Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2010/31/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 19. maja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (Službeni glasnik L 153, 18/06/2010, str. 0013-0035)Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (Official Journal L153, 18/06/2010 P.0013/0035) 32010L003132010L0031R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač –Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 10.12.2012. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o efikasnom korišćenju energijeDraft Law on the Efficient Use of Energy 2008-388 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1 |Subject matter |1.1. |Predmet i cilj zakona |delimično usklađeno |Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada regulisano je osim u delu koji se odnosi na čl.43. i 44. ovog zakona (energetski pregled zgrade odnosno dela zgrade i obveze investitora) Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11) i Pravilnokom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) i Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | | | |1.2.1. |Subject matter |201.1) |Utvrđivanje metodologije za određivanje energetskih svojstava zgrada |potpuno usklađeno | | |Član 201. tačka 1) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11) predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje energetska svojstva i način izračunavanjatoplotnih svojstava objekata visokogradnje, energetske zahteve za nove i postojeće objekte | |1.2.2. |Subject matter | 201.1) |Primena minimalnih zahteva energetske efikasnosti u novim zgradama, što uključuje i primenu tih zahteva na nove jedinice zgrada |Delimično usklađeno |Tabela 3.4.1.3 – Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) propisane su najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote, Umax [W/(m2×K)], za elemente termičkog omotača zgrade

Pravilnokom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) je propisano da se energetski razred za stambene zgrade određuje na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana propisom kojim se uređuju energetska svojstva novih zgrada. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“.

| |Član 201. tačka 1) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11) predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava objekata visokogradnje, energetske zahteve za nove i postojeće objekte | |1.2.3. |Subject matter | 201.1) |Primena minimalnih zahteva energetske efikasnosti u postojećim zgradama i jedinicama zgrada, koje su predviđene za rekonstruisanje |delimično usklađeno |Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) je propisano da se energetski razred za postojeće stambene zgrade određuje na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana propisom kojim se uređuju energetska svojstva postojećih zgrada. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“.

Shodno članu 10. stav 5. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

| |Član 201. tačka 1) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11) predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava objekata visokogradnje, energetske zahteve za nove i postojeće objekte | |1.2.4. |Subject matter | |Planovi povećanja broja zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije |neusklađeno |     Odredba koja se odnosi na Planove povećanja broja zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije biće transponovana u pravni sistem kada Republika Srbija postane članica EU | |      | |1.2.5. |Subject matter |3.

9.

|Obaveza energetskog označavanja zgrada |Potpuno usklađeno |Sertifikat o energetskim svojstvima objekta čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

| |Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) | |1.2.6. |Subject matter |54. |Obaveza kontorle kotlova i sistema za grejanje |delimično usklađeno |Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta iz nadležnosti ministra zaduženog za poslove energetike kojim se bliže propisuje obaveza pregleda kotlova, drugih ložišta, kao i sistema za grejanje |Članom 93 stav 2. Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 54. stav 9. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona |      | |1.2.6. |Subject matter |55 |Obaveza kontrole sistema za klimatizaciju |delimično usklađeno |Član 55. stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta iz nadležnosti ministra zaduženog za poslove energetike kojim se bliže propisuju način i rokovi vršenja energetskog pregleda sistema za klimatizaciju i druge pojedinosti značajne za vršenje tog pregleda. |Članom 93 stav 2. Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 55. stav 4. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona |      | |1.2.7. |Subject matter |175.       |Obaveza inspekcijskog nadzora energetskih sertifikata | |Članom 175. Zakona o planiranju i izgradnji propisana su prava inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora. |      |Zakon o planiranju i izgradnji, u članu 175. propisuje prava građevinskog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora | |1.3. |Subject matter |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      | | |2.1.1 |Definitions

‘building’ |2.1.23)

Pravilnik

2.30) |Zgrada | | |      |Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11), član 2, stav 1, tačka 23;

član 2. tačka 30) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |2.1.2 |Definitions ‘nearly zero-energy building’ | |Zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije | |PRILOG – Energetski razredi zgrada u zavisnosti od kategorije

      |      |Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)       | |2.1.3 |Definitions

‘technical building system’ |2.58) |Tehnički sistemi zgrade |Potpuno usklađeno | |      |član 2. tačka 58) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |2.1.4 |Definitions

‘energy performance of building’

|2.1.2) |Energetsko svojstvo zgrade |Potpuno usklađeno |član 2. tačka 24) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) |      |Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11), član 2, stav 1, tačka 2 | |2.1.5 |Definitions

‘primary energy’ |2.1.16) |Energenti | |      |      |Zakon o energetici (Službeni glasnik RS, broj 57/2011) | |2.1.6 |Definitions

‘energy from renewable sources’ |2.1.17) |Obnovljivi izvori energije | |      |      |Zakon o energetici (Službeni glasnik RS, broj 57/2011) | |2.1.7 |Definitions

‘building envelope’ |2.1.41) |Omotač zgrade | |član 2. tačka 41) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) |      |     Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, «Službeni glasnik RS» br. 61/2011 | |2.1.8 |Definitions ‘building unit’ |2.30) |jedinica zgrade |potpuno usklađeno | |      |član 2. tačka 30) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |2.1.9 |Definitions

‘building element’ |2.22) |Element zgrade |potpuno usklađeno | |      |član 2. tačka 22) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |2.1.10. |Definitions

‘major renovations’ |2.32)

2.23) |Rekonstrukcija

Energetska sanacija zgrade

Veća energetska sanacija zgrade |potpuno usklađeno

potpuno usklađeno

| |      |član 2. tačka 32) Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11),

član 2. tačka 23) Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |2.1.11 |Definitions ‘European standard’ |3.1.4)

      |Evropski standard | |Članom 3, stav 1. tačka 4) Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) je utvrđen pojam Evropskog standarda. |      | | |2.1.12 |Definitions ‘energy performance certificate’ | |Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade Energetska klasa (razred) zgrade |Potpuno usklađeno | | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |2.1.13 |Definitions ‘cogeneration’ |5.1.20)) |Kombinovana (kogeneracija) proizvodnja električne i toplotne energije | |      |      | | |2.1.14 |Definitions ‘cost-optimal level’ |24.1.5) |Značenje pojma troškovno optimalni nivo

Značenje pojma troškovno optimalni nivo – opseg vrednosti |delimično usklađeno |Član 24. stav 2. Predloga zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim će Ministar propisati za sadržinu izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu.

|Članom 92. stav 2. Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 24. stav 2. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |2.1.15 |Definitions ‘air- conditioning system’ |5.1.39) |Sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije | |      |      |      | |2.1.16 |Definitions ‘boiler’ |5.1.21) |Kotao | |      |      |      | |2.1.17 |Definitions ‘effective rated output’ |54. i 55. |Nominalna izlazna snaga | |      |      |      | |2.1.18 |Definitions ‘heat pump’ |5.1.42) |Toplotna pumpa | |      |      |      | |2.1.19 |Definitions

‘district heating/district cooling |5.1.36)

5.1.37) |Sistem daljinskog grejanja

Sistem daljinskog hlađenja | |      |      |      | |3. |Adoption of a methodology for calculating the energy performance of buildings |17. |Obaveza usvajanja metodologije za izračunavanje energetskih svojstava (sertifikaciju) zgrada |potpuno usklađeno |Član 17. Utvrđivanje ispunjenosti uslova energetske efikasnosti zgrade vrši se izradom elaborata EE, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

| |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011) | |4.1. |Setting of minimum energy performance requirements |10.4 |Utvrđivanje minimalnih zahteva energetske efikasnosti zgrada |potpuno usklađeno |Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) je propisano da se energetski razred za stambene zgrade određuje na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) – tabela 6.11a i 6.11b. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“. | |Pravilnokom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)

| |4.2. |Setting of minimum energy performance requirements |1.2 |Izuzeće primene minimalnih zahteva energetske efikasnosti za pojedine kategorije zgrada |potpuno usklađeno | | |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011) | |5.1. |Calculation of cost-optimal levels of minimum energy performance requirements |      |      | |Obaveza Komisije EU |      | | |5.2.1 |Calculation of cost-optimal levels of minimum energy performance requirements |1.1

Prilog 2 |Izračunavanje troškovno optimalnih nivoa primenom propisane metodologije       |potpuno usklađeno |      | |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011) | |5.2.2 |Calculation of cost-optimal levels of minimum energy performance requirements |      |      |neprenosivo |Odredba Direktive se odnosi na izveštavanje Komisije EU od strane članice EU o detaljima vezanim za proračun troškovno optimalnih nivoa primenom propisane metodologije |      | | |5.3 |Reporting on comparation between minimum energy performance requirements in force and cost-optimal levels of minimum energy performance requirements | |Izveštavanje o poređnju propisanih minimalnih energetskih svojstava i minimalnih energeskih svojstava sračunatih na bazi troškovno optimalnih nivoa | neprenosivo |Obaveza u pogledu izveštavanja Komisije EU od strane članica |Biće uskađeno nakon pristupanja RS EU | | |5.4 |Calculation of cost-optimal levels of minimum energy performance requirements |      |      | |Obaveza Komisije EU |      | | |6.1.1 |New buildings |10.4 |Primena minimalnih zahteva energetske efikasnosti za nove zgrade |potpuno usklađeno | | |Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) je propisano da se energetski razred za stambene zgrade određuje na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) – tabela 6.11a i 6.11b. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“. | |6.1.2. |New buildings |24.1.5)

65. |Analiza primene alternativnih sisstema snabdevanja energijom |potpuno usklađeno | | |Članom 24. stav 1, podtačka 5) predviđeno je da izveštaj o energetskom pregledu sadrži predlog mera za efikasno korišćenja energije.

Član 65. predviđa korišćenje obnovljivih izvora energije kao meru za efikasno korišćenje energije | |6.2 |New buildings |20      |Obaveza čuvanja i dostupnosti materijala |potpuno usklađeno |Član 20. Ovlašćena organizacija koja je izdala energetski pasoš dostavlja jedan primerak tog pasoša ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva u roku od 15 dana od izdavanja.

| |Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012 | |6.3 |New buildings |24.1.5)

65. |Analiza primene alternativnih sisstema snabdevanja energijom |potpuno usklađeno | | |Članom 24. stav 1, podtačka 5) predviđeno je da izveštaj o energetskom pregledu sadrži predlog mera za efikasno korišćenja energije.

Član 65. predviđa korišćenje obnovljivih izvora energije kao meru za efikasno korišćenje energije | |7.1 |Existing buildings |10.5 |Obaveza ispunjenja minimalnih zahteva energetske efikasnosti prilikom rekonstruisanja ili veće energetske sanacije zgrada |potpuno usklađeno | |           |Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) je propisano da se energetski razred za postojeće stambene zgrade određuje na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana propisom kojim se uređuju energetska svojstva postojećih zgrada. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“.

Shodno članu 10. stav 5. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

| |7.2 |Existing buildings |10.5 |Primena minimalnih zahteva energetske efikasnosti na jedinice zgrada |potpuno usklađeno | | |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011) | |7.3 |Existing buildings |Prilog 3 |Primena minimalnih zahteva energetske efikasnosti na pojedine elemente omotača zgrade |potpuno usklađeno | | |Tabele 3.4.1.3 – 3.4.1.7 – Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) propisane su najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote, Umax [W/(m2×K)], za elemente termičkog omotača zgrade

| |7.4 |Existing buildings |10.5) |Obaveza utvrđivanja minimalnih energetskih svojstava za postojeće zgrade predviđene za rekonstrukciju |potpuno usklađeno | |      |Shodno članu 10. stav 5. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

| |7.5 |Existing buildings |60.1. |Podsticanje unapređenja energetske efikasnosti zgrada |delimično usklađeno |Članom 60. stav 8. Predloga zakona predviđa se da Ministar propiše bliže uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budzetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.       |Prema članu 93. stav 2 Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije, u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu zakona, doneće se opšti pravni akti neophodni za početak rada. |      | |8.1. |Technical building systems |6. |Minimalni zahtevi za tehničke sisteme zgrada |potpuno usklađeno |Član 6. Kod obezbeđivanja efikasnog korišćenja energije u zgradama uzima se u obzir vek trajanja zgrade, klimatski uslovi lokacije, položaj i orijentacija zgrade, njena namena, uslovi komfora, materijali i elementi strukture zgrade i omotača, ugrađeni tehnički sistemi i uređaji, kao i izvori energije i kogeneracija i mogućnost za korišćenje obnovljivih izvora energije.

| |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011) | |8.2. |Technical building systems |50

51. |Inteligentno merenje predate količine električne ili toplotne energije |potpuno usklađeno | | | | |9.1-9.3. |Nearly zero-energy buildings | |Obaveza izgradnje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije od 30. juna 2021. |neusklađeno |Odredba koja se odnosi na obavezu izgradnje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije od 30. juna 2021 biće transponovana u pravni sistem kada Republika Srbija postane članica EU | | | |9.4 |Nearly zero-energy buildings |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |9.5 |Nearly zero-energy buildings |      | | |Obaveza Komisije EU |      |      | |9.6 |Nearly zero-energy buildings, ability not to adopt the requirements |      |      | |Mogućnost izbora neprihvatanja zahteva propisanih u članu 9. paragraf 1. tačke a) i b) Direktive kada visina troškova sprovođenja mera prevazilazi ekonomski vek trajanja zgrade | |      | |10.1 |Financial incentives and market barriers |57.1. |Sredstva Fonda za energetsku efikasnost moguće je koristiti i za finansiranje projekata energetske sanacije zgrada i izgradnju zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije |delimično usklađeno |Članom 61. stav 8. Predloga zakona predviđa da će Ministar propisati bliže uslove za raspodelu i korišćenje sredstava Budzetskog fonda , način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza |Prema članu 93. stav 2. Predloga zakon efikasnom korišćenju predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 70. stav 8. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ako za donošenje pojedinih propisa ovim zakonom nije propisan kraći rok. |      | |10.2. |Financial incentives and market barriers |8.2.2) |Izrada liste mera koje utiču na povećanje energetske efikasnosti, uključujući i one finansijske prirode, a ne proizlaze iz implementacije ove Direktive, sa rokom do 30. juna 2013. godine |potpuno usklađeno |      |      |Rok za obavezu izrade liste mera iz člana 10.2.1 ove Direktive, za Republiku Srbiju određen je članom 1. stav 3. tačka c) Odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice No 2010/02/MC – EnC od 24. septembra 2010. godine | |10.3 |Financial incentives and market barriers |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |10.4 |Financial incentives and market barriers |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |10.5 |Financial incentives and market barriers |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |10.6 |Financial incentives and market barriers |61 |Obaveza uzimanja u obzir troškovno optimalnih nivoa |delimično usklađeno |Član 61 Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije predviđa obavezu izrade energetskog pregleda objekta kao uslov za davanje finansijskog podsticaja      |      |      | |10.7 |Financial incentives and market barriers | | | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |11.1. |Energy performance certificates |6. |Obaveza izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade |potpuno usklađeno |Član 6. |      |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.2.1. |Energy performance certificates |15.1.6) |Preporuka unapređenja energetskih svojstava zgrade |potpuno usklađeno | |           |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.2.2. |Energy performance certificates |9.

10.

14.

18. |Izgled i sadržaj sertifikata o energetskim svojstvima zgrade |potpuno usklađeno | |      |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.3 |Energy performance certificates |9.. |Predložene mere koje sadrži izveštaj o energetskom pregledu, odnosno sertifikat o energetskim svojstvima zgrade |potpuno usklađeno |Obrazac 1, obrazac 2 i obrazac 3 predstavljaju obrasce za izdavanje energetskih pasoša za stambene zgrade, nestambene i za zgrade druge namene koje koriste energiju. Obrasci čine sastavni deo Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012) | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.4 |Energy performance certificates |15.1.6) |Izgled i sadržaj sertifikata o energetskim svojstvima zgrade – obaveštenje vlasniku ili zakupcu zgrade o izvoru dodatnih informacija o troškovnoj isplativosti i merama koje će preduzeti za sprovođenje preporuka sadržanih u sertifikatu o energetskim svojstvima zgrade |potpuno usklađeno | | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.5 |Energy performance certificates |68.1 |Uloga javnog sektora |potpuno usklađeno | | | | |11.6.1 |Energy performance certificates |16. |Izdavanje sertifikata za jedinicu zgrade – na osnovu zajedničkog sertifikata o energetskim svojstvima za celu zgradu |potpuno usklađeno | | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.6.2 |Energy performance certificates | |Izdavanje sertifikata za jedinicu zgrade – na osnovu poređenja sa istim relevantnim energetskim karakteristikama cele zgrade |nije usklađeno |opciono rešenje | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.7 |Energy performance certificates | |Izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima za porodičnu zgradu |potpuno usklađeno | | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |11.8 |Energy performance certificates |43 |Rok važenja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade |delimično usklađeno | energetski pregleda se mora ponoviti jednom u 10. godina |Izmena pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | | |11.9 |Energy performance certificates |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |12.1. |Issue of energy performance certificates | |Obaveza izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade |potpuno usklađeno | | |   Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | |12.2 |Issue of energy performance certificates |43.3.1) i

43.3.2) |Obaveza predaje kupcu ili zakupcu zgrade ili jedinice zgrade sertifikata o energetskim svojstvima zgrade | potpuno usklađeno |Član 43

Investitor, prodavac ili zakupodavac izgrađenog objekta ili dela objekta koja ima izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu objekta, dužan je:

da pre kupoprodaje, odnosno zakupa objekta, odnosno dela objekta, stavi na uvid potencijalnom kupcu, odnosno zakupcu, izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu, koji ne može biti stariji od 10 godina;

da pri prodaji objekta, odnosno dela objekta ili izdavanju istog u zakup, zaključenjem ugovora o kupoprodaji, odnosno zakupu objekta ili dela objekta, preda kupcu ili zakupcu izveštaj o sprovdenom energetskom pregledu koji ne može biti stariji od 10 godina | | | |12.3 |Issue of energy performance certificates |4.1

Pravilnik 17. |Obaveza procene energetskih svojstava u fazi izgradnje zgrade |delimično usklađeno |Član 4. Stav 1. Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11), i član 17. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11), i Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada(„Službeni glasnik RS“, br. 61/2011) | |12.4. |Issue of energy performance certificates |43. |Obaveza isticanja energetskih svojstava zgrade ili jedinice zgrade prilikom oglašavanja njihove prodaje ili izdavanja u zakup |potpuno usklađeno |      |      | | |12.5 |Issue of energy performance certificates |      |      | |Ocenjeno je da je nepotrebno naglašavati u Zakonu da se obaveze iz člana 12. st. 1 do 4. ove Direktive odnose i na slučajeve susvojine ili zajedničke svojine na zgradi ili jedinici zgrade | | | |12.6 |Issue of energy performance certificates |4.

Pravilnik

1.2

7. |Oslobađanje obaveze sertifikacije za pojedine vrste zgrada određene aktom koji donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva |potpuno usklađeno |

|      |Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11), član 4

član 1. stav 2. i član 7. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada,

| |12.7 |Issue of energy performance certificates |      |      | |Odredba Direktive ne zahteva implementaciju u domaće zakonodavstvo |      |      | |13. |Display of energy performance certificates | |Obaveza isticanja sertifikata o energetskim svojstvima u zgradama državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave |neusklađeno |Usklađivanje će se izvršiti izmenama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („Službeni glasnik RS“, br. 69/2012)    | | | |14.1. |Inspection of heating systems |54.2

54.9 |Obaveza pregleda sistema za grejanje |potpuno usklađeno | | |     Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje sadržinu,način i rokove vršenja kontrole       | |14.2 |Inspection of heating systems |54.9. |Rokovi za vršenje pregleda sistema za grejanje – u zavisnosti od vrste sistema |potpuno usklađeno | | |Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje sadržinu,način i rokove vršenja kontrole      | |14.3. |Inspection of heating systems |54.9 |Rokovi za vršenje pregleda sistema za grejanje sa kotlom snage veće od 100 kW |potpuno usklađeno | | |Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje rokove vršenja pregleda sistema za grejanje | |14.4. |Inspection of heating systems |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |14.5 |Inspection of heating systems |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |15.1. |Inspection of air-conditioning systems |55.2

55.4 |Obaveza vršenja pregleda sistema za klimatizaciju vazduha |potpuno usklađeno | | |Član 55. stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje sadržinu, način i rokove vršenja energetskog pregleda sistema za klimatizaciju | |15.2 |Inspection of air-conditioning systems |55.4. |Rokovi za vršenje pregleda sistema za klimatizaciju– u zavisnosnosti od vrste sistema |potpuno usklađeno | | |Član 55. stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje obavezu, način i rokove vršenja energetskog pregleda sistema za klimatizaciju | |15.3 |Inspection of air-conditioning systems |55.4.2) |Ovlašćeno lice za sprovođenje energetskog pregleda sistema za klimatizaciju | |Predlogom zakona nije predviđeno da akt ministra nadležnog za poslove energetike koji donosi na osnovu člana 54. stav 2. Predloga zakona, obuhvata i inspekciju curenja materija koje oštećuju ozonski omotač | |Uredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 22/10) predviđene su mere pregleda sistema za klimatizaciju, radi sprečavanja curenja materija koje oštećuju ozonski omotač | |15.4. |Inspection of air-conditioning systems |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |15.5 |Inspection of air-conditioning systems |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |16.1.1 |Reports on the inspection of heating and air-conditioning systems |54.9 |Obaveza podnošenja izveštaja o izvršenom pregledu sistema za grejanje |potpuno usklađeno | | |Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje rokove vršenja pregleda sistema za grejanje, sadržaj izveštaja o izvršenom pregledu | |16.1.1 |Reports on the inspection of heating and air-conditioning systems |55.4 |Obaveza podnošenja izveštaja o izvršenom pregledu sistema za klimatizaciju |potpuno usklađeno | | |Član 55. stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje obavezu, način i rokove vršenja energetskog pregleda sistema za klimatizaciju i sadržaj izveštaja o izvršenom pregledu | |16.1.2 |Reports on the inspection of heating and air-conditioning systems |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |16.2 |Reports on the inspection of heating and air-conditioning systems |54.9 |Obaveza uručivanja izveštaja vlasniku ili zakupcu zgrade odnosno jedinice zgrade. |potpuno usklađeno | | |Član 54. stav 9. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje rokove vršenja pregleda sistema za grejanje, sadržaj izveštaja o izvršenom pregledu | |16.2 |Reports on the inspection of heating and air-conditioning systems |55.4 |Obaveza uručivanja izveštaja vlasniku ili zakupcu zgrade odnosno jedinice zgrade. |potpuno usklađeno | | |Član 55 stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje obavezu, način i rokove vršenja energetskog pregleda sistema za klimatizaciju i sadržaj izveštaja o izvršenom pregledu | |17.1 |Independent experts |20.2. |Definicija ovlašćenog energetskog savetnika (fizičko ili pravno lice) |delimično usklađeno |Članovi 32 – 34. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike propisuje uslove, postupak izdavanja, i obnavljanja licenci za ovlašćene energetske savetnike, postupak i uslove upisa fizičkih lica u registar, način i razloge brisanja iz registra ovlašćenih energetskih savetnika      |Članom 92. stav 4. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 32 Predloga zakona doneti u roku od 8 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.                | | |17.1 |Independent experts |54.3 |Nezavisni eksperti – ovlašćena pravna lica |delimično usklađeno |Član 54. stav 9.tačka 2 Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje obavezu pregleda kotlova i sistema za grejanje, rokove vršenja pregleda, način sticanja ovlašćenja za pravna lica koja obavljaju ove preglede i sl. | Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 54. stav 3. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.                |      | |17.1 |Independent experts |55 |Nezavisni eksperti – ovlašćena pravna lica |delimično usklađeno |Član 55. stav 4. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje obavezu pregleda sistema za klimatizaciju, rokove vršenja pregleda, način sticanja ovlašćenja za pravna lica koja obavljaju ove preglede i sl. | Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 55. stav 4. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.               .                |      | |17.2 |Independent experts |21.

22 |Uslovi za obavljanje poslova energetskog savetnika |delimično usklađeno |Članovi 32. – 34.. Predloga ovog zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim ministar nadležan za poslove energetike propisuje uslove, postupak izdavanja, i obnavljanja licenci za ovlašćene energetske savetnike, postupak i uslove upisa fizičkih lica u registar, način i razloge brisanja iz registra ovlašćenih energetskih savetnika      |Članom 92. stav 4. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 32. Predloga zakona doneti u roku od 8 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.                      |      | |17.3 |Independent experts |15.1.8) |Dostupnost informacija o energetskim savetnicima |potpuno usklađeno |           | |      | |18.1 |Independent control system |75 |Inspekcijski nadzor vršenja pregleda kotlova i pregleda sistema za grejanje i sistema za klimatizaciju | |      |      |      | |18.2 |Independent control system |      |      | |Odredba opcionog karaktera |      |      | |18.3 |Independent control system |5. 1. 12)

20

77 |Obaveza lica ovlašćenih za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada i jedinica zgrada o dostavljanju podataka o sprovedenim energetskim pregledima Ministartstvu |potpuno usklađeno |Član 77 Predloga zakona predviđa da inspektor može da naloži energetsku reviziju

Član 5.1.12) Revizija je jeste sistematska procedura koja za cilj ima proveru rezultata energetskog pregleda i efekata u pogledu unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa ovim zakonom i sprovođenje drugih analiza koje propiše Ministar

Član 20 Energesku reviziju može da vrši energetski savetnik |                |      | |19. |Review |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |20.1 |Information |15.1.3) i 15.1.11) |informacije |potpuno usklađeno | |      | | |20.2.1 |Information |15.1.3) i 15.1.11) | |potpuno usklađeno | |      | | |20.2.2 |Information |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |20.3 |Information |.15.4) | |potpuno usklađeno |      | |Član 15. tačka 4) Predloga zakona propisuje da Ministarstvo organizuje i sprovodi obuku energetskih menadzera čime se obezbeđuje široka informisanost o mogućnostima racionalne upotrebe enegije u svim sektorima koje ovaj zakon obuhvata | | |Information |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |21 |Consultation |      |      | |Način pripreme zakona regulisan je Poslovnikom Vlade i Poslovnikom Narodne skupštine RS, što obezbeđuje učešće i davanje mišljenja od strane šireg kruga učesnika u postupku pripreme zakona | | | |22 |Adaptation of Annex I to technical progress |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |23. |Exercise of delegation |      |      | |Obaveza Komisije EU |      |      | |24. |Revocation of the delegation |      |      | |Nadležnost Evropskog parlamenta i Saveta |      |      | |25. |Objections to delegated acts |      |      | |Nadležnost Evropskog parlamenta i Saveta      |      |      | |26 |Committee procedure |      |      | |Procedura rada Komiteta koji asistira Komisiji EU |      |      | |27. |Penalties |83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

|Odredbama čl. 83. do 92. Predloga zakona propisane su kaznene odredbe koje se odnose na prekršaje. | |      | | | |28. |Transposition |      |      | |      |      |Obaveza koja proizilazi iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice | |29. |Repeal |      |      | |Prestanak važenja prethodne Direktive |      |      | |30. |Entry into force |      |      | |Stupanje na snagu Direktive |      | | |31. |Addressees |      |      | |Adresati |      | | |A.1. |Common general framework for the calculation of energy performance of buildings | |Obaveza usvajanja metodologije za izračunavanje energetskih svojstava zgrada |potpuno usklađeno |Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, («Službeni glasnik RS» br. 61/2011 | |Za potrebe metodologije izračunavanja energetskih svojstava objekata koju će bliže propisati navedeni podzakonski akt prihvata se zajednički opšti okvir za izračunavanje energetskih svojstava zgrada iz Aneksa 1 ove Direktive | |A.2. |Independent control system |175.1.) |Nezavisni kontrolni sistem koji se odnosi na kontrolu izdatih sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, u veličini uzorka koji je statistički relevantan, može da se vrši preko inspekcijskog nadzora koji sprovodi građevinski inspektor |potpuno usklađeno | | |Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11 | |A.3. |Comparative methodology framework to identify cost-optimal levels |24.2. |Definicija troškovno optimalnih nivoa |delimično usklađeno |Član 24. stav 2. Predloga zakona predviđa donošenje podzakonskog akta kojim će Ministar propisati za sadržinu izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu.

|Članom 92. stav 2. Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 24. stav 2. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A.4 |Repeal of Directive 2001/91/EC | | |neprenosivo |Ukidanje Direktive

2001/91/EC | | | |A.5. |Correlation table | | |neprenosivo |Upućivanje na odredbe Direktive 2010/31/EU | | | |

Ostavite komentar