorial waters or the airspace of the customs territory without a

stop within this territory, shall be covered either by a customs

declaration or, where a customs declaration is not required, a

summary declaration.

The committee procedure shall be used to establish:

— the time limit by which the customs declaration or a summary

declaration is to be lodged at the customs office of export before

the goods are brought out of the customs territory of the

Community,

— the rules for exceptions from and variations to the time limit referred

to above,

— the conditions under which the requirement for a summary

declaration may be waived or adapted, and

— the cases in which and the conditions under which goods leaving the

customs territory of the Community are not subject to either a

customs declaration or a summary declaration,

in accordance with the specific circumstances and for particular types of

goods traffic, modes of transport and economic operators and where

international agreements provide for special security arrangements. |210. |Za robu koja napušta carinsko područje Republike Srbije, izuzev robe koja se bez zaustavljanja prevozi kroz vazdušni prostor Republike Srbije, mora biti podneta deklaracija ili, ako se ne zahteva deklaracija- sažeta deklaracija.

Vlada, u izuzetnim slučajevima i za pojedine vrste prometa robe i transporta, određene privredne subjekte, a imajući u vidu i međunarodne sporazume koji predviđaju posebne sigurnosne postupke, propisuje:

1) rok do kojeg deklaracija ili sažeta deklaracija mora biti podneta izvoznom carinskom organu pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije,

2) pravila za izuzeće od napred propisanog roka i promene roka,

3) uslove pod kojima se može odustati od zahteva za podnošenje sažete deklaracije ili se zahtev može izmeniti, i

4) slučajeve u kojima i uslove pod kojima se za robu koja napušta carinsko područje Republike Srbije ne podnosi deklaracija, kao ni sažeta deklaracija.

|PU | | | |182b. |Where goods leaving the customs territory of the Community are

assigned to a customs approved treatment or use for the purpose of

which a customs declaration is required under the customs rules, this

customs declaration shall be lodged at the customs office of export

before the goods are to be brought out of the customs territory of the

Community.

Where the customs office of export is different from the customs

office of exit, the customs office of export shall immediately communicate

or make available electronically the necessary particulars to the

customs office of exit.

The customs declaration shall contain at least the particulars

necessary for the summary declaration referred to in Article 182d(1).

Where the customs declaration is made other than by use of a data

processing technique, the customs authorities shall apply the same level

of risk management to the data as that applied to customs declarations

made using a data processing technique. |211. |Ako je roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije stavljena u neki od carinski dozvoljenih postupaka ili upotrebe za koje se na osnovu carinskih propisa zahteva deklaracija, ova deklaracija mora biti podneta izvoznom carinskom organu pre nego što se roba iznese iz carinskog područja Republike Srbije.

Kada se izvozni i izlazni carinski organ razlikuju, izvozni carinski organ će odmah elektronskim putem proslediti ili učiniti dostupnim, sve neophodne pojedinosti izlaznom carinskom organu.

Deklaracija mora da sadrži najmanje one podatke koji su neophodni za sažetu deklaraciju propisanu članom 213. stav 1. ovog zakona.

Ako deklaracija nije podneta elektronskom razmenom podataka, carinski organ mora primeniti isti nivo upravljanja rizikom, kao i za deklaracije koje se podnose elektronskom razmenom podataka. |PU | | | |182c. |Where goods leaving the customs territory of the Community are not assigned to a customs approved treatment or use for which a customs declaration is required, a summary declaration shall be lodged

at the customs office of exit before the goods are to be brought out of

the customs territory of the Community.

Customs authorities may allow the summary declaration to be

lodged at another customs office, provided that this office immediately

communicates or makes available electronically the necessary particulars

to the customs office of exit.

Customs authorities may accept, instead of the lodging of a

summary declaration, the lodging of a notification and access to the

summary declaration data in the economic operator’s computer system. |212. |Ako roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije nije stavljena u neki od carinski dozvoljenih postupaka ili upotrebe za koje se mora podneti deklaracija, sažeta deklaracija mora biti podneta izlaznom carinskom organu pre nego što roba napusti carinsko područje Republike Srbije.

Carinski organ može dozvoliti da sažeta deklaracija bude podneta i nekom drugom carinskom organu pod uslovom da taj carinski organ, odmah, elektronskim putem izlaznom carinskom organu prosledi ili učini dostupnim sve neophodne podatke.

Carinski organ može prihvatiti da se umesto sažete deklaracije podnese obaveštenje privrednog subjekta i omogući pristup podacima neophodnim za sažetu deklaraciju u kompjuterskom sistemu tog subjekta |PU | | | |182d. |The committee procedure shall be used to establish a common

data set and format for the summary declaration, containing the particulars

necessary for risk analysis and the proper application of customs

controls, primarily for security and safety purposes, using, where appropriate,

international standards and commercial practices.

The summary declaration shall be made using a data processing

technique. Commercial, port or transport information may be used,

provided that it contains the necessary particulars.

Customs authorities may accept paper-based summary declarations in

exceptional circumstances, provided that they apply the same level of

risk management as that applied to summary declarations made using a

data processing technique.

The summary declaration shall be lodged by:

(a) the person who brings the goods, or who assumes responsibility for

the carriage of the goods, out of the customs territory of the

Community; or

(b) any person who is able to present the goods in question or to have

them presented to the competent customs authority; or

(c) a representative of one of the persons referred to in points (a) or (b).

The person referred to in paragraph 3 shall, at his request, be

authorised to amend one or more particulars of the summary declaration

after it has been lodged. However, no amendment shall be possible after

the customs authorities:

(a) have informed the person who lodged the summary declaration that

they intend to examine the goods; or

(b) have established that the particulars in questions are incorrect; or

(c) have allowed the removal of the goods. |213. |Ministar propisuje obrazac sažete deklaracije i podatke koji se u nju unose. Sažeta deklaracija mora sadržati podatke koji su neophodni za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primenu carinske kontrole, pre svega za potrebe bezbednosti i zaštite, uz primenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.

Sažeta deklaracija podnosi se elektronskim putema a komercijalni, lučki i transportni dokumenti mogu da se koristite ako sadrže neophodne podatke. Carinski organ može, u izuzetnim slučajevima, da prihvati sažetu deklaraciju u pismenoj formi, ako je moguće da se primeni isti nivo upravljanja rizikom koji se primenjuje na sažete deklaracije koje se podnose elektronskom razmenom podataka i ako se takvi podaci mogu razmenjivati sa drugim carinarnicama.

Sažetu deklaraciju podnosi:

1) lice koje iznosi robu ili koje preuzima odgovornost za iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije; ili

2) lice koje nadležnom carinskom organu prijavi ili može da prijavi robu koja se iznosi, ili

3) zastupnik jednog od lica iz tač. 1) ili 2) ovog stava.

Carinski organ, na zahtev lica iz stava 3. ovog člana, može da odobri izmenu ili dopunu podnete sažete deklaracije. Dopuna, odnosno izmena se ne može odobriti nakon što je carinski organ:

1) obavestio lice koje je podnelo sažetu deklaraciju da namerava da pregleda robu,ili

2) utvrdio da su podaci čija se izmena traži netačni, ili

3) dozvolio premeštanje robe. |PU | | | |195. |The guarantor shall undertake in writing to pay jointly and severally with the debtor the secured amount of a customs debt which falls to be

paid.

The guarantor must be a third person established in the Community and approved by the customs authorities of the Member State.

The customs authorities may refuse to approve the guarantor or type of security proposed where the latter do not appear certain to ensure payment of the customs debt within the prescribed period. |231. |Garant se u pismenoj formi obavezuje da će u roku dospelosti, solidarno sa dužnikom, platiti iznos carinskog duga obuhvaćenog garancijom, uključujući kamate i troškove nastale u postupku naplate neplaćenog carinskog duga.

Garant mora biti lice sa prebivalištem, odnosno sedištem u Republici Srbiji, a predložena garancija prihvatljiva po oceni carinskog organa.

Carinski organ može da odbije garanta ili predloženi oblik garancije, ako oceni da se time ne obezbeđuje blagovremena naplata carinskog duga.

|PU | | | |199. |The security shall not be released until such time as the customs debt in respect of which it was given is extinguished or can no longer arise. Once the customs debt is extinguished or can no longer arise, the security shall be released forthwith.

Once the customs debt has been extinguished in part or may arise only in respect of part of the amount which has been secured, part of

the security shall be released accordingly at the request of the person concerned, unless the amount involved does not justify such action. |235.

|Obezbeđenje za naplatu carinskog duga se ne razdužuje sve dok carinski dug se ne ugasi ili dok ne nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati. Posle gašenja carinskog duga, odnosno pošto nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug ne može više da nastane, obezbeđenje za naplatu tog carinskog duga se razdužuje bez odlaganja.

Ako je carinski dug delimično ugašen ili ako može nastati samo u odnosu na deo iznosa za koji je položeno obezbeđenje, deo obezbeđenja se razdužuje na zahtev podnosioca obezbeđenja, osim ako se radi o manjem iznosu, zbog čega razduživanje dela obezbeđenja nije opravdano. |PU | | | |204.1 |A customs debt on importation shall be incurred through:

(a) non-fulfilment of one of the obligations arising, in respect of goods liable to import duties, from their temporary storage or from the use

of the customs procedure under which they are placed, or

(b) non-compliance with a condition governing the placing of the goods under that procedure or the granting of a reduced or zero rate of import duty by virtue of the end-use of the goods,

in cases other than those referred to in Article 203 unless it is established that those failures have no significant effect on the correct operation of the temporary storage or customs procedure in question. |240.1

240.2

|Carinski dug pri uvozu, u slučajevima koji nisu navedeni u članu 239. ovog zakona, nastaje i:

1) zbog neispunjavanja obaveza koje proizilaze iz privremenog smeštaja ili carinskog postupka u koji je roba bila stavljena, ili

2) zbog neispunjenja nekih od uslova za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak ili za odobravanje niže ili stope carine nula, radi upotrebe robe u posebne svrhe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski dug ne nastaje ako se utvrdi da učinjeni propusti nisu bitno uticali na pravilno sprovođenje privremenog smeštaja ili određenog carinskog postupka.

|PU | | | | | |292.1

292.2

|Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja, kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, ako:

1) unosi ili iznosi robu van graničnog prelaza ili u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet; unosi ili iznosi sakrivenu robu preko graničnog prelaza (član 58);

2) izuzme robu ispod carinskog nadzora, čime se izbegava carinska kontrola (čl. 62, 72, 108, 123, 131);

3) ne prijavi robu koju unosi preko graničnog prelaza u carinsko područje Republike Srbije ili ne dopremi robu carinskom organu (čl. 63. i 65);

4) u deklaraciji, ne prikaže svu robu koja podleže carinskom postupku (član 84);

5) ne prijavi robu koju iz slobodne zone ili slobodnog skladišta unosi u ostali deo carinskog područja Republike Srbije (član 203).

Novčanom kaznom u iznosu 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

| | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |293.1

293.2 |Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa carinskih dažbina za robu koja je predmet prekršaja kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, ako:

1) iznošenjem netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja uvoznih dažbina ili bilo koju drugu olakšicu (čl. 23, 30, 31, 84, 87, 104, 112, 113, 150, 152, 169, 172, 177. do 180, 249. do 252);

2) suprotno zakonskim odredbama, izvrši prenos robe trećem licu, robu preda trećem licu na korišćenje, iznajmi je ili je na neki drugi način koristi za druge svrhe osim onih za koje je ta roba dobila olakšicu za plaćanje uvoznih i drugih dažbina, tj. robu za koju je odobrena olakšica dâ kao zalog, u najam ili kao obezbeđenje od plaćanja dažbina pre izmirenja uvoznih dažbina u punom iznosu (član 220).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |294.1

294.2

294.3 |Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 1.500.000 dinara kazniće se pravno lice:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

„Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana . | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |295.1

295.2

295.3

|Novčanom kaznom u iznosu od 100.000dinara kazniće se pravno lice, ako:

1) ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu (član 26);

2) propusti da u roku preveze robu putem i na način kako je to odredio carinski organ (član 63);

3) ne podnese sažetu deklaraciju u skladu sa članom 59. ovog zakona, ili podnese sažetu deklaraciju nakon propisanog perioda (član 59);

4) za potrebe obavljanja pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prenosi, ne istovari ili ne raspakuje robu nakon što je to od njega zatražio carinski organ (član 71. stav 3);

5) ne podnese zahtev za dodelu nekog od carinski dozvoljenih postupanja ili korišćenja robe ili propusti da obavi takve formalnosti u propisanom roku (čl. 73. i 74);

6) čuva robu u privremenom smeštaju na mestima i pod uslovima koji su u suprotnosti sa onima koje je odobrio carinski organ, ili sprovodi postupke nad robom kojima se menja njen izgled ili tehničke karakteristike (čl. 76. i 77);

7) ne dostavi dopunsku deklaraciju ili je ne dostavi u propisno vreme (član 101);

7a) ne završi tranzitni postupak i ne preda robu carinskom organu odredišta u neizmenjenom obliku ili ne preda robu u za to propisanom roku, ili ne poštuje ostale mere koje preduzme carinski organ da bi obezbedio identitet robe (čl.119.i 121.)

(8) nastavi sa radom u carinskom skladištu iz člana 128. stav 1. i člana 138. ovog zakona, u suprotnosti sa odobrenjem carinskog organa ili bez odobrenja carinskog organa (član 128. stav 1. i član 138);

9) ne poštuje obaveze i uslove koje je preuzeo kao držalac carinskog skladišta (čl. 131, 139. i 140);

10) ne poštuje obaveze i uslove koje je preuzeo kao korisnik carinskog skladišta (član 132);

11) propusti da vodi propisanu evidenciju za robu koja je stavljena u carinski postupak na način koji je odredio carinski organ ili je vodi neredovno (član 135);

12) ne izveze, tj. propusti da ponovo izveze robu, u utvrđenom roku, u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja, ili propusti da u datom periodu zahteva drugačije carinski odobreno postupanje ili korišćenje robe (član 146. stav 1);

13) ne izveze privremeno uvezenu ili unetu robu u za to propisanom roku ili propusti da u propisanom roku podnese zahtev za dobijanje odobrenja za sprovođenje drugog carinski odobrenog postupanja ili korišćenja robe (čl. 167. i 181);

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1.ovog člana

Novačanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1.ovog člana. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |296.

|Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara kazniće se pravno lice koje izvrši prekršaj iz čl. 294. i 295. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 54. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u okviru pravnog lica, koje izvrši prekršaj iz člana 294. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 54. ovog zakona. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |297.

|Pravno lice, preduzetnik,fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje kupuje, prodaje, rasprodaje, prima kao poklon, sakriva, preuzima radi smeštaja u odgovarajući smeštajni prostor ili prevozi, čuva, koristi ili po bilo kom osnovu stiče, robu za koju zna ili za koju je imajući u vidu date okolnosti morao znati da su predmet prekršaja prema čl. 292. do 295. ovog zakona, kazniće se istom kaznom koja je predviđena za počinioca prekršaja. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |302. |Carinski organ izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu u skladu sa odredbama zakona o prekršajima.

Za prekršaje za koje se ne izdaje prekršajni nalog, carinski organ podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |303. |Ako je učinilac prekršaja lice čije je boravište van carinskog područja Republike Srbije, a ispunjeni su svi uslovi za izdavanje prekršajnog naloga, prekršajni nalog se mora izdati u roku od 48 sati.

| | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | | | |305. |Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Postupak za izdavanje prekršajnog naloga ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izdavanja prekršajnog naloga.

Zastarevanje počinje ponovo da teče posle svakog prekida, ali apsolutna zastarelost nastaje u svakom slučaju po isteku roka od šest godina od dana kada je prekršaj učinjen. | | |Nije predmet usklađivanja sa ovim propisom | |

Ostavite komentar