Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

1. Naziv propisa Evropske unije:

DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community (consolidated version – 28.07.2010. OJ L 203, 10.8.2000, p. 1–8)

Direktiva 2000/30/EK Evropskog parlamenta i Saveta o proveri tehničke ispravnosti na putukomercijalnih vozila koja se kreću u Zajednici (konsolidovana verzija 28.07.2010.)

2. „CELEX” oznaka EU propisa

02000L0030,

32003L0026,

32010L0047, 32000L0030R(01)

3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Datum izrade tabele: 08.08.2017.

5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Draft Law on Amendments on the Law on road traffic safety)

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US)

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 69/10, 78/11, 31/13, 37/13 – ispr., 85/14 i 98/16 – odluka US)

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16 i 7/17 – ispr.)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik SRS“, br. 23/84)

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:

2016-73

7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU

Sadržina odredbe

Odredbe propisa Republike Srbije

Sadržina odredbe

Usklađenost

(Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP)

Razlozi za delimičnuusklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

1.1.

In order to improve road safety and the environment, the purpose of this Directive shall be to ensure that commercial vehicles circulating within the territories of the Member States of the Community comply more fully with certain technical conditions imposed by Directive 96/96/EC.

01.

106.1

Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno.

DU

Potpuna usklađenost biće postignuta usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja 2018. godine. U toku je obrazovanje radne grupe za izradu predloga ovog zakona.

1.2.

This Directive establishes certain conditions for roadside inspections of the roadworthiness of commercial vehicles circulating within the territory of the Community.

05.

1.

Ovim pravilnikom se propisuje minimum uslova u pogledu tehničke opreme i kadrova kojima mora raspolagati organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja vrši tehnički pregled vozila, način vršenja tehničkih pregleda, izdavanje potvrde i vođenje evidencija o izvršenim tehničkim pregledima.

DU

Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost.

1.3.

Without prejudice to Community regulations, this Directive shall not, however, affect the Member States’ right to carry out inspections not covered by this Directive or to check other aspects of road transport, in particular those relating to commercial vehicles. On the other hand, there is nothing to prevent a Member State, in the context of inspections not covered by the scope of this Directive, from checking the items listed in Annex I in places other than on the public highway.

NP

Diskreciona odredba.

2.1.1.

For the purposes of this Directive:

‘commercial vehicle’ shall mean those motor vehicles and trailers defined in categories 1, 2 and 3 of Annex I to Directive 96/96/EC

NP

Direktiva 96/96/EC zamenjena je Direktivom 2009/40/EC za koju se dostavlja posebna tabela

2.1.2.

‘technical roadside inspection’ shall mean an inspection of a technical nature, not announced by the authorities and therefore unexpected, of a commercial vehicle circulating within the territory of a Member State carried out on the public highway by the authorities, or under their supervision;

03.

20.

03.

18.

Radi utvrđivanja da li vozila u saobraćaju na putu u pogledu tehničke ispravnosti i opreme odgovaraju propisanim uslovima, policijski službenik vrši pregled uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, korišćenjem uređaja i tehničkih sredstava i sl. ili upućuje vozilo na kontrolni tehnički pregled kod privrednog društva ovlašćenog za tehnički pregled vozila.

Kontrola vozila u saobraćaju na putu vrši se radi utvrđivanja da li je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li postoji registraciona nalepnica, da li je ono tehnički ispravno i da li u pogledu tereta odgovara uslovima propisanim za vozila u saobraćaju.

Kontrolom vozila utvrđuje se:

1) da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;

2) da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;

3) da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove – ako se oni traže za dato vozilo.

DU

Zakonom nije propisano vršenje tehničkog pregleda na putu, a provera tehničke ispravnosti vozila u kontroli saobraćaja na putu nije detaljno regulisana propisima. Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost.

2.1. 3.

‘roadworthiness test’ shall mean a test of a vehicle’s technical roadworthiness as provided for in Annex II to Directive 96/96/EC.

NP

Direktiva 96/96/EC zamenjena je Direktivom 2009/40/EC za koju se dostavlja posebna tabela

3.1.

Each Member State shall introduce technical roadside inspections such as will achieve the objectives stated in Article 1 as regards commercial vehicles covered by this Directive, bearing in mind the national arrangements applicable to such vehicles under Directive 96/96/EC.

02.

287.

Policijski službenik koji posumnja u tehničku ispravnost vozila može uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled.

Policijski službenik odrediće gde će se kontrolni tehnički pregled izvršiti vodeći računa o vrsti vozila i ovlašćenju za vršenje tehničkog pregleda koje ima privredno društvo, a posebno o udaljenosti objekta za vršenje tehničkog pregleda.

Vozač je dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje kontrolnog tehničkog pregleda.

Policijski službenik mora prisustvovati vršenju kontrolnog tehničkog pregleda, radi preduzimanja odgovarajućih mera i radnji, u slučaju kada se na tom pregledu utvrdi da je vozilo tehnički neispravno.

Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila dužno je da o rezultatu kontrolnog tehničkog pregleda, bez odlaganja, obavesti organ čiji je službenik uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled.

Vozilo na kontrolni tehnički pregled može uputiti i ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove

saobraćaja.

DU

Zakonom nije propisano vršenje tehničkog pregleda na putu, a provera tehničke ispravnosti vozila u kontroli saobraćaja na putu nije detaljno regulisana propisima. Mi ne vršimo t. pregled na putu, već u objektima privrednih društava ovlašćenih za vršenje tehničkog pregleda.

Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost.

3.2.

Every technical roadside inspection shall be carried out without discrimination on grounds of the nationality of the driver or of the country of registration or entry into service of the commercial vehicle, bearing in mind the need to minimise the costs and delays entailed for drivers and operators.

03.

23.1.

03.23.2.

U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici prema strancima koji učestvuju u saobraćaju preduzimaju mere i primenjuju ovlašćenja koja, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, preduzimaju, odnosno primenjuju u odnosu na državljane Republike Srbije koji učestvuju u

saobraćaju.

U vršenju kontrole saobraćaja na putevima policijski službenici ocenjuju ispunjenost uslova za učešće u saobraćaju i vozila registrovanog u inostranstvu.

PU

4.1.

A technical roadside inspection shall comprise one, two or all of the following aspects:

(a) a visual assessment of the maintenance condition of the commercial vehicle when stationary;

(b) a check on a recent roadside technical inspection report as referred to in Article 5 or on the documentation attesting to the vehicle’s technical roadworthiness and in particular, in the case of a vehicle registered or put into service in a Member State, proof that the commercial vehicle has undergone a statutory technical roadworthiness test in accordance with Directive 96/96/EC;

(c) an inspection for irregularities covering one, more than one or all of the items to be checked listed in Annex I, point 10.

03.

53.

Ukoliko se u saobraćaju na putu zatekne vozilo kod koga se u toku kontrole uređaja na vozilu neposrednim opažanjem, uređajima i tehničkim sredstvima i na drugi način posumnja da je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu, policijski službenik izdaje pismeni nalog za upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled.

Pismeni nalog obuhvata tehničku neispravnost zbog koje se vozilo upućuje na kontrolni tehnički pregled i naziv privrednog društva u kojem će se taj pregled izvršiti.

Policijski službenik naložiće vozaču, da pod njegovima nadzorom, vozilo odveze do privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda.

DU

Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost u pogledu Direktive 96/96/EK, odnosno Direktive 2009/40, koja ju je zamenila.

4.2.

An inspection of the braking systems and exhaust emissions shall be carried out in accordance with the rules laid down in Annex II.

04.

26.

04.

82.

Uređaji za zaustavljanje (u daljem tekstu: kočni sistem) mora da omogući vozaču da na bezbedan, brz i efikasan način progresivno smanjuje brzinu kretanja vozila, ili da zaustavi vozilo ili da zadrži vozilo u mestu ako je ono već zaustavljeno, bez obzira na brzinu kojom se ono kreće i opterećenje vozila ako je ono u deklarisanim granicama, a na putu sa uzdužnim nagibom na kome je predviđeno kretanje tog vozila.

Kočni sistem mora da zadovolji tehničke uslove propisane jednoobraznim tehničkim uslovima, odnosno uslove propisane ovim pravilnikom.

Izduvna emisija motornih vozila sa motorima koji rade sa unutrašnjim sagorevanjem, pri prvoj registraciji, mora odgovarati zahtevima jednoobraznih tehničkih uslova.

Na motornim vozilima, koja ispunjavaju uslove propisane normom najmanje „EURO 3“, mora postojati ispravan sistem za upozoravanje na neispravnost opreme za regulisanje aero zagađenja (OBD).

Sastav izduvnih gasova kod motornih vozila, osim vrste T, L i C, mora odgovarati sledećim normativima, i to:

1) za vozila sa motorom sa aktivnim paljenjem smeše (OTO motori):

(1) vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji do 1. marta

2014. godine moraju imati manje od 4,5% vol. ugljenmonoksida (CO), pri broju obrtaja motora na praznom hodu motora na radnoj temperaturi,

(2) vozila sa karburatorom koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2014. godine moraju imati manje od 3,5% vol. ugljenmonoksida (CO), pri broju obrtaja motora na praznom hodu motora na radnoj temperaturi,

(3) vozila sa elektronskom regulacijom smeše koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2014. godine, na radnoj temperaturi moraju zadovoljavati od proizvođača propisane vrednosti ugljenmonoksida i koeficijent viška vazduha (λ) pri propisanom broju obrtaja u praznom hodu, kao i vrednosti pri propisanom povišenom broju obrtaja motora. Deklarisane vrednosti hidrokatbonata, ugljendioksida i kiseonika ukazuju na stanje motora i sistema za odvođenje izduvnih gasova.

DU

Postoje normativi, ali nisu u potpunosti usklađeni sa normativima iz Direktive. Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost. (Mada Direktiva 2009/40/EK u tački 10. uvodnog dela naglašava da se, za kočni sistem, prihvata da su određenim vrstama vozila izdate takve homologacije u skladu s nacionalnim normama koje se mogu razlikovati od zahteva te Direktive.)

4.3.

Before carrying out an inspection of the items listed in Annex I, point 10, the inspector shall take into consideration the last roadworthiness certificate and/or a recent technical roadside inspection report which the driver may produce.

The inspector may also take into consideration any other safety certificate issued by an approved body, presented, where appropriate, by the driver.

Where these certificates and/or report prove that an inspection of one of the items listed in Annex I, point 10, has been carried out in the course of the preceding three months, that item shall not be checked again, except where justified in particular on the grounds of an obvious defect and/or irregularity.

NU

Ne uzimaju se u razmatranje prethodne potvrde o tehničkoj ispravnosti ukoliko se vozilo upućuje na kontrolni tehnički pregled, jer se sumnja u tehničku ispravnost.

Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se potpuna usklađenost.

5.1.

The technical roadside inspection report relating to the inspection referred to in Article 4(1)(c) shall be drawn up by the authority or inspector having carried it out. A specimen report is contained in Annex I, point 10 of which contains a checklist. The authority or inspector must tick the relevant boxes. The report must be given to the driver of the commercial vehicle.

NU

Ne postoji izveštaj o proveri tehničke ispravnosti na putu po stavkama, jer Zakonom nije propisano vršenje tehničkog pregleda na putu, a provera tehničke ispravnosti vozila u kontroli saobraćaja na putu nije detaljno regulisana propisima.

Donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, postićiće se usklađenost.

5.2.

If the authority or the inspector considers that deficiencies in the maintenance of a commercial vehicle may represent a safety risk such that, as regards the brakes in particular, further examination is justified, the commercial vehicle may be subjected to a more elaborate test at a testing centre in the vicinity, designated by the Member State, in accordance with Article 2 of Directive 96/96/EC.

02.

287.1

Policijski službenik koji posumnja u tehničku ispravnost vozila može uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled.

PU

5.3.

If it becomes clear that a commercial vehicle presents a serious risk to its occupants or other road users either during the roadside inspection referred to in Article 4(1) or during the more elaborate test referred to in the first subparagraph of this paragraph, use of that vehicle may be prohibited until the dangerous deficiencies discovered have been rectified.

02.

289.1.1.

Policijski službenik će isključiti iz saobraćaja vozilo:

kod koga je tehnički neispravan uređaj za upravljanje ili uređaj za zaustavljanje, odnosno kod koga su u tolikoj meri tehnički neispravni i drugi uređaji i oprema, da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja i životnu sredinu

PU

6.

Komunikacija zemalja članica među sobom i sa Komisijom u primeni Direktive.

NP

Odredba proceduralnog karaktera.

7.

Komunikacija zemalja članica među sobom i sa Komisijom u primeni Direktive

NU

Nije postignuta neophodna jednoobraznost u proceduri rada i izveštavanja, normativima i sadržaju stavki koje se navode u prilogu, što se očekuje donošenjem novog zakona 2018. godine i podzakonskog akta.

8.-9.

Procedure

NP

Proceduralne odredbe

10.

Member States shall draw up arrangements for the penalties applicable where a driver or operator fails to abide by the technical requirements verified on the basis of this Directive.

They shall take all necessary measures to ensure that these penalties are enforced. The penalties thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

02.

326.1.57, 58. i 59.

02. 327.1.56. i 57.

02. 328.2.30, 31. i 32. i 328.3.34.

02.331.73. i 74. i 332.1.91. i 333.1.95.

Kaznena odredba za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u državnom organu ili organu lokalne samouprave u slučaju tehničke neispravnosti u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila.

Kaznena odredba za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u državnom organu ili organu lokalne samouprave u slučaju „lakšeg“ oblika tehničke neispravnosti („osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine“).

Kaznena odredba za preduzetnika po „težini“ tehničke neispravnosti.

Kaznena odredba za fizičko lice po „težini“ tehničke neispravnosti.

DU

Kazne jesu srazmerne „težini“ otkrivene tehničke neispravnosti, svrsishodne i odvraćajuće, ali nisu dogovorene sa državama članicama, što se očekuje u narednom periodu, u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima u 2018. godini.

11.

Izveštavanje

NP

Odnosi se na postupanje Komisije

12-14.

Prelazne i završne odredbe

NP

Proceduralne odredbe

a1

SPECIMEN TECHNICAL ROADSIDE INSPECTION REPORT INCORPORATING A CHECKLIST

05.

Prilog 1 Pravilnika

DU

Ne postoji izveštaj o proveri tehničke ispravnosti na putu po stavkama, jer zakonom nije propisano vršenje tehničkog pregleda na putu, a provera tehničke ispravnosti vozila u kontroli saobraćaja na putu nije detaljno regulisana propisima. Postoji spisak stavki u okviru zapisnika o vršenju tehničkog pregleda vozila kod ovlašćenog privrednog društva. Očekuje se potpuna usklađenost donošenjem novog zakona 2018. godine i podzakonskih akata.

a2

RULES FOR TESTING AND/OR CHECKING BRAKING SYSTEMS AND EXHAUST EMISSIONS

05.

15.

05.

20.

Pri pregledu uređaja za zaustavljanje proverava se sigurnost, brzina i efikasnost delovanja uređaja za zaustavljanje, a naročito:

– najveća sila aktiviranja i kočni koeficijent radne kočnice i pomoćne kočnice;

– razlika sile kočenja na točkovima iste osovine i sinhronizovano delovanje;

– parkirna kočnica;

– slobodan hod komandi, odziv i reagovanje;

– postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja ili oslabljenost creva i cevovoda;

– pad pritiska u pneumatsko-prenosnom uređaju pri uzastopnom kočenju;

– pad pritiska u pneumatsko-prenosnom uređaju kada nije uključen sistem za puštanje motora u rad;

– pojava curenja ulja pri aktiviranju kočnica sa hidrauličnim prenosnim uređajem;

– ispravan rad usporača, ako je propisan;

– ispravan rad uređaja koji obezbeđuje neprekidno podešavanje intenziteta kočenja srazmerno promeni opterećenja, ako je propisan;

– ispravnost priključaka kočnica za priključna vozila.

Prilikom pregleda uređaja za zaustavljanje, dobija se kočni dijagram za svako vozilo, osim motocikla, traktora, traktorske prikolice, prikolice sa inercionom kočnicom i vozila čiji osovinski pritisak prelazi nosivost valjaka. Određivanje kočnog koeficijenta ovih vozila, vrši se pomoću merača usporenja na poligonu.

Kočni dijagram je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu i na njemu se unose registarski broj vozila i datum ispitivanja kočnica.

Pri pregledu uređaja za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova proverava se usmerenost izduvne cevi i prigušivanje zvuka izduvnih gasova.

DU

Postoje normativi, ali nisu u potpunosti usklađeni sa normativima iz Direktive.

Usklađenost će biti postignuta usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja 2018. godine, odnosno njegovog podzakonskog akta. U toku je obrazovanje radne grupe za izradu nacrta ovog zakona.

Ostavite komentar