Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije

PROSTRONI PLAN

PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ – DIMITROVGRAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE

I. POLAZNE OSNOVE

Izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije (u daljem tekstu: Prostorni plan), pristupilo se na osnovu Odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije („Službeni glasnik RS”, broj 32/15). Sastavni deo ove odluke je i Odluka o izradi Strateške procene uticaja prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/15).

Sadržina Prostornog plana definisana je članom 22. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), kao i članom 12. tačka 6. i čl. 13-18. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15).

Prilikom izrade Prostornog plana poštovane su odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, kao i svih drugih važećih propisa koji regulišu ovu oblast i imaju uticaj na izradu i sprovođenje Prostornog plana.

Strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu je sastavni deo Prostornog plana, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

Odlukom o izradi Prostornog plana, a na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji određena je preliminarna granica Prostornog plana, koja obuhvata delove teritorija gradova Niš i Pirot i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Obuhvat Prostornog plana je definisan kao koridor magistralnog gasovoda MG 10 Niš-Dimitrovgrad, pritiska do 55 bar u kome se nalaze pojasevi zaštite gasovoda unutar kojih je planiran linijski deo magistralnog gasovoda, nadzemni objekti u funkciji gasovoda, pristupni putevi i neophodna infrastruktura, površine oko 4414 ha.

Sadržaj tekstualnog dela Prostornog plana, kao i sadržaj i broj referalnih karata određen je u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i prilagođeni su predmetu posebne namene Prostornog plana.

1.1. OBUHVAT I OPIS GRANICA PROSTORNOG PLANA

PODRUČJA POSEBNE NAMENE

1.1.1. Obuhvat i opis granica obuhvata Prostornog plana

Granica Prostornog plana obuhvata koridor sistema magistralnog gasovoda ukupne dužine od oko 109 km i širine oko 400 m, kao i površine za nadzemne objekte koji su sastavni deo gasovoda i prateću infrastrukturu.

Granica detaljne regulacije obuhvata pojas uže zaštite magistralnog gasovoda u ukupnoj širini od 60m, kao i površine za nadzemne objekte koji su sastavni deo gasovoda i prateću infrastrukturu.

Granica Prostornog plana i granica detaljne regulacije utvrđena je grafički na referalnim kartama Prostornog plana.

Tabela 1: Obuhvat Prostornog plana

Opština/Grad Površina obuhvata Plana (ha) Stacionaža gasovoda, (km) Niš 1493,5 0+000 do 36+900 Bela Palanka 1097,2 36+900 do 63+800 Pirot 1305,4 63+800 do 96+170 Dimitrovgrad 517,9 96+170 do 109+023 Ukupno 4414,0 0+000 do 109+023

Granica Prostornog plana nalazi se na delovima teritorija gradova Niš i Pirot i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad, i to u sledećim katastarskim opštinama:

na teritoriji grada Niša, na delovima katastarskih opština: Brenica, Brzi Brod, Gornja Vrežina, Gornji Matejevac, Gornji Komren, Donja Vrežina, Donji Komren, Donji Matejevac 1, Jelašnica, Kamenica, Kunovica, Malča, Manastir, Ostrovica, Paljina, Prosek, Ravni Do, Rujnik, Trupale, Hum i Čamurlija i Čukljenik;

na teritoriji opštine Bela Palanka, na delovima katastarskih opština: Bela Palanka – van varoš, Bela Palanka (varoš), Veta, Vrandol, Vrgudinac, Dol, Draževo, Klisura, Kremenica, Moklište, Novo Selo, Tamnjanica, Telovac, Crvena Reka, Crveni Breg i Špaj;

na teritoriji grada Pirota, na delovima katastarskih opština: Mali Suvodol, Veliki Suvodol, Gnjilan, Ponor, Blato, BarjeČiflik, Pirot (grad), Pirot (van varoši), Poljska Ržana, Trnjana, Držina, Veliki Jovanovac, Mali Jovanovac, Veliko Selo, Gradište, Činiglavci, Obrenovac, Srećkovac i Sukovo;

na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na delovima katastarskih opština: Bačevo, Gojin Dol, Gradinje, Dimitrovgrad, Željuša.

Područje Prostornog plana određeno je koordinatama prelomnih tačaka linije granice plana (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i na referalnim kartama Prostornog plana: 1. 7567636, 4803239; 2. 7567730, 4803331; 3. 7567770, 4803403; 4. 7568072, 4803727; 5. 7568316, 4803713; 6. 7568931, 4804167; 7. 7569300, 4804879; 8. 7569319, 4804920; 9. 7569316, 4804939; 10. 7569350, 4805087; 11. 7569389, 4805183; 12. 7569426, 4805252; 13. 7569480, 4805310; 14. 7569468, 4805447; 15. 7569523, 4805478; 16. 7569480, 4805596; 17. 7569638, 4805913; 18. 7569825, 4805931; 19. 7569972, 4805912; 20. 7569996, 4805879; 21. 7570488, 4805925; 22. 7570927, 4805394; 23. 7571220, 4805360; 24. 7571471, 4805061; 25. 7571607, 4804932; 26. 7571729, 4804799; 27. 7571731, 4804758; 28. 7571783, 4804724; 29. 7571845, 4804614; 30. 7572003, 4804429; 31. 7571976, 4804015; 32. 7572073, 4803385; 33. 7572232, 4803059; 34. 7572799, 4802860; 35. 7573430, 4802773; 36. 7574591, 4802932; 37. 7574949, 4802847; 38. 7575165, 4802680; 39. 7575341, 4802757; 40. 7575603, 4802487; 41. 7575780, 4802487; 42. 7575926, 4802386; 43. 7576054, 4802287; 44. 7576234, 4802220; 45. 7576456, 4801916; 46. 7576484, 4801795; 47. 7576501, 4801676; 48. 7576566, 4801602; 49. 7576785, 4801462; 50. 7576945, 4801205; 51. 7577060, 4800580; 52. 7577073, 4800535; 53. 7577359, 4800395; 54. 7577501, 4800064; 55. 7577725, 4799884; 56. 7578006, 4799715; 57. 7578389, 4799448; 58. 7578690, 4799119; 59. 7579216, 4798841; 60. 7579386, 4798742; 61. 7579503, 4798539; 62. 7579662, 4798339; 63. 7579597. 4798098; 64. 7580543. 4797757; 65. 7580732, 4797573; 66. 7580890, 4797514; 67. 7581168. 4797523; 68. 7583011, 4797256; 69. 7583643, 4796918; 70. 7583756, 4796950; 71. 7584158. 4796902; 72. 7584395, 4796640; 73. 7584589, 4796656; 74. 7584728, 4796076; 75. 7584824, 4796073; 76. 7585089, 4796069; 77. 7585114, 4795879; 78. 7585175, 4795804; 79. 7585385, 4795698; 80. 7585417. 4795722; 81. 7585568, 4795725; 82. 7585681, 4795793; 83. 7585975, 4795862; 84. 7586128. 4795800; 85. 7586169, 4795786; 86. 7586251, 4795780; 87. 7586310, 4795714; 88. 7586435, 4795634; 89. 7586463, 4795635; 90. 7586639, 4795510; 91. 7586745, 4795402; 92. 7586769, 4795392; 93. 7586937, 4795340; 94. 7586966, 4795328; 95. 7587002, 4795319; 96. 7587082, 4795303; 97. 7587092, 4795297; 98. 7587116, 4795309; 99. 7587236, 4795311; 100. 7587259, 4795305; 101. 7587261, 4795305; 102. 7587316, 4795326; 103. 7587430, 4795329; 104. 7587674, 4795282; 105. 7587791, 4795214; 106. 7587806, 4795195; 107. 7587860, 4795237; 108. 7588042, 4795285; 109. 7588110, 4795235; 110. 7588164, 4795252; 111. 7588352, 4795217; 112. 7588443, 4795161; 113. 7588532, 4795084; 114. 7588540, 4795082; 115. 7588650, 4795116; 116. 7588903, 4794981; 117. 7589015, 4794970; 118. 7589080, 4794909; 119. 7589104, 4794898; 120. 7589190, 4794863; 121. 7589326, 4794837; 122. 7589464, 4794798; 123. 7589489, 4794770; 124. 7589523, 4794771; 125. 7589529, 4794772; 126. 7589662, 4794893; 127. 7589845, 4794785; 128. 7589937, 4794921; 129. 7590358, 4794790; 130. 7591010, 4794585; 131. 7591286. 4794492; 132. 7591545. 4794354; 133. 7591574, 4794324; 134. 7591576, 4794323; 135. 7591594, 4794318; 136. 7591976, 4794144; 137. 7592021, 4794061; 138. 7592332, 4794085; 139. 7592376, 4794097; 140. 7592507, 4794145; 141. 7592942, 4794081; 142. 7593140, 4793668; 143. 7593156, 4793657; 144. 7593207, 4793644; 145. 7593349, 4793636; 146. 7593517, 4793614; 147. 7593608, 4793516; 148. 7593732, 4793459; 149. 7593978, 4793152; 150. 7594003, 4793070; 151. 7594015, 4793055; 152. 7594068, 4793007; 153. 7594141, 4792902; 154. 7594182, 4792761; 155. 7594288, 4792649; 156. 7594461, 4792502; 157. 7594495, 4792428; 158. 7594669, 4792529; 159. 7594947, 4792404; 160. 7595002, 4792336; 161. 7595020, 4792477; 162. 7595188, 4792669; 163. 7595228, 4792715; 164. 7595168, 4792893; 165. 7595676, 4793118; 166. 7595963, 4793082; 167. 7596115, 4793123; 168. 7596723, 4792930; 169. 7596945, 4792797; 170. 7597264, 4792718; 171. 7597290, 4792673; 172. 7597696, 4792717; 173. 7597867, 4792734; 174. 7598343, 4792676; 175. 7598749, 4792479; 176. 7598901, 4792478; 177. 7599009, 4792590; 178. 7599555, 4792874; 179. 7599578, 4792932; 180. 7599638, 4793020; 181. 7599847, 4793384; 182. 7600013, 4793550; 183. 7600934, 4793179; 184. 7601038, 4793082; 185. 7601253. 4793100; 186. 7601416, 4792802; 187. 7601464, 4792677; 188. 7601614, 4792607; 189. 7601691, 4792567; 190. 7601969, 4792457; 191. 7602155, 4792357; 192. 7602274, 4792290; 193. 7602396, 4792148; 194. 7602489, 4792084; 195. 7602590, 4792013; 196. 7602969, 4791683; 197. 7603450, 4791307; 198. 7603906, 4790454; 199. 7603687, 4790275; 200. 7604254, 4789499; 201. 7605010, 4788798; 202. 7606650, 4788347; 203. 7606796, 4788238; 204. 7607236, 4788517; 205. 7607522, 4788498; 206. 7608006, 4788480; 207. 7608313, 4788259; 208. 7608416, 4788164; 209. 7608511, 4788038; 210. 7608543, 4788005; 211. 7609387, 4787830; 212. 7609370, 4786497; 213. 7609403, 4786485; 214. 7609632, 4786295; 215. 7609670, 4786225; 216. 7609844, 4786119; 217. 7610079, 4785909; 218. 7610140, 4785854; 219. 7610206, 4785795; 220. 7610344, 4785673; 221. 7610423, 4785600; 222. 7610629, 4785467; 223. 7610873, 4785240; 224. 7611030, 4785099; 225. 7611169, 4784942; 226. 7611391, 4784834; 227. 7611591, 4784774; 228. 7612067, 4784524; 229. 7612149, 4784481; 230. 7612476, 4784295; 231. 7612484, 4784275; 232. 7612659, 4784225; 233. 7612708, 4784205; 234. 7612801, 4784168; 235. 7613188, 4784012; 236. 7613245, 4783806; 237. 7613330, 4783796; 238. 7613625, 4783684; 239. 7613817, 4783628; 240. 7614146, 4783511; 241. 7614245, 4783451; 242. 7614317, 4783390; 243. 7614334, 4783378; 244. 7614424, 4783339; 245. 7614973, 4783206; 246. 7615028, 4783200; 247. 7615116, 4783184; 248. 7615234, 4783172; 249. 7615452, 4783147; 250. 7615520, 4783114; 251. 7615720, 4783110; 252. 7616377, 4783051; 253. 7616621, 4782891; 254. 7616812, 4782688; 255. 7617027, 4782495; 256. 7617079, 4782403; 257. 7617301, 4782166; 258. 7617220, 4781957; 259. 7617263, 4781891; 260. 7618052, 4781457; 261. 7618321, 4781368; 262. 7618398, 4781301; 263. 7618447, 4781284; 264. 7618710, 4781248; 265. 7619073, 4781101; 266. 7619291, 4781033; 267. 7619436, 4780954; 268. 7620379, 4780833; 269. 7620531, 4780552; 270. 7620580, 4780514; 271. 7620783, 4780395; 272. 7620872, 4780356; 273. 7620919, 4780353; 274. 7621164, 4780294; 275. 7621337, 4780214; 276. 7621458, 4780134; 277. 7621511, 4780154; 278. 7622045, 4780098; 279. 7622365, 4780052; 280. 7622819, 4780065; 281. 7623451, 4780221; 282. 7623659, 4780272; 283. 7623749, 4780143; 284. 7625622, 4780082; 285. 7628421, 4777643; 286. 7628606, 4777440; 287. 7628649, 4777393; 288. 7630477, 4776972; 289. 7631861. 4776558; 290. 7632474, 4775971; 291. 7632936, 4776341; 291a.7633064, 4776182; 291b. 7633144, 4776451; 291v. 7633159, 4776489; 291g. 7633219, 4776587; 291d. 7633278, 4776647; 291đ. 7633406, 4776743; 291e. 7633429, 4776722; 291ž. 7633482, 4776769; 291z. 7633544, 4776773; 291i. 7633581, 4776762; 291j. 7633586, 4776735; 291k. 7633544, 4776712; 291l. 7633506, 4776710; 291lj. 7633428, 4776642; 291m. 7633402, 4776665; 291n. 7633318, 4776601; 291nj. 7633268, 4776543; 291o. 7633198, 4776423; 291p. 7633110, 4776124; 292. 7636526, 4771854; 293. 7636810, 4771434; 294. 7636958, 4771281; 295. 7637060, 4771197; 296. 7637127, 4771129; 297. 7637224, 4771004; 298. 7637292, 4770896; 299. 7637481, 4770565; 300. 7637564, 4770474; 301. 7637615, 4770417; 302. 7637797, 4770363; 303. 7638219, 4769935; 304. 7638758, 4769680; 305. 7638944, 4769432; 306. 7639031, 4769160; 307. 7639399, 4768744; 308. 7639562, 4768511; 309. 7639327, 4768277; 310. 7639318, 4768271; 311. 7639937, 4767355; 312. 7639964, 4766631; 313. 7640306, 4766297; 314. 7640378, 4766204; 315. 7640512, 4766035; 316. 7640638, 4766017; 317. 7640714, 4766026; 318. 7641026, 4766062; 319. 7641344, 4765792; 320. 7641909, 4765621; 321. 7642195, 4765534; 322. 7642239, 4765512; 323. 7642390, 4765800; 324. 7642900, 4765611; 325. 7643711, 4766060; 326. 7644467, 4766686; 327. 7645320, 4766375; 328. 7645325, 4766375; 329. 7645632, 4766537; 330. 7645774, 4766546; 331. 7645833, 4766573; 332. 7646096, 4766586; 333. 7646266, 4766590; 334. 7646436, 4766426; 335. 7646478, 4766357; 336. 7646525, 4766316; 337. 7646606, 4766278; 338. 7646812, 4766181; 339. 7647496, 4765194; 340. 7648784, 4764740; 340a. 7650409, 4763822; 340b. 7650683, 4763854; 341. 7650870, 4763707; 342. 7650675, 4763672; 343. 7650752, 4763628; 343a. 7649970, 4763354; 343b. 7650007, 4763295; 343v. 7650002, 4763248; 343g. 7649983, 4763222; 343d. 7649944, 4763222; 344. 7650376, 4763380; 344a. 7649594, 4763163; 344b. 7649539, 4763188; 344v. 7649638, 4763405; 344g. 7649917, 4763295; 344d. 7649922, 4763311; 344đ. 7649905, 4763378; 345. 7650073, 4763552; 346. 7648618, 4764375; 347. 7647241, 4764859; 348. 7646544, 4765865; 349. 7646435, 4765917; 350. 7646305, 4765978; 351. 7646170, 4766094; 352. 7646121, 4766174; 353. 7646109, 4766186; 354. 7645929, 4766177; 355. 7645872, 4766151; 356. 7645742, 4766143; 357. 7645428, 4765977; 358. 7645253, 4765974; 359. 7644545, 4766232; 360. 7643937, 4765728; 361. 7642934, 4765173; 362. 7642581, 4765303; 363. 7642407, 4764972; 364. 7642043, 4765162; 365. 7641794, 4765238; 366. 7641148, 4765433; 367. 7640900, 4765645; 368. 7640761, 4765628; 369. 7640633, 4765613; 370. 7640297, 4765662; 371. 7640063, 4765957; 372. 7640006, 4766031; 373. 7639570, 4766456; 374. 7639541, 4767226; 375. 7638757, 4768387; 376. 7639027, 4768560; 377. 7638675, 4768959; 378. 7638583, 4769246; 379. 7638497, 4769361; 380. 7637984, 4769604; 381. 7637584, 4770009; 382. 7637390, 4770067; 383. 7637267, 4770207; 384. 7637156, 4770327; 385. 7636948, 4770691; 386. 7636896, 4770775; 387. 7636827, 4770864; 388. 7636790, 4770900; 389. 7636685, 4770988; 390. 7636498, 4771182; 391. 7636204, 4771617; 392. 7632874, 4775779; 393. 7632450, 4775440; 394. 7631654, 4776203; 395. 7630374, 4776585; 396. 7628437, 4777031; 397. 7628310, 4777171; 398. 7628141, 4777357; 399. 7625467, 4779687; 400. 7623536, 4779750; 401. 7623488, 4779818; 402. 7622873, 4779666; 403. 7622341, 4779651; 404. 7621996, 4779701; 405. 7621563, 4779746; 406. 7621405, 4779688; 407. 7621141, 4779864; 408. 7621032, 4779914; 409. 7620860, 4779956; 410. 7620776, 4779961; 411. 7620600, 4780038; 412. 7620356, 4780182; 413. 7620219, 4780288; 414. 7620125, 4780462; 415. 7619311, 4780567; 416. 7619134, 4780663; 417. 7618938, 4780725; 418. 7618606, 4780859; 419. 7618353, 4780893; 420. 7618194, 4780949; 421. 7618120, 4781013; 422. 7617892, 4781089; 423. 7616981, 4781589; 424. 7616774, 4781912; 425. 7616837, 4782076; 426. 7616754, 4782165; 427. 7616710, 4782241; 428. 7616532, 4782402; 429. 7616362, 4782583; 430. 7616242, 4782662; 431. 7615698, 4782710; 432. 7615424, 4782716; 433. 7615339, 4782757; 434. 7615191, 4782774; 435. 7615061, 4782788; 436. 7614969, 4782804; 437. 7614902, 4782812; 438. 7614296, 4782958; 439. 7614138, 4783027; 440. 7614073, 4783072; 441. 7614010, 4783126; 442. 7613974, 4783147; 443. 7613694, 4783247; 444. 7613498, 4783304; 445. 7613233, 4783405; 446. 7613148, 4783415; 447. 7612916, 4783494; 448. 7612855, 4783715; 449. 7612651, 4783797; 450. 7612559, 4783835; 451. 7612529, 4783846; 452. 7612447, 4783870; 453. 7612410, 4783862; 454. 7612246, 4783919; 455. 7612159, 4784008; 456. 7612155, 4784018; 457. 7611957, 4784130; 458. 7611881, 4784170; 459. 7611440, 4784402; 460. 7611245, 4784460; 461. 7610922, 4784617; 462. 7610746, 4784817; 463. 7610603, 4784945; 464. 7610382, 4785151; 465. 7610179, 4785282; 466. 7610076, 4785375; 467. 7609940, 4785496; 468. 7609872, 4785557; 469. 7609812, 4785612; 470. 7609605, 4785797; 471. 7609369, 4785940; 472. 7609317, 4786036; 473. 7609200, 4786134; 474. 7608966, 4786222; 475. 7608983, 4787505; 476. 7608341, 4787638; 477. 7608205, 4787778; 478. 7608118, 4787894; 479. 7608060, 4787948; 480. 7607870, 4788084; 481. 7607501, 4788098; 482. 7607340, 4788109; 483. 7606886, 4787822; 484. 7606857, 4787725; 484a. 7606919, 4787742; 484b. 7606894, 4787621; 484v. 7606979, 4787605; 484g. 7606957, 4787485; 484d. 7606714, 4787535; 485. 7606666, 4787471; 486. 7606346, 4787711; 487. 7606495, 4787911; 488. 7606508, 4787954; 489. 7606471, 4787981; 490. 7604810, 4788438; 491. 7603954, 4789232; 492. 7603140, 4790346; 493. 7603398, 4790556; 494. 7603137, 4791044; 495. 7602714, 4791375; 496. 7602344, 4791697; 497. 7602126, 4791849; 498. 7602017, 4791975; 499. 7601961, 4792007; 500. 7601800, 4792094; 501. 7601526, 4792202; 502. 7601438, 4792247; 503. 7601148, 4792383; 504. 7601052, 4792634; 505. 7601027, 4792680; 506. 7600879. 4792668; 507. 7600770. 4792785; 508. 7600715, 4792836; 509. 7600129, 4793072; 510. 7599977, 4792808; 511. 7599934, 4792745; 512. 7599873, 4792588; 513. 7599252, 4792266; 514. 7599071, 4792077; 515. 7598655, 4792079; 516. 7598228, 4792287; 517. 7597862, 4792331; 518. 7597737, 4792319; 519. 7597076, 4792247; 520. 7597004, 4792370; 521. 7596790, 4792423; 522. 7596557, 4792563; 523. 7596105, 4792706; 524. 7595990, 4792675; 525. 7595737, 4792707; 526. 7595663, 4792675; 527. 7595681, 4792624; 528. 7595489, 4792405; 529. 7595401, 4792305; 530. 7595379, 4792132; 531. 7595301, 4791914; 532. 7595076, 4791850; 533. 7594791, 4791958; 534. 7594695, 4792079; 535. 7594692, 4792080; 536. 7594583, 4792017; 537. 7594366, 4792027; 538. 7594195, 4792125; 539. 7594135, 4792254; 540. 7594012, 4792359; 541. 7593825, 4792557; 542. 7593775, 4792727; 543, 7593766. 4792741; 544. 7593723. 4792780; 545. 7593643, 4792879; 546. 7593618. 4792961; 547. 7593479. 4793135; 548. 7593369, 4793186; 549. 7593322, 4793236; 550. 7593311. 4793237; 551. 7593145. 4793247; 552. 7592996, 4793285; 553. 7592872, 4793364; 554. 7592658, 4793517; 555. 7592719, 4793619; 556. 7592673, 4793716; 557. 7592550, 4793734; 558. 7592497, 4793714; 559. 7592398, 4793689; 560. 7591794, 4793643; 561. 7591689, 4793835; 562. 7591452, 4793942; 563. 7591407, 4793956; 564. 7591320, 4794012; 565. 7591302, 4794030; 566. 7591277, 4794044; 567. 7591224, 4793997; 568. 7591137, 4794016; 569. 7591057, 4793939; 570. 7590760, 4793943; 571. 7590506, 4794058; 572. 7590371, 4794098; 573. 7590366, 4794087; 574. 7589968, 4794234; 575. 7589798, 4794363; 576. 7589734, 4794385; 577. 7589700, 4794406; 578. 7589660, 4794393; 579. 7589578, 4794372; 580. 7589400, 4794367; 581. 7589261, 4794425; 582. 7589243, 4794445; 583. 7589234, 4794448; 584. 7589077, 4794477; 585. 7588946, 4794530; 586. 7588854. 4794572; 587. 7588840. 4794585; 588. 7588784. 4794591; 589. 7588608. 4794685; 590. 7588568, 4794673; 591. 7588355, 4794707; 592. 7588205, 4794838; 593. 7588188, 4794841; 594. 7588035, 4794794; 595. 7587987, 4794829; 596. 7587937, 4794790; 597. 7587771, 4794770; 598. 7587570, 4794852; 599. 7587529, 4794903; 600. 7587398, 4794928; 601. 7587394, 4794928; 602. 7587363, 4794916; 603. 7587236, 4794897; 604. 7587224, 4794900; 605. 7587175, 4794845; 606. 7586938, 4794869; 607. 7586902, 4794931; 608. 7586840, 4794947; 609. 7586802, 4794963; 610. 7586632, 4795016; 611. 7586515, 4795064; 612. 7586379, 4795205; 613. 7586339, 4795233; 614. 7586316, 4795232; 615. 7586217, 4795299; 616. 7586056, 4795402; 617. 7585990, 4795424; 618. 7585942, 4795443; 619. 7585833, 4795418; 620. 7585683, 4795328; 621. 7585554, 4795325; 622. 7585425. 4795229; 623. 7584918. 4795486; 624. 7584765, 4795675; 625. 7584409, 4795687; 626. 7584280, 4796229; 627. 7584231, 4796225; 628. 7583962, 4796522; 629. 7583788, 4796544; 630. 7583596, 4796489; 631. 7582885. 4796870; 632. 7581145, 4797122; 633. 7580824, 4797112; 634. 7580513, 4797227; 635. 7580326, 4797410; 636. 7579115, 4797847; 637. 7579223, 4798248; 638. 7579172, 4798313; 639. 7579092, 4798450; 640. 7579021, 4798491; 641. 7578442, 4798798; 642. 7578124, 4799145; 643. 7577788, 4799380; 644. 7577496, 4799555; 645. 7577173, 4799814; 646. 7577050, 4800101; 647. 7576740, 4800253; 648. 7576670, 4800486; 649. 7576565, 4801058; 650. 7576493, 4801174; 651. 7576303, 4801296; 652. 7576121, 4801502; 653. 7576091, 4801721; 654. 7576085, 4801745; 655. 7575981, 4801887; 656. 7575857, 4801934; 657. 7575690, 4802063; 658. 7575656, 4802087; 659. 7575433, 4802087; 660. 7575247, 4802279; 661. 7575109, 4802219; 662. 7574773, 4802478; 663. 7574571, 4802525; 664. 7573429, 4802369; 665. 7572705, 4802470; 666. 7571944, 4802736; 667. 7571687, 4803265; 668. 7571574, 4803998; 669. 7571594, 4804293; 670. 7571516, 4804384; 671. 7571482, 4804444; 672. 7571342, 4804536; 673. 7571337, 4804634; 674. 7571322, 4804651; 675. 7571179, 4804787; 676. 7571016, 4804981; 677. 7570721, 4805016; 678. 7570315, 4805507; 679. 7569930, 4805476; 680. 7569918, 4805242; 681. 7569889, 4805226; 682. 7569894, 4805167; 683. 7569754, 4805018; 684. 7569752, 4805014; 685. 7569733, 4804967; 686. 7569722, 4804919; 687. 7569730, 4804858; 688. 7569660, 4804704; 689. 7569243, 4803900; 690. 7568437, 4803305; 691. 7568237, 4803317; 692. 7568096, 4803166; 693. 7568051, 4803084; 694. 7567914, 4802952; 695. 7567794, 4803076; 696. 7567753, 4803035; 697. 7567693, 4803101; 698. 7567732, 4803140.

1.2. OBAVEZE, USLOVI I SMERNICE IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

1.2.1. Zakon o Prostornom plan Republike Srbije od 2010. do 2020. godine

(„Službeni glasnik RS”, broj 88/10)

Vizija prostornog razvoja Republike Srbije sadrži, među operativnim ciljevima, poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje ekološki prihvatljivih resursa-izvora energije. Osnovu gasovodnog sistema Republike Srbije čini magistralni gasovod Horgoš-Senta-Gospođinci-Batajnica-Velika Plana-Paraćin-Pojate-Niš sa sistemom dovodnih i razvodnih gasovoda i gradskih distributivnih mreža srednjeg i niskog pritiska. Aktuelni transportni gasovodni sistem Republike Srbije omogućava transport oko 15 miliona m3/dan, u šta je uključeno i 2 miliona m3 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je na gasovodni sistem priključeno oko 800 industrijskih i preko 240.000 individualnih potrošača. U narednom periodu predviđa se gradnja novih gasovoda u Vojvodini (420 km) i u centralnoj Srbiji (više stotina km). Među strateškim prioritetima u sektoru gasne privrede do 2014. godine predviđeno je i povezivanje sa gasovodnim sistemima susednih država, između ostalih projektom i magistralnog gasovoda Niš- Dimitrovgrad. Ovaj magistralni gasovod je i u funkciji prekogranične (prostorne) saradnje sa Republikom Bugarskom kojom je predviđeno povezivanje gasovodnih sistema (na osnovu memoranduma kojim bi se Republici Srbiji obezbedio alternativni pravac snabdevanja gasom, pored gasovoda iz Mađarske), kao i više tema od zajedničkog interesa: izgradnja objekata i sistema druge infrastrukture, uređivanje i zaštita vodenih tokova, zaštita prirode, stvaranje mogućnosti za povezivanje pograničnih prostora preko kulturne saradnje i saradnje građana, unapređivanje održivog razvoja i dr.

1.2.2. Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13)

Uredbom o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, definisani su, između ostalog, i osnovni ciljevi razvoja energetske infrastrukture: obezbeđenje kvalitetne i sigurne snabdevenosti potrošača energentima i izgradnju magistralnih gasovoda zbog obezbeđivanja potrebnih količina gasa na području Prostornog plana, razvoj gasovodne mreže i snabdevanje područja prirodnim i tečnim naftnim gasom. Korišćenje prirodnog gasa kao energenta u industriji i širokoj potrošnji ima za cilj smanjenje potrošnje električne energije i oslobađanje određenih instaliranih kapaciteta u elektropostrojenjima za potrebe novih potrošača. Pored ovoga, većim korišćenjem prirodnog gasa u svim sektorima doprinosi se i smanjenju aerozagađenja.

Koncepcijom prostornog razvoja i planskim rešenjima predviđena je izgradnja, između ostalih i magistralnog gasovoda MG-10 Niš – Dimitrovgrad (granica sa Republikom Bugarskom), okvirnog kapaciteta 1,8 mlrd. m3/godišnje, na teritorijama gradova Niš i Pirot, kao i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad. U funkciji i u sastavu magistralnog gasovoda MG-10 su planirani sledeći objekti: glavna mernoregulaciona stanica (u daljem tekstu: GMRS) „Niš 2”, glavni razvodni čvor (u daljem tekstu: GRČ) „Knjaževac” (od koga se planira trasa gasovoda MG-12 ka Knjaževcu i dalje), GMRS „Bela Palanka” (za snabdevanje gasom opštine Bela Palanka), GRČ „Babušnica” (od koga će se odvajati gasovod do GMRS „Babušnica” za snabdevanje gasom opštine Babušnica), GMRS „Pirot” (za snabdevanje gasom grada Pirot), GMRS „Dimitrovgrad” (za snabdevanje gasom opštine Dimitrovgrad) i primopredajna stanica (u daljem tekstu: PPS) „Dimitrovgrad” (koja se nalazi u neposrednoj blizini državne granice Republike Srbije i Republike Bugarske).

1.2.3. Strategija razvoja energetike Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 101/15)

Transportni sistem prirodnog gasa u Republici Srbiji je linijski sistem sa samo jednim ulazom u zemlju, što je nepovoljno i sa stanovišta energetske bezbednosti i sa stanovišta razvoja tržišta. Domaće tržište prirodnog gasa je po svom obimu malo i opterećeno različitim tehničkim i finansijskim problemima (nepostojanje gasovodne mreže u svim delovima zemlje, izrazita sezonska neravnomernost potrošnje, visoki troškovi tranzita, ekonomski nepovoljni uslovi nabavke na evropskom tržištu, ogromni postojeći dugovi snabdevačima, veliki broj relativno malih distributivnih sistema i dr).

Prioritet razvoja ovog sektora je obezbeđenje gasovodne infrastrukture u svim delovima zemlje i obezbeđenje povezivanja sistema sa sistemima susednih država (Republikom Bugarskom, Rumunijom, Republikom Hrvatskom, Republikom Makedonijom…). Na taj način bi se otvorila mogućnost dopremanja na tržište prirodnog gasa i iz drugih pravaca snabdevanja, i u praksi realizovala ideja o tržištu prirodnog gasa iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Prirodni gas je energent sa izrazitim tehničkim i ekološkim prednostima u odnosu na druga konvencionalna goriva, što pruža značajan doprinos efikasnijem i ekološki prihvatljivijem korišćenju energije. Međutim, prirodni gas je dominantno uvozni energent i njegova cena je za sada vezana za promenu cene nafte na svetskom tržištu. Značajnija eksploatacija nekonvencionalnog gasa u Evropi (eventualno i u Republici Srbiji), dopremanje značajnijih količina tečnog prirodnog gasa ili otvaranje novih pravaca snabdevanja evropskog tržišta, mogli bi eventualno da dovedu do pada cene prirodnog gasa u budućnosti.

Proizvodnja prirodnog gasa u zemlji trenutno zadovoljava oko 20% domaće potrošnje sa očekivanim trendom opadanja, a u bilansnim rezervama je i značajno prisustvo niskokaloričnih gasova (sa povećanim sadržajem SO2, azota i sl), koji nisu pogodni za direktno priključenje na gasovodni sistem.

Za gasni sektor Republike Srbije od velikog značaja bila bi i realizacija gasovoda koji bi omogućio novi pravac snabdevanja prirodnim gasom, a koji bi unapredio sigurnost snabdevanja prirodnim gasom celokupnog regiona u budućem periodu. Realizacija interkonekcija sa zemljama regiona i izgradnja novog pravca snabdevanja prirodnim gasom će omogućiti značajnije korišćenje prirodnog gasa za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, u sektoru saobraćaja (komprimovani prirodni gas) i dr. Kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije pored primarne primene u industriji, trebalo bi razmotriti i kroz izgradnju gasnih elektrana sa kombinovanim ciklusom u većim industrijskim centrima (Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac, Pančevo, Loznica i dr). Ove elektrane mogu imati i važnu ulogu u balansnom mehanizmu pri integraciji obnovljivih izvora, kao i bitan regionalan značaj nakon uspostavljanja regionalnog tržišta električne energije.

Projekcija potrošnje prirodnog gasa do 2030. godine ima dugoročni trend rasta sa sadašnjih oko 2,2 na 4 milijarde m3. Radi valorizacije raspoloživih količina potrebno je razmotriti i mogućnost eventualne izgradnje gasnih elektrana, čija bi proizvodnja primarno bila namenjena izvozu.

II. PRINCIPI I CILJEVI IZGRADNJE SISTEMA

2.1. PRINCIPI IZGRADNJE SISTEMA

Planiranje prostornog razvoja posebne namene zasnovano je na sledećim principima izgradnje sistema:

Princip održivog prostornog razvoja energetske infrastrukture, koji definiše i naglašava potrebu korišćenja ekološki pogodnih izvora energije, pre svih prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivog izvora energije koji sa više aspekata može pozitivno uticati na zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine

Princip zaštite životne sredine, zaštite i uređenja prirodnih i kulturnih dobara i stvorenih vrednosti. Neophodno je pre svega definisati mere za očuvanje, unapređenje i zaštitu životne sredine i prirodnih resursa, a pre svega mere zaštite od rizika i negativnih uticaja na životnu sredinu unutar obuhvata Prostornog plana. Takođe, neophodna je zaštita stvorenih vrednosti u domenu izgrađenih naselja i postojećih infrastrukturnih objekata u obuhvatu Prostornog plana.

Interregionalno i prekogranično povezivanje predstavlja jedan od glavnih faktora razvoja regiona, naročito u domenu energetike i gasovodne infrastrukture. Neophodno je omogućiti konkurentnost i podizanje ekonomske moći regiona međusobnim povezivanjem sa širim okruženjem u energetskom smislu. Razvoj sistema gasifikacije koji omogućava izgradnja magistralnog gasovoda, kao i razvoj ostalih infrastrukturnih mreža, osiguraće uravnoteženi razvoj u prostoru i omogućiti visok komunalni standard, regionalnu konkurentnost, kao i minimalnu devastaciju prostora.

Održavanje bezbednosti i stabilnosti sistema u cilju uspešnog funkcionisanja, zaštite ljudi i imovine od potencijalnih akcidenata na gasovodnom sistemu, i zaštite prirode, prirodnih i kulturnih vrednosti u obuhvatu Prostornog plana.

Poštovanje važeće zakonske regulative u svim fazama – prilikom planiranja, izgradnje i korišćenja magistralnog gasovoda MG-10 Niš-Dimitrovgrad.

Zadatak izrade Prostornog plana je pre svega utvrđivanje koncepcije razvoja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora posebne namene i usklađivanje sa ostalim izgrađenim i planiranim infrastrukturnim sistemima koji se ukrštaju sa magistralnim gasovodom MG-10 Niš-Dimitrovgrad ili se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini (u obuhvatu Prostornog plana). Neophodno je obezbediti racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa.

2.2.OPŠTI I OPERATIVNI CILJEVI

Opšti cilj jeste izgradnja i stavljanje u funkciju magistralnog gasovoda MG-10 Niš-Dimitrovgrad koji će pomoći prostornoj i energetskoj integraciji područja južne Srbije u sistem snabdevanja prirodnim gasom Republike Srbije.

Prostorni razvoj područja posebne namene – koridora magistralnog gasovoda zasnivaće se na ostvarivanju operativnih ciljeva:

utvrđivanje planskih rešenja kojima se rezerviše prostor za izgradnju magistralnog gasovoda od Niša do Dimitrovgrada i kojima se definiše poseban režim zaštite gasovoda i objekata u funkciji gasovoda;

određivanje pojaseva zaštite gasovoda i sprovođenje režima unutar njih sa ciljem sprečavanja mogućih posledica eventualnih hazarda na gasovodnom sistemu;

omogućavanje planskog razvoja infrastrukturnih sistema u neposrednom kontaktu sa magistralnim gasovodom;

funkcionalni razmeštaj i planiranje novih kompatibilnih namena;

zaštita prirode, prirodnih resursa i zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara u koridoru magistralnog gasovoda;

usklađivanje opšte i posebnih šumsko-privrednih osnova i programa gazdovanja šumama i planiranog razvoja gasovoda (očuvanje šumskog fonda, antierozivna zaštita, zaštita šuma od požara kroz primenu odgovarajućih mera i sl);

obezbeđenje uslova za razvoj sistema gasifikacije i snabdevanje potrošača prirodnim gasom;

unapređenje i izgradnja potrebne infrastrukture za razvoj industrije.

2.3. KONCEPCIJA REŠENJA SISTEMA

Republika Srbija se snabdeva prirodnim gasom iz Ruske federacije koji se transportuje gasovodima kroz Ukrajinu i Mađarsku i ulazi u Republiku Srbiju kod Horgoša. Trenutno napajanje transportnog gasnog sistema Republike Srbije vrši se samo na tom mestu.

Glavna linija transportnog sistema kreće od PPS Horgoš, preko GRČ kod Gospođinaca i dalje preko Batajnice, Smedereva, Paraćina do Niša. Ovim pravcem se podmiruje oko 93% potreba za gasom, dok se ostatak dobija iz domaćih izvora. Kapacitet gasovodnog sistema Republike Srbije je 540.000 m3/h (13 miliona m3/dan) i izgrađen je za pritiske od 16 do 50 bar. Dužina gasovodne mreže je 2150 km i na njoj je izgrađeno 165 glavnih mernoregulacionih stanica i dve primopredajne stanice.

Područje Nišavskog upravnog okruga snabdeva se prirodnim gasom iz pravca severa, sa postojeće primopredajne stanice „Pojate”. Od Pojata do Niša je izgrađen magistralni gasovod MG-09 („Pojate – Niš”) koji se pruža preko teritorija opštine Ražanj, opštine Aleksinac i na teritoriji grada Niša do GRČ „Niš”. Na ovom gasovodu su izgrađene mernoregulacione stanice za snabdevanje potrošača prirodnim gasom – GMRS „Ražanj” (kapaciteta 3.000 Nm3/h), GMRS „Aleksinac” (kapaciteta 10.000 Nm3/h), kao i GMRS „Niš – 1” kapaciteta 80.000 Nm3/h. Na teritoriji grada Niša i opštine Doljevac izgrađena je i deonica magistralnog gasovoda MG-11 od glavnog razvodnog čvorišta – GRČ „Niš”, do odvajanja za pravac prema Prokuplju i Kuršumliji (GRČ „Orljane”). Primarna gradska gasovodna mreža izvedena je u Aleksincu i Nišu, čime je omogućeno priključivanje industrijskih potrošača i započeta izgradnja distributivnih gasovodnih mreža za široku potrošnju. Područje Pirotskog upravnog okruga nije gasifikovano.

Izgradnjom gasovoda visokog pritiska MG-10 Niš-Dimitrovgrad izvršiće se interkonekcija gasovodnih transportnih sistema Republike Srbije i Republike Bugarske. Time će se omogućiti snabdevanje prirodnim gasom iz pravca Republike Bugarske, odnosno obezbediće se drugi pravac snabdevanja gasom iz uvoza.

Planskim rešenjima predvideće se izgradnja magistralnog gasovoda MG-10 Niš – Dimitrovgrad (granica sa Republikom Bugarskom), preko teritorije gradova Niš i Pirot i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad. Na magistralnom gasovodu MG-10 planiraju se sledeći objekti u funkciji gasovoda: PPS „Trupale”, GMRS „Niš 2”; GRČ „Knjaževac” (od koga se planira trasa gasovoda MG-12), blok stanica (u daljem tekstu: BS) „Niška Banja”, BS „Crvena Reka”, GMRS „Bela Palanka” (za snabdevanje gasom opštine Bela Palanka), BS „Kremenica”, GMRS „Pirot”sa BS (sa koje će se gasom snabdevati potrošači na području grada Pirota), GMRS „Dimitrovgrad” (sa koje će se gasom snabdevati potrošači na teritoriji opštine Dimitrovgrad), PPS „Dimitrovgrad”, koja se nalazi u neposrednoj blizini državne granice Republike Srbije i Republike Bugarske.

Na području obuhvata prostornog plana samo Niš i Pirot imaju centralizovan sistem grejanja. U ostalim opštinskim centrima i naseljima pojedini objekti se zagrevaju preko sopstvenih ili lokalnih kotlarnica, uz pomoć različitih energenata (ugalj, mazut, električna energija i sl), a u najvećem broju preko individualnih ložišta.

Na teritoriji grada Niša, u prostoru obuhvata Prostornog plana, a pre svega koridora magistralnog gasovoda, postojeća pretežna namena površina je u najvećem delu koridora planiranog gasovoda definisana kao građevinsko zemljište, a na manjem delu trase kao poljoprivredno i šumsko zemljište. Na teritoriji opštine Bela Palanka i opštine Dimitrovgrad, pretežna namena površina u okviru koridora magistralnog gasovoda u najvećem delu obuhvata poljoprivredno zemljište, a u manjem delu šumsko i građevinsko zemljište. Na teritoriji grada Pirot, postojeća pretežna namena površina u najvećem delu je definisana kao poljoprivredno zemljište.

Osnovna ograničenja se, u smislu planiranja, projektovanja i izgradnje posebne namene odnose pre svega na zaštitu i korišćenje prirodnih resursa, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, zaštite životne sredine, prirodnih dobara i predela kao i nepokretnih kulturnih dobara. Neophodno je poštovati sve predviđene mere zaštite od udesa i zaštite od požara. Prilikom planiranja posebne namene poštovaće se sva ograničenja u smislu zaštitnih pojaseva gasovoda – eksploatacioni pojas gasovoda, uža zona zaštite i zaštitni pojas gasovoda. U ovim pojasevima definisaće se posebna pravila izgradnje objekata za stanovanje i boravak ljudi, u skladu sa odredbama Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, br. 37/13 i 87/15).

Realizacija magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad omogućiće pre svega viši stepen očuvanja životne sredine, stvaranje nove društvene vrednosti i indirektno povećanje broja radnih mesta u periodu izgradnje i eksploatacije gasovoda.

2.4. REGIONALNI ZNAČAJ SISTEMA I FUNKCIONALNE VEZE

Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, određeni su strateški prioriteti u periodu do 2014. godine u energetici Republike Srbije. Jedan od prioriteta je razvoj gasovodnih sistema i gasifikacija gradova Republike Srbije (stalan prioritet u planskom periodu) kao i povezivanje sa gasovodnim sistemima susednih država.

Magistralni gasovod MG-10 Niš – Dimitrovgrad predstavljaće integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i imaće strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije južnog i jugoistočnog dela Republike Srbije. Izgradnja ovog dela gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Nišavskog i Pirotskog upravnog okruga. Razvoj gasifikacije omogućuje i stvara preduslove za ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta kao i poboljšanje kvaliteta životne sredine, uz mogućnost smanjenja razlika između razvijenijih i manje razvijenih delova teritorije Republike Srbije, kojima pripadaju lokalne samouprave na istoku i jugoistoku Republike Srbije.

Izgradnjom ovog dela magistralnog gasovoda visokog pritiska (do 55 bar) stvoriće se uslovi za dalji razvoj gasifikacije na teritoriji istočne i jugoistočne Srbije. Pored izgradnje gasovoda planira se i izgradnja GMRS koje će uz magistralni gasovod predstavljati osnovu sistema razvoja i distribucije prirodnog gasa.

Regionalni značaj razvoja sistema gasifikacije ogleda se u sigurnom, redovnom, kvalitetnom i pouzdanom snabdevanju energijom i energentima potrošača na jugu Republike Srbije, kao i stvaranje uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema. Ovo će omogućiti usklađivanje rada i razvoja energetskih proizvodnih sistema sa potrebama sektora potrošnje energije, kao i racionalizacija potrošnje svih vidova energije.

Korišćenje prirodnog gasa kao energenta u industriji i u širokoj potrošnji ima za cilj i da se smanji potrošnja električne energije i na taj način oslobode određeni instalisani kapaciteti u elektropostrojenjima za potrebe novih potrošača.

III. PLANSKA REŠENJA

3.1. OPIS SISTEMA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ-DIMITROVGRAD

3.1.1. Opis trase magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad

U obuhvatu Prostornog plana projektovan je čelični gasovod za maksimalni radni pritisak do 55 bar. Trasa gasovoda je planirana kao podzemna na celoj dužini u obuhvatu Prostornog plana. Ukupna dužina ove deonice gasovoda je oko 109 km. Preliminarni planirani prečnik magistralnog gasovoda je DN700. Konačni prečnik planiranog gasovoda odrediće se projektnom dokumentacijom. Nakon provera raspoloživih kapaciteta predmetnog čeličnog magistralnog gasovoda i hidrauličkog dimenzionisanja, projektom za građevinsku dozvolu će se definisati prečnik gasovoda – nazivni prečnik u opsegu 500<DN≤1000. Konačan prečnik gasovoda neće uticati na pravila uređenja i građenja u smislu Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar, Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika i Zakona o planiranju i izgradnji. Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar definisani su identični uslovi za planiranje gasovoda nazivnih prečnika u opsegu 500<DN≤1000.

Početna tačka transporta prirodnog gasa gasovodom Niš-Dimitrovgrad je od priključka na magistralni gasovod MG-09 u kompleksu GRČ „Niš” odakle gasovod prolazeći kroz PPS „Trupale”, prelazi DP IIA broj 158 i nastavlja u pravcu severoistoka prelazeći preko Crvenog brega i Rujničke reke odakle skreće ka jugu i prolazi između naseljenih mesta Gornji Komren i Hum, nastavlja ka jugoistoku, prelazi Matejevački put i dolazi do GMRS „Niš 2”. Odatle gasovod prelazi Breničku i Matejevačku reku i nastavlja ka jugoistoku do GRČ „Knjaževac”. Odavde se gasovod pruža južno preko DP IA broj 4 Niš-Pirot-Dimitrovgrad, a potom skreće ka istoku i ide paralelno sa državnim putem u dužini od oko 5500 m, prelazi reku Nišavu i ide dalje ka jugu, gde prelazi Studenu reku i, u pravcu jugoistoka, prolazi kroz naseljeno mesto Jelašnica. Nastavljajući u pravcu jugoistoka, gasovod prelazi Sugarčev vrh, potoke Smrdenac i Moralija odakle ide paralelno sa DP IIB broj 427 Niška Banja – Jelašnica – Crvena reka do Starog garinja. Odavde se gasovod odvaja severno od DP IIB broj 427 do Raskrsja, a potom nastavlja duž DP IIB broj 427 prolazeći naizmenično sa leve i desne strane državnog puta. Dalje gasovod skreće ka severoistoku i nastavlja do železničke pruge E-70, prelazi je i pruža se između reke i železničke pruge, a potom prelazi reku Nišavu. Odatle gasovod prolazi kroz Draževski brod, prelazi potok Krivi Dol i reku Nišavu, nastavlja ka jugoistoku, pa opet prelazi reku Nišavu i ulazi u GMRS „Bela Palanka”. Odatle gasovod u pravcu jugoistoka i istoka prati tok reke Nišave, a dalje skreće ka jugu do prelaska železničke pruge E-70, i DP IA reda broj 4. Odatle gasovod skreće ka severu do naselja Kremenica, ide paralelno sa DP IA reda broj 4 preko Misirkovog roga, nastavlja jugoistočno, dva puta prelazi DP IA reda broj 4 i nastavlja ka istoku, prelazi potok Stubal i približava se DP IA reda broj 4, ide dalje do naseljenog mesta Ponor i nastavlja istočno. Dalje gasovod prelazi potok Balvan i Maglićku reku, opštinski put za naseljeno mesto Blato, potom prelazi Rasničku reku, Bezdansku reku, potok Rogoz, seče opštinski put za Prisjan i u pravcu severoistoka i istoka nastavlja u dužini od oko 7400 m do GMRS „Pirot”. Od ovog objekta gasovod nastavlja u pravcu jugoistoka u dužini od oko 1200 m, ukršta se sa železničkom prugom E-70 i DP IA reda broj 4, a potom skreće ka severoistoku i ide preko Bačevih livada. Dalje nastavlja jugoistočno i paralelno sa železničkom prugom E-70 i DP IA reda broj 4, a potom prelazi reku Jerma. Dalje gasovod prelazi opštinski put ka Gradištu, tangira korito reke Nišave, a zatim nastavlja u pravcu jugoistoka i opet prelazi železničku prugu E-70 i DP IA reda broj 4. Gasovod potom nastavlja u istom pravcu, seče lokalne puteve i potok koji prolazi kroz Srećkovac i obilazi naseljeno mesto Srećkovac. Odavde se gasovod ukršta sa železničkom prugom E-70, DP IA reda broj 4 i prelazi reku Nišavu i nastavlja ka jugoistoku, a potom ka istoku do GMRS „Dimitrovgrad”. Odavde se gasovod pruža dalje ka jugoistoku preko Gladnog polja i Kandine bare i dolazi do PPS „Dimitrovgrad” koja se nalazi u neposrednoj blizini državne granice. Krajnja tačka je interkonekcija gasovoda na granici Republike Srbije i Republike Bugarske. Koordinate tačke povezivanja dva državna gasovodna sistema su:

Koordinatni sistem 1970 Zone-K9 Gaus-Kriger Zone-7 WGS 84 North, X East, Y East, Y North, X North latitude, B East longitude, L 4637547.11 8459465.16 7650705.62 4763595.38 43°00’06.63930” 22°50’35.04458”

3.2. LINIJSKI DEO I OBJEKTI MAGISTRALNOG GASOVODA MG-10

Magistralni gasovod MG-10 predstavlja tehnički i funkcionalno usaglašen sistem objekata i instalacija. Osnovne tehničke elemente gasovoda predstavljaju: linijski deo sistema; objekti koji predstavljaju sastavni deo gasovoda i prateća infrastruktura.

Linijski deo sistema magistralnog gasovoda MG-10 ima sledeće karakteristike:

gasovod predstavlja jednocevni linijski objekat ukupne dužine oko 109 km, koji se u celini postavlja podzemno;

gasovod je predviđen od čeličnih cevi preliminarnog prečnika (DN) 700 projektovane za maksimalni radni pritisak 55 bar;

interkonekcija sa Republikom Bugarskom se nalazi na oko 1000 m severoistočno od graničnog prelaza Gradina u opštini Dimitrovgrad, a početak trase je u PPS „Trupale”, zapadno od naselja Čamurlija na teritoriji grada Niša;

ukupni ulazni kapacitet gasovoda je oko 1,8 mlrd. m3 prirodnog gasa godišnje, sa maksimalnim kapacitetom prenosa od oko 350.000 m3/h;

deo prenosnog kapaciteta gasovoda je planiran za potrebe većih potrošača duž trase gasovoda, kao i perspektivno povezivanje sa drugim magistralnim gasovodima.

Osnovni objekti koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda MG-10 su:

primopredajna stanica (PPS) gde se meri protok, kao i analize sastava i toplotne moći prirodnog gasa. Planirane su dve PPS, na lokaciji u blizini državne granice PPS „Dimitrovgrad” i okviru postojećeg glavnog razvodnog čvora „Niš 2”, PPS „Trupale”.

blok stanica (BS) na ukrštanjima sa značajnijim objektima infrastrukture i po sekcijama gasovoda obezbeđuje kontrolisano i automatsko zatvaranje protoka gasa i po potrebi pražnjenje pojedinih delova/sekcija cevovoda. Predviđeno je šest BS.

čistačka stanica sa opremom za uvođenje čistača (krajcera) i sakupljanje kondenzata. Planirane su dve čistačke stanice, u okviru PPS.

glavna mernoregulaciona stanica (GMRS), koja obezbeđuje povezivanje magistralnog sa sekundarnom gasovodnom mrežom, odnosno bezbednu redukciju pritiska gasa sa 55 bar na 6-12 bar. Planirane su četiri GMRS i to: „Niš 2”, „Bela Palanka”, „Pirot” i „Dimitrovgrad”.

glavni razvodni čvor „Knjaževac” predstavlja početnu tačku perspektivnog magistralnog gasovoda MG-12 za istočni deo Republike Srbije. Ovaj objekat realizovaće se fazno. Ovim prostornim planom, obezbeđuje se potrebna građevinska površina i deo instalacije na koji će se priključiti magistralni gasovod MG-12.

Uređaji sistema katodne zaštite (u daljem tekstu: KZ) linijskog dela gasovoda postavljaju se zajedno sa BS i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

3.2.1. Ostali objekti u funkciji magistralnog gasovoda

Ostali objekti i sistemi u funkciji magistralnog gasovoda su:

pristupni putevi, planirani ka lokacijama objekata u funkciji gasovoda kao kolski pristup na javnu saobraćajnu mrežu. Regulacione širine pristupnih puteva su od 6 do 10 m, a zastor je u zavisnosti od potreba težine transporta opreme, od srednje teškog do teškog saobraćaja;

elektroenergetsko snabdevanje, planirano do PPS sa mernom stanicom (u daljem tekstu: MS), GMRS i BS sa stanicama KZ, obezbeđuje se izgradnjom odgovarajućih dalekovoda, kablovskih vodova i pripadajućih trafostanica. Za snabdevanje električnom energijom PPS, MS, GMRS i BS sa stanicama KZ, predviđena je izgradnja spoljne elektroenergetske mreže, ukoliko je neophodno i izgradnjom trafostanica TS 10-35/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga za PPS je oko 43,47 kW, a za GMRS oko 16 kW. Za snabdevanje električnom energijom BS i uređaja katodne zaštite gasovoda predviđena je izgradnja spoljne elektroenergetske mreže, dalekovodima napona 10-35 kV, izgradnjom stubnih blok trafostanica TS 10-35/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je oko 1-4 kW. Radi racionalnog snabdevanja elektroenergijom za potrebe katodne zaštite izvršiće se koncentracija napajanja zajedno sa napajanjem BS i GMRS.

optički kabl za daljinski nadzor i upravljanje, koji se polaže paralelno sa gasovodom u radnom pojasu, a namenjen je za prenos podataka duž cele trase i povezivanje svih gasnih objekata i pripadajućih čvorišta sa poslovnim filijalama koje će obavljati upravljanje gasovodom; i

objekti u funkciji komandnih centara u kojima se obavlja proces daljinskog upravljanja transportom gasa, praćenje i kontrola svih sigurnosnih parametara rada i stanja sistema. Ovi centri se nalaze izvan granica Prostornog plana, a biće povezani međusobno, kao i sa svim gasnim objektima, kako bi se obezbedio režim rada celog sistema u potpuno bezbednim uslovima.

3.3. POJASI I ZONE ZAŠTITE MAGISTRALNOG GASOVODA

I REŽIMI KORIŠĆENJA I UREĐENJA

Planskim rešenjem utvrđuje se energetski koridor magistralnog gasovoda u ukupnoj širini od 400 m (u najvećem delu trase), po 200 m sa obe strane ose cevovoda. Spoljna granica energetskog koridora magistralnog gasovoda predstavlja granicu obuhvata ovog prostornog plana. U okviru ovog energetskog koridora utvrđuju se sledeći pojasevi/zone zaštite magistralnog gasovoda:

pojas neposredne zaštite koji obuhvata eksploatacioni pojas cevovoda ukupne širine 15 m (po 7,5 m sa obe strane ose cevovoda) i zonu opasnosti od eksplozije minimalne širine 3 m oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda;

pojas uže zaštite koji se uspostavlja između pojasa neposredne zaštite i pojasa šire zaštite, a obuhvata, u najvećem delu, pojas duž cevovoda ukupne širine 60 m (po 30 m sa obe strane ose cevovoda) i pojas odgovarajuće širine oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda. Pojas uže zaštite u najvećoj meri predstavlja i pojas detaljne regulacije Prostornog plana;

pojas šire zaštite, uspostavlja se između spoljne granice pojasa uže zaštite i granice energetskog koridora, to jest granice Prostornog plana.

Za potrebe izgradnje gasovoda može se uspostaviti radni pojas u ukupnoj širini do 24 m (po 12 m sa obe strane ose cevovoda).

U granicama pojasa neposredne zaštite može se utvrditi javni interes za potrebe izvođenja, eksploatacije i održavanja planiranih objekata i instalacija magistralnog gasovoda.

Konačna trasa gasovoda i položaj objekta koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda utvrđuje se u pojasu neposredne zaštite, a na osnovu tehničke dokumentacije na nivou projekta za građevinsku dozvolu.

Pojasi zaštite iz prvog stava uspostavljaju se po završetku izgradnje gasovoda.

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite gasovoda u energetskom koridora su:

u pojasu neposredne zaštite gasovoda mogu se graditi samo objekti koji su u funkciji gasovoda. U eksploatacionom pojasu gasovoda ne mogu se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje, kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško-transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom i sl) izuzev poljoprivrednih radova dubine do 0,5 m bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema. Zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.

u pojasu uže zaštite zabranjena je izgradnja objekata i drugih javnih površina koji podrazumevaju trajni ili privremeni boravak ljudi. Postojeća putna i druga infrastruktura se zadržava kao stečeno stanje uz mogućnost usaglašavanja/izmeštanja, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saradnju sa vlasnikom/upravljačem predmetne infrastrukture. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obavezujući uslov obezbeđenja saradnje sa upravljačem gasovoda.

u pojasu šire zaštite dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, kao i izgradnja putne i druge infrastrukture. U ovoj zoni nije moguće planom vršiti promenu klase lokacije, koja se za potrebe izrade Prostornog plana definiše kao postojeće stanje. Izgradnja nadzemnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema je moguća, uz obaveznu procenu moguće ugroženosti. U svemu ostalom sprovode se urbanistički planovi i prostorni planovi jedinica lokalne samouprave.

Pojas neposredne i uže zaštite određuje se grafički (na referalnim kartama) i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, dok se pojas šire zaštite određuje grafički (na referalnim kartama) i koordinatama temena prelomnih tačaka granice pojasa šire zaštite.

3.4. UTICAJ MAGISTRALNOG GASOVODA NA

FUNKCIONISANJE NASELJA

Određivanje položaja koridora gasovoda izvršeno je po principu maksimalnog mogućeg prostornog usklađivanja sa postojećim i planiranim zonama zaštićeni prirodnih i kulturnih dobara, infrastrukturnih sistema, i posebno sa građevinskim područjima postojećih naselja.

Koridor gasovoda u najvećoj meri prolazi van naseljenih zona i van drugih građevinskih rejona, na dominantno poljoprivrednom zemljištu. Gasovod ima delimičan negativan uticaj na razvoj, uređenje i funkcionisanje seoskih područja usled zauzimanja dela poljoprivrednog zemljišta izgradnjom objekata gasovoda i ograničenjima u korišćenju obradivog poljoprivrednog i šumskog zemljišta u delu obuhvaćenog eksploatacionim pojasom gasovoda. Takođe, tokom izvođenja radova na izgradnji gasovoda očekuju se privremeni negativni uticaji usled buke i zagađenje vazduha nastalih radom mehanizacije i transportnih sredstava u naseljima koja su u neposrednoj blizini koridora gasovoda.

Osnovni kriterijum za definisanje pravila uređenja i građenja po pojasima zaštite gasovoda jeste gustina naseljenosti, koje se utvrđuje na osnovu postojeće izgrađenosti prostora u funkciji stanovanja i boravka ljudi. Gustina naseljenosti određuje se u obuhvatu zaštitnog pojasa gasovoda (širine 200 m obostrano od ose gasovoda) u dužini jedinice pojasa gasovoda od 1 km. Prema kriterijumu gustine naseljenosti, definišu se sledeće klase lokacije kroz koje prolazi koridor gasovoda:

klasa lokacije I – pojas gasovoda u kojem se na jedinici dužine nalazi do šest stambenih zgrada nižih od četiri sprata;

klasa lokacije II – pojas gasovoda u kojem se na jedinici dužine nalazi više od šest, a manje od 28 stambenih zgrada nižih od četiri sprata;

klasa lokacije III – pojas gasovoda u kojem se na jedinici dužine nalazi 28 ili više stambenih zgrada nižih od četiri sprata, ili na kome se nalaze poslovne, industrijske, uslužne, školske, zdravstvene i slične zgrade i javne površine (igrališta, šetališta, rekreacioni tereni, otvorene pozornice, sportski tereni, sajmišta, parkovi i dr), na kojima se trajno ili povremeno zadržava više od 20 ljudi, a nalaze se na udaljenosti manjoj od 100 m od ose gasovoda;

klasa lokacije IV – pojas gasovoda u kojem na jedinici dužine preovlađuju četvorospratne ili višespratne zgrade.

Na osnovu klase lokacije, određuje se minimalna dubina ukopavanja cevovoda, debljina zida gasovoda i obim radiografskog ispitivanja zavarenih spojeva. U zavisnosti od rastojanja postojećih objekata od cevovoda mogu se primeniti i dodatne mere zaštite kao što su: povećana dubina ukopavanja cevovoda, postavljanje zaštitne cevi ili zaštitnih ploča iznad cevovoda, pojačana kontrola izvedenih radova i druge slične mere.

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite magistralnog gasovoda u energetskom koridoru dati su u tački 3.3. Prostornog plana i obavezujući su za sva planska dokumenta jedinica lokalnih samouprava kroz koje prolazi koridor gasovoda.

Sa aspekta funkcionisanja naselja i drugih, postojećih i planiranih, građevinskih područja utvrđuju se sledeća pravila građenja i uređenja po pojasevima zaštite magistralnog gasovoda:

u pojasu neposredne zaštite mogu se graditi samo objekti koji su u funkciji gasovoda; svi postojeći suprastrukturni objekti i deo infrastrukture koja ugrožava bezbednost i pouzdan rad gasovoda se uklanja/izmešta. Uz saglasnost i nadzor upravljača magistralnog gasovoda moguće je planirati ukrštanje drugih linijskih infrastrukturnih objekata i puteva sa gasovodom;

u užem pojasu zaštite uklanjaju se samo objekti i instalacije koje se ne mogu sigurnosno obezbediti od strane mogućeg uticaja gasovoda. Osim rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, u ovoj zoni je zabranjena nova izgradnja objekata za stanovanje i boravak ljudi;

u pojasu šire zaštite gasovoda nije moguća promena utvrđene klase lokacije, odnosno gustine stanovanja i spratnosti novih i planiranih objekata u važećim planovima, na osnovu novih planskih dokumenata ili izmenama važećih planskih dokumenata. Klasa lokacije se za potrebe izrade ovog prostornog plana definiše kao postojeće stanje (postojeća planska dokumentacija, kao i izgrađeni objekti) i ne može se menjati.

3.5. PRIKLJUČAK MAGISTRALNOG GASOVODA

NA NACIONALNU MREŽU

Povezivanje magistralnog gasovoda MG-10 sa transportnim sistemom Javnog preduzeća „Srbijagas” (odnosno na nacionalnu mrežu) obezbeđuje se izgradnjom prihvatne stanice u okviru planirane PPS „Trupale”.

Povezivanje magistralnog gasovoda MG-10 sa primarnom gasovodnom mrežom pritiska do 16 bar obezbeđuje se izgradnjom četiri GMRS duž trase gasovoda i to: GMRS „Niš 2” kapaciteta oko 30.000 m³/h, GMRS „Bela Palanka” kapaciteta oko 3.000 m³/h, GMRS „Pirot” kapaciteta oko 35.000 m³/h, i GMRS „Dimitrovgrad” kapaciteta oko 7.000 m³/h.

Navedeni objekti GMRS, koji su projektno određeni kao sastavni deo magistralnog gasovoda MG-10, predstavljaju predmet Prostornog plana sa elementima detaljne regulacije.

Ostale gasne objekte i instalacije, koji se nalaze u celosti ili delom u obuhvatu Prostornog plana predstavljaju:

GRČ „Knjaževac” koji bi nakon priključenja na magistralni gasovod MG-10 kod naselja Brzi Brod, predstavljao početnu tačku budućeg magistralnog gasovoda MG-12 za istočni deo Republike Srbije;

sekundarni gasovodi koji bi povezali GMRS „Niš 2”, GMRS „Bela Palanka”, GMRS „Pirot” i GMRS „Dimitrovgrad” sa lokalnom distributivnom mrežom.

Gasovodi pritiska do 16 bar i gasovodi pritiska do 4 bar ne predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda MG-10 i gradiće se odvojeno. Planski osnov za njihovu izgradnju, nakon bliže investicione i tehničke razrade, obezbediće se izradom posebnog planskog dokumenta, odnosno izradom izmena i dopuna ovog prostornog plana.

3.6. UTICAJ GASOVODA NA RAZVOJ POJEDINIH OBLASTI

I MERE ZAŠTITE

3.6.1. Zaštita i korišćenje prirodnih resursa

Zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Gasovod ima delimičan negativan uticaj na razvoj, uređenje i funkcionisanje seoskih naselja usled zauzimanja dela poljoprivrednog zemljišta izgradnjom objekata gasovoda i izuzimanjem dela poljoprivrednog zemljišta iz proizvodnje. Područja pod poljoprivrednim zemljištem (ratarsko-stočarska proizvodnja) predstavljaju područja kroz koja najvećim delom prolazi koridor gasovoda. Zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području Prostornog plana zasniva se na konceptu održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Pod održivim poljoprivrednim i ruralnim razvojem se podrazumeva očuvanje zemljišta, vode, biljnih i životinjskih resursa.

Zaštita i korišćenje šuma i šumskog zemljišta

Područje Prostornog plana obuhvata manje delove pet gazdinskih jedinica (u daljem tekstu: GJ) državnih šuma. Na obuhvaćenim delovima preovlađuju čistine, šikare, zatim izdanačke šume i veštački podignute sastojine. Pretežna namena šuma je zaštita zemljišta od erozije, zatim ekološka namena (park prirode), a manje proizvodnja (tehničkog) drveta. Šume sopstvenika na području Prostornog plana obuhvataju skoro polovinu šumskih površina.

Najznačajniji kompleksi šuma, u pogledu kvaliteta drvne mase i strukture sastojina, nalaze se u ataru sela Kunovica i Ravni Do u južnom zaleđu Sićevačke klisure (GJ „Seličevica-Koritnik”) i sela Kremenica i Klisura, jugoistočno od Bele Palanke (GJ „Šljivovički vis”). Na tim sektorima koridora gasovoda više od polovine šumskih površina pripada sopstvenicima, odnosno predstavlja privatne šume.

S obzirom da je uklanjanje šume neophodno samo u pojasu neposredne zaštite, širine 15 m, uz zabranu sadnje vegetacije čiji koren doseže dubinu veću od 1,0 m, to znači da se planiranom posebnom namenom vrši veoma mali uticaj na šume, kako u prostornom pogledu, tako i po obimu zahvata seče drvne mase.

Zauzeće šumskih površina izgradnjom pratećih objekata gasovoda svodi se na minimum.

U skladu sa merodavnim odredbama Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15) izvršiće se potrebne izmene i dopune osnova gazdovanja šumama shodno novoj nameni površina u pojasu neposredne zaštite koje su prema važećim šumarskim dokumentima predstavljene šumom.

Gazdovanje šumama odnosno zaštita, gajenje i korišćenje šuma u pojasu uže zaštite i pojasu šire zaštite obavljaće se u skladu sa Zakonom o šumama, podzakonskim aktima i postojećim planskim dokumentima donetim na osnovu tog zakona.

Mere koje se odnose na zaštitu šuma i šumski red u toku izvođenja radova i održavanja objekata gasovoda bliže će se utvrditi u postupku izrade i ekološke sertifikacije tehničke dokumentacije gasovoda.

Geološki resursi i eksploatacija mineralnih sirovina

Izgradnja gasovoda na eksploatacionom polju na kojem se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, može se izvoditi samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo.

Na osnovu službene evidencije katastra eksploatacionih polja koje se vodi u Ministarstvu rudarstva i energetike, utvrđeno je da u obuhvatu Prostornog plana postoje sledeća eksploataciona polja: 1) Fabrika hemijskih proizvoda „Pomoravlje”, eksploataciono polje broj 183; 2) Rudnik mrkog uglja „Jelašnica”, ležište „Jama Jelašnica”, eksploataciono polje broj 18; 3) Građevinsko preduzeće „Partizanski put” ad, ležište „Ostrvica- Sićevačka klisura”, eksploataciono polje broj 305; 4) „Put-inženjering”, Niš, ležište „Babin kal”, eksploataciono polje broj 559; 5) „Drumovi A&D” doo, Pirot, ležište” Kale-Mali Vrh”, eksploataciono polje broj 564. Eksploatacija podzemne pitke vode vrši se na sledećim lokacijama: 1) Izvorište „Banjica”, Bela Palanka, NIS „Jugopetrol” i 2) Izvorište u naselju Duvanište, Niš, „ProCredit Bank” ad.

Overene su rezerve sledećih mineralnih sirovina: 1) Privredno društvo „DPG Partizanski put”, krečnjak na lokalitetu „Ostrovica”, Sićevačka klisura; 2) „Put Inženjering”, krečnjak na lokalitetu „Babin Kal – Dušilovik”; i 3) „Drumovi A&D”, krečnjak na lokalitetima „Kale”, „Mali Vrh” i „Vištin Kamen”. Eksploataciona polja overenih rezervi pitke podzemne i termalnih voda nalaze se na lokacijama: 1) Izvorište u naselju Duvanište, Bela Palanka, NIS „Jugopetrol”; 2) Izvorište preduzeća „ProCredit Bank”, Niš; 3) Izvorište Banjica-Gradac, Niš, „Janid” Beograd; 4) Izvorište kod Bele Palanke, vrela Krupac i Mokra, Niš, JKP „Naissus” Niš; i 5) Izvorište preduzeća „Benetton Serbia”, Niš.

Izvođenje geoloških istraživanja mineralnih resursa, odobreno je na sledećim lokacijama: 1) Privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” ad – Novi Sad odobreno izvođenje geoloških istraživanja nafte i gasa, južno od Save i Dunava, na istražnom prostoru koji se u registru vodi pod brojem 1915; 2) Privrednom društvu „Balkan exploration and mining” doo, istraživanje bakra i srebra na lokalitetima „Kopajska reka – Planinica” i „Donja Studena”; 3) Privrednom društvu „MD Gradnja Inženjering Transport” istraživanje građevinskog kamena na lokalitetu „Ploča”; i 4) Privrednom društvu „Avala resources doo”, istraživanje zlata na lokalitetu „Babin Kal”. Istražna polja pitke vode su: 1) Izvorište „MK Bresnik”, opština Bela Palanka, „MK Bresnik” doo; 2) Izvorište u Pirotu, „S&V Drilling mine”; 3) Izvorišta na lokacijama u selu Hum (2), Gornja Trnava, opština Crveni Krst i lokalitet Donji Matejevac, opština Pantelej, grad Niš, Uprava za poljoprivredu i razvoj sela; 4) Izvorište na lokaciji Krivi vir, Niš, JKP „Gradska toplana”; 5) Izvorište u ataru sela Čamurlije, opština Crveni krst, Niš „Tehnopetrol” doo.

3.6.2. Zaštita prirodnih dobara

Od prirodnih dobara koja shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) imaju svojstvo zaštićenog područja, područje Prostornog plana obuhvata samo neznatan deo Parka prirode „Sićevačka klisura”, proglašenog Uredbom o zaštiti Parka prirode „Sićevačka klisura” („Službeni glasnik RS”, broj 16/00) za prirodno dobro od velikog značaja, odnosno II kategorije; Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), za ovaj park prirode utvrđen je status ekološki značajnog područja i to kao: Emerald područja sa klasifikacionim kodom RS0000031, međunarodno značajnog područja za biljke (IPA/Important Plant Area), međunarodno i nacionalno značajnog područja za ptice (IBA/Important Bird Area) sa klasifikacionim kodom RS039IBA i odabranog područja za dnevne leptire (PBA/Prime Butterfly Area) sa kodom 032.

Područje Prostornog plana, odnosno energetski koridor, prolazi južnom ivicom Parka prirode „Sićevačka klisura”, kroz zonu sa režimom zaštite III stepena, najvećim delom uz samu granicu, i to na ukupnoj dužini od oko 3100 m, koja je razdvojena na dve deonice nejednake dužine (1670 m i 430 m). Koridor maksimalno zalazi 210 m u zaštićeno područje.

Na osnovu Uredbe o zaštiti Parka prirode „Sićevačka klisura”, Zakona o zaštiti prirode i uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije (03 br: 019-604/6) izgradnja gasovoda u opisanom delu područja Parka prirode „Sićevačka klisura” načelno se smatra prihvatljivom.

Aktom o uslovima zaštite prirode na području Prostornog plana nisu identifikovana i grafički određena staništa značajnih vrsta shodno Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11 i 32/16). Integritet objekata geonasleđa navedenih u uslovima zaštite prirode ne smatra se osetljivim u odnosu na realizaciju osnovne planske namene.

Mere zaštite prirodnih vrednosti, odnosno divljih vrsta i njihovih staništa, predela i geonasleđa koje se moraju primeniti u toku izvođenja radova i održavanja objekata gasovoda bliže će se utvrditi u postupku izrade i ekološke sertifikacije tehničke dokumentacije gasovoda.

3.6.3. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

Prema aktu o uslovima čuvanja, održavanja, korišćenja i utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, koji je izdala nadležna ustanova zaštite kulturnih dobara, na području Prostornog plana nalaze se (druga) utvrđena nepokretna kulturna dobra i dobra u statusu prethodne zaštite (0401 broj 4/2602, od 28. decembra 2015. godine). Shodno Zakonu o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), nadležna ustanova zaštite kulturnih dobara će u postupku izrade tehničke dokumentacije gasovoda posebnim aktom utvrditi konkretne uslove čuvanja, korišćenja i održavanja, kao i uslove za preduzimanje konkretnih mera tehničke zaštite za svako pojedino nepokretno kulturno dobro ili dobro pod prethodnom zaštitom za koje se u postupku izrade tehničke dokumentacije gasovoda utvrdi da može trpeti značajne nepovoljne uticaje usled izgradnje i održavanja gasovoda.

Zaštita nepokretnih kulturnih dobara zasnivaće se na odredbama Prostornog plana, Zakona o kulturnim dobrima, propisanim merama i uslova čuvanja, korišćenja i održavanja iz akta o utvrđivanju nepokretnog kulturnog doba i uslovima nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Saglasno odredbama čl. 27. i 29. Zakona o kulturnim dobrima, mere zaštite primenjuju se i na evidentirane nepokretnosti (uživaju prethodnu zaštitu). Ukoliko u roku od tri godine od dana evidentiranja ne budu proglašene za nepokretna kulturna dobra, na njih se neće primenjivati mere zaštite.

Nepokretna kulturna dobra se štite zajedno sa prostorom u kome se nalaze i objektima od uticaja na njihov izgled, zaštitu i korišćenje. U prostoru zaštićene okoline moguće je uređenje prostora u funkciji istraživanja, zaštite i prezentacije nepokretnog kulturnog dobra, a u skladu sa uslovima nadležnih službi zaštite. Sve aktivnosti na uređenju prostora izvoditi tako da svojim postojanjem ne ugrožavaju nepokretno kulturno dobro, niti da svojim karakterom, oblikom ili gabaritom dominiraju nad njima.

Planom se utvrđuju sledeće mere i uslovi zaštite nepokretnih kulturnih dobara:

nepokretna kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu se mogu koristiti u svojoj izvornoj ili odgovarajućoj nameni, na način koji neće ni u kom obliku ugroziti njihova osnovna spomenička svojstva;

sve intervencije na nepokretnim kulturnim dobrima podležu pribavljanju uslova i saglasnosti na izrađenu dokumentaciju nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture;

zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra uživa isti tretman kao nepokretna kulturna dobra u pogledu zaštite i obaveze pribavljanja konzervatorskih uslova;

prilikom izvođenja intervencija na nepokretnim kulturnim dobrima u najvećoj meri treba poštovati autentične spomenične vrednosti uz nastojanje da se one što pouzdanije zaštite i afirmišu;

ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se čuva na mestu i položaju u kome je otkriven.

3.7. MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Planskim rešenjem obezbeđuje se osnovni cilj u oblasti zaštite životne sredine da na području Prostornog plana i u relevantnom prostornom okruženju ne dođe do značajnih nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, odnosno do pogoršanja njenog kvaliteta.

Sa stanovišta uticaja na ključne elemente i pokazatelje stanja životne sredine bitan (osetljiv) je period (faza) izgradnje gasovoda, dok se trajni efekti, vezani za eksploataciju i održavanje gasovoda ne smatraju značajnim.

Područje Prostornog plana, odnosno energetski koridor, obilazi naselja, a osnovano se pretpostavlja da na deonicama gde je trasa planirana duž frekventnih saobraćajnica, u zoni Parka prirode „Sićevačka klisura” i na prelazima preko rečnih tokova, pre svega Nišave, neće doći do prekomernog sinergetskog nepovoljnog uticaja na kvalitet vazduha, nivo buke, kvalitet voda i živi svet voda u periodu izgradnje.

Do privremene degradacije dela zemljišta, doći će na trasama kretanja mašina, odnosno do privremene pojave promene kvaliteta zemljišta. Tokom zemljanih radova i betoniranja, može doći do promene zemljišta usled korišćenja mašina i opreme. Ova promena zemljišta se sastoji u sabijanju, ali je ta promena kratkoročna. Nisu planirani objekti koji će u toku eksploatacije negativno uticati na biološki i hemijski sastav zemljišta u delu koridora gasovoda.

Mere zaštite životne sredine, u odnosu na vazduh, vode, zemljište, buku, otpad i zračenje utvrdiće se i verifikovati u postupku izrade tehničke dokumentacije i studije uticaja na životnu sredinu. U studiji uticaja na životnu sredinu posebno treba obratiti pažnju na deonicu od Niške Banje do Bele Palanke – južna strana područja Prostornog plana, jer je u tom delu prisutno asekvencijalno aktivno klizište.

3.8. MERE ZAŠTITE OD UDESA I U VANREDNIM SITUACIJAMA

Štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i drugi subjekti sistema zaštite i spasavanja, prilikom izrade procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća procenjuju rizik od potencijalnih opasnosti i iz svoje nadležnosti planiraju, organizuju i sprovode preventivne i operativne mere u cilju smanjenja rizika i ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće.

Mere zaštite od udesa podrazumevaju da:

gasne kompanije sarađuju sa upravama obuhvaćenih jedinca lokalnih samouprava, komunalnim preduzećima, policijom i vatrogascima na koordiniranoj akciji u sprečavanju nastanka i postupanju u slučaju udesa;

operator je u obavezi da izradi plan zaštite od požara sa planom intervencije za sve deonice gasovoda (koji se daje na mišljenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru za vanredne situacije – Upravi za preventivnu zaštitu, u skladu sa odredbama čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15) i uslovima Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-938/15-6);

operator je dužan da plan zaštite od požara sa planom intervencije dostavi nadležnim vatrogasnim službama kako bi, u slučaju potrebe, mogle efikasno da intervenišu.

Blagovremeno informisanje i edukacija javnosti (televizija, radio i štampa, štampane poruke – direktne pošte, javne prezentacije itd) od velikog su značaja za sprečavanje i postupanje u slučaju nastanka udesa, kao i upozorenja o opasnostima od nedozvoljenih iskopavanja u pojasu neposredne zaštite koridora gasovoda.

Poljoprivredne proizvođače i komunalne službe treba upoznati sa ograničenjima u zaštitnim koridorima i sa značajem očuvanja svih gasnih komponenti na trasi gasovoda.

Mere koje se sprovode nakon udesa odnose se na obnavljanje radne i životne sredine, popravke i rekonstrukciju svih instalacija stradalih u udesu i uspostavljanje bezbednog nastavka rada sistema. Posle akcidenta – požara, ili eksplozije posledice se otklanjaju kao i posle svakog požara koji nije izazvan paljenjem prirodnog gasa: vrši se sanacija oštećenog dela gasovoda, uklanjaju se izgoreli objekti, visoko rastinje i slično i odvoze na za to namenjenu deponiju.

Mere zaštite od poplava su:

proces zaštite od agresivnog dejstva bujičnih potoka i reka vršiće se izgradnjom kaskada, kineta, skraćivanjem meandra, pošumljavanjem i stabilizacijom zemljišta;

zaštitu od poplava sprovoditi u vidu hidrograđevinskih radova, izgradnjom objekata kojima se štite ugrožena područja;

pojava ruševnih obala usled fluvijalne erozije, saniraće se pomoću obaloutvrda od kamenog nabačaja ili primenom biotehničkih mera zaštite (primenjuju se u novije vreme i sprečavaju rušenje obala i vrše njihovu stabilizaciju);

smanjenje rizika od poplavnog talasa i proticaja obezbediće se redovnim i vanrednim oskultacionim osmatranjem i sistematskom kontrolom vodozahvatnih objekata, izradom studije rizika sa analizama mogućih seizmičkih deformacija terena i unapređenjem infrastrukture za obaveštavanje, uzbunjivanje i evakuaciju stanovništva.

Mere zaštite od klizišta su:

izrada katastra klizišta i karte stabilnosti terena;

stroga zabrana neplanske seče šuma na pokrenutim kliznim terenima;

strogo ograničavanje doticanja vode iz domaćinstava u rastresite i nagnute padine i obezbediti kanalisano odvođenje otpadnih voda do prirodnog recipijenta;

u zonama klizišta ograničiti namene površina za širenje naselja i izgradnju stambenih, javnih, privrednih i infrastrukturnih objekata i uskladiti ih sa stepenom razvijenosti klizišta, dok je kod poljoprivrednog zemljišta u ugroženim zonama od klizišta potrebno zabraniti ratarsku proizvodnju.

Mere zaštite od zemljotresa su:

tehničke norme o izgradnji objekata (aseizmička izgradnja);

izbor lokacije za izgradnju;

zaštita od zemljotresa, treba da predstavlja kontinuiran proces koji obuhvata: prostorno i urbanističko planiranje (generalno i detaljno), arhitektonsko i građevinsko projektovanje i izgradnju objekata;

građenje objekata treba usmeriti u pravcu usklađivanja sa seizmogeološkim osobinama terena kako bi se smanjio nivo povredljivosti objekata i seizmičkog rizika, a time i šteta od eventualnog zemljotresa;

zaštita ljudi od posledica udara kinetičke energije u tlu, kao i materijalnih dobara sprovodiće se kroz statičke proračune na 8° i 9° MSS, kao i putem elastičnih veza i prenosnika.

Mere zaštite od ratnih razaranja su:

funkcionalno zoniranje prostora;

obezbeđivanje slobodnog prostora u naseljima, koji su zaštićeni od ruševina i požara i međusobno su povezani sa saobraćajnicama i vodotokovima;

obezbeđivanje alternativnih saobraćajnih pravaca za evakuaciju i spasavanje;

shodno zarušavanju i mogućnošću prilaza objektima u fazi spasavanja zatrpanih, adekvatno definisati širine saobraćajnica;

elektrosnabdevanje naselja vršiti prstenastim razvodima i izgradnjom manjih sistema koji nezavisno funkcionišu u posebnim i ratnim uslovima;

očuvanje alternativnih izvora snabdevanja vodom za piće (bunari, izvori i sl);

izgradnja zaštitnih objekata (skloništa); sklanjanje stanovništva će se vršiti u zaštitnim objektima, podrumskim prostorijama i rovovskim zaklonima, koji se u skladu sa zakonom grade u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Štab civilne zaštite i drugi subjekti odgovorni za zaštitu od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda, treba detaljno da razmotre i razrade predložene mere u posebnom planu zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda.

Prema saznanjima i evidencijama koje vodi Centar za razminiranje Republike Srbije, koji obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja, na teritoriji Prostornog plana nisu evidentirani slučajevi sistemskog zagađivanja minama, kasetnom municijom, avionskim bombama, raketnim sredstvima itd. Međutim, polazeći od činjenice da su se na delu područja Republike Srbije koji obuhvata Prostorni plan, tokom dva Svetska rata, odvijali oružani sukobi različitih intenziteta, potrebno je da, kada se izvode zemljani radovi na starim ratnim poprištima, pre početka radova proveri postojanje neeksplodiranih projektila i drugih opasnih predmeta i materija u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik PC”, broj 53/97). Prilikom izgradnje gasovoda, neophodno je da se aktivnosti obavljaju uz pirotehničko obezbeđenje inženjersko-tehničkih radova.

3.9. UTICAJ NA FUNKCIONISANJE NASELJA (SOCIJALNI, EKONOMSKI I TEHNIČKI ASPEKTI)

Koridor gasovoda najvećim delom prolaziće van naselja, odnosno kroz naselje gradskog tipa na teritoriji grada Niša, dok su ostalo zaseoci, koncentrisani na užem prostoru sa poljoprivrednim zemljištem izvan sela.

U zaštitnom pojasu gasovoda od 200 m nalaziće se izgrađeni delovi naselja uz koridor gasovoda. Duž koridora gasovoda nema objekata javnih službi. U pogledu socijalnih uticaja, očekuju se pozitivni uticaji izgradnje gasovoda, kao posledica infrastrukturnog i ekološkog unapređenja naselja usled gasifikacije. Delimično negativni uticaji nastaće usled zauzimanja dela poljoprivrednog zemljišta izgradnjom objekata gasovoda i izuzimanjem dela poljoprivrednog zemljišta iz proizvodnje. Tokom izvođenja radova na izgradnji gasovoda očekuju se privremeni negativni uticaji usled buke i zagađenje vazduha nastalih radom mehanizacije i transportnih sredstava u naseljima koja su u neposrednoj blizini koridora gasovoda.

Područje Prostornog plana spada u red ekonomski depresiranih područja, bez diversifikacije privrednih aktivnosti, koju odlikuju visoka stopa nezaposlenosti, zastarelost opreme, nelikvidnost, niska produktivnost i efikasnost. Izgradnja i eksploatacija gasovoda proizvešće niz ekonomskih i društvenih koristi, omogućiće oživljavanje privrednih aktivnosti i pokretanje procesa reindustrijalizacije, kako na području Prostornog plana, tako i u okruženju. Planirana reindustrijalizacija će zahtevati veće korišćenje gasa, i nadomestiće dosadašnju upotrebu drugih energenata poput nafte, uglja i drugih fosilnih energenata koji imaju veću cenu (što u dobroj meri utiče na kalkulaciju cene), ali i izuzetno ugrožavaju društvenu sredinu.

3.10. ODNOS PREMA DRUGIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

3.10.1. Položaj gasovoda u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu

Planirani razvoj saobraćaja u obuhvatu Prostornog plana podrazumeva dalji razvoj drumskog i železničkog saobraćaja, sekundarne putne mreže i to na sledeći način:

završetak izgradnje autoputa E-80, državnog puta IA reda broj 4 Niš – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina). Deo saobraćaja koji se trenutno odvija na državnom putu IIA reda br. 259 Niš (petlja Malča) – Bela Palanka – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina), biće preusmeren na novoizgrađeni autoput;

pojačano održavanje, rehabilitacija i rekonstrukcija postojećih državnih puteva I reda, državnih puteva II reda i opštinskih puteva omogućiće brži pristup do objekata gasovoda;

izgradnja pristupnih puteva do objekata gasovoda omogućiće bolji pristup objektima gasovoda;

rekonstrukcija i modernizacija postojeće jednokolosečne magistralne pruge E-70 Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman);

rekonstrukcija i modernizacija postojeće jednokolosečne regionalne pruge Crveni krst – Zaječar – Prahovo.

Planirani koridor magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad se ukršta sa kategorisanom i nekategorisanom putnom mrežom različitog nivoa, železničkom prugom, a u nekoliko deonica se paralelno vodi sa linijskim infrastrukturnim sistemima putne i železničke mreže. Ukrštanje gasovoda sa postojećom i planiranom transportnom infrastrukturom sa približnim stacionažama date su u Tabeli 3.

Planirani gasovod se između ostalih ukršta sa sledećim značajnijim saobraćajnicama:

državnim putem IA reda broj 4. Niš – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (autoput E 80);

državnim putem IB reda broj 39 Pirot – Babušnica – Vlasotince – Leskovac;

državnim putevima IIA reda: broj 158 Aleksinac – Niš – Klisura – Leskovac, broj 224 Niška Banja – Gadžin Han – Bonjince, broj 259 Niš (petlja Malča) – Bela Palanka – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina) i broj 221 Knjaževac – Kalna – Temska – Pirot – Visočka Ržana – Mojinci – Dimitrovgrad;

državnim putevima IIB reda broj 426 veza sa državnim putem A4 – Donji Matejevac – Malča, broj 427 Niška Banja – Jelašnica – Crvena Reka, broj 428 Bela Palanka – Ponor – veza sa državnim putem IB 39.

3.10.1.1. Pristupni putevi u funkciji gasovoda i objekata gasovoda

Pristupni putevi planirani su u funkciji pristupa sledećim objektima gasovoda: GRČ „Niš” (postojeća) PPS ,,Trupale”, GMRS „Niš 2” sa BS, GRČ ,,Knjaževac”, BS „Niška Banja”, BS ,,Crvena reka”, GMRS ,,Bela palanka”, BS ,,Kremenica”, GMRS ,,Pirot” sa BS, GMRS ,,Dimitrovgrad” i PPS „Dimitrovgrad” i prikazani su na listovima Referalne karte br. 2.

GRČ „Niš” je povezana saobraćajnicama planiranim Planom generalne regulacije područja gradske opštine Crveni Krst – treća faza („Službeni list grada Niša” br. 17/16) sa državnim putem IIA reda br. 158 preko površinske raskrsnice, a trenutno je povezana sa državnim putem IIA reda br. 158 preko postojećih atarskih puteva. Veza GRČ „Niš” je ostvarena planiranom pristupnom saobraćajnicom širine 4,0 m.

GMRS „Niš 2” sa BS je povezana planiranom pristupnom saobraćajnicom širine 4,0 m na državni put IIB reda br. 426. Priključak na državni put IIB reda br. 426 se ostvaruje na stacionaži km1+295 od čvora 402. Za priključak na državni put, potrebno je zatražiti detaljnije uslove za projektovanje od upravljača državnog puta.

GRČ ,,Knjaževac” je povezana planiranom pristupnom saobraćajnicom širine 4,0 m na opštinski put koji se u severnom delu pruža preko državnog puta IA reda br. 4 (autoput E80), a u južnom delu je povezan sa naseljem ,,Nikola Tesla” u Nišu.

BS „Niška Banja” je povezana preko opštinskog puta planiranog Plana generalne regulacije dela područja gradske opštine Niška Banja – treća faza („Službeni list grada Niša”, br. 17/16) na državni put IIB reda br. 427, Niška Banja – Jelašnica – Crvena Reka. Veza blok stanice sa opštinskim putem se ostvaruje saobraćajnicom širine 4,0 m. Prema trenutnom stanju na mestu planiranog opštinskog puta je atarski put.

BS ,,Crvena reka” ostvaruje direktni priključak na opštinski put, preko kog je povezana sa državnim putem IIB reda br. 427, Niška Banja – Jelašnica – Crvena Reka.

GMRS ,,Bela Palanka” ostvaruje direktan priključak na državni put IIA reda br. 259, Niš (petlja „Malča”) – Bela Palanka – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina) na stacionaži 32+414,40 od početnog čvora 3525. Na Referalnoj karti 2. (list 12) je dat položaj ukrštaja, a prilikom izrade tehničke dokumentacije za priključak na državni put, potrebno je zatražiti detaljnije uslove za projektovanje od upravljača državnog puta (zbog eventualnih zahteva za izgradnju ulivnih-izlivnih traka). Širina planirane pristupne saobraćajnice je 5,5 m.

BS ,,Kremenica” ostvaruje direktni priključak na opštinski put, preko kog je povezana sa državnim putem IIB reda br. 428, Bela Palanka – Ponor – veza sa državnim putem 39. Širina planirane pristupne saobraćajnice je 4,5 m.

GMRS ,,Pirot”+BS ostvaruje priključak na saobraćajnicu paralelnu sa državnim putem IA reda br. 4 (autoput E80), predviđenu za kretanje poljoprivredne mehanizacije, koja je povezana sa opštinskim putem. Širina planirane pristupne saobraćajnice je 4,0 m.

GMRS ,,Dimitrovgrad” ostvaruje direktni priključak na opštinski put, a širina planirane pristupne saobraćajnice je 4,0 m.

PPS ,,Dimitrovgrad” ostvaruje direktni priključak na opštinski put, a širina planirane pristupne saobraćajnice je 4,0 m.

3.10.2. Položaj gasovoda u odnosu na energetsku infrastrukturu

Na delu područja Prostornog plana i u njegovom neposrednom okruženju nalaze se sledeći dalekovodi (u daljem tekstu: DV):

DV 400 kV: br. 403 TS „Bor 2” – TS „Niš 2”, br. 423/2 TS „Jagodina 4” – TS „Niš 2” i br. 404 TS „Niš 2” – „granica – Sofija (zapad)”;

DV 220 kV br. 226 „TS Kruševac 1- TS Niš 2”;

DV 110 kV br. 113/1 TS „Niš 2” – TS „Niš 1”, br. 113/2 TS „Leskovac 4” – TS „Niš 2”, br. 114/3 TS „Aleksinac” – TS „Niš 1”, br. 1245 TS „Niš 2“ – TS „Prokuplje“, br. 1246/1 TS „Niš 2“ – TS „Niš 8“, br. 187 TS „Niš 2” – TS „Niš 3”, br. 188 TS „Niš 2” – TS „Niš 3”, br. 193/2 TS „Svrljig” – TS „Niš 2”, br. 1154 TS „Pirot 1”- TS „Svrljig”, br. 1187AB TS „Niš 2” – TS „Niš 13”, br. 1188A TS „Niš 10” – TS „Niš 13”, br. 1192 TS „Pirot 1” – TS „Pirot 2”, br. 1194 TS „Dimitrovgrad” – TS „Pirot 2”, br. 1195 (radi pod naponom od 35 kV) TS „Babušnica” – TS „Pirot 2” i br. 1206+154/3 TS „Niš 2” – TS „Pirot 2”.

Mreža DV 35 kV je van naselja većim delom nadzemna dok je u naseljima mešovita sa pretežnim podzemnim delom. Ova mreža pripada trafo rejonima TS 110/35 kV „Niš 1”, „Niš 3”, „Niš 13”, „Pirot 1” , „Pirot 2” i „Dimitrovgrad”.

Distributivna mreža na naponskom nivou 10 kV na području Prostornog plana je razvijena i trenutno zadovoljava potrebe korisnika. Trafostanice 10/0,4 kV su različitih tipova: zidane, tipske MBTS, KBTS, STS, „kula” i u njih su ugrađeni trafoi snaga od 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA i 1000 kVA. 10 kV mreža je van naselja većim delom nadzemna dok je u naseljima mešovita sa pretežnim podzemnim delom i pripada trafo rejonima sledećih TS 35/10 kV: „Ratko Pavlović”, „Apelovac”, „EI”, „Stevan Sinđelić”, „Ostrovica”, „Ćele Kula”, „Medijana”, „Toponica”, „Đuro Salaj”, „Centar 1”, „Centar 2”, „12. Februar”, kao i TS 110/10 kV „Niš 10” i „Niš 5”, TS 110/35/10 kV „Niš 13”, „Bela Palanka”, „Pirot 2”, „Pirot 3”, „Pirot 4”, „Pirot 5”, „Pirot 7”, „Pirot 9”, „Belo Polje”, „Dimitrovgrad 1” i „Dimitrovgrad 2”.

Stacionaže prolazaka gasovoda ispod dalekovoda navedene su u Tabeli 3. i na listovima referalne karte broj 2 „Karta detaljne regulacije sa elementima sprovođenja”.

U neposrednom okruženju i na delu područja Prostornog plana nalaze se sledeće trafostanice (u daljem tekstu: TS):

TS 400/220/110 kV „Niš 2”,

TS110/H kV (110/35 i 110/10): „Niš 1”; „Niš 3”; „Niš 13” (110/35/10 kV ); „Pirot 1”; „Dimitrovgrad”;

TS 35/10 kV: „Ratko Pavlović”; „Apelovac”; „EI”; „Stevan Sinđelić”; „Ostrovica”; „Ćele Kula”; „Medijana”; „Crveni Krst”; „Centar 1”; „Bela Palanka”; „Pirot 2”; „Pirot 3”; „Pirot 4”; „Pirot 5”; „Pirot 7”; „Pirot 9”; „Belo Polje”; „Dimitrovgrad 1”; „Dimitrovgrad 2”. Pored ovih tu su i industrijske TS „Industrijski park” i „Tigar”.

U obuhvatu Prostornog plana je hidroelektrana „Sveta Petka” sa pripadajućom elektroenergetskom infrastrukturom.

Planirana je izgradnja ili rekonstrukcija sledećih energetskih objekata i vodova:

Izgradnja TS 110/35 kV „Bela Palanka”;

Izgradnja DV 35 kV: TS 110/35 kV „Niš 3” – TS 35/10 kV „Centar 2A”; TS 110/35 kV „Niš 3” – TS 35/10 „Centar 2B”; TS 110/35 kV „Niš 3” – TS 35/10 kV „Centar 2C”; TS 110/35 kV „Niš 3” – TS 35/10 kV „12. Februar”; TS 110/35 kV „Niš 1” – TS 35/10 kV/ kV „Toponica”;

Rekonstrukcije TS 35/10 kV „Ratko Pavlović” i TS 35/10 kV „Ostrovica”;

Rekonstrukcije DV110 kV br. 154/3 čvor „Niška banja“ – TS „Pirot 2“, 110 kV br. 1192 TS „Pirot 1“ – TS „Pirot 2“ i br. 1194 TS „Dimitrovgrad“ – TS „Pirot 2“ na mestima ukrštanja sa planiranim autoputem DP IA br. 4 (E-80) Niš (Presek) – Dimitrovgrad (granica Bugarske), deonica 5b Sarlah – Pirot (Istok) od km 73+959.02 do km 81+450.00.

Izgradnja DV 10 kV: TS „Somborski bulevar 4” – TS „Moše Pijade”; TS „Majakovski” – TS „Puškinova”; TS „Berčinac 1” – TS „Paljina”; TS „Berčinac 2” – TS „Berčinac 1”; TS „Sinđelićevo igralište” – TS „4. Juli 2”; TS „Ratko Pavlović”- TS „Voždova škola”; TS „Sretena Mladenovića 5” – TS „Žarka Đurića”; TS „Golubačka” – TS „Knjaževačka 3”; TS „Durlan 4” – „Tračva”; TS „Ćele Kula 5” – TS „Promo”; TS „Rajićeva” – TS „Čair”; TS „Brzi Brod Medijana” – TS „Brzi Brod centar” ; TS „Donja Toponica” – TS „Donja Trnava”; TS 110/10 kV „Niš 10” – „Nišprojekt Pantelej”, TS 110/10 kV „Niš 10” – „Dom studenata”, TS 110/10 kV „Niš 10” – „Branka Bjegovića MIN” i TS 110/10 kV „Niš 10” – „Donji Komren mikronaselje 2”.

Rekonstrukcije

U obuhvatu detaljne regulacije gasovoda u okolini tačaka gde se gasovod i elektroenergetska infrastruktura ukrštaju potrebno je tehničkom dokumentacijom predvideti rešenje ukrštaja i/ili paralelnog vođenja (pojačana zaštita, izmeštanje itd) planiranog gasovoda i dalekovoda odnosno podzemnih vodova svih naponskih nivoa u skladu sa važećim zakonima, propisima i uslovima vlasnika predmetnih instalacija.

Obaveza investitora je da u fazi planiranja, projektovanja i izgradnje objekta ili infrastrukture pribavi uslove, saglasnost i po potrebi obezbedi nadzor od strane elektroprivrednog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje dalekovodom.

U Ministarstvu rudarstva i energetike izdate su sledeće energetske dozvole i saglasnosti za izgradnju sledećih malih hidroelektrana na Nišavi u opštini Bela Palanka i to: „Vrgudinac”, „Čiflik”, „Dolac” i „Žuta stena”.

3.10.2.1. Elektroenergetsko snabdevanje u funkciji gasovoda i objekata gasovoda

Snabdevanje električnom energijom predviđeno je izgradnjom novih trafostanica 10/0,4 kV, krajnje snage 250 kVA, na čelično rešetkastim (ili betonskim) stubovima, za sledeće objekte:

PPS „Trupale”, izgradnjom TS „Čamurlijski put 5” pored k.p. br. 8514 K.O. Trupale, na trasi 10 kV voda koji je izvod „Gornja Toponica bolnica” iz TS 35/10kV „Toponica”;

GMRS (sa BS) „Niš 2”, izgradnjom TS „Matejevački put” na k.p. br. 2923/2 u K.O. Donji Matejevac, na trasi 10 kV voda koji je izvod „Kamenica” iz TS 110/35/10kV „Niš 13”;

BS „Niška Banja”, izgradnjom TS „BS Niška Banja” na k.p. 6006/1 u K.O. Jelašnica, na trasi 10 kV voda koji je izvod „Jelašnički hanovi” iz TS 110/10kV „Niš 5”;

GMRS „Bela Palanka”, izgradnjom TS opremljene transformatorom snage 100 kVA i priključnog kablovskog voda 10 kV sa priključkom na TS 10/0,4 kV „Obilić”;

GMRS (sa BS) „Pirot”, izgradnjom TS opremljene transformatorom snage 100 kVA i priključnog nadzemnog voda 10kV sa priključkom na nadzemni vod 10kV „Pirot – Veliko Selo”;

GMRS „Dimitrovgrad”, izgradnjom TS opremljene transformatorom snage 100 kVA i priključnog nadzemnog voda 10kV sa priključkom na nadzemni vod 10 kV za selo Paskašija;

PPS „Dimitrovgrad”, izgradnjom TS opremljene transformatorom snage 100 kVA i priključnog kablovskog voda 10 kV sa priključkom na TS 10/0,4kV „Granica 2”.

Ukoliko se pored napred navedenih javi potreba za snabdevanje električnom energijom i drugih objekata, bliže rešenje trasa i mesta priključaka rešavaće se naknadno posebnim projektom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. U ovom slučaju, bliži uslovi povezivanja sa distributivnom mrežom utvrđuju se posebnom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa uslovima i uz saglasnost nadležnog elektrodistributivnog preduzeća.

3.10.3. Položaj gasovoda u odnosu na vodove i objekte elektronskih komunikacija

Prema podacima dobijenim od telekomunikacionih operatora, planirana trasa gasovoda prolazi područjem u kojem postoji značajan broj objekata elektronskih komunikacija. Najveći broj tih objekata su optički ili bakarni kablovi sa kojima se trasa ukršta ili se, povremeno, paralelno vodi. Drugi objekti u blizini trase mogu biti, pre svega bazne stanice mobilne telefonije (sva tri operatora mobilne telefonije – „Telekom Srbija – MTS”, „Telenor” i „VIP Mobile”), koje najčešće nisu u neposrednoj blizini trase, ali su od uticaja na trasu jer se, i za ove objekte, u poslednje vreme, izvode privodni optički kablovi u znatnom broju slučajeva.

Javna telekomunikaciona mreža na predmetnom području je dobro razvijena, što omogućava dobre uslove za izgradnju i eksploataciju objekata gasovoda. Postojeća mreža fiksnih elektronskih komunikacija na području Prostornog plana i njegovom neposrednom okruženju sastoji se od objekata komutacija, transportne mreže i pristupnih mreža.

Konfiguracija terena uslovljava slabiju pokrivenost signalima, na brdskom području i u klisuri dok u pojedinim slučajevima i nema signala.

U obuhvatu Prostornog plana je, pretežno uz državne puteve, položeno više optičkih kablova koji se prostiru generalno pravcem sever – jug. Kablovi su vlasništvo više operatora elektronskih komunikacija i to: „Telekom Srbija”, „SBB” i „Telenor”. Među njima je najznačajniji magistralni optički kabl „Telekoma Srbija” Niš – Pirot- granica Bugarske.

Ukrštanja telekomunikacionih (u daljem tekstu: TK) kablova sa koridorom gasovoda i paralelna vođenja, data su na Referalnoj karti broj 2. „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja”. Prikaz svih ukrštanja gasovoda sa infrastrukturom elektronskih komunikacija dat je u Tabeli 3.

U većini naselja u obuhvatu Prostornog plana postoje pristupne mreže, gde su aktivni uređaji na višu ravan TK mreže povezani optičkim kablovima bez metalnih elemenata, a do korisnika su položeni bakarni kablovi. Trasa gasovoda se ukršta i sa znatnim brojem optičkih i bakarnih kablova ovih pristupnih mreža.

Planirana trasa gasovoda ukršta se sa TK kablovima „Telekoma Srbija” na 30 lokacija, a povremeno i paralelno vodi. Koridor planiranog gasovoda se značajnim delom podudara sa postojećim optičkim kablom Niš – Pirot – granica Bugarske, koji je ujedno najvažniji objekat elektronskih komunikacija na području Prostornog plana. Ovaj optički kabl se, u značajnoj dužini, nalazi u planiranoj zoni zaštite gasovoda, a povremeno i vrlo blizu planiranoj trasi, uz paralelno vođenje. U zaštitnoj zoni se ovaj optički kabl nalazi na deonicama sa stacionažama od 24 do 44 km i kasnije od 92 do 98 km.

Planirana trasa gasovoda ukršta se sa TK kablovima „SBB” na šest lokacija sa postojećim optičkim kablom kablovskog operatora „SBB”, a povremeno i vrlo blizu planiranoj trasi, uz paralelno vođenje. U zaštitnoj zoni se ovaj optički kabl nalazi na deonicama sa stacionažama od 44 do 46 km, kod stacionaže 52 km i kasnije od 92 do 96 km.

Planirana trasa gasovoda ukršta se sa i telekomunikacionim kablovima „Telenora” na osam lokacija.

Usled brzog razvoja infrastrukture elektronskih komunikacija neophodno je pre izvođenja radova na izgradnji gasovoda zatražiti uslove od svih operatora.

3.10.3.1. Daljinski nadzor i upravljanje gasovodom

Duž trase gasovoda u istom rovu položiće se optički TK kabl za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja objekata gasovoda (merno regulacionih stanica i drugo). Detalji o postavljanju ovog kabla obrađuju se projektom gasovoda.

Za obezbeđenje TK priključka na javnu mrežu za planirane GMRS, i ostale objekte u funkciji gasovoda, potrebno je položiti odgovarajući TK kabl do tih objekata prema uslovima TK operatora.

3.10.4. Položaj gasovoda u odnosu na vodoprivrednu infrastrukturu

Gasovod se ukršta sa sledećim vodotocima I reda (Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, 96/10) i Odluka o utvrđivanju popisa voda I reda („Službeni glasnik RS”, 83/10): Nišavom od ušća u Južnu Moravu do ušća Studene, Nišavom uzvodno od mosta kod naselja Dolac do državne granice, Jermom od ušća u Nišavu do sela Vlase i Crvenom rekom.

Pored ovih, gasovod se ukršta i sa sledećim vodotocima II reda: Rujnička reka, Humski potok, Brenička reka, Matejevačka reka, Suvodolski potok (Trebinjska reka ili Knezselski potok), Vrežinski potok, Malčanska reka, Studena, Kunovička (Bancarevska) reka, Crvena reka (Toponička), Špajski potok, Pasjačka reka, Balvan potok, Suvodolski potok, Kosturska reka, Rasnička reka, Bezdanska reka, potok Rogoz, Vojnegovački potok, Sukovski potok, Goindolska reka, Sistem kanala za navodnjavanje „Belopalanačko polje” na više mesta.

3.11. UPOTREBA ZEMLJIŠTA

Na području Prostornog plana zemljište će se koristiti u najvećoj meri kao poljoprivredno, vodno i šumsko, a manjim delom kao građevinsko. Planskim rešenjima se ne menja režim upotrebe zemljišta, osim na lokacijama gde se formiraju građevinske parcele za objekte i pristupne puteve u funkciji gasovoda. Uspostavljaju se posebni uslovi korišćenja zemljišta, definisani specifičnošću posebne namene sa ciljem nesmetanog korišćenja i funkcionisanja gasovodnog sistema, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14).

Planirane građevinske parcele formiraće se na poljoprivrednom zemljištu, na ukupno oko 6 ha i to: 2,6 ha na teritoriji grada Niš, 0,9 ha na teritoriji opštine Bela Palanka, 0,8 ha na teritoriji grada Pirot i 1,7 ha na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Uspostavljanjem režima zaštite gasovoda, ograničenje upotrebe poljoprivrednog zemljišta (utvrđeno u delu 3.3. Prostornog plana) sprovodiće se u pojasu neposredne zaštite, ukupno na oko 45 ha i to: 16 ha na teritoriji grada Niš, 8 ha na teritoriji opštine Bela Palanka, 19 ha na teritoriji grada Pirot i 2 ha na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Uklanjanje šume i kontrola zasada drveća i drugog rastinja neophodno je samo u pojasu neposredne zaštite, ukupne širine 15 m, takođe na oko 45 ha i to: 28 ha na teritoriji grada Niš, 13 ha na teritoriji opštine Bela Palanka, 2 ha na teritoriji grada Pirot i 3 ha na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Tabela 2: Bilans korišćenja zemljišta po jedinicama lokalne samouprave

Opština / Grad Korišćenje zemljišta (ha – %) Ukupno Poljoprivredno Šumsko Vodno Ostalo Niš 917,6 29,5 Trupale 788/1, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 884/1, 884/2, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 5888, 6797/2, 6800/1, 6801, 6802, 6803, 6804, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 8511, 8514. Čamurlija 566, 567, 568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 578/6, 579, 580, 583, 584, 1018, 1023, 1024, 1025, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1046, 1047, 1048, 1049, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1265, 1266, 1267, 1318, 1319, 1320, 1483, 1484, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495. Donji Komren 8, 9, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 33, 38, 39, 40/1, 55, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 85, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91, 92, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 166, 2192, 2193/3, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2462/1, 2463, 2464, 2728, 2730. Gornji Komren 1, 2, 7, 616, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 674/1, 674/2, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685/1, 685/2, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 929, 2241, 2242/1, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2581/1,2581/2,2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2623, 2625, 2679, 2681, 2789, 2792, 2793, 2794, 2795, 2797. Rujnik 1203/1, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1207/2, 1208, 1209, 1210, 1219/3, 1219/4, 1220, 1222, 1223, 1224, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1242, 1243, 1277/2, 1277/3, 1285, 1286/2, 1287, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1306, 1307, 1310/1, 1310/4, 1310/7, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322/4, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1332/2, 1332/3, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1339/1, 1339/2, 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1343/1, 1343/2, 1344/1, 1344/2, 1337, 1340, 1341, 1345, 1348, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1627, 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647/1, 1648, 1649, 1658/3, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664, 1677/7, 1677/8, 1677/9, 1678, 1681/1, 1682, 1689, 1690, 1691, 1695, 1696, 1708/1, 1708/2, 1709/1, 1710, 1711/1, 1711/2, 1712, 1722, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726/1, 1726/2, 1727, 1728, 1729, 1730, 1732, 1737, 1753, 1853/1, 1853/2, 1856/1, 1856/2, 1861, 1862, 1864, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1868/11, 1868/12, 1868/13, 1868/14, 1868/15, 1868/16, 1868/17, 1868/18, 1868/19, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885/1, 1885/4, 1885/6, 1885/7, 1886/2, 1887, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924/1, 1924/2, 1924/3, 1924/4, 1924/5, 1924/6, 1924/7, 1924/8, 1926/2, 1928/1, 1928/3, 1929, 1930/1, 1930/2, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938, 1939, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1941/1, 1941/10, 1941/2, 1941/3, 1941/4, 1941/5, 1941/6, 1941/7, 1941/8, 1941/9, 1942, 1943/2, 1943/5, 1943/6, 1943/7, 1944, 1945, 2432, 2446, 2447, 2448, 2449. Paljina 3260. Hum 4873/1, 4873/2, 4874/1, 4874/2, 4875/1, 4875/2, 4876/1, 4876/2, 4877/1, 4877/2, 4878/1, 4878/2, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5052, 5053, 5054, 5057, 5058, 5060, 5062, 5063, 5064, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260/1, 5260/2, 5262, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5381, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5427, 5428, 5429, 5430, 5512, 5513, 5514, 5515, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572/1, 5572/2, 5573, 5577, 5578, 5580, 5581, 5582, 5583, 5585, 5586, 5587, 5588, 5627, 5630, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5645, 5648, 5649 Brenica 2742/1, 2742/2, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750/1, 2751/1, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2806, 2807, 2808, 2812, 2814, 2816, 2817, 2819, 2821, 2824, 2826, 2827, 2828, 2829/1, 2829/2, 2830, 2831, 2832, 2833, 3509, 3510, 3520. Kamenica 5719, 5725, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731/1, 5731/2, 5732, 5733/1, 5733/2, 5733/3, 5735, 5783, 5789/1, 5789/3, 5789/5, 5789/6, 5789/7, 5793/1, 5793/2, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5806, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5940, 5941, 5945, 5946, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5971/1, 5971/3, 5971/4, 5971/5, 5971/7, 5971/8, 5962, 5969, 5970, 5972, 5973, 5975, 5976, 5977, 5978, 5980, 5988, 5989, 6014, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6029, 6030, 6031, 6037, 6038, 6039/1, 6039/2, 6040, 6041, 6042, 6044, 6045, 6046, 6170, 6171, 7967, 7990, 7991/1. DonjiMatejevac 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 2129/3, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2136, 2137, 2143/2, 2143/3, 2145/1, 2145/2, 2145/3, 2158, 2159, 2160/1, 2160/2, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/3, 2163, 2164, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2167, 2193/1, 2194, 2195/1, 2195/2, 2196/2, 2208/2, 2209/1, 2209/2, 2209/3, 2213/1, 2213/2, 2215/1, 2217/1, 2217/3, 2220/1, 2220/2, 2212, 2214, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923/2, 2930, 2935, 2936/1, 2936/2, 2937, 2938, 2939, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 3345, 3347/1, 3347/5, 3347/6, 3351, 3352, 3355, 3356, 3357, 3358, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375/1, 3375/2, 3443/2, 3443/3, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3455, 3456, 3457/1, 3457/2, 3458, 3459, 3475, 3476, 3477/1, 3477/2, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3479/4, 3480/1, 3480/2, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488/1, 3488/2, 3489/1, 3490/1, 3490/2, 3493/1, 3493/2, 3491, 3492, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3563/1, 3563/2, 3563/7, 3564/1, 3564/2, 3565/1, 3565/2, 3566/1, 3566/2, 3566/3, 3566/4, 3566/5, 3566/8, 3567/1, 3567/2, 3696, 3697/1, 3718/1, 3718/2, 3718/5, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3719/4, 3719/5, 3719/6, 3719/7, 3720/1, 3720/4, 3721, 3722/1, 3722/2, 3723/1, 3723/2, 3725, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732/1, 3732/2, 3747/1, 3747/2, 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4, 3748/5, 3748/6, 3748/7, 3761, 3764, 3765/1, 3765/2, 3766, 3767/1, 3768/1, 3768/2, 3769/1, 3769/2, 3769/3, 3769/4, 3769/5, 3845, 3846, 3857, 3861/1, 3871/1, 3873, 3889. Gornji Matejevac 7606, 7607, 7608, 7609/1, 7609/2, 7610, 7611, 7632, 7633, 7634, 7635/1, 7636, 7637, 7638, 7639, 7643, 7644/1, 7644/2, 7645/2, 7690, 7702, 7703/1. Donja Vrežina 182, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 234/1, 234/2, 268/1, 268/2, 268/4, 268/5, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, 277, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 858, 863, 864, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 868, 869, 870, 905, 906, 910, 1057, 1064, 1065, 1068, 1069, 1074, 1980, 1970/1, 1971/4, 1981/1. Brzi brod 2136, 2137, 2138, 2139, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2162/1, 2162/2, 2163, 2164/1, 2164/3, 2167, 2168/1, 2168/2, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2183, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2198, 2199/1, 2199/2, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206/1, 2206/2, 2206/4, 2207/4, 2207/5, 2207/6, 2208/4, 2208/7, 2208/8, 2708, 2725/1. Gornja Vrežina 2304/1, 2304/3, 2305, 2306, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2331, 2332, 2333, 2334, 2348, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4, 2532/5, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2538/3, 2538/4, 2538/5, 2539, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2564/1, 2564/2, 2565, 2868, 2869, 2870, 2871, 2925, 2940, 2941, 2942, 2943, 2948, 2949, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958, 2959, 2960/1, 2961, 2962, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966/1, 2966/2, 2999, 3000/1, 3000/2, 3001, 3002, 3003/1, 3003/2, 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3079, 3081, 3082, 3083/1, 3083/2, 3084, 3085, 3086, 3087, 3149, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 4578/1, 4579/1, 4580/8, 4581, 4585/2. Malča 6080/2, 6081, 6082/3, 6082/4, 6084, 6088/1, 6088/2, 6088/3, 6089/1, 6089/2, 6089/3, 6089/4, 6089/5, 6089/6, 6090, 6091, 6092, 6094, 6095, 6096, 6097/1, 6097/2, 6097/3, 6097/4, 6098, 6099, 6100, 6111, 6112/1, 6189, 6214, 6215/1, 6215/2, 6216, 6217/1, 6217/2, 6217/3, 6217/4, 6217/5, 6230/1, 6231, 6232, 6233, 6234, 6237/2, 6237/3, 6238, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251/1, 6251/2, 6256/3, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6271, 6272, 6473, 6474/2, 6476/1, 6476/2, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6494, 6498, 6500/1, 6500/2, 6501, 6504, 6505, 6506/1, 6506/2, 6507/1, 6508, 6509, 6510, 6519/3, 6520, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526/1, 6526/2, 6527/1, 6528, 6529, 6539, 6540, 6542/2, 6543, 6544, 6545/1, 6545/3, 6549, 6553/1, 6554, 6555/1, 6555/2, 6555/3, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560/2, 6561, 6562, 6563, 6564, 6799, 6820/1, 6820/2, 6821, 6832/1, 6834/2, 6889/1, 6889/2, 6890/2, 6891/2, 6892/1, 6892/2, 6892/3, 6898/1, 6898/2, 6899/1, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6914, 6919, 6920, 6921, 6925, 6926, 6931, 6932/1, 6932/2, 6933/3, 6933/4, 6933/5, 6933/6, 6934/1, 6934/2, 6935/2, 6935/4, 6935/5, 6935/7, 6936/15, 6936/2, 6936/4, 6936/5, 6936/6, 6938/2, 6938/4, 6946/1, 6946/2, 6946/3, 6946/4, 6947/1, 6948/1, 6949, 6950/1, 7175/1, 7215/13, 7221/6, 7222/6, 7224/1, 7229/1, 7229/2, 7239/1, 7239/2. Prosek Manastir 2330/1, 2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2538, 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2539, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2540, 2541, 2542, 3278/1, 3283. Jelašnica 548, 549, 551, 552, 554, 555, 595, 597, 598/1, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 617, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 665/2, 665/3, 666, 667, 674, 675, 676, 677, 678, 679/1, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 687/1, 688/1, 689, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 703, 760, 761, 762/1, 762/2, 763/2, 763/3, 763/4, 763/7, 763/8, 764/2, 764/3, 765, 766/1, 766/2, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 770, 771/1, 771/2, 771/5, 771/6, 800, 801, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 803/1, 803/2, 803/3, 804/1, 804/2, 804/3, 804/4, 804/5, 804/6, 805/1, 805/2, 805/3, 805/5, 806/1, 807/1, 807/2, 808/1, 810/1, 863/1, 863/3, 864/1, 874, 875, 876, 878, 879/1, 879/2, 880, 881, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 888, 889, 890/1, 893, 1224, 1225, 1226/2, 1229, 1230, 1231, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/4, 1243/5, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1248, 1249, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1255, 1256, 1257, 1323, 1586, 1587, 1588, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 1607, 1608, 1609, 1610/1, 1610/2, 1610/5, 1610/6, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615/1, 1615/3, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622, 1626/1, 1626/2, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634/1, 1634/2, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1641, 1642/2, 1642/3, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650/2, 1651, 1652/3, 1652/4, 1652/5, 1694/2, 1709/1, 1710, 1712, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719/1, 1720/1, 1720/2, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728/1, 1728/2, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1740, 1741, 1743/1, 1743/2, 3245/2, 3246/1, 3469, 3470/1, 3470/2, 3470/3, 3471/2, 3472, 3483, 3484, 3485, 3489, 3490, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3500, 3501, 3502, 3503, 3516, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3527/3, 3528, 3529, 3530, 3532, 3533, 3535, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602/1, 3602/2, 3603, 3604, 3605, 3606, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3631, 3639, 3669, 3671/1, 3671/3, 3672, 3673/1, 3673/2, 4538, 4539, 4540/2, 5994, 6001/8, 6006/1, 6006/5, 6006/6, 6013/2, 6016/1, 6016/2, 6016/3, 6016/4, 6021/1, 6022/1, 6023/3, 6031, 6033, 6049, 6054 Kunovica 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2924/22, 2924/23, 2924/24, 2924/25, 2924/26, 2924/27, 2924/28, 2924/29, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2969, 2970, 2971, 2972, 2986, 2989/2, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3007, 3010, 3492/2, 3492/3, 3492/4, 3492/5, 3492/6, 3492/7, 3493/1, 3493/2, 3493/3, 3493/4, 3497, 3508/1, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3525/2, 3535, 3536, 3539, 3540, 3541, 3662, 3663/5, 3665, 3666, 3677, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688/1, 3688/2, 3688/3, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3709, 3710, 3712, 3713, 3715, 3717, 3718, 3719/1, 3719/2, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3767, 3769, 3770, 3777, 3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786/1, 3786/2, 3787, 3792, 3793, 3794/1, 3794/2, 3795/1, 3795/2, 3798, 3799, 3824/2, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972/1, 3972/2, 3974, 3975, 3978, 3980, 3981, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3992, 3993, 3994, 3995/1, 3995/2, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000/1, 4000/2, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010/1, 4010/2, 4010/3, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4020/2, 4020/3, 4021, 4022, 4023/1, 4023/2, 4023/3, 4024, 4025, 4308/1, 4308/2, 4309/1, 4309/2, 4309/3, 4310, 4311/1, 4311/2, 4313/1, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4320/1, 4320/2, 4321, 4322, 4323/1, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4333, 4349, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4366, 4367, 4368, 4370, 4372/1, 4372/2, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4379, 4385/2, 4386/1, 4386/2, 4389/1, 4398/1, 4387, 4388, 4390, 4392, 4466, 4467/1, 4467/2, 4468/1, 4468/2, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4469/5, 4470/1, 4470/2, 4471, 4472/1, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478/1, 4481, 4482/1, 4482/2, 4483/1, 4483/2, 4484, 4486/2, 4486/5, 4486/7, 4486/8, 4485, 4486/9, 4488/1, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527/1, 4527/2, 4528, 4529, 4530, 4531, 4533, 4535, 4536, 4541/1, 4542, 4543, 4548, 4549/1, 4549/2, 4550, 4551, 4575/1, 4575/2, 4576/3, 4576/4, 4577, 4578, 4579/1, 4579/2, 4579/3, 4579/4, 4580/1, 4580/2, 4581, 4582, 4583, 4584/1, 4584/2, 4585, 4586, 4587/1, 4608/1, 4608/2, 4609, 4610, 4614/1, 4614/2, 4615, 4616, 4617/1, 4617/2, 4618/1, 4618/2, 4619/1, 4619/2, 4620, 4621/1, 4621/2, 4622/1, 4622/2, 4623, 4624/1, 4624/2, 4625/1, 4625/2, 4626/1, 4626/2, 4627/1, 4627/2, 4628, 4635/1, 4635/2, 4636/1, 4636/2, 4636/3, 4636/4, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642/1, 4642/2, 4643/2, 4643/3, 4644, 4645, 4646, 4647/1, 4647/2, 4870/1, 4871, 4873, 4874/1, 4874/2, 4875/1, 4875/3, 4875/4, 4875/5, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884/1, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889/1, 4889/2, 4889/3, 4890/3, 4890/4, 4890/5, 4890/6, 4890/7, 4893/1, 4893/2, 4891, 4892, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905/1, 4905/2, 4906, 4907, 4911, 4928, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4948, 4952, 4953, 4956, 4957, 4958, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976/1, 4976/2, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 5014, 5015, 5101, 5102, 5104, , 5953, 5954, 5960/1, 5969/1, 5969/2, 5969/3, 5969/8, 5972/1, 5978. Parcele u obuhvatu pojasa detaljne regulacije duž varijantnih deonica koridora gasovoda: 3385, 3386/2, 3387, 3388/1, 3389/1, 3389/2, 3393/1, 3393/2, 3393/4, 3394/3, 3394/4, 3394/5, 3394/6, 3395, 3396/1, 3396/2, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964/1, 3964/2, 3965/1, 3965/2, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3968, 4025, 4040/1, 4041/1, 4042/1, 4043, 4045, 4046/1, 4047/1, 4048, 4049, 4050, 4051, 4054/2, 4055, 4060, 4061, 4062, 4063, 4298, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4301/2, 4302/1, 4302/2, 4303/1, 4304/1, 4304/2, 4308/1, 4322, 4324, 4323/1, 4323/2, 4389/1, 4491/1, 4492/3, 4492/4, 4492/5, 4492/6, 4493, 4494/1, 4496/3, 4497/3, 4498/2, 4654, 4655, 4656/1, 4656/2, 4657, 4658/1, 4658/2, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671/1, 4671/2, 4672, 4673, 4674/1, 4674/2, 4675, 4676/1, 4676/2, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4711/4, 4711/5, 4714, 4715, 4718, 4719, 4720, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753/1, 4753/2, 4753/3, 4754, 4755, 4756, 4764, 4765, 4766/1, 4766/2, 4766/3, 4767/1, 4767/2, 4767/3, 4769, 4771, 4772, 4773/1, 4773/2, 4773/3, 4774/1, 4774/2, 4775/1, 4775/2, 5953, 5969/1, 5969/3, 5969/7, 5969/8. Ravni do 1213, 1223/1, 1223/3, 1223/4, 1223/6, 1228, 1679, 1681, 1692, 1695, 1696, 1697, 1700, 1701, 1702, 1703, 1706, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1707/7, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2087/1, 2087/3, 2088/1, 2088/2, 2140, 2288/9, 2289, 2290, 2291, 2292, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2315, 2317, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369/1, 2369/2, 2371/2, 2372, 2572, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2574/1, 2574/2, 2575, 2576/1, 2576/3, 2577, 2579, 2584, 2585, 2587, 2590.

OPŠTINA BELA PALANKA

Tabela 5. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Bela Palanka.

R. b. Katastarska opština Katastarska parcela broj: Veta 119, 122, 123, 124. Tamnjanica 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3072, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3318, 3320, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333, 3334, 3335, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359, 3360, 3362, 3363, 3365, 3368, 3369, 3372, 3373, 3377, 3378, 3381, 3382, 3385, 3386, 3387, 3390, 3391, 3392, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3420, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3985, 3986, 3987, 3992, 3993, 3393/3, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4002, 4003, 4005, 4006, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4029, 4030, 4093, 4096, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164/2, 4166, 4167, 4168, 4169, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4182, 4252, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4268, 4270, 4692, 4693, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4708, 4709, 4710, 4711, 4715, 4716, 4718, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5757, 5758, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5779, 5781, 5783, 5784, 5785, 5786, 6633, 6818, 6822, 6823, 6824, 6825, 6832, 6833, 6835, 6837, 6841. Crveni breg 608, 609, 610, 611, 612, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 657, 658, 659, 723, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 749, 750/1, 750/2, 750/3, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 797/2, 798/1, 798/2, 799/2, 1081, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1114, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1414, 1415, 1416, 1417, 1426, 1427, 1428, 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454/1, 1455, 1456, 1463, 1472, 1473, 1482, 1483, 1484, 1485/1, 1485/2, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 2372, 2373/1, 2373/2, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2746/1, 2747, 2748, 2752/1, 2753, 2754, 2755. Vrandol 256/1, 1256/2, 1257/1, 1257/2, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/2, 1264, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844/1, 2844/2, 2845, 2846, 2850, 2851, 2859, 2860/1, 2860/2, 2862, 2863, 2864, 2865, 2867, 2868, 2869, 2870, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2957, 2958/1, 2958/3, 2959, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 3004, 3006/2, 3007, 3024/1, 3024/2, 3026. Crvena reka 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 476/1, 479/2, 480. Špaj 2954, 2955, 2956/1, 2956/2. Draževo 3029/1, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3082/2, 3083, 3084, 3089, 3091, 3092, 3093/2, 3094, 3095, 3096, 3097, 3100, 3101, 3102, 3103/2, 3104, 3105, 3106, 3186, 3187, 3190, 3191, 3194, 3195, 3197/1, 3198, 3199, 4240/1, 4244. Moklište 869, 878, 879, 880, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 878, 1011/1, 1011/2, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036, 1201/1, 1204/1, 1204/4, 1205, 1205/2, 1205/3, 1206, 1206/5, 1206/5, 1234, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8952, 8955, 8956, 8958, 8960, 8961, 8962/1, 8962/2, 8964, 8965/1, 8966/1, 8967/1, 8967/2, 8969, 8970/1, 8971/1, 8972/1, 8975, 8976, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8987, 8989/1, 8989/2, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 9000, 9001/1, 9001/2, 9002, 9003, 9004, 9005/1, 9005/2, 9021, 9022, 9025, 9026, 9027, 9050, 9051, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9079, 9080, 9081, 9082, 9085/2, 9086, 9096/1, 9097, 9099, 9100, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120/2, 9134/1, 9134/2, 9135/1, 9135/2, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9246, 9257, 9262, 9263, 9264, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275/2, 9275/6, 9276, 9281, 9285, 9290, 9292, 9293, 9299, 9300, 9301, 9303, 9304, 9305, 9314/1, 9314/2, 9315, 9316, 9349, 9350, 9351, 9352, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9375/1, 9375/2, 9375/4, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380/1, 9580, 9581, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9600, 9601, 9602, 9603/1, 9603/2, 9604/1, 9604/2, 9604/3, 9694, 9695, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9952, 9954, 9955, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9969, 9970, 9971, 9981, 9982, 9983, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9991, 9992, 9993, 9994, 10036, 10037, 10040, 10041, 10042, 10043, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10152, 10153, 10154, 10155/1, 10157/1, 10158/1, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165, 10166, 10167, 10168/1, 10168/2, 10169/1, 10196, 10197, 10198, 10199, 10200, 10201, 10210/2, 10211, 10300, 10301, 10302, 10303, 10305, 10845, 10847, 10848, 10849, 10852/1, 10852/2, 10852/3, 10853, 10855, 10856, 10857, 10858/1, 10858/3, 10859, 10860, 10861, 10864/1, 10864/2, 10865, 10866, 10867, 10868, 10869, 10870, 10876, 10902, 10903, 10904/1, 10904/2, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10915/4, 10916, 10917, 10918/1, 10918/2, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 11049, 11050, 11051, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079/1, 11079/2, 11080, 11082, 11105, 11106, 11107, 11112, 11113, 11114, 11119, 11300/1, 11300/2, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11324, 11328, 11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11338, 11339, 11340, 11341, 11632/2, 11641, 11642/1, 11642/2, 11643, 11644, 11645, 11646, 11647, 11648, 11649, 11650, 11651, 11652, 11653, 11654/1, 11654/2, 11655, 11656, 11659, 11677, 11678, 11679, 11681, 11682, 11683, 11684, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11706, 11707, 11709, 11711, 11712/1, 11712/2, 11712/3, 11712/4, 11712/5, 12074/2, 12074/3, 12036, 12078, 12079, 12080, 12081/1, 12081/2, 12082/1, 12082/3, 12082/3, 12082/5, 12083/1, 12083/2, 12084, 12085/2, 12085/3, 12324, 12350, 22357/1. Dol 2381, 2382, 2383/1, 2383/2, 2383/3, 2384/1, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395/1, 3075/1, 3089/1. Bela Palanka – van varoši 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/3, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 451, 456, 457, 458, 459, 485, 489, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 505, 513, 514, 515, 516, 517, 1505, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1539/2, 1540, 1541, 1547, 1548. Bela Palanka – varoš 1748, 1777, 1778, 1779, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1855/1, 1856, 1857, 1870, 1872, 2819, 2821, 2824. Kremenica 585/2, 586/2, 587, 588, 642/1, 644, 645, 646/1, 646/12, 646/2, 646/4, 646/5, 647/1, 648, 649, 650, 651, 655/2, 656/1, 656/3, 657/5, 657/6, 662, 663, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 666/2, 757/1, 758/1, 758/3, 758/4, 766/1, 760, 940, 948, 949, 951, 952, 954, 955, 966, 981, 984, 985, 986, 988, 989/1, 989/2, 989/3, 990, 993, 994, 1005/1, 1006, 1007, 1008, 1009, 1283, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288, 1291, 1294, 1295, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1498, 1499, 1500, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1591, 1592, 1593, 1594, 1596/1, 1596/2, 1596/3, 1596/4, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599/1, 1599/2, 1601/1, 1601/2, 1602/1, 1602/2, 1603, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1610, 1611, 1612, 1613, 1670, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1878, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978, 1979, 2174/1, 2174/2, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2195, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207, 2222, 2225, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2515/1, 2515/2, 2516/1, 2522, 2524, 2525, 2530, 2531, 2537, 2540, 2549, 2550. Klisura 9702, 9707, 9708, 9711, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9723, 9725, 9726, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9775, 9776, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9864, 9999, 10000, 10001, 10004, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10219, 10260, 10261, 10265, 10266, 10267, 10268, 10269, 10275, 10300, 10301, 10302, 10312, 10313, 10314, 10315, 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10333, 10338, 10339, 10505, 10507, 10508, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522, 10523, 10524, 10534, 10535, 10536, 10551, 10552, 10553, 10554, 10556, 10557, 10558, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 11889, 11890, 11891, 11893. Telovac 3136, 3138, 3139, 3140, 3184, 3187, 3188, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3207, 3208, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3222, 3223, 3224, 3225, 3231, 3232, 3233, 3234, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3299, 3361, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3376, 3378, 3380, 3381, 3382, 3387, 3388, 3393, 3395, 3396, 3397, 3398, 3428, 3429, 3430, 3431, 3445, 3446, 3480, 3481, 3484, 3485, 3500, 3503, 3508, 3509, 3510, 3511, 3517, 3518, 3520, 3521, 3988, 3989, 3990, 3991, 3995, 3996, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4101, 4102, 4103, 4105, 4106, 4107, 4111, 4112, 4127, 4128, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4191, 4192, 4193, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4245/1, 4248, 4257, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4280, 4338, 4339, 4342, 4343, 4344, 4345, 4347, 4348, 4351/1, 4351/2, 4552, 4554, 4556, 4557, 4559.

GRAD PIROT

Tabela 6. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji grada Pirota..

R. b. Katastarska opština Katastarska parcela broj: Ponor 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 810, 811, 813, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 1017, 1018, 1020, 1021, 1043, 1044, 1045, 1049, 1050, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1152, 1153, 1154, 1155, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243/1, 1243/2, 1244, 1245, 1246, 1247, 1252/1, 1252/2, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1275, 1320, 1336, 1337, 1673, 1674, 1701, 1702, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2416, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2887, 3050, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3083, 3085, 3087, 3088, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3098, 3099, 3104, 3105, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3143, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3164, 3229, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3280, 3282, 3283, 3290, 3294, 3295, 3296, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3322, 3459, 3460, 3469, 3470, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3500, 3501, 3573, 3575, 3576, 3579, 3580, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3600, 3601, 3602, 3606, 3607, 3608, 3618, 3619, 3621, 3623, 3624, 3625, 3626, 4167, 4168, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4210, 4217, 4219, 6614, 6617, 6618, 6619. Blato 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1307, 1312, 1327, 1328/1, 1328/2, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1390, 1404, 1405, 1409, 1410, 1413, 1414, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1442, 1446, 1447, 1450, 1451, 1455, 1460, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1529, 1530, 1531, 1536, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1579, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1592, 1593, 4431, 4433, 4440, 4441, 4442, 4443, 4449, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4470, 4471, 4472, 4473, 4475, 4476, 4480, 4481, 4482, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4504, 4505, 4510, 4511, 4516, 4517, 4519, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4554, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4577, 4582, 4583, 4586, 4587/1, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 8234, 8235, 8261, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8561, 8563, 8564, 8565, 8566, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8611, 8612, 8613, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8744, 8745/1, 8748, 8749/1, 8751, 8752, 8755, 8756, 8759, 8760, 8764, 8765, 8767, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8775, 8777, 8778, 8779, 8780, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787/1, 8787/2, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793/1, 8793/2, 8794, 8815/2, 9878, 9883, 9885, 9890, 9895, 9896, 9897, 9898, 9925, 9926, 9928, 9929, 9930. Mali Suvodol 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7596/1, 7596/2, 7597/1, 7597/2, 7598, 7599, 7600/1, 7600/2, 7600/3, 7600/4, 7600/5, 7600/6, 7823, 7825, 7826, 7827. Veliki Suvodol 5970, 5971, 5972, 5973/1, 5973/2, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030/1, 6030/2, 6030/3, 6030/4, 6031, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214/1, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6282, 6283, 6284, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6545/1, 6549, 6575, 6582, 6584, 6587, 6588, 6603, 6604. Gnjilan 8022, 8023, 8073, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8139, 8140, 8141, 8171, 8172, 8173, 8205, 8206, 8235, 8236, 8237, 8575, 8576, 8578/1, 8582/1, 8582/2, 8579, 8580, 8581, 8621, 8622, 8651/1, 8655, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8670/2, 8676. Barje Čiflik 289, 290, 291, 292, 293, 294, 338, 339, 346, 347, 348, 349, 396, 397, 398, 399, 400, 443, 444, 445, 500, 501, 502, 503, 504, 527, 528, 529, 530, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 658, 659, 660, 667/1, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 872, 873, 874, 875, 1894, 1904/2, 1906/1, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1924, 1925, 1927, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 6067. Pirot – van varoši 5537, 5538, 5539, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5551, 5583, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5600, 5601, 5602, 5603, 5620, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5652, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5780, 5781, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5810, 5811, 5815, 5820, 5821, 6633, 6634, 6635, 6645, 6949, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7245, 7246, 7247, 7248, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7557, 7572, 7578, 7583, 7588, 7589, 7592, 7595, 5550/2, 5822/1, 5822/2. Poljska Ržana 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1758, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1778, 1783, 1809, 1810, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095/3, 2089/1, 2089/2, 2102, 2103, 2104,2109, 2110, 2111, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2127, 2128, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2141, 2533, 2533, 2538, 2539, 2540, 2572, 2573, 2574, 2575, 2602, 2602, 2604, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2622/1, 2622/2, 2623/1, 2623/2, 2624/1, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626, 2627, 2649, 2650, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2709, 2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2723, 2724, 2728, 2729, 2830, 2831/1, 2831/2, 2832, 2850, 2851/1, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2867, 2868, 2869, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 3024, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3045, 3046/1, 3046/2, 3050, 3051, 3143, 3147, 3148, 3150, 3151/1, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3168/1, 3669, 3670/1, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3685/2, 3685/3, 3688, 3689, 3690, 3691, 3693/1, 3693/2, 3694, 3695, 3697, 3756, 3757, 3759, 3761, 3766, 3767, 3780, 3781, 3786. Trnjana 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1297, 1298, 1299, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324. 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1418, 1419, 1420, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1436, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1533/4, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 2229/1. Veliki Jovanovac 628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634/2, 640, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 669, 670, 672, 673, 704, 705, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 713, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 733, 734/1, 734/2, 734/3, 735/1, 737/1, 737/2, 738, 748, 749, 750, 751/2, 751/3, 752, 1266, 1274, 1275, 1276, 1277, 1280, 1294, 1295, 1296, 1297, 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1334, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 2368, 2374. Mali Jovanovac 660, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 671/1, 671/2, 672, 673, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 676/3, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 727, 728, 729, 739, 740/1, 740/2, 748/1, 748/2, 749, 750, 752, 753, 754, 764, 765, 766, 767, 768. Veliko selo 2972/1, 2973, 2974, 2975, 2976/2, 2976/3, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3413/1, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3445, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3597, 3598/2, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3666, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678/1, 3678/2, 3679, 3680, 3681, 3684, 3685, 3686, 3687/1, 3688, 3689, 3706, 3707, 3708, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3724, 3725, 3726, 3731, 3732, 3733/1, 3733/2, 3734/1, 3734/2, 3735/1, 3735/2, 3735/3, 3735/4, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054/1, 4054/2, 4054/3, 4054/4, 4054/5, 4054/6, 4054/7, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071/1, 4071/2, 4071/3, 4071/4, 4072, 4073/1, 4073/2, 4073/3, 4073/4, 4073/5, 4074/1, 4074/2, 4074/3, 4085, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4125/1, 4125/2, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4134, 4135/1, 4135/2, 4714, 4715, 4725. Sukovo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 87/3, 174, 175, 180/2, 184/2, 185/2, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 188/1, 188/2, 189, 190/1, 191/1, 192, 193, 235, 238, 239, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/4, 248, 249, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 255/2, 255/3, 256, 257, 258, 259, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 289/4, 290, 291, 292/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 381, 382, 383, 384, 389, 390, 391/1, 391/2, 392/2, 393, 394/2, 402, 403, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 409, 410, 411, 412, 8175, 8176, 8247/1. Gradište 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1365, 1366, 1369, 1370, 1371, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1403/3, 1403/4, 1403/5, 1405, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1416/2, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1424/1, 1424/2, 1423, 1425, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1440, 1567/1, 1567/2, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578/2, 1579, 1585, 1628, 1629/1, 1630, 1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 1635, 1636, 1654, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662/2, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1663/4, 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1665/1, 1665/2, 1666, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1676, 1677, 1757. Činiglavci 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8484, 8485, 8488, 8489, 8490, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8597, 8598, 8599, 8602, 8603, 8605, 8604/1, 8604/2, 8606, 8607, 8608, 8609, 8624, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8866, 8871, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9185, 9186, 9187, 9188, 9192, 9193, 9194, 9195, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9222, 9224, 9225, 9227, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9239, 9240, 9241, 9242, 9270, 9271, 9272, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287/1, 9287/2, 9288, 9289, 9290, 9291, 9328/1, 9349, 9352, 9353, 9357, 9358, 9360, 9361, 9362, 9364, 9366, 9367/1, 10418, 10419, 10422, 10424. Srećkovac 428/1, 428/2, 438/2, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 436, 437, 438/1, 439, 444, 445, 446, 485/1, 485/2, 485/3, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 565, 571, 572, 2139, 2178, 2179, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2181, 2183, 2184, 2185, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2197, 2198, 2235, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248/1, 2248/2, 2249, 2250, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292/1, 2292/2, 2293, 2294, 2295, 2382, 2383, 4859. Obrenovac 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313.

OPŠTINA DIMITROVGRAD

Tabela 7. Parcele detaljne regulacije Prostornog plana na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

R. b. Katastarska opština Katastarska parcela broj: Gojin dol 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 359/1, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 419/1, 420/1, 435/1, 436, 437, 438, 439/1, 440, 441, 443, 446, 447/1, 448/1, 449/1, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 505, 506, 507, 508, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 546, 547/1, 547/2, 547/3, 549, 550, 551/2, 551/3, 552, 553, 554, 555, 556, 583, 584/1, 584/3, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 592, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 665, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 1093, 1097, 1099, 1101/1, 1102/1, 1102/3, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1122, 1123, 1124/3, 1124/4, 4247/18, 4248, 4249, 4252. Željuša 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60/1, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 81, 94, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123/1, 124/1, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 239, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248/2, 249/4, 250/2, 250/3, 251/4, 251/5, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266, 267, 268/1, 327, 328, 329, 330/1, 333, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 346, 348, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 355, 359/2, 360, 383, 384, 385, 386, 387, 391/1, 391/2, 392, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 397, 398/1, 398/2, 399, 400, 4733, 4737/4. Dimitrovgrad 3249, 3256/1, 3257, 3258, 3260, 3261, 3262/1, 3262/2, 3263/1, 3263/2, 3264, 3265/1, 3265/2, 3266/1, 3266/2, 3267/3, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275, 3276, 3277, 3278/1, 3279, 3280, 3281, 3282/1, 3282/2, 3283/1, 3283/3, 3284/3, 3307/1, 3308/1, 3309, 3310/1, 3313/5, 3359/1, 3360/1, 3370/4, 3373, 3374/1, 3376/2, 3376/5, 3380/1, 3381, 3391, 3406/1, 3407/1, 3408/1, 3409/1, 3409/2, 3410, 3412, 3413, 3414/1, 3499, 3511/1, 3511/2, 3512/1, 3514/1, 3515, 3516, 3518, 3519/1, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 3540, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3548/1, 3548/2, 3549, 3550, 3587, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594/1, 3594/2, 3595, 3596, 3597, 3598/1, 3599, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3711, 3712, 3780, 3801, 3802, 3805, 3806, 3807, 3808, 3815/1, 3815/2, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3826, 3924, 3950, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975/1, 3975/2, 3978, 3980/1, 3980/2, 3981, 3982, 3992/2, 4160, 4161, 4162, 4163, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184, 4185, 4186, 4192, 4193, 4195, 4196, 4197, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4266, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4445, 4446, 4881, 4882, 4883, 4922, 4924, 4925, 4926, 4927, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 5038, 5039, 5041, 5042, 5043, 5051, 5052, 5053, 5054, 5056, 5057, 5058, 5059, 5061, 5062, 5074, 5075, 5076, 5080, 5081, 5082, 5084/1, 5084/2, 5086, 5093/2, 5093/3, 5093/4, 5095/1, 5095/2, 5099, 5100/2, 5100/3, 5101/1, 5101/2, 5102/1, 5102/2, 5103, 5106, 5107, 5109/1, 5109/2, 5114, 5115, 5116/2, 5165/2, 5165/7, 5486/1, 5486/2, 5487/3, 5487/4, 5487/5, 5487/6, 5488, 5489, 5490, 5491/1, 5491/2, 5493/2, 5494/2, 5495/1, 5495/2, 5497/1, 5497/2, 5498/1, 5498/2, 5499/1, 5499/2, 5500, 5501/1, 5501/2, 5502/1, 5502/2, 5503/1, 5503/2, 5503/3, 5504/1, 5504/2, 5513, 5514, 5515/1, 5515/2, 5678/1, 5680, 5681/1, 5683, 5684/1, 5685, 5687/3, 5688/2, 5688/3, 5694/1, 5695, 5696/3, 5697/1. Gradinje 365/1, 365/2, 368, 369, 370, 386, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 436, 437, 441, 442, 452, 453, 457, 458, 459, 460, 461, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 514, 793/1, 793/2, 794, 985, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1027, 1068/1, 1068/3, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1097, 1098/1, 1098/2, 1103/2, 1103/3, 1105/1, 3152, 3154/2, 3736/3, 3737, 3740/1, 3740/2, 3742/4. Bačevo 1345, 2045, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2092, 2093, 2096, 2104, 2105, 2106, 2107, 2113, 2114, 2115, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2238, 2239, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2143, 2144/2, 2145/1, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2241, 2242, 2243, 2247, 2248/1, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2261, 2262, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2274, 2277, 2278, 2279, 2280/1, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2317, 2318, 2319, 2463, 2464, 2465, 2466, 2468, 2471, 2472, 2473, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2574/2, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594/2, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2602, 2604, 2605/1, 2605/2, 2606, 2607/1, 2621, 2623/1, 2623/3, 2623/2, 2625, 2626, 2729, 2730, 2734/2.

4.1.3. Spisak parcela za potpunu eksproprijaciju

Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, i to za potrebe izgradnje objekata u funkciji gasovoda i za potrebe izgradnje pristupnih puteva za potrebe objekata u funkciji gasovoda. Popis parcela dat je u tabelama 8 i 9.

Tabela 8: Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene

Objekat/List Referalne karte 2. K.O. Broj katastarske parcele Površina planirane građevinske parcele (m²) Grad Niš PPS „Trupale” / List 1. Trupale Delovi katastarskih parcela:6800/1, 6801, 6802, 6803. 10.317 GMRS „Niš 2” sa BS /List 3. Donji Matejevac Cele katastarske parcele:2945, 2948, 2949, 2952, 2953, 2956.Delovi katastarskih parcela:2946, 2947, 2950, 2951, 2954, 2955, 2957. 8.562 GRČ „Knjaževac” /List 5. Gornja Vrežina Delovi katastarskih parcela:2870, 2871, 2964/1, 2964/2, 2966/1, 2966/2. 5.781 BS „Niška Banja” /List 6. Jelašnica Cele katastarske parcele 1610/6, 1610/2. Delovi katastarskih parcela:1610/1, 1610/5, 1611, 1612, 1616. 1.636 Opština Bela Palanka BS „Crvena Reka” /List 9. Tamnjanica Deo katastarske parcele:3359. 1.591 GMRS „Bela Palanka” /List 12. Bela Palanka-van varoši Delovi katastarskih parcela:1505, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1521. 5.650 BS „Kremenica”/List 13. Kremenica Delovi katastarskih parcela:2201, 2202, 2203, 2174/1. 1.455 Grad Pirot GMRS „Pirot” sa BS / List 19. Trnjana Cela katastarska parcela 1321.Delovi katastarskih parcela:1285, 1286, 1288, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322. 7.871 Opština Dimitrovgrad GMRS „Dimitrovgrad” / List 23. Dimitrovgrad Delovi katastarskih parcela:4179, 4182, 4184, 4185, 4186. 4.726 PPS „Dimitrovgrad” /List 24. Bačevo Cele katastarske parcele 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128.Delovi katastarskih parcela:2129, 2130, 2140, 2141, 2142, 2143. 12.104

Kod površina javne namene regulacione linije planiranih građevinskih parcela definisane su koordinatama karakterističnih temenih tačaka obuhvaćenih površina i analitičkim elementima, u skladu sa važećim propisima (Tabela 9).

Tabela 9. Spisak koordinata karakterističnih temenih tačaka građevinskih parcela.

Objekt Redni broj tačke, X i Y koordinata PPS „Trupale” 1. 7567829, 4803253; 2. 7567892, 4803187; 3. 7567894, 4803181; 4. 7567891, 4803175; 5. 7567824, 4803108; 6. 7567765, 4803173; 7. 7567762, 4803169;8. 7567752, 4803179. GMRS „Niš 2” 1. 7576685, 4801046; 2. 7576700, 4801055; 3. 7576768, 4801068; 4. 7576774, 4801072; 5. 7576795, 4801065; 6. 7576806, 4801005; 7. 7576789, 4800997;8. 7576752, 4800986; 9. 7576715, 4800977; 10. 7576697, 4800972; 11. 7576694, 4800979; 12. 7576693, 4800984; 13. 7576691, 4800992; 14. 7576689, 4801000;15. 7576690, 4801012; 16. 7576692, 4801025. GRČ „Knjaževac” 1. 7580707, 4797428; 2. 7580710, 4797432; 3. 7580714, 4797434; 4. 7580719, 4797433; 5. 7580755, 4797424; 6. 7580772, 4797421; 7. 7580741, 4797336;8. 7580676, 4797360; 9. 7580682, 4797374; 10. 7580688, 4797389; 11. 7580692, 4797401; 12. 7580693, 4797403; 13. 7580699, 4797415; 14. 7580704, 4797424. BS „Niška Banja” 1. 7584563, 4795983; 2. 7584570, 4795957; 3. 7584572, 4795950; 4. 7584574, 4795945; 5. 7584578, 4795936; 6. 7584553, 4795934; 7. 7584540, 4795933;8. 7584537, 4795944; 9. 7584534, 4795955; 10. 7584530, 4795976. BS „Crvena reka” 1. 7597568, 4792524; 2. 7597573, 4792486; 3. 7597544, 4792483; 4. 7597542, 4792486; 5. 7597533, 4792497; 6. 7597510, 4792518; 7. 7597537, 4792520;8. 7597556, 4792522. GMRS „Bela Palanka” 1. 7606630, 4787798; 2. 7606699, 4787746; 3. 7606688, 4787731; 4. 7606675, 4787713; 5. 7606661, 4787695; 6. 7606645, 4787706; 7. 7606591, 4787746. BS „Kremenica” 1. 7610697, 4785154; 2. 7610704, 4785148; 3. 7610721, 4785148; 4. 7610721, 4785127; 5. 7610720, 4785118; 6. 7610723, 4785106; 7. 7610703, 4785107;8. 7610675, 4785132. GMRS „Pirot” 1. 7633058, 4775977; 2. 7633111, 4775910; 3. 7633037, 4775851; 4. 7632993, 4775906; 5. 7632996, 4775912; 6. 7633004, 4775933. GMRS „Dimitrovgrad” 1. 7644731, 4766488; 2. 7644745, 4766480; 3. 7644775, 4766449; 4. 7644789, 4766435; 5. 7644744, 4766390; 6. 7644694, 4766450. PPS „Dimitrovgrad” 1. 7650132, 4763834; 2. 7650219, 4763785; 3. 7650165, 4763689; 4. 7650064, 4763747; 5. 7650067, 4763751; 6. 7650071, 4763761; 7. 7650076, 4763766;8. 7650078, 4763770; 9. 7650085, 4763777; 10. 7650095, 4763791; 11. 7650106, 4763803; 12. 7650116, 4763816; 13. 7650121, 4763821; 14. 7650123, 4763825;15. 7650126, 4763828.

4.1.4. Spisak parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene –pristupni putevi do objekata u funkciji gasovoda

Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene – pristupni putevi do objekata u funkciji gasovoda dat je u Tabeli 10.

Tabela 10. Parcele za pristupni puteve do objekata u funkciji gasovoda

Pristupni put do objekta u funkciji gasovoda Katastarska opština Broj katastarskeparcele Površina planirane građevinske parcele (m²) PPS „Trupale” Trupale pristup sa postojećeg puta: 8511, 8514. GMRS „Niš 2” i BS* Donji Matejevac 2922, 2923/2, 2957, 3857. 757 GRČ „Knjaževac” Gornja Vrežina pristup sa postojećeg puta: 4578/1. BS „Niška Banja”* Jelašnica 1608, 1609, 1610/5, 1610/6, 1617, 1618, 1620, 6023/3. 1,065 BS „Crvena reka” Tamnjanica pristup sa postojećeg puta: 3359 i 6825. GMRS „Bela Palanka” Bela Palanka- van varoši pristup sa postojećeg puta: 1539/2. BS „Kremenica” Kremenica pristup sa postojećeg puta: 2531. GMRS „Pirot” i BS* Trnjana 1322, 1323, 1324. 766 GMRS „Dimitrovgrad” Dimitrovgrad pristup sa postojećeg puta: 4176, 4185, 5678/1. PPS „Dimitrovgrad” Bačevo pristup sa postojećeg puta: 2734/2.

* Neophodna eksproprijacija navedenih parcela.

Za formiranje pristupnih puteva do objekata GMRS „Niš 2” i BS, BS „Niška Banja” i GMRS „Pirot” i BS neophodna je eksproprijacija parcela navedenih u tabeli 10.

Elementi za geodetsko obeležavanje koordinata temenih tačaka regulacije pristupnih puteva do objekata u funkciji gasovoda (Tabela 11):

Tabela 11. Karakterističnih temenih tačaka regulacije pristupnih puteva

Objekt Redni broj tačke, X i Y koordinata GMRS „Niš 2” i BS T1. 7576659, 4801106; T2. 7576657, 4801102; T3. 7576656, 4801097; T4. 7576657, 4801093; T5. 7576685, 4801046; T6. 7576691, 4801017; T7. 7576652, 4801085;T8. 7576649, 4801088; T9. 7576644, 4801088; T10. 7576641, 4801086. BS „Niška Banja” T1. 7584612, 4795943; T2. 7584620, 4795934; T3. 7584605, 4795914; T4. 7584594, 4795919; T6. 7584590, 4795925; T5. 7584594, 4795923; T7. 7584540, 4795922;T8. 7584540, 4795933; T9. 7584553, 4795934; T10. 7584578, 4795936. GMRS „Pirot” i BS T1. 7633001, 4775896; T2. 7633006, 4775890; T3. 7633002, 4775888; T4. 7632995, 4775880; T5. 7632990, 4775870; T6. 7632989, 4775859; T7. 7632989, 4775838; T8. 7632988, 4775828; T9. 7632984, 4775819; T10. 7632979, 4775811; T11. 7632972, 4775804; T12. 7632970, 4775802; T13. 7632968, 4775799; T14. 7632968, 4775796; T15. 7632969, 4775793; T16. 7632969, 4775793; T17. 7632969, 4775792; T18. 7632956, 4775808; T19. 7632957, 4775809; T20. 7632959, 4775807; T21. 7632963, 4775806; T22. 7632966, 4775808; T23. 7632968, 4775809; T24. 7632974, 4775815; T25. 7632978, 4775822; T26. 7632981, 4775830; T27. 7632982, 4775838; T28. 7632982, 4775859; T29. 7632983, 4775872; T30. 7632989, 4775883; T31. 7632998, 4775893.

4.1.5. Spisak parcela na kojima se nalaze objekti planirani za uklanjanje

Spisak katastarskih parcela na kojima se nalaze zidani objekti, uglavnom u funkciji stanovanja dati su u tabeli 12.

Tabela 12. Spisak parcela na kojima se nalaze objekti planirani za uklanjanje

Grad/opština Katastarska opština Katastarska parcela Niš Jelašnica 661/3, 661/2, 768/3, 661/1, 690/3, 703, 703 Donji Matejevac 3748/3 Čamurlija 568/5 Bela Palanka Bela Palanka-van varoš 106, 1541, 33 Pirot Sukovo 78 Ponor 3067 Dimitrovgrad Gojin dol 1124/3 Dimitrovgrad 3818

4.1.6. Stanice katodne zaštite

Spisak katastarskih parcela, osnovni elementi za formiranje stanica KZ i elementi za geodetsko obeležavanje koordinata temenih tačaka dati su u Tabeli 13.

Tabela 13. Stanice katodne zaštite

Objekt Katastarska opština Katastarska parcela P, m² D, kabl. veze, m Redni broj tačke, X i Y koordinata PPS„Trupale” Trupale 6804 (anodno ležište), 6806, 6807, 6808, 6809, 6810. 55,7 194,5 1. 7568028, 4803202; 2. 7568034,4803195; 3. 7568029, 4803191; 4. 7568023, 4803197. BS„Niška Banja” Jelašnica 1224 (anodno ležište), 1225, 1226/2, 1229, 1609, 1610/6, 1617, 1618, 1619. 55,25 109,3 1. 7584659, 4796002; 2. 7584666, 4796001; 3. 7584665, 4795992; 4. 7584659, 4795993. GMRS„Bela Palanka” Bela Palanka- van varoši 1531 (anodno ležište), 1517, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528. 55,25 145, 1. 7606780, 4787875; 2. 7606786, 4787870; 3. 7606782, 4787865; 4. 7606776, 4787870. GMRS„Pirot” i BS Trnjana 1283 (anodno ležište), 1284,1285, 1320. 55,25 104,8 1. 7633070, 4776059; 2. 7633078, 4776056; 3. 7633076, 4776050; 4. 7633068, 4776053. PPS „Dimitrovgrad” Bačevo 2146 (anodno ležište), 2143, 2144/2, 2145/1. 55,25 37,2 1. 7650164, 4763865; 2. 7650170, 4763859; 3. 7650166, 4763854; 4. 7650160, 4763860.

4.2. PRAVILA UREĐENJA

4.2.1. Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne regulacije

Pravila uređenja prostora i pravila izgradnje sistema gasovoda sa elementima detaljne regulacije obezbeđuju direktno sprovođenje Prostornog plana i izdavanje lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije i izgradnju magistralnog gasovoda MG-10, objekata koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda i pratećih instalacija gasovoda u obuhvatu pojasa detaljne regulacije.

Pravila uređenja i organizacije zemljišta u obuhvatu detaljne regulacije određena su na sledeći način:

u pojasu uže zaštite se obezbeđuje pravo službenosti prolaza za potrebe izvođenja zemljanih radova, postavljanje osnovne i prateće instalacije gasovoda, izgradnja objekata gasovoda, nadzor i održavanje dalekovoda. U pojasu se uspostavlja i trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova ili prenamene površina;

izdvajanje površina javne namene sprovodi se isključivo za potrebe formiranje građevinskih parcela objekata gasovoda i izgradnju trajnih pristupnih puteva;

u pojasu uže zaštite i neposredne zaštite, javni interes se može ustanoviti za potrebe sprovođenja mera bezbednosti i uklanjanje/izmeštanje postojećih objekata;

za potrebe izgradnje priključnih elektroenergetskih i TK vodova u funkciji gasovoda, a koji se grade izvan regulacije postojećih i planiranih pristupnih puteva i drugih javnih površina, ustanovljava se planski osnov za nepotpunu eksproprijaciju;

na ostalom prostoru (izvan obuhvata detaljne regulacije) u pojasu šire zaštite, obezbeđuje se privremena službenost prolaza za vreme trajanja radova, bez promene vlasništva nad obuhvaćenim nepokretnostima. U toku eksploatacije gasovoda, uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova i prenamenu površina;

raspored opreme unutar građevinskih parcela objekata u funkciji gasovoda, kao i tehničko rešenje pristupnih puteva biće definisano tehničkom dokumentacijom, u skladu sa važećim propisima.

4.2.2. Pravila za ustanovljavanje prava službenosti i izdvajanje površina javne namene

Prema članu 69. Zakona o planiranju i izgradnji, postavljanje/izgradnja podzemnih i nadzemnih linijskih infrastrukturnih objekata/vodova nije uslovljena formiranjem posebne građevinske parcele. Površina za postavljanje magistralnog gasovoda i pratećih instalacija (optički i energetski kablovi, stanice KZ) se obezbeđuje u obuhvatu pojasa detaljne razrade, bez izmene postojeće namene površina i vlasništva. Popis katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje prava službenosti utvrđuje se ovim prostornim planom.

Površine javne namene predstavljaju građevinske parcele u obuhvatu regulacije planiranih pristupnih puteva i objekata koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda: GMRS, GRČ „Knjaževac”, BS i PPS. Površine javne namene određene su grafički na referalnim kartama sa elementima detaljne regulacije, koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinskih parcela i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa prikazom na listovima Referalne karte 2. validan je kartografski prikaz.

4.2.3. Pravila za formiranje građevinske parcele javne namene

Granice regulacije planiranih pristupnih puteva i površina građevinskih parcela objekata gasovoda određeni su prema tehničko-tehnološkim zahtevima karakterističnih objekata gasovoda, uz minimalno remećenje postojeće parcelacije.

Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim važećim propisima.

4.2.4. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda

Na planiranim građevinskim parcelama objekata koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda obezbeđuju se sledeća opšta pravila urbanističke regulacije:

građevinska linija prema susednim parcelama sa poljoprivrednom i šumskom namenom je određena na minimalnoj udaljenosti do 10 m od granice/regulacije građevinske parcele;

građevinska linija prema susednim parcelama koje predstavljaju površine javne namene (put, vodno zemljište i sl) određuje se na minimalnoj udaljenosti koja je propisana Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedni transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar. Udaljenost građevinske linije u odnosu na ostale javne objekte i sadržaje koji nisu obuhvaćeni navedenim pravilnikom i za koje nisu izdati posebni uslovi od strane vlasnika/upravljača iznosi takođe minimum 10 m;

maksimalna vrednost indeksa zauzetosti na svim građevinskim parcelama je 0,7;

visinska regulacija tehničko tehnološkog dela instalacije i postrojenja se utvrđuje projektnom dokumentacijom;

na površini u obuhvatu građevinske linije, van zona opasnosti od eksplozije, moguće je izgraditi slobodnostojeći objekat/zgradu za stalni ili privremeni boravak zaposlenih lica, maksimalne spratnosti P+1 sa BRGP do 120m². Kod izbora arhitektonsko-građevinskog rešenja mogu se koristiti tipski projekti koji se koriste na objektima Javnog preduzeća „Srbijagas”, uključivši i kontejnerski tip objekta. Po pravilu, kod zidanih objekata konstrukcija je u skeletno armiranom betonskom ramu, sa ispunom od opeke. Fasadni zidovi se izvode kao sendvič zidovi od giter blokova i termoizolacije, sa završnom obradom od fasadne cigle i/ili malterisani sa trajnim završnim premazom. Krovni pokrivač je, po pravilu, dvovodni sa nagibom od minimalno 10% i regulisanim prikupljanjem atmosferskih voda. Kota prizemlja je, po pravilu, uzdignuta minimalno 0,3 m od kote okolnog terena/platoa.

nivelacija platoa/površina građevinskih parcela je po pravilu viša od kote okolnog terena. Konačna kota platoa/površina se utvrđuje projektnom dokumentacijom. Kod nivelacionog rešenja potrebno je obezbediti kontrolisano odvođenje atmosferskih voda, kao i potpunu usaglašenost sa sanitarno-tehničkim rešenjem zaštite od nekontrolisanog isticanja ili pojave opasnih i štetnih materija u građevinskom delu parcela.

4.2.5. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja

građevinskih parcela objekata gasovoda

Komunalno i infrastrukturno opremanje građevinskih parcela rešavaće se u sklopu izrade projektne dokumentacije za pojedinačne objekte gasovoda, a u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i preporukama isporučioca opreme. Kod izrade projektne dokumentacije, potrebno je obezbediti sledeća pravila:

prostor za mirujući saobraćaj se obezbeđuje u okviru građevinske parcele postrojenja;

prikupljanje atmosferskih voda sa objekata i vodonepropusnih površina se obezbeđuje internom atmosferskom kanalizacijom, sa gravitacionim odvođenjem izvan lokacije do najbližeg recipijenta;

vodosnabdevanje i odvođenje sanitarnih voda se obezbeđuje internim postrojenjima u okviru građevinske parcele. Ukoliko postoji tehnička mogućnost navedenu infrastrukturu treba obezbediti priključkom na komunalni sistem;

za odvođenje tehničkih otpadnih voda, posebno ukoliko postoji mogućnost zagađenja opasnim i štetnim materijama, predvideti separatni sistem prikupljanja i prečišćavanja pre upuštanja u prirodne recipijente ili komunalni sistem;

na svim površinama i objektima gde se koriste, deponuju ili transportuju opasne i štetne materije (rezervoari za prikupljanje taloga kod čišćenja cevovoda i postrojenja i dr) mora se obezbediti vodonepropusnost podloge sa sanitarno bezbednim uređajima za prikupljanje i privremeno deponovanje opasnih i štetnih materija;

potrebe za većim količinama tehničke i sanitarne vode mogu se obezbediti zasebnim vodozahvatom, uz uslov obezbeđenja potreba za druge korisnike izvorišta/vodozahvata;

parterno uređenje terena obuhvata nivelisanje i zatravljivanje slobodnih površina, kao i biološke i tehničke radove na stabilizovanju kosina u delu nasipa i zaseka;

čvrsti otpad se prikuplja u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem;

objekti koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda moraju biti ograđeni transparentnom ogradom minimalne visine 2 m. Ograda mora da obuhvati i zonu opasnosti oko objekata koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda. Postavljanje ograde je moguće i u okviru samog postrojenja, u slučaju da tehničko-tehnološka rešenja uslovljavaju fizičko razdvajanje/obezbeđenje posebnih funkcionalnih celina. Između granice građevinske parcele i ograde potrebno je obezbediti slobodan prostor od minimalno 3,5 m, na kome se u dogovoru sa zainteresovanim korisnicima/vlasnicima drugih nepokretnosti može uspostaviti pravo trajne službenosti kolskog prolaza i postavljanje drugih instalacija;

uzemljenje ograde u blizini elektro-energetskih postrojenja je obavezno;

ulaz u postrojenje se obezbeđuje kolskom i pešačkom kapijom, koje se otvaraju ka parceli;

tehnički elementi postrojenja koji se odnose na: osvetljenje postrojenja, interni i prilazni putevi, sistem nadzora i uzbunjivanja, sistem zaštite od požara i drugih akcidenata, rešavaće se u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i propisima;

pristupni put do građevinske parcele objekata gasovoda treba obezbediti prema očekivanom merodavnom vozilu i očekivanom intenzitetu saobraćaja tokom eksploatacije. Minimalni nivo tehničkog rešenja kolskih puteva mora obezbediti protivpožarne uslove, odnosno minimalnu širinu kolovoza od 3,5 m i minimalni radijus unutrašnjih krivina od 7,0 m.

U svim etapama izvođenja radova, eksploatacije i upravljanja sistemom gasovoda potrebno je obezbediti sprovođenje mera predviđenih propisima zaštite na radu, internim pravilnicima izvođača radova i uputstvima investitora, isporučioca opreme i nadzornog organa. Takođe, sve etape radova se pravovremeno prijavljuju nadležnim službama, organizacijama koji su uslovile nadzor, organima lokalne samouprave i drugim korisnicima prostora u blizini izvođenja radova.

4.3. PRAVILA GRAĐENJA

4.3.1. Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda

Pravila za konstruktivno rešenje linijskog dela gasovoda

Za deonicu magistralnog gasovoda predviđena je primena čelične cevi odgovarajućeg prečnika i karakteristika u skladu sa važećim propisima i standardima. Maksimalni radni pritisak u cevovodu iznosi 55 bar.

Konstrukcija gasovoda mora biti projektovana i izvedena tako da tokom eksploatacionog perioda obezbedi pouzdanu zaštitu i minimizovanje mogućih štetnih efekata od nekontrolisanog isticanja gasa, pojave eksplozivnih smesa i drugih akcidenata. U fazi projektovanja, izbora opreme i izvođenja radova posebnu pažnju treba posvetiti da pored sila izazvanih unutrašnjim pritiskom gasovod izdrži i dejstva drugih predvidivih sila, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar.

Za izgradnju gasovoda mogu se primenjivati samo cevi od ugljeničnih ili niskolegiranih čelika, koje po kvalitetu i dimenzijama odgovaraju potrebama transporta prirodnog gasa. Gasovod se izrađuje elektrolučnim zavarivanjem, od čeličnih uzdužno zavarenih cevi, u skladu sa odgovarajućim standardima i važećim propisima.

Za sva neophodna horizontalna i vertikalna skretanja magistralnog gasovoda duž trase, koriste se lukovi izrađeni hladnim savijanjem cevi, ukoliko savijanje nije moguće ostvariti prirodnim elastičnim lukom cevi minimalnog dozvoljenog radijusa.

Fazonski komadi gasovoda – T-komadi, cevni lukovi, redukcije, danca, kao i svi drugi elementi moraju biti u skladu sa važećim propisima.

Cevi su fabrički predizolovane slojem polietilena niske gustine (LDPE), debljine predviđene u skladu sa standardom.

Pored spoljne pasivne zaštita (antikorozivna izolacije), gasovod će se od korozije štititi i aktivna zaštita nametnutim naponom (katodnom zaštitom). Katodna zaštita će se izvesti priključenjem na stanice KZ.

Pravila za postavljanje gasovoda

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, u rov širine oko 1,2 m, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i vrste terena gornja ivica cevi bude na dubini od 0,8 m do 1,1 m. Kod ukrštanja i približavanja sa drugom infrastrukturom način postavljanja i posebne mere tehničkog obezbeđenja utvrđuju se u skladu sa izdatim uslovima za potrebe izrade Prostornog plana, odnosno uslova i saglasnosti koje se pribavljaju u fazi izrade tehničke dokumentacije.

Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 18 m. Radni koridor se utvrđuje projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno uslovima na trasi gasovoda. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.

U delu trase sa obraslim šumskim zemljištem, prosecanje šume treba maksimalno redukovati na obim koji je neophodan za izvođenje radova.

Po završetku radova potrebno je sprovesti radove na rekultivaciji obradivog i revitalizaciji ostalog zemljišta. U brdskom delu trase biološkim i tehničkim radovima treba obavezno sprečiti pojavu erozije i nestabilnosti terena.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje položaja gasovoda i ispitivanje kvaliteta na čvrstoću i hermetičnost izvedenih radova.

4.3.2. Pravila izgradnje objekata i instalacija koji predstavljaju sastavni deo

magistralnog gasovoda

primopredajna stanica (PPS). U okviru objekta planirane su dve radne i jedna rezervna merna linija, pojedinačnog kapaciteta 175.000 m³/h. Svaka merna linija se sastoji od filterske grupe (gasni filter i zaporni organ) i merne grupe (merna blenda i zaporni organ). Merenje protoka je dvosmerno, a sva armatura klase pritiska ANSI 400. Za analizu toplotne moći prirodnog gasa koristi se hromatograf. Elektronergetske potrebe (od oko 25 kW) instalirane opreme, rasvete, grejanje objekta i sanitarne vode obezbeđuje se priključkom na distributivnu mrežu. Čistačke stanice sa opremom za uvođenje čistača (krajcera) i sakupljanje kondenzata su u okviru primopredajnih stanica.

blok stanica (BS). Od planiranih šest blok stanica, pet se postavlja u okviru PPS i GMRS dok je jedna planirana kao zaseban objekat, kod naselja Jelašnica. Oprema stanice se sastoji od: zavarene slavine (LB DN 700) na samom magistralnom gasovodu koji zatvara protok gasa ukoliko je pad pritiska veći od 3,5 bar/min, izduvne kape za pražnjenje deonice gasovoda i obilaznog voda sa dve slavine za izjednačavanje pritiska pri otvaranju slavine.

glavna merno regulaciona stanica (GMRS). U kompleksu stanica se pored dve merne linije (na izlaznim gasovodu) postavlja i regulaciona grupa koja obuhvata filtere i uređaje za izdvajanje kondenzata, sigurnosnog blok ventila, regulatora pritiska sa integrisanim blok ventilom, ispusnim sigurnosnim ventilima, dogrejač, objekat kontrole bloka, energetski blok sa kotlarnicom za dogrevanje gasa nakon redukcije pritiska putem tople vode, preuzimanjem gasa sa magistralnog gasovoda. Uređaji u okviru upravljačkog bloka isporučuju se modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije. Oprema GRMS može se postavljati u zidanim ili montažno-demontažnim objektima kontejnerskog tipa. Za snabdevanje električnom energijom predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom trafostanica TS 10/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga po stanici je oko 10-15 kW. Objekti stanica su ograđeni i povezani sistemom veza (optičkim kablom) sa komandnim centrom.

sistem KZ obuhvataju kontrolno merna mesta i stanice KZ sa anodnim ležištima. Potrebna površina za postavljanje anodnog ležišta je oko 55 m². Predviđena su anodna ležišta sa ferosilicijumskim anodama čiji se broj određuje na osnovu specifične otpornosti tla dobijene istražnim radovima. Anodna ležišta će se sa stanicom KZ povezati kablovima tipa RR00 položenim podzemno, na dubini 0,8 m.

uređaji i oprema za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja postrojenjima u funkciji gasovoda povezani su optičkim kablom za telemetriju i upravljanje sistemom odgovarajućeg kapaciteta. Optički kabl postavlja se paralelno sa gasovodom.

4.3.3. Pravila za postavljanje optičkog kabla i elektroenergetskih vodova

Za postavljanje optičkog kabla i elektroenergetskih vodova 10-35 kV potrebna površina se obezbeđuje isključivo u formi službenosti prolaza za izvođenje radova i postavljanje instalacije.

Postavljanje optičkog kabla duž gasovoda i uvođenje u objekte gasovoda je podzemno, postavljanjem u rov ili kablovsku kanalizaciju. Kablovska instalacija se, po pravilu postavlja duž gasovoda u okviru eksploatacionog pojasa, na udaljenosti od oko 2,0 m. Dubina ukopavanja instalacija je 0,7-0,8 m. Iznad kablovske instalacije na dubini od oko 0,4 m postavlja se traka za obeležavanje.

Izgradnja elektroenergetskih objekata kojima će objekti u funkciji gasovoda biti povezani sa postojećim sistemom za distribuciju električne energije vršiće se u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom i biće definisana uslovima za izradu tehničke dokumentacije i rešenjem o odobrenju za priključivanje koje izdaje nadležna elektrodistribucija.

4.3.4. Pravila za formiranje gradilišta

Gradilišta predstavljaju površine na kojima se privremeno, odnosno vremenski ograničeno obezbeđuje prostor sa izgradnju linijskog dela gasovoda i objekata gasovoda, održavanje mehanizacije, uređenje platoa za boravak osoblja, radnih platoa i privremeno deponovanje materijala kod zemljanih iskopa. Uređenje zone gradilišta podrazumeva nivelaciju terena i po potrebi ojačavanje nosivosti terena u delu radnih platoa. U slučaju da se za ojačavanje nosivosti terena koristi kameni i/ili šljunčani agregat, nasipanje se vrši na, prethodno postavljenoj, geotekstilnoj podlozi.

Lokacije i zone gradilišta duž gasovoda određuju se posebnim projektom gradilišta, po pravilu u okviru granica pojasa detaljne regulacije.

4.3.5. Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva

Trajni kolski prilaz objektima gasovoda obezbeđuje se priključkom na najbliži javni put.

U skladu sa konfiguracijom postojeće putne mreže, priključak na javni kategorisani put izvodi se u širini od najmanje 5,0 m i sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put u dužini od namanje 10 m kod priključenja na opštinski put, 20 m kod priključenja na državni put II reda i 40 m kod priključenja na državni put I reda. Na ostalom delu, kolovozni zastor pristupnih puteva se izvodi sa tvrdom podlogom (drobljeni kameni agregat i sl) u širini od oko 4,0 m (izuzetno 3,5 m) sa obostranim bankinama od minimalno 1,0 m i minimalnim poprečnim nagibom od 2,5%.

Kod trajnih pristupnih puteva potrebno je obezbediti zaštitu od površinskih voda, kao i instalacije za prihvatanje i kontrolisano odvođenje atmosferskih voda sa kolovoznih površina u najbliži recipijent.

Trasa i položaj trajnih kolskih pristupa objektima gasovoda određeni su granicom pojasa regulacije planiranih pristupnih puteva. Granica pojasa regulacije je određena grafički i elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka duž regulacione linije. Nakon bližeg projektnog definisanja trase i tehničkih elemenata puta, površine u pojasu regulacije mogu se koristiti i za postavljanje TK i energetskih instalacija.

Prostor za potrebe manevrisanja i mirujućeg saobraćaja obezbeđuje se u okviru planiranih građevinskih parcela objekta ili namenski izdvojenih saobraćanih površina u delu pristupnih puteva.

Za kolski prevoz opreme linijskog dela gasovoda predviđeno je privremeno korišćenje najkraćih prilaza sa javnih puteva, atarskih puteva i staza, a izuzetno i prelazi neposredno preko poseda. Na samom gradilištu, prostor potreban za prenos opreme i montažu gasovoda se obezbeđuje u okviru izvođačkog pojasa, na postojećoj podlozi. Građevinska intervencija na terenu podrazumeva „nabijanje” postojeće podloge u cilju povećanja nosivosti.

Na poljoprivrednom zemljištu i delu privremenih gradilišnih priključaka na javne puteve, povećanje nosivosti zemljišta nasipanjem kamenog ili šljunčanog granulata može se vršiti samo na prethodno postavljenoj geotekstilnoj podlozi. Po završetku radova, navedeni materijal se mora ukloniti sa lokacije.

Kod izbora mesta priključka pristupnih i gradilišnih puteva na javni put, po pravilu se koriste postojeći kolski priključci.

Intervencije na atarskim putevima u smislu tehničkog usaglašavanja sa izvođačkim zahtevima mogu se sprovesti u formi rehabilitacije ili na osnovu posebnog projekta u formi pojačanog održavanja.

Tokom izvođenja građevinskih intervencija na atarskim putevima posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju njihove osnovne funkcije. U ovom slučaju moraju biti obezbeđeni alternativni putevi ili postavljanje privremenih prelaza/rampi za prolaz poljoprivredne mehanizacije.

U slučaju da je neophodno formirati gradilišne puteve van regulacije atarskih puteva, put se može izvoditi po posebnom projektu, kao privremeno rešenje.

Pre izgradnje priključaka pristupnih i gradilišnih puteva na javni put, potrebno je pribaviti saobraćajno-tehničke uslove za priključenje od strane upravljača javnog puta.

4.3.6. Pravila zaštite gasovoda posle njegove izgradnje i puštanja u rad

Objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi, bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koju klasu lokacije je gasovod svrstan, ne mogu se graditi na rastojanjima manjim od 30 m od gasovoda.

Tabela 14. Minimalna rastojanja objekata koji su sastavni delovi gasovoda od drugih objekata

Građevinski i drugi objekti GMRS(zidane ili montažne, kapaciteta do 30.000 m³/h)(m) GMRS(zidane ili montažne, kapaciteta većeg od 30.000 m³/h)(m) GMRS(na otvorenom ili pod nadstrešnicom – za sve kapacitete)(m) Blok stanice sa ispuštanjem gasa(m) Stambene i poslovne zgrade* 15 25 30 30 Proizvodne fabričke zgrade i radionice* 15 25 30 30 Skladišta zapaljivih tečnosti* 15 25 30 30 Električni vodovi (nadzemni) 1 kV ≥ U – visina stuba dalekovoda + 3 m**1 kV < U ≤ 110 kV – visina stuba dalekovoda + 3 m***110 kV < U ≤ 220 kV – visina stuba dalekovoda +3.75m***400 kV < U – visina stuba dalekovoda +5m*** Trafo stanice* 30 30 30 30 Železničke pruge i objekti 30 30 30 30 Industrijski koloseci 15 15 25 15 Državni putevi I reda – autoputevi 30 30 30 30 Državni putevi I reda, osim autoputeva 20 20 30 30 Državni putevi II reda 10 10 10 10 Opštinski putevi 6 10 10 15 Vodotokovi izvan vodnog zemljišta izvan vodnog zemljišta izvan vodnog zemljišta izvan vodnog zemljišta Šetališta i parkirališta* 10 15 20 30 Ostali građevinski objekti* 10 15 20 15

* – rastojanja drugih objekata od objekata u funkciji gasovodnog sistema (MRS, BS) se ne odnose na one objekte koji su takođe u funkciji gasovodnog sistema.

** – ali ne manje od 10 m*** – ali ne manje od 15 m. Ovo rastojanje se može smanjiti na 8 m za vodove kod kojih je izolacija voda mehanički i električno pojačana

Za nadzemne objekte na otvorenom prostoru rastojanje se meri od potencijalnog mesta isticanja gasa, a rastojanje objekata od železničkih pruga i javnih puteva meri se od spoljne ivice pružnog pojasa, odnosno spoljne ivice zemljišnog pojasa.

Za objekte koji su sastavni delovi gasovoda i u njegovoj su funkciji određuju se zone opasnosti od eksplozije.

Kao ugroženi prostor od eksplozije može se definisati prostor u kome je prisutna, ili se može očekivati prisutnost eksplozivne smeše zapaljivih gasova, para ili prašine sa vazduhom, u takvim količinama koje zahtevaju primenu posebnih mera radi zaštite ljudi i dobara, kao i primenu posebnih mera u pogledu montaže i upotrebe električnih uređaja, instalacija, alata, mašina i pribora.

Zone opasnosti od eksplozije definisane su u skladu sa učestanošću pojavljivanja i trajanju eksplozivne atmosfere. Definisane su tri zone opasnosti od eksplozije:

zona opasnosti od eksplozije 0;

zona opasnosti od eksplozije 1;

zona opasnosti od eksplozije 2.

Zone opasnosti za objekte koji su sastavni deo gasovoda pritiska manjeg ili jednakog 55 bar određuju se u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar (u Prilogu I – Grafički prikazi zona opasnosti) ili proračunom u skladu sa odgovarajućim domaćim standardima.

U zonama opasnosti od eksplozije ne mogu se nalaziti materije i uređaji koji mogu prouzrokovati požar i omogućiti njegovo širenje, i svi radovi se moraju izvoditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

4.4. PRAVILA UKRŠTANJA KORIDORA GASOVODA SA DRUGIM

INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA

4.4.1. Opšta pravila usaglašavanja sa drugim objektima i instalacijama

Sva usaglašavanja magistralnog gasovoda sa ostalim infrastrukturnim objektima mora se vršiti u skladu sa važećim propisima. Pored toga, neophodno je poštovati uslove nadležnih preduzeća (vlasnika/držaoca infrastrukturnih objekata). Način ukrštaja i paralelnog vođenja definisan je u skladu sa vrstom infrastrukturnih objekata.

4.4.2. Položaj gasovoda u odnosu na transportu infrastrukturu

Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda i saobraćajne infrastrukture

Opšti uslovi za postavljanje instalacija podrazumevaju da se trasa instalacija mora projektno uskladiti sa postojećim instalacijama pored i ispod puteva.

Uslovi ukrštanja gasovoda sa javnim putevima su:

ukrštanje gasovoda planirati, projektovati i izvesti po pravilu metodom mehaničkog podbušivanja ispod trupa puta, upravno na put, upotrebom zaštitnih cevi;

zaštitna cev mora biti postavljena na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta (izuzetno spoljnja ivica rekonstruisanog kolovoza) uvećanoj za po 3 m sa svake strane;

minimalna dubina instalacija i zaštitnih cevi od najniže kote kolovoza do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,35 m;

minimalna dubina instalacija i zaštitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje (postojećeg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1 m;

prilikom postavljanja nadzemnih instalacija voditi računa o tome da se stubovi postave na rastojanju koje ne može biti manje od visine stuba, mereno od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta, kao i da se obezbedi sigurnosna visina od 7 m od najviše kote kolovoza do dna lančanice, pri najnepovoljnijim temperaturnim uslovima.

Uslovi za paralelno vođenje instalacija sa putem:

predmetne instalacije moraju biti postavljene minimalno 3 m od krajnje tačke poprečnog profila puta (nožice nasipa trupa puta ili srednje ivice putnog kanala za odvodnjavanje) izuzetno ivice rekonstruisanog kolovoza ukoliko se time ne remeti režim odvodnjavanja kolovoza;

na mestima gde nije moguće zadovoljiti uslove iz prethodnog stava mora se projektovati i izvesti adekvatna zaštita trupa predmetnog puta.

Ne dozvoljava se vođenje predmetnih instalacija po bankini, po kosinama useka ili nasipa, kroz jarkove i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizišta.

Trasa gasovoda koja bi se vodila paralelno sa autoputem mora biti postavljena van zaštitne ograde DP IA broj 4 (autoputa E-80).

Zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje su predviđeni i obezbeđeni na osnovu čl. 28, 29. i 30. Zakona o javnim putevima (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13), tako da objekti visokogradnje moraju biti udaljeni minimalno 10 m od ivice zemljišnog pojasa državnih puteva drugog reda, 20 m od ivice zemljišnih pojaseva državnih puteva prvog reda, odnosno 40 m od ivice zemljišnog pojasa autoputa. Ove odredbe se primenjuju i u naseljima, osim ako je drugačije određeno prostornim odnosno urbanističkim planom.

Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda i železničke infrastrukture

Uslovi ukrštanja gasovoda sa železnicom su:

ukrštanja gasovoda sa prugom je pod uglom od oko 90°;

ukoliko nije moguće ukrštanje pod uglom od 90°, ugao ukrštanja planiranog gasovoda i postojećih pruga može da bude manji, ali uz saglasnost „Infrastruktura železnice Srbije” a.d, na tehnička rešenja koja će biti data prilikom izrade tehničke dokumentacije;

gasovod pri ukrštaju sa prugom mora biti na dubini minimum od 1,8 m mereno od gornje ivice praga do gornje ivice zaštitne cevi, odnosno na dubini od minimum 1,2 m mereno od kote terena van trupa pruge do gornje ivice zaštitne cevi;

prateći objekti razvodnog gasovoda (merno-regulacina stanica, MS, BS) moraju biti izgrađeni na najmanje 30 m od ose krajnjeg koloseka;

prilikom paralelnog vođenja planiranog gasovoda i postojeće železničke pruge rastojanje može da bude manje 30 m, ali uz obavezu primene dodatnih mera propisanih važećim zakonima i propisima (smanjenje projektnog faktora, povećanje dubine ukopavanja, mehaničke zaštite pri iskopavanju i sl) koje će se definisati tehničkom dokumentacijom i garantovati bezbednost i sigurnost kako železničke infrastrukture, tako i planiranog magistralnog gasovoda;

trasa gasovoda mora biti najmanje 30 m od trase železničke pruge, a van granica železničkog zemljišta;

pri vođenju gasovoda ispod elektrificiranih železničkih pruga mora biti izgrađena dvostruka izolacija cevovoda u dužini od 50 m ulevo i udesno, računajući od granice pružnog pojasa.

S obzirom na to da je trasa planirane pruge za velike brzine definisana na nivou koji ne omogućava precizno definisanje ukrštaja i međusobnih odnosa sa trasom planiranog gasovoda, tačna mesta i uglovi ukrštanja i međusobni odnosi planiranog magistralnog gasovoda i planirane pruge za velike brzine rešavaće se u fazi izrade tehničke dokumentacije oba infrastrukturna sistema.

Investitor je dužan da od „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. pribavi tehničke uslove za projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda.

4.4.3. Ukrštanje sa elektroenergetskom mrežom

Za dalekovode naponskih nivoa 440 kV, 220 kV, 110 kV i 35 kV se obezbeđuje zaštitna zona (koridor) i izgradnja objekata (koji nisu namenjeni za trajni boravak ljudi) i druge infrastrukture u koridoru zaštitnog pojasa dalekovoda, koja mora biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92). Pored ovog pravilnika, gradnja ispod i u blizini postojećih i planiranih dalekovoda je uslovljena i:

Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ” broj 4/74, 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 61/95);

Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95);

Zakonom o energetici;

Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

SRPS N.C0.105 – Tehnički uslovi zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86);

Obaveza investitora je da u fazi planiranja, projektovanja i izgradnje objekta ili infrastrukture pribavi uslove, saglasnost i po potrebi obezbedi nadzor od strane elektroprivrednog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje dalekovodom.

Prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini dalekovoda, ni na koji način se ne može ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda se ne može nasipati. Zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala (gorivo i sl) ispod dalekovoda.

U delu vazdušnog voda gde postoje objekti visokogradnje i na prelazima saobraćajnica, moraju se zadovoljiti propisana horizontalna i vertikalna odstojanja, a sam vod mora imati pojačanu mehaničku i električnu sigurnost. U koridoru dalekovoda zabranjeno je postavljanje zasada visoke vegetacije.

Za nadzemne delove gasovoda, potrebno je planiranu izgradnju uskladiti sa tehničkim propisima prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

4.4.4. Ukrštanje sa vodoprivrednom infrastrukturom

Po pravilu, trasa gasovoda na mestu ukrštanja sa koritom vodotoka trebalo bi da bude približno pod uglom od 90˚ u odnosu na rečni tok.

Rov se kopa do dubine od 1,8 – 2,3 m, kako bi gornja ivica cevi bila najmanje 1,5 – 1,8 m niža od kote dna vodotoka. Širina rova je do 1,5 m.

U profilu prelaza cevovoda ispod reke, vrši se osiguranje dna osnovnog korita kamenim tepihom, a kosina rolovanim kamenom. Na mestima regulisanog korita (mostovi i sl) dno se oblaže kamenom u betonskoj podlozi. Ovo osiguranje trebalo bi izvesti na potezu od po 5 m uzvodno i nizvodno od ose prelaza – ose cevi. Deonica ispod dna vodotoka radi se kao prava cev, bez horizontalnih i vertikalnih savijanja. Na obe obale cev se savija – „etažira” kako bi se prilagodila geometriji obala reke.

Na mestima gde se trasa gasovoda nalazi u neposrednoj blizini osnovnog korita Nišave, potrebno je osiguranje kosine obale u cilju sprečavanja erozije obale i time potencijalnog ugrožavana gasovoda. Ovo osiguranje sastoji se od oblaganja kosine osnovnog korita rolovanim kamenom, na potezu za koji se utvrdi da je ugrožen.

U toku izgradnje gasovoda neophodno je pre izvođenja zemljanih radova pismeno obavestiti nadležno komunalno preduzeće na teritoriji na kojoj se radovi izvode radi tačnog lociranja ukrštaja kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja podzemnih instalacija.

Na mestima ukrštanja, približavanja ili paralelnog izvođenja radova sa vodovodnom instalacijom, zemljane radove vršiti ručnim alatom i sa posebnom pažnjom u prisustvu tehničkog lica iz nadležnog preduzeća.

4.4.5. Ukrštanje sa elektronskom komunikacionom infrastrukturom

Pošto su trase TK objekata, u najvećem broju slučajeva, uz trase saobraćajnica, način ukrštanja gasovoda sa TK objektima definisan je načinom ukrštanja istog sa saobraćajnicama. U svim slučajevima treba imati u vidu da su postojeći kablovi na dubini 1,0 do 1,2 m, da rastojanje TK kabla i gasovoda mora biti minimalno 2 m, a da se eventualno potrebno izmeštanje svih kablova može raditi samo uz nadzor ovlašćenog predstavnika vlasnika TK kabla:

u slučaju ukrštanja gasovoda podbušivanjem ispod trase puta – trasa gasovoda će se postaviti podbušivanjem ispod TK kablova, bez ikakvih intervencija na istima odnosno bez oštećenja. Potrebno je samo identifikovati tačan položaj kabla u odnosu na put i prilagoditi radove na gasovodu istim. Dubina na kojoj je položen TK kabl je 1,0 do 1,2 m;

u slučaju ukrštanja gasovoda prekopavanjem trase puta – potrebno je uraditi projekat izmeštanja postojećih kablova uz saglasnost vlasnika elektronske komunikacione strukture, koji treba da obezbedi zaštitu postojećeg kabla da ne bi došlo da prekida saobraćaja po istom, i njegovo izmeštanje nakon postavljanja gasovoda. Posebnu pažnju u tim slučajevima treba posvetiti magistralnim optičkim kablovima, za koje projekat zaštite i izmeštanja mora biti urađen uz saglasnost vlasnika optičkih kablova, a o trošku investitora/izvođača radova. Troškove izmeštanja kablova snosi investitor/izvođač radova. Prilikom izvođenja radova obavezno je prisustvo i nadzor ovlašćenog lica od strane vlasnika optičke infrastrukture;

u slučaju da ukrštanje gasovoda i kabla nije pored puta – za slučajeve kada se trasa gasovoda ukršta sa TK kablom koji nije pored puta, trasu gasovoda treba izvesti podbušivanjem ispod trase TK kabla, vodeći računa da tokom tog izvođenja radova ne dođe do oštećenja TK kabla. Potrebno je uraditi projekat izmeštanja postojećih kablova uz saglasnost vlasnika elektronske komunikacione strukture, koji treba da obezbedi zaštitu postojećeg kabla da ne bi došlo da prekida saobraćaja po istom, i njegovo izmeštanje nakon postavljanja gasovoda. Troškove izmeštanja kablova snosi investitor/izvođač radova. Za izvođenje ovih radova, kada je u pitanju ukrštanje sa optičkim TK kablom mora se obezbediti prisustvo nadzornog organa vlasnika kabla.

Ukoliko iz bilo kojih razloga, nije moguće trasu gasovoda izvesti podbušivanjem moraju se prethodno, za izvođenje tih radova, tražiti uslovi vlasnika TK kabla.

Obaveza investitora je da u fazi planiranja, projektovanja i izgradnje gasovoda pribavi uslove, saglasnost i po potrebi obezbedi nadzor od strane telekomunikacionog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje TK kablom.

V. IMPLEMENTACIJA

5.1 INSTITUCIONALNI OKVIR IMPLEMENTACIJE I

UČESNICI U IMPLEMENTACIJI

Ključni učesnici u implementaciji Prostornog plana, koji će neposredno implementirati politiku i koncepciju izgradnje i razvoja objekata i sistema posebne namene jesu:

ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog prostornog plana;

ministarstvo nadležno za poslove energetike i Javno preduzeće „Srbijagas”, kroz dalju razradu politika koje se odnose na distribuciju i potrošnju gasa;

nadležna ministarstva sa odgovarajućim direkcijama i upravama za poslove vodoprivrede, zdravlja, poljoprivrede, šumarstva, saobraćaja, izgradnje objekata i dr;

jedinice lokalne samouprave (gradovi Niš i Pirot i opštine Bela Palanka i Dimitrovgrad) sa svojim upravama, direkcijama za urbanizam i preduzećima nadležnim za poslove gasifikacije, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, delimično investiranje u izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata i sistema koji su u neposrednoj vezi sa sistemom gasovoda, kao i objekata u obuhvatu plana koje je moguće graditi u skladu sa pravilima ovog plana i dr.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to: 1) u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih sistema i resursa – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva; Javno preduzeće „Srbijašume”; Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” 2) u oblasti razvoja privrede – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, industrije i privrede i dr; nevladine organizacije i lokalna udruženja privrednika i preduzetnika; druga pravna lica i dr; 3) u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva nadležna za poslove saobraćaja, infrastrukture, telekomunikacija i dr; Javno preduzeće „Putevi Srbije”; Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”; „Elektromreža Srbije” a.d, Beograd; javna preduzeća na lokalnom nivou i dr; 4) u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva nadležna za poslove životne sredine, kulture i dr; Zavod za zaštitu prirode Srbije; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i drugi nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture i dr.

5.2. SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Prostorni plan se sprovodi na sledeći način:

direktno (neposredno), izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za objekte i sisteme posebne namene u obuhvatu detaljne regulacije (detaljna razrada Prostornog plana), u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

indirektno, sprovođenjem preventivnih mera zaštite i ograničenja u pogledu korišćenja zemljišta u zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje) u planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

5.2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana

Prostorni Plan predstavlja planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju gasovoda, objekata u funkciji gasovoda i prateće infrastrukture, i to:

linijski deo gasovodnog sistema od GRČ „Niš” do granice Republike Srbije i Republike Bugarske;

objekata koji su sastavni delovi magistralnog gasovoda PPS „Trupale”, GMRS „Niš 2”; GRČ „Knjaževac” (od koga se planira trasa gasovoda MG-12), BS „Niška Banja”, BS „Crvena Reka”, GMRS „Bela Palanka” (za snabdevanje gasom opštine Bela Palanka), BS „Kremenica”, GMRS „Pirot” sa BS (sa koje će se gasom snabdevati potrošači na području grada Pirota), GMRS „Dimitrovgrad” (sa koje će se gasom snabdevati potrošači na teritoriji opštine Dimitrovgrad) i PPS „Dimitrovgrad”;

sistema KZ linijskog dela gasovoda;

uređaja i opreme za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja;

elektroenergetske instalacije i vodove za potrebe priključenja na lokalnu elektroenergetsku mrežu;

pristupne/prilazne puteve i priključke na javne puteve.

Prostorni plan predstavlja osnov za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem privremene ili trajne službenosti.

Nepotpunom eksproprijacijom se obezbeđuje prostor za postavljanje linijskog dela gasovoda, dela pratećih instalacija koja se postavljaju podzemno i dela nadzemnih elektroenergetskih vodova (dalekovoda), za koje po Zakonu o eksproprijaciji nije propisana obaveza formiranja posebne građevinske parcele. Osim ograničenja prava svojine u smislu načina gazdovanja, nepotpunom eksproprijacijom se ne menja vlasništvo nad obuhvaćenom nepokretnostima.

Potpunom eksproprijacijom, odnosno administrativnim prenosom nepokretnosti obezbeđuje se prostor za formiranje građevinskih parcela objekata koji su sastavni delovi magistralnog gasovoda i građevinskih parcela pristupnih/prilaznih puteva. Potpunom eksproprijacijom se menja postojeća namena i vlasništvo nad obuhvaćenom nepokretnostima.

Rešenjem o utvrđivanju javnog interesa, određuje se korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti i nepotpune eksproprijacije obuhvaćenih nepokretnosti. Korisnik eksproprijacije preuzima sva prava, obaveze i odgovornosti predviđene Zakonom o eksproprijaciji.

U delu detaljne razrade ovog prostornog plana, površine koje mogu biti predmet utvrđivanja javnog interesa određene su grafički sa elementima za geodetsko obeležavanje i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela.

U slučaju međusobnog neslaganja tekstualnih i grafičkih podataka ili neslaganja zbog naknadnih promena nastalih održavanjem katastra nepokretnosti merodavna je situacija na referalnim kartama.

5.2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana

u drugim prostornim i urbanističkim planovima

U pojasu kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas gasovoda) utvrđene Prostornim planom, primenjuju se važeći planski dokumenti (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa. U delu obuhvata Prostornog plana van pojasa kontrolisane gradnje primenjuju se važeći planski dokumenti.

U užem pojasu zaštite gasovoda ne mogu se graditi objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koju klasu lokacije je gasovod svrstan.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave čiji su delovi teritorije u obuhvatu Prostornog plana, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja donetih planskih dokumenata sa Prostornim planom u sklopu redovne procedure izmene i dopune tih planova, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

Usaglašavanje važećih i izrada novih planskih dokumenata podrazumeva:

da se u planskom dokumentu navedu (prikažu) identične namene i planska rešenja iz Prostornog plana za obuhvat površina javne namene u pojasevima zaštite gasovoda;

da se dalje razrade osnovne smernice i pravila Prostornog plana definisana za pojas kontrolisane izgradnje.

5.2.3. Sprovođenje Prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih Prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

ministarstvo nadležno za vodoprivredu, odnosno Republička direkcija za vode, u saradnji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode”, usklađivanjem godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u Republici Srbiji, donošenjem programa monitoringa kvaliteta vode i zaštite voda, a u saradnji sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine;

organi lokalne samouprave, donošenjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture; planova i dvogodišnjih programa upravljanja otpadom i odlukama o komunalnom redu;

organi lokalne samouprave, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo, asocijacijama poljoprivrednih proizvođača i vlasnicima zemljišta, donošenjem programa uređenja poljoprivrednog zemljišta;

Javno preduzeće „Srbijašume”, izmenom plana razvoja šumske oblasti obuhvaćene ovim prostornim planom i posebnih osnova gazdovanja šumama za GJ obuhvaćene Prostornim planom, a u saradnji sa vlasnicima zemljišta, izradom programa gazdovanja šumama i pošumljavanja zemljišta u privatnom vlasništvu;

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, u saradnji sa nadležnim lokalnim samoupravama, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa izgradnje, rehabilitacije i održavanja državnih puteva;

nadležne lokalne samouprave, odnosno opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja;

nadležne lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine, realizacijom akcionih programa zaštite životne sredine, preko lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP).

5.3. PRIORITETNA PLANSKA REŠENJA I PROJEKTI

Izgradnja magistralnog gasovoda MG-10 Niš-Dimitrovgrad predstavlja integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i ima strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije jugoistočnog dela Republike Srbije. Izgradnja ovog dela magistralnog gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Nišavskog i Pirotskog upravnog okruga. Prostornim planom predviđena je fazna implementacija Prostornog plana.

U prvoj fazi implementacije Prostornog plana do kraja 2019. godine prioriteti u realizaciji sistema gasovoda su:

izrada tehničke dokumentacije;

rešavanje imovinsko pravnih odnosa;

izgradnja linijskog dela magistralnog gasovoda, sa postavljanjem sistema KZ i uređaja i opreme za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja;

izgradnja objekata koji su sastavni delovi magistralnog gasovoda PPS „Trupale”, GMRS „Niš 2”; GRČ „Knjaževac” (sa delom opreme koja obezbeđuje perspektivno priključenje magistralnog gasovoda MG-12), BS „Niška Banja”, BS „Crvena Reka”, GMRS „Bela Palanka”, BS „Kremenica”, GMRS „Pirot” sa BS , GMRS „Dimitrovgrad” i PPS „Dimitrovgrad”, sa infrastrukturnim opremanjem lokacija i uređenjem pristupnih/priključnih puteva.

Prva faza implementacije Prostornog plana može se sprovoditi po etapama, u zavisnosti od dinamike rešavanja imovinsko pravnih odnosa i stepena gotovosti tehničke dokumentacije.

U drugoj fazi implementacije Prostornog plana, koja nije vremenski određena, predviđena je realizacija priključaka sekundarne gasovodne mreže preko planiranih GMRS, i izgradnja priključka magistralnog gasovoda MG-12 u okviru GRČ „Knjaževac”. Pravila uređenja i pravila građenja sekundarne gasovodne mreže i magistralnog gasovoda MG-12 predstavljaju predmet posebnog planskog dokumenta.

5.4. MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU

Osnovne mere i instrumenti implementacije Prostornog plana su izrada tehničke dokumentacije, pre svega izrada idejnih projekata i projekata za građevinsku dozvolu za celokupnu trasu gasovoda i objekte u funkciji gasovoda.

Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije biće sprovedeno u toku izrade tehničke dokumentacije.

Ostavite komentar