Predlog zakona o privrednim društvima (sa tabelama usklađenosti sa direktivama)

Tabela usklađenosti Predloga zakona o privrednim društvima sa

I direktivom 2009/101/EZ

1. Naziv propisa EU Direktiva 2009/101/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o usklađivanju zaštitnih mera, u cilju zaštite interesa članova i drugih lica, koje se zahtevaju od kompanija u državama članicama u smislu drugog stava člana 48. Ugovora, kako bi se obezbedila ujednačenost ovih zaštitnih mera (Službeni glasnik L 258 od,01.10.2009. godine)Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 01.10.2009) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009L0101 3. Predlagač propisa -Vlada Obrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele25.11.2010. 5. Naziv propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o privrednim društvima (Proposal Law on companies) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI-a2004-1-3610 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Chapter 1 Scope 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 11.5 Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) kojim je ova oblast detaljnije regulisana. 2.1.b -duration of the company 10.4 Vreme trajanja društva Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, broj 55/04, 61/05, 111/09) 2.1.c – complete text and date of amended document 12.6 Izmene osnivačkih akata Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/0 i 111/09) 2.1.d.i -appointment persons and body who represent the company 31.5 Zastupnici Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.d.ii -persons who take part in administration or control of the company Nadzorni odbor Neusklađeno Sekretar društva i nadzorni odbor nisu predmet registracije 2.1.e -the amount of the subscribed capital 149.2 Registracija upisanog kapitala Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.f – the accounting documents for each financial year 369 Finansijski izveštaji Potpuno usklađeno Nije predmet ovog zakona, regulisano je Zakonom o računovodstvu i reviziji(„Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09) i Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.g – change of the registered office of the company 19.4 Promena sedišta Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/0 i 111/09) 2.1.h -winding-up of the company 543.3 Likvidacija kompanije Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.i -decleration of nullity of the company by the courts 14.3 Utvrđenje ništavosti osnivačkog akta Delimično usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.j -the appointment of liquidators 534.1 Likvidacioni upravnici Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 2.1.k -termination of the liquidation 543.3 Okončanje likvidacije Potpuno usklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/0 i 111/09) 3.1 Central register of companies 5.1 Registar privrednih subjekata Potpunousklađeno Odredba upućuje na Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) kojim je u potpunosti regulisana ova oblast. 3.2 ”By electronic means„ Neprenosivo Odredba objašnjava 3.3.1 All documents in the register Dosije kompanije u Registru Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.3.2 Documents of companies by electronic means Dokumentacija u elektronskom obliku Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.3.3 Documents in register in electronic form Elektronski dokumenti Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br 55/04, 61/05 i 111/09) 3.3.4 Converted paper documents in electronic form Prebacivanje papirnih dokumenata u elektronsku formu Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, delimično je regulisano Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09 3.4.1 A copy of documents on application Kopiranje dokumenata Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.4.2 A copy of documents on application at least 10 years Izdavanje kopija Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.4.3 Administrative costs form copy Troškovi izdavanja kopija Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.4.4 Certified documents as true copy Overavanje pečatom-verno originalu Neusklađeno Regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br.55/04, 61/05 i111/09) 3.4.5 Electronic signature on copy Elektronski potpis Neusklađeno Biće regulisano sa izmenama Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.5.1 Publication in national gazzete Objavljivanje u dnevnim novinama Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) koji predviđa vođenje centralnog,elektronskog registra 3.5.2 Central electronic register Centralni elektronski registar Delimično usklađeno Regulisano je sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 3.6.1 Third parties may relied on registered documents 5.2 Oslanjanje na istinitost registrovanih podataka Potpuno usklađeno 3.6.1 Unless the company proves that.. 5.5 Izuzeci Potpuno usklađeno 3.6.2 The 16 days following the disclosure.. 5.4 Upoznavanje sa registrovanim podacima Potpuno usklađeno 3.7.1 Measures to avoid any discripancy 5.2 Mere sa se izbegnu neslaganja Potpuno usklađeno . 3.7.2 Unless the company proves that.. 5.5 Izuzeci Potpuno usklađeno 3.7.3 Third parties rely on documents before disclosure .. 5.4 Delimično usklađeno 4.1. Disclosed documents in languages in the Member State Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.2.1 Documents on official language(s) of the Community.. Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.2.2 Translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.2.3 measures to facilitate access by third parties to the translations voluntarily disclosed… Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.3.1 …in any other language(s). Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.3.2 translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 4.4 In cases of discrepancy between the documents and particulars disclosed in the official languages of the register and the translation voluntarily disclosed… Neusklađeno Biće razmatrano u okviru izmena Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 5.1.a Elements of official documents 25.1 Poslovna pisma i drugi dokumenti Potpuno usklađeno 5.1.b the legal form of the company, the location of its registered office… 25.1 Elementi koje sadrži poslovna dokumentacija Potpuno usklađeno 5.2. Subscribed capital Upisan kapital Neusklađeno Društva se ne obavezuju na isticanje kapitala u zvaničnim dokumentima 5.3. Websites Veb sajt Neusklađeno Ne regulišu se obavezni elementi websites 6. Persons responsabile for disclosure formalities Osoba koja je odgovorna za objavljivanje Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, regulisano je Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09) 7.1.a Member States shall provide for appropriate penalties at least in the case of:(a) failure to disclose accounting documents as required by Article 2(f); Kaznene odredbeza neobjavljivanje finansijskih izveštaja Nije predmet ovog zakona, regulisano je Zakonom o računovodastvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09 ) 7.1.b Penalties at least in the case of omission from commercial documents.. 581.1.2 Kaznene odredbe za nepoštovanje odredbe 25.ZPD Potpuno usklađeno Chapter 3 Validy of obligations entered into by the company 8. If, before a company being formed has acquired legal personality, action has been carried out in its name and the company does not assume the obligations arising from such action… Odgovronost za obaveze preuzete pre osnivanja društva Neusklađeno 9. Completion of the formalities of disclosure of the particulars concerning the persons who, as an organ of the company, are authorised to represent it shall constitute a bar to any irregularity in their appointment being relied upon as against third parties unless the company proves that such third parties had knowledge thereof 32.2 Prihvatanje postupanja neregistrovanih zastupnika Potpuno usklađeno 10.1.1 Acts done by the organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not within the objects of the company 32.2 Radnje organa društva koje obavezuju društvo Potpuno usklađeno

10.1.2 Member States may provide that the company shall not be bound where such acts are outside the objects of the company… Društvo ne preuzima obaveze za radnje van svoje delatnosti… Neusklađeno 10.2. The limits on the powers of the organs of the company, arising under the statutes or from a decision of the competent organs, may not be relied on as against third parties, even if they have been disclosed. 33.2 Ne mogu se isticati ograničenja zastupnika prema trećim licima Potpuno usklađeno 10.3 …that law may provide that such a provision in the statutes may be relied on as against third parties on condition that it relates to the general power of representation; 33.3 Isticanje ograničenja grupnih zastupnika Potpuno usklađeno Chepter 4 Nullity of the company 11. Act of constitutions in legal form 11.2 Obavezna overa osnivačkog akta Potpuno usklađeno

12.1.a Nullity must be ordered by decision of court of law 14.1 Ništavosti osnivačkog akta Potpuno usklađeno 12.1.b.i Nullity may be ordered only on the grounds:Than no instrument of constitution was executed 13.1.1 Nema formu propisanu zakonom Potpuno usklađeno 12.1.b.ii that the objects of the company are unlawful or contrary to public policy 13.1.2 Suprotan javnom interesu Potpuno usklađeno 12.1.b.iii not state the name of the company, the amount of the individual subscriptions of capital, the total amount of the capital subscribed or the objects of the company; 13.1.3 Nema formu u poslovnom imenu, podatke o kapitalu Potpuno usklađeno 12.1.b.iv Minimum amount of capital to be paid up 13.1.3 Nema uplaćen osnovni kapital Potpuno usklađeno 12.1.b.v of the incapacity of all the founder members 13.1.4 Poslovna nesposobnost Potpuno usklađeno

12.1.b.vi contrary to the national law governing the company, the number of founder members is less than two. Broj članova manji od dva Neprenosivo Ad i doo se mogu osnivati kao jednočlana društva 12.2 Apart from the foregoing grounds of nullity, a company shall not be subject to any cause of non-existence 13.2 Osim navedenih uslova drugi uslovi ništavosti se ne mogu isticati Potpuno usklađeno 13.1. The question whether a decision of nullity pronounced by a court of law may be relied on as against third parties shall be governed by Article 3. 14.4 Ne utiče na savesna treća lica Delimično usklađeno 13.2. Nullity shall entail the winding-up of the company, as may dissolution. 14.3 Prinudna likvidacija ništavog društva Potpuno usklađeno 13.3. Nullity shall not of itself affect the validity of any commitments entered into by or with the company, without prejudice 14.4 Odgovornost za obaveze preuzete pre utvrđenja ništavosti Potpuno usklađeno 13.4. The laws of each Member State may make provision for the consequences of nullity as between members of the company 14.5 Posledice ništavosti na osnivače Potpuno usklađeno

13.5. Holders of shares in the capital shall remain obliged to pay up the capital agreed to be subscribed by them but which has not been paid up, 14.5 Obaveza osnivača na plaćanje Potpuno usklađeno Chepter 5 General provisions 14. Member States shall communicate to the Commission… Odredba objašnjava Neprenosivo 15. Odredba objašnjava i upućuje Neprenosivo 16.1. Odredba objašnjava Neprenosivo 16.2 Odredba objašnjava Neprenosivo

17. Stupanje na snagu direktive Neprenosivo 18. Završna odredba koja objašnjava Neprenosivo

Ostavite komentar