Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Naziv propisa Evropske unije :

Direktiva 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. jula 2003. godine o početnoj kvalifikaciji i periodičnoj obuci vozača određenih drumskih vozila za prevoz robe ili putnika, kojom se menjaju i dopunjavaju Uredba Saveta (EEZ) br. 3820/85 i Direktiva Saveta 91/439/EEZ i na osnovu koje prestaje da važi Direktiva Saveta 76/914/EEZ

Directive 2003/59/EC of The European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC

|2. „CELEX” oznaka EU propisa

32003L0059

32004L0066

32008R1137

32013L0022 | | 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 17.08.2017 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:01. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Draft law on amendments on the Law on road safety 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2016-73 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |

1.1.

|

Scope

This Directive shall apply to the activity of driving carried out

by:

nationals of a Member State; and

(b) nationals of third countries who are employed or used by an undertaking established in a Member State; | | |

|

|

| |1.2.

|hereinafter referred to as ‘drivers’, engaged in road transport within the Community, on roads open to the public, using:

— vehicles for which a driving licence of category C1, C1+E, C or C+E, as defined in Directive 91/439/EEC, or a driving licence recognised as equivalent, is required,

— vehicles for which a driving licence of category D1, D1+E, D or D+E, as defined in Directive 91/439/EEC, or a driving licence recognised as equivalent, is required.

|0.1.

203.10

203.1.

|Privredno društvo i drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana koji upravljaju vozilima kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana, obavljaju vozači koji poseduju CPC i kvalifikacionu karticu ili poseduju CPC i upisan kôd zajednice «95» u vozačku dozvolu.

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC)

|PU

PU

| | | |2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

|Exemptions

This Directive shall not apply to the drivers of:

(a) vehicles with a maximum authorised speed not exceeding 45 km/h;

(b) vehicles used by, or under the control of, the armed forces, civil defence, the fire service and forces responsible for maintaining public order;

(c) vehicles undergoing road tests for technical development, repair or maintenance purposes, or of new or rebuilt vehicles which have not yet been put into service;

(d) vehicles used in states of emergency or assigned to rescuemissions;

(e) vehicles used in the course of driving lessons for any person wishing to obtain a driving licence or a CPC, as provided for in Article 6 and Article 8(1);

(f) vehicles used for non-commercial carriage of passengers or goods, for personal use;

(g) vehicles carrying material or equipment to be used by the driver in the course of his or her work, provided that driving the vehicle is not the driver’s principal activity.

|

0.1.

203.1

203.1.3

203.1.1.

203.1.2.

203.1.5.

203.1.4.

203.1.6

203.1.7.

203.1.8.

|

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC), osim ukoliko upravlja:

3) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,

1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,

2) vozilima namenjenim za medicinsku pomoć,

5) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,

4) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spasavanja,

6) vozilima koja se koriste za obuku lica u cilju sticanja vozačke dozvole (kandidat za vozača) ili CPC (kandidat za profesionalnog vozača),

7) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozače imaju više od 8 a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, čiji je vlasnik, odnosno primalac lizinga odnosno zakupac fizičko lice, kad vrši prevoz za sopstvene potrebe,

8) vozilima koja prevoze materijal ili opremu za upotrebu od strane vozača u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, ako mu osnovno zanimanje nije profesionalni vozač.

|

PU

PU

PU

PU

PU

DU

PU

|

Navedena vozila su izuzeta na osnovu mogućnosti navedenih u uvodnioj odredbi Direktive 59/2003, tačka (22) , a koja daje mogućnost da se od primene izuzmu vozači vozila koja se koriste za obavljanje prevoza kada se proceni da će to imati neznatan uticaj na bezbednost drumskog prevoza ili ako bi zahtevi iz direktive predstavljali nesrazmeran ekonomski ili socijalni teret.

|

| |3.

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1

3.1.1.1.1

3.1.1.1.2.

3.1.1.2.

3.1.2.

3.2.

3.3.

|Qualification and training

The activity of driving as defined in Article 1 shall be subject to a compulsory initial qualification and compulsory periodic training. To this end Member States shall provide for:

(a)a system of initial qualification

Member States shall choose between the followin two options:

(i) option combining both course attendance and a test

In accordance with section 2(2.1) of Annex I, this type

of initial qualification involves compulsory course

attendance for a specific period. It shall conclude with a test. Upon successful completion of the test, the qualification shall be certified by a CPC as provided for in Article 6(1)(a);

(ii) option involving only tests

In accordance with section 2(2.2) of Annex I, this type

of initial qualification does not involve compulsory

course attendance but only theoretical and practical

tests. Upon successful completion of the tests, the qualification shall be certified by a CPC as provided for in Article 6(1)(b).

However, a Member State may authorise a driver to drive within its territory before obtaining a CPC, when he or she is undergoing a national vocational training course of at least six months, for a maximum period of three years. In the context of this vocational training course, the tests referred to in points (i) and (ii) may be completed in stages;

(b)a system of periodic training

In accordance with section 4 of Annex I, periodic training involves compulsory course attendance. It shall be certified by a CPC as provided for in Article 8(1).

Member States may also provide for a system of accelerated initial qualification so that a driver may drive in the cases referred to in Article 5(2)(a)(ii) and (b) and in Article 5(3)(a)(i) and (b).

In accordance with section 3 of Annex I, the accelerated initial qualification shall involve compulsory course attendance. It shall conclude with a test. Upon successful completion of the test, the qualification shall be certified by a CPC as provided for in Article 6(2).

Member States may exempt drivers who have obtained the certificate of professional competence provided for in Directive 96/26/EC (1) from the tests referred to in paragraph 1(a)(i) and (ii) and in paragraph 2 in the subjects covered by the test provided for in that Directive and, where appropriate,

from attending the part of the course corresponding thereto |

0.1.

203.2

203.6.

203.8.

204.10.

180.2. |

SRS može biti CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija (u daljem tekstu: početni CPC) ili CPC kojim se potvrđuje periodična obuka (u daljem tekstu: periodični CPC).

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

2) da je završio propisanu obuku,

3) da je položio stručni ispit.

Periodični CPC će biti izdat vozaču koji je prisustvovao periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od 5 godina pre dobijanja narednog SRS. Periodičnoj obuci na seminarima unapređenja znanja vozač prisustvuje svake godine najmanje sedam časova.

Licu koje stekne diplomu vozača motornih vozila i u toku školovanja odsluša sadržaje iz nastavnih planova programa i položi završni ispit u skladu sa prethodnim stavom, početni SRS biće izdat na osnovu školske diplome.”

Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog člana učenik srednje škole koji se obrazuje za zanimanje OBRAZOVNI PROFIL vozač motornih vozila mora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i CE. |

PU

PU

NU

PU

DU

NP |

Zakonom nije predviđeno da vozač može u toku pohađanja obuke od najmanje 6 meseci do perioda od najviše 3 godine da upravlja vozilima na njenoj teritoriji, pre nego što dobije CPC.

ZBS-om je propisano da vozačku dozvolu, za C, CE kategoriju može dobiti lice koje je navršilo 21 godinu član 180. stav 1. tačka 8.,, odnosno 24 godine za kategorije D i DE a koja je uslov za pohađanje obuke za CPC, član 203. stav 6. tačka 1.

U Republici Srbiji nije vršena sertifikacija vozača, tj. vozači nisu dobili sertifikate o stručnoj osposobljenosti, a na osnovu Direktive 96/26 EC, koja je prestala da se primenjuje. |

| |4.

|Acquired rights

The following drivers shall be exempted from the requirement to obtain an initial qualification:

(a) drivers who hold a category D1, D1+E, D or D+E licence, or a licence recognised as equivalent, issued no later than two years after the final date for the transposition of this Directive;

(b) drivers who hold a category C1, C1+E, C or C+E

licence, or a licence recognised as equivalent, issued no later than three years after the final date for the transposition of this Directive.

|0.1.

203.7

|Izuzetno od uslova propisanih u stavu 6. ovog člana, početni CPC će biti izdat vozačima koji najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana, steknu pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana ili vozači koji već imaju pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. pre dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana.

|DU

|

Republika Srbija još nije izvršila transponovanje Direktive 59/2003 u nacionalno zakonodavstvo, a rok za njeno transponovanje u zakonodavstvo zemalja članica EU je bio 10.09.2006. godine , a sa primenom se otpočelo 10.09.2008. godine za 4.1.1., odnosno 10.09.2009 za 4.1.2. te je stoga ova odredba delom i neprenosiva. | | |5.

5.1.

5.2.-5.3.

5.4.

5.5.

|Initial qualification

1. Access to an initial qualification shall not require the corresponding driving licence to be obtained beforehand.

2. Drivers of a vehicle intended for the carriage of goods may drive:

from the age of 18:

(i) a vehicle in licence categories C and C+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(1);

(ii) a vehicle in licence categories C1 and C1+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(2);

from the age of 21, a vehicle in licence categories C and C+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(2).

3. Drivers of a vehicle intended for the carriage of passengers may drive:

from the age of 21:

a vehicle in licence categories D and D+E to carry passengers on regular services where the route does not exceed 50 kilometres and a vehicle in licence categories D1 and D1+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(2).

Any Member State may authorise drivers of vehicles in one of the abovementioned categories to drive such vehicles within its territory from the age of 18, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(1);

(ii) a vehicle in licence categories D and D+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(1).

Any Member State may authorise drivers of vehicles in one of the abovementioned categories to drive such vehicles within its territory from the age of 20, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(1).

This may be reduced to the age of 18 where the driver drives such vehicles without passengers;

(b) from the age of 23, a vehicle in licence categories D and D+E, provided they hold a CPC as referred to in Article 6(2).

Without prejudice to the age limits specified in paragraph 2, drivers undertaking carriage of goods who hold a CPC as provided for in Article 6 for one of the categories provided for in paragraph 2 of this Article shall be exempted from obtaining such a CPC for any other of the categories of vehicles referred

to in that paragraph.

These provisions shall apply under the same conditions to drivers undertaking carriage of passengers in the categories referred to in paragraph 3.

Drivers undertaking carriage of goods who broaden or modify their activities in order to carry passengers, or vice versa, and who hold a CPC as provided for in Article 6, shall not be required to repeat the common parts of the initial qualification, but rather only the parts specific to the new qualification. |

0.1.

203.6.

0.1.

180.1.7.-9

.

0.1.

203.6.

203.1

203.1

203.11

|

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,

Vozačku dozvolu, ODNOSNO U PROPISANIM SLUČAJEVIMA PROBNU VOZAČKU DOZVOLU, može dobiti lice koje je navršilo:

7) 18 godina za kategorije C1 i C1E,

8) 21 godinu za kategorije C, CE, D1, D1E,

9) 24 godine za kategorije D i DE,

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,

da je završio propisanu obuku,

da je položio stručni ispit.

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC),

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC),

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled i sadržaj obrasca cpc i kvalifikacione kartice, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije. |

NU

NU

DU

DU

NU

|Zbog povećanja kvaliteta obučavanja i smanjenja rizika od stradanja u saobraćajnim nezgodama, zahteva se da vozači „profesionalnih “ kategorija pristupe obuci za CPC sa odgovarajućom vozačkom dozvolom.

Zbog veće bezbednosti saobraćaja, godine za sticanje prava na upravljanje vozilima navedenih kategorija uz posedovanje odgovarajućeg CPC nisu usaglašene sa direktivom.

ZBS ne propisuje da se vozač koji poseduje CPC za jednu od kategorija za prevoz tereta (C1 ili C1E) izuzima od obaveze da pseduje CPC drugih kategorija (C ili CE) za prevoz tereta, već se obavezuje da poseduje CPC shodno kategoriji vozila za koju poseduje vozačku dozvolu i kojom upravlja.

ZBS ne propisuje da se vozač koji poseduje CPC za jednu od kategorija za prevoz putnika (D1 ili D1E) izuzima od obaveze da pseduje CPC drugih kategorija (D ili DE) za prevoz putnika, već se obavezuje da poseduje CPC shodno kategoriji vozila za koju poseduje vozačku dozvolu i kojom upravlja.

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast dokvalifikacije ili prekvalifikacije, a u vezi posedovanja SRS za prevoz tereta, na SRS za prevoz putnika i obrnuto. |

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. Nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj | |

6.1.1.

6.1.2.

6.2.1.

6.2.2. |CPC certifying the initial qualification.

1. CPC certifying an initial qualification

CPC awarded on the basis of course attendance and a test.

In accordance with Article 3(1)(a)(i), Member States shall require trainee drivers to attend courses in a training centre approved by the competent authorities in accordance with section 5 of Annex I, hereinafter referred to as ‘approved training centre’. These courses shall cover all the subjects referred to in section 1 of Annex I. This training shall conclude with successful completion of the test provided for in section 2(2.1) of Annex I. That test shall be organised by the Member States’ competent authorities or an entity designated by them and shall serve to check whether, for the aforementioned subjects, the trainee driver has the level of knowledge required in section 1 of Annex I. The said authorities or entities shall supervise the test and, upon successful completion, issue the drivers with a CPC certifying an initial qualification.

(b) CPC awarded on the basis of tests

In accordance with Article 3(1)(a)(ii), Member States shall require trainee drivers to pass the theoretical and practical tests referred to in section 2(2.2) of Annex I. These tests shall be organised by the Member States’ competent authorities or an entity designated by them and shall serve to check whether, for all the aforementioned subjects, the trainee driver has the level of knowledge required in section 1 of Annex I. The said authorities or entities shall supervise the tests and, upon successful completion, issue the drivers with a CPC certifying an initial qualification.

CPC certifying an accelerated initial qualification

In accordance with Article 3(2), Member States shall require trainee drivers to attend courses in an approved training centre. These courses shall cover all the subjects referred to in section 1 of Annex I.

This training shall conclude with the test provided for in section 3 of Annex I. That test shall be organised by the Member States’ competent authorities or an entity designated by them and shall serve to check whether, for the aforementioned subjects, the trainee driver has the level of knowledge required in section 1 of Annex I. The said authorities or entities shall supervise the test and, upon successful completion, issue the drivers with a CPC certifying an accelerated initial qualification.

|0.1.

204.1

204.6

204.7

204.1

204.7

|

Obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS pravno lice iz stava 1. izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, koje sadrže ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja. Rok čuvanja evidencije je sedam godina.

Stručni ispit za sticanje početnog CPC sprovodi Agencija.

Obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Stručni ispit za sticanje početnog CPC sprovodi Agencija. |

PU

NU

DU

DU

|

Republika Srbija se opredelila za opciju pohađanja obuke i polaganja ispita, a shodno članu 3. stav 1. (3.1.1.1) Direktive 59/2003

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast i vrste obuka vozača i uslove za rad centara za obuku.

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast sprovođenja ispita za CPC. |

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj | |7.

|Periodic training

Periodic training shall consist of training to enable holders of a CPC as referred to in Article 6 and the drivers referred to in Article 4 to update the knowledge which is essential for their work, with specific emphasis on road safety and the rationalisation of fuel consumption.

This training shall be organised by an approved training centre, in keeping with section 5 of Annex I. If a driver moves to another undertaking, the periodic training already undergone must be taken into account.

Periodic training shall be designed to expand on, and to revise, some of the subjects referred in section 1 of Annex I. |0.1.

204.2

|

Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS u skladu sa godišnjim nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

|DU

|

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast sprovođenja periodične obuke. |

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj | |8.1-8.28.1.

8.2.1

8.2.2

8.3.

8.4.

8.5.

|CPC certifying periodic training

1. When a driver has completed the periodic training

referred to in Article 7, the Member States’ competent authorities or the approved training centre shall issue him or her with a CPC certifying periodic training.

2. The following drivers shall undergo a first course of periodic training:

(a) holders of a CPC as referred to in Article 6, within five years of the issue of that CPC;

(b) the drivers referred to in Article 4, within five years of the respective dates referred to in Article 14(2), in accordance with a timetable decided on by the Member States.

Member States may reduce or extend the periods of time referred to in (a) and (b), inter alia, so that they coincide with the date of expiry of the driving licence or so as to ensure the gradual introduction of periodic training. The period may not, however, be shorter than three years or longer than seven years.

A driver who has completed a first course of periodic training as referred to in paragraph 2 shall undergo periodic training every five years, before the end of the period of validity of the CPC certifying periodic training.

Holders of the CPC as referred to in Article 6 or the CPC as referred to in paragraph 1 of this Article and the drivers referred to in Article 4 who have ceased pursuit of the occupation and do not meet the requirements of paragraphs 1, 2 and 3, shall undergo a course of periodic training before resuming pursuit of the occupation.

Drivers undertaking the carriage of goods or passengers by road who have completed courses of periodic training for one of the licence categories provided for in Article 5(2) and (3) shall be exempt from the obligation to undergo further periodic training for another of the categories provided for in those paragraphs. |0.1.

204.6.

203.8

203.1

203.11 |

Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS pravno lice iz stava 1. izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, koje sadrže ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja. Rok čuvanja evidencije je sedam godina.

Periodični CPC će biti izdat vozaču koji je prisustvovao periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od pet godina pre dobijanja narednog SRS. Periodičnoj obuci na seminarima unapređenja znanja vozač prisustvuje svake godine najmanje sedam časova.

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC)

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled i sadržaj obrasca CPC i kvalifikacione kartice, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

|

DU

NU

PU

PU

DU

|

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast sprovođenja periodične obuke

ZBS nije predvideo mogućnost za prilagođavanje rokova važenja CPC od (3-7 godina) kako bi se isti podudarili sa datumom isteka važnosti vozačke dozvole ili kako bi bilo moguće na osnovu istih vršiti postepeno uvođenje periodične obuke.

Nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneće se podzakonski akti koji će bliže urediti oblast sprovođenja periodične obuke i priznavanja Seminara unapređenja znanja shodno kategorijama vozačke dozvole

(C1 C, C1E, CE) ili za kategorije (D1, D, D1E, DE)

|

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraćaj

| |9.

|Place of training

Drivers referred to in Article 1(a) shall obtain the initial qualification referred to in Article 5 in the Member State in which they have their normal residence, as defined in Article 14 of Regulation (EEC) No 3821/85 (1).

Drivers referred to in Article 1(b) shall obtain that qualification in the Member State in which the undertaking is established or in the Member State which issued a work permit to them.

Drivers referred to in Article 1(a) and 1(b) shall undergo the periodic training referred to in Article 7 in the Member State in which they have their normal residence or the Member State in

which they work. |

| |

NU |

ZBS –om nisu propisani uslovo za sticanje početnih kvalifikacija i za priznavanje periodičnih obuka za državljane trećih država koji su zaposleni u preduzećima koja su osnovana u Republici Srbiji

Bilateralnim sporazumima sa drugim državama se može propisati međusobno priznavanje CPC sertifikata za početnu i periodičnu kvalifikaciju. | | |10.1.1

10.1.2.

10.2.

10.2.1.

10.3.1.1

10.3.1.2.

10.3.2.

10.3.2.1.

10.3.2.2.

10.3.2.3. |Community code

1. On the basis of the CPC referred to in Article 6 and the CPC referred to in Article 8(1), Member States’ competent authorities shall mark, taking into account the provisions of Article 5(2) and (3) and Article 8, the Community code provided for in paragraph 2 of this Article alongside the corresponding categories of licence:

— either on the driving licence,

— or on the driver qualification card drawn up in accordance with the model shown in Annex II.

The driver qualification card issued by Member States shall be mutually recognised. When the card is issued, the competent authorities shall check the validity of the driving licence whose number is mentioned on the card.

2. The following Community code shall be added to the list of harmonised Community codes as laid down in Annexes I and Ia to Directive 91/439/EEC:

‘95. Driver holding a CPC complying with the obligation of professional competence referred to in Article 3 until … (e.g. 95. 01.01.2012).’

3. (a) A driver referred to in Article 1(b) who drives vehicles used for the carriage of goods by road shall prove that he or she has the qualification and training provided for in this Directive by means of the driver’s certificate provided for in Regulation (EC) No 484/2002 (1).

In addition to the certificate, the Member State may

issue him or her with the driver qualification card

provided for in Annex II, marked with the relevant

Community code.

(b) A driver referred to in Article 1(b) who drives vehicles used for the carriage of passengers by road shall prove that he or she has the qualification and training provided for in this Directive by means of:

— either the Community code marked on the Community model driving licence, where he or she is the holder of such a licence, or

— the driver qualification card provided for in Annex

II, marked with the relevant Community code, or

— a national certificate whose validity on their territory is mutually recognised by the Member States.

|0.1.

203.4

203.4

203.7

203.4.

203.5.1

203.1

203.3. |

Izdavanje kvalifikacione kartice vozača ili upisivanje kôda zajednice «95» u vozačku dozvolu, vrši se na osnovu stečenog i važećeg CPC. CPC i kvalifikaciona kartica imaju rok važenja od pet godina.

Izdavanje kvalifikacione kartice vozača ili upisivanje kôda zajednice «95» u vozačku dozvolu, vrši se na osnovu stečenog i važećeg CPC. CPC i kvalifikaciona kartica imaju rok važenja od pet godina.

Izuzetno od uslova propisanih u stavu 6. ovog člana, početni CPC će biti izdat vozačima koji najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana, steknu pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana ili vozači koji već imaju pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. pre dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana.

Izdavanje kvalifikacione kartice vozača ili upisivanje kôda zajednice «95» u vozačku dozvolu, vrši se na osnovu stečenog i važećeg CPC. CPC i kvalifikaciona kartica imaju rok važenja od pet godina.

CPC i kvalifikacionu karticu izdaje i oduzima Agencija i o tome vodi evidencije.

„Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC)

Tokom obavljanja prevoza, vozač iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati kvalifikacionu karticu vozača ili upisan kôd zajednice «95» u vozačku dozvolu. |

PU

NU

PU

NU

PU

PU

PU

DU

|

ZBS –om nisu propisani uslovi o međusobnom priznavanje kvalifikacionih kartica između R. Srbije i trećih država. Bilateralnim sporazumima se može propisati međusobno priznavanje CPC sertifikata za početnu i periodičnu obuku.

ZBS –om nisu propisani uslovi o dokazivanju kvalifikacione obuke na osnovu potvrde za vozača koja je predviđena Uredbom (EC) No 484/2002 za vozače koji nisu državljani Republike Srbije.

ZBS-om nije propisana mogućnost međusobnog priznavanja CPC sertifikata

između Republike srbije i drugih država. | | |11-13

|Adaptation to scientific and technical progress

The amendments necessary to adapt Annexes I and II to scientific and technical progress shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 12(2). | | |NP

|Odnosi se na organe EU.

Odredbe su proceduralnog karaktera. | | |14.

|Transposition and implementation

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 10 September 2006. They shall forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall apply these measures:

— from 10 September 2008 as regards the initial qualification required to drive vehicles in licence categories D1, D1+E, D and D+E;

— from 10 September 2009 as regards the initial qualification required to drive vehicles in licence categories C1, C1+E, C and C+E.

Member States shall forthwith inform the Commission there of and shall assist each other in applying these measures.

| | |

NP

|

Propisani rokovi za transpoziciju i implementaciju Direktive su istekli.

| | |15-17.

|Repeal

1. Article 5 of Regulation (EEC) No 3820/85 is hereby amended as follows:

(a) paragraph 1 shall be repealed with effect from 10

September 2009.

paragraphs 2 and 4 shall be repealed with effect from 10 September 2008.

2. Directive 76/914/EEC shall be repealed with effect from 10 September 2009.

3. The laws, regulations and administrative provisions

adopted to comply with Directive 76/914/EEC shall cease to apply:

— from 10 September 2008 to drivers of vehicles for the carriage of passengers by road,

— from 10 September 2009 to drivers of vehicles for the carriage of goods by road.

Entry into force

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

| | |

NP

|

Odredbe su proceduralnog karaktera.

| | |

ANNEX I

Section 1

Section 2

2.1.

2.2.

Section 3

Section 4

4.1.

Section 5

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

|

MINIMUM QUALIFICATION AND TRAINING REQUIREMENTS

List of subjects

The knowledge to be taken into account by Member States when establishing the driver’s initial qualification and periodic training must include at least the subjects in this list. Trainee drivers must reach the level of knowledge and practical competence necessary to drive in all safety vehicles of the relevant licence category.

The minimum level of knowledge may not be less than level 2 of the training-level structure provided for in Annex I to Decision 85/368/EEC (1), i.e. the level reached during compulsory education, supplemented by professional training.

Compulsory initial qualification provided for in Article 3(1)(a)

Option combining both course attendance

and a test

Option involving a test

Accelerated initial qualification provided for in Article 3(2)

Accelerated initial qualification must include the teaching of all subjects in the list in section1. Itsduration must be 140 hours.

Compulsory periodic training provided for in Article 3(1)(b)

Compulsory periodic training courses must be organised by an approved training centre. Their duration must be of 35 hours every five years, given in periods of at least seven hours. Such periodic training may be provided, in part, on top of the range simulators.

Approval of the initial qualification and periodic training

5.1. The training centres taking part in the initial qualification and periodic training must be approved by the Member States’ competent authorities. Approval may be given only in response to a written application. The application must be accompanied by documents including:

5.1.1. a suitable qualification and training programme specifying the subjects taught and setting out the proposed implementing plan and teaching methods;

5.1.2. the instructors’ qualifications and fields of activity;

5.1.3. information about the premises where the courses are given, the teaching materials, the resources made available for the practical work, and the vehicle fleet used;

5.1.4. the conditions regarding participation in the courses (number of participants).

5.2. The competent authority must give approval in writing subject to the following conditions:

5.2.1. the training must be given in accordance with the documents accompanying the application;

5.2.2. the competent authority must be entitled to send authorised persons to assist in the training courses of the approved centres, and must be entitled to monitor such centres, with regard to the resources used and the proper running of the training courses and tests;

5.2.3. the approval may be withdrawn or suspended if the conditions of approval are no longer complied with.

The approved centre must guarantee that the instructors have a sound knowledge of the most recent regulations and training requirements. As part of a specific selection procedure, the instructors must provide certification showing a knowledge of both the subject material and teaching methods. As regards the practical part of the training, instructors must provide certification of experience as professional drivers or similar driving experience, such as that of driving instructors for heavy vehicles.

The programme of instruction must be in accordance with the approval and must cover the subjects in the list in section 1

|0.1.

204.8

203.6

203.6

203.11

203.8

203.9

204.2

204.1

204.8

300a.

204.4 |

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita, izgled i sadržaj Potvrde o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, način vođenja obuke i evidenciju o vođenim obukama, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

2) da je završio propisanu obuku,

3) da je položio stručni ispit.

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

2) da je završio propisanu obuku,

3) da je položio stručni ispit.

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled i sadržaj obrasca CPC i kvalifikacione kartice, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Periodični CPC će biti izdat vozaču koji je prisustvovao periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od pet godina pre dobijanja narednog SRS. Periodičnoj obuci na seminarima unapređenja znanja vozač prisustvuje svake godine najmanje sedam časova.

Izuzetno, Agencija može omogućiti vozaču da ne prisustvuje svake godine obaveznim seminarima, pri čemu pre dobijanja narednog SRS vozač mora prisustvati obaveznim seminarima unapređenja znanja ukupno 35 sati.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS u skladu sa godišnjim nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

Obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita, izgled i sadržaj Potvrde o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, način vođenja obuke i evidenciju o vođenim obukama, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

„Član 300a

Nadzor nad radom pravnog lica ovlašćenog za vršenje obuka i seminara unapređenja znanja, vrši Agencija.

Ukoliko se prilikom nadzora utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava propisane uslove, odnosno da se sprovođenje obuka i seminara unapređenja znanja ne vrše savesno i na propisan način, Agencija može oduzeti ovlašćenje, odnosno dozvolu.”

Agencija oduzima dozvolu iz stava 1. ovog člana pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od propisanih uslova ili ne obavlja obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS na propisan način.

|

NU

PU

NU

DU

DU

DU

DU

DU

|

Programi obuka i ispita biće propisani podzakonskim aktima.

Republika Srbija se opredelila samo za opciju koja uključuje obuku i ispit.

Program obuka biće propisani podzakonskim aktima.

Program periodične obuka biće propisani podzakonskim aktima

Uslovi koje moraju da ispunjavaju centri biće propisani podzakonskim aktima

Uslovi koje moraju da ispunjavaju centri i način vršenja nadzora biće propisani podzakonskim aktima.

Uslovi koje moraju da ispunjavaju centri i način vršenja nadzora biće propisani podzakonskim aktima. |

Na osnovu člana 340. stav2. tačka2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. Nadležnom ministarstvu za poslove saobraća.

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobraća.

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobrać.

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobrać.

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobrać.

| |ANEXX

II

|ARRANGEMENTS FOR THE EUROPEAN COMMUNITIES MODEL FOR A DRIVER QUALIFICATION CARD

1. The physical characteristics of the card must comply with ISO standards 7810 and 7816-1.

The methods for verifying the physical characteristics of the card to ensure that they are consistent with international standards must comply with ISO standard 10373.

|

01.

203.11

|

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled i sadržaj obrasca CPC i kvalifikacione kartice, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije. |

DU

|

Podzakonskim aktima će se propisati bliži uslovi o izgledu i sadržaju kvalifikacione kartice vozača, CPC sertifikata i drugih dokumenata.

|

Na osnovu člana 340. stav 2. tačka 2 i 3. ZBS-a, Agencija će predložiti podzakonske akte u vezi sa članovima 203 i 204. nadležnom ministarstvu za poslove saobrać. | |

Ostavite komentar