Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Naziv propisa Evropske unije:

93/704/EC: Council Decision of 30 November 1993 on the creation of a Community database on road accidents

Odluka Saveta od 30. novembra 1993. godine o izradi baze podataka saobraćajnih nezgoda Evropske zajednice (93/704/EZ)

|2. „CELEX” oznaka EU propisa

31993D0704

32003R1882 | | 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 8.8.2017. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:01. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevimaDraft Law on Amendments on the Law on road traffic safety02. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2016-73 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1.1. |Države članice utvrđuju statističke podatke o saobraćajnim nezgodama sa poginulim ili povređenim licima koje se dešavaju na njihovim teritorijama.<0}

|01.

9.2.1)

9.2.2) |Agencija:

1) analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja,

2) uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja,

|PU | |Predlogom zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je definisana obaveza Agencije da uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja. Ova baza sadrži i podatke o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama.

| |1.2. |U smislu ove direktive „saobraćajna nezgoda koja za posledicu ima smrt ili povredu“ je svaki sudar između učesnika u saobraćaju koji uključuje bar jedno vozilo koje se kreće po javnom putu otvorenom za saobraćaj i uzrokuje smrt i/ili povredu jednog učesnika u saobraćaju ili više njih.<0}

|01.

7.1.2)

7.1.82) |Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

2) put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima,

82) saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta, |PU | |Praćenje saobraćajnih nezgoda i posledica u statističkom smislu u Republici Srbiji je šireg obuhvata u odnosu na predložne podatke od strane Evropske komisije, tako da se prikupljaju podaci o svim saobraćajnim nezgodama. Naime, osim saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima, prikupljaju se i podaci o saobraćajnim nezgodama sa materijalnom štetom. | |2.1

|Države članice podatke o saobraćajnim nezgodama koje za posledicu imaju smrt ili povredu za određenu godinu smeštene u kompjuterske fajlove na najvišem postojećem nivou centralizacije, dostavljaju statističkoj kancelariji evropske zajednice (u daljem tekstu: SOEC) u vidu statističkih jedinica. U smislu ove odluke „statistička jedinica“ je saobraćajna nezgoda koja za posledicu ima smrt ili povredu.

|01.

9.2.1)

9.2.2)

02.

15.1. |Agencija:

1) analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja,

2) uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja,

U cilju neprekidnog praćenja stanja bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, Agencija predlaže sistem jedinstvene osnove evidentiranja i praćenja najznačajnijih obeležja bezbednosti saobraćaja. |DU | |Zakonom je definisana obaveza Agencije da uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja. Agencija vrši razmenu podataka o saobraćajnim nezgodama i drugim obeležjima stanja bezbednosti saobraćaja u R. Srbiji sa drugim državama i dostavlja podatke u međunarodne baze podataka.

Stupanjem Republike Srbije u EU bićemo u mogućnosti da ispunimo ovaj član Odluke. | |2.2-2.4 |Podaci iz stava 1. se po prvi put dostavljaju do 31. marta 1994. godine za 1991. i 1992. godinu a za naredne godine najkasnije devet meseci posle kraja referentne godine o kojoj je reč.

Svi podaci zaštićeni nacionalnim zakonima o poverljivosti statističkih podataka takođe se dostavljaju SOEC koji ih obrađuje u skladu sa Uredbom (Evratom, EEZ) broj 1588/90 .

Komisija, u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 5, određuje koje informacije ne bi trebalo uključiti u dostavljene datoteke. | | |NP |Odluka je proceduralnog karaktera.

Odnosi se na trenutne obaveze država članica EU.

| | |3.

|Podaci se, u meri u kojoj je to moguće, dostavljaju na odgovarajući način a tip i format podataka i način dostavljanja predlaže Komisija.

Ako država članica ispravi statističke podatke koje je već poslala SOEC, dužna je da mu dostavi kompletnu kopiju ažuriranog fajla.

Ako država članica želi da promeni strukturu ili sadržaj svojih podataka, o tome prvo obaveštava Komisiju. Kada država članica izmeni podatke u fajlovima koje je već poslala SOEC, dostavlja mu i izmenjenu i dopunjenu verziju fajlova o kojima je reč.

Sve države članice su odgovorne za kvalitet statističkih podataka koje obezbeđuju.

Komisija je odgovorna za obradu primljenih podataka. |01.

9.2.2)

02.

15.1. |Agencija:

2) uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja,

U cilju neprekidnog praćenja stanja bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, Agencija predlaže sistem jedinstvene osnove evidentiranja i praćenja najznačajnijih obeležja bezbednosti saobraćaja. |DU | |Republika Srbija prikupalja i skladišti podatke o saobraćajnim nezgodama na način koji je usklađen sa CaDAS protokolom EK. | |4-7

|Komisija je odgovorna za diseminaciju primljenih podataka. U skladu sa postupkom utvrđenim u članu 5, ona odlučuje o postupcima za pristup statističkim podacima o saobraćajnim nezgodama koje za posledicu imaju smrt ili povredu a koje je Komisija centralizovala, o njihovom objavljivanju i svim drugim informacijama koje doprinose neometanom funkcionisanju baze podataka Zajednice.

Komisija i države članice razmatraju sve metodološke ili tehničke probleme do kojih dolazi u vezi sa uspostavljanjem i dostavljanjem statističkih podataka ili u vezi sa načinom na koji se prikupljaju kako bi pronašle rešenja koja će postepeno dovesti do toga da podaci država članica budu, koliko je to moguće, dosledni i uporedivi.

Na osnovu ovog razmatranja, Komisija Savetu, ako se ukaže potreba, podnosi odgovarajuće predloge. | | |NP |Odluka je proceduralnog karaktera.

Odnosi se na trenutne obaveze Komisije i država članica. | | |

Ostavite komentar