Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

1. Naziv propisa Evropske unije:

DIRECTIVE 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast) (Text with EEA relevance) (consolidated version – 28.07.2010 (OJ L 141, 6.6.2009, p.12))

Direktiva 2009/40/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o proverama tehničke ispravnosti vozila i priključnih vozila (konsolidovana verzija – 28.07.2010)

2. „CELEX” oznaka EU propisa

32009L0040

32010L0048

3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Datum izrade tabele: 14.08.2017.

5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Draft Law on Amendments on the Law on road traffic safety

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – odluka US)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik SRS“, br. 23/84)

6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:

2016-73

7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a)

a1)

b)

b1)

v)

g)

d)

Odredba propisa EU

Sadržina odredbe

Odredbe propisa Republike Srbije

Sadržina odredbe

Usklađenost

(Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP)

Razlozi za delimičnuusklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

Napomena o usklađenosti

1.1.

In each Member State, motor vehicles registered in that State and their trailers and semi-trailers shall undergo periodic roadworthiness tests in accordance with this Directive.

01.

106.

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila vrši se tehnički pregled tih vozila.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Tehnički pregledi vozila iz stava 1. ovog člana mogu biti: redovni, vanredni i kontrolni.

RADI UTVRĐIVANjA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, ODNOSNO PODATAKA O VOZILU, VRŠI SE UVID U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU VOZILA, ODNOSNO VRŠE SE ODGOVARAJUĆA MERENjA, ODNOSNO VIZUELNI PREGLED BEZ ILI UZ KORIŠĆENjE ODGOVARAJUĆIH ALATA, BEZ BITNIH RASKLAPANjA VOZILA.

Ministar unutrašnjih poslova donosi propise o tehničkom pregledu vozila.

DU

Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem novog Zakona o bezbednsoti saobraćaja na putevima 2018. godine, odnosno njegovih podzakonskih akata.

1.2.

The categories of vehicles to be tested, the frequency of the roadworthiness tests and the items which must be tested are listed in Annexes I and II.

DU

Prikazano kroz Aneks 1.

Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem novog Zakona o bezbednsoti saobraćaja na putevima 2018. godine, odnosno njegovih podzakonskih akata.

2.

The roadworthiness tests provided for in this Directive shall be carried out by the Member State, or by a public body entrusted with the task by the State or by bodies or establishments designated and directly supervised by the State, including duly authorised private bodies. In particular, where establishments designated as vehicle testing centres also perform motor vehicle repairs, Member States shall make every effort to ensure the objectivity and high quality of the vehicle testing.

01.

107.-110.2

01.

258.3

01.

110.4

01.

110.5

TEHNIČKI PREGLED VOZILA JE DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA, KOJU MOŽE DA OBAVLjA JAVNO PREDUZEĆE, ODNOSNO PRIVREDNO DRUŠTVO (U DALjEM TEKSTU: PRIVREDNO DRUŠTVO) KOJE ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE I KOJE ZA TO DOBIJE OVLAŠĆENjE. JAVNO PREDUZEĆE MOŽE VRŠITI ISKLjUČIVO TEHNIČKI PREGLED AUTOBUSA I TROLEJBUSA.

PRIVREDNO DRUŠTVO MOŽE TEHNIČKI PREGLED VOZILA VRŠITI U VIŠE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, PRI ČEMU SE ZA SVAKI OBJEKAT OSNIVA POSEBAN OGRANAK I ZA SVAKI SE MORA DOBITI OVLAŠĆENjE.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SE U ZAVISNOSTI OD ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA MOŽE DATI ZA VRŠENjE TEHNIČKIH PREGLEDA SAMO POJEDINIH VRSTA VOZILA, ODNOSNO VOZILA ODREĐENE NAJVEĆE DOZVOLjENE MASE.

OVLAŠĆENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE DOBITI PRIVREDNO DRUŠTVO NAD KOJIM JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA.

UKOLIKO JE PRIVREDNOM DRUŠTVU, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA U ODREĐENOM OBJEKTU, DO DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA, ZBOG NESAVESNOG I NEPROPISNOG RADA ODUZIMANO OVLAŠĆENjE VIŠE OD DVA PUTA ZA POSLEDNjIH 10 GODINA, OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA U TOM OBJEKTU SE NEĆE IZDATI.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA VODI REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ODNOSNO NjIHOVIH OGRANAKA, ZA KOJE JE IZDALO OVLAŠĆENjE. REGISTAR SADRŽI NAJMANjE: BROJ UPISA U REGISTAR – IDENTIFIKACIONA OZNAKA, POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, VRSTE VOZILA ČIJI TEHNIČKI PREGLED VRŠI, DATUM IZDAVANjA OVLAŠĆENjA I DATUM ODUZIMANjA OVLAŠĆENjA.

MINISTAR UNUTRAŠNjIH POSLOVA DONOSI BLIŽE PROPISE O NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA MORA DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE U POGLEDU:

1) GRAĐEVINSKOG OBJEKTA SA PRILAZNIM I IZLAZNIM PUTEVIMA,

2) UREĐAJA I OPREME ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA,

3) STRUČNOG KADRA,

4) INFORMACIONE OPREME KOJA OMOGUĆAVA EFIKASNO POVEZIVANjE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, ODNOSNO NjEGOVOG OGRANKA, SA CENTRALNIM INFORMACIONIM sssSISTEMOM I MINISTARSTVOM UNUTRAŠNjIH POSLOVA, RADI DOSTAVLjANjA PROPISANIH PODATAKA,

5) SISTEMA ZA VIDEO SNIMANjE VRŠENjA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA POMOĆU KOJEG SE SAČINjAVA ODGOVARAJUĆI ZAPIS, KOJI JE DEO PROPISANIH EVIDENCIJA.

GRAĐEVINSKI OBJEKAT IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA MORA BITI U VLASNIŠTVU PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED ILI NjEGOVO KORIŠĆENjE MORA BITI OBEZBEĐENO ZAKLjUČENIM UGOVOROM O ZAKUPU.

GRAĐEVINSKI OBJEKAT MOŽE BITI ZAKUPLjEN SAMO ZA POTREBE JEDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO OGRANKA, KOJE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA. VAN RADNOG VREMENA IZ ČLANA 261. OVOG ZAKONA, GRAĐEVINSKI OBJEKAT MOŽE SE KORISTITI ZA OBAVLjANjE DRUGIH DELATNOSTI.

CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM SA PROGRAMOM KOJI OMOGUĆAVA PRIKUPLjANjE I DOSTAVU PROPISANIH PODATAKA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA, IZ OBJEKATA U KOJIMA VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, I CENTRALIZOVANU OBRADU PODATAKA, OBEZBEĐUJE

STRUČNA ORGANIZACIJA KOJOJ TE POSLOVE POVERI MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA. NAVEDENI PROGRAM MORA OBEZBEDITI I POVEZIVANjE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, ODNOSNO IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENjA, U CILjU OBEZBEĐENjA ODGOVARAJUĆIH PODATAKA KOJIM SE UTVRĐUJE DA KONTROLORI TEHNIČKOG PREGLEDA, KOJI SU U RADNOM ODNOSU U PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO VOZILA ČIJI TEHNIČKI PREGLED SE VRŠI, ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE.

STRUČNA ORGANIZACIJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA OBJEDINjUJE SVE PODATKE O TEHNIČKIM PREGLEDIMA IZ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA VRŠENjE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U INFORMATIČKOM OBLIKU I ČUVA IH NAJMANjE DESET GODINA.

BLIŽE USLOVE O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLjANjA I DOSTAVE PODATAKA PROPISAĆE MINISTAR UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

NA PREDLOG STRUČNE ORGANIZACIJE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA DAJE SAGLASNOST ZA VISINU NAKNADE ZA TROŠKOVE KOJE STRUČNA ORGANIZACIJA IMA U POGLEDU ODRŽAVANjA I UNAPREĐENjA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

AKO PRIVREDNO DRUŠTVO OBAVEZE U POGLEDU TROŠKOVA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, KOJI SU NASTALI U JEDNOM MESECU, NE IZMIRI NAJKASNIJE U ROKU OD DVA MESECA OD DANA ZAVRŠETKA MESECA U KOJEM SU TROŠKOVI NASTALI, TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU BIĆE ONEMOGUĆEN PRISTUP PROGRAMU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

PRIVREDNO DRUŠTVO, U OBJEKTIMA U KOJIMA JE OVLAŠĆENO DA VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, DUŽNO JE DA OBEZBEDI DA UREĐAJI I OPREMA POMOĆU KOJIH SE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA BUDU UVEK U ISPRAVNOM STANjU I DA ODRŽAVA DEO INFORMACIONOG SISTEMA I SISTEM ZA VIDEO SNIMANjE, KOJI SE NALAZE U PRIVREDNOM DRUŠTVU, NA NAČIN KOJI ĆE OMOGUĆITI NjIHOVE PROPISANE FUNKCIONALNOSTI.

Uređaji koji se koriste za vršenje tehničkog pregleda vozila, a predstavljaju merila, moraju ispunjavati sve uslove određene metrološkim propisima.

PRIVREDNO DRUŠTVO DUŽNO JE DA ODMAH PRESTANE SA RADOM, U ODREĐENOM OBJEKTU, U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI UREĐAJA I OPREME POMOĆU KOJIH SE VRŠI TEHNIČKI PREGLED VOZILA ILI UKOLIKO PRESTANE DA ISPUNjAVA DRUGE PROPISANE USLOVE U POGLEDU UREĐAJA I OPREME ILI NEISPRAVNOSTI DELA INFORMACIONOG SISTEMA I SISTEMA ZA VIDEO SNIMANjE, U TOM OBJEKTU I NAJKASNIJE PRVOG NAREDNOG RADNOG DANA OBAVESTI ORGAN KOJI VRŠI NADZOR. ZA VREME PRIVREMENOG PRESTANKA SA RADOM PRIVREDNO DRUŠTVO NE SME VRŠITI TEHNIČKI PREGLED VOZILA U OBJEKTU U KOJEM JE PRESTALO DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, privredno društvo je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

PU

3.1.

Member States shall take such measures as they deem necessary to make it possible to prove that a vehicle has passed a roadworthiness test complying with at least the provisions of this Directive.

These measures shall be notified to the other Member States and to the Commission.

01.

5.

03.

11.1

03.

11.2

Svako pravno lice i preduzetnik koji je vlasnik, odnosno korisnik vozila, dužan je da obezbedi:

1) da njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ispravna i da ispunjavaju druge propisane uslove,

2) da vozači njegovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbedno upravljanje vozilima.

Svako fizičko lice vlasnik, odnosno korisnik vozila, dužan je da obezbedi da njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ispravna.

Na tehničkom pregledu proveravaju se opšte stanje i izgled vozila, stepen korodiranosti, postojanje i ispravnost uređaja i sklopova koji su od značaja za bezbednu vožnju i drugi propisani uređaji, sprave, oprema i oznake, utvrđuje se sastav izduvnih gasova i jačina buke koju vozilo stvara, kao i da li vozilo ispunjava sve ostale uslove propisane za vozila u saobraćaju.

Za vozilo koje ne ispunjava bilo koji od uslova u pogledu uređaja i opreme propisanih za vozila u saobraćaju, neće se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti.

DU

Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 2018. godine, odnosno njegovih podzakonskih akata.

3.2

Each Member State shall, on the same basis as if it had itself issued the proof, recognise the proof issued in another Member State showing that a motor vehicle registered on the territory of that other State, together with its trailer or semi-trailer, has passed a roadworthiness test complying with at least the provisions of this Directive.

NU

Potpuna usklađenost biće postignuta usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja 2018. godine, odnosno odgovarajućih podzakonskih akata.

3.3

Member States shall apply suitable procedures to establish, as far as practicable, that the brake performance of the vehicles registered in their territory meets the requirements specified in this Directive.

03.

11.1

03.

11.2

03.

15.2

Na tehničkom pregledu proveravaju se opšte stanje i izgled vozila, stepen korodiranosti, postojanje i ispravnost uređaja i sklopova koji su od značaja za bezbednu vožnju i drugi propisani uređaji, sprave, oprema i oznake, utvrđuje se sastav izduvnih gasova i jačina buke koju vozilo stvara, kao i da li vozilo ispunjava sve ostale uslove propisane za vozila u saobraćaju.

Za vozilo koje ne ispunjava bilo koji od uslova u pogledu uređaja i opreme propisanih za vozila u saobraćaju, neće se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Prilikom pregleda uređaja za zaustavljanje, dobija se kočni dijagram za svako vozilo, osim motocikla, traktora, traktorske prikolice, prikolice sa inercionom kočnicom i vozila čiji osovinski pritisak prelazi nosivost valjaka. Određivanje kočnog koeficijenta ovih vozila, vrši se pomoću merača usporenja na poligonu.

PU

4.

Member States shall have the right to exclude from the scope of this Directive vehicles belonging to the armed forces, the forces of law and order and the fire service.

Member States may, after consulting the Commission, exclude from the scope of this Directive, or subject to special provisions, certain vehicles operated or used in exceptional conditions and vehicles which are never, or hardly ever, used on public highways, including vehicles of historic interest which were manufactured before 1 January 1960 or which are temporarily withdrawn from circulation.

Member States may, after consulting the Commission, set their own testing standards for vehicles considered to be of historic interest.

NP

Diskreciona odredba

5.

Notwithstanding the provisions of Annexes I and II, Member States may:

(a) bring forward the date for the first compulsory roadworthiness test and, where appropriate, require the vehicle to be submitted for testing prior to registration;

(b) shorten the interval between two successive compulsory tests;

(c) make the testing of optional equipment compulsory;

(d) increase the number of items to be tested;

(e) extend the periodic test requirement to other categories of vehicles;

(f) prescribe special additional tests;

(g) require for vehicles registered on their territory higher minimum standards for braking efficiency than those specified in Annex II and include a test on vehicles with heavier loads, provided such requirements do not exceed those of the vehicle’s original type-approval.

02.

266.1

02.

266.2

01.

116.1

01.

116.2

01.116.3

01.116.4

Kontrolni tehnički pregled se vrši po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od presudnog značaja za bezbedno upravljanje vozilom.

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.

Troškove vanrednog tehničkog pregleda snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA PREDLOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, A VLADA ODREĐUJE NAJVIŠU CENU VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA PREDLOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, A PO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA TRGOVINU I USLUGE. NAJVIŠA CENA VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA OBUHVATA I TROŠKOVE PRAVNOG LICA U POGLEDU IZMIRENjA NAKNADE ZA TROŠKOVE KOJE STRUČNA ORGANIZACIJA IMA U POGLEDU ODRŽAVANjA I UNAPREĐENjA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA IZ ČLANA 257. STAVA 4.

PRIVREDNO DRUŠTVO NE MOŽE ODREDITI VIŠU CENU ZA VRŠENjE VANREDNOG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA OD NAJVIŠE CENE ODREĐENE U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA.

DU

Iako je odredba u suštini diskrecionog karaktera, gde se državama ostavlja mogućnost da same iznađu rešenja za određene sittuacije.

6.

The Commission shall adopt the separate Directives necessary to define the minimum standards and methods for testing the items listed in Annex II, as well as any amendments necessary to adapt those standards and methods to technical progress.

. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 7(2).

NP

Obaveza Komisije

7.

The Commission shall be assisted by a committee on the adaptation to technical progress of the Directive on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers.

Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

NP

Obaveza Komisije

8.

No later than three years after the introduction of regular testing of speed limitation devices, the Commission shall examine whether, on the basis of the experience gained, the tests laid down are sufficient to detect defective or manipulated speed limitation devices or whether the rules need to be amended.

NP

Obaveza Komisije

9.

Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.

NP

Obaveza Komisije

10-12

Directive 96/96/EC, as amended by the acts listed in Annex III, Part A, is repealed, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limits for transposition into national law of the Directives set out in Annex III, Part B.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex IV.

NP

Prelazne i završne odredbe

aI.

Categories of vehicle

Frequency of tests

1. Motor vehicles used for the carriage of passengers and with more than eight seats, excluding the driver’s seat

One year after the date on which the vehicle was first used, and thereafter annually

2. Motor vehicles used for the carriage of goods and having a maximum permissible mass exceeding 3 500 kg

One year after the date on which the vehicle was first used, and thereafter annually

3. Trailers and semi-trailers with a maximum permissible mass exceeding 3 500 kg

One year after the date on which the vehicle was first used, and thereafter annually

4. Taxis, ambulances

One year after the date on which the vehicle was first used, and thereafter annually

5. Motor vehicles having at least four wheels, normally used for the road carriage of goods and with a maximum permissible mass not exceeding 3 500 kg, excluding agricultural tractors and machinery

Four years after the date on which the vehicle was first used, and thereafter every two years

6. Motor vehicles having at least four wheels, used for the carriage of passengers and with not more than eight seats excluding the driver’s seat

Four years after the date on which the vehicle was first used, and thereafter every two years

01.

115.1

01.

115.2

01.

115.3

01.

115.4

01.

115.5

01.

115.6

01.

115.7

01.

115.8

01.

115.9

REDOVNI TEHNIČKI PREGLEDI SU GODIŠNjI I ŠESTOMESEČNI.

REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILO SE PODVRGAVA PRE UPISA U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA, ODNOSNO IZDAVANjA REGISTRACIONE NALEPNICE. OVAJ TEHNIČKI PREGLED SE MOŽE IZVRŠITI DO 30 DANA PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA, ODNOSNO ZAHTEVA ZA IZDAVANjE REGISTRACIONE NALEPNICE.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA, VOZILO PROIZVEDENO U GODINI PRE, ODNOSNO U GODINI KADA SE REGISTRUJE, PODVRGAVA SE SLEDEĆEM REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU NAJKASNIJE NAKON DVE GODINE OD DANA PRVE REGISTRACIJE U REPUBLICI SRBIJI, A PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR NAMENjENA ZA OBAVLjANjE RADOVA NE PODLEŽU REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU.

REDOVNI ŠESTOMESEČNI TEHNIČKI PREGLED SE MORA OBAVITI PRE ISTEKA ROKA OD ŠEST MESECI OD DANA POČETKA VAŽENjA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, ODNOSNO REGISTRACIONE NALEPNICE. REDOVNI ŠESTOMESEČNI TEHNIČKI PREGLED SE MOŽE OBAVITI NAJRANIJE 15 DANA PRE ISTEKA NAPRED NAVEDENOG ROKA.

REDOVNOM ŠESTOMESEČNOM TEHNIČKOM PREGLEDU SE MORAJU PODVRGAVATI:

1) MOTORNA I PRIKLjUČNA VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA JAVNI PREVOZ,

2) AUTOBUSI,

3) MOTORNA I PRIKLjUČNA VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA,

4) MOTORNA I PRIKLjUČNA VOZILA KOJA SE KORISTE ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE,

5) MOTORNA VOZILA KOJA IMAJU UGRAĐENE UREĐAJE ZA DAVANjE POSEBNIH SVETLOSNIH I ZVUČNIH ZNAKOVA ILI SE UPOTREBLjAVAJU KAO VOZILO IZ ČL. 106. I 108. OVOG ZAKONA (VOZILA POD PRATNjOM I VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA),

6) MOTORNA I PRIKLjUČNA VOZILA ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA VEĆA OD 3.500 KG,

7) MOTORNO, ODNOSNO PRIKLjUČNO VOZILO ZA IZNAJMLjIVANjE BEZ VOZAČA (RENT-A-CAR),

8) MOTORNO VOZILO STAROSTI PREKO 15 GODINA (STAROST VOZILA SE UTVRĐUJE U ODNOSU NA GODINU PROIZVODNjE).

U SAOBRAĆAJU NA PUTU NE SME UČESTVOVATI VOZILO IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOK SE NA REDOVNOM ŠESTOMESEČNOM PREGLEDU, U ROKU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, NE UTVRDI DA JE TEHNIČKI ISPRAVNO.

IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA REDOVNOM GODIŠNjEM TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORI, PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR, RADNE MAŠINE I MOTOKULTIVATORI SE PODVRGAVAJU U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD JEDNE GODINE OD DANA VRŠENjA PRETHODNOG TEHNIČKOG PREGLEDA.

IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA REDOVNOM ŠESTOMESEČNOM TEHNIČKOM PREGLEDU NE PODLEŽU TRAKTORI, PRIKLjUČNA VOZILA ZA TRAKTOR, RADNE MAŠINE I MOTOKULTIVATORI.

U SAOBRAĆAJU NA PUTU NE SME UČESTVOVATI VOZILO IZ STAVA 7. OVOG ČLANA AKO JE OD DANA IZVRŠENOG REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA, NA KOJEM JE UTVRĐENO DA JE VOZILO TEHNIČKI ISPRAVNO, PROŠLO VIŠE OD JEDNE GODINE.

DU

Potpuna usklađenost biće postignuta usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja 2018. godine, odnosno odgovarajućih podzakonskih akata.

a.II

03.

2.1

03.

2.2

03.

2.3

03.

3.1

03.

3.2

03.

4.

03.

5.1

03.

6.1

03.

6.2

03.

7.1

03.

7.2

03.

8.1

03.

8.2

03.

8.3

03.

9.1

03.

10.1

03.

11.1

03.

11.2

03.

12.1

03.

12.2

03.

12.3

03.

13.1

03.

13.2

03.

14.1

03.

15.1

03.

15.2

03.

15.3

03.

16.1

03.

16.2

03.

17.1

03.

18.1

03.

19.1

03.

20.1

03.

21.1

03.

21.2

03.

22.1

03.

23.1

03.

24.1

03.

25.1

03.

26.1

03.

27.1

03.

27.2

03.

28.1

03.

29.1

03.

29.2

03.

30.1

03.

30.2

03.

30.3

03.

31.1

Organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja vrši tehnički pregled vozila (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) mora imati pogodan građevinski objekat dovoljne veličine da se u njemu može smestiti vozilo na kome se vrši tehnički pregled i nesmetano upotrebljavati uređaji i oprema za vršenje tehničkog pregleda (u daljem tekstu: objekat za vršenje tehničkog pregleda).

Objekat za vršenje tehničkog pregleda mora imati kanal odgovarajućih dimenzija, sa postavljenom dizalicom koja omogućuje kontrolu vešanja točkova na vozilu ili dizalicu koja podiže celo vozilo.

Van objekta za vršenje tehničkog pregleda ovlašćena organizacija može vršiti samo tehnički pregled traktora i priključnih i preuređenih zaprežnih vozila koja vuku traktori.

Ovlašćena organizacija, u objektu za vršenje tehničkog pregleda mora, radi utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila, imati i koristiti sledeće uređaje i opremu:

1. uređaj za proveru sile kočenja na obimu točkova iste osovine sa pisačem i instrument za kontrolu odziva komandi kočnih sistema i utvrđivanje praznog hoda komandi, sa dinamometrima;

2. kompresor sa manometrom i potrebnim vodovima za proveru pritiska u pneumaticima, kao i dovoljan broj priključaka za povezivanje uređaja i opreme na liniji tehničkog pregleda;

3. čeličnu metarsku pantljiku od 25 m sa milimetarskom podelom;

4. uređaj za utvrđivanje praznog hoda upravljača i sile upravljača na tačku upravljača;

5. uređaj za proveru usmerenosti i jačine svetla, sa lukometrom i vizirom;

6. štopericu ili odgovarajući hronometar;

7. katalog boja;

8. dubinometar za merenje dubine šara na pneumatiku;

9. merni uređaj za proveru gabarita, razmaka osovina i raspona točkova;

10. nagaznu ploču za kontrolu usmerenosti prednjih točkova na vozilu;

11. merač nivoa jačine buke;

12. uređaj za kontrolu sadržaja čađi u izduvnim gasovima dizel motora;

13. uređaj za merenje sadržaja CO u izduvnim gasovima benzinskih motora.

Pored uređaja i opreme iz stava 1. ovog člana ovlašćena organizacija mora imati pribor i alat, dizalice i ostalu potrebnu opremu za vršenje tehničkog pregleda, važeće propise o jugoslovenskim standardima za vozila na kojima se vrši tehnički pregled, propise o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i druge propise i uputstva za rukovanje koji su od značaja za vršenje tehničkih pregleda.

Ovlašćena organizacija, van objekta za vršenje tehničkog pregleda mora, radi utvrđivanja tehničke ispravnosti traktora i priključnih i preuređenih vozila koja vuku traktori, imati i koristiti uređaje i opremu iz stava 1 člana 3 ovog pravilnika, osim uređaja i opreme iz tač. 9-13, a umesto uređaja i opreme iz tač. 1 i 2 može imati i koristiti uređaj za merenje usporenja i uređaj za kontrolu pritiska u pneumaticima.

Za utvrđivanje ispravnosti vozila na redovnim i vanrednim tehničkim pregledima ovlašćena organizacija može da koristi i sledeće uređaje i opremu:

1. merni uređaj za kontrolu pritiska u pneumatskohidrauličnim instalacijama;

2. uređaj za kontrolu geometrije upravljačkog mehanizma (trag, nagib i zatur);

3. oprema za kontrolu plinskih vodova na vozilu;

4. merač elektro zaštite motornog vozila;

5. merač tvrdoće pneumatika (šormetar);

6. vaga za proveru težine vozila sa instrumentom za kontrolu specijalnog pritiska;

7. uređaj za dinamiku uravnoteženost točkova.

Svi uređaji i oprema koji se koriste za vršenje tehničkih pregleda vozila moraju biti ispravni.

Za uređaje i opremu iz člana 3 stav 1 tač. 1, 5 i 10-13 ovog pravilnika obavezna je kontrola tačnosti merenja najmanje svakih 6 meseci. Ukoliko bilo koji od ovih uređaja postane neispravan, ovlašćena organizacija ne može vršiti tehnički pregled vozila za vreme dok neispravnost traje.

Tehnički pregled vozila vrše istovremeno najmanje dva ovlašćena radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana, od kojih jedan mora imati najmanje SSS – saobraćajnog ili mašinskog smera, a drugi stručnu spremu KV ili VKV automehaničara, odnosno biti automehaničar trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme.

Radnici koji vrše tehnički pregled moraju poznavati propise kojima se regulišu pitanja u vezi sa tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju, kao i druge propise o vršenju tehničkog pregleda vozila i moraju biti obučeni za rukovanje svim uređajima i opremom koji se pri pregledu upotrebljavaju.

Pre početka tehničkog pregleda vozila utvrđuje se da li određeni tehnički ili drugi podaci o vozilu, koji se upisuju u registracioni list, odgovaraju podacima koji su upisani u ispravu o nabavci vozila, odnosno u saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji, ako je vozilo već bilo registrovano.

Ako se utvrdi neslaganje ovih podataka ne sme se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, osim ako se promena dokazuje odgovarajućim ispravama (odobrenje, račun o kupovini i sl.).

U slučaju osnovane sumnje da su na vozilu ili na ispravi o nabavci vozila, odobrenju, saobraćajnoj dozvoli, potvrdi o registraciji ili drugoj ispravi podaci prepravljeni, ili da se ne slažu sa podacima iz fabričke dokumentacije o vozilu, to se mora pismeno konstatovati. Pri tome se zapisuje registarski broj, marka, vrsta i tip vozila, broj motora i broj šasije, ime, prezime i adresa vlasnika odnosno naziv i adresa nosioca prava korišćenja vozila i o utvrđenim činjenicama odmah se dostavlja obaveštenje sekretarijatu, odnosno odeljenju za unutrašnje poslove opštine na čijoj je teritoriji vozilo registrovano.

Tehnički pregled vrši se samo ako je vozilo uredno obojeno, čisto, i bez vidnih oštećenja karoserije i boje, odnosno da ta oštećenja ne prelaze 5% od limenih površina karoserije i boje.

Redovni tehnički pregled vrši se na praznom vozilu, a vanredni tehnički pregled može se vršiti i na opterećenom vozilu.

Na tehničkom pregledu proveravaju se opšte stanje i izgled vozila, stepen korodiranosti, postojanje i ispravnost uređaja i sklopova koji su od značaja za bezbednu vožnju i drugi propisani uređaji, sprave, oprema i oznake, utvrđuje se sastav izduvnih gasova i jačina buke koju vozilo stvara, kao i da li vozilo ispunjava sve ostale uslove propisane za vozila u saobraćaju.

Za vozilo koje ne ispunjava bilo koji od uslova u pogledu uređaja i opreme propisanih za vozila u saobraćaju, neće se overiti registracioni list, odnosno izdati potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Ako se pri vršenju tehničkog pregleda utvrde manji nedostaci na vozilu, uređajima ili opremi koji se mogu za kraće vreme otkloniti, to će se konstatovati u zapisniku o tehničkom pregledu i u napomeni u registru pregledanih vozila i odrediti rok za njihovo otklanjanje i ponovnu kontrolu, koji ne može biti duži od tri dana.

Ukoliko se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, vozilo će se podvrgnuti ponovnom tehničkom pregledu u celini.

Ovlašćena organizacija će odmah a najkasnije u roku od sedam dana obavestiti sekretarijat, odnosno odeljenje za unutrašnje poslove opštine na čijoj je teritoriji registrovano vozilo, ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnoj kontroli iz stava 1 ovog člana.

Ovlašćena organizacija neće postupiti na način iz člana 12 stav 1 ovog pravilnika, ukoliko se na uređajima za upravljanje i uređajima za zaustavljanje utvrdi neispravnost, i to:

– mehaničko oštećenje glavnog upravljačkog prenosnika sa osloncima, neelastičnost gumenih delova servoupravljača, postojanje zazora u zglobovima spona i rukavcu točka, nezaptivnost instalacije servoupravljača;

– mehaničko ili drugo oštećenje neelastičnih gumenih elemenata ili nezaptivenost kočne instalacije, najveća sila aktiviranja radne kočnice ili pomoćne kočnice i kočni koeficijent koji ne odgovara tehničkim normativima efikasnosti kočnih sistema.

Ako se vozilo, okvalifikovano kao tehnički neispravno po stavu 1 ovog člana, podvrgne ponovnom tehničkom pregledu kod iste ovlašćene organizacije, izvršiće se kontrola ispravnosti samo uređaja čija je neispravnost konstatovana na prethodnom pregledu, a izuzetno i pregled u celini. U ovom slučaju za vozilo se sačinjava novi zapisnik i ponovo se zavodi u registar pregledanih vozila.

Pri pregledu uređaja za upravljanje proverava se da li je moguće lako, brzo i na siguran način menjati pravac kretanja vozila, a naročito:

– slobodan hod točka upravljača;

– prenošenje okretanja točka upravljača na prednje točkove, potrebna sila za okretanje točka upravljača, zazori u prenosnim elementima, pričvršćenost nepokretnih spojeva;

– postojanje mehaničkih oštećenja;

– ispravnost svih elemenata servoupravljača, a posebno postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja ili oslabljenost creva i cevovoda.

Pri pregledu uređaja zaustavljanje proverava se sigurnost, brzina i efikasnost delovanja uređaja za zaustavljanje, a naročito:

– najveća sila aktiviranja i kočni koeficijent radne kočnice i pomoćne kočnice;

– razlika sile kočenja na točkovima iste osovine i sinhronizovano delovanje;

– parkirna kočnica;

– slobodan hod komandi, odziv i reagovanje;

– postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja ili oslabljenost creva i cevovoda;

– pad pritiska u pneumatsko-prenosnom uređaju pri uzastopnom kočenju;

– pad pritiska u pneumatsko-prenosnom uređaju kada nije uključen sistem za puštanje motora u rad;

– pojava curenja ulja pri aktiviranju kočnica sa hidrauličnim prenosnim uređajem;

– ispravan rad usporača, ako je propisan;

– ispravan rad uređaja koji obezbeđuje neprekidno podešavanje intenziteta kočenja srazmerno promeni opterećenja, ako je propisan;

– ispravnost priključaka kočnica za priključna vozila.

Prilikom pregleda uređaja za zaustavljanje, dobija se kočni dijagram za svako vozilo, osim motocikla, traktora, traktorske prikolice, prikolice sa inercionom kočnicom i vozila čiji osovinski pritisak prelazi nosivost valjaka. Određivanje kočnog koeficijenta ovih vozila, vrši se pomoću merača usporenja na poligonu.

Kočni dijagram je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu i na njemu se unose registarski broj vozila i datum ispitivanja kočnica.

Pri pregledu uređaja za osvetljavanje puta i vozila i davanje svetlosnih znakova proverava se ugradnja i povezivanje uređaja za propisno uključivanje i rad, a naročito:

– da li su ugrađeni svi uređaji propisani za vozilo;

– postojanje uređaja čije postavljanje ili ugradnja nisu dozvoljeni;

– boja, broj i položaj pojedinih uređaja;

– usmerenost i intenzitet svetla;

– oblik, veličina i položaj katadioptera;

– da li su propisno postavljeni farovi za maglu, farovi za osvetljavanje radnog mesta, svetla za vožnju unazad, pokretni far, zadnje svetlo za maglu, parkirna svetla, gabaritna svetla, rotaciona svetla i povezivanje ovih uređaja za propisno uključivanje u rad;

– postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja;

– ispravnost električnih priključaka za priključna vozila.

Pri pregledu uređaja proverava se da li su dobro pričvršćeni na svojim mestima i da li su delovi električne instalacije neoštećeni i u dobrom stanju za ispravno uključivanje i rad uređaja.

Pri pregledu uređaja koji omogućuju normalnu vidljivost proverava se naročito:

– da li vetrobran i sva okna na vozilu ispunjavaju propisane uslove u pogledu materijala od koga su izrađeni i da li su dobro pričvršćeni u svojim ležištima;

– uključivanje i rad brisača i perača vetrobrana;

– broj, veličina i postavljanje vozačkih ogledala;

– postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja.

Pri pregledu uređaja za davanje zvučnih znakova proverava se naročito da li uređaj proizvodi zvuk propisane jačine, uključivanje uređaja i da li su na vozilu ugrađeni uređaji koji propisima nisu dozvoljeni.

Pri pregledu uređaja za kontrolu i davanje znakova proverava se naročito:

– ispravnost tahografa,

– da li su ugrađeni svi uređaji za kontrolu i davanje znakova propisani za vozilo,

– uključivanje i rad.

Pri pregledu uređaja za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova proverava se usmerenost izduvne cevi i prigušivanje zvuka izduvnih gasova.

Pri pregledu priključnog uređaja za spajanje vučnog vozila i priključnog vozila proverava se naročito:

– postavljanje priključnog uređaja u propisani položaj;

– osovinica sa osiguračem;

– pričvršćenost priključnog uređaja.

Posebna pažnja obraća se na priključni uređaj koji je naknadno ugrađen na vozilu.

Pri pregledu voznog postroja kontroliše se da li osnovne dimenzije vozila odgovaraju fabričkoj dokumentaciji, odnosno odobrenju, a naročito:

– veza između okvira odnosno karoserije i točkova, postojanje oštećenja;

– postavljanje točkova na svojim rukavcima ili poluvratilima, osiguranje i zazor;

– pričvršćenost elemenata elastičnog sistema za oslanjanje za svoje nosače i pojave mehaničkih oštećenja.

Pri pregledu karoserije, odnosno samonoseće konstrukcije karoserije proverava se naročito:

– da boja karoserije nije oštećena ili izmenjena u toj meri da se ne može utvrditi o kakvoj se boji radi;

– postojanje deformacija ili oštećenja zbog kojih postoji opasnost od pojava loma i sigurnost veza zakivcima, zavrtnjima i varovima;

– prepravljanje u okviru rama ili nosećeg dela konstrukcije radi povećanja ili smanjenja teretnog prostora ili iz bilo kog drugog razloga;

– deformisanje oblika.

Pri pregledu motora proverava se naročito:

– odnos snage motora i najveće dozvoljene težine;

– buka koju vozilo proizvodi;

– da li motor zadovoljava propisane uslove u pogledu ispuštanja ugljenmonoksida – benzinski motori, odnosno koeficijenta apsorpcije svetlosti – dizel motori;

– pričvršćenost motora na svojim osloncima i ispravnost elemenata za vezu;

– da li je motor kompletan odnosno da li su ugrađeni svi agregati za određenu pogonsku energiju.

Pri pregledu pogonskih uređaja proverava se naročito:

– ispravnost uređaja za prenos snage od motora do pogonskih točkova, pričvršćenost na svojim osloncima i pojave oštećenja;

– ispravnost veze između pojedinih pogonskih uređaja – spojnice, menjača, kardanskih vratila, pogonskog mosta, pričvršćenost i zazori, postojanje oštećenja.

Pri pregledu točkova i pneumatika proverava se naročito:

– dimenzije točkova i pneumatika prema najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja vozila i po fabričkoj dokumentaciji o najvećoj dozvoljenoj masi za vozilo;

– da li su na točkovima iste osovine pneumatici jednaki po vrsti, tipu, nosivosti i dimenzijama;

– dubina šare pneumatika po obimu i širini protektora;

– pričvršćenost točkova odgovarajućim brojem zavrtnjeva;

– postojanje mehaničkih i drugih oštećenja točkova i guma.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila na kojima je propisano ili dozvoljeno da se nalaze određeni uređaji ili delovi, proverava se postojanje i ispravnost odnosno propisana ugradnja, postavljanje ili uređenje:

– stepenica na vozilima kojima se vrši prevoz putnika, isturenih delova i ukrasnih predmeta na prednjem spoljašnjem delu vozila, reklamnih tabli ili reklamnih natpisa, oslonaca za noge vozača i putnika i držača za putnike na motociklu, unutrašnjeg prostora kabine za vozače i prostora za putnike, pribora, alata, uređaja i opreme, unutrašnje rasvete, otvora, nalivaka za punjenje rezervoara sa gasom, sigurnosnog ventila i armature – ako je na vozilu ugrađena oprema za pogon na sabijeni ili tečni gas;

– vrata, pomoćnih vrata za izlaz putnika, bočnih vrata koja izlaze van gabarita vozila, brava na vratima, poklopaca na spoljašnjim stranama motornih i priključnih vozila, akumulatora, prekidača na glavnom kablu električne instalacije, sedišta i naslona, blatobrana i branika;

– uređaja za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe, priključaka za vezivanje sigurnosnih pojaseva, uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobrana, za grejanje i provetravanje kabine za vozače i prostora za putnike.

Na određenim vozilima proveravaju se naročito specijalni uređaji kao što su: priključci za transport opasnih materija, zvučni i optički signalni uređaji na specijalnim vozilima, udvojene komande na vozilima za obuku kandidata za vozače, komande na preuređenim vozilima za invalide i slično.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila proverava se da li za vozilo postoji celokupna propisana oprema i da li je ispravna za upotrebu, a naročito: rezervni točak, znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu puta, oprema za pružanje prve pomoći, klinasti podmetači i rezervne sijalice.

Ovlašćena organizacija vodi zapisnik o vršenju tehničkog pregleda na obrascu BS 1.04, a o tehničkoj ispravnosti vozila izdaje potvrdu na obrascu broj 2.

Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Ovlašćena organizacija je dužna da vodi evidenciju o pregledanim vozilima i da na traženje sekretarijata odnosno odeljenja za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji ima sedište, pruži potrebne podatke.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sastoji se iz registra pregledanih vozila i kartoteke zapisnika o vršenju tehničkog pregleda.

Ovlašćena organizacija je dužna da registar pregledanih vozila čuva najmanje 5, a zapisnike o izvršenim tehničkim pregledima 2 godine.

U registar pregledanih vozila se unose sledeći podaci: redni broj, datum izvršenog pregleda, registarski broj (ako je vozilo registrovano) i vrsta vozila, broj motora, broj šasije, da li je tehnički pregled vozila overen ili ne i napomena.

DU

Potpuna usklađenost biće postignuta usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja 2018. godine, odnosno odgovarajućih podzakonskih akata.

a.III

NP

Prelazne i završne odredbe

a.IV

NP

Prelazne i završne odredbe

Ostavite komentar