Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07), član 1. menja se i glasi:

„PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

  u dinarima I. Primanja budžeta 650.174.345.330 II. Izdaci budžeta i nabavka finansijske imovine 695.959.075.793 III. Rezultat (I. – II.) – 45.784.730.463

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

  u dinarima Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 92.118.795.463 Otplata glavnice duga 46.334.065.000 Neto finansiranje 45.784.730.463

PRIMANjA BUDžETA UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA 650.174.345.330 1. Poreski prihodi 606.464.945.330 1.1. Porez na dohodak građana 7111 76.046.578.536 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 36.087.100.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 315.642.230.983 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 88.772.636.552 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 222.762.917.431 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 4.106.677.000 1.4. Akcize 717 102.314.935.811 – Akcize na derivate nafte 52.692.191.943 – Akcize na duvanske prerađevine 39.391.250.287 – Ostale akcize 10.231.493.581 11.5. Carine 715 70.447.700.000 11.6. Ostali poreski prihodi 5.926.400.000 . 2. Neporeski prihodi 43.709.400.000 – Takse 14.733.303.675 – Novčane kazne   7.585.503.675 – Prihodi od igara na sreću   3.072.063.675 – Ostali neporeski prihodi   18.318.528.975

IZDACI BUDžETA UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 695.959.075.793 1. Tekući rashodi 4 615.104.546.182 1.1. Rashodi za zaposlene 41 177.614.004.285 – Plate zaposlenih 411 139.401.655.331 – Doprinosi na teret poslodavca 412 27.251.596.512 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10.960.752.442 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 45.900.255.977 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 16.437.220.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.292.338.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.324.811.000 – Otplata kamata po garancijama 443 2.469.071.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 351.000.000 1.4. Subvencije 45 48.469.384.610 – Subvencije u privredi 3.991.800.000 – Subvencije u poljoprivredi 24.986.506.666 – Subvencije za železnicu 11.108.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 2.641.000.000 – Subvencije za kulturu 945.690.000 – Ostale subvencije 4.796.387.944 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 440.319.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 68.407.577.999 – Transferi opštinama i gradovima 36.138.600.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.084.341.000 – Ostali transferi 8.184.636.999 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 178.681.549.796 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 137.921.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 15.614.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 20.057.900.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje 4.000.000.000 – Ostali transferi 1.088.649.796 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 68.119.321.000 – Tranzicioni fond 7.300.000.000 – Dečja zaštita 25.600.500.000 – Boračko – invalidska zaštita 15.005.788.000 – Socijalna zaštita 11.627.350.000 – Učenički standard 1.608.158.000 – Studentski standard 2.813.558.000 – Fond za mlade talente 409.000.000 – Sportske stipendije 610.000.000 – Izbegla i raseljena lica 886.444.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 2.258.523.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 11.034.913.514 – Sredstva rezervi 499 1.799.018.555 – Ostali tekući rashodi 9.235.894.960 2. Kapitalni izdaci 5 58.958.087.611 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 28.449.425.168 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 30.508.662.443 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 21.896.442.000

OTPLATA DUGA

Izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima 1. Otplata duga 61 46.334.065.000 1.1 Otplata duga domaćim kreditorima 611 36.635.841.000 1.2 Otplata duga stranim kreditorima 612 6.360.865.000 1.3 Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 3.337.359.000”

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

,,Potrebna sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 1. ovog zakona i sadrži budžetski deficit (23.888.288.463 dinara), izdatke za nabavku finansijske imovine (21.896.442.000 dinara) i izdatke po osnovu otplate glavnice duga (46.334.065.000 dinara), iznose 92.118.795.463 dinara i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija, finansijske imovine budžeta i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

,,A. U 2008. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 88.207.850.000 dinara (80.000.000 USD; 60.000.000 CHF i 967.313.855 EUR), i to:

Red. br.   IZNOS Valuta     Dinar Originalna I. Svetskoj banci 4.882.400.000 USD 80.000.000 1. JP ,,Železnice Srbije’’ 4.882.400.000 USD 80.000.000 II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 15.770.000.000 EUR 190.000.000 1. JP ,,Putevi Srbije’’ – Sanacija mosta Gazela i Sektor A: Batajnica – Dobanovci obilaznice oko Beograda 6.640.000.000 EUR 80.000.000 2. Lokalna samouprava – Rekonstrukcija komunalne infrastrukture 830.000.000 EUR 10.000.000 3. JP ,,Železnice Srbije’’ – Vozna sredstva 8.300.000.000 EUR 100.000.000         III. Evropskoj investicionoj banci 27.058.000.000 EUR 326.000.000 1. JP ,,Putevi Srbije’’ – Obilaznica oko Beograda, Sektor A: Batajnica – Dobanovci 4.980.000.000 EUR 60.000.000 2. JP ,,Železnice Srbije’’ – Koridor deset 8.300.000.000 EUR 100.000.000 3. JP ,,Putevi Srbije’’ – Rehabilitacija puteva i mostova B2 2.739.000.000 EUR 33.000.000 4. JP ,,Putevi Srbije’’ – Sanacija mosta Gazela 2.739.000.000 EUR 33.000.000 5. JP ,,Putevi Srbije’’ – Obilaznica oko Beograda, Sektor B: Dobanovci – Bubanj potok 3.320.000.000 EUR 40.000.000 6. JP ,,Putevi Srbije’’ – Niš – Dimitrovgrad izgradnja i rehabilitacija puta 4.980.000.000 EUR 60.000.000 IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 10.458.000.000 EUR 126.000.000 1. JP EPS – Rehabilitacija ugljenokopa za JP TE ,,Nikola Tesla’’ i instalacija novog sistema za skladištenje pepela za JP TE ,,Kostolac’’ (mere zaštite životne sredine) 2.988.000.000 EUR 36.000.000 2. Lokalna samouprava – Program vodosnadbevanja i kanalizacije 1.660.000.000 EUR 20.000.000 3. JP EPS i JP EMS – Mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru 5.810.000.000 EUR 70.000.000 V . Stranim vladama 7.001.050.000 EUR 84.350.000 1. Vlada Španije 3.071.000.000 EUR 37.000.000 1.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – Nabavka teretnih i putničkih vozova 3.071.000.000 EUR 37.000.000 2. Vlada Nemačke 3.735.000.000 EUR 45.000.000 2.1 JP ,,Železnice Srbije’’ – modernizacija i elektrifikacija pruge 3.735.000.000 EUR 45.000.000 3. Vlada Republike Austrije 195.050.000 EUR 2.350.000 3.1 Opština Kruševac – Ekološki projekat sanacije deponije u Srnju i eksploatacije biogasa 195.050.000 EUR 2.350.000 VI. EUROFIMA 3.038.400.000 CHF 60.000.000 1. JP ,,Železnice Srbije’’ 3.038.400.000 CHF 60.000.000 VII. Poslovnim bankama 20.000.000.000 EUR 240.963.855 1. JP ,,Putevi Srbije’’ za refinansiranje dospelih obaveza 20.000.000.000 EUR 240.963.855 UKUPNO: 88.207.850.000 USD 80.000.000 CHF 60.000.000 EUR 967.313.855

B. Republika Srbija će u 2008. godini odobriti projektne zajmove u ukupnom iznosu od 67.367.872.000 dinara (13.200.000 SDR; 730.700.000 EUR i 90.000.000 USD), i to sa:

Red. br.   IZNOS Valuta     Dinar Originalna I. Svetskom bankom 24.664.372.000 SDR 13.200.000     EUR 216.200.000 USD 90.000.000 1. Regionalni razvoj Bora 2.630.436.000 SDR 6.600.000 EUR 24.300.000 2. Energetska efikasnost u Srbiji 1.717.436.000 SDR 6.600.000 EUR 13.300.000 3. Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 3.054.400.000 EUR 36.800.000 4. Rekonstrukcija saobraćaja 3.054.400.000 EUR 36.800.000 5. Reforma poljoprivrede u tranziciji 1.037.500.000 EUR 12.500.000 6. Restrukturiranje JP PEU ,,Resavica’’ 2.441.200.000 USD 40.000.000 7. Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 2.656.000.000 EUR 32.000.000 8. Projekti Nacionalnog investicionog plana 4.150.000.000 EUR 50.000.000    Razvoj privatnog i finansijskog sektora 3.051.500.000  USD 50.000.000 10. Dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji 871.500.000 EUR 10.500.000 II. Evropskom bankom za obnovu i razvoj 4.150.000.000 EUR 50.000.000 1. Projekti Nacionalnog investicionog plana 4.150.000.000 EUR 50.000.000 III. Evropskom investicionom bankom 18.094.000.000 EUR 218.000.000 1. Klinički centri I. 6.640.000.000 EUR 80.000.000 2. Klinički centri II. 5.810.000.000 EUR 70.000.000 3. Institut Torlak Beograd 1.494.000.000 EUR 18.000.000 4. Projekti Nacionalnog investicionog plana 4.150.000.000 EUR 50.000.000 IV. Bankom za razvoj Saveta Evrope 7.470.000.000 EUR 90.000.000 1. Izgradnja stanova za izbeglice 830.000.000 EUR 10.000.000 2. Sanacija klizišta I. 830.000.000 EUR 10.000.000 3. Sanacija klizišta II. 1.660.000.000 EUR 20.000.000 4. Sanacija klizišta III. 4.150.000.000 EUR 50.000.000 V. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 3.818.000.000 EUR 46.000.000 1. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije 2.075.000.000 EUR 25.000.000 2. Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV. 1.743.000.000 EUR 21.000.000 VI. Stranim vladama 8.134.000.000 EUR 98.000.000 1. Vlada Španije 664.000.000 EUR 8.000.000 2. Vlada Japana 4.980.000.000 EUR 60.000.000 3. Vlada Republike Italije 2.490.000.000 EUR 30.000.000 VII. Komercijalnom bankom ad Beograd 1.037.500.000 EUR 12.500.000 1. Kupovina zgrade za ambasadu Republike Srbije u Briselu 1.037.500.000 EUR 12.500.000 UKUPNO: 67.367.872.000 SDR 13.200.000 EUR 730.700.000 USD 90.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31. avgusta 2008. godine iznosi 667.371.010.840 dinara (8.730.171.955 EUR), od čega:

I. Stanje javnog duga u domaćoj valuti u iznosu od 19.937.651.802 dinara (260.813.139 EUR), i to po osnovu:

1. UNUTRAŠNjI DUG

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.08.2008. Stanje duga u dinarima 31.08.2008. 1. Dugoročne hartije od vrednosti(Obaveze prema NBS) 139.986.029 10.701.120.000 2. Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – poljoprivrednicima 80.154.443 6.127.342.282 3. Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – fond zaposlenih 9.871.766 754.639.284 4. Kratkoročne hartije od vrednosti 24.986.853 1.910.100.000 5. Stara devizna štednja – NBS 5.814.048 444.450.236 UKUPNO ZADUŽENjE U DOMAĆOJ VALUTI 260.813.139 19.937.651.802

II. Stanje javnog duga u stranoj valuti u iznosu od 647.433.359.038 dinara (8.469.358.816 EUR), i to:

1. Po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 599.123.475.116 dinara (7.837.396.104 EUR), od čega :

1. DIREKTNE OBAVEZE

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.08.2008. Stanje duga u dinarima 31.08.2008. Obaveze prema Komercijalnoj banci AD Beograd ( kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) 12.500.000 955.552.500 Stara devizna štednja – građani 2.870.907.646 219.464.238.262 Stara devizna štednja – banke 63.841.305 4.880.297.452 Zajam za privredni razvoj 8.682.797 663.749.490 1. UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG U STRANOJ VALUTI 2.955.931.748 225.963.837.704   IBRD A 413.167.931 31.584.291.913   IBRD B 785.146.292 60.019.880.176   IBRD C 397.230.854 30.365.994.882 2. UKUPNO IBRD KREDITI 1.595.545.077 121.970.166.971 IDA – SAC- 3599 – YFKredit za strukturno prilagođavanje 59.109.625 4.518.588.000 IDA – SACII-4017-YFDrugi kredit za strukturno prilagođavanje 32.057.653 2.450.621.600 IDA – PFSACI – 3643-YFKredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 72.529.108 5.544.429.600 IDA – PFSACII-3780-YFDrugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 62.517.748 4.779.119.200 IDA – SOSAC – 3750 – YFProjekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 64.328.313 4.917.526.400 IDA – MOES – 3636-YFProjekat razvoja školstva 7.911.323 604.774.763 IDA – TTFSE – 3651 – YFProjekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 4.638.159 354.560.353 IDA – SMEECA – 3693 – YFProjekat omogućavanja finansiranja izvoza 8.887.997 679.435.807 IDA – 3723-YFProjekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća 8.212.477 627.796.204 IDA – LABORLIL-3753-YFProjekat promocije zapošljavanja 1.895.615 144.908.805 IDA – HIP-3768-YFProjekat zdravstva 14.943.882 1.142.373.086 IDA – 3908-YFProjekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 10.822.100 827.286.799 IDA – 3870-YFProjekat energetske efikasnosti u Srbiji 14.134.649 1.080.511.941 IDA – 4071-YFProjekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 2.103.156 160.774.111 IDA – 4105-YFProjekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 1.116.579 85.355.956 IDA – 4131-YFPrvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 40.471.455 3.093.808.000 IDA – 3909-YFProjekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 29.876.408 2.283.878.090 3. UKUPNO IDA KREDITI 435.556.247 33.295.748.715 EIB – Obnova regionalnih bolnica 50.000.000 3.822.210.000 EIB – Projekat obnove škola 21.200.000 1.620.617.040 EIB – Apex Global I. 3.690.012 282.080.045 EIB – Apex Global II. 14.722.934 1.125.482.920 4. UKUPNO EIB KREDITI 89.612.946 6.850.390.005 EU 55 – Makroekonomska pomoć 49.500.000 3.783.987.900 Pariski klub 1.657.295.293 126.690.612.826 Londonski klub 728.788.082 55.711.621.879 Vlada Republike Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 33.250.000 2.541.769.650 Vlada Švajcarske – Upis kapitala SRJ u EBRD 6.898.720 527.367.131 CEB – rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 9.600.000 733.864.320 KfW – Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III. CEB – reprogramirani zajam 10.604.852 810.679.413 CEB – Klizišta I. (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) 4.000.000 305.776.800 5. UKUPNO OSTALI KREDITORI 2.499.936.947 191.105.679.919 UKUPNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI (direktne obaveze) 7.576.582.965 579.185.823.314

2. Po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 68.247.535.724 dinara (892.775.851 EUR), od čega:

2. INDIREKTNE OBAVEZE

Red. br. NAZIV DUGA Stanje duga u EUR 31.08.2008. Stanje duga u dinarima 31.08.2008.   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 45.040.415 3.443.078.478   EBRD – ŽELEZNICE SRBIJE – Sanacija koridora X 44.035.093 3.366.227.436   EBRD – PUTEVI SRBIJE – Dogradnja koridora X 62.181.820 4.753.439.484   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II. 23.419.755 1.790.304.413   EBRD – NIŠ – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda 3.732.404 285.320.622   EBRD – NOVI SAD – Unapređenje vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda 1.120.419 85.649.531   EBRD – KRAGUJEVAC – Unapređenje sistema vodosnabdevanja 2.662.598 203.540.162   EBRD – Kontrola leta 308.200 23.560.102   EBRD – SUBOTICA – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 3.563.274 272.391.652 EBRD – PUTEVI SRBIJE – Autoput Bg-NS i most kod Beške 19.406.181 1.483.489.982   EBRD – ŽELEZNICE SRBIJE – Vozna sredstva 16.849.210 1.288.024.413 1. UKUPNO EBRD KREDITI 222.319.369 16.995.026.275 EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture 67.872.043 5.188.424.030 EIB – PUTEVI SRBIJE – Rehabilitacija postojećih puteva 95.000.000 7.262.199.000 EIB – EPS – Rekonstrukcija energetskog sistema 20.500.000 1.567.106.100 EIB – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra 45.276.711 3.461.141.951 EIB – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja 34.354.839 2.626.228.160 EIB – AERODROM ,,NIKOLA TESLA’’ Hitna sanacija saobraćaja 12.806.452 978.978.949 EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova 19.980.246 1.527.373.958 EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova 2.952.461 225.698.528 EIB – EPS – Uređaji za energetski sistem 19.600.000 1.498.306.320 EIB – PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B 51.800.000 3.959.809.560 EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja EIB – Kontrola leta 4.600.000 351.643.320 2. UKUPNO EIB KREDITI 374.742.752 28.646.909.876 KfW 1 – EPS – Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla 28.405.104 2.171.405.471 KfW 2 – EPS – Nabavka opreme za Tamnavu 2.569.294 196.407.647 KfW 3 – EPS – Rehabilitacija HE Bajina Bašta 9.938.385 759.731.857 3. UKUPNO KfW KREDITI 40.912.783 3.127.544.975 EU – EPS – Reprogram EIB kredita 2.483.107 189.819.153 EU – ŽELEZNICE SRBIJE – Reprogram EIB kredita 35.768.623 2.734.303.773 EU – PUTEVI SRBIJE – Reprogram EIB kredita 185.544.881 14.183.829.994 4. UKUPNO EU 225 KREDITI 223.796.611 17.107.952.920 5. Vlada Republike Poljske – EPS – Obnova elektroprivrede Srbije 29.231.870 2.234.606.899 6. IDA – 4090-YFProgram energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju 1.772.466 135.494.779 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE 892.775.851 68.247.535.724 UKUPNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI (direktne + indirektne obaveze) 8.469.358.816 647.433.359.038 UKUPNO STANjE DUGA 8.730.171.955 667.371.010.840”

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

,,Sredstva za pokriće izdataka budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina za 2008. godinu obezbeđuju se, i to iz:

– dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina u skladu sa zakonom.

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju se sredstva, i to:

– za rashode za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina u skladu sa zakonom u iznosu od 23.281.007.000 dinara;

– za finansiranje dela programa u oblasti kulture u iznosu od 803.334.000 dinara;

– za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, koja se prenose budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine preko nadležnog državnog organa za Nacionalni investicioni plan i kroz ostale projekte Nacionalnog investicionog plana.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina iz stava 2. alineja 1. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodina isplaćuje plate iz stava 2. alineja 1. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.”

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

,,Sredstva budžeta u iznosu od 623.233.827.601 dinar i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 49.895.486.168 dinara iskazana u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređuju se po korisnicima, i to:

TABELA I

Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

,,Sredstva budžeta u iznosu od 119.059.313.192 dinara i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 35.830.914.778 dinara iskazana u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa, raspoređuju se po programskoj klasifikaciji, i to:

TABELA II

Član 7.

Posle člana 11. dodaje se član 11a, koji glasi:

,,Član 11a

Izuzetno, Vlada može da odluči o otpisu, odnosno pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budžeta Republike, u kapital dužnika – pravnog lica.”

Član 8.

Član 23. menja se i glasi:

,,Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2008. godini po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.13 – Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 27.000.000 dinara;

– Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 22.545.875.209 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 650.000.000 dinara; Glava 14.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 2.048.838.367 dinara; Glava 14.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 56.000.000 dinara; Glava 14.4 – Uprava za šume, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 285.000.000 dinara;

– Razdeo 15 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 3.900.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 200.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 3.250.000.000 dinara; funkcija 412 Opšti poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 900.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 7.300.000.000 dinara; funkcija 473 Turizam, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.098.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 300.000.000 dinara; funkcija 474 Višenamenski razvojni projekti, ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 2.000.000.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.850.000.000 dinara;

– Razdeo 17 – Ministarstvo za infrastrukturu, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 11.108.000.000 dinara;

– Razdeo 21 – Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 201.159.645 dinara; – Razdeo 23 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge u iznosu od 1.217.622.384 dinara namenjena je za programe i projekte u kulturi; ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za deo sredstava u iznosu od 445.690.000 dinara; ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 216.000.000 dinara.’’

Član 9.

U ukupan iznos sredstava utvrđen ovim zakonom uračunata su i sredstva stavljena na raspolaganje direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu (,,Službeni glasnik RS’’, broj 123/07).

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije’’.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budžete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budžet, na predlog Vlade.

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sadržan je i u članu 43. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđeno da se dopunskim budžetom vrši usklađivanje primanja i izdataka budžeta.

II. OSNOVNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU BUDžETA ZA 2008. GODINU

Rebalans budžeta Republike Srbije za 2008. godinu zasniva se na ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim rezultatima u periodu januar-jul 2008. godine, na revidiranim makroekonomskim i fiskalnim projekcijama za 2008. godinu i planiranoj ekonomskoj i fiskalnoj politici do kraja 2008. godine.

Ekonomska kretanja u periodu januar – jul 2008. godine

Makroekonomska kretanja, u periodu januar-jul 2008. godine obeležavaju pozitivne tendencije vezane za visoki rast privredne aktivnosti, izvoza i uvoza, kao i rast zarada u skladu sa rastom produktivnosti. U proteklom delu 2008. godine ostvarena stopa inflacije bila je veća od projektovane, a zabeleženo je i pogoršanje salda tekućih transakcija.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast BDP u prvom kvartalu 2008. godine iznosio je 8,2%, u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Realni rast BDP u drugom kvartalu 2008. godine procenjuje se na oko 7,5%. Kretanja ostalih makroekonomskih indikatora za prvih sedam meseci 2008. godine data su u tabeli 1.

Tabela 1. Ekonomski indikatori u proteklom delu 2008. godine

  Stopa rasta, u % I-VII 2008 I-VII 2007 Inflacija, avgust 2008/decembar 2007. godine 6,5 -bazna inflacija 6,8 Međugodišnja inflacija, avgust 2008/avgust 2007. godine 10,5 Industrijska proizvodnja, fizički obim 4,2 -Prerađivačka industrija 4,3 Realni promet u trgovini na malo 5,9 Turizam, noćenja 0,0 Vrednost građevinskih radova1, stalne cene 9,7 Obim saobraćajnih usluga1 5,1 Obim poštanskih aktivnosti i telekomunikacija1 59 Prosečna neto zarada, ukupno, realni rast 4,2 Broj zaposlenih, ukupno -0,1   Mil. evra I-VII 2008 Izvoz robe 4,383.0 Uvoz robe 9,200.7 Spoljnotrgovinski deficit -4,817.7 Neto priliv stranih direktnih investicija2 1,511.1 Prihodi od privatizacije 319.0 Devizne rezerve NBS, kraj avgusta 9,501.0 Devizna štednja stanovništva, kraj jula 5,576.5 1 I-VI 2008/I-VI 2007. godine 2 Preliminarni podatak NBS. Za preračunavanje iz dolara u evre korišćen je prosečan odnos dolara prema evru u periodu januar-jul 2008. godine. Izvor: RZS, NBS, Agencija za privatizaciju

Ekonomski izgledi za 2008. godinu

Osnovni ciljevi ekonomske politike Vlade Republike Srbije su:

Dinamičan privredni rast

Rast zaposlenosti i standarda stanovništva

Ravnomerniji regionalni razvoj.

U skladu sa ovim ciljevima makroekonomska politika u drugom delu 2008. godine biće usmerena na održavanje makroekonomske stabilnosti i povoljnog ambijenta za investicione aktivnosti, što će doprineti ostvarivanju dugoročno održivih visokih stopa privrednog rasta.

U drugom delu 2008. godine očekuje se nastavak pozitivnih makroekonomskih trendova – visok rast BDP, izvoza i ostvarivanje jednocifrene stope inflacije.

Na bazi ostvarenih makroekonomskih kretanja u proteklom delu 2008. godine, a uzimajući u obzir planiranu makroekonomsku politiku i politiku strukturnih promena, kao i kretanja u međunarodnom okruženju, za 2008. godinu procenjuje se realni rast BDP od 7% i rast cena na malo od 9,5%. U skladu sa ovim osnovnim makroekonomskim parametrima revidirana je projekcija prihoda i rashoda budžeta za 2008. godinu.

U narednoj tabeli data je projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora za 2008. godinu.

Tabela 2. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2008. godinu

2008 Bruto domaći proizvod, mlrd dinara, tekuće cene 2.773,8 Realni rast BDP, u % 7,0 Rast izvoza robe i usluga, u %, EUR 19,5 Rast uvoza robe i usluga, u %, EUR 22,1 Deficit tekućeg računa, % BDP -18,3 Realni rast investicija u osnovna sredstva, u % 12,3 Inflacija, kraj godine, u % 9,5 Rast prosečnog broja zaposlenih, u % 0,1 Realni rast prosečne neto zarade, u % 6,0 Rast produktivnosti rada, u % 6,9

Izvor: MFIN

Posmatrano po sektorima privrede, najveći doprinos rastu BDP daće sektor usluga, što je nastavak trenda iz ranijeg perioda, dok će na strani tražnje rast biti determinisan rastom potrošnje domaćinstava i investicijama u osnovna sredstva.

Projekcija inflacije u 2008. godini od 9,5% usklađena je sa ciljevima monetarne politike. Očekuje se relativno stabilan kurs dinara prema evru, stabilizacija cene sirove nafte na svetskom tržištu i kontrola rasta cena u javnom sektoru.

Za ostvarivanje projektovanih makroekonomskih indikatora za 2008. godinu neophodno je vođenje čvrste fiskalne i monetarne politike i ubrzavanje strukturnih reformi. Do kraja 2008. godine posebna pažnja posvetiće se sledećim merama ekonomske politike i strukturnim reformama:

Jačanje privatnog sektora kroz dovršetak privatizacije postojećih preduzeća i otvaranje novih preduzeća, koja će kreirati nove investicije, izvoz i nova radna mesta;

Unapređenje poslovne klime i stvaranje konkurentnog ambijenta kao preduslova za nove investicije i promenu proizvodne strukture;

Razvoj tržišnih institucija i unapređenje antimonopolske politike;

Efikasna kontrola plata u javnim preduzećima i državnom sektoru;

Jačanje finansijske discipline.

Cilj navedenih mera ekonomske i strukturne politike jeste stvaranje uslova za visoki rast investicija u osnovna sredstva na strani tražnje, što će omogućiti rast izvoza u narednom periodu, a time i redukovanje spoljnotrgovinskog deficita i nezaposlenosti u Srbiji.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU

Povećanje prihoda

Prilikom donošenja budžeta Republike Srbije za 2008. godinu planirani su prihodi budžeta u iznosu od 639.600,3 mil. dinara, od čega poreski prihodi iznose 596.179,1 mil. dinara ili 93,2%, a neporeski prihodi i primanja iznose 43.421,1 mil. dinara ili 6,8% ukupnih prihoda budžeta Republike Srbije. Na osnovu kretanja prihoda budžeta u periodu januar – avgust 2008. godine, procenjeno je da će prihodi do kraja 2008. godine biti ostvareni u većem iznosu u odnosu na planirane Zakonom. Imajući u vidu veće ostvarenje prihoda u odnosu na prihode utvrđene Zakonom, neophodno je izvršiti usklađivanje izdataka sa procenjenim prihodima budžeta.

Takođe, u skladu sa članom 34. stav 7. Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br.42/02, 97/04, 76/05, 79/05 i 62/06), ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Republičke radiodifuzne agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi veći od ostvarenih rashoda, predviđeno je da se razlika sredstava uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije i raspoređuje se na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite. U skladu sa tim u budžet je uplaćeno 298,0 mil. dinara.

Povećanje rashoda

Vlada je utvrdila prioritete budžetske potrošnje, na osnovu kojih je sagledano neophodno povećanje rashoda i izdataka do kraja 2008. godine, kako bi se obezbedilo njihovo redovno izvršavanje.

Penzije

Uredbom Vlade o vanrednom povećanju penzija, utvrđeno je da se penzije povećaju za 10%, od isplate za oktobar 2008. godine, uz istovremeno redovno usklađivanje penzija, u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Potrebna dodatna sredstva za penzije (civilne i vojne) po osnovu navedenog povećanja i redovnog usklađivanja ukupno iznose 12.658,5 mil. dinara.

Nakon stupanja na snagu Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 65/08) 5. jula 2008. godine, potrebno je obezbediti uslove za nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka kod direktnih korisnika budžetskih sredstava kod kojih je došlo do promena u nadležnostima i kod novoobrazovanih ministarstava.

Zakonom o ministarstvima su, između ostalog, predviđene sledeće promene, koje su bitne za izvršavanje rashoda i izdataka opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07), i to:

– formiranjem novog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja preuzeta je nadležnost Ministarstva zaštite životne sredine i proširena sa funkcijom 620 – Razvoj zajednice, za koju su sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu utvrđena u okviru iste funkcije u Ministarstvu za infrastrukturu;

– prestaje sa radom Služba za ljudska i manjinska prava čiju nadležnost preuzima novoobrazovano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;

– formiranjem novog Ministarstva za ljudska i manjinska prava preuzima se nadležnost u oblasti položaja pripadnika nacionalnih manjina i vođenja registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina, za koju su sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu utvrđena u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

– prestaje sa radom Kancelarija za Nacionalni investicioni plan čiju nadležnost preuzima novoobrazovano Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan;

– prestaje sa radom Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave čiju nadležnost u celini preuzima Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan;

– prestaje sa radom Uprava za poljoprivredno zemljište čiju nadležnost preuzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

– počinje sa radom Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

– počinje sa radom Uprava za rodnu ravnopravnost, kao organ u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike;

– Ministarstvo nauke nastavlja rad kao Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i

– Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo nastavlja rad kao Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo.

Uredbom o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS“, broj 71/08), osnovana je kao služba Vlade Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, za čije redovno finansiranje je neophodno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Odlukom o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08) izabrana su četiri potpredsednika Vlade i to: prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova, potpredsednik Vlade i ministar nauke zadužen za evropske integracije, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja zadužen za privredni razvoj i potpredsednik Vlade zadužen za socijalnu politiku i društvene delatnosti. U skladu sa tim, potrebno je obezbediti sredstva u budžetu za funkcionisanje kabineta potpresednika.

Realizacija Nacionalnog investicionog plana, po pojedinim projektima, u periodu januar-avgust 2008. godine, ukazuje da se dinamika izvršenja pojedinih projekta ne odvija u skladu sa utvrđenim rasporedom sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, zbog čega je neophodno preusmeriti sredstva sa projekata čija realizacija nije započeta ili je znatno sporija od predviđene dinamike na projekte za koje se procenjuje da mogu biti završeni do kraja 2008. godine.

Pored toga, ocenjeno je da pojedini projekti ne mogu biti realizovani, jer nisu blagovremeno ratifikovani sporazumi o zajmovima namenjeni za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, iz kojih razloga je takođe potrebno da se izvrši preraspodela sredstava po projektima i to prema onim korisnicima i projektima koji mogu da se realizuju.

Do kraja 2008. godine, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za subvencije u poljoprivredi, u ukupnom iznosu od 6.988,3 mil. dinara, u cilju sprovođenja sledećih propisa, i to:

Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini („Službeni glasnik RS“, br. 29/08 i 37/08), nedostajuća sredstva za ove namene iznose 5.997,3 mil. dinara;

Uredbe o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2008. godini („Službeni glasnik RS“, broj 51/08), nedostajuća sredstva za ove namene iznose 892,0 mil. dinara;

Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 21/08), nedostajuća sredstva za ove namene iznose 95,8 mil. dinara i

Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2008. godini („Službeni glasnik RS“, broj 23/08), nedostajuća sredstva za ove namene iznose 3,2 mil. dinara.

Naime, relativno kasno donošenje uredbi koje regulišu uslove i način podnošenja zahteva za ostvarenje pojedinačnih subvencija, proširivanje kruga korisnika i na pravna lica, a i iznenađujuće povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u 2008. godini (417.000 korisnika, što je za oko 70.000 više u odnosu na 2007. godinu), dovelo je do uvećanih obaveza prema korisnicima sredstava subvencija u odnosu na sredstva opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Rebalansom budžeta neophodno je obezbediti dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.300,0 mil. dinara, za saobraćajnice od nacionalnog značaja – obilaznica oko Beograda, deonica Dobanovci – Bubanj Potok, sektori 1,2,3,4,5 i 6, kao i za izgradnju autoputa na deonicama Niš – Dimitrovgrad i Leskovac – Preševo.

Privlačenje direktnih investicija u automobilsku industriju

Imajući u vidu značaj projekta o zaključivanju ugovora o zajedničkom ulaganju sa FIAT-om – Zastava, potrebno je na ime osnivačkog uloga i za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS“, br. 56/06, 50/07 i 70/08), obezbediti sredstva u 2008. godini, u iznosu od 1.970,0 mil. dinara. Naime, ovom uredbom utvrđeno je da se sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja, odnose naročito na privlačenje direktnih investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija.

Tekuća budžetska rezerva

Izvesno je da se do kraja 2008. godine, moraju obezbediti dodatna sredstva za tekuću budžetsku rezervu, koja su neophodna za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne, s obzirom da su sredstva planirana za tekuću budžetsku rezervu Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, uglavnom iskorišćena za predsedničke i parlamentarne izbore (2.905,0 mil. dinara).

Izvršenje sudskih presuda – prinudna naplata

U proteklom delu godine značajno je povećan broj sudskih presuda koje se prinudno izvršavaju umanjivanjem odgovarajućih aproprijacija budžetskih korisnika. U prvih šest meseci ove godine izvršeno je ukupno 42.346 naloga prinudne naplate u ukupnom iznosu od 2.539,5 mil. dinara. Kako dalje prinudno izvršenje sudskih presuda ne bi ugrozilo redovno funkcionisanje korisnika potrebno je obezbediti dodatna sredstva na aproprijacijama novčane kazne i penali po rešenjima sudova i naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnog organa.

Uštede u izvršavanju rashoda

Pojedini budžetski korisnici ostvarili su uštede u izvršavanju rashoda u periodu januar – avgust 2008. godine, što je stvorilo dodatni prostor za niže rashode po pojedinim aproprijacijama do kraja godine, a koji mogu da se prerasporede na druge aproprijacije, odnosno budžetskim korisnicima koji imaju povećane aktivnosti ili nove nadležnosti.

IV. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA BUDžETA ZA 2008. GODINU

Primanja budžeta Republike Srbije za 2008. godinu planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu u iznosu od 639,6 milijardi dinara. Ovim predlogom rebalansa predviđaju se primanja u iznosu od 649,7 milijardi dinara, odnosno za 1,6% više u odnosu na prvobitni plan. Novi plan primanja budžeta sačinjen je polazeći od sledećeg:

– dalji nastavak pozitivnog trenda u kretanju makroekonomskih varijabli u 2008. godini;

– ostvarena naplata prihoda u prvih osam meseci 2008. godine;

Ukupna primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, iskazani su u Tabeli 3.

Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije

iznos u dinarima

  Plan za 2008. godinu Povećanje / Smanjenje Novi plan za 2008. godinu I. Primanja budžeta 639.600.289.635 10.574.055.695 650.174.345.330 II. Izdaci budžeta i nabavka finansijske imovine 680.548.763.862 15.410.311.931 695.959.075.793 III. Rezultat (I – II) -40.948.474.227 -4.836.256.236 -45.784.730.463

Tabela 4. Finansiranje budžeta Republike Srbije

iznos u dinarima

  Plan za 2008. godinu Povećanje / Smanjenje Novi plan za 2008. godinu Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 89.306.246.227 2.812.549.236 92.118.795.463 Otplata glavnice duga 48.357.772.000 -2.023.707.000 46.334.065.000 Neto finansiranje 40.948.474.227 4.836.256.236 45.784.730.463

Deficit za 2008. godinu planira se u iznosu od 45.784,7 mil. dinara. Potrebna sredstva za finansiranje deficita i izdataka po osnovu otplate duga iznose 92.118,8 mil. dinara i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija, finansijske imovine budžeta i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti.

Obrazloženje strukture primanja budžeta

Tabela 5. Prihodi budžeta Republike Srbije

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA   650.174.345.330 1. Poreski prihodi   606.464.945.330 1.1. Porez na dohodak građana 7111 76.046.578.536 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 36.087.100.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 315.642.230.983 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 88.772.636.552 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 222.762.917.431 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 4.106.677.000 1.4. Akcize 717 102.314.935.811 – Akcize na derivate nafte 52.692.191.943 – Akcize na duvanske prerađevine 39.391.250.287 – Ostale akcize 10.231.493.581 1.5. Carine 715 70.447.700.000 1.6. Ostali poreski prihodi 5.926.400.000 2. Neporeski prihodi 43.709.400.000 – Takse 14.733.303.675 – Novčane kazne   7.585.503.675 – Prihodi od igara na sreću   3.072.063.675 – Ostali neporeski prihodi   18.318.528.975

Tokom prvih osam meseci 2008. godine zadržana je stabilnost u naplati budžetskih prihoda, kao rezultat zaokruženog fiskalnog sistema, reformi koje su sprovedene u proteklom periodu i konzistentne, srednjoročno održive makroekonomske i fiskalne politike. Kretanje najvažnijih makroekonomskih indikatora ima pozitivan efekat na rast budžetskih prihoda. Sa druge strane i mere fiskalne politike pozitivno su delovale na kretanja u realnom sektoru.

Predložene promene u visini i strukturi prihoda nisu velikog obima i rezultat su pre svega kretanja u naplati tokom prvih osam meseci 2008. godine. Za razliku od 2007. godine u tekućoj godini nema prihoda od licence za mobilnu telefoniju, i samim tim je izmenjen i odnos poreskih i neporeskih prihoda u strukturi ukupnih budžetskih prihoda u odnosu na 2007. godinu. Ovim predlogom rebalansa taj odnos nije značajnije promenjen u odnosu na Zakon o budžetu za 2008. godinu.

Naplata PDV, kao najznačajnijeg poreskog prihoda budžeta Republike se stabilizovala, kako sa stanovišta odnosa prihoda od PDV i BDP, tako i sa stanovišta učešća ovog poreskog oblika u ukupnim budžetskim prihodima. Sa druge strane zadržana je redovnost u izvršavanju povraćaja po osnovu PDV, što dodatno doprinosi stabilnosti i normalnom odvijanju privrednih aktivnosti. Takođe, nastavljena je efikasna naplata zaostalog duga po osnovu poreza na promet.

Na kretanje prihoda od PDV od velikog je uticaja kako kretanje uvoza, tako i kretanje izvoza. Ovo iz razloga što veći uvoz znači istovremeno i veći prihod od ovog poreskog oblika. Sa druge strane, visoka stopa rasta izvoza od 21,7%, izraženog u evrima, za prvih sedam meseci, znači istovremeno i povećanje povraćaja izvoznoj privredi, odnosno smanjenje prihoda po osnovu PDV. Promena strukture uvoza ka većem udelu kapitalnih i intermedijarnih dobara, uz istovremeno smanjenje učešća uvoza netrajnih potrošnih dobara takođe ima uticaj na visinu prihoda po osnovu PDV. Usled toga predloženo je i smanjenje prihoda po osnovu domaćeg PDV za 11% u odnosu na Zakon o budžetu za 2008. godinu. Sa druge strane prisutan je i znatan rast uvoza od 24,2%, izražen u evrima, što je uslovilo bolju naplatu uvoznog PDV od prvobitno projektovanog. Ovim predlogom predviđeno je povećanje po tom osnovu za 8,2%.

Novi plan prihoda od PDV iznosi 315,6 mlrd. dinara i zasniva se na napred iznetim elementima, od kojih su najznačajnija kretanja u sektoru spoljnotrgovinske razmene, gde se beleži značajno povećanje povraćaja izvoznoj privredi. PDV i dalje zadržava najznačajnije učešće u strukturi budžetskih prihoda i ono je projektovano na nivou od 48,5%.

Projekcija prihoda od carina je u direktnoj korelaciji sa obimom i strukturom uvoza. U skladu sa kretanjem prihoda po osnovu PDV iz uvoza prisutan je i rast prihoda od carina. Novi plan prihoda od carina iznosi 70,4 mlrd. dinara i predstavlja nominalno povećanje od 22,8% u odnosu na naplatu u 2007. godini i povećanje od 14,4% u odnosu na prihode predviđene Zakonom o budžetu za 2008. godinu. Planirano je da prihodi od carina učestvuju sa 10,8% u ukupnim prihodima.

Indeksacija visine akciza sa rastom cena na malo je izvršena, početkom godine i kao mera je neophodna radi očuvanja realne vrednosti prihoda budžeta po ovom osnovu. Međutim, za prvih osam meseci i pored indeksacije prisutan je izuzetno nizak realan rast ukupnih prihoda od akciza od svega 1,2%. Prihodi od akciza na derivate nafte su na realno istom nivou u odnosu na isti period 2007. godine. Prisutna je izmena u strukturi potrošnje ka većem korišćenju derivata sa nižom cenom (TNG, dizel). Prihodi od akciza na duvanske prerađevine beleže blagi realan rast od 4,9% i skladu su sa očekivanim. Prihodi od akcize na alkoholna pića su nominalno veći za 9,2% a realno manji za 2,1% u odnosu na isti period 2007. godine. U skladu sa napred iznetim izvršena je korekcija plana prihoda od akciza naniže u iznosu od 8,9 mlrd. dinara, odnosno 8,1% u odnosu na prvobitno planirane. U strukturi, planirano je da prihodi od akciza učestvuju sa 15,7% u ukupnim budžetskim prihodima.

Rast zarada i smanjenje sive ekonomije u oblasti rada i zapošljavanja pozitivno su uticali na kretanje prihoda po osnovu poreza na dohodak građana. Naime, prosečne neto zarade su u prvih osam meseci 2008. godine povećane nominalno u odnosu na isti period 2007. godine za 19,1%. U istom periodu rast po osnovu prihoda od poreza na zarade iznosio je 20,4% a kod drugih oblika poreza na dohodak 22,5%. Na osnovu toga, a polazeći od raspodele ovog prihoda između budžeta Republike Srbije i lokalne samouprave (60:40) i budžeta AP Vojvodina (18% prihoda po osnovu poreza na dohodak ostvarenog na teritoriji AP Vojvodina) sačinjena je nova projekcija prihoda po osnovu ovog poreza u iznosu od 76,0 mlrd dinara što predstavlja povećanje od 5,6% u odnosu na Zakon o budžetu za 2008. godinu i čini 11,7% ukupnih budžetskih prihoda.

Mere kojima se smanjuje fiskalno opterećenje zarada, omogućavaju pogodnosti pri zapošljavanju određenih kategorija lica, kao i stimulisanje privrednih grana sa nižim prosečnim zaradama, a primenjivaće se i u narednom periodu sa tendencijom daljeg širenja poreskih olakšica.

Nastavljen je pozitivan trend u ostvarenju prihoda po osnovu poreza na dobit. Za prvih osam meseci 2008 godine naplaćeno je oko 25 mlrd. dinara što predstavlja rast od oko 38% u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od 36,1 mlrd. dinara, što je za oko 2 mlrd. dinara više (6,1%) u odnosu na iznos predviđen Zakonom o budžetu za 2008. godinu, a u strukturi čini 5,6% ukupnih prihoda.

Ostali poreski prihodi čine manje od 1% ukupnih budžetskih prihoda, a projektovani su na nivou većem za 2,1% u odnosu na Zakon o budžetu za 2008. godinu.

Struktura poreskih prihoda budžeta Republike Srbije kreće se i razvija u skladu sa tendencijama i praksom u EU. Dosadašnja reforma fiskalnog sistema obezbeđuje stabilne poreske prihode za finansiranje državnih funkcija, smanjujući mogućnost za utaju poreza. Postoji trajno opredeljenje za relaksaciju poreskog opterećenja privrede i stanovništva, putem povećanja učešća indirektnih poreza u strukturi ukupnih prihoda, uz istovremeno smanjenje učešća direktnih poreza. Na ovaj način stimulišu se i ojačavaju tržišni mehanizmi u procesu odlučivanja i investiranja.

Na osnovu dosadašnjeg kretanja može se reći da će se neporeski prihodi ostvariti na nivou koji je bio očekivan pa stoga nisu predložene značajnije izmene u projekciji ovih prihoda. Uzimajući u obzir da se kod poreskih prihoda očekuje povećanje naplate, učešće neporeskih prihoda će biti nešto manje i iznositi 6,7% ukupnih prihoda.

U skladu sa napred datim pretpostavkama, u 2008. godini se očekuju sledeća primanja budžeta Republike, i to:

Tabela 6. Struktura prihoda budžeta Republike Srbije

u mil.dinara

  2007 2008 Indeks nominalnog rasta/pada  Rebalans /plan  Ostvarenje Budžet – plan UKUPNI IZDACI 674.062.633.793 1.Tekući rashodi 4 615.104.546.182 1.1. Rashodi za zaposlene 41 177.614.004.285 – Plate zaposlenih 411 139.401.655.331 – Doprinosi na teret poslodavca 412 27.251.596.512 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10.960.752.442 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 45.900.255.977 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 16.437.220.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.292.338.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.324.811.000 – Otplata kamata po garancijama 443 2.469.071.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 351.000.000 1.4. Subvencije 45 48.469.384.610 – Subvencije u privredi 3.991.800.000 – Subvencije u poljoprivredi 24.986.506.666 – Subvencije za železnicu 11.108.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 2.641.000.000 – Subvencije za kulturu 945.690.000 – Ostale subvencije 4.796.387.944 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 440.319.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 68.407.577.999 – Transferi opštinama i gradovima 36.138.600.000 -Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.084.341.000 – Ostali transferi 8.184.636.999 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 178.681.549.796 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 137.921.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 15.614.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih Osiguranika 20.057.900.000 – Republički zavod za zdravstveno Osiguranje 4.000.000.000 – Ostali transferi 1.088.649.796 1.8. Socijalna zaštita iz budžeta 47 68.119.321.000 – Tranzicioni fond 7.300.000.000 – Dečja zaštita 25.600.500.000 – Boračko – invalidska zaštita 15.005.788.000 – Socijalna zaštita 11.627.350.000 – Učenički standard 1.608.158.000 – Studentski standard 2.813.558.000 – Fond za mlade talente 409.000.000 – Sportske stipendije 610.000.000 – Izbegla i raseljena lica 886.444.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 2.258.523.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 11.034.913.514 – Sredstva rezervi 499 1.799.018.555 – Ostali tekući rashodi 9.235.894.960 2. Kapitalni izdaci 5 58.958.087.611 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 28.449.425.168 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 30.508.662.443

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2008. godinu i rebalansa dat je u tabeli 8.

Tabela 8. Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije 2008. godinu i rebalansa

u din. Konto Opis BUDžET 2008 Rebalans 2008 Razlika (povećanja i smanjenja) 1 2 3 4 5(4-3) 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 140.431.858.247 139.401.655.331 -1.030.202.916 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 27.398.172.274 27.251.596.512 -146.575.762 413 NAKNADE U NATURI 544.876.800 455.010.000 -89.866.800 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 2.873.180.029 2.689.005.029 -184.175.000 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 3.952.442.162 4.325.042.262 372.600.100 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 3.042.932.198 3.281.482.198 238.550.000 417 POSLANIČKI DODATAK 233.457.953 210.212.953 -23.245.000 421 STALNI TROŠKOVI 10.792.578.936 9.936.239.460 -856.339.476 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 4.321.611.046 4.076.199.446 -245.411.600 423 USLUGE PO UGOVORU 5.102.940.228 5.506.782.228 403.842.000 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 12.198.922.385 12.505.531.715 306.609.330 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 3.816.999.137 3.880.479.937 63.480.800 426 MATERIJAL 10.281.450.190 9.995.023.190 -286.427.000 431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0 0 0 434 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE 0 0 0 441 OTPLATE KAMATA NA DOMAĆI JAVNI DUG 1.195.023.000 1.292.338.000 97.315.000 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 12.777.733.000 12.324.811.000 -452.922.000 443 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA 1.322.552.950 2.469.071.000 1.146.518.050 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.853.500.000 351.000.000 -1.502.500.000 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 39.689.260.793 48.409.384.610 8.720.123.817 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 60.000.000 60.000.000 0 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 436.619.000 440.319.000 3.700.000 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 67.338.304.999 68.407.577.999 1.069.273.000 464 TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 165.205.927.700 178.681.549.796 13.475.622.096 465 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0 0 0 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 66.621.291.000 68.119.321.000 1.498.030.000 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 4.481.081.736 4.565.460.736 84.379.000 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 648.995.382 518.496.724 -130.498.658 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 1.373.135.000 2.152.746.000 779.611.000 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 20.001.000 20.001.000 0 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1.208.811.000 1.686.904.000 478.093.000 489 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 292.286.500 292.286.500 0 499 SREDSTVA REZERVE 249.018.555 1.799.018.555 1.550.000.000 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15.522.950.929 14.070.604.929 -1.452.346.000 512 MAŠINE I OPREMA 13.910.603.239 12.667.827.239 -1.242.776.000 513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.060.000 1.060.000 0 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 241.613.000 209.933.000 -31.680.000 521 ROBNE REZERVE 1.300.000.000 1.300.000.000 0 522 ZALIHE PROIZVODNjE 0 0 0 523 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 0 0 0 541 ZEMLjIŠTE 275.850.000 200.000.000 -75.850.000 551 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 34.301.107.443 30.508.662.443 -3.792.445.000 611 STARA DEVIZNA ŠTEDNjA I OSTALE OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 39.159.548.000 36.635.841.000 -2.523.707.000 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 6.170.039.050 6.360.865.000 190.825.950 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 2.837.359.000 3.337.359.000 500.000.000 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 25.221.442.000 21.588.442.000 -3.663.000.000 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 200.000.000 308.000.000 108.000.000   UKUPNO: 728.906.535.862 742.293.140.793 13.386.604.931

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2008. godinu i rebalansa na drugom nivou ekonomske klasifikacije dat je u tabeli 9.

Tabela 9. Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2008. godinu i rebalansa na drugom nivou ekonomske klasifikacije

u din. Ekonomska klasifi-kacija OPIS BUDžET 2008 Rebalans 2008 Indeks 1 2 3 4 5(4/3) 41 Rashodi za zaposlene 178.476.919.663 177.614.004.285 99,5 42 Korišćenje roba i usluga 46.514.501.923 45.900.255.977 98,7 43 Amortizacija i upotreba sredstava za rad 0 0 0,0 44 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 17.148.808.950 16.437.220.000 95,9 45 Subvencije 39.749.260.793 48.469.384.610 121,9 46 Donacije,dotacije i transferi 232.980.851.699 247.529.446.795 106,2 47 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 66.621.291.000 68.119.321.000 102,2 48 Ostali rashodi 8.024.310.618 9.235.894.960 115,1 49 Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve 249.018.555 1.799.018.555 722,4 51 Osnovna sredstva 29.676.227.168 26.949.425.168 90,8 52 Zalihe 1.300.000.000 1.300.000.000 100,0 54 Prirodna imovina 275.850.000 200.000.000 72,5 55 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 34.301.107.443 30.508.662.443 88,9 61 Otplata glavnice 48.166.946.050 46.334.065.000 96,2 62 Nabavka finansijske imovine 25.421.442.000 21.896.442.000 86,1   UKUPNO 728.906.535.862 742.293.140.793 101,8

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu urađen je na osnovu jedinstvene ekonomske klasifikacije iskazivanja izdataka na trećem nivou subanalitike.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja, a ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije iskazuje pojedinačno dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Uporedni pregled izdataka po korisnicima – nosiocima razdela daje se u tabeli 10.

Tabela 10. Izdaci po korisnicima

u dinarima Razdeo Korisnici Budžet 2008 Rebalans 2008 Ind. 1 2 3 4 5(4/3) LINIJSKI DEO BUDžETA 1 NARODNA SKUPŠTINA 4.225.888.875 4.015.888.875 95,0 2 PREDSEDNIK REPUBLIKE 181.398.000 181.398.000 100,0 3 VLADA 1.386.796.000 1.458.928.000 105,2 4 USTAVNI SUD 104.129.000 110.804.000 106,4 5 PRAVOSUDNI ORGANI 18.092.831.000 16.723.831.000 92,4 6 ZAŠTITNIK GRAĐANA 92.248.657 92.248.657 100,0 7 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 150.317.000 47.317.000 31,5 8 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 5.792.535.000 5.632.435.000 97,2 9 MINISTARSTVO ODBRANE 66.908.746.153 66.403.946.153 99,2 10 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 42.205.059.000 42.404.963.000 100,5 11 BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA 3.349.790.000 3.367.900.000 100,5 12 MINISTARSTVO FINANSIJA 250.103.732.291 255.272.287.291 102,1 13 MINISTARSTVO PRAVDE 6.001.667.000 6.658.877.000 111,0 14 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 23.360.082.525 27.634.337.342 118,3 15 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA 33.584.529.205 33.430.528.205 99,5 16 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 3.367.433.198 2.968.148.028 88,1 17 MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU 20.227.379.348 22.778.379.348 112,6 18 MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO 645.189.347 535.189.347 83,0 19 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 80.583.450.925 82.763.400.925 102,7 20 MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 8.371.178.000 8.603.178.000 102,8 21 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA 1.664.103.989 1.710.468.989 102,8 22 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 4.216.971.662 3.970.391.862 94,2 23 MINISTARSTVO KULTURE 6.707.654.418 6.888.157.802 102,7 24 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU 164.474.000 159.474.000 97,0 25 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU 6.461.468.002 6.174.468.002 95,6 26 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 129.756.368 143.356.368 110,5 27 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 619.295.980 788.335.980 127,3 28 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 58.153.000 58.153.000 100,0 29 REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ 41.487.000 41.652.000 100,4 30 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 596.503.000 596.503.000 100,0 31 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.294.678.000 1.279.678.000 98,8 32 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 1.770.050.000 1.765.050.000 99,7 33 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 29.285.000 29.285.000 100,0 34 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 1.015.969.000 905.969.000 89,2 35 REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET 30.062.000 30.062.000 100,0 36 AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA 198.166.000 221.602.500 111,8 37 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 13.195.000 10.653.069 80,7 38 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 107.919.000 103.939.000 96,3 39 DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE – PLOVPUT 190.995.000 190.995.000 100,0 40 GEOMAGNETSKI ZAVOD 93.209.000 93.209.000 100,0 41 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 22.333.000 22.708.000 101,7 42 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 240.412.000 244.642.000 101,8 43 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 55.304.000 55.304.000 100,0 44 KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjELjUDSKIH PRAVA 400.000 400.000 100,0 45 AGENCIJA ZA RUDARSTVO 7.246.000 7.246.000 100,0 46 AGENCIJA ZA RECIKLAŽU 21.219.000 25.106.000 118,3 47 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 19.158.000 17.269.000 90,1 48 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 997.781.000 992.127.750 99,4 49 REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA 28.374.000 28.374.000 100,0 50 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA 34.981.000 34.981.000 100,0 51 DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU 65.823.000 63.823.000 97,0 52 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 54.925.000 50.625.000 92,2 53 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA 25.909.000 25.909.000 100,0 54 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 3.393.530.000 4.637.580.000 136,7 55 UPRAVNI OKRUZI 403.966.924 415.322.448 102,8     599.509.137.866 612.866.805.940 102,2 DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE KOJI SU PRESTALI SA RADOM 05. JULA 2008.GODINE 55a SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 123.985.628 123.985.628 100,0 55b KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 9.253.746.855 9.253.746.855 100,0 55v AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE 5.463.439 5.463.439 100,0 55g MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 927.402.450 927.402.450 100,0 55d UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 56.423.289 56.423.289 100,0   Svega 10.367.021.661 10.367.021.661 100,0   SVEGA LINIJSKI DEO 609.876.159.527 623.233.827.601 102,2 PROGRAMSKI DEO BUDžETA 56 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA 3.025.163.965 2.925.163.965 96,7 57 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 8.234.344.730 8.378.967.114 101,8 58 MINISTARSTVO PROSVETE 106.186.554.438 106.370.868.911 100,2 59 MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 523.570.702 323.570.702 61,8 60 MINISTARSTVO VERA 1.060.742.500 1.060.742.500 100,0   SVEGA PROGRAMSKI DEO 119.030.376.335 119.059.313.192 100,0   UKUPNO 728.906.535.862 742.293.140.793 101,8

Struktura izdataka budžeta Republike Srbije za 2008. godinu i rebalansa je sledeća:

Tabela 11. Struktura izdataka budžeta

u din. Ekonomska klasifi-kacija OPIS BUDžET 2008 Struktura u % Rebalans 2008. Struktura u % 1 2 3 4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 178.476.919.663 24,49 177.614.004.285 23,93 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 140.431.858.247 19,27 139.401.655.331 18,78 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 27.398.172.274 3,76 27.251.596.512 3,67 413 Naknade u naturi 544.876.800 0,07 455.010.000 0,06 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.873.180.029 0,39 2.689.005.029 0,36 415 Naknade troškova za zaposlene 3.952.442.162 0,54 4.325.042.262 0,58 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.042.932.198 0,42 3.281.482.198 0,44 417 Poslanički dodatak 233.457.953 0,03 210.212.953 0,03 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 46.514.501.923 6,38 45.900.255.977 6,18 421 Stalni troškovi 10.792.578.936 1,48 9.936.239.460 1,34 422 Troškovi putovanja 4.321.611.046 0,59 4.076.199.446 0,55 423 Usluge po ugovoru 5.102.940.228 0,70 5.506.782.228 0,74 424 Specijalizovane usluge 12.198.922.385 1,67 12.505.531.715 1,68 425 Tekuće popravke i održavanje 3.816.999.137 0,52 3.880.479.937 0,52 426 Materijal 10.281.450.190 1,41 9.995.023.190 1,35 44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 17.148.808.950 2,35 16.437.220.000 2,21 441 Otplate domaćih kamata 1.195.023.000 0,16 1.292.338.000 0,17 442 Otplata stranih kamata 12.777.733.000 1,75 12.324.811.000 1,66 443 Otplata kamata po garancijama 1.322.552.950 0,18 2.469.071.000 0,33 444 Prateći troškovi zaduživanja 1.853.500.000 0,25 351.000.000 0,05 45 SUBVENCIJE 39.749.260.793 5,45 48.469.384.610 6,53 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 39.689.260.793 5,45 48.409.384.610 6,52 454 Subvencije privatnim preduzećima 60.000.000 0,01 60.000.000 0,01 46 DOTACIJE I TRANSFERI 232.980.851.699 31,96 247.529.446.795 33,35 462 Dotacije međunarodnim organizacijama 436.619.000 0,06 440.319.000 0,06 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 67.338.304.999 9,24 68.407.577.999 9,22 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 165.205.927.700 22,66 178.681.549.796 24,07 47 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 66.621.291.000 9,14 68.119.321.000 9,18 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 66.621.291.000 9,14 68.119.321.000 9,18 48 OSTALI RASHODI 8.024.310.618 1,10 9.235.894.960 1,24 481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.481.081.736 0,61 4.565.460.736 0,62 482 Porezi, obavezne takse i kazne 648.995.382 0,09 518.496.724 0,07 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.373.135.000 0,19 2.152.746.000 0,29 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 20.001.000 0,00 20.001.000 0,00 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.208.811.000 0,17 1.686.904.000 0,23 489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju NIP-a 292.286.500 0,04 292.286.500 0,04 49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDžETA, OD DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDžETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE 249.018.555 0,03 1.799.018.555 0,24 499 Sredstva rezerve 249.018.555 0,03 1.799.018.555 0,24 51 OSNOVNA SREDSTVA 29.676.227.168 4,07 26.949.425.168 3,63 511 Zgrade i građevinski objekti 15.522.950.929 2,13 14.070.604.929 1,90 512 Mašine i oprema 13.910.603.239 1,91 12.677.827.239 1,71 513 Ostale nekretnine i oprema 1.060.000 0,00 1.060.000 0,00 515 Nematerijalna imovina 241.613.000 0,03 209.933.000 0,03 52 ZALIHE 1.300.000.000 0,18 1.300.000.000 0,18 521 Robne rezerve 1.300.000.000 0,18 1.300.000.000 0,18 54 PRIRODNA IMOVINA 275.850.000 0,04 200.000.000 0,03 541 Zemljište 275.850.000 0,04 200.000.000 0,03 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 34.301.107.443 4,71 30.508.662.443 4,11 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 34.301.107.443 4,71 30.508.662.443 4,11 61 OTPLATA GLAVNICE 48.166.946.050 6,61 46.334.065.000 6,24 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 39.159.548.000 5,37 36.635.841.000 4,94 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 6.170.039.050 0,85 6.360.865.000 0,86 613 Otplata glavnice po garancijama 2.837.359.000 0,39 3.337.359.000 0,45 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 25.421.442.000 3,49 21.896.442.000 2,95 621 Nabavka domaće finansijske imovine 25.221.442.000 3,46 21.588.442.000 2,91 622 Nabavka strane finansijske imovine 200.000.000 0,03 308.000.000 0,04 UKUPNO: 728.906.535.862 100,00 742.293.140.793 100,00

1. Dotacije i transferi u strukturi ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije za 2008. godinu učestvuju sa 33,3%, odnosno u ukupnom iznosu od 247.529,4 mil. dinara.

1) Dotacijeorganizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveće učešće u strukturi ukupnih izdataka budžeta za 2008. godinu (24,1%).

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utvrđene su u ukupnom iznosu od 178.681,5 mil. dinara. Od ovog iznosa na penzije vojnih osiguranika odnosi se 20.057.9 mil. dinara, a iznos od 137.921,0 mil. dinara odnosi se na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nacionalnoj službi za zapošljavanje transferisana su sredstva u iznosu od 15.614,0 mil. dinara (osim dotacija, preko Nacionalne službe za zapošljavanje obezbeđuje se i iznos od 200,0 mil.dinara za zaostale zarade zaposlenima u Grupi Zastava) i Ministarstvu zdravlja 5.088,6 mil. dinara, od čega transfer Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju iznosi 4.000,0 mil. dinara, a iznos od 1.088,6 mil. dinara se odnosi na investicije u zdravstvene ustanove.

Transferi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavljaju prihode po osnovu transfera iz budžeta Republike i iznose 137.921,0 mil. dinara, sa učešćem od 34,5% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda.

Da bi se obezbedila isplata dvanaest mesečnih penzija preko ovog fonda u 2008. godini, neophodno je bilo rebalansom obezbediti dodatna sredstva u iznosu od 11.158,5 mil. dinara na ime transfera.

Prihod od dotacija iz budžeta Republike predstavlja značajan izvor finansiranja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa.

Na ovako veliki iznos dotacija uticala su sredstva potrebna za isplatu penzija koje su vanredno usklađene 1. januara 2008. godine po članu 76. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), u procentu od 11,06%. U ovoj godini usvojena je i Uredba o vanrednom povećanju penzija za 10%, koja će se primeniti istovremeno sa redovnim usklađivanjem u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Članom 173. Zakona predviđeno je da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda, u budžetu Republike Srbije se obezbeđuju potrebna sredstva u vidu dotacija. Ova sredstva su planirana u okviru razdela Ministarstva finansija (učestvuju sa 28,6 % u ukupnim planiranim prihodima i primanjima Fonda za 2008. godinu).

Pored toga, transferima iz Ministarstva rada i socijalne politike obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

Članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima.

Članom 76. stav 2. Zakona utvrđeno je da se najniži iznos starosne, odnosno invalidske penzije za osiguranike zaposlene i osiguranike samostalnih delatnosti utvrđuje na dan 1. januara 2006. godine, u visini 25% prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike u prethodnoj godini, prema objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike. Ovako utvrđen najniži iznos starosne, odnosno invalidske penzije dalje se usklađuje na način na koji se usklađuju penzije, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Članom 207. stav 2. Zakona regulisano je da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. ovog zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, obezbeđuju u budžetu Republike.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje rebalansom budžeta obezbeđena su dodatna sredstva na ime transfera u iznosu od 600,0 mil. dinara i to na ime dotacija sa razdela Ministarstva finansija.

Sredstva transfera iz budžeta Republike sa razdela Ministarstva finansija namenjena su za finansiranje, pre svega redovnih mesečnih novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada lica sa Kosova i Metohije. Ovim sredstvima obezbedila bi se u 2008. godini isplata 12,5 mesečnih prava za oko 72.000 korisnika novčane naknade i 13 privremenih naknada za oko 22.500 korisnika mesečnih prava za privremene naknade sa Kosova i Metohije, čime bi se kašnjenje u isplati smanjilo na tri meseca.

Transferima iz budžeta Republike sa razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja finansiraju se i mere aktivne politike zapošljavanja kojima se obezbeđuju sredstva za isplatu prava nezaposlenim licima, a najvećim delom odnose se na sredstva koja se dodeljuju za programe samozapošljavanja, programe otpremninom do posla, programe obuke i prekvalifikacije i javne radove. Ova sredstva koriste se i za programe obuke i obrazovanja za aktivno traženje posla, promociju direktnog susreta ponude i tražnje, identifikovanje stvarnih radnih mesta, sajmove zapošljavanja i dr.

Ovim zakonom obezeđuju se i dodatna sredstva u iznosu od 200,0 mil. dinara, za zaostale zarade Grupi Zastava.

Sredstva transfera za Republički zavod za zdravstveno osiguranje namenjena su za doprinose za zdravstvenu zaštitu osiguranika iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naime, ovim zakonom propisano je da određene grupe (deca do 15 godina, odnosno studenti do 26 godina života, žene u vezi sa planiranjem porodice, lica starija od 65 godina, osobe sa invaliditetom, lica u vezi sa lečenjem određenih zaraznih bolesti, materijalno neobezbeđena lica, nezaposlena lica, izbegla, odnosno prognana lica i dr. lica), koje ne ostvaruju prihod i time ne spadaju u grupu osiguranika koji doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju po tom osnovu, stiču svojstvo osiguranika, s tim da je obaveza budžeta Republike da za njih obezbedi sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Osnovica za uplatu ovih doprinosa čini najniža osnovica utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, odnosno 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu.

Takođe ovim zakonom, ustanovama zdravstvene zaštite povećavaju se davanja za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova za 217,1 mil. dinara (preraspodelom sredstava u okviru razdela Ministarstva zdravlja).

2) Transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su u ukupnom iznosu od 68.407,6 mil. dinara, koji u strukturi ukupnih rashoda budžeta učestvuju sa 9,2% i odnose se pre svega na plate zaposlenih u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2.Rashodi za zaposlene

Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06-dr.zakon i 63/06-ispravka dr. zakona) i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka).

Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Poreskoj upravi, Upravi carina i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, primenjuju se i posebni zakoni kojima je regulisan njihov rad. Posebnim zakonom regulisane su i plate zaposlenih u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnoj agenciji.

U socijalnom dijalogu Vlade i reprezentativnih sindikata dogovorena su povećanja plata u 2008. godini i potpisani protokoli, i to: u oblasti obrazovanja, kulture, pravosuđa i državnih organa.

Ovim Zakonom obezbeđena su sredstva za plate (na ekonomskoj klasifikaciji 411 i 412) u iznosu od 166.653,3 mil. dinara što pretstavlja smanjenje za 1.176,8 mil. dinara u odnosu na sredstva obezbeđena budžetom za 2008. godinu, kao rezultat sledećih okolnosti:

Usled nemogućnosti popunjavanja upražnjenih radnih mesta (pre svega, duga procedura u sprovođenju konkursa), ostvarene su uštede kod sledećih organa: Generalnog sekretarijata Vlade, Centra za razminiranje, Službe za upravljanje kadrovima, Uprave za duvan, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za energetsku efikasnost, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za nacionalni investicioni plan, Direkcije za plovne puteve „Plovput”, Direkcije za železnicu, Državne revizorske institucije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Avio – službe Vlade, Zavoda za intelektualnu svojinu, kod Zaštitnika građana i kod Poverenika za informacije od javnog značaja.

Protokolima potpisanim između Vlade i reprezentativnih sindikata u oblasti obrazovanja i kulture dogovorena je dinamika povećanja plata u 2008. godini, koja je predviđala povećanje osnovice za obračun i isplatu plata 5% od aprilske plate i 5% od septembarske plate u oblasti obrazovanja, kao i 3% od septembarske plate i 3% od novembarske plate u ustanovama kulture. Međutim, na sednici Vlade održanoj 17. aprila 2008. godine Vlada je odlučila, da se radi poboljšanja i izjednačavanja materijalnog položaja zaposlenih u javnim službama i državnim organima, izvrši povećanje plata za 5% od plate za mart 2008. godine, u svim javnim službama. Po ovom osnovu, dodatna sredstva na platama iznose 291,0 milion dinara. Pored toga, za sprovođenje protokola u oblasti obrazovanja na aproprijaciji za AP Vojvodina obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 621,0 mil. dinara.

Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08) obrazovana su ministarstva i posebne organizacije i utvrđen je njihov delokrug. Pored organa koji su nastavili sa radom, određeni državni organi prestali su sa radom, a neki su novoformirani, što je dovelo do promene u broju izvršilaca i potrebi obezbeđivanja dodatnih sredstava u iznosu od 153,5 mil. dinara.

Po ovom osnovu, broj izvršilaca u odnosu na broj izvršilaca za koja su obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, povećan je za 73 (Kabinet prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade; Kabinet potpredsednika Vlade za ekonomska pitanja; Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije; Kabinet potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava; Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja).

Takođe, broj izvršilaca se povećao za 214 zbog donošenja novih zakona i povećanog obima posla nakon donošenja budžeta Republike Srbije za 2008. godinu (kod pravosudnih organa – 138 na poslovima pravosudne straže kao i 12 novih izvršilaca u Ustavnom sudu, 1 pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde, kod Komesarijata za izbeglice – 8 novozaposlenih u Centru za azil i 5 izvršilaca u centrima za socijalni rad) i preuzimanja zaposlenih koji su radili u Privremenim institucijama Kosova i Metohije (Uprava carina – 50).

Ukupno povećanje broja izvršilaca u odnosu na broj izvršilaca za koja su obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu je 287.

Posmatrano prema budžetskim korisnicima, broj zaposlenih daje se u sledećoj tabeli:

Organ Zakon o budžetu za 2008. godinu Izmena Zakona o budžetu za 2008. godinu Broj zaposlenih do kraja 2008. godine (zajedno sa izvršiocima u kabinetima ministara) Broj državnih sekretara Ukupan broj zaposlenih za koji se obezbeđuju sredstva za plate budžetom za 2008. godinu Broj zaposlenih do kraja 2008. godine (zajedno sa izvršiocima u kabinetima ministara) Broj državnih sekretara Ukupan broj zaposlenih za koji se obezbeđuju sredstva za plate izmenom budžeta za 2008. godinu 1 2 3 4(2+3) 5 6 7(5+6) ORGANI KOJI SU OBJEDINjENI KADROVSKIM PLANOM             Generalni sekretarijat Vlade (zajedno sa Stalnim kancelarijama za ekonomski razvoj u Boru i Kragujevcu) 112   112 112   112 Kancelarija za saradnju s medijima 38   38 38   38 Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji 53   53 53   53 Služba za upravljanje kadrovima 50   50 50   50 Služba za ljudska i manjinska prava 46   46       Ministarstvo za ljudska i manjinska prava       54 4 58 Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 13   13 13   13 Avio služba Vlade 30   30 30   30 Ministarstvo finansija (bez uprava) 366 3 369 366 3 369 Uprava carina 2,706   2,706 2,756   2,756 Poreska uprava 7,271   7,271 7,271   7,271 Uprava za trezor 1,412   1,412 1,412   1,412 Uprava za igre na sreću 35   35 35   35 Uprava za duvan 30   30 30   30 Uprava za sprečavanje pranja novca 29   29 29   29 Devizni inspektorat 92   92 92   92 Uprava za slobodne zone 17   17 17   17 Ministarstvo pravde 100 2 102 101 2 103 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 121 2 123 121 2 123 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (sa upravama i Republičkom direkcijom za vode) 942 3 945 942 3 945 Uprava za šume 99   99 99   99 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (ukupno) 557 6 563 557 6 563 Direkcija za mere i dragocene metale 150   150 150   150 Ministarstvo rudarstva i energetike 87 1 88 87 1 88 Ministarstvo za infrastrukturu 257 4 261 257 4 261 Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo 81 1 82 81 1 82 Ministarstvo trgovine i usluga 678 2 680 678 2 680 Republička direkcija za robne rezerve 118   118 118   118 Ministarstvo rada i socijalne politike zajedno sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu 565 3 568 565 3 568 Ministarstvo nauke 70 1 71 70 1 71 Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine 392 1 393 392 1 393 Ministarstvo prosvete 499 3 502 499 3 502 Ministarstvo omladine i sporta 93 2 95 93 2 95 Ministarstvo kulture 84 1 85 84 1 85 Ministarstvo zdravlja 440 2 442 440 2 442 Ministarstvo vera 24 2 26 24 2 26 Ministarstvo za dijasporu 44 2 46 44 2 46 Ministarstvo za Kosovo i Metohiju (preuzeti zaposleni iz Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju) 174 1 175 174 1 175 Republički sekretarijat za zakonodavstvo 43   43 43   43 Republički zavod za razvoj 36   36 36   36 Republički zavod za statistiku 572   572 572   572 Republički hidrometerološki zavod 688   688 688   688 Republički geodetski zavod 2,615   2,615 2,615   2,615 Republički seizmološki zavod 18   18 18   18 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 117   117 117   117 Republički zavod za informatiku i Internet 14   14 14   14 Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave 7   7       Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 30   30 30   30 Centar za razminiranje 9   9 9   9 Zavod za intelektualnu svojinu 122   122 122   122 Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” 146   146 146   146 Geomagnetski zavod 46   46 46   46 Zavod za socijalno osiguranje 12   12 12   12 Uprava za javne nabavke 42   42 42   42 Agencija za reciklažu 17   17 17   17 Agencija za energetsku efikasnost 12   12 12   12 Komesarijat za izbeglice 45   45 53   53 Direkcija za restituciju 35   35 35   35 Agencija za rudarstvo 5   5 5   5 Direkcija za železnicu 51   51 51   51 Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova 8   8 8   8 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 1,054   1,054 1,054   1,054 Kancelarija za Nacionalni investicioni plan 118   118       Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan (sa preuzetim izvršiocima iz Agencije za infrastrukturu lokalne samouprave)       125   125 Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine 10   10 10   10 Severnobački upravni okrug 8   8 8   8 Srednjebanatski upravni okrug 9   9 9   9 Severnobanatski upravni okrug 8   8 8   8 Južnobanatski upravni okrug 13   13 13   13 Zapadnobački upravni okrug 11   11 11   11 Sremski upravni okrug 9   9 9   9 Južnobački upravni okrug 22   22 22   22 Mačvanski upravni okrug 9   9 9   9 Kolubarski upravni okrug 13   13 13   13 Podunavski upravni okrug 11   11 11   11 Braničevski upravni okrug 11   11 11   11 Šumadijski upravni okrug 19   19 19   19 Pomoravski upravni okrug 12   12 12   12 Borski upravni okrug 8   8 8   8 Zaječarski upravni okrug 12   12 12   12 Zlatiborski upravni okrug 29   29 29   29 Moravički upravni okrug 9   9 9   9 Raški upravni okrug 18   18 18   18 Rasinski upravni okrug 10   10 10   10 Nišavski upravni okrug 21   21 21   21 Toplički upravni okrug 10   10 10   10 Pirotski upravni okrug 9   9 9   9 Jablanički upravni okrug 16   16 16   16 Pčinjski upravni okrug 10   10 10   10 Kosovski upravni okrug 17   17 17   17 Pećki upravni okrug 4   4 4   4 Prizrenski upravni okrug 6   6 6   6 Kosovskomitrovački upravni okrug 8   8 8   8 Kosovskopomoravski upravni okrug 7   7 7   7 UKUPNO I: 24,096 42 24,138 24,163 46 24,209 ORGANI KOJI SE ODVOJENO PRIKAZUJU             Služba Narodne skupštine Republike Srbije 342   342 342   342 Republičko javno pravobranilaštvo 151   151 151   151 UKUPNO II: 493 0 493 493 0 493 ORGANI KOJI NISU U OBJEDINjENOM KADROVSKOM PLANU SUK-a             Ministarstvo spoljnih poslova (zajedno sa Diplomatsko-konzularnim predstavništvom) 1,206   1,206 1,206   1,206 Ministarstvo odbrane 32,900   32,900 32,900   32,900 Ministarstvo unutrašnjih poslova 43,688   43,688 43,688   43,688 Bezbednosno informativna agencija 1,953   1,953 1,953   1,953 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 4,255   4,255 4,255   4,255 UKUPNO III: 84,002 0 84,002 84,002 0 84,002 OSTALI ORGANI – ORGANI KOJI NISU OBUHVAĆENI KADROVSKIM PLANOM             Kabinet predsednika Republike 71   71 71   71 Narodna kancelarija predsednika Republike 32   32 32   32 Kabinet predsednika Vlade 24   24 24   24 Kabinet potpredsednika Vlade 36   36       Kabinet prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade       23   23 Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije       22   22 Kabinet potpredsednika Vlade za ekonomska pitanja       17   17 Kabinet potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti       15   15 Državna revizorska institucija 87   87 87   87 Fond za zaštitu životne sredine 14   14 14   14 Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 37   37 37   37 Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 110   110 110   110 Antidoping agencija 7   7 7   7 Srpska akademija nauka i umetnosti 147   147 147   147 Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa 12   12 12   12 Poverenik za iformacije od javnog značaja 15   15 15   15 Zaštitnik građana 63   63 63   63 Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja       20   20 UKUPNO IV: 655 0 655 716 0 716 IZABRANA LICA I ZAPOSLENI U JAVNIM SLUŽBAMA             Izabrana lica u Vladi i pravosuđu 4,575   4,575 4,575   4,575 Izabrana lica u Narodnoj skupštini 253   253 253   253 Socijalna zaštita 5,250   5,250 5,255   5,255 Osnovno obrazovanje 69,263   69,263 69,263   69,263 Srednje obrazovanje 31,531   31,531 31,531   31,531 Više i univerzitetsko obrazovanje 18,323   18,323 18,323   18,323 Učenički standard 1,228   1,228 1,228   1,228 Studentski standard 2,208   2,208 2,208   2,208 Ustanove u oblasti fizičke kulture 143   143 143   143 Ustanove kulture 3,400   3,400 3,400   3,400 UKUPNO V: 136,174 0 136,174 136,179 0 136,179 PRAVOSUĐE             Vrhovni sud 189   189 189   189 Ustavni sud 32   32 44   44 Republičko javno tužilaštvo 30   30 30   30 Tužilaštvo za ratne zločine 25   25 28   28 Opštinski organi za prekršaje 2,105   2,105 2,232   2,232 Opštinski sudovi 7,527   7,527 7,527   7,527 Opštinska javna tužilaštva 653   653 653   653 Okružni sudovi 1,955   1,955 1,955   1,955 Okružna javna tužilaštva 279   279 279   279 Veće za prekršaje 91   91 99   99 Trgovinski sud 955   955 955   955 Viši trgovinski sud 73   73 73   73 Apelacioni sudovi 387   387 387   387 Upravni sud 61   61 61   61 UKUPNO VI: 14,362 0 14,362 14,512 0 14,512 UKUPNO I-VI: 259,782 42 259,824 260,065 46 260,111

Napomena: U postupku preuzimanja izvršilaca iz Ministarstva za infrastrukturu u Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izvršiće se korekcija u Kadrovskom planu.

3. Sredstva za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu odnose se na naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (boračka zaštita, zaštita porodice i dece i socijalno ugroženih kategorija stanovništva) i učestvuju u strukturi ukupnih izdataka sa 9,2%, a planirana su u ukupnom iznosu od 68.119,3 mil. dinara. Ovim budžetom sredstva su povećana radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za naknade porodiljama i naknade korisnicima materijalnog obezbeđenja porodice, tuđe nege i pomoći, naknade hraniteljicama i dr.

4. Korišćenje usluga i roba u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 6,2% i planirana su u ukupnom iznosu od 45.900,2 mil. dinara.

6. Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u strukturi ukupnih rashoda učestvuje sa 4,1%, odnosno u ukupnom iznosu od 30.508,7 mil. dinara. Smanjenje sredstava namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana posledica su procene da se planirani rashodi neće moći izvršiti (kreditna sredstva nisu blagovoremeno obezbeđena, nisu sprovedeni planirani postupci oko izbora projekata).

7. Osnovna sredstva planirana su u ukupnom iznosu od 26.949,4 mil. dinara i u struktuturi ukupnih rashoda učestvuju sa 3,6%. Smanjenje ovih rashoda moguće je, s obzirom da izvršenje ovih rashoda u dosadašnjem periodu ukazuje da se planirana sredstva neće realizovati do kraja godine.

8. Ostali rashodi u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 1,2% i odnose se na dotacije nevladinim organizacijama, novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela, poreza i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, sredstva za elementarne nepogode i naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnog organa. Povećanje ovih rashoda proizilazi iz potrebe da se obezbede dodatna sredstva za izvršne sudske presude – prinudna izvršenja.

Javni dug

A. U 2008. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 88.207.850.000 dinara (80.000.000 USD; 60.000.000 CHF i 967.313.855 EUR) i to:

I Svetskoj banci u iznosu od 4.882.400.000 dinara (80.000.000 USD):

1. Javnom preduzeću „Železnica Srbije” u iznosu od 4.882.400.000 dinara (80.000.000 USD).

II Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 15.770.000.000 dinara (190.000.000 EUR):

1. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Beogradski autoput i obilaznicu (sanaciju mosta Gazela i Sektor A: Batajnica – Dobanovci obilaznice oko Beograda) u iznosu od 6.640.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

2. Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 830.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

3. Javnom preduzeću „Železnica Srbije” za Projekat vozna sredstva i iznosu od 8.300.000.000 dinara (100.000.000 EUR).

III Evropskoj investicionoj banci po osnovu šest kredita u ukupnom iznosu od 27.058.000.000 dinara (326.000.000 EUR):

1. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Sektor A obilaznice oko Beograda: Batajnica – Dobanovci u iznosu od 4.980.000.000 dinara (60.000.000 EUR);

2. Javnom preduzeću „Železnica Srbije” za Koridor X u iznosu od 8.300.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

3. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za rehabilitaciju puteva i mostova B2 u iznosu od 2.739.000.000 dinara (33.000.000 EUR);

4. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za sanaciju mosta Gazela u iznosu od 2.739.000.000 dinara (33.000.000 EUR);

5. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Sektor B obilaznice oko Beograda: Dobanovci – Bubanj potok u iznosu od 3.320.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

6. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za izgradnju i rehabilitaciju puta Niš – Dimitrovgrad u iznosu od 4.980.000.000 dinara (60.000.000 EUR).

IV Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 10.458.000.000 dinara (126.000.000 EUR):

1. Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” za Projekat Mera zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit (rehabilitacije ugljenokopa za JP TE „Nikola Tesla” i instalaciju novog sistema za skladištenje pepela za JP TE „Kostolac”) u iznosu od 2.988.000.000 dinara (36.000.000 EUR);

2. Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za Program vodosnadbevanja i kanalizacije, u ukupnom iznosu od 1.660.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

3. Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” i Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“ za mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru u iznosu od 5.810.000.000 dinara (70.000.000 EUR).

V Stranim vladama po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 7.001.050.000 dinara (84.350.000 EUR):

1. Vladi Španije za kredit Javnom preduzeću „Železnica Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vozova u iznosu od 3.071.000.000 dinara (37.000.000 EUR);

2. Vladi Nemačke za kredit Javnom preduzeću „Železnica Srbije” za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Pančevo – Vršac – državna granica u iznosu od 3.735.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

3. Vladi Republike Austrije za kredit Opštini Kruševac za ekološki projekat sanacije deponije u Srnju i eksploataciju biogasa u iznosu od 195.050.000 dinara (2.350.000 EUR).

VI EUROFIMA u iznosu od 3.038.400.000 dinara (60.000.000 CHF):

1. Javnom preduzeću „Železnica Srbije” u iznosu od 3.038.400.000 dinara (60.000.000 CHF).

VII Poslovnim bankama u ukupnom iznosu od 20.000.000.000 dinara (240.963.855 EUR):

1. Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za refinansiranje dospelih obaveza u iznosu od 20.000.000.000 dinara (240.963.855 EUR).

B. Republika Srbija će u 2008. godini odobriti projektne zajmove u ukupnom iznosu od 67.367.872.000 dinara (13.200.000 SDR; 730.700.000 EUR i 90.000.000 USD) i to sa:

1. Svetskom bankom u iznosu od 24.664.372.000 dinara (13.200.000 SDR; 216.200.000 EUR i 90.000.000 USD ) i to:

– Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za projekat „Regionalni razvoj Bora” u iznosu od 2.630.436.000 dinara (6.600.000 SDR i 24.300.000 EUR);

– Ministarstvu rudarstva i energetike za projekat „Energetska efikasnost u Srbiji” u iznosu od 1.717.436.000 dinara (6.600.000 SDR i 13.300.000 EUR);

– Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za projekat „Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje” u iznosu od 3.054.400.000 dinara (36.800.000 EUR);

– Ministarstvu za infrastrukturu za projekat „Rekonstrukcija saobraćaja” u iznosu od 3.054.400.000 dinara (36.800.000 EUR);

– Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za projekat „Reforma poljoprivrede u tranziciji” u iznosu od 1.037.500.000 dinara (12.500.000 EUR);

– Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvu finansija za Program restrukturiranja JP PEU „Resavica” u iznosu od 2.441.200.000 dinara (40.000.000 USD);

– Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu rada i socijalne politike za projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” u iznosu od 2.656.000.000 dinara (32.000.000 EUR);

– Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.150.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

– Ministarstvu finansija za razvoj privatnog i finansijskog sektora u iznosu od 3.051.500.000 dinara (50.000.000 USD).

– Ministarstvu zdravlja za dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji u iznosu od 871.500.000 dinara (10.500.000 EUR).

2. Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 4.150.000.000 dinara (50.000.000 EUR) i to:

– Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.150.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

3. Evropskom investicionom bankom u iznosu od 18.094.000.000 dinara (218.000.000 EUR) i to:

– Ministarstvu zdravlja za kliničke centre I u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u iznosu od 6.640.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

– Ministarstvu zdravlja za kliničke centre II u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u iznosu od 5.810.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

– Ministarstvu zdravlja za Institut Torlak Beograd u iznosu od 1.494.000.000 dinara (18.000.000 EUR);

– Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.150.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

4. Bankom za razvoj Saveta Evrope u ukupnom iznosu od 7.470.000.000 dinara (90.000.000 EUR) i to:

– Ministarstvu rada i socijalne politike – Komeserijat za izbeglice za izgradnju stanova za izbeglice u iznosu od 830.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

– Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta I u iznosu od 830.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

– Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta II u iznosu od 1.660.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

– Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta III u iznosu od 4.150.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

5. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) u ukupnom iznosu od 3.818.000.000 dinara (46.000.000 EUR)

– za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u iznosu od 2.075.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

– Ministarstvu rudarstva i energetike – za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV u iznosu od 1.743.000.000 dinara (21.000.000 EUR);

6. Stranim vladama u ukupnom iznosu od 8.134.000.000 dinara (98.000.000 EUR) i to;

– Vladi Španije za kredit u iznosu od 664.000.000 dinara (8.000.000 EUR);

– Vladi Japana za izgradnju mosta na Dunavu u iznosu od 4.980.000.000 dinara (60.000.000 EUR).

– Vladi Republike Italije za Razvoj privatnog sektora kao podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka, kredit u iznosu od 2.490.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

7. Komercijalnom bankom AD Beograd u ukupnom iznosu od 1.037.500.000 dinara (12.500.000 EUR) i to:

– Kupovina zgrade za ambasadu Republike Srbije u Briselu u iznosu od 1.037.500.000 dinara (12.500.000 EUR).

V. Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31. avgust 2008. godine iznosi 667.371.010.840 dinara (8.730.171.955 EUR), od čega:

I Stanje javnog duga u domaćoj valuti u iznosu od 19.937.651.802 dinara (260.813.139 EUR), i to po osnovu:

– direktnog zaduženja Republike Srbije po osnovu dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 10.701.120.000 dinara (139.986.029 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 6.127.342.282 dinara (80.154.443 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 754.639.284 dinara (9.871.766 EUR);

– emitovanih državnih zapisa u iznosu od 1.910.100.000 dinara (24.986.853 EUR);

– stare devizne štednje – obaveze prema Narodnoj Banci Srbije u iznosu od 444.450.236 dinara (5.814.048 EUR).

II Stanje javnog duga u stranoj valuti u iznosu od 647.433.359.038 dinara (8.469.358.816 EUR) , i to:

1. po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 599.123.475.116 dinara (7.837.396.104 EUR), od čega:

– po osnovu obaveza prema Komercijalnoj banci AD Beograd (kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) u iznosu od 955.552.500 dinara (12.500.000 EUR);

– po osnovu stare devizne štednje – obaveze prema građanima u iznosu od 219.464.238.262 dinara (2.870.907.646 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

– po osnovu stare devizne štednje – obaveze prema bankama u iznosu od 4.880.297.452 dinara (63.841.305 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

– po osnovu zajma za privredni razvoj Republike Srbije u iznosu od 663.749.490 dinara (8.682.797 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

– prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 121.970.166.971 dinara (1.595.545.077 EUR) što je nasleđeni dug bivše SFRJ, koji je reprogramiran 2002. godine;

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 33.295.748.715 dinara (435.556.247 EUR),zajmovi Svetske banke, bez kamate;

– prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 6.850.390.005 dinara (89.612.946 EUR);

– prema Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 3.783.987.900 dinara (49.500.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

– prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 126.690.612.826 dinara (1.657.295.293 EUR), nasleđeni dugovi bivše SFRJ;

– prema Londonskom klubu u iznosu od 55.711.621.879 dinara (728.788.082 EUR) nasleđeni dugovi bivše SFRJ, reprogramirani sa 62% otpisa;

– prema Vladi Republike Italije u iznosu od 2.541.769.650 dinara (33.250.000 EUR), kredit za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 1% kamate;

– prema Vladi Švajcarske Konfederacije u iznosu od 527.367.131 dinara (6.898.720 EUR), beskamatni kredit;

– prema Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) u iznosu od 733.864.320 dinara (9.600.000 EUR), kredit za rehabilitaciju i prevenciju nakon poplava u Vojvodini;

– prema KFW u iznosu od 0 dinara (0 EUR), nije bilo povlačenja po ovom zajmu;

– prema Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – reprogramirani zajam u iznosu od 810.679.413 dinara (10.604.852 EUR), nasleđeni dug bivše SFRJ namenjen privredno nerazvijenim područjima;

– prema Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – Klizišta I u iznosu od 305.776.800 dinara (4.000.000 EUR), kredit za rekonstrukciju i obnovu stambene i prateće infrastrukture.

2. Po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 68.247.535.724 dinara (892.775.851 EUR), od čega:

– prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 16.995.026.275 dinara (222.319.369 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 28.646.909.876 dinara (374.742.752 EUR), u okviru kojih se nalaze i dva kredita za koje je Republika Srbija izdala garancije a koji još nisu postali efektivni pa im je stanje duga nula (hitna obnova sistema vodosnabdevanja u Nišu i Novom Sadu);

– prema KfW u iznosu od 3.127.544.975 dinara (40.912.783 EUR);

– prema Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 17.107.952.920 dinara (223.796.611 EUR), nasleđeni dug prema EU gde su originalni dužnici javna preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, „Železnica Srbije” i „Putevi Srbije“;

– prema Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.234.606.899 dinara (29.231.870 EUR) robni kredit za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za obnovu elektroprivrede, kamata 0,75%;

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 135.494.779 dinara (1.772.466 EUR), kredit u okviru Programa energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju.

Za Funkciju 170 – Transakcije vezane za javni dug – Republika Srbija će u 2008. godini izdvojiti ukupno 62.358.085.000 dinara, umesto prvobitno predviđenih 64.994.235.000 dinara.

Neto umanjenje obaveza Republike Srbije u iznosu od 2.636.150.000 dinara nastalo je iz sledećih razloga:

Prevremene otplate dela duga planiranog na kontu 611 – Otplata glavnice domaćim kreditorima;

Plan u budžetu za 2008. godinu rađen je po projektovanom kursu, a plaćanja su vršena na osnovu realnog kursa koji je niži od projektovanog;

U budžetu za 2008. godinu predviđen je nešto viši iznos pratećih troškova zaduživanja nego što je zaista potrebno.

Otplata domaćih kamata

Za otplatu domaćih kamata, Republika Srbija će u toku 2008. godine isplatiti ukupno 1.272.338.000 dinara, od čega:

Za otplatu kamata na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 1.195.023.000 dinara;

Za otplatu kamata komercijalnim bankama u ukupnom iznosu od 77.315.000 dinara po osnovu kredita od Komercijalne banke AD Beograd za kupovinu zgrade Ambasade u Briselu;

Otplata stranih kamata

Za otplatu stranih kamata, Republika Srbija će u toku 2008. godine isplatiti ukupno 12.324.811.000 dinara, od čega:

Za otplatu kamata stranim vladama, ukupan iznos od 6.393.254.000 dinara i to u celosti prema Pariskom klubu poverilaca;

Za otplatu kamata multilateralnim institucijama, ukupan iznos od 2.550.882.000 dinara;

Za otplatu kamata stranim poslovnim bankama iznos od 2.261.662.000 dinara, i to u celosti prema Londonskom klubu poverilaca;

Otplata kamata ostalim inokreditorima, ukupan iznos od 1.119.013.000 dinara.

Otplata kamata po osnovu garancija

Za otplatu kamata po osnovu garancija predviđen je iznos od 2.469.071.000 dinara, za kredite koje je Javno preduzeće „Železnice Srbije“ uzelo od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i EUROFIMA-e i Javno preduzeće „Putevi Srbije“ od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Prateći troškovi zaduživanja

Za obezbeđenje sredstava za prateće troškove zaduživanja, planirano je ukupno 350.000.000 dinara.

Otplata glavnice domaćim kreditorima

Za otplatu glavnice domaćim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2008. godine isplatiti ukupno 36.243.641.000 dinara, od čega:

Za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 27.842.764.000 dinara;

Za otplatu glavnice ostalim nivoima vlasti iznos od 7.076.667.000 dinara i to u celosti prema Republičkom fondu PIO;

Za otplatu glavnice ostalim domaćim kreditorima (Zajam za privredni razvoj), ukupan iznos 1.324.210.000 dinara.

Otplata glavnice stranim kreditorima

Za otplatu glavnice stranim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2008. godine isplatiti ukupno 6.360.865.000 dinara, i to:

Za otplatu glavnice stranim vladama iznos od 4.265.233.000 dinara;

Za otplatu glavnice multilateralnim institucijama iznos od 1.468.729.000 dinara;

Za otplatu glavnice stranim kreditorima za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 626.903.000 dinara.

Otplata glavnice po garancijama

Za otplatu glavnice po garancijama predviđen je iznos od 3.337.359.000 dinara, za kredite koje je Javno preduzeće „Železnice Srbije“ uzelo od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i EUROFIMA-e i Javno preduzeće „Putevi Srbije“ od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

V OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

Sredstva za korisnike budžetskih sredstava opredeljena su u skladu sa delokrugom poslova i nadležnostima utvrđenim Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08), imajući u vidu da su u 2008. godini konstituisana nova ministarstva, pri čemu je došlo do preraspodele nadležnosti i proširenja njihovih nadležnosti.

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Narodna skupština kao organ zakonodavne vlasti, donosi zakone i ostale propise i opšta akta, odlučuje o promeni Ustava, usvaja budžet i završni račun, odlučuje o ratu i miru, ratifikuje međunarodne ugovore, raspisuje republički referendum, odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika, potpredsednika i ministre u Vladi, predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom, vrši kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom.

Na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće ostvariti odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija, kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini.

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove Republičke izborne komisije.

Na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće ostvariti odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije, predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu i obavlja druge poslove predviđene Ustavom.

Potrebna sredstva za obavljanje stručnih i drugih poslova iz ustavne nadležnosti predsednika su planirana u okviru Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, a za obavljanje operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova, u okviru Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije.

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, predlaže Narodnoj skupštini zakone, budžet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslovniku Vlade.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07 i 65/08), predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji predsednika Vlade sa Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, najznačajniji deo sredstava odnosi se na troškove usluga po ugovoru, vezano za angažovanje savetnika u Kabinetu predsednika Vlade, koji pripremaju i obrađuju materijal potreban za rad predsednika Vlade.

Ovim zakonom predložene su uštede u odnosu na planirane rashode za 2008. godinu (uštede na platama i doprinosima – 5,9 mil. dinara).

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE – ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE – MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

U skladu sa članom 13a Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07i 65/08) i Odlukom o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08), predviđeno je da predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, a koji je i ministar unutrašnjih poslova u Vladi.

Ovim zakonom predloženi su rashodi za redovan rad Kabineta do kraja godine.

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07i 65/08), potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Odlukom o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08), za potpredsednika Vlade, bira se ministar koji rukovodi projektima iz delokruga Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a Odlukom („Službeni glasnik RS“, broj 70/08), se ovlašćuje da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija.

Ovim zakonom predložena je preraspodela rashoda, kojom su obezbeđena dodatna sredstva za usluge po ugovoru, vezano za aktivnosti za proces stabilizacije i asocijacije pridruživanja EU.

Na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće ostvariti odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija, kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini.

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA PRIVREDNI RAZVOJ

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07i 65/08), potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Odlukom o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08), za potpredsednika Vlade, bira se ministar koji rukovodi projektima iz delokruga Ministarstva ekonomije i regionalng razvoja, a Odlukom („Službeni glasnik RS“, broj 68/08), ovlašćuje se potpredsednik Vlade za privredni razvoj, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja ekonomske politike i politike privrednog razvoja.

Ovim zakonom predloženi su rashodi za redovan rad Kabineta do kraja godine.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

U skladu sa članom 13 Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07i 65/08), potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Odlukom o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08) i Odlukom („Službeni glasnik RS“, broj 68/08) za potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja socijalno odgovorne politike.

Ovim zakonom predloženi su rashodi za redovan rad Kabineta do kraja godine.

GLAVA 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT

Generalni sekretarijat je služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i njenih radnih tela, a koji se odnose na pripremu akata kojima Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava, vezano za predlaganje zakona, budžeta i drugih opštih i pojedinačnih akata Narodnoj skupštini. Generalni sekretarijat u tom smislu priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju. Između ostalog, obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Uredbom o izmeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 75/05 i 71/08) utvrđeno je da Generalni sekretar ima jednog ili više zamenika, koji pomažu Generalnom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

Sredstva za finansiranje nadležnosti Sekretarijata do kraja 2008. godine, planiraju se u okviru obima sredstava utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, pri čemu su obezbeđena dodatna sredstava za troškove putovanja u inostranstvu.

GLAVA 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Kancelarija za saradnju s medijima osnovana je Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), a na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), kao služba Vlade.

Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Najveće učešće u strukturi opredeljenih budžetskih sredstava imaju usluge po ugovoru, a odnose se na usluge informisanja javnosti (Beta, Tanjug, Fonet…); stručne usluge (troškovi prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca, usluge za izradu softvera koji je potreban Internet odeljenju).

Kancelarija je nakon razmatranja izvršenja rashoda u periodu januar-avgust, procenila da su moguće uštede na troškovima putovanja, tako da je smanjen obim sredstava za finansiranje rada Kancelarije do kraja 2008. godine.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Kancelarija za evropske integracije, kao stručna služba Vlade, osnovana je Uredbom o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS“, broj 126/07).

Kancelarija, između ostalog, obavlja poslove za potrebe Vlade, povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organiziacija i službi, a koje se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji; koordinaciju pregovora sa Evropskom unijom; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji kao i podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije.

Ovim zakonom obezbeđena su dodatna sredstva za stalne troškove Kancelarije do kraja godine (troškove fiksne telefonije), s obzirom da je do sada te troškove snosila Vlada.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije, kao stručno – savetodavno telo Vlade, obrazovan je Odlukom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 59/01…64/03). Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

Ovim zakonom obezbeđena su dodatna sredstva za usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, a odnose se na stručne usluge koje pružaju članovi i saradnici Saveta za borbu protiv korupcije, uključujući sredstva za isplatu naknada za rad članovima Saveta.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Nadležnost službe za upravljanje kadrovima utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS“, broj 106/05).

Služba obavlja stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga: oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad.

Ovim zakonom predložena je preraspodela rashoda, kojim su obezbeđena dodatna sredstva za troškove prevoza (preusmeravanje sa stalnih troškova na naknade u naturi).

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Aktivnosti Koordinacionog tela, pored stabilizacije političko – bezbednosnih prilika, usmerene su na program socijalno – ekonomskog oporavka i privrednog oživljavanja, sa ciljem da se na najneposredniji način zadovolje osnovne potrebe i reše egzistencijalni problemi građana Republike Srbije koji žive na područuju opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Zakonom su obezbeđena dodatna sredstva za kapitalne transfere, koji se odnose na nastavak finansiranja realizacije projekata i programa na jugu Srbije u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNDP, na osnovu Programa za poboljšanje rada i oživljavanje opština u Južnoj Srbiji, koji je odobren i potpisan od strane Vlade na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Avio-služba Vlade obrazovana je kao služba Vlade Uredbom o osnivanju Avio-službe („Službeni glasnik RS“, broj 51/06), da obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i da pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Dodatne prihode Avio-služba ostvaruje u skladu sa propisima kojim se uređuje obrazovanje Avio-službe i način korišćenja vazduhoplova Avio-službe, tako što svoje usluge prevoza za određene korisnike vrši uz naknadu stvarnih troškova, odnosno putnih troškova, ako je reč o trećim licima.

Najveći deo sredstava planiranih za rad Avio-službe odnosi se na tekuće popravke i održavanje aviona i nabavku mlaznog goriva.

Ovim zakonom predložena je preraspodela rashoda za finansiranje rada Avio – službe do kraja 2008. godine.

GLAVA 3.13 – NACIONALNI SAVET ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Odlukom o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) osnovan je Nacionalni savet za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Nacionalni savet preduzima mere koje su potrebne da bi se pomoglo porodicama okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i okrivljenima i advokatima okrivljenih omogućio pristup arhivskoj i drugoj dokumentaciji koja je značajna za ostvarivanje prava na odbranu okrivljenih, kao i druge potrebne mere koje proističu iz obaveze Republike Srbije da štiti svoje državljane.

Najveći iznos sredstava budžeta opredeljen je za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta na ime isplate materijalne pomoći optuženima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i članovima njihovih porodica.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Uredbom o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS“, broj 71/08), osnovana je kao služba Vlade, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Kancelarija vrši stručne poslove koji se odnose, između ostalog na učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja; učešće u aktivnostima na promociji i unapređenju održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja; učešću u pripremi i razmatranju razvojnih (investicionih) projekata od značaja za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na borbu protiv siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima.

Ovim zakonom opredeljena su sredstva za finansiranje redovne delatnosti Kancelarije.

RAZDEO4 -USTAVNI SUD SRBIJE

Ustavni sud Srbije je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost, ljudska i manjinska prava i slobode. Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšte obavezujuće.

Ustavni sud ostvaruje svoju funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti svih opštih pravnih akata koji se donose u Republici, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pored toga, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, o zabrani rada političkih stranaka i druge političke organizacije i odlučuje o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa.

Ovim zakonom obezbeđena su potrebna sredstva pre svega za plate, prateće aktivnosti suda i za troškove putovanja koji se odnose na saradnju sa ustavnim sudovima i drugim organima u zemlji i inostranstvu, s obzirom da se planira povećana aktivnost na međunarodnom nivou (prati rad i odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu).

RAZDEO 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Pravosudni organi kao indirektni korisnici budžeta, osnovani su, i to: Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02 i 27/04), kao sudovi opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije, kao posebni sudovi trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), Zakonom o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02 i 27/04), osnovani su Republičko javno tužilaštvo, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Zakonom o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91) osnovano je Republičko javno pravobranilaštvo. Takođe, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina („Službeni glasnik RS”, broj 67/03), osnovano je Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije. Nadležnost ovog tužilaštva je procesuiranje krivičnih postupaka protiv učinilaca krivičnih dela koja su određena u Osnovnom krivičnom zakonu kao krivčna dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i krivičnih dela predviđenih u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće ostvariti odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini, s tim što se za finansiranje pravosudnih organa obezbeđuju dodatna sredstva za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode, novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela (prinudna naplata), plate i usluge po ugovoru (zbog povećanih advokatskih usluga).

U cilju rekonstrukcije i adaptacije objekta u Nemanjinoj broj 9, sredstava opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, za finansiranje Apelacionog suda, preusmeravaju se, u skladu sa Zaključkom Vlade, Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, i to sredstva za zgrade i građevinske objekte u iznosu od 740,0 mil. dinara i sredstva za mašine i opremu u iznosu od 426,0 mil. dinara.

Finansiranje Tužilaštva za ratne zločine ima posebno mesto, s obzirom da se strateška orijentacija ka evropskim integracijama i priključenje Evropskoj uniji ne mogu ostvariti bez suočavanja sa problemom ratnih zločina.

Sredstva opredeljena ovim zakonom namenjena su najvećim delom za plate, naknade troškova za zaposlene, troškove putovanja (zbog pojačanih aktivnosti Tužilaštva) i za materijal.

U skladu sa Ustavom Državno veće tužilaca je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca, a Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Sredstva opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, namenjena za finansiranje redovne delatnosti ovih organa, ovim zakonom su umanjena iz razloga što su u periodu januar – avgust ostvarene odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini.

RAZDEO 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Zaštitnik građana, osnovan je Zakonom o Zaštitniku građana («Službeni glasnik RS, broj 79/05), kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Ovim zakonom, a na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće izvršiti preraspodelu utvrđenih sredstava, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija, odnosno do obezbeđivanja dodatnih sredstava za usluge po ugovoru i troškove putovanja.

RAZDEO 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, sa svojstvom pravnog lica.

Ovim zakonom, a na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće izvršiti smanjenje utvrđenih sredstava.

RAZDEO 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

U okviru razdela Ministarstva spoljnih poslova, uključujući i diplomatsko-konzularna predstavništva, zbog iskazanih ušteda, rebalansom se vrši preraspodela sredstava, kojom se obezbeđuju sredstva za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, u iznosu od 41,5 mil. dinara, kao i 10,0 mil. dinara za nabavku računarske opreme za izradu biometrijskih pasoša.

Ovim zakonom obezbeđena su i sredstva za formiranje međunarodno pravnog tima u postupku davanja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostranog proglašenja nezavinosti Kosova u iznosu od 34,0 mil. dinara, kao i sredstva za kupovinu neopokretnosti za potrebe smeštaja Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu u iznosu od 30,0 mil. dinara.

RAZDEO 9 – MINISTARSTVO ODBRANE

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje; međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

U okviru Ministarstva odbrane, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane su i Inspektorat odbrane, Vojna služba bezbednosti i Vojno – obaveštajna služba.

Ovim zakonom, obezbeđena su dodatna sredstva, i to najvećim delom za: dotaciju finansiranja socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, predviđena za isplatu neto penzija i pripadajućih doprinosa za korisnike vojnih penzija u iznosu od 1.500,0 mil. dinara, kao i sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima i njima pripadajućim kamatama po osnovu Uredbe o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama („Službeni glasnik RS“, broj 58/08) u iznosu od 150,0 mil. dinara.

Takođe, obezbeđena su i dodatna sredstva za prinudne naplate po izvršnim sudskim rešenjima, u iznosu od 335,2 mil. dinara.

RAZDEO 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave u skladu sa Zakonom o ministarstvima, a koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela; održavanje javnog reda i mira; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva za tekuće popravke i održavanje na opremi za izdavanje ličnih dokumenta, za naknade za odvojen život i prevoz zaposlenih, kao i za isplatu jednokratne godišnje nagrade zaposlenima u Ministarstvu.

RAZDEO 11 – BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

Rad Bezbedonosno-informativne agencije utvrđen je Zakonom o Bezbedonosno – informativnoj agenciji. Osnovna uloga Bezbedonosno-informativne agencije je u sprovođenju plana zaštite bezbednosti Republike Srbije i sprečavanju delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka.

Preraspodelom planiranih sredstava, obezbeđuju se nedostajuća sredstva za finansiranje stalnih troškova (povećanje cene energenata, komunalnih usluga, usluga telekomunikacija, zakupa prostora kao i po osnovu sudskih presuda i troškova smeštaja izabranih i postavljenih lica).

RAZDEO 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Dodatna sredstva u okviru ovog razdela obezbeđena su za dotacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, i to: za isplatu penzija Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i za isplatu naknada za nezaposlene preko Nacionalne službe za zapošljavanje, u cilju smanjenja kašnjenja u isplati ovih prava za pola mesečnog iznosa.

U okviru funkcije 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ovim zakonom se vrši preraspodela, i to tako, što se Zakonom o budžetu utvrđeni iznosi, u okviru aproprijacija 511 Zgrade i građevinski objekti, 512 Mašine i oprema i 621 Nabavka domaće finansijske imovine umanjuju, a povećava iznos u okviru aproprijacije 622 Nabavka strane finansijske imovine – za održavanje kapitala u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

U okviru funkcije 160 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, preraspodelom sredstava u okviru funkcije 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, obezbeđuju se sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova kao i sredstva rezerve koja obuhvataju sredstva tekuće i stalne rezerve.

GLAVA 12.1 -UPRAVA CARINA

U okviru Uprave carina, ovim zakonom je izvršena preraspodela u okviru sredstva opredeljenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu, a kojom su obezbeđena sredstva potrebna za finansiranje sprovođenja prinudne naplate po sudskim rešenjima i zemljište potrebno za carinske službe u Čačku , Kraljevu i Kruševcu, kao i sredstva za isplatu plata 50 zaposlenih koji se preuzimaju sa teritorije Kosova i Metohije.

GLAVA 12.2 – PORESKA UPRAVA

U okviru Poreske uprave, ovim zakonom je izvršena preraspodela u okviru sredstva opredeljenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu, a kojom su obezbeđena sredstva potrebna za finansiranje nabavke opreme za protivpožarnu zaštitu, po rešenju MUP-a i za uređenje Centrale poreske uprave.

GLAVA 12.3 – UPRAVA ZA TREZOR

Uprava za trezor osnovana je Zakonom o budžetskom sistemu  („Službeni glasnik RS“, br. 9/02,87/02, 61/05, 66/05 i 85/06), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

  Sredstva za transakcije vezane za javni dug, u odnosu na sredstva planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, umanjena su za 1.986,2 mil. dinara, po osnovu pratećih troškova zaduživanja i otplate glavnice domaćim kreditorima.

GLAVA 12.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Ova uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, a sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave planiraju se u okviru sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 12.5 – UPRAVA ZA DUVAN

Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) obrazovana je Uprava za duvan, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

U okviru ove uprave, rebalansom se vrši preraspodela u okviru sredstva opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 12.6 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave planiraju se u okviru sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 12.7 – DEVIZNI INSPEKTORAT

Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave planirana su na nivou obima sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 12.8 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Zakonom o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS”, broj 62/05) obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave planirana su na nivou obima sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO PRAVDE

Shodno Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; veštačenje; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; ekstradikciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje, uz saglasnost Vlade, rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; advokaturu i druge pravosudne profesije; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda, kao i druge poslove određene zakonom.

Ovim zakonom izvršena je preraspodela sredstava i obezbeđena su dodatna sredstva za aproprijaciju – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu

od strane državnih organa, u iznosu od 400,0 mil. dinara.

Takođe, obezbeđena su sredstva za izgradnju objekata za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Padinskoj Skeli i smeštajnih tehničkih uslova za početak rada apelacionih sudova.

GLAVA 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija osnovana je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01). U skladu sa Zakonom sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenim ustanovama i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom i vodi jedinstvene evidencije o licima prema kojima se izvršavaju zavodske sankcije.

Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 01.01.2006. godine, oblast izvršenja sankcija nalazi se u fazi transformacije u sklopu opsežne reforme celine pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Ovim Zakonom na savremeni način se uređuje ova oblast, posebno kada je u pitanju segment zaštite i ostvarivanja prava lica lišenih slobode.

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija obezbeđena su dodatna sredstva, i to najvećim delom za stalne troškove, materijal i specijalizovane usluge, a što je rezultiralo povećanim brojem osuđenika, za koje je neophodno obezbediti medicinsko lečenje, sredstva za ishranu, lekove za lica na izdržavanju kazni i smeštajni standard osuđenih lica.

Takođe, u okviru ovog budžetskog korisnika, obezbeđena su dodatna sredstva za plate, zbog preuzimanja zaposlenih u privremenim kosovskim institucijama.

RAZDEO 14 -MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

U okviru ovog razdela do kraja 2008. godine, obezbeđena su sredstva za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 6.988,3 mil. dinara. Deo ovih sredstava obezbeđen je uštedom.

Dodatna sredstva obezbeđena su za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini, podršku nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima, genetskom unapređenju mlečnog govedarstva, regresiranju mlečnog stočarstva i osiguranju životinja useva i plodova, a koja će se rasporediti i koristiti po posebnom aktu Vlade.

GLAVA 14.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu kao organ uprave obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini i druge poslove utvrđene zakonom.

Ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva u iznosu od 518,8 mil. dinara, za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, namenjenim za sprovođenje određenih programa u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla.

GLAVA 14.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Uprava za zaštitu bilja obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje i unapređenje jedinstvenog sistema zaštite bilja i biljnog karantina; zaštitu od štetnih organizama i drugih činilaca koji ugrožavaju proizvodnju i promet bilja kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave do kraja 2008. godine, planiraju se u okviru obima sredstava, utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 14.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Republička direkcija za vode obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku vodoprivrede, višenamensko korišćenje voda, vodosnabdevanje, zaštitu od voda, sprovođenje mera zaštite voda, uređenje vodnih režima.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave do kraja 2008. godine, planiraju se u okviru obima sredstava, utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 14.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Uprava za šume kao organ uprave u sastavu Ministarstva obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku šumarstva, unapređivanje i korišćenje šuma i divljači, sprovođenje mera zaštite šuma i divljači. Pravni osnov za aktivnosti i usluge koje pruža Uprava za šume je Zakon o šumama, Zakon o lovstvu, Zakon o nacionalnim parkovima i dr.

Sredstva za finansiranje nadležnosti ove uprave do kraja 2008. godine, planiraju se u okviru obima sredstava, utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

GLAVA 14.5 – GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, osnovan je Zakonom o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 65/08), kao novi organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge inspekcijske poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovi poslovi su se do njegovog osnivanja obavljali u Ministarstvu i upravama u sastavu Ministarstva.

RAZDEO 15 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; planiranje razvoja turizma; zapošljavanje u zemlji i inostranstvu i materijalno obezbeđenje za slučaj privremene nezaposlenosti, uključujući i aktivne mere na tržištu rada, kao i druge poslove određene zakonom.

Ovim zakonom obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 900,0 mil. dinara,namenjenih za Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj.

Ovim zakonom, u okviru funkcije 410, a u vezi sa poslovima privrede, obezbeđuju se dodatna sredstva u 2008. gopdini, za osnivački ulog i sredstva za ulaganje od posebnog značaja za FIAT – Zastava (1.970,0 mil. dinara).

Najveći deo sredstava potrebnih u 2008. godini za realizaciju ugovora sa FIAT-om odnose se na obezbeđivanje učešća Republike u kapitalu. Za lokalnu infrastrukturu, obezbeđuju se dodatna sredstva, koja će se koristiti za izgradnju postrojenja za otpadne vode, energente, kompresivan vazduh, telekomunikacije i dr. Sredstva se obezbeđuju i za čišćenje fabrike i zaštite životne sredine.

U okviru funkcije 412, a koja se odnosi na poslove zapošljavanja, planirana su dodatna sredstva za subvencije na ime dotacija Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U okviru sredstava sa ove aproprijacije obezeđuje se na ime isplate zaostalih zarada Grupi Zastava planirana su sredstva u iznosu od 200,0 mil. dinara.

U okviru planiranih sredstava za funkciju ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu, tj. za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, ostvarene su značajne uštede, a najvećim delom zbog nepopunjavanja sistematizovanih radnih mesta.

Imajući u vidu, da je dinamika realizacije pojedinih projekata iz Nacionalnog investicionog plana, znatno niža od planirane, ostvarene su uštede na nivou celog Ministarstva.

GLAVA 15.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija.

GLAVA 15.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) osnovan je Fond za razvoj turizma, radi obezbeđivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma i to kao budžetski fond koji otvara Vlada. Fond se otvara na neograničeno vreme, a Fondom upravlja nadležno ministarstvo, koje može, uz saglasnost Vlade, stručno i finansijsko – tehničke poslove Fonda poveriti Fondu za razvoj Republike Srbije, banci ili drugoj stručnoj organizaciji.

RAZDEO 16 -MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Sredstva opredeljena za rad ovog ministarstva do kraja 2008. godine, najvećim delom se odnose na subvencije za javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja JP PEU ”Resavica” u cilju njegove strateške konsolidacije u skladu sa Programom strateške konsolidacije JP PEU „Resavica” do okončanja procesa privatizacije i za ove namene opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 290,0 mil. dinara.

RAZDEO 17 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08) Ministarstvo za infrastrukturu, obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor, izuzev inspekcijskog nadzora u oblasti vazdušnog saobraćaja; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja.

Dodatna sredstva obezbeđena su za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, i to na sledećim projektima: Projekat Obilaznice oko Beograda – deonica Dobanovci-Bubanj Potok i za izgradnju autoputa na deonicama Niš – Dimitrovgrad i Leskovac – Preševo (2.300,0 mil. dinara), kao i za subvenicje namenjene JP „Železnice Srbije“ u iznosu od 508,0 mil. dinara.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo obavlja poslove državne uprave u oblasti telekomunikacija i informatičkog društva koji se odnose na poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.

Ovim zakonom, za finansiranje tekućih izdataka sredstva su obezbeđena preraspodelom u okviru sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, a koja se najvećim delom odnose na specijalizovane usluge (finansiranje razvoja i unapređenje rada Akademsko-naučnoistraživačke i obrazovne računarske mreže), kao i za nabavku kompjuterskog softvera.

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada i socijalne politike, obrazovano Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa, izuzev u državnim organima; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na; ravnopravnost polova; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; boračko-invalidsku zaštitu, kao i druge poslove određene zakonom.

Dodatna sredstva predviđena su u iznosu od 500,0 mil. dinara, u okviru funkcije 040 Porodica i deca, za isplatu naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva koju ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica i lica koja samostalno obavljaju delatnost – 27.400 korisnika. Potreba za dodatnim sredstvima za isplatu ovog prava, posledica su povećanog broja korisnika u odnosu na planirani broj (600 porodilja), retroaktivnih isplata (isplate za više meseci i isplate iz 2006. i 2007. godine) i neočekivanog rasta zarada naročito u privatnom sektoru.

Takođe, ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva, u okviru funkcije 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu za materijalno obezbeđenje porodica u iznosu od 1.008,6 mil. dinara, kao i za isplatu dodatka za tuđu negu i pomoć, naknade po osnovu porodičnog smeštaja i materijalne troškove ustanova po osnovu smeštaja korisnika. Nedostajuća sredstva za ove namene su nastala po osnovu bržeg rasta troškova života od planiranog rasta kao i po osnovu retroaktivnih isplata dodatka za negu i pomoć (priznavanje prava od momenta podnošenja zahteva).

GLAVA 19.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja inspekcijske poslove i sa njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

GLAVA 19.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) za obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ovim zakonom obrazovana je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike i utvrđena je njena nadležnost.

GLAVA 19.6 – UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Uprava za rodnu ravnopravnost, osnovana Zakonom o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 65/08), kao organ u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti; izradu i sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnospravnosti, saradnju sa drugim državnim organima u ovoj oblasti; međunarodnu saradnju, kao i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima delovanja instiitucija sistema i sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena.

Za finansiranje redovne delatnosti novoosnovane uprave, sredstva su obezbeđena ovim zakonom.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Ministarstvo nauke obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučno-istraživačke delatnosti u funkciji naučnog; tehnološkog i privrednog razvoja; utvrđivanje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja, kao i druge poslove određene zakonom.

Za usluge po ugovoru, za potrebe Narodne biblioteke Srbije za nabavku inostranih naučnih časopisa i baza podataka za potrebe naučnih biblioteka u Srbiji, obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 7,0 mil. dinara.

Za zgrade i građevinske objekte, obezbeđena su dodatna sredstva za izgradnju stanova za mlade naučnike u iznosu od 100,0 mil. dinara.

Takođe, obezbeđena su dodatna sredstva za projekte u nauci u iznosu od 350,0 mil.dinara.

RAZDEO 21 – MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

Ministarstvo zaštite životne sredine, saglasno Zakonu o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 65/08), obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: prostorno planiranje i urbanizam, utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja, građevinarstvo, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i komunalne infrstrukture.

Takođe, ovo ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na: sistem zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta), izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i obnovljivih izvora energije, kao i druge poslove određene zakonom.

GLAVA 21.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.); saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Dodatna sredstva obezbeđena su za stalne troškove (plaćanje troškova internet pristupa na Zelenom brdu), za zgrade i građevinske objekte (Nacionalna referentna laboratorija) i za mašine i opremu (uređaji za merenje i praćenje alergenog polena).

GLAVA 21.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike i sopstvenih prihoda, koje Fond ostvaruje od naknada za stavljanje u promet zaštićenih retkih biljnih i životinjskih vrsta i naknada za zagađivanje životne sredine motornim vozilima.

RAZDEO 22 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

U skladu sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 65/08), Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o sportu, Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe.

U skladu sa Uredbom o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS“, br.. 65/06 I 6/07), ovim zakonom se u okviru ovog razdela obezbeđuju dodatna sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, stipendiranje vrhunskih sportista i isplatu nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos u razvoju i afirmaciji sporta u iznosu od 110,0 mil. dinara.

GLAVA 22.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Ovaj budžetski fond finansira se od dela prihoda od igara na sreću.

GLAVA 22.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Opredeljuju se sredstva za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i ostale troškove putovanja; sredstva za specijalizovane usluge odnose se na angažovanje nezavisnih stručnjaka iz oblasti medicine i veterine za vršenje doping kontrole, kao i na izdatke za laboratorijsku analizu uzoraka.

GLAVA 22.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Dodatna sredstva opredeljena ovim zakonom odnose se na gasifikaciju spotrtskih objekata.

GLAVA 22.4 – FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku finansiranju školovanja i usavršavanju mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

RAZDEO 23 – MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu kulturnih dobara, bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine, fondacije i fondove; sistem javnog informisanja: delatnost stranih informativnih ustanova, stranih sredstava medija, dopisništva i dopisnika u Republici Srbiji i druge poslove utvrđene zakonom.

U skladu sa procenjenim uštedama na pojedinim aprooprijacijama, izvršeno je preusmeravanje kojim bi se obezbedila dodatna sredstva namenjena za JP NA Tanjug, SJU „Filmske novosti” i za medije na teritoriji Kosova i Metohije, za delatnosti regionalnih zavoda za zaštitu spomenika kulture i za manifestacije lokalne samouprave, Srpskoj Pravoslavnoj crkvi.

Takođe, preraspodelom u okviru planiranih sredstava omogućena su dodatna sredstva za specijalizovane usluge, i to: za programe u oblasti zaštite kulturne baštine, za filmsko stvrlaštvo (Sveti Georgije ubiva aždahu i Medeni mesec), za manifestaciju Kustendorf, za programe iz oblasti međunarodne saradnje kao i za druge programe i projekte od nacionalnog zanačaja.

GLAVA 23.1 – USTANOVE KULTURE

Ministarstvo kulture kao direktni korisnik budžetskih sredstava vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja ustanova kulture.

U skladu sa potpisanim Protokolom Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata zaposlenih u ustanovama kulture, obezbeđuju se dodatna sredstva za plate, za isplatu otpremnina za radnike Narodne biblioteke Srbije, biblioteke Matice srpske i Narodnog pozorišta.

RAZDEO 24 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj i prava državljana Republike Srbije koji žive izvan države Srbije, poboljšanje njihovih veza i veza njihovih organizacija sa Republikom Srbijom, stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, omogućavanje olakšica kod uvoza i omogućavanje uslova za ostavarivanje njihovog biračkog prava u inostranstvu.

RAZDEO 25 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, osnovano je u cilju obezbeđivanja funkcionisanja institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije (u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne politike, kulture, infrastrukture i telekomunikacija).

Ovim zakonom obezbeđena su dodatna sredtva u iznosu od 200,0 mil. dinara, u cilju realizacije Zaključka Vlade, koji se odnosi na obezbeđenje plata reformisane i proširene lokalne samouprave, javnih službi, policije kao i materijalne troškove gradova i opština na teritoriji Kosova i Metohije.

GLAVA 25.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Odlukom o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS“, broj 139/04), Fond je obrazovan u cilju sprovođenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244 i ostvarivanja opštih interesa Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Zadatak Fonda je da na principima solidarnosti, uz uvažavanje ekonomskih mogućnosti, učestvuje u stvaranju programskih, razvojnih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih uslova opstanka, bezbednog života i povratka srpskog i drugog nealbanskog stanovništva Kosova i Metohije.

U skladu sa ovom Odlukom, sredstva za rad Fonda obezbeđuju se prvenstveno iz donacija, legata, poklona i drugih izvora, kao i iz budžeta Republike.

RAZDEO 26 – MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 65/08), osnovano je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa kojim obavlja stručne poslove koji se odnose na: opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izbor nacioanlnih saveta nacionalnih manjina, zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodno-pravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, položaj pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama; antidiskriminacionu politiku, položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina kao i usklađivanje rada organa državne uprave u oblasti zaštite ljudskih prava.

U sastavu Ministarstva je Komisija za nestala lica čije se aktivnosti odnose na: ekshumacije i identifikacije tela i organizacije prenosa posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica sa područja Kosova i Metohije, ekshumacije sa uzimanjem uzoraka i identifikacije tela iz pojedinačnih grobnih mesta u Republici Srbiji, organizacija prenosa posmrtnih ostataka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom obezbeđuju se sredstva za redovno finansiranje novoosnovanog Ministarstva, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o ministarstvima , u okviru kojih su najznačajniji rashodi za dotacije udruženjima i organizacijama nacionalnih manjina, odnosno za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

RAZDEO 27 – MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan osnovano je Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08), koje obavlja poslove koji se odnose na: Nacionalni investicioni plan; sistem, razvoj i unapređenje projekata Nacionalnog investicionog plana, strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata zajedno sa nadležnim ministarstvima, raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za odabir projekata; utvrđivanje prioriteta projekata, predlagnje Vladi projekata Nacionalnog investicionog plana; projektovanje budžeta za projekte iz Nacionalnog investicionog plana; nadzor nad sprovođenjem projekata; saradnju i koordinaciju sa ministarstvima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave, uspostavljanje odgovarajuće baze podataka neophodne za sprovođenje projekata Nacionalnog investicionog plana, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Ovim zakonom obezbeđuju se sredstva za redovno finansiranje novoosnovanog Ministarstva do kraja godine.

RAZDEO 28 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija, priprema propise koji se odnose na izbore za republičke organe, organizaciju i način rada Vlade, sistem državne uprave i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Ovim zakonom izvršena je preraspodela sredstava u okviru sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Repubike Srbije za 2008. godinu.

RAZDEO 29 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Republički zavod za razvoj obavlja stručne poslove koji se odnose na: društveno-ekonomski razvoj i razvojnu ekonomsku politiku Republike Srbije; strategiju i politiku regionalnog razvoja; funkcionisanje i dogradnju sistema privrednog, socijalnog, regionalnog i održivog razvoja; razvoj sistema podsticaja za ulaganje u nedovoljno razvijena područja i ravnomerni regionalni razvoj; pripremu i ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republiku Srbiju.

Ovim zakonom obezbeđena su dodatna sredstva za naknade troškova za zaposlene kao i za povećanje rashoda na stalnim troškovima (troškovi interneta, PTT troškovi i iznajmljena linija – poprečna veza sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa).

RAZDEO 30 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka: pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti Zavoda izvršena je preraspodela u okviru određenih rashoda u korist stalnih troškova, specijalizovanih usluga i usluga po ugovoru, a u cilju smanjenja docnji u izmirivanju obaveza koje su nastale u ranijem periodu.

RAZDEO 31 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: meteorološki, meteorološko-radarski, agrometeorološki i hidrološki osmatrački i analitičko-prognostički sistem; praćenje, analiziranje i prognoziranje stanja i promena vremena, klime i voda, uključujući kvalitet vazduha i voda; istraživanje procesa u atmosferi i hidrosferi i razvoj metoda i modela za prognozu vremena, klime i voda.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za honorarne saradnike – 4220 honorarnih saradnika, i to: 3300 strelaca na protivgradnim stanicama i 920 hidroloških i meteoroloških osmatrača.

Takođe, nakon sagledavanja kretanja rashoda tokom godine izvršene su odgovarajuće preraspodele, u skladu sa potrebama, a prvenstveno za nabavku protivgradnih raketa.

RAZDEO 32 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Projektom za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji obuhvaćeni su radovi na izradi katastra nepokretnosti koji su planirani za realizaciju projekta, zaključno sa 2010. godinom.

Osnovna sredstva iz sopstvenih prihoda koristiće se za nabavku novog softvera, čime će biti omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda svim korisnicima informacionog sistema državnih organa Republike Srbije, kao i legalizacija sistemskog softvera koji se koriste u Republičkom geodetskom zavodu.

RAZDEO 33 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Sredstva za finansiranje tekućih izdataka Republičkog seizmološkog zavoda odnose se na troškove nastale radom seizmološke službe sa sedištem u Beogradu, centralnoj mernoj stanici na Divčibarama, kao i na 15 lokalnih stanica, izradu seizmoloških karata za prostorno planiranje i protivtrusnu gradnju objekata, istraživačke aktivnosti ka usvajanju i iznalaženju novih metoda i modela za definisanje parametara seizmičnosti u funkciji osavremenjavanja sizmoloških karata, izveštavanje o jačini i mestu događanja zemljotresa, kao i procenjenim i utvrđenim efektima na ljude i objekte u cilju obezbeđivanja baznih podataka za definisanje organizovanog odgovora na elementarnu nepogodu, aktivnosti na obrazovanju javnosti o pojavi i posledicama i zaštiti od zemljotresa.

RAZDEO 34 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU

REPUBLIKE SRBIJE

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na: pribavljanje, otuđivanje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambanih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima, staranje o naplati zakupnine.

Preraspodelom sredstava aproprijacije – Zgrade i građevinski objekti, obezbeđena su dodatna sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju poslovne zgrade u Beogradu, ul. Brankova 25, za potrebe Agencije za privredne registre.

RAZDEO 35 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Republički zavod za informatiku i internet obavlja stručne poslove koji se odnose na: unapređenje, razvoj i funkcionisanje inforamcionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi, primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, zaštitu podataka, razvoj i primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u državnim organima i druge poslove određene zakonom.

Sredstva su opredeljena za finansiranje redovne delatnosti Zavoda.

RAZDEO 36 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

U okviru Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, opredeljena su sredstva za tekuće izdatke, od čega najveće učešće imaju usluge po ugovoru za stručne usluge, za izradu brošura i kvalitetnog promotivnog materijala, organizaciju visokokvalitetnih promotivnih događaja, prezentaciju privrednog potencijala Srbije na sajmovima u inostranstvu.

Dodatna sredstva opredeljena su pre svega za organizaciju međunarodnih sajmova tokom jeseni 2008. godine (Sajam tekstila u Moskvi, Sajam automobilske industrije u Frankfurtu, Sajam nameštaja u Hanoveru, Sajam tekstila u Francuskoj kao i Sajam informacionih tehnologija u Dubaiu). Agencija je preuzela organizaciju ovih međunarodnih sajmova u cilju promocije naše privrede potencijalnim stranim ulagačima.

RAZDEO 37 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Sredstva se obezbeđuju za troškove službenih putovanja, i nabavku dizel goriva, a u skladu sa uštedama ostvarenim na platama.

RAZDEO 38 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Zavod za intelektualnu svojinu, kao posebna organizacija, obrazovan je za obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine.

Na osnovu kretanja rashoda tokom godine i procene potrebnih sredstava za njihovu realizaciju do kraja godine, ocenjeno je, da je moguće ostvariti odgovarajuće uštede, u skladu sa čim je došlo do smanjenja određenih aproprijacija kao i ukupno potrebnih sredstava u 2008. godini.

RAZDEO 39 – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE

PUTEVE „PLOVPUT“

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanom kategorijom plovnog puta; obezbeđivanje plovnih puteva, postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju kao i druge poslove određene zakonom.

Najvećim delom opredeljena sredstva realizovaće se za strateški važne projekte – za nastale ugovorene obaveze za popravku plovila, a u skadu sa ostvarenim uštedama na platama.

RAZDEO 40 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi kao i druge poslove određene zakonom.

Planiranim sredstvima obezbeđuje se finansiranje redovne delatnosti Zavoda.

RAZDEO 41 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Prema Zakonu o ministarstvima, Zavod za socijalno osiguranje obrazovan je kao posebna organizacija, koja obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.

RAZDEO 42 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI

Srpska akademija nauke i umetnosti, kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji, osnovana je Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Službeni glasnik RS“, broj 49/92), sa osnovnim ciljem da razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost, stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje naučnika i umetnika, skuplja i sređuje građu iz oblasti nauke i umetnosti, izdaje stalne i povreme publikacije i razmenjuje ih sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Za rad i funkcionisanje Srpske akademije nauka i umetnosti, ovim zakonom obezbeđuju se dodatna neophodna sredstva za akademijske nagrade za članove Akademije (na aproprijaciji – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta).

RAZDEO 43 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Uprava za javne nabavke osnovana Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02) obavlja stručne poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Pored toga, Uprava za javne nabavke obavlja i stručno administrativne poslove za potrebe Komisije za zaštitu prava ponuđača.

Planiranim sredstvima obezbeđuje se finansiranje redovne delatnosti Uprave.

RAZDEO 44 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI

ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava osnovana je Zakonom o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, broj: 61/03), kao samostalan i nezavisan organ i za kršenje ljudskih prava na način određen zakonom izriče mere određene zakonom.

RAZDEO 45 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 34/06) formirana je Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

RAZDEO 46 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Agencija za reciklažu obrazovana je Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama („Službeni glasnik RS“, br.25/96, 26/96 i 101/05), kao posebna republička organizacija, za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na: praćenje stanja i kontrolu korišćenja sekundarnih sirovina; obezbeđenje programe i studija tehničko tehnoloških mogućnosti za lociaranje objekata za deponovanje, skladištenje i reciklažu i obavlja druge poslove u skadu sa zakonom.

Sredstva predviđena u okviru razdela Agencije za reciklažu obuhvataju sredstva za smanjenje docnji u izmirivanju stalnih troškova (troškovi zakupa, energenti, komunalne usluge i dr.) i troškova za tekuće popravke i održavanje.

RAZDEO 47 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Agencija za energetsku efikasnost obrazovana je Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i primenu mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i za povećanje efikasnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije.

RAZDEO 48 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Komesarijat za izbeglice u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02), Uredbom o zbrinjavanju izbelica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, ….. i 34/95) i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Službeni glasnik RS“, broj: 47/95) obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje izbeglica i njihovih osnovnih životnih potreba i obezbeđenja socijalne sigurnosti.

Korisnici na koje će se aktivnosti Komesarijata odnositi u 2008. godini, su izbegla i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji Republike Srbije, izbegla lica u drugim ustanovama u kojima usluge smeštaja i ishrane finansira Komesarijat, kao i izbegla lica koja se nalaze u privatnom smeštaju u kome je registrovan veliki broj izrazito socijalno ugroženih porodica.

Ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva za finansiranje troškova Centra za azil u Banji Koviljači, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj. 022-6971/2007-4 od 19. juna 2008. godine, na osnovu koga je Komesarijat zadužen za osnivanje Centra.

RAZDEO 49 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE

O SUKOBU INTERESA

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS”, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Sredstva opredeljena za rad ovog organa najvećim delom odnose se na posebne rashode (isplata naknada za članove Republičkog odbora, koji imaju pravo na mesečnu naknadu vrši se u visini od jedne mesečne zarade narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini).

RAZDEO 50 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 120/04), ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, kojima raspolažu organi javne vlasti.

Sredstva u budžetu, planirana su za redovan rad Poverenika.

RAZDEO 51- DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 46/2006) osnovana je Direkcija za restituciju, kao posebna organizacija. Direkcija vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno za isplatu novčane naknade ili obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vodi propisane evidencije, izveštava Vladu tromesečno o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti.

Ovim zakonom izvršena je odgovarajuća preraspodela budžetom opredeljenih sredstava, s tim da su ostvarene uštede na nivou ukupno planiranih sredstava.

RAZDEO 52 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Direkcija za železnicu osnovana je Zakonom o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05), kao posebna organizacija koja u smislu Zakona o državnoj upravi obavlja normative, regulatorne, stručne i druge poslove u oblasti železničkog saobraćaja, predviđene Zakonom o železnici i drugim zakonima i propisima.

Sagledavanjem izvršavanja rashoda tokom 2008. godine, ocenjeno je da je moguće smanjiti ukupne rashode predviđene budžetom, a da se neće ugroziti redovno funkcionisanje Direkcije.

RAZDEO 53 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04), obrazovana je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kao posebna organizacija, koja obavlja stručne poslove koji se posebno odnose na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova, izbor miritelja i arbitara, stručno usavršavanje miritelja i arbitara i dr. Zvanično sa radom počela je 2005. godine.

Sredstva za rad ove Agencije opredeljena su za finansiranje tekućih rashoda, koji se odnose na redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 54 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

REPUBLIČKIH ORGANA

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši zajedničke poslove za potrebe Narodne skupštine, Predsednika Republike Srbije, Vlade, Ustavnog suda Republike Srbije, ministarstava, posebnih organizacija i pravosudnih organa Republike Srbije.

U okviru opredeljenih sredstava za rad Uprave, obezbeđena su sredstva za nabavku celokupnog kancelarijskokg materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa i posebnih organizacija, a posebno materijala za servisiranje motornih vozila – gorivo.

Planirana su i sredstva namenjena za završetak radova na sanaciji i opremanju službenog objekta u Beogradu – Nemanjina 9, a koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu bila predviđena na razdelu Ministarstva pravde, kao i sredstva za opremanje sale i restorana u Kneza Miloša 20.

RAZDEO 55 – UPRAVNI OKRUZI

Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) obrazovani su upravni okruzi, radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu da vrše jedan ili više poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu, odnosno o žalbi kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Upravne okruge obrazuje Vlada Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“, broj 15/06), kojom određuje i područja i sedišta upravnih okruga.

Sredstava za rad upravnih okruga, najvećim delom se odnose na troškove usluga po ugovoru (angažovanje lica po osnovu ugovora o delu), stalne troškove (električne energije, zakupa poslovnog prostora, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge platnog prometa i osiguranja); materijala (kancelarijski troškovi, materijal za saobraćaj – benzin, gorivo), troškove na tekućim popravkama i održavanju zgrada i opreme; kao i sredstva za nabavku mašine i opreme. Upravni okruzi obezbeđuju inspekcijskim službama resornih ministarstava prostor i sredstva za rad i čuvaju predmete i akte inspekcijskih službi, za koje namene se takođe obezbeđuju sredstva.

Ovim zakonom obezbeđuju se dodatna sredstva za docnje nastale u izmirivanju obaveza za stalne troškove (električna energija, zakup poslovnog prostora, komunalne usluge, usluge komunikacija) u Raškom, Pomoravskom, Zaječarskom, Rasinskom, Srednjobanatskom, Kosovsko – pomoravskom, Zlatiborskom , Pirotskom i Kolubarskom upravnom okrugu.

RAZDEO 56 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

Ministarstvo trgovine i usluga obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet roba i usluga; snabdevenost tržišta i cene; kontrolu kvaliteta industrijsko-prehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Republička direkcija za robne rezerve, kao organ uprave u sastavu Ministarstva trgovine i usluga, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi, kao i druge poslove određene zakonom.

RAZDEO 57 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministarstvo zdravlja je nakon razmatranja izvršenja pojedinih rashoda procenilo da su moguće uštede, iz kog razloga se predlaže da se ova sredstva preusmere na programe za koje je potrebno obezbediti dodatna sredstva, i to: Program 1801-01 – Uređenje zdravstvenog sistema, Program 1801-02 Nadzor i kontrola zdravstvenih ustanova, Program 1802-01 – Programi javnog zdravlja u funkciji instituta i zavoda za javno zdravlje, Program 1803-01 – Učešće u finansiranju izgradnje i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji osnivač je Republika. Na ovaj način, povećana su izdvajanja, u ukupnom iznsu od 217,1 mil. dinara, za kapitalne investicije koje se odnose na rekonstrukciju zdravstvenih ustanova.

RAZDEO 58 – MINISTARSTVO PROSVETE

Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, dopunsko obrazovanje dece u inostranstvu, upravni nadzor, kao i učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Najveći deo sredstava iz budžeta Republike obezbeđuje se za plate zaposlenih u prosveti. Ovim zakonom, obezbeđuju se dodatna sredstva, kako bi se ispoštovali potpisani protokoli između Vlade i reprezentativnih sindikata obrazovanja.

Osim toga, obezbeđuju se dodatna sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova, a u skladu sa izvršnim sudskim rešenjima, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje ustanova u oblasti obrazovanja.

RAZDEO 59 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU

SAMOUPRAVU

U skladu sa Zakonom o ministarstvima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija; zaštitnika građana ; upravnu inspekciju, upravni poostupak; radne odnose u državnim organima;stručno usavršavanje zaposlenih, sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i izbore za organe lokalne samouprave kao, teritorijalnu organizaciju Republike Srbije kao i druge poslove utvrđene zakonom.

Ovim zakonom, predložena je preraspodela planiranih sredstava za 2008. godinu, u skladu sa potrebama.

RAZDEO 60 – MINISTARSTVO VERA

Ministarstvo vera obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: afirmaciju i razvoj slobode veroispovesti; saradnju države sa crkvama i verskim zajednicma i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta; zaštitu verskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu nacionalnih manjina, saradnju države sa eparhijama srpske pravoslavne crkve, razvoj verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Ovim zakonom ne predlaže se izmena visine sredstava koja su utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona u smislu člana 196. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje novoosnovanih državnih organa, u skladu sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 65/08), obezbeđenje sredstava za vanredno povećanje penzija u skladu sa Uredbom Vlade o vanrednom povećanju penzija, kojom je utvrđeno da se penzije povećaju za 10%, od isplate za oktobar 2008. godine, isplata subvencija u poljoprivredi, kao i za izvršavanje ostalih rashoda za koje je potrebno obezbediti dodatna sredstva u 2008. godini.

Ostavite komentar