Predlog Zakona o energetici

1. Naziv propisa Evropske unije : DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal L 211 p. 55–93, 14.8.2009.Direktiva 2009/72/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i stavljanju van snage i stavljanju van snage Direktive 2003/54/EZ, Službeni glasnik Evropske Unije L 211, str. 55–93, 14.8.2009. 2. „CELEX” oznaka EU propisa:32009L0072 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač Ministarstvo rudarstva i energetike 4. Datum izrade tabele: 1.12.2014. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:01. Predlog zakona o energetici 02. Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13)03. Zakon o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS“, br. 25/2013)04. Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010)05. Zakon o zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 54/2007)06. Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)07. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)08. Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 59/2009)09. Zakono o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 31/2001, „Službeni glasnik RS“, br. 30/2010) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-5 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) 2.1.1. ‘generation’ means the production of electricity 01.94.1. Proizvodnja električne energije obuhvata proizvodnju u hidroelektranama, termoelektranama, termoelektranama-toplanama i drugim elektranama koje koriste obnovljive izvore energije (u daljem tekstu: elektrane). PU 2.1.2. ‘producer’ means a natural or legal person generating electricity 01.94.2. Energetski subjekt koji obavlja delatnost proizvodnje električne energije (u daljem tekstu: Proizvođač električne energije), u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:1) u objektima za proizvodnju električne energije koristi izvore energije koje smatra najpovoljnijim u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i drugim propisima;2) prodaje proizvedenu električnu energiju. PU 2.1.4. ‘transmission system operator’ means a natural or legal person responsible for operating, ensuring the maintenance of and, if necessary, developing the transmission system in a given area and, where applicable, its interconnections with other systems, and for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demands for the transmission of electricity 01.2.1.46. operator prenosnog sistema električne energije je energetski subjekt koji obavlja delatnost prenosa i upravljanja prenosnim sistemom električne energije i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj prenosnog sistema na području Republike Srbije, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbeđenje dugoročne sposobnosti sistema da ispuni potrebe za prenosom električne energije na ekonomski opravdan način. PU 2.1.5. ‘distribution’ means the transport of electricity on high voltage, medium-voltage and low-voltage distribution systems with a view to its delivery to customers, but does not include supply 01.2.1.14. distribucija električne energije je prenošenje električne energije preko distributivnog sistema radi isporuke električne energije krajnjim kupcima, a ne obuhvata snabdevanje električnom energijom. PU 2.1.6. ‘distribution system operator’ means a natural or legal person responsible for operating, ensuring the maintenance of and, if necessary, developing the distribution system in a given area and, where applicable, its interconnections with other systems and for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demands for the distribution of electricity 01.2.1.44. operator distributivnog sistema električne energije je energetski subjekt koji obavlja delatnost distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije, odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbeđenje dugoročne sposobnosti sistema da ispuni potrebe za distribucijom električne energije na ekonomski opravdan način. PU 2.1.7. ‘customer’ means a wholesale or final customer of electricity 01.2.1.32. kupac je pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje energiju ili energent za svoje potrebe ili radi preprodaje PU 2.1.8. ‘wholesale customer’ means a natural or legal person purchasing electricity for the purpose of resale inside or outside the system where he is established 01.2.1.32. kupac je pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje energiju ili energent za svoje potrebe ili radi preprodaje PU Data univerzalna definicija kupca, bez obzira na količinu energije koja se kupuje za svoje potrebe ili radi prepodaje. 2.1.9. ‘final customer’ means a customer purchasing electricity for his own use 01.2.1.29. krajnji kupac je pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje električnu energiju ili prirodni gas za svoje potrebe PU 2.1.10. ‘household customer’ means a customer purchasing electricity for his own household consumption, excluding commercial or professional activities 01.2.1.31. kupac iz kategorije domaćinstvo je krajnji kupac koji kupuje električnu energiju ili prirodni gas za potrošnju svog domaćinstva i za zajedničku potrošnju domaćinstava isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti; PU 2.1.11. ‘non-household customer’ means a natural or legal persons purchasing electricity which is not for their own household use and includes producers and wholesale customers 01.2.1.32. kupac je pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koji kupuje energiju ili energent za svoje potrebe ili radi preprodaje PU 2.1.13. ‘interconnector’ means equipment used to link electricity systems 01.2.1.24. interkonektor je dalekovod, gasovod, naftovod, odnosno produktovod koji prelazi granicu između država radi povezivanja njihovih sistema, kao i oprema koja se koristi za povezivanje energetskih sistema; PU 2.1.14. ‘interconnected system’ means a number of transmission and distribution systems linked together by means of one or more interconnectors 01.2.1.20. energetski sistem je elektroenergetski sistem, sistem prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte i sistem daljinskog grejanja i hlađenja, koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstven tehničko-tehnološki sistem. PU 2.1.16. ‘economic precedence’ means the ranking of sources of electricity supply in accordance with economic criteria 01.4.2.1 Strategijom se određuju:dugoročni ciljevi za razvoj proizvodnih kapaciteta koji su u funkciji sigurnosti snabdevanja, uvažavajući tehnološke, ekonomske i kriterijume zaštite životne sredine; PU 2.1.17. ‘ancillary service’ means a service necessary for the operation of a transmission or distribution system 01.2.1.63. sistemske usluge su usluge koje pruža operator sistema, a koje su neophodne za obezbeđivanje sigurnog, pouzdanog i stabilnog rada energetskog sistema PU 2.1.19. ‘supply’ means the sale, including resale, of electricity to customers 01.2.1.64. snabdevanje električnom energijom je prodaja električne energije, kupcima za njihove potrebe ili radi preprodaje; snabdevanje na veliko električnom energijom je prodaja električne energije kupcima, uključujući preprodaju, osim prodaje krajnjim kupcima; PU 2.1.20. ‘integrated electricity undertaking’ means a vertically or horizontally integrated undertaking 01.2.1.9. vertikalno integrisano preduzeće je energetski subjekt ili grupa energetskih subjekata gde isto lice ima pravo, direktno ili indirektno da sprovodi upravljanje i gde energetski subjekt ili grupa pored jedne od sledećih delatnosti: prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom ili transport prirodnog gasa i upravljanje transportnim sistemom, distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas, skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa obavlja i najmanje jednu od sledećih delatnosti: proizvodnju električne energije ili prirodnog gasa, snabdevanje električnom energijom ili prirodnim gasom ili javno snabdevanje prirodnim gasom PU 2.1.22. ‘related undertaking’ means affiliated undertakings, within the meaning of Article 41 of the Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on Article 44(2)(g) (*The title of Directive 83/349/EEC has been adjusted to take account of the renumbering of the Articles of the Treaty establishing the European Community in accordance with Article 12 of the Treaty of Amsterdam; the original reference was to Article 54(3)(g).) of the Treaty on consolidated accounts ((1) OJ L 193, 18.7.1983, p. 1.), and/or associated undertakings, within the meaning of Article 33(1) of that Directive, and/or undertakings which belong to the same shareholders 06.27.106.27.206.27.306.27.4 Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje.Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice.Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica.Na priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima shodno se primenjuju odredbe o finansijskim izveštajima iz čl. 20. i 21. ovog zakona PU 2.1.24. ‘tendering procedure’ means the procedure through which planned additional requirements and replacement capacity are covered by supplies from new or existing generating capacity 01.37. U slučaju da se putem izdavanja energetskih dozvola ne mogu obezbediti novi proizvodni kapaciteti ili kada preduzete mere energetske efikasnosti, nisu dovoljne za obezbeđivanje sigurnog i redovnog snabdevanja električnom energijom, izgradnja objekata za proizvodnju električne energije može se odobriti po sprovedenom postupku javnog tendera. Vlada, na predlog Ministarstva donosi odluku o raspisivanju javnog tendera u skladu sa zakonom. Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:1) lokaciju na kojoj će se graditi objekat;2) vrstu primarne energije;3) način proizvodnje i uslove preuzimanja električne energije;4) uslove koji se odnose na zaštitu životne sredine;5) uslove koji se odnose na zaštitu spomenika kulture ako isti postoje na lokaciji na kojoj će se graditi objekat;6) uslove koji se odnose na energetsku efikasnost;7) mere podsticaja za pojedine vrste primarne energije i instalisane snage proizvodnog kapaciteta;8) uslove koji se odnose na prestanak rada objekta;9) rok za podnošenje ponude.Prikupljanje ponuda po javnom tenderu, ocenjivanje i rangiranje ponuda vrši Ministarstvo i Vladi dostavlja izveštaj sa predlogom najpovoljnije ponude.Postupak javnog tendera, uslovi za učešće na tenderu i kriterijumi za izbor ponude moraju biti transparentni i nediskriminatorni.Odluka o raspisivanju javnog tendera objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a detalje u vezi sa tenderskom procedurom Ministarstvo će javno objaviti uključujući i objavljivanje u glasilima u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim ratifikovanim međunarodnim sporazumima, najmanje šest meseci pre datuma zatvaranja tendera. PU 2.1.25. ‘long-term planning’ means the planning of the need for investment in generation and transmission and distribution capacity on a long-term basis, with a view to meeting the demand of the system for electricity and securing supplies to customers 01.4. Strategija je akt kojim se utvrđuje energetska politika i planira razvoj u sektoru energetike.Strategijom se određuju:dugoročni ciljevi za razvoj proizvodnih kapaciteta koji su u funkciji sigurnosti snabdevanja, uvažavajući tehnološke, ekonomske i kriterijume zaštite životne sredine;pravci razvoja prenosnog i distributivnog sistema električne energije;pravci razvoja transportnog i distributivnog sistema prirodnog gasa i podzemnih skladišta prirodnog gasa;pravci razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa;pravci razvoja sistema daljinskog grejanja;izvori i način obezbeđivanja potrebnih količina energije i energenata;pravci razvoja korišćenja energije iz obnovljivih i novih izvora i unapređenja energetske efikasnosti;pravci razvoja neiskorišćenih elektroenergetskih potencijala, efikasnog upravljanja elektroenergetskim sistemima koji se mogu ostvariti uvođenjem distribuiranih skladišnih i proizvodnih kapaciteta električne energije, uvođenjem upravljanja potrošnjom prateći kretanje tržišta električne energije i uvođenjem koncepta naprednih mreža, upravljajući optimalno tokovima snaga u prenosnom i distributivnom sistemu; čija je godišnja drugi elementi od značaja za ostvarivanje ciljeva energetske politike. Strategiju donosi Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) na predlog Vlade za period od najmanje 15 godina.Vlada prati ostvarenje Strategije i po potrebi predlaže njeno usklađivanje sa potrebama.Strategija se usklađuje sa dokumentima koji se odnose na privredni razvoj Republike Srbije i strateškim i planskim dokumentima Republike Srbije i sadrži analizu ostvarenja ciljeva utvrđenih Strategijom za prethodni period.Strategija se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. PU 2.1.26. ‘small isolated system’ means any system with consumption of less than 3 000 GWh in the year 1996, where less than 5 % of annual consumption is obtained through interconnection with other systems NU U RS ne postoje mali izolovani sistemi, niti su postojali 1996. godine, prema kriterijumima navedenim u Direktivi 2009/72, odnosno ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se ove odredbe unose u naše zakonodavstvo. 2.1.27. ‘micro isolated system’ means any system with consumption less than 500 GWh in the year 1996, where there is no connection with other systems NU U RS ne postoje mikro izolovani sistemi, niti su postojali 1996. godine, prema kriterijumima navedenim u Direktivi 2009/72, odnosno ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se ove odredbe unose u naše zakonodavstvo. 2.1.28. ‘security’ means both security of supply and provision of electricity, and technical safety 01.2.1.62 sigurnost snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom je obezbeđivanje potrebnih količina električne energije i prirodnog gasa krajnjim kupcima, kao i tehnička sposobnost prenosnih, transportnih i distributivnih sistema da omoguće isporuku do krajnjih kupaca; PU 2.1.31. ‘distributed generation’ means generation plants connected to the distribution system 01.140.1. Objekat kupca ili proizvođača električne energije priključuje se na distributivni sistem na osnovu odobrenja operatora distributivnog sistema u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim u skladu sa ovim zakonom. PU 2.1.32. ‘electricity supply contract’ means a contract for the supply of electricity, but does not include an electricity derivative 01.186. Ugovorom o snabdevanju krajnjih kupaca uređuju se prava i obaveze između snabdevača i krajnjeg kupca električne energije.Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži, pored opštih elemenata utvrđenih zakonom koji uređuje obligacione odnose i sledeće elemente: prava i obaveze u pogledu snage i količine električne energije;dinamiku snabdevanja; prava i obaveze snabdevača, i krajnjeg kupca u slučaju neispunjavnja obaveza i u slučaju privremene obustave isporuke;rok na koji se ugovor zaključuje i prava i obaveze u slučaju prestanka i raskida ugovora;način obračuna i uslove plaćanja preuzete električne energije;način informisanja kupca o promeni cena i drugih uslova snabdevanja električnom energijom; način rešavanja sporova idruge elemente u zavisnosti od specifičnosti i vrste usluga koje pruža snabdevač.Uslovi za zaključenje i sadržina ugovora o snabdevanju bliže se uređuju propisom iz člana 214. ovog zakona, a odredbe ugovora moraju na jasan, jednostavan i nedvosmislen način obuhvatiti prava i obaveze kupca.Ugovorom o snabdevanju kupcu se ne može uskratiti ili otežati pravo na raskid, odnosno otkaz ugovora, zbog korišćenja prava na promenu snabdevača, niti se mogu nametati dodatne finansijske obaveze po tom osnovu, a snabdevač je dužan da kupca obavesti o mogućnostima za promenu snabdevača.U slučaju raskida ili otkaza ugovora o potpunom snabdevanju od strane snabdevača, otkazni rok ne može biti kraći od 30 dana. Snabdevač je dužan da, pre početka snabdevanja krajnjeg kupca, operatoru sistema prijavi ugovor, odnosno svaku promenu ugovora i dostavi naročito sledeće podatke: o krajnjem kupcu, o mestima primopredaje, vrsti ugovora i periodu snabdevanja. PU 2.1.33. ‘electricity derivative’ means a financial instrument specified in points 5, 6 or 7 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (1) OJ L 145, 30.4.2004, p. 1. where that instrument relates to electricity PU Predmet Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom 2. tačka 1) definisani finansijski instrumenti. 2.1.34. ‘control’ means rights, contracts or any other means which, either separately or in combination and having regard to the considerations of fact or law involved, confer the possibility of exercising decisive influence on an undertaking, in particular by:(a) ownership or the right to use all or part of the assets of an undertaking;(b) rights or contracts which confer decisive influence on the composition, voting or decisions of the organs of an undertaking 01.2.1.10 kontrola energetskog subjekta podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši odlučujući uticaj na poslovanje drugog lica putem a) učešća u osnovnom kapitalu ili prava korišćenja celokupne ili dela imovine, b) ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova nadzornog odbora ili glasanje i odluke tih organa; PU 3.7. Member States shall take appropriate measures to protect final customers, and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect vulnerable customers. In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable customers which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection of electricity to such customers in critical times. Member States shall ensure that rights and obligations linked to vulnerable customers are applied. In particular, they shall take measures to protect final customers in remote areas. They shall ensure high levels of consumer protection, particularly with respect to transparency regarding contractual terms and conditions, general information and dispute settlement mechanisms. Member States shall ensure that the eligible customer is in fact able easily to switch to a new supplier. As regards at least household customers, those measures shall include those set out in Annex I. 01.3.1.12 Energetska politika Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i to:12) zaštite kupaca energije i energenata; PU 3.10. Member States shall implement measures to achieve the objectives of social and economic cohesion and environmental protection, which shall include energy efficiency/demand-side management measures and means to combat climate change, and security of supply, where appropriate. Such measures may include, in particular, the provision of adequate economic incentives, using, where appropriate, all existing national and Community tools, for the maintenance and construction of the necessary network infrastructure, including interconnection capacity. 01.3.1.101.3.1.201.3.1.401.3.1.501.3.1.601.3.1.701.3.1.801.3.1.901.3.1.1101.3.1.14 Energetska politika Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i to:1) pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima;2) adekvatanog nivoa proizvodnje električne energije i kapaciteta prenosnog sistema;4) konkurentnosti na tržištu energije na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti;5) obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije;6) stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije;7) stvaranja regulatornih, ekonomskih i privrednih uslova za unapređenje efikasnosti u upravljanju elektroenergetskim sistemima, posebno imajući u vidu razvoj distribuirane proizvodnje električne energije, razvoj distribuiranih skladišnih kapaciteta električne energije, uvođenje sistema za upravljanje potrošnjom i uvođenje koncepta naprednih mreža;8) stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije;9) raznovrsnost u proizvodnji električne energije11) stvaranja uslova za investiranje u energetiku;14) razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovog povezivanja sa regionalnim i pan-evropskim tržištem. Energetska politika bliže se razrađuje i sprovodi Strategijom razvoja energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija), Programom ostvarivanja Strategije (u daljem tekstu: Program) i Energetskim bilansom Republike Srbije (u daljem tekstu: Energetski bilans). PU 3.15. Member States shall, upon implementation of this Directive, inform the Commission of all measures adopted to fulfil universal service and public service obligations, including consumer protection and environmental protection, and their possible effect on national and international competition, whether or not such measures require a derogation from this Directive. They shall inform the Commission subsequently every two years of any changes to such measures, whether or not they require a derogation from this Directive NU Zakonom nije predviđeno obaveštavanje EK po ovom pitanju 3.16. The Commission shall establish, in consultation with relevant stakeholders including Member States, the national regulatory authorities, consumer organizations, electricity undertakings and, building on the progress achieved to date, social partners, a clear and concise energy consumer checklist of practical information relating to energy consumer rights. Member States shall ensure that electricity suppliers or distribution system operators, in cooperation with the regulatory authority, take the necessary steps to provide their consumers with a copy of the energy consumer checklist and ensure that it is made publicly available. 01.56.1.10. Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da: 10) sarađuje sa snabdevačem i operatorom distributivnog sistema u cilju preduzimanja mera kojim bi se korisnicima sistema i krajnjim kupcima učinile dostupnim kratke i sadržajne kontrolne liste sa praktičnim informacijama koja se odnose na njihova prava; PU 7.1. For the construction of new generating capacity, Member States shall adopt an authorization procedure, which shall be conducted in accordance with objective, transparent and nondiscriminatory criteria. 01.30.101.30.2 Energetski objekti se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuje uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli koja se izdaje u skladu sa ovim zakonom.Energetska dozvola se podnosi uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. PU 7.2.b. (b) the protection of public health and safety 01.33.1.6. 6) zaštitu na radu i bezbednost ljudi i imovine PU 7.2.c. (c) the protection of the environment 01.33.1.7. 7) zaštitu životne sredine PU 7.2.d. (d) land use and siting 01.33.1.2. 2) uslove za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta PU 7.2.e. (e) the use of public ground 01.33.1.2. 2) uslove za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta PU 7.2.f. (f) energy efficiency 01.33.1.4. 4) energetsku efikasnost PU 7.2.g. (g) the nature of the primary sources 01.33.1.5. 5) uslove korišćenja primarnih izvora energije; PU 7.2.h. (h) the characteristics particular to the applicant, such as technical, economic and financial capabilities; 01.33.1.8. 8) ekonomsko-finansijsku sposobnost podnosioca zahteva da realizuje izgradnju energetskog objekta PU 7.2.i. (i) compliance with measures adopted pursuant to Article 3 7.2.j. (j) the contribution of the generating capacity to meeting the overall Community target of at least a 20 % share of energy from renewable sources in the Community’s gross final consumption of energy in 2020 referred to in Article 3(1) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources 01.33.1.9. 9) doprinos kapaciteta za proizvodnju električne energije u ostvarivanju ukupnog udela energije iz obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije u skladu sa Nacionalnim akcionim planom PU 7.2.k. (k) the contribution of generating capacity to reducing emissions 01.33.1.10. 10) doprinos kapaciteta za proizvodnju električne energije smanjenju emisija; PU 7.3. Member States shall ensure that specific authorization procedures exist for small decentralized and/or distributed generation, which take into account their limited size and potential impact. Member States may set guidelines for that specific authorization procedure. National regulatory authorities or other competent national authorities including planning authorities shall review those guidelines and may recommend amendments thereto. Where Member States have established particular land use permit procedures applying to major new infrastructure projects in generation capacity, Member States shall, where appropriate, include the construction of new generation capacity within the scope of those procedures and shall implement them in a nondiscriminatory manner and within an appropriate time-frame. 01.34.3. Ministarstvo bliže propisuje uslove za izdavanje energetske dozvole, sadržaj zahteva za izdavanje energetske dozvole u zavisnosti od vrste i namene energetskog objekta, način izdavanja energetske dozvole i sadržaj registra izdatih energetskih dozvola i registra energetskih dozvola koje su prestale da važe i druga pitanja u skladu sa zakonom. PU 8.1. Member States shall ensure the possibility, in the interests of security of supply, of providing for new capacity or energy efficiency/demand-side management measures through a tendering procedure or any procedure equivalent in terms of transparency and non-discrimination, on the basis of published criteria. Those procedures may, however, be launched only where, on the basis of the authorization procedure, the generating capacity to be built or the energy efficiency/demand-side management measures to be taken are insufficient to ensure security of supply. 01.37.1. U slučaju da se putem izdavanja energetskih dozvola ne mogu obezbediti novi proizvodni kapaciteti ili kada preduzete mere energetske efikasnosti, nisu dovoljne za obezbeđivanje sigurnog i redovnog snabdevanja električnom energijom, izgradnja objekata za proizvodnju električne energije može se odobriti po sprovedenom postupku javnog tendera. PU 8.2. Member States may ensure the possibility, in the interests of environmental protection and the promotion of infant new technologies, of tendering for new capacity on the basis of published criteria. Such tendering may relate to new capacity or to energy efficiency/demand-side management measures. A tendering procedure may, however, be launched only where, on the basis of the authorization procedure the generating capacity to be built or the measures to be taken, are insufficient to achieve those objectives. 01.3.1.401.3.1.501.3.1.601.3.1.701.3.1.801.3.1.9 Energetska politika Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i to:1) pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima;2) adekvatanog nivoa proizvodnje električne energije i kapaciteta prenosnog sistema;5) obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije;6) stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije;7) stvaranja regulatornih, ekonomskih i privrednih uslova za unapređenje efikasnosti u upravljanju elektroenergetskim sistemima, posebno imajući u vidu razvoj distribuirane proizvodnje električne energije, razvoj distribuiranih skladišnih kapaciteta električne energije, uvođenje sistema za upravljanje potrošnjom i uvođenje koncepta naprednih mreža;8) stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije;9) raznovrsnost u proizvodnji električne energije;10) unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti;11) stvaranja uslova za investiranje u energetiku; PU U tački 8.1 su navedeni slučajevi kada se raspisuje javni tender. U NZoE je kroz energetsku politiku, Strategiju, Program ostvarivanja Strategije i izveštavanje realizovano planiranje izgradnje proizvodnih kapaciteta, prevashodno uvažavajući kriterijume energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. 8.4. In invitations to tender for the requisite generating capacity, consideration must also be given to electricity supply offers with long-term guarantees from existing generating units, provided that additional requirements can be met in this way. 01.7. U cilju realizacije dugoročnih ciljeva za razvoj proizvodnih objekata koji su u funkciji sigurnosti snabdevanja utvrđenih Strategijom i Programom, mogu se zaključiti dugoročni ugovori o prodaji sa proizvođačem električne energije, uz uvažavanje načela konkurencije i nediskriminacije. PU Obuhvaćeno u dokumentima Strategija i Program ostvarivanja Strategije 8.5. Member States shall designate an authority or a public or private body independent from electricity generation, transmission, distribution and supply activities, which may be a regulatory authority referred to in Article 35(1), to be responsible for the organization, monitoring and control of the tendering procedure referred to in paragraphs 1 to 4 of this Article. Where a transmission system operator is fully independent from other activities not relating to the transmission system in ownership terms, the transmission system operator may be designated as the body responsible for organizing, monitoring and controlling the tendering procedure. That authority or body shall take all necessary steps to ensure confidentiality of the information contained in the tenders. 01.37.4. Prikupljanje ponuda po javnom tenderu, ocenjivanje i rangiranje ponuda vrši Ministarstvo i Vladi dostavlja izveštaj sa predlogom najpovoljnije ponude. PU 9.1. Member States shall ensure that from 3 March 2012:(a) each undertaking which owns a transmission system acts as a transmission system operator;(b) the same person or persons are entitled neither:( i ) directly or indirectly to exercise control over an undertaking performing any of the functions of generation or supply, and directly or indirectly to exercise control or exercise any right over a transmission system operator or over a transmission system; nor (ii) directly or indirectly to exercise control over a transmission system operator or over a transmission system, and directly or indirectly to exercise control or exercise anyright over an undertaking performing any of the functions of generation or supply;(c) the same person or persons are not entitled to appoint members of the supervisory board, the administrative board or bodies legally representing the undertaking, of a transmission system operator or a transmission system, and directly or indirectly to exercise control or exercise any right over an undertaking performing any of the functions of generation or supply; and(d) the same person is not entitled to be a member of the supervisory board, the administrative board or bodies legally representing the undertaking, of both an undertaking performing any of the functions of generation or supply and a transmission system operator or a transmission system. 01.98.1. Nezavisnost operatora prenosnog sistema ostvaruje se na način da isto lice ili lica nisu ovlašćena da:1) direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom, i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu ili imaju bilo koja druga ovlašćenje nad operatorom prenosnog sistema ili prenosnim sistemom;2) direktno ili indirektno sprovode kontrolu ili imaju bilo koja druga ovlašćenje nad operatorom prenosnog sistema ili prenosnim sistemom i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom;3) imenuju članove nadzornog odbora, ili druge organe upravljanja kao i pravne zastupnike operatora prenosnog sistema i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom;4) istovremeno budu članovi nadzornog odbora ili drugih organa upravljanja kao i pravni zastupnici operatora prenosnog sistema i energetskih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom. PU 9.3. For the purpose of paragraph 1(b), the notion ‘undertaking performing any of the functions of generation or supply’ shall include ‘undertaking performing any of the functions of production and supply’ within the meaning of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas, and he terms ’transmission system operator’ and ‘transmission system’ shall include ‘transmission system operator’ and ‘transmission system’ within the meaning of that Directive 01.2.21. 21) energetski subjekt je pravno lice, odnosno preduzetnik, koje obavlja jednu ili više energetskih delatnosti iz člana 16. ovog zakona; PU 9.5. The obligation set out in paragraph 1(a) shall be deemed to be fulfilled in a situation where two or more undertakings which own transmission systems have created a joint venture which acts as a transmission system operator in two or more Member States for the transmission systems concerned. No other undertaking may be part of the joint venture, unless it has been approved under Article 13 as an independent system operator or as an independent transmission operator for the purposes of Chapter V. NU U Republici Srbiji postoji samo jedan operator prenosnog sistema, odnosno ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo 9.6. For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph 1 is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of generation or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons. 01.99 U slučaju da je lice iz člana 98. ovog zakona država ili drugi organ javne vlasti, kontrolu nad operatorom prenosnog sistema sa jedne strane, i energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom sa druge strane, ne može obavljati isto lice, odnosno isti organ javne vlasti. PU 9.7 Member States shall ensure that neither commercially sensitive information referred to in Article 16 held by a transmission system operator which was part of a vertically integrated undertaking, nor the staff of such a transmission system operator, is transferred to undertakings performing any of the functions of generation and supply. 01.18.4 Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije i energenata, kao i tajnost komercijalno osetljivih podataka i informacija o svojim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. PU Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji nije vertikalno integrisano preduzeće. 9.10 Before an undertaking is approved and designated as a transmission system operator under paragraph 9 of this Article, it shall be certified according to the procedures laid down in Article 10(4), (5) and (6) of this Directive and in Article 3 of Regulation (EC) No 714/2009, pursuant to which the Commission shall verify that the arrangements in place clearly guarantee more effective independence of the transmission system operator than the provisions of Chapter V. NU Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . 9.11 Vertically integrated undertakings which own a transmission system shall not in any event be prevented from taking steps to comply with paragraph 1. NU Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji nije vertikalno integrisano preduzeće, odnosno U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. 9.12 Undertakings performing any of the functions of generation or supply shall not in any event be able to directly or indirectly take control over or exercise any right over unbundled transmission system operators in Member States which apply paragraph 1 01.98 Nezavisnost operatora prenosnog sistema ostvaruje se na način da isto lice ili lica nisu ovlašćena da:direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom, i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu ili imaju bilo koja druga ovlašćenje nad operatorom prenosnog sistema ili prenosnim sistemom;direktno ili indirektno sprovode kontrolu ili imaju bilo koja druga ovlašćenje nad operatorom prenosnog sistema ili prenosnim sistemom i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom;imenuju članove nadzornog odbora, ili druge organe upravljanja kao i pravne zastupnike operatora prenosnog sistema i istovremeno direktno ili indirektno sprovode kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom;istovremeno budu članovi nadzornog odbora ili drugih organa upravljanja kao i pravni zastupnici operatora prenosnog sistema i energetskih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom.Odredbe stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana posebno se odnose na:pravo glasa;pravo imenovanja članova nadzornog odbora ili drugih organa upravljanja kao i pravnih zastupnika; posedovanje većinskog udela u vlasničkoj strukturi. PU 10.4 Regulatory authorities shall monitor the continuing compliance of transmission system operators with the requirements of Article 9. They shall open a certification procedure to ensure such compliance:(a) upon notification by the transmission system operator pursuant to paragraph 3;(b) on their own initiative where they have knowledge that a planned change in rights or influence over transmission system owners or transmission system operators may lead to an infringement of Article 9, or where they have reason to believe that such an infringement may have occurred; or(c) upon a reasoned request from the Commission. 01.100.201.100.3 U postupku sertifikacije utvrđuje se ispunjenost uslova iz čl. 98. i 99. ovog zakona.Postupak sertifikacije pokreće se na:zahtev pravnog lica koje je vlasnik prenosnog sistema, odnosno mreže, zahtev Agencije ako pravno lice ne podnese zahtev za sertifikaciju ili obrazložen zahtev nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora. PU 10.5 The regulatory authorities shall adopt a decision on the certification of a transmission system operator within a period of four months from the date of the notification by the transmission system operator or from the date of the Commission request. After expiry of that period, the certification shall be deemed to be granted. The explicit or tacit decision of the regulatory authority shall become effective only after the conclusion of the procedure set out in paragraph 6. 01.102 Agencija je dužna da donese odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema u roku od četiri meseca od dana podnošenja zahteva iz člana 100. stav 3. tač. 1) i 3) ovog zakona.U slučaju da Agencija ne donese odluku iz stava 1. ovog člana smatra se da je odluka o sertifikaciji doneta.Odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema sa pratećom dokumentacijom Agencija je dužna da bez odlaganja dostavi nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, radi davanja mišljenja.Ako u roku od dva meseca od dana dostavljanja odluke o sertifikaciji nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora ne dostavi mišljenje smatra se da je saglasno sa odlukom Agencije. U roku od dva meseca od prijema mišljenja nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija će doneti konačnu odluku o sertifikaciji operatera prenosnog sistema, uzimajući u obzir to mišljenje. Odluka Agencije i mišljenje nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora će biti objavljeni zajedno u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama operatora prenosnog sistema i Agencije.U slučaju kada konačna odluka Agencije odstupa od mišljenje nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija će zajedno sa odlukom i mišljenjem iz stava 6. ovog člana objaviti i obrazloženje za takvu odluku. PU 10.6 The explicit or tacit decision on the certification of a transmission system operator shall be notified without delay to the Commission by the regulatory authority, together with all the relevant information with respect to that decision. The Commission shall act in accordance with the procedure laid down in Article 3 of Regulation (EC) No 714/2009. 01.102 Agencija je dužna da donese odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema u roku od četiri meseca od dana podnošenja zahteva iz člana 100. stav 3. tač. 1) i 3) ovog zakona.U slučaju da Agencija ne donese odluku iz stava 1. ovog člana smatra se da je odluka o sertifikaciji doneta.Odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema sa pratećom dokumentacijom Agencija je dužna da bez odlaganja dostavi nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, radi davanja mišljenja.Ako u roku od dva meseca od dana dostavljanja odluke o sertifikaciji nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora ne dostavi mišljenje smatra se da je saglasno sa odlukom Agencije. U roku od dva meseca od prijema mišljenja nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija će doneti konačnu odluku o sertifikaciji operatera prenosnog sistema, uzimajući u obzir to mišljenje. Odluka Agencije i mišljenje nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora će biti objavljeni zajedno u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama operatora prenosnog sistema i Agencije.U slučaju kada konačna odluka Agencije odstupa od mišljenje nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija će zajedno sa odlukom i mišljenjem iz stava 6. ovog člana objaviti i obrazloženje za takvu odluku. PU 10.7 The regulatory authorities and the Commission may request from transmission system operators and undertakings performing any of the functions of generation or supply any information relevant for the fulfilment of their tasks under this Article. 01.105. Operator prenosnog sistema i energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom i prirodnim gaspom, dužni su da Agenciji dostave sve podatke i sva dokumenta neophodna za postupak sertifikacije operatora prenosnog sistema. Agencija je dužna da čuva poverljivost komercijalno osetljivih podataka iz stava 2. ovog člana. PU

10.8 |Regulatory authorities and the Commission shall preserve the confidentiality of commercially sensitive information. |01.105. |Operator prenosnog sistema i energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom i prirodnim gaspom, dužni su da Agenciji dostave sve podatke i sva dokumenta neophodna za postupak sertifikacije operatora prenosnog sistema.

Agencija je dužna da čuva poverljivost komercijalno osetljivih podataka iz stava 2. ovog člana. |PU | | | |11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

|Where certification is requested by a transmission system owner or a transmission system operator which is controlled by a person or persons from a third country or third countries, the regulatory authority shall notify the Commission. The regulatory authority shall also notify to the Commission without delay any circumstances that would result in a person or persons from a third country or third countries acquiring control of a transmission system or a transmission system operator.

The transmission system operator shall notify to the regulatory authority any circumstances that would result in a person or persons from a third country or third countries acquiring control of the transmission system or the transmission system operator.

The regulatory authority shall adopt a draft decision on the certification of a transmission system operator within four months from the date of notification by the transmission system operator. It shall refuse the certification if it has not been demonstrated:

(a) that the entity concerned complies with the requirements of Article 9; and

(b) to the regulatory authority or to another competent authority designated by the Member State that granting certification will not put at risk the security of energy supply of the Member State and the Community. In considering that question the regulatory authority or other competent authority so designated shall take into account:

(i) the rights and obligations of the Community with respect to that third country arising under international law, including any agreement concluded with one or more third countries to which the Community is a party and which addresses the issues of security of energy supply;

(ii) the rights and obligations of the Member State with respect to that third country arising under agreements concluded with it, insofar as they are in compliance with Community law; and

(iii) other specific facts and circumstances of the case and the third country concerned.

The regulatory authority shall notify the decision to the Commission without delay, together with all the relevant information with respect to that decision.

Member States shall provide for the regulatory authority or the designated competent authority referred to in paragraph 3(b),before the regulatory authority adopts a decision on the certification, to request an opinion from the Commission on whether:

(a) the entity concerned complies with the requirements of Article 9; and

(b) granting certification will not put at risk the security of energy supply to the Community.

The Commission shall examine the request referred to in paragraph 5 as soon as it is received. Within a period of two months after receiving the request, it shall deliver its opinion to the national regulatory authority or, if the request was made by the designated competent authority, to that authority.

In preparing the opinion, the Commission may request the views of the Agency, the Member State concerned, and interested parties. In the event that the Commission makes such a request, the two-month period shall be extended by two months.

In the absence of an opinion by the Commission within the period referred to in the first and second subparagraphs, the Commission shall be deemed not to raise objections to the decision of the regulatory authority.

When assessing whether the control by a person or persons from a third country or third countries will put at risk the security of energy supply to the Community, the Commission shall take into account:

(a) the specific facts of the case and the third country or third countries concerned; and

(b) the rights and obligations of the Community with respect to that third country or third countries arising under international law, including an agreement concluded with one or more third countries to which the Community is a party and which addresses the issues of security of supply.

The national regulatory authority shall, within a period of two months after the expiry of the period referred to in paragraph 6, adopt its final decision on the certification. In adopting its final decision the national regulatory authority shall take utmost account of the Commission’s opinion. In any event Member States shall have the right to refuse certification where granting certification puts at risk the Member State’s security of energy supply or the security of energy supply of another Member State. Where the Member State has designated another competent authority to assess paragraph 3(b), it may require the national regulatory authority to adopt its final decision in accordance with the assessment of that competent authority. The national regulatory authority’s final decision and the Commission’s opinion shall be published together. Where the final decision diverges from the Commission’s opinion, the Member State concerned shall provide and publish, together with that decision, the reasoning underlying such decision.

Nothing in this Article shall affect the right of Member States to exercise, in compliance with Community law, national legal controls to protect legitimate public security interests.

The Commission may adopt Guidelines setting out the details of the procedure to be followed for the application of this Article. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 46(2).

This Article, with exception of paragraph 3(a), shall also apply to Member States which are subject to a derogation under Article 44.

|01.106. |Na postupak sertifikacije započet na osnovu zahteva za sertifikacuju koji podnosi vlasnik prenosne mreže ili operator prenosnog sistema kojeg kontroliše osoba ili osobe iz treće države ili trećih država, primenjuju se odredbe čl. 101. i 102. zakona uzimajući u obzir odredbu člana 107. ovog zakona.

Agencija o zahtevu bez odlaganja obaveštava Ministarstvo i nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, kao i o svim okolnostima koje bi mogle imati za posledicu da osoba ili osobe iz treće države ili trećih država preuzmu kontrolu nad prenosnom mrežom ili operatorom prenosnog sistema.

Operator prenosnog sistema dužan je da obavesti Agenciju o svim okolnostima koje bi dovele do činjenice da lice ili lica iz treće zemlje ili trećih zemalja steknu kontrolu nad operatorom prenosnog sistema ili prenosnim sistemom. |PU | | | | | |01.107. |Agencija će odbiti sertifikaciju operatora prenosnog sistema koji kontroliše jedno ili više lica iz treće zemlje ili trećih zemalja, u slučaju da:

operator prenosnog sistema ne ispunjava zahteve iz člana 98. ovog zakona;

dodela sertifikata ugrožava sigurnost snabdevanja električnom energijom Republike Srbije i regiona.

Agencija će pri razmatranju stava 1. tačka 2) ovog člana posebno uzeti u obzir odredbe:

međunarodnog prava i obaveza u vezi sa trećim zemljama, uključujući i sporazume zaključene sa jednom ili više trećih zemalja čiji potpisnik je i neka od ugovornih strana iz ugovora iz člana 2. tačka 84) ovog zakona, koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora i odnose se na pitanja sigurnosti snabdevanja;

prava i obaveze Republike Srbije u vezi sa tom trećom zemljom koje proizilaze iz sporazuma zaključenih sa tom zemljom, kao i ugovori koje je Republika Srbija potpisala u postupku evropskih integracija;

druge specifične činjenice i okolnosti slučaja i te treće zemlje.

Prilikom donošenja odluke o sertifikaciji Agencija uzima u obzir i mišljenje Ministarstva o uticaju na sigurnost snabdevanja Republike Srbije ili regiona.

Ministarstvo može zahtevati od Agencije da donese konačnu odluku u skladu sa mišljenjem u slučaju da izdavanje sertifikata ugrožava sigurnost snabdevanja Republike Srbije ili regiona ili predstavlja opasnost po bezbednost Republike Srbije.

U slučaju da konačna odluka nije u skladu sa mišljenjem nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija je dužna da objavi i obrazloženje za donošenje takve odluke na način propisan članom 102. ovog zakona.

Agencija ima pravo da odbije zahtev za sertifikaciju u slučaju da izdavanje sertifikata ugrožava sigurnost snabdevanja Republike Srbije ili regiona ili predstavlja opasnost po bezbednost Republike Srbije. | | | | |12.1a |Each transmission system operator shall be responsible for:

(a) ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demands for the transmission of electricity, operating,maintaining and developing under economic conditionssecure, reliable and efficient transmission systems with dueregard to the environment; |01.108.1.1

01.108.1.5 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

1) siguran, pouzdan i bezbedan rad prenosnog sistema i kvalitet isporuke električne energije;

5) razvoj prenosnog sistema kojim se obezbeđuje dugoročna sposobnost prenosnog sistema da ispuni racionalne zahteve za prenos električne energije vodeći računa o zaštiti životne sredine; |PU | | | | | |01.109.1.17

01.109.1.27 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

17) održava i razvija prenosni sistem;

27) koristi objekte prenosnog sistema u skladu sa tehničkim propisima; | | | | |12.1b |(b) ensuring adequate means to meet service obligations; |01.109.1.20. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

20) obezbedi adekvatna sredstva za ispunjavanje svojih obaveza; |PU | | | |12.1c |(c) contributing to security of supply through adequate transmission capacity and system reliability; |01.108.1.1

01.108.1.2 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

1) siguran, pouzdan i bezbedan rad prenosnog sistema i kvalitet isporuke električne energije;

2) obezbeđivanje adekvatnog prenosnog kapaciteta u funkciji sigurnosti snabdevanja; |PU | | | |12.1d |(d) managing electricity flows on the system, taking into accountexchanges with other interconnected systems. To that end,the transmission system operator shall be responsible forensuring a secure, reliable and efficient electricity system and,in that context, for ensuring the availability of all necessaryancillary services, including those provided by demandresponse, insofar as such availability is independent from anyother transmission system with which its system isinterconnected; |01.108.1.8 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

8) upravljanje tokovima snaga, uzimajući u obzir razmene sa ostalim sistema u interkonekciji, obezbeđivanje potrebnih pomoćnih usluga, uključujući i usluge upravljanja potrošnjom, u meri u kojoj je takva raspoloživost nezavisna od bilo kog drugog sistema prenosa sa kojim je njegov sistem u interkonekciji; |PU | | | |12.1e |(e) providing to the operator of any other system with which itssystem is interconnected sufficient information to ensure thesecure and efficient operation, coordinated development and interoperability of the interconnected system; |01.108.1.7 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

7) koordiniran rad prenosnog sistema Republike Srbije sa prenosnim sistemima u interkonekciji, odnosno sa distributivnim sistemima u Republici Srbiji; |PU | | | | | |01.109.1.38 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

38) razmenjuje informacije neophodne za bezbedno i sigurno funkcionisanje sistema sa drugim operatorima sistema; | | | | |12.1f |(f) ensuring non-discrimination as between system users orclasses of system users, particularly in favour of its relatedundertakings; |01.109.1.3 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

3) ne pravi diskriminaciju između korisnika prenosnog sistema ili grupa korisnika sistema; |PU | | | |12.1g |(g) providing system users with the information they need forefficient access to the system; and |01.109.1.4 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

4) korisnicima prenosnog sistema pruža informacije za efikasan pristup sistemu na principima transparentnosti i nediskriminacije; |PU | | | |12.1h |(h) collecting congestion rents and payments under the inter-transmission system operator compensation mechanism,in compliance with Article 13 of Regulation (EC) No 714/2009, granting and managing third-party access andgiving reasoned explanations when it denies such access,which shall be monitored by the national regulatory authorities; in carrying out their tasks under this Article transmission system operators shall primarily facilitate marketintegration |01.108.1.4 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

4) nediskriminatoran i transparentan pristup prenosnom sistemu i davanje razumnog obrazloženja u slučaju odbijanja pristupa; |PU | | | | | |01.109.1.11 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

11) učestvuje u mehanizmu kompenzacije troškova za električnu energiju koja se tranzitira preko prenosnog sistema Republike Srbije u skladu sa sporazumom sa drugim operatorima prenosnih sistema i prikuplja naknade za upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži; | | | | | | |01.108.1.13 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

13) efikasno i funkcionalno povezivanje tržišta električne energije u Republici Srbiji sa susednim tržištima električne energije, u saradnji sa operatorom tržišta električne energije u Republici Srbiji, kao i operatorima prenosnog sistema i operatorima tržišta susednih zemalja, a u skladu sa međunarodno ustanovljenim principima i preuzetim obavezama. | | | | | | |01.161.6 |Agencija je dužna, da obezbedi da kriterijumi za odbijanje pristupa sistemu budu dosledno primenjeni. | | | | |13.1 |Where the transmission system belongs to a vertically integrated undertaking on 3 September 2009, Member States may decide not to apply Article 9(1) and designate an independent system operator upon a proposal from the transmission system owner. Such designation shall be subject to approval by theCommission. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |13.2 |The Member State may approve and designate an independent system operator only where:

(a) the candidate operator has demonstrated that it complies with the requirements of Article 9(1)(b), (c) and (d);

(b) the candidate operator has demonstrated that it has at its disposal the required financial, technical, physical and humanresources to carry out its tasks under Article 12;

(c) the candidate operator has undertaken to comply with a ten-year network development plan monitored by the regulatory authority;

(d) the transmission system owner has demonstrated its ability to comply with its obligations under paragraph 5. To that end, it shall provide all the draft contractual arrangements with the candidate undertaking and any other relevant entity;and

(e) the candidate operator has demonstrated its ability to comply with its obligations under Regulation (EC) No 714/2009 including the cooperation of transmission system operatorsat European and regional level. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |13.3 |Undertakings which have been certified by the regulatoryauthority as having complied with the requirements of Article 11and paragraph 2 of this Article shall be approved and designatedas independent system operators by Member States. The certification procedure in either Article 10 of this Directive and Article 3of Regulation (EC) No 714/2009 or in Article 11 of this Directiveshall be applicable. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |13.4 |Each independent system operator shall be responsible for granting and managing third-party access, including the collection of access charges, congestion charges, and payments underthe inter-transmission system operator compensation mechanismin compliance with Article 13 of Regulation (EC) No 714/2009, as well as for operating, maintaining and developing the transmission system, and for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demand through investment planning. When developing the transmission system, the independent system operator shall be responsible for planning (including authorisation procedure), construction and commissioning of the new infrastructure. For this purpose, the independent system operator shall act as a transmission system operator in accordance with this Chapter. The transmission system owner shall not be responsible for granting and managing third-party access, nor for investment planning. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |13.5 |Where an independent system operator has been designated, the transmission system owner shall:

(a) provide all the relevant cooperation and support to the independent system operator for the fulfilment of its tasks, including in particular all relevant information;

(b) finance the investments decided by the independent system operator and approved by the regulatory authority, or give its agreement to financing by any interested party including the independent system operator. The relevant financing arrangements shall be subject to approval by the regulatory authority. Prior to such approval, the regulatory authority shall consult the transmission system owner together with the other interested parties;

(c) provide for the coverage of liability relating to the network assets, excluding the liability relating to the tasks of the independent system operator; and

(d) provide guarantees to facilitate financing any network expansions with the exception of those investments where, pursuant to point (b), it has given its agreement to financing by any interested party including the independent system operator. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |13.6 |In close cooperation with the regulatory authority, the relevant national competition authority shall be granted all relevantpowers to effectively monitor compliance of the transmission system owner with its obligations under paragraph 5. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |14.1 |A transmission system owner, where an independent system operator has been appointed, which is part of a verticallyintegrated undertaking shall be independent at least in terms of itslegal form, organisation and decision making from other activities not relating to transmission. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |14.2 |In order to ensure the independence of the transmission system owner referred to in paragraph 1, the following minimumcriteria shall apply:

(a) persons responsible for the management of the transmissionsystem owner shall not participate in company structures ofthe integrated electricity undertaking responsible, directly orindirectly, for the day-to-day operation of the generation, distribution and supply of electricity;

(b) appropriate measures shall be taken to ensure that the professional interests of persons responsible for the managementof the transmission system owner are taken into account in amanner that ensures that they are capable of acting independently; and

(c) the transmission system owner shall establish a complianceprogramme, which sets out measures taken to ensure thatdiscriminatory conduct is excluded, and ensure that observance of it is adequately monitored. The compliance programme shall set out the specific obligations of employees tomeet those objectives. An annual report, setting out the measures taken, shall be submitted by the person or body responsible for monitoring the compliance programme to theregulatory authority and shall be published. | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |14.3 |The Commission may adopt Guidelines to ensure full and effective compliance of the transmission system owner with paragraph 2 of this Article. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 46(2). | | |NU |Operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09. 2009. godine nije bio deo vertikalno integrisano preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . | | |15.1. |Without prejudice to the supply of electricity on the basis of contractual obligations, including those which derive from the tendering specifications, the transmission system operator shall, where it has such a function, be responsible for dispatching the generating installations in its area and for determining the use of interconnectors with other systems. |01.108.1.1

01.108.1.3

01.108.1.7 |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

1) siguran, pouzdan i bezbedan rad prenosnog sistema i kvalitet isporuke električne energije;

3) upravljanje prenosnim sistemom i delom distributivnog sistema napona 110 kV koji obuhvata spojna polja 110 kV, sabirnice 110 kV i dalekovodna polja 110 kV, na način koji obezbeđuje sigurnost isporuke električne energije;

3) nediskriminatorski i transparentan pristup prenosnom sistemu i davanje razumnog obrazloženja u slučaju odbijanja pristupa;

7) koordiniran rad prenosnog sistema Republike Srbije sa prenosnim sistemima u interkonekciji, odnosno sa distributivnim sistemima u Republici Srbiji |PU | | | | | |01.109.1. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

7)donese pravila o radu prenosnog sistema

8)donese pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta | | | | |15.2. |The dispatching of generating installations and the use of interconnectors shall be determined on the basis of criteria which shall be approved by national regulatory authorities where competent and which must be objective, published and applied in anon-discriminatory manner, ensuring the proper functioning of the internal market in electricity. The criteria shall take into account the economic precedence of electricity from available generating installations or interconnector transfers and the technical constraints on the system. |01.53.1.1

01.53.1.2

01.53.1.9 |Agencija daje saglasnost na:

pravila o radu prenosnog sistema električne energije;

pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta;

9) pravila o radu tržišta električne energije; |PU | | | | | |01.38.1. |Agencija je jedino regulatorno telo za oblast energetike osnovano u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije, kroz stvaranje stabilnog regulatornog okvira, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom. | | | | |15.3. |A Member State shall require system operators to act in accordance with Article 16 of Directive 2009/28/EC when dispatching generating installations using renewable energy sources. They also may require the system operator to give priority when dispatching generating installations producing combined heat and power. |01.109.1.30. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

30) prioritetno preuzima električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada prenosnog sistema; |PU | | | |15.4. |A Member State may, for reasons of security of supply, direct that priority be given to the dispatch of generating installations using indigenous primary energy fuel sources, to an extent not exceeding, in any calendar year, 15 % of the overall primary energy necessary to produce the electricity consumed in the Member State concerned. |01.109.1.37. |37) Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da u svrhu obezbeđenja sigurnosti snabdevanja, prioritetno angažuje proizvođače koji koriste domaće energente za proizvodnju električne energije u iznosu koji ne prelazi 15 % od ukupno korišćenih energenata za proizvodnju električne energije u kalendarskoj godini prema energetskom bilansu Republike Srbije. |PU | | | |15.5. |The regulatory authorities where Member States have so provided or Member States shall require transmission system operators to comply with minimum standards for the maintenance and development of the transmission system, including interconnection capacity. |01.109.1.18. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je:

18) da svake godine donese plan razvoja prenosnog sistema za period od najmanje deset godina;

19) svake godine donosi plan investicija u prenosni sistem za period do tri godine, usklađen sa planom investicija distributivnih sistema; |PU | | | | | |01.109.2. |Plan razvoja iz stava 1. tačke 18) ovog člana i plan investicija iz stava 1. tačke 19) ovog člana operator prenosnog sistema električne energije dužan je da dostavi svake godine Agenciji, radi davanja saglasnosti. | | | | |15.6. |Transmission system operators shall procure the energy they use to cover energy losses and reserve capacity in their system according to transparent, non-discriminatory and market-based procedures, whenever they have such a function. |01.109.1.33

01.109.1.34 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

33) Agenciji dostavi plan nabavke električne energije za nadoknadu gubitaka za narednu godinu;

34) nabavi električnu energiju za nadoknadu gubitaka u prenosnoj mreži i pomoćne usluge u svom sistemu u skladu sa transparentnim, nediskriminatornim i tržišnim principima |PU | | | |15.7. |Rules adopted by transmission system operators for balancing the electricity system shall be objective, transparent and non-discriminatory, including rules for charging system users of their networks for energy imbalance. The terms and conditions, including the rules and tariffs, for the provision of such services by transmission system operators shall be established pursuant to a methodology compatible with Article 37(6) in a non-discriminatory and cost-reflective way and shall be published. |01.108.1.9. |Operator prenosnog sistema električne energije odgovoran je za:

9) balansiranje sistema;; |PU | | | | | |01.109.1.22

01.109.1.23 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

22) obezbedi usluge balansiranja u skladu sa transparentnim, nediskriminatornim i tržišnim principima koji će pružiti odgovarajuće podsticaje korisnicima sistema da izbalansiraju svoju predaju i preuzimanje električne energije;

23) utvrđuje cenu električne energije za potrebe balansiranja sistema u skladu sa članom 174. stav 2. ovog zakona; | | | | | | |01.116.1.10. |Pravilima o radu prenosnog sistema električne energije uređuju se:

10) proceduru za prijavu i potvrdu programa rada balansno odgovornih strana; | | | | | | |01.175.1.3

01.175.1.4

01.175.1.6 |Pravilima o radu tržišta električne energije bliže se uređuju:

3) proračun odstupanja balansno odgovornih strana;

4) obračun finansijskog poravnanja balansno odgovornih strana;

6) obračun električne energije za potrebe balansiranja i obezbeđivanja sigurnog rada sistema i | | | | | | |01.175.2

01.175.3 |Pravila iz stava 1. ovog člana donosi operator prenosnog sistema uz saglasnost Agencije.

Pravila iz stava 1. ovog člana se objavljuju na internet stranici operatora prenosnog sistema i Agencije, a odluka o davanju saglasnosti Agencije na ta pravila se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. | | | | |16.1. |Without prejudice to Article 30 or any other legal duty to disclose information, each transmission system operator and each transmission system owner shall preserve the confidentiality of commercially sensitive information obtained in the course of carrying out its activities, and shall prevent information about its own activities which may be commercially advantageous from being disclosed in a discriminatory manner. In particular it shall not disclose any commercially sensitive information to there maining parts of the undertaking, unless this is necessary for carrying out a business transaction. In order to ensure the full respect of the rules on information unbundling, Member States shall ensure that the transmission system owner and the remaining part of the undertaking do not use joint services, such as joint legal services, apart from purely administrative or IT functions. |01.18.4. |Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije i energenata, kao i tajnost komercijalno osetljivih podataka i informacija o svojim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. |PU | | | | | |01.109.1.5. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

5) obezbedi poverljivost komercijalno osetljivih informacija dobijenih tokom obavljanja delatnosti i da informacije koje mogu obezbediti prednost na tržištu objavljuje na nediskriminatoran način; | | | | | | |01.185.. |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema, operator tržišta, snabdevač i snabdevač na veliko obavezni su da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke i dokumenta koji sadrže informacije o prodajnim cenama, količini i uslovima snabdevanja električnom energijom, merne podatke o proizvodnji, odnosno potrošnji krajnjih kupaca, kao i druge podatke i dokumenta čije objavljivanje ili činjenje dostupnim trećim licima može dovesti do poremećaja na tržištu električne energije.

Odredba stava 1. ovog člana, odnosi se i na ugovore o snabdevanju električnom energijom u periodu od godinu dana od dana prestanka tih ugovora, osim ugovora koji se zaključuju u postupku javnih nabavki, s tim da se i po isteku tog perioda merni podaci o proizvodnji, odnosno potrošnji električne energije krajnjih kupaca, mogu saopštavati odnosno dokumenta davati trećim licima samo po zahtevu proizvođača, odnosno krajnjeg kupca električne energije. | | | | |16.2. |Transmission system operators shall not, in the context of sales or purchases of electricity by related undertakings, misuse commercially sensitive information obtained from third parties in the context of providing or negotiating access to the system. |01.18.4. |Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije i energenata, kao i tajnost komercijalno osetljivih podataka i informacija o svojim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. |PU | | | | | |01.109.1.5. |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

5) obezbedi poverljivost komercijalno osetljivih informacija dobijenih tokom obavljanja delatnosti i da informacije koje mogu obezbediti prednost na tržištu objavljuje na nediskriminatoran način; | | | | | | |01.185.. |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema, operator tržišta, snabdevač i snabdevač na veliko obavezni su da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke i dokumenta koji sadrže informacije o prodajnim cenama, količini i uslovima snabdevanja električnom energijom, merne podatke o proizvodnji, odnosno potrošnji krajnjih kupaca, kao i druge podatke i dokumenta čije objavljivanje ili činjenje dostupnim trećim licima može dovesti do poremećaja na tržištu električne energije.

Odredba stava 1. ovog člana, odnosi se i na ugovore o snabdevanju električnom energijom u periodu od godinu dana od dana prestanka tih ugovora, osim ugovora koji se zaključuju u postupku javnih nabavki, s tim da se i po isteku tog perioda merni podaci o proizvodnji, odnosno potrošnji električne energije krajnjih kupaca, mogu saopštavati odnosno dokumenta davati trećim licima samo po zahtevu proizvođača, odnosno krajnjeg kupca električne energije. | | | | |16.3. |Information necessary for effective competition and the efficient functioning of the market shall be made public. That obligation shall be without prejudice to preserving the confidentiality of commercially sensitive information |01.109.1.5

01.109.1.10

01.109.1.16 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

5) obezbedi poverljivost komercijalno osetljivih informacija dobijenih tokom obavljanja delatnosti i da informacije koje mogu obezbediti prednost na tržištu objavljuje na nediskriminatoran način;

objavi procenu raspoloživog prenosnog kapaciteta za svaki dan, navodeći sve raspoložive kapacitete prenosa koji su već rezervisani. Objavljivanje se vrši u određenim intervalima pre dana korišćenja raspoloživog prenosnog kapaciteta i uključuje sedmične i mesečne procenjene vrednosti, kao i indikaciju o očekivanoj pouzdanosti raspoloživih kapaciteta;

16) objavi relevantne podatke o ukupnoj prognoziranoj potrošnji i ostvarenoj potrošnji, o raspoloživosti i upotrebi objekata korisnika sistema, raspoloživosti i korišćenju mreže i interkonekcije, balansnoj energiji i rezervisanom kapacitetu; |PU | | | | | |01.18.4. |Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije i energenata, kao i tajnost komercijalno osetljivih podataka i informacija o svojim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. | | | | | | |01.185.. |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema, operator tržišta, snabdevač i snabdevač na veliko obavezni su da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke i dokumenta koji sadrže informacije o prodajnim cenama, količini i uslovima snabdevanja električnom energijom, merne podatke o proizvodnji, odnosno potrošnji krajnjih kupaca, kao i druge podatke i dokumenta čije objavljivanje ili činjenje dostupnim trećim licima može dovesti do poremećaja na tržištu električne energije.

Odredba stava 1. ovog člana, odnosi se i na ugovore o snabdevanju električnom energijom u periodu od godinu dana od dana prestanka tih ugovora, osim ugovora koji se zaključuju u postupku javnih nabavki, s tim da se i po isteku tog perioda merni podaci o proizvodnji, odnosno potrošnji električne energije krajnjih kupaca, mogu saopštavati odnosno dokumenta davati trećim licima samo po zahtevu proizvođača, odnosno krajnjeg kupca električne energije. | | | | |17.1. |Transmission system operators shall be equipped with all human, technical, physical and financial resources necessary for fulfilling their obligations under this Directive and carrying out the activity of electricity transmission, in particular:

(a) assets that are necessary for the activity of electricity transmission, including the transmission system, shall be owned by the transmission system operator;

(b) personnel, necessary for the activity of electricity transmission, including the performance of all corporate tasks, shal lbe employed by the transmission system operator;

(c) leasing of personnel and rendering of services, to and from any other parts of the vertically integrated undertaking shallbe prohibited. A transmission system operator may, however, render services to the vertically integrated undertakingas long as:

(i) the provision of those services does not discriminate between system users, is available to all system users on the same terms and conditions and does not restrict, distort or prevent competition in generation or supply; and

(ii) the terms and conditions of the provision of those services are approved by the regulatory authority;

(d) without prejudice to the decisions of the Supervisory Body under Article 20, appropriate financial resources for future investment projects and/or for the replacement of existing assets shall be made available to the transmission system operator in due time by the vertically integrated undertaking following an appropriate request from the transmission system operator. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |17.2. |The activity of electricity transmission shall include at least the following tasks in addition to those listed in Article 12:

(a) the representation of the transmission system operator and contacts to third parties and the regulatory authorities;

(b) the representation of the transmission system operator within the European Network of Transmission SystemOperators for Electricity (ENTSO for Electricity);

(c) granting and managing third-party access on a non-discriminatory basis between system users or classes of system users;

(d) the collection of all the transmission system related chargesincluding access charges, balancing charges for ancillary services such as purchasing of services (balancing costs, energyfor losses);

(e) the operation, maintenance and development of a secure,efficient and economic transmission system;

(f) investment planning ensuring the long-term ability of thesystem to meet reasonable demand and guaranteeing security of supply;

(g) the setting up of appropriate joint ventures, including withone or more transmission system operators, powerexchanges, and the other relevant actors pursuing the objectives to develop the creation of regional markets or to facilitate the liberalisation process; and

(h) all corporate services, including legal services, accountancyand IT services. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |17.3. |Transmission system operators shall be organised in a legal form as referred to in Article 1 of Council Directive68/151/EEC (First Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community (OJ L 65, 14.3.1968, p. 8). | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |17.4. |The transmission system operator shall not, in its corporate identity, communication, branding and premises, create confusion in respect of the separate identity of the vertically integrated undertaking or any part thereof. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |17.5. |The transmission system operator shall not share IT systems or equipment, physical premises and security access systems with any part of the vertically integrated undertaking nor use the same consultants or external contractors for IT systems or equipment, and security access systems. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |17.6. |The accounts of transmission system operators shall be audited by an auditor other than the one auditing the vertically integrated undertaking or any part thereof. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |18. |Without prejudice to the decisions of the Supervisory Bodyunder Article 20, the transmission system operator shall have:

(a) effective decision-making rights, independent from the vertically integrated undertaking, with respect to assets necessary to operate, maintain or develop the transmission system;and

(b) the power to raise money on the capital market in particularthrough borrowing and capital increase.

2. The transmission system operator shall at all times act so asto ensure it has the resources it needs in order to carry out theactivity of transmission properly and efficiently and develop andmaintain an efficient, secure and economic transmission system.

3.Subsidiaries of the vertically integrated undertaking performing functions of generation or supply shall not have anydirect or indirect shareholding in the transmission system operator. The transmission system operator shall neither have anydirect or indirect shareholding in any subsidiary of the verticallyintegrated undertaking performing functions of generation orsupply, nor receive dividends or any other financial benefit fromthat subsidiary.

4. The overall management structure and the corporate statutes of the transmission system operator shall ensure effectiveindependence of the transmission system operator in compliancewith this Chapter. The vertically integrated undertaking shall notdetermine, directly or indirectly, the competitive behaviour of thetransmission system operator in relation to the day to day activities of the transmission system operator and management of thenetwork, or in relation to activities necessary for the preparationof the ten-year network development plan developed pursuant toArticle 22.

5. In fulfilling their tasks in Article 12 and Article 17(2) of thisDirective, and in complying with Articles 14, 15 and 16 of Regulation (EC) No 714/2009, transmission system operators shall notdiscriminate against different persons or entities and shall notrestrict, distort or prevent competition in generation or supply.

6. Any commercial and financial relations between the vertically integrated undertaking and the transmission system operator, including loans from the transmission system operator to thevertically integrated undertaking, shall comply with market conditions. The transmission system operator shall keep detailedrecords of such commercial and financial relations and makethem available to the regulatory authority upon request.

7.The transmission system operator shall submit for approvalby the regulatory authority all commercial and financial agreements with the vertically integrated undertaking.

8. The transmission system operator shall inform the regulatory authority of the financial resources, referred to inArticle 17(1)(d), available for future investment projects and/orfor the replacement of existing assets.

9. The vertically integrated undertaking shall refrain from anyaction impeding or prejudicing the transmission system operatorfrom complying with its obligations in this Chapter and shall notrequire the transmission system operator to seek permission fromthe vertically integrated undertaking in fulfilling those obligations.

10.An undertaking which has been certified by the regulatoryauthority as being in compliance with the requirements of thisChapter shall be approved and designated as a transmission system operator by the Member State concerned. The certificationprocedure in either Article 10 of this Directive and Article 3 of Regulation (EC) No 714/2009 or in Article 11 of this Directive shall apply. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |19. |Decisions regarding the appointment and renewal, workingconditions including remuneration, and termination of the termof office of the persons responsible for the management and/ormembers of the administrative bodies of the transmission systemoperator shall be taken by the Supervisory Body of the transmission system operator appointed in accordance with Article 20.

2. The identity and the conditions governing the term, theduration and the termination of office of the persons nominatedby the Supervisory Body for appointment or renewal as personsresponsible for the executive management and/or as members ofthe administrative bodies of the transmission system operator,and the reasons for any proposed decision terminating such termof office, shall be notified to the regulatory authority. Those conditions and the decisions referred to in paragraph 1 shall becomebinding only if the regulatory authority has raised no objectionswithin three weeks of notification.

The regulatory authority may object to the decisions referred toin paragraph 1 where:

(a) doubts arise as to the professional independence of a nominated person responsible for the management and/or member of the administrative bodies; or

(b) in the case of premature termination of a term of office,doubts exist regarding the justification of such prematuretermination.

3. No professional position or responsibility, interest or business relationship, directly or indirectly, with the vertically integrated undertaking or any part of it or its controlling shareholdersother than the transmission system operator shall be exercised fora period of three years before the appointment of the personsresponsible for the management and/or members of the administrative bodies of the transmission system operator who are subject to this paragraph.

4.The persons responsible for the management and/or members of the administrative bodies, and employees of the transmission system operator shall have no other professional position orresponsibility, interest or business relationship, directly or indirectly, with any other part of the vertically integrated undertakingor with its controlling shareholders.

5. The persons responsible for the management and/or members of the administrative bodies, and employees of the transmission system operator shall hold no interest in or receive anyfinancial benefit, directly or indirectly, from any part of the vertically integrated undertaking other than the transmission systemoperator. Their remuneration shall not depend on activities orresults of the vertically integrated undertaking other than those ofthe transmission system operator.

6.Effective rights of appeal to the regulatory authority shall beguaranteed for any complaints by the persons responsible for themanagement and/or members of the administrative bodies of thetransmission system operator against premature terminations oftheir term of office.

7.After termination of their term of office in the transmissionsystem operator, the persons responsible for its managementand/or members of its administrative bodies shall have no professional position or responsibility, interest or business relationshipwith any part of the vertically integrated undertaking other thanthe transmission system operator, or with its controlling shareholders for a period of not less than four years.

8.Paragraph 3 shall apply to the majority of the personsresponsible for the management and/or members of the administrative bodies of the transmission system operator.

The persons responsible for the management and/or members ofthe administrative bodies of the transmission system operatorwho are not subject to paragraph 3 shall have exercised no management or other relevant activity in the vertically integratedundertaking for a period of at least six months before theirappointment.

The first subparagraph of this paragraph and paragraphs 4 to 7shall be applicable to all the persons belonging to the executivemanagement and to those directly reporting to them on mattersrelated to the operation, maintenance or development of thenetwork. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |20. |The transmission system operator shall have a SupervisoryBody which shall be in charge of taking decisions which may havea significant impact on the value of the assets of the shareholderswithin the transmission system operator, in particular decisionsregarding the approval of the annual and longer-term financialplans, the level of indebtedness of the transmission system operator and the amount of dividends distributed to shareholders. Thedecisions falling under the remit of the Supervisory Body shallexclude those that are related to the day to day activities of thetransmission system operator and management of the network,and to activities necessary for the preparation of the ten-year network development plan developed pursuant to Article 22.

2.The Supervisory Body shall be composed of members representing the vertically integrated undertaking, members representing third party shareholders and, where the relevantlegislation of a Member State so provides, members representingother interested parties such as employees of the transmission system operator.

3.The first subparagraph of Article 19(2) and Article 19(3)to (7) shall apply to at least half of the members of the Supervisory Body minus one.

Point (b) of the second subparagraph of Article 19(2) shall applyto all the members of the Supervisory Body. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |21. |Member States shall ensure that transmission system operators establish and implement a compliance programme which sets out the measures taken in order to ensure that discriminatory conduct is excluded, and ensure that the compliance with that programme is adequately monitored. The compliance programme shall set out the specific obligations of employees to meet those objectives. It shall be subject to approval by the regulatory authority. Without prejudice to the powers of the national regulator, compliance with the program shall be independently monitored by a compliance officer.2.

The compliance officer shall be appointed by the Supervisory Body, subject to the approval by the regulatory authority. The regulatory authority may refuse the approval of the compliance officer only for reasons of lack of independence or professional capacity. The compliance officer may be a natural or legal person. Article 19(2) to (8) shall apply to the compliance officer.3.

The compliance officer shall be in charge of:

(a) monitoring the implementation of the compliance programme;

(b) elaborating an annual report, setting out the measures taken in order to implement the compliance programme and submitting it to the regulatory authority;

(c) reporting to the Supervisory Body and issuing recommendations on the compliance programme and its implementation;

(d) notifying the regulatory authority on any substantial breaches with regard to the implementation of the compliance programme; and

(e) reporting to the regulatory authority on any commercial and financial relations between the vertically integrated undertaking and the transmission system operator.

4.The compliance officer shall submit the proposed decisions on the investment plan or on individual investments in the network to the regulatory authority. This shall occur at the latest when the management and/or the competent administrative body of the transmission system operator submits them to the Supervisory Body.

5.Where the vertically integrated undertaking, in the general assembly or through the vote of the members of the Supervisory Body it has appointed, has prevented the adoption of a decision with the effect of preventing or delaying investments, which under the ten-year network development plan was to be executed in the following three years, the compliance officer shall report this to the regulatory authority, which then shall act in accordance with Article 22.

6.The conditions governing the mandate or the employment conditions of the compliance officer, including the duration of its mandate, shall be subject to approval by the regulatory authority. Those conditions shall ensure the independence of the compliance officer, including by providing him with all the resources necessary for fulfilling his duties. During his mandate, the compliance officer shall have no other professional position, responsibility or interest, directly or indirectly, in or with any part of the vertically integrated undertaking or with its controlling shareholders.

7. The compliance officer shall report regularly, either orally or in writing, to the regulatory authority and shall have the right to report regularly, either orally or in writing, to the Supervisory Body of the transmission system operator.

8.The compliance officer may attend all meetings of the management or administrative bodies of the transmission system operator, and those of the Supervisory Body and the general assembly. The compliance officer shall attend all meetings that address the following matters:

(a) conditions for access to the network, as defined in Regulation (EC) No 714/2009, in particular regarding tariffs, third party access services, capacity allocation and congestion management, transparency, balancing and secondary markets;

(b) projects undertaken in order to operate, maintain and develop the transmission system, including interconnection and connection investments;

(c) energy purchases or sales necessary for the operation of the transmission system.

9. The compliance officer shall monitor the compliance of the transmission system operator with Article 16.

10. The compliance officer shall have access to all relevant data and to the offices of the transmission system operator and to all the information necessary for the fulfilment of his task.

11. After prior approval by the regulatory authority, the Supervisory Body may dismiss the compliance officer. It shall dismiss the compliance officer for reasons of lack of independence or professional capacity upon request of the regulatory authority.

12. The compliance officer shall have access to the offices of the transmission system operator without prior announcement. | | |NU |Vezano za član 8. Direktive 2009/72, odnosno operator prenosnog sistema u Republici Srbiji 03.09.2009. godine nije bio deo vertikalno integrisanog preduzeće, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo . Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. | | |22.1 |Every year, transmission system operators shall submit to the regulatory authority a ten-year network development plan based on existing and forecast supply and demand after having consulted all the relevant stakeholders. That network development plan shall contain efficient measures in order to guarantee the adequacy of the system and the security of supply. |01.109.1.18

01.109.1.19 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

18) svake godine donese plan razvoja prenosnog sistema za period od najmanje deset godina;

19) svake godine donosi plan investicija u prenosni sistem za period do tri godine, usklađen sa planom investicija distributivnih sistema; |PU | | | | | |01.111.1 |Operator prenosnog sistema dužan je da svake godine podnese Agenciji na saglasnost desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže baziran na prognoziranoj proizvodnji i potrošnji električne energije i rezultatima savetovanja sa svim zainteresovanim stranama i usaglašen sa planom razvoja distributivne mreže. | | | | |22.2 |The ten-year network development plan shall in particular:

(a) indicate to market participants the main transmission infrastructure that needs to be built or upgraded over the next ten years;

(b) contain all the investments already decided and identify new investments which have to be executed in the next three years; and

(c) provide for a time frame for all investment projects. |01.111.2

01.111.3 |Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže sadrži efikasne mere radi obezbećenja stabilnosti sistema i sigurnosti snabdevanja.

Plan iz stava 1. ovog člana treba da:

ukaže učesnicima na tržištu na potrebe za izgradnjom i rekonstrukcijom najvažnije infrastrukture prenosnog sistema koju treba izgraditi ili unaprediti u narednih deset godina;

sadrži sve investicije za koje je doneta odluka o realizaciji i koje su u toku, kao i investicije koje će se realizovati u periodu od naredne tri godine;

odredi rokove za realizaciju svih investicionih projekata. |PU | | | |22.3 |When elaborating the ten-year network development plan, the transmission system operator shall make reasonable assumptions about the evolution of the generation, supply, consumption and exchanges with other countries, taking into account investment plans for regional and Community-wide networks. |01.112. |Operator prenosnog sistema je dužan da pri izradi plana iz člana 111. ovog zakona, analizira adekvatnost proizvodnje i prenosnog sistema za očekivani razvoj potrošnje i razmene električne energije sa drugim operatorima prenosnih sistema, realno pretpostavi dinamiku razvoja potrošnje i proizvodnje, uzimajući u obzir i regionalni investicioni plan. |PU | | | |22.4 |The regulatory authority shall consult all actual or potential system users on the ten-year network development plan in an open and transparent manner. Persons or undertakings claiming to be potential system users may be required to substantiate such claims. The regulatory authority shall publish the result of the consultation process, in particular possible needs for investments. |01.113.1

01.113.2 |Agencije je dužna da organizuje konsultacije o planu iz člana 111. . sa postojećim i potencijalnim korisnicima sistema, na nepristrasan i transparentan način.

Agencija može da zahteva od zainteresovanih lica koja tvrde da su potencijalni korisnici da svoje tvrdnje obrazlože. . |PU | | | |22.5 |The regulatory authority shall examine whether the ten-year network development plan covers all investment needs identified during the consultation process, and whether it is consistent with the non-binding Community-wide ten-year network development plan (Community-wide network development plan) referred to in Article 8(3)(b) of Regulation (EC) No 714/2009. If any doubt arises as to the consistency with the Community-wide network development plan, the regulatory authority shall consult the Agency. The regulatory authority may require the transmission system operator to amend its ten-year network development plan. |01.113.3

01.113.4

01.113.5 |Agencija je dužna da proverava da li desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže obuhvata sve potrebe za ulaganjem koje su utvrđene u postupku konsultacija kao i da utvrdi usklađenost plana sa regionalnim investicionim planom.

Agencija može od operatora sistema zahtevati da izmeni i dopuni desetogodišnji plan razvoja.

Agencija je dužna da nakon davanja saglasnosti na plan iz člana 111. na svojoj internet stranici objavi rezultate konsultacija i eventualne izmene investicionog plana. |PU | | | |22.6 |The regulatory authority shall monitor and evaluate the implementation of the ten-year network development plan. |01.113.6 |Agencija prati i ocenjuje realizaciju desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema i daje u svom godišnjem izveštaju procenu realizovanih investicija, koja može uključivati i preporuke za izmenu plana. |PU | | | |22.7.1a |In circumstances where the transmission system operator, other than for overriding reasons beyond its control, does not execute an investment, which, under the ten-year network development plan, was to be executed in the following three years, Member States shall ensure that the regulatory authority is required to take at least one of the following measures to ensure that the investment in question is made if such investment is still relevant on the basis of the most recent ten-year network development plan:

(a) to require the transmission system operator to execute the investments in question; |01.114. |U slučaju da operator prenosnog sistema ne realizuje investiciju koju je trebalo da realizuje u skladu sa planom iz člana 111. stav 3. tačka 2) ovog zakona u naredne tri godine, osim ako su u pitanju razlozi van njegove kontrole, Agencija će zatražiti od operatora prenosnog sistema realizaciju predmetne investicije, ako su te investicije još uvek neophodne na osnovu najnovijeg desetogodišnjeg plana razvoja. |PU | | | |22.7.1b |(b) to organise a tender procedure open to any investors for the investment in question; or | | |NU |Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. Da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72 potrebno je da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje.

Član je deo poglavlja V, koji saglasno članu 9. stav 8. ove direktive, upućuje na druge modele razdvajanja, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo. | | |22.7.1c |(c) to oblige the transmission system operator to accept a capital increase to finance the necessary investments and allow independent investors to participate in the capital. | | |NU |Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. Da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72 potrebno je da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje.

Član je deo poglavlja V, koji saglasno članu 9. stav 8. ove direktive, upućuje na druge modele razdvajanja, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo. | | |22.7.2 |Where the regulatory authority has made use of its powers under point (b) of the first subparagraph, it may oblige the transmission system operator to agree to one or more of the following:

(a) financing by any third party;

(b) construction by any third party;

(c) building the new assets concerned itself;

(d) operating the new asset concerned itself.

The transmission system operator shall provide the investors withal information needed to realise the investment, shall connect new assets to the transmission network and shall generally make its best efforts to facilitate the implementation of the investment project.

The relevant financial arrangements shall be subject to

approval by the regulatory authority. | | |NU |Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. Da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72 potrebno je da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje.

Član je deo poglavlja V, koji saglasno članu 9. stav 8. ove direktive, upućuje na druge modele razdvajanja, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo. | | |22.8 |Where the regulatory authority has made use of its powers under the first subparagraph of paragraph 7, the relevant tariff regulations shall cover the costs of the investments in question. | | |NU |Završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005 godine , prema direktivi 2003/54. Da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72 potrebno je da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje.

Član je deo poglavlja V, koji saglasno članu 9. stav 8. ove direktive, upućuje na druge modele razdvajanja, odnosno u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo. | | |23.1 |The transmission system operator shall establish and publish transparent and efficient procedures for non-discriminatoryconnection of new power plants to the transmission system.Those procedures shall be subject to the approval of nationalregulatory authorities. |01.117.1

01.117.2

01.117.3

01.117.4 |Operator prenosnog sistema dužan je da uspostavi i objavi transparentnu, efikasnu i nediskriminatornu proceduru za priključenje objekata na prenosni sistem (u daljem tekstu: Procedura).

Procedura iz stava 1. ovog člana sadrži redosled aktivnosti operatora prenosnog sistema i podnosioca zahteva za priključenje i rokove u postupku priključenja objekta na prenosni sistem, koji se odnose na: studiju priključenja objekta, izgradnju i praćenje izgradnje priključka, proveru ispunjenosti tehničkih uslova iz odobrenja za priključenja, i druge aktivnosti od značaja za priključenje, koje nisu uređene zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Na proceduru iz stava 1. ovog člana Agencija daje saglasnost.

Procedura se objavljuju na internet stranici operatora prenosnog sistema i Agencije. |PU | | | | | |01.53.1.3 |Agencija daje saglasnost na:

proceduru za priključenje objekata na prenosni sistem; | | | | |23.2 |The transmission system operator shall not be entitled torefuse the connection of a new power plant on the grounds ofpossible future limitations to available network capacities, such ascongestion in distant parts of the transmission system. The transmission system operator shall supply necessary information. |01.117.5

01.117.6 |Operator prenosnog sistema ne može odbiti priključenje objekata po osnovu mogućih budućih ograničenja, u postojećim prenosnim kapacitetima, kao što su zagušenja u udaljenim delovima prenosne mreže.

Operator prenosnog sistema dužan je da dostavi podnosiocu zahteva za priključenje potrebne informacije o mogućim budućim ograničenjima u postojećim prenosnim kapacitetima. |PU | | | |23.3 |The transmission system operator shall not be entitled torefuse a new connection point, on the ground that it will lead toadditional costs linked with necessary capacity increase of system elements in the close-up range to the connection point. |01.117.7 |Operator prenosnog sistema ne može odbiti priključenje objekata po osnovu dodatnih troškova zbog povećanja kapaciteta elemenata prenosne mreže u bliskom okruženju tačke priključenja. |PU | | | |24. |Member States shall designate or shall require undertakings thatown or are responsible for distribution systems to designate, fora period of time to be determined by Member States having regardto considerations of efficiency and economic balance, one ormore distribution system operators. Member States shall ensurethat distribution system operators act in accordance withArticles 25, 26 and 27. |01.129.1 |Delatnost iz člana 127. ovog zakona može da obavlja jedan ili više operatora distributivnog sistema električne energije u skladu sa zakonom. |PU | | | | | |01.130. |Operator distributivnog sistema sistema određuje se izdavanjem licence, nakon što ispuni uslove iz čl. 131, 132. i 133. ovog zakona i uslove za izdavanje licence, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. | | | | |25.1. |The distribution system operator shall be responsible for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonabledemands for the distribution of electricity, for operating, maintaining and developing under economic conditions a secure, reliable and efficient electricity distribution system in its area withdue regard for the environment and energy efficiency. |01.135.1.1

01.135.1.4 |Operator distributivnog sistema električne energije odgovoran je za:

1) siguran, pouzdan i bezbedan rad distributivnog sistema i kvalitet isporuke električne energije;

4) razvoj distributivnog sistema kojim se obezbeđuje dugoročna sposobnost distributivnog sistema da ispuni racionalne zahteve za distribuciju električne energije; |PU | | | | | |01.136.1.8

01.136.1.9

01.136.1.10

01.136.1.36 |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

8) održava i razvija distributivni sistem;

9) svake godine donese plan razvoja distributivnog sistema za period od najmanje pet godina, usklađen sa planom razvoja prenosnog sistema i drugih distributivnih sistema, uz sagledavanje zahteva za priključenje objekata proizvođača i kupaca;

10) svake godine donese plan investicija u distributivni sistem za period do tri godine, usklađen sa planom investicija prenosnog sistema;

36) preduzima mere za povećanje energetske efikasnosti i za zaštitu životne sredine; | | | | |25.2 |In any event, it must not discriminate between system usersor classes of system users, particularly in favour of its relatedundertakings. |01.136.1.2 |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

2) ne pravi diskriminaciju između korisnika ili grupa korisnika distributivnog sistema i povezanih subjekata unutar vertikalno integrisanog preduzeća; |PU | | | |25.3 |The distribution system operator shall provide system users with the information they need for efficient access to, includinguse of, the system. |01.136.1.3. |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

3) korisnicima distributivnog sistema pruža informacije za efikasan pristup sistemu na principima transparentnosti i nediskriminacije; |PU | | | |25.4 |A Member State may require the distribution system operator, when dispatching generating installations, to give priority togenerating installations using renewable energy sources or wasteor producing combined heat and power. |01.136.1.37. |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

37) prioritetno preuzima električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada distributivnog sistema; |PU | | | |25.5 |Each distribution system operator shall procure the energyit uses to cover energy losses and reserve capacity in its systemaccording to transparent, non-discriminatory and market basedprocedures, whenever it has such a function. That requirementshall be without prejudice to using electricity acquired under contracts concluded before 1 January 2002. |01.136.1.20

01.136.1.21

01.136.1.22 |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

20) Agenciji dostavi plan nabavke električne energije za nadoknadu gubitaka za narednu godinu;

21) nabavi električnu energiju za nadoknadu gubitaka u distributivnoj mreži u skladu sa transparentnim, nediskriminatornim i tržišnim principima;

22) preduzima mere za smanjenje gubitaka u distributivnom sistemu i donosi plan za smanjenje gubitaka u sistemu za period od najmanje 5 godine; |PU | | | |25.6 |Where a distribution system operator is responsible for balancing the distribution system, rules adopted by it for that purpose shall be objective, transparent and non-discriminatory,including rules for the charging of system users of their networksfor energy imbalance. Terms and conditions, including rules andtariffs, for the provision of such services by distribution systemoperators shall be established in accordance with Article 37(6) ina non-discriminatory and cost-reflective way and shall be published. | | |NU |U RS operator distributivnog sistema nije odgovoran za balansiranje distributivnog sistema. Za obezbeđivanje usluga balansiranja i kupovinu i prodaju električne energije radi balansiranja i obezbeđivanja sigurnog rada sistema odgovoran je operator prenosnog sistema. Odredbe član 108. stav 1. tač. 9. Predloga zakona o energetici. | | |25.7 |When planning the development of the distribution network, energy efficiency/demand-side management measures ordistributed generation that might supplant the need to upgrade orreplace electricity capacity shall be considered by the distributionsystem operator. |01.136.1.9

01.136.1.10

01.136.1.36 |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

9) svake godine donese plan razvoja distributivnog sistema za period od najmanje pet godina, usklađen sa planom razvoja prenosnog sistema i drugih distributivnih sistema, uz sagledavanje zahteva za priključenje objekata proizvođača i kupaca;

10) svake godine donese plan investicija u distributivni sistem za period do tri godine, usklađen sa planom investicija prenosnog sistema;

36) preduzima mere za povećanje energetske efikasnosti i za zaštitu životne sredine; |PU | | | | | |01.138. |Operator distributivnog sistema utvrđuje tehničke zahteve za uvođenje raznih oblika naprednih mernih sistema i analizira tehničku i ekonomsku opravdanost uvođenja naprednih sistema merenja, efekte na razvoj tržišta i koristi za pojedinačne kategorije krajnjih kupaca električne energije.

Na osnovu analize iz stava 1. ovog člana, operator distributivnog sistema će izraditi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostaviti ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja.

Operator distributivnog sistema će planom razvoja sistema obuhvatiti uvođenje naprednih mernih sistema u skladu sa planom implementacije, za period za koji se plan razvoja donosi.

Planom implementacije iz stava 2. ovog člana, operator distributivnog sistema će obuhvatiti minimalno 80% mesta primopredaje u kategoriji krajnjih kupaca električne energije za koju je utvrđena ekonomska opravdanost implementacije. | | | | |26.1 |Where the distribution system operator is part of a vertically integrated undertaking, it shall be independent at least in terms ofits legal form, organisation and decision making from other activities not relating to distribution. Those rules shall not create anobligation to separate the ownership of assets of the distributionsystem operator from the vertically integrated undertaking. |01.131.1

01.131.2 |Operator distributivnog sistema koji je deo vertikalno integrisanog preduzeća mora biti nezavisan u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja od drugih delatnosti koje nisu povezane sa delatnošću distribucije električne energije.

Nezavisnost operatora distributivnog sistema iz stava 1. ovog člana ne uključuje obavezu da se vlasništvo nad sredstvima distributivnog sistema odvoji od vertikalno integrisanog preduzeća. |PU | | | |26.2.a, b, c |In addition to the requirements under paragraph 1, wherethe distribution system operator is part of a vertically integratedundertaking, it shall be independent in terms of its organisationand decision-making from the other activities not related to distribution. In order to achieve this, the following minimum criteria shall apply:

(a) those persons responsible for the management of the distribution system operator must not participate in companystructures of the integrated electricity undertaking responsible, directly or indirectly, for the day-to-day operation ofthe generation, transmission or supply of electricity;

(b) appropriate measures must be taken to ensure that the professional interests of the persons responsible for the management of the distribution system operator are taken intoaccount in a manner that ensures that they are capable of acting independently;

(c) the distribution system operator must have effective decision-making rights, independent from the integrated electricityundertaking, with respect to assets necessary to operate,maintain or develop the network. In order to fulfil thosetasks, the distribution system operator shall have at its disposal the necessary resources including human, technical,physical and financial resources. This should not prevent theexistence of appropriate coordination mechanisms to ensurethat the economic and management supervision rights of theparent company in respect of return on assets, regulated indirectly in accordance with Article 37(6), in a subsidiary areprotected. In particular, this shall enable the parent companyto approve the annual financial plan, or any equivalentinstrument, of the distribution system operator and to setglobal limits on the levels of indebtedness of its subsidiary. Itshall not permit the parent company to give instructionsregarding day-to-day operations, nor with respect to individual decisions concerning the construction or upgrading ofdistribution lines, that do not exceed the terms of theapproved financial plan, or any equivalent instrument; and |01.113.3

01.113.4

01.113.5 |Nezavisnost operatora distributivnog sistema osigurava se na sledeći način:

lica koja su odgovorna za upravljanje operatorom distributivnog sistema ne mogu učestvovati u organima upravljanja vertikalno integrisanog preduzeća koji su direktno ili indirektno odgovorna za delatnost proizvodnje, prenosa ili snabdevanja električnom energijom.

preduzimanjem mera koje će osigurati da lica odgovorna za upravljanje operatorom distributivnog sistema postupaju stručno, kako bi se obezbedila njihova nezavisnost u radu.

operator distributivnog sistema donosi odluke, nezavisno od vertikalno integrisanog preduzeća, po pitanju sredstava potrebnih za pogon, održavanje i razvoj mreže.

operator distributivnog sistema samostalno donosi odluke o tekućem poslovanju, odnosno odluke o izgradnji ili unapređenju distributivne mreže ako su u okvirima odobrenog finansijskog plana.

Operator distributivnog sistema u cilju donošenja odluka iz stava 2. tačke 3) ovog člana mora imati odgovarajuće ljudske, tehničke, materijalne i finansijske resurse.

Nezavisnost operatora distributivnog sistema ne utiče na pravo matičnog vertikalno integrisano preduzeća da:

sprovodi mehanizme koordinacije kojima se osigurava upravljački i finansijski nadzor u pogledu prinosa na angažovana sredstva i investicije operatora distributivnog sistema;

odobrava godišnji i finansijski plan i postavlja ili određuje granice zaduženosti.

|PU | | | |26.2.d |(d) the distribution system operator must establish a complianceprogramme, which sets out measures taken to ensure thatdiscriminatory conduct is excluded, and ensure that observance of it is adequately monitored. The compliance programme shall set out the specific obligations of employees tomeet that objective. An annual report, setting out the measures taken, shall be submitted by the person or body responsible for monitoring the compliance programme, thecompliance officer of the distribution system operator, to theregulatory authority referred to in Article 35(1) and shall bepublished. The compliance officer of the distribution systemoperator shall be fully independent and shall have access toall the necessary information of the distribution systemoperator and any affiliated undertaking to fulfil his task. |01.132 |Operator distributivnog sistema koji je deo vertikalno integrisanog preduzeća dužan je da donese Program usklađenosti za obezbeđivanje nediskriminatornog ponašanja, koji sadrži mere u cilju sprečavanja diskriminatornog ponašanja, način praćenja poštovanja tih mera i obaveze zaposlenih za postizanje postavljenih ciljeva.

Lice ili telo odgovorno za praćenje usklađenosti operatora distributivnog sistema imenuje nadležni organ operatora distributivnog sistema, uz prethodnu saglasnost Agencije.

Na uslove za imenovanje i trajanje mandata ili radnog odnosa lica iz stava 2. ovog člana, saglasnost daje Agencija.

Uslovi iz stava 3. ovog člana moraju osigurati nezavisnost lica za praćenje usklađenosti, koje za vreme obavljanja ovog posla ne može zauzimati nijedan drugi profesionalni položaj niti, direktno ili posredno, obavljati drugu dužnost ili imati poslovni interes u nekom drugom delu vertikalno integrisanog preduzeća.

Agencija može uskratiti saglasnost na imenovanje predložene osobe za praćenje usklađenosti samo ako ona nije dovoljno nezavisna ili nema odgovarajuće stručne sposobnosti.

Operator distributivnog sistema je dužan da licu iz stava 2. ovog člana obezbedi sve potrebne uslove i sredstva za rad, pravo na pristup prostorijama operatora bez prethodne najave, pristup svim potrebnim informacijama operatora distributivnog sistema ili povezanog preduzeća, pozive i materijale za sastanke rukovodećeg osoblja na kojima se odlučuje o: finansijskim planovima i izveštajima, planovima razvoja, investicija i održavanja i njihovoj realizaciji, kupovini električne energije za nadoknadu gubitaka, sprovođenju mera za smanjenje gubitaka električne energije u sistemu, pouzdanosti isporuke, kvalitetu napona, kvalitetu usluga korisnicima sistema, naprednim mernim sistemima, uslovima priključenja i ceni priključka na sistem, uslovima pristupa sistemu i ceni pristupa, i drugim pitanjima bitnim za sprovođenje njegovih zadataka.

Lice iz stava 2. ovog člana je dužno da: prati sprovođenje Programa usklađenosti, prati usklađenost rada operatora distributivnog sistema sa odredbama koje uređuju transparentnost rada operatora sistema i poverljivost podataka, obavesti Agenciju ukoliko organi vertikalno integrisanog preduzeća svojim odlučivanjem sprečavaju ili odlažu projekte iz Plana investicija iz člana 118. stav 1. tačka 7) ovog zakona, kao i o svakoj drugoj bitnoj povredi vezanoj za sprovođenje Programa usklađenosti, pripremi godišnji izveštaj o sprovođenju Programa usklađenosti i dostavi ga Agenciji radi davanja saglasnosti.

Lice iz stava 2. ovog člana je dužno da čuva tajnost komercijalnih i drugih poverljivih poslovnih podataka koji su mu dostavljeni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Izveštaj o sprovođenju Programa usklađenosti sadrži i informacije o svim komercijalnim i finansijskim odnosima između vertikalno integrisanog preduzeća i operatora distributivnog sistema, o ograničenjima za uspešno sprovođenje programa i predlog mera i preporuka u cilju efikasnijeg sprovođenja Programa usklađenosti, kao i predlog izmena i dopuna Programa usklađenosti, ako je to potrebno.

Na osnovu izveštaja iz stava 8. ovog člana, Agencija može tražiti izmenu Programa usklađenosti.

Izveštaj iz stava 8. ovog člana i saglasnost Agencije se objavljuju na internet stranici operatora i Agencije.

Lice iz stava 2. ovog člana tokom mandata ili radnog odnosa, u pogledu sigurnosti radnog mesta, uživa prava u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje zaštita sindikalnih rukovodilaca.

Nadležni organ operatora distributivnog sistema može lice iz stava 2. ovog člana razrešiti dužnosti samo uz saglasnost Agencije.

Agencija može zahtevati razrešenje lica iz stava 2. ovog člana samo ukoliko se utvrdi nedovoljna nezavisnost ili nedostatak stručnih sposobnosti. |PU | | | |26.3 |Where the distribution system operator is part of a verticallyintegrated undertaking, the Member States shall ensure that theactivities of the distribution system operator are monitored byregulatory authorities or other competent bodies so that it cannot take advantage of its vertical integration to distort competition. In particular, vertically integrated distribution systemoperators shall not, in their communication and branding, createconfusion in respect of the separate identity of the supply branchof the vertically integrated undertaking. |01.133 |Aktivnosti operatora distributivnog sistema koji je deo vertikalno integrisanog preduzeća prati Agencija, da bi ga sprečila da korišćenjem položaja u vertikalno integrisanom preduzeću naruši tržišnu konkurenciju.

Operator distributivnog sistema koji je deo vertikalno integrisanog preduzeća u svojim komunikacijama i svojim poslovnim imenom dužan je da napraviti razliku u pogledu svog identiteta u odnosu na energetski subjekt koji se bavi snabdevanjem električnom energijom u istom vertikalno integrisanom preduzeću.

Unutar vertikalno integrisanog preduzeća nije dozvoljeno međusobno subvencionisanje subjekata koji se bave različitim energetskim i neenergetskim delatnostima, radi omogućavanja konkurencije i izbegavanja diskriminacije korisnika ili grupa korisnika sistema. |PU | | | |26.4 |Member States may decide not to apply paragraphs 1, 2and 3 to integrated electricity undertakings serving less than 100 000 connected customers, or serving small isolated systems. |01.134 |Odredbe čl. 131, 132 i 133. ovog zakona ne primenjuje se na operatora distributivnog sistema na čiji sistem je priključeno manje od 100 000 krajnjih kupaca. |PU | | | |27. |Without prejudice to Article 30 or any other legal duty to disclose information, the distribution system operator must preserve theconfidentiality of commercially sensitive information obtained inthe course of carrying out its business, and shall prevent information about its own activities which may be commercially advantageous being disclosed in a discriminatory manner. |01.18.4 |Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije i energenata, kao i tajnost komercijalno osetljivih podataka i informacija o svojim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. |PU | | | | | |01.136.1.4 |Operator distributivnog sistema električne energije dužan je da:

4) obezbedi poverljivost komercijalno osetljivih informacija dobijenih tokom obavljanja delatnosti i da informacije koje mogu obezbediti prednost na tržištu objavljuje na nediskriminatoran način; | | | | |28.1 |Member States may provide for national regulatory authorities or other competent authorities to classify a system which distributes electricity within a geographically confined industrial,commercial or shared services site and does not, without prejudice to paragraph 4, supply household customers, as a closed distribution system if:

(a) for specific technical or safety reasons, the operations or theproduction process of the users of that system are integrated;or

(b) that system distributes electricity primarily to the owner oroperator of the system or their related undertakings. |01.148.1 |Zatvoreni distributivni sistem je sistem preko koga se distribuira električna energija na geografski ograničenoj industrijskoj zoni, trgovačkoj zoni i zoni zajedničkih usluga, ukoliko:

je poslovanje ili proizvodni proces korisnika tog sistema iz specifičnih i sigurnosnih razloga povezan;

se električna energija prvenstveno distribuira vlasniku ili operatoru sistema, njihovim povezanim preduzećima i drugim korisnicima sistema. |PU | | | |28.2a |Member States may provide for national regulatory authorities to exempt the operator of a closed distribution system from:

(a) the requirement under Article 25(5) to procure the energy ituses to cover energy losses and reserve capacity in its systemaccording to transparent, non-discriminatory and marketbased procedures; |01.155. |Operator zatvorenog distributivnog sistema električne energije koji nema licencu za snabdevanje električnom energijom, može da kupuje i da prodaje električnu energiju samo za nadoknadu gubitaka u zatvorenom distributivnom sistemu i da učestvuje na organizovanom tržištu električne energije i na njemu kupuje i prodaje električnu energiju, kako bi na najefikasniji način optimizovao nabavku električne energije neophodne za nadoknadu gubitaka u zatvorenom distributivnom sistemu.

Agencija može operatora zatvorenog distributivnog sistema osloboditi obaveze da se električna energija za nadoknadu gubitaka u distributivnoj mreži, nabavlja na transparentan, nediskriminatoran način i pod tržišnim uslovima. |PU | | | |28.2b |(b) the requirement under Article 32(1) that tariffs, or the methodologies underlying their calculation, are approved prior totheir entry into force in accordance with Article 37. | | |NP |Agencija donosi metodologiju, NzoE nije predviđeno izuzimanje. | | |28.3 |Where an exemption is granted under paragraph 2, theapplicable tariffs, or the methodologies underlying their calculation, shall be reviewed and approved in accordance withArticle 37 upon request by a user of the closed distributionsystem. |01.151.1 |Agencija donosi metodologiju za obračun cene pristupa zatvorenom distributivnom sistemu. |PU | | | | | |01.151.3 |Na zahtev korisnika zatvorenog distributivnog sistema, Agencija će proveriti način utvrđivanja cene pristupa tom sistemu i u slučaju da utvrdi da cene nisu donete u skladu sa metodologijom, zahtevaće od operatora zatvorenog distributivnog sistema korekciju cena. | | | | |28.4 |Incidental use by a small number of households withemployment or similar associations with the owner of the distribution system and located within the area served by a closed distribution system shall not preclude an exemption underparagraph 2 being granted. |01.148.2 |Na zatvoreni distributivni sistem ne mogu biti priključeni krajnji kupci iz kategorije domaćinstva, osim u slučaju malog broja domaćinstava koja su zaposlenjem ili na neki drugi način u vezi sa vlasnikom ili korisnikom operatora zatvorenog ditributivnog sistema i nalaze se na području tog sistema. |PU |. |Agencija donosi metodologiju, NzoE nije predviđeno izuzimanje | |29. |Article 26(1) shall not prevent the operation of a combined transmission and distribution system operator provided that operatorcomplies with Articles 9(1), or 13 and 14, or Chapter V or fallsunder Article 44(2). | | |NU |U Republici Srbiji nije predviđen kombinovani operator prenosnog i distributivnog sistema, faktičko stanje takvo da se ove

odredbe Direktive 2009/72 ne mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo. | | |30.1 |Member States or any competent authority they designate, including the regulatory authorities referred to in Article 35, shall, insofar as necessary to carry out their functions, have right of access to the accounts of electricity undertakings as set out in Article 31. |01.57.1.1 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

1)1) efikasno razdvajanje računa licenciranih energetskih subjekata; | | | | |30.2 |Member States and any designated competent authority, including the regulatory authorities, shall preserve the confidentiality of commercially sensitive information. Member States may provide for the disclosure of such information where this is necessary in order for the competent authorities to carry out their functions. |01.57.7 |Agencija je dužna da u skladu sa zakonom i drugim propisima čuva tajnost komercijalnih i drugih poverljivih poslovnih podataka koji su joj dostavljeni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti. |PU | | | |31.1 |Member States shall take the necessary steps to ensure that the accounts of electricity undertakings are kept in accordance with paragraphs 2 and 3 |01.18.1

01.18.2

01.18.3 |Energetski subjekt koji obavlja jednu ili više energetskih delatnosti čije su cene regulisane ili koji pored tih energetskih delatnosti obavlja i druge energetske, odnosno druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima, dužan je da u cilju izbegavanja diskriminacije, međusobnog subvencionisanja i poremećaja konkurencije u svojim računovodstvenim internim obračunima vodi zasebne račune za svaku od regulisanih energetskih delatnosti, uključujući snabdevanje električnom energijom po regulisanim cenama i zbirno za druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima i da sačini godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje položaj privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana koji ima obavezu revizije godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom, dužan je da obezbedi reviziju godišnjih finansijskih izveštaja koja treba da potvrdi poštovanje načela izbegavanja diskriminacije i međusobnog subvencionisanja. Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji revizora moraju se objaviti na internet stranici.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana, dužan je da u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrdi pravila za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija koje će primenjivati pri izradi računovodstvenih internih obračuna po delatnostima. |PU | | | |31.2 |Electricity undertakings, whatever their system of owner ship or legal form, shall draw up, submit to audit and publish their annual accounts in accordance with the rules of national law concerning the annual accounts of limited liability companies adopted pursuant to the Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 44(2)(g) (*) The title of Directive 78/660/EEC has been adjusted to take account of the renumbering of the Articles of the Treaty establishing the European Community in accordance with Article 12 of the Treaty of Amsterdam; the original reference was to Article 54(3)(g). (annual accounts of certain types of companies (1) OJ L 222, 14.8.1978, p. 11.

Undertakings which are not legally obliged to publish their annual accounts shall keep a copy of these at the disposal of the public in their head office. |01.18.1

01.18.2

01.18.3 |Energetski subjekt koji obavlja jednu ili više energetskih delatnosti čije su cene regulisane ili koji pored tih energetskih delatnosti obavlja i druge energetske, odnosno druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima, dužan je da u cilju izbegavanja diskriminacije, međusobnog subvencionisanja i poremećaja konkurencije u svojim računovodstvenim internim obračunima vodi zasebne račune za svaku od regulisanih energetskih delatnosti, uključujući snabdevanje električnom energijom po regulisanim cenama i zbirno za druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima i da sačini godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje položaj privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana koji ima obavezu revizije godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom, dužan je da obezbedi reviziju godišnjih finansijskih izveštaja koja treba da potvrdi poštovanje načela izbegavanja diskriminacije i međusobnog subvencionisanja. Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji revizora moraju se objaviti na internet stranici.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana, dužan je da u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrdi pravila za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija koje će primenjivati pri izradi računovodstvenih internih obračuna po delatnostima. |PU | | | |31.3 |Electricity undertakings shall, in their internal accounting, keep separate accounts for each of their transmission and distribution activities as they would be required to do if the activities in question were carried out by separate undertakings, with a view to avoiding discrimination, cross-subsidization and distortion of competition. They shall also keep accounts, which may be consolidated, for other electricity activities not relating to transmission or distribution. Until 1 July 2007, they shall keep separate accounts for supply activities for eligible customers and supply activities for non-eligible customers. Revenue from ownership of the transmission or distribution system shall be specified in the accounts. Where appropriate, they shall keep consolidated accounts for other, non-electricity activities. The internal accounts shall include a balance sheet and a profit and loss account for each activity. |01.18.1

01.18.2

01.18.3 |Energetski subjekt koji obavlja jednu ili više energetskih delatnosti čije su cene regulisane ili koji pored tih energetskih delatnosti obavlja i druge energetske, odnosno druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima, dužan je da u cilju izbegavanja diskriminacije, međusobnog subvencionisanja i poremećaja konkurencije u svojim računovodstvenim internim obračunima vodi zasebne račune za svaku od regulisanih energetskih delatnosti, uključujući snabdevanje električnom energijom po regulisanim cenama i zbirno za druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima i da sačini godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje položaj privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana koji ima obavezu revizije godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom, dužan je da obezbedi reviziju godišnjih finansijskih izveštaja koja treba da potvrdi poštovanje načela izbegavanja diskriminacije i međusobnog subvencionisanja. Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji revizora moraju se objaviti na internet stranici.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana, dužan je da u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrdi pravila za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija koje će primenjivati pri izradi računovodstvenih internih obračuna po delatnostima. |PU | | | |31.4 |The audit referred to in paragraph 2 shall, in particular, verify that the obligation to avoid discrimination and crosssubsidies referred to in paragraph 3 is respected. |01.57.1.2 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

2) postojanja međusobnog subvencionisanja energetskih subjekata koji se bave različitim energetskim delatnostima, kao i između različitih energetskih delatnosti u okviru istog energetskog subjekta; |PU | | | | | |01.18.1

01.18.2

01.18.3 |Energetski subjekt koji obavlja jednu ili više energetskih delatnosti čije su cene regulisane ili koji pored tih energetskih delatnosti obavlja i druge energetske, odnosno druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima, dužan je da u cilju izbegavanja diskriminacije, međusobnog subvencionisanja i poremećaja konkurencije u svojim računovodstvenim internim obračunima vodi zasebne račune za svaku od regulisanih energetskih delatnosti, uključujući snabdevanje električnom energijom po regulisanim cenama i zbirno za druge delatnosti koje se u smislu ovog zakona ne smatraju energetskim delatnostima i da sačini godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost pojedinačno, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje položaj privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana koji ima obavezu revizije godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom, dužan je da obezbedi reviziju godišnjih finansijskih izveštaja koja treba da potvrdi poštovanje načela izbegavanja diskriminacije i međusobnog subvencionisanja. Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji revizora moraju se objaviti na internet stranici.

Energetski subjekt iz stava 1. ovog člana, dužan je da u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrdi pravila za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija koje će primenjivati pri izradi računovodstvenih internih obračuna po delatnostima. | | | | |32.1 |Member States shall ensure the implementation of a system of third party access to the transmission and distribution systems based on published tariffs, applicable to all eligible customers and applied objectively and without discrimination between system users. Member States shall ensure that those tariffs, or the methodologies underlying their calculation, are approved prior to their entry into force in accordance with Article 37 and that those tariffs, and the methodologies — where only methodologies areapproved — are published prior to their entry into force. |01.50.1.1

01.50.1.2

01.50.1.3 |Agencija donosi metodologije za:

određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije;

određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije;

određivanje cene pristupa zatvorenom sistemu za distribuciju električne energije; |PU | | | | | |01.50.3 |Agencija je dužna da metodologije iz stava 1. ovog zakona objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. | | | | | | |01.159 |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije, je dužan da omogući korisnicima sistema pristup sistemu po regulisanim cenama na principu javnosti i nediskriminacije, u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i propisima i pravilima o radu sistema donetim na osnovu ovog zakona. | | | | |32.2 |The transmission or distribution system operator may refuseaccess where it lacks the necessary capacity. Duly substantiated reasons must be given for such refusal, in particular having regardto Article 3, and based on objective and technically and economically justified criteria. The regulatory authorities where MemberStates have so provided or Member States shall ensure that thosecriteria are consistently applied and that the system user who hasbeen refused access can make use of a dispute settlement procedure. The regulatory authorities shall also ensure, where appropriate and when refusal of access takes place, that the transmissionor distribution system operator provides relevant information onmeasures that would be necessary to reinforce the network. Theparty requesting such information may be charged a reasonablefee reflecting the cost of providing such information. |01.161 |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije može odbiti pristup sistemu samo ako nema tehničkih mogućnosti zbog:

nedostatka kapaciteta;

pogonskih smetnji ili preopterećenosti sistema;

ugrožene sigurnosti rada sistema.

Podaci o nivou opterećenja prenosnog, odnosno distributivnog sistema su javni, a vrsta, obim i način objavljivanja podataka moraju biti u skladu sa pravilima o radu sistema na koji je objekat priključen.

U slučaju kada operator sistema odbije da zaključi ugovor o pristupu sistemu dužan je da o tome odluči rešenjem u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva za zaključenje ugovora.

Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži detaljno obrazložene razloge za odbijanje pristupa sistemu i zasnovane na objektivnim i tehnički i ekonomski opravdanim kriterijumima.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Agenciji, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Agencija je dužna, da obezbedi da kriterijumi za odbijanje pristupa sistemu budu dosledno primenjeni.

Agencija je dužna da obezbedi, kada je to moguće i kada se dogodi odbijanje, da operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema pruži zainteresovanoj strani informaciju o merama koje će biti preduzete u cilju povećanja kapaciteta mreže.

Zainteresovana strana koja traži informaciju iz stava 7. ovog člana dužna je da plati odgovarajuću naknadu.

Odluka Agencije doneta po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. |PU | | | |33.1 |Member States shall ensure that the eligible customerscomprise:

(a) until 1 July 2004, the eligible customers as specified inArticle 19(1) to (3) of Directive 96/92/EC. Member Statesshall publish by 31 January each year the criteria for the definition of those eligible customers;

(b) from 1 July 2004, all non-household customers;

(c) from 1 July 2007, all customers. | | |NP |Danom stupanja na snagu zakona svi kupci električne energije imaju pravo da biraju snabdevača. | | |33.2 |To avoid imbalance in the opening of electricity markets:

(a) contracts for the supply of electricity with an eligible customer in the system of another Member State shall not beprohibited if the customer is considered as eligible in bothsystems involved; and

(b) where transactions as described in point (a) are refusedbecause the customer is eligible in only one of the two systems, the Commission may, taking into account the situationin the market and the common interest, oblige the refusingparty to execute the requested supply at the request of theMember State where the eligible customer is located. | | |NP | | | |34.1 |Member States shall take the measures necessary to enable:

(a) all electricity producers and electricity supply undertakingsestablished within their territory to supply their own premises, subsidiaries and eligible customers through a directline; and

(b) all eligible customers within their territory to be suppliedthrough a direct line by a producer and supply undertakings. |01.2.13. |13) direktni dalekovod je dalekovod koji povezuje izolovano mesto proizvodnje sa izolovanim kupcem ili koji povezuje objekat proizvođača električne energije sa kupcem čiji objekat nije priključen na prenosni ili distributivni sistem; |PU | | | | | |01.36. |Proizvođač električne energije, odnosno prirodnog gasa i snabdevač imaju pravo da snabdevaju krajnje kupce, kao i svoje prostorije i prostorije zavisnog privrednog društva putem direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda.

Krajnji kupci koji planiraju da zaključe ugovor o snabdevanju, a ne mogu da dobiju pristup mreži, imaju pravo da im se električna energija, odnosno prirodni gas isporučuje preko direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda od strane proizvođača električne energije, odnosno prirodnog gasa i snabdevača.

Mogućnost snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom putem direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda ne utiče na mogućnost ugovaranja kupovine električne energije, odnosno prirodnog gasa na tržištu, odnosno na pravo kupca na slobodan izbora snabdevača, u skladu sa ovim zakonom.

Energetska dozvola za izgradnju direktnih dalekovoda i direktnih gasovoda iz člana 30. stav 3. tač. 4) i 8) ovog zakona, može se izdati u slučaju odbijanja pristupa sistemu ili otpočinjanja rešavanja spora povodom pristupa sistemu.

Izdavanje energetske dozvole za izgradnju direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda može se odbiti, uz detaljno obrazloženje, ako bi izgradnja tog dalekovoda, odnosno gasovoda ugrozila obavljanje delatnosti od opšteg interesa, odnosno obaveza pružanja javne usluge, uključujući i zaštitu kupaca. | | | | |34.2 |Member States shall lay down the criteria for the grant ofauthorisations for the construction of direct lines in their territory.Those criteria shall be objective and non-discriminatory. |01.34.3. |Ministarstvo bliže propisuje uslove za izdavanje energetske dozvole, sadržaj zahteva za izdavanje energetske dozvole u zavisnosti od vrste i namene energetskog objekta, način izdavanja energetske dozvole i sadržaj registra izdatih energetskih dozvola i registra energetskih dozvola koje su prestale da važe i druga pitanja u skladu sa zakonom. |PU | | | |34.3

34.4

34.5 |The possibility of supplying electricity through a direct lineas referred to in paragraph 1 of this Article shall not affect thepossibility of contracting electricity in accordance with Article 32.

Member States may issue an authorisation to construct adirect line subject either to the refusal of system access on thebasis, as appropriate, of Article 32 or to the opening of a disputesettlement procedure under Article 37.

Member States may refuse to authorise a direct line if thegranting of such an authorisation would obstruct the provisionsof Article 3. Duly substantiated reasons shall be given for suchrefusal. |01.2.13. |13) direktni dalekovod je dalekovod koji povezuje izolovano mesto proizvodnje sa izolovanim kupcem ili koji povezuje objekat proizvođača električne energije sa kupcem čiji objekat nije priključen na prenosni ili distributivni sistem; |PU | | | | | |01.36. |Proizvođač električne energije, odnosno prirodnog gasa i snabdevač imaju pravo da snabdevaju krajnje kupce, kao i svoje prostorije i prostorije zavisnog privrednog društva putem direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda.

Krajnji kupci koji planiraju da zaključe ugovor o snabdevanju, a ne mogu da dobiju pristup mreži, imaju pravo da im se električna energija, odnosno prirodni gas isporučuje preko direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda od strane proizvođača električne energije, odnosno prirodnog gasa i snabdevača.

Mogućnost snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom putem direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda ne utiče na mogućnost ugovaranja kupovine električne energije, odnosno prirodnog gasa na tržištu, odnosno na pravo kupca na slobodan izbora snabdevača, u skladu sa ovim zakonom.

Energetska dozvola za izgradnju direktnih dalekovoda i direktnih gasovoda iz člana 30. stav 3. tač. 4) i 8) ovog zakona, može se izdati u slučaju odbijanja pristupa sistemu ili otpočinjanja rešavanja spora povodom pristupa sistemu.

Izdavanje energetske dozvole za izgradnju direktnog dalekovoda, odnosno gasovoda može se odbiti, uz detaljno obrazloženje, ako bi izgradnja tog dalekovoda, odnosno gasovoda ugrozila obavljanje delatnosti od opšteg interesa, odnosno obaveza pružanja javne usluge, uključujući i zaštitu kupaca. | | | | |35.1 |Each Member State shall designate a single national regulatory authority at national level. |01.38.1 |Agencija je jedino regulatorno telo za oblast energetike osnovano u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije, kroz stvaranje stabilnog regulatornog okvira, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom. |PU | | | |35.2 |Paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to the designation of other regulatory authorities at regional level within Member States, provided that there is one senior representative for representation and contact purposes at Community level within the Board of Regulators of the Agency in accordance with Article 14(1) of Regulation (EC) No 713/2009. |01.38.8 |U cilju efikasnijeg izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti Agencija može odlukom Saveta organizovati obavljanje poslova u mestima van svog sedišta, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom. |PU | | | |35.3 |By way of derogation from paragraph 1 of this Article, a Member State may designate regulatory authorities for small systems on a geographically separate region whose consumption, in 2008, accounted for less than 3 % of the total consumption of the Member State of which it is part.

This derogation shall be without prejudice to the appointment of one senior representative for representation and contact purposes at Community level within the Board of Regulators of the Agency in compliance with Article 14(1) of Regulation (EC) No 713/2009. | | |NP |Za sada se nije ukazala potreba za formiranjem regulatornog tela prema kriterijumima navedenim u članu 35. stav 3. Direktive. | | |35.4 |Member States shall guarantee the independence of the regulatory authority and shall ensure that it exercises its powers impartially and transparently.

For this purpose, Member State shall ensure that, when carrying out the regulatory tasks conferred upon it by this Directive and related legislation, the regulatory authority:

(a) is legally distinct and functionally independent from any other public or private entity;

(b) ensures that its staff and the persons responsible for its management:

(i) act independently from any market interest; and

(ii) do not seek or take direct instructions from any government or other public or private entity when carrying out the regulatory tasks. This requirement is without prejudice to close cooperation, as appropriate, with other relevant national authorities or to general policy guidelines issued by the government not related to the regulatory powers and duties under Article 37. |01.38.2

01.38.3

01.38.4 |Agencija je samostalni pravni subjekt i nezavisna od izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i od drugih državnih organa i organizacija i lica koja se bave energetskim delatnostima, nezavisno donosi odluke, samostalno raspolaže finanasijskim sredstvima odobrenim finansijskim planom i obezbeđuje stručne kapacitete neophodne za obavljanje zakonom utvrđenih poslova.

Zaposleni i članovi Saveta Agencije moraju da deluju nezavisno od bilo kog tržišnog interesa, da ne primaju instrukcije od izvršne vlasti, kao i od drugih državnih organa i organizacija i lica koja se bave energetskim delatnostima.

Nezavisnost iz stava 2. ne dovodi u pitanje saradnju sa drugim nacionalnim telima, sprovođenje opšte politike koju donosi Vlada po pitanjima koja nisu u vezi sa ovlašćenjima i dužnostima Agencije. |PU | | | |35.5 |In order to protect the independence of the regulatory authority, Member States shall in particular ensure that:

(a) the regulatory authority can take autonomous decisions, independently from any political body, and has separate annual budget allocations, with autonomy in the implementation of the allocated budget, and adequate human and financial resources to carry out its duties; and

(b) the members of the board of the regulatory authority or, in the absence of a board, the regulatory authority’s top management are appointed for a fixed term of five up to seven years, renewable once.

In regard to point (b) of the first subparagraph, Member States shall ensure an appropriate rotation scheme for the board or the top management. The members of the board or, in the absence of a board, members of the top management may be relieved from office during their term only if they no longer fulfil the conditions set out in this Article or have been guilty of misconduct under national law. |01.38.2 |Agencija je samostalni pravni subjekt i nezavisna od izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i od drugih državnih organa i organizacija i lica koja se bave energetskim delatnostima, nezavisno donosi odluke, samostalno raspolaže finanasijskim sredstvima odobrenim finansijskim planom i obezbeđuje stručne kapacitete neophodne za obavljanje zakonom utvrđenih poslova. |PU | | | | | |01.61.1 |Agencija donosi finansijski plan kojim se utvrđuju: ukupni prihodi i rashodi Agencije neophodni za obavljanje zakonom propisanih obaveza Agencije, politika zarada zaposlenih u Agenciji kojom se obezbeđuje odgovarajući stručan kadar, kao i rezerva za nepredviđene izdatke. | | | | | | |01.43. |Predsednik i članovi Saveta biraju se na period od pet do sedam godina, s tim što kod prvog izbora po ovom zakonu mandat dva člana Saveta traje pet godine, dva člana Saveta traje šest godine, a predsednika Saveta sedam godina.

Predsednik i članovi Saveta ne mogu da budu birani više od dva puta uzastopno.

Postupak izbora lica iz stava 1. ovog člana sprovodi se najkasnije 90 dana pre isteka mandata prethodnog predsednika, odnosno člana Saveta.

U slučaju da mandat predsednika ili člana Saveta istekne pre okončanja postupka izbora, predsednik, odnosno član Saveta nastavlja sa radom u skladu sa ovim Zakonom do okončanja postupka izbora. | | | | | | |01.44.1.2 |Mandat predsednika i članova Saveta, prestaje:

2) razrešenjem pre isteka mandata iz razloga utvrđenim ovim zakonom; | | | | | | |01.44.3.2

01.44.3.4

01.44.3.5 |Predlog za razrešenje iz stava 1. tačka 2) ovog člana Narodnoj skupštini mogu da podnesu nadležni odbor Narodne skupštine za poslove energetike, Savet ili najmanje 20 narodnih poslanika u sledećim slučajevima:

2) ako bude pravosnažno osuđen na kaznu zatvora ili bude osuđen za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prevare, korupcije, krađe ili drugo slično krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje ove funkcije;

4) ako bez osnovanog razloga odbije ili propusti da obavlja dužnost predsednika odnosno člana Saveta u periodu od najmanje tri meseca neprekidno ili u periodu od najmanje šest meseci sa prekidima u toku jedne godine;

5) ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata povredio pravila o sukobu interesa utvrđena zakonom. | | | | |36.a, b, c, d, e, f, g, h |In carrying out the regulatory tasks specified in this Directive, the regulatory authority shall take all reasonable measures in pursuit of the following objectives within the framework of their duties and powers as laid down in Article 37, in close consultation with other relevant national authorities including competition authori ties, as appropriate, and without prejudice to their competencies:

(a) promoting, in close cooperation with the Agency, regulatory authorities of other Member States and the Commission, a competitive, secure and environmentally sustainable internal market in electricity within the Community, and effective market opening for all customers and suppliers in the Community and ensuring appropriate conditions for the effective and reliable operation of electricity networks, taking into account long-term objectives;

(b) developing competitive and properly functioning regional markets within the Community in view of the achievement of the objectives referred to in point (a);

(c) eliminating restrictions on trade in electricity between Member States, including developing appropriate cross-border transmission capacities to meet demand and enhancing the integration of national markets which may facilitate electricity flows across the Community;

(d) helping to achieve, in the most cost-effective way, the development of secure, reliable and efficient non-discriminatory systems that are consumer oriented, and promoting system adequacy and, in line with general energy policy objectives, energy efficiency as well as the integration of large and small scale production of electricity from renewable energy sources and distributed generation in both transmission and distribution networks;

(e) facilitating access to the network for new generation capacity, in particular removing barriers that could prevent access for new market entrants and of electricity from renewable energy sources;

(f) ensuring that system operators and system users are granted appropriate incentives, in both the short and the long term, to increase efficiencies in system performance and foster market integration;

g) ensuring that customers benefit through the efficient functioning of their national market, promoting effective competition and helping to ensure consumer protection;

(h) helping to achieve high standards of universal and public service in electricity supply, contributing to the protection of vulnerable customers and contributing to the compatibility of necessary data exchange processes for customer switching. |01.48 |U izvršavanju regulatornih poslova utvrđenih ovim Zakonom, Agencija će preduzimati mere kojima se postižu ili se doprinosi ostvarivanju sledećih ciljeva:

obezbeđivanje sigurnog snabdevanja kupaca energijom kroz efikasno funkcionisanje i održiv razvoj energetskih sistema, u skladu sa energetskom politikom Republike Srbije, uključujući zaštitu životne sredine i razvoj obnovljivih izvora energije;

razvoj tržišta električne energije u Republici Srbiji i njegove integracije u regionalno i pan-evropsko tržište električne energije;

obezbeđenje stabilnog, transparentnog i nediskriminatornog regulatornog okvira za kupce energije, korisnike sistema i investitore;

podsticanje efikasnog funkcionisanja energetskih sistema;

obezbeđivanja visokih standarda usluge u snabdevanju električnom energijom i prirodnim gasom uz zaštitu energetski ugroženih kupaca. |PU | | | | | |01.64 |Agencija će u izvršavanju poslova propisanih zakonom, sarađivati sa državnim i drugim organima i organizacijama, udruženjima za zaštitu potrošača, organizacijom koja se bavi zaštitom konkurencije i regulatornim telima u i van Republike Srbije, na način koji obezbeđuje njenu nezavisnost.

U okviru saradnje iz stava 1. ovog člana, organizacija nadležna za poslove zaštite konkurencije i Agencija će kontinuirano razmenjivati informacije i podatke u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa, na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije.

Agencija će, odmah po saznanju i bez odlaganja, obavestiti nadležni organ za zaštitu konkurencije radi preduzimanja odgovarajućih mera, o ugovoru kojim se ograničava pravo kupca koji nema pravo na garantovano snabdevanje, da istovremeno zaključuje ugovore sa više od jednog snabdevača ili da mu se ograničava izbor snabdevača.

U skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima Agencija će, sarađivati sa regulatornim telima drugih država, kao i sa drugim međunarodnim organima i organizacijama u cilju:

razvoja regionalnog i pan-evropskog tržišta električne energije i prirodnog gasa ;

podsticanja operativnih sporazuma koji omogućavaju optimalno upravljanje mrežama:

postizanja jednakih uslova za sve učesnike na tržištu

promovisanja spajanja organizovanih tržišta električne energije;

zajedničkih raspodela prava na korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta;

stvaranje uslova za adekvatan nivo prekograničnih kapaciteta u regionu i između regiona, kako bi se omogućio razvoj efektivne konkurencije i poboljšanje sigurnosti snabdevanja;

koordinisane primene mrežnih pravila i pravila za upravljanje zagušenjima,

doprinosa kompatibilinosti procesa razmene podataka, kao i

unapređenje svog rada u skladu sa pozitivnim međunarodnim iskustvima i standardima. | | | | |37.1a |The regulatory authority shall have the following duties:

(a) fixing or approving, in accordance with transparent criteria, transmission or distribution tariffs or their methodologies; |01.50.1.1

01.50.1.2

01.50.1.3 |Agencija donosi metodologije za:

određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije;

određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije; |PU | | | | | |01.92.1 |Agencija daje saglasnost na akte o cenama koje donose energetski subjekti, iz člana 88. stav 2. tač. 1) do 8) i stav 3. tačka 1) ovog zakona, a utvrđuje cene iz člana 88. stav 2. tačka 9) i stav 3. tačka 2) ovog zakona. | | | | |37.1.b |(b) ensuring compliance of transmission and distribution system operators and, where relevant, system owners, as well as of any electricity undertakings, with their obligations under this Directive and other relevant Community legislation, including as regards cross-border issues; |01.57.1.3

01.57.1.4

01.57.1.5

01.57.1.7 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

3) izvršenje obaveza energetskih subjekata propisanih ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona;

4) primenu pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta u saradnji sa regulatornim telima drugih država;

5) primenu mehanizama za otklanjanje zagušenja u prenosnom sistemu i prati upotrebu naknada zbog zagušenja koje prikuplja operator prenosnog sistema;

7) objavljivanje podataka od strane operatora prenosnog sistema u vezi sa prekograničnim kapacitetima i korišćenjem sistema; |PU | | | |37.1.c |(c) cooperating in regard to cross-border issues with the regulatory authority or authorities of the Member States concerned and with the Agency; |01.57.1.4

01.57.1.5 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

4) primenu pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta u saradnji sa regulatornim telima drugih država;

5) primenu mehanizama za otklanjanje zagušenja u prenosnom sistemu, odnosno u transportnom sistemu i prati upotrebu naknada zbog zagušenja koje prikuplja operator prenosnog, odnosno transportnog sistema; |PU | | | | | |01.64.4.2

01.64.4.5

01.64.4.6

01.64.4.7 |U skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima Agencija će, sarađivati sa regulatornim telima drugih država, kao i sa drugim međunarodnim organima i organizacijama u cilju:

razvoja regionalnog i pan-evropskog tržišta električne energije i prirodnog gasa ;

2) podsticanja operativnih sporazuma koji omogućavaju optimalno upravljanje mrežama:

5) zajedničkih raspodela prava na korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta;

6) stvaranje uslova za adekvatan nivo prekograničnih kapaciteta u regionu i između regiona, kako bi se omogućio razvoj efektivne konkurencije i poboljšanje sigurnosti snabdevanja;

7) koordinisane primene mrežnih pravila i pravila za upravljanje zagušenjima, | | | | |37.1.d |(d) complying with, and implementing, any relevant legally binding decisions of the Agency and of the Commission; |01.56.1.14 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

14) usklađuje i primenjuje sve pravno obavezujuće odluke nadležnih tela iz člana 2. tačka 83); |PU | | | | | |01.102.3 |Odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema sa pratećom dokumentacijom Agencija je dužna da bez odlaganja dostavi nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, radi davanja mišljenja. | | | | | | |01.106.2 |Agencija o zahtevu bez odlaganja obaveštava Ministarstvo i nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, kao i o svim okolnostima koje bi mogle imati za posledicu da osoba ili osobe iz treće države ili trećih država preuzmu kontrolu nad prenosnom mrežom ili operatorom prenosnog sistema. | | | | | | |01.107.4 |U slučaju da konačna odluka nije u skladu sa mišljenjem nadležnog tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, Agencija je dužna da objavi i obrazloženje za donošenje takve odluke na način propisan članom 102. ovog zakona. | | | | | | |01.167.6

01.167.10

01.167.11 |U roku od dva meseca od dana kada je zahtev za izuzeće primio poslednji nadležni regulator, nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora može da dostavi savetodavno mišljenje onim regulatorima kojim to mišljenje može biti osnov za donošenje njihovih odluka.

Akt o izuzeću se može doneti nakon razmene mišljenja sa drugim državama na koje izgradnja interkonektivnog dalekovoda ima uticaja ili sa nadležnim regulatornim telima.

Agencija će, bez odlaganja, dostaviti nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, kopiju zahteva za izuzeće, kao i odluku i sve relevantne informacije u vezi sa odlukom.

U roku od dva meseca od dana prijema informacije iz st. 11. i 12. ovog člana nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora može doneti odluku kojom zahteva da Agencija izmeni ili povuče akt o izuzeću.

U slučaju da nadležno telo saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora donese odluku iz stava 13. ovog člana Agencija će u najvećoj mogućoj meri uzeti u obzir tu odluku. | | | | |37.1.e |(e) reporting annually on its activity and the fulfilment of its duties to the relevant authorities of the Member States, the Agency and the Commission. Such reports shall cover the steps taken and the results obtained as regards each of the tasks listed in this Article; |01.39.4

01.39.5

01.39.6 |Predsednik i članovi Saveta za svoj rad i za rad Agencije odgovaraju Narodnoj skupštini, kojoj najmanje jednom godišnje podnose izveštaj o radu.

Izveštaj o radu sadrži podatke o radu Agencije u prethodnoj godini o njenom finansijskom poslovanju i o stanju u energetskom sektoru Republike Srbije u okviru nadležnosti Agencije.

Izveštaj iz stava 5. ovog člana se dostavlja Narodnoj skupštini najkasnije do 31. maja svake godine. |PU | | | | | |01.56.1.13 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

13) podnosi godišnji izveštaj o radu i preduzetim merama u pogledu ispunjenja obaveza nadležnom telu iz člana 2. tačka 83); | | | | |37.1.f |(f) ensuring that there are no cross-subsidies between transmission, distribution, and supply activities; |01.56.1.7 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

7) bliže utvrđuje način, postupak i rokove za vođenje knjigovodstvenih evidencija za potrebe regulacije i za sprovođenje postupka razdvajanja računa, postupka sertifikacije i drugih postupaka utvrđenih zakonom; |PU | | | | | |01.57.2.2 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

2) postojanje međusobnog subvencionisanja energetskih subjekata koji se bave različitim energetskim delatnostima, kao i između različitih energetskih delatnosti u okviru istog energetskog subjekta; | | | | |37.1.g |(g) monitoring investment plans of the transmission system operators, and providing in its annual report an assessment of the investment plans of the transmission system operators as regards their consistency with the Community-wide network development plan referred to in Article 8(3)(b) of Regulation (EC) No 714/2009; such assessment may include recommendations to amend those investment plans; |01.111 |Operator prenosnog sistema dužan je da svake godine podnese Agenciji na saglasnost desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže baziran na prognoziranoj proizvodnji i potrošnji električne energije i rezultatima savetovanja sa svim zainteresovanim stranama i usaglašen sa planom razvoja distributivne mreže.

Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže sadrži efikasne mere radi obezbećenja stabilnosti rada sistema i sigurnosti snabdevanja.

Plan iz stava 1. ovog člana treba da:

ukaže učesnicima na tržištu na potrebe za izgradnjom i rekonstrukcijom najvažnije infrastrukture prenosnog sistema koju treba izgraditi ili unaprediti u narednih deset godina;

sadrži sve investicije za koje je doneta odluka o realizaciji i koje su u toku, kao i investicije koje će se realizovati u periodu od naredne tri godine;

odredi rokove za realizaciju svih investicionih projekata. |DU |Agencija za energetiku ne prati usaglašenost planova operatora prenosnog sistema sa CWDPlan | | | | |01.113. |Agencije je dužna da organizuje konsultacije o planu iz člana 111. sa postojećim i potencijalnim korisnicima sistema, na nepristrasan i transparentan način.

Agencija može da zahteva od zainteresovanih lica koja tvrde da su potencijalni korisnici da svoje tvrdnje obrazlože.

Agencija je dužna da proverava da li desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže obuhvata sve potrebe za ulaganjem koje su utvrđene u postupku konsultacija kao i da utvrdi usklađenost plana sa regionalnim investicionim planom.

Agencija može od operatora sistema zahtevati da izmeni i dopuni desetogodišnji plan razvoja.

Agencija je dužna da nakon davanja saglasnosti na plan iz člana 111. na svojoj internet stranici objavi rezultate konsultacija i eventualne izmene investicionog plana.

Agencija prati i ocenjuje realizaciju desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema i daje u svom godišnjem izveštaju procenu realizovanih investicija, koja može uključivati i preporuke za izmenu plana. | | | | | | |01.56.1.3 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

3) prati realizaciju plana razvoja operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije i plana razvoja operatora sistema za transport prirodnog gasa i preporučuje, ukoliko je potrebno njihovu izmenu o čemu izveštava u svom godišnjem izveštaju; | | | | |37.1.h |(h) monitoring compliance with and reviewing the past performance of network security and reliability rules and setting or approving standards and requirements for quality of service and supply or contributing thereto together with other competent authorities; |01.56.1.2 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

2) prati primenu pravila iz člana 53. ovog zakona, zahteva njihovu izmenu i prati primenu drugih akata, u skladu sa odredbama ovog zakona; |PU | | | | | |01.51.1.2 |Agencija donosi sledeća pravila:

2) o kvalitetu isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom; | | | | |37.1.i |(i) monitoring the level of transparency, including of wholesale prices, and ensuring compliance of electricity undertakings with transparency obligations; |01.57.1.10 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

10) nivo transparentnosti, uključujući i transparentnost cene u trgovini na veliko, kao i nivo konkurencije, uključujući poremećaje ili ograničenja konkurencije, u saradnji sa organima nadležnim za poslove konkurencije; |PU | | | |37.1.j |(j) monitoring the level and effectiveness of market opening and competition at wholesale and retail levels, including on electricity exchanges, prices for household customers including prepayment systems, switching rates, disconnection rates, charges for and the execution of maintenance services, and complaints by household customers, as well as any distortion or restriction of competition, including providing any relevant information, and bringing any relevant cases to the relevant competition authorities; |01.57.1.12 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

12) nivo i efektivnost otvaranja tržišta i konkurencije u trgovini na veliko i snabdevanju krajnjih kupaca, uključujući i organizovano tržište električne energije, cene za domaćinstva uključujući i pretplatne sisteme naplate, procenat promene snabdevača, isključenja i obustave isporuke, izvršenje i naknade za uslugu održavanja; |PU | | | | | |01.57.3

01.57.4 |Agencija može ispitati okolnosti, podatke i razmenjene informacije, uključujući one u pogledu funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa, odlučivati o primeni potrebnih i primerenih mera za unapređenje efektivne konkurencije i radi obezbeđivanja normalnog funkcionisanja tržišta.

U sprovođenju poslova iz stava 3. ovog člana, Agencija će sarađivati sa organom nadležnim za poslove konkurencije i organima nadležnim za nadzor nad finansijskim tržištem. | | | | | | |01.64.1.1

01.64.1.2 |Agencija će u izvršavanju poslova propisanih zakonom, sarađivati sa državnim i drugim organima i organizacijama, udruženjima za zaštitu potrošača, organizacijom koja se bavi zaštitom konkurencije i regulatornim telima u i van Republike Srbije, na način koji obezbeđuje njenu nezavisnost.

U okviru saradnje iz stava 1. ovog člana, organizacija nadležna za poslove zaštite konkurencije i Agencija će kontinuirano razmenjivati informacije i podatke u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa, na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije. | | | | |37.1.k |(k) monitoring the occurrence of restrictive contractual practices, including exclusivity clauses which may prevent large non-household customers from contracting simultaneously with more than one supplier or restrict their choice to do so,and, where appropriate, informing the national competition authorities of such practices; |01.64.3 |Agencija će, odmah po saznanju i bez odlaganja, obavestiti nadležni organ za zaštitu konkurencije radi preduzimanja odgovarajućih mera, o ugovoru kojim se ograničava pravo kupca koji nema pravo na garantovano snabdevanje, da istovremeno zaključuje ugovore sa više od jednog snabdevača ili da mu se ograničava izbor snabdevača. |PU | | | |37.1.l |(l) respecting contractual freedom with regard to interruptible supply contracts and with regard to long-term contracts provided that they are compatible with Community law and consistent with Community policies; |01.56.1.18 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

18) prati aktivnosti u vezi realizacije plana implementacije naprednih mernih sistema koji donosi operator prenosnog, transportnog, odnosno distributivnog sistema; |PU | |Predviđeno uvođenje naprednih mernih sistema u prenosnom i u distributivnom sistemu, plan implementacije će biti donet u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, pa će tek nakon isteka tog roka biti stvoreni uslovi za primenu člana 37.1.l direktive | | | |01.405.1 |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije će u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti plan implementacije naprednih mreža iz čl. 115. i 138. ovog zakona.

| | | | |37.1.m |(m) monitoring the time taken by transmission and distribution system operators to make connections and repairs; |01.57.1.6 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

6) vreme koje je potrebno operatorima sistema da izvedu priključak i izvrše priključenje na sistem, odnosno otklanjanje kvara u slučaju prekida isporuke; |PU | | | |37.1.n |(n) helping to ensure, together with other relevant authorities, that the consumer protection measures, including those set out in Annex I, are effective and enforced; |01.54.3.2 |Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da u skladu sa delokrugom rada:

u slučaju spora između energetskih subjekata i između energetskog subjekta i korisnika sistema, koji se ne može rešiti bez organa nadležnog za poslove posredovanja, pruži stranama u sporu stručnu pomoć i sve podatke kojima raspolaže u cilju pripreme dokumentacije potrebne za posredovanje;

razmatra i postupa, po prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa neizvršenjem obaveza operatora sistema, snabdevača na veliko električnom energijom, snabdevača električnom energijom, snabdevača prirodnim gasom i javnog snabdevača prirodnim gasom u skladu sa ovim zakonom. |PU | | | | | |01.57.1.14 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

14) poštovanje mera zaštite potrošača utvrđenih ovim zakonom. | | | | |37.1.o |(o) publishing recommendations, at least annually, in relation to compliance of supply prices with Article 3, and providing these to the competition authorities, where appropriate; |01.56.1.1, 2 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

prati primenu metodologija i cena odobrenih u skladu sa ovim zakonom;

4) donosi uputstva i preporuke i daje smernice za primenu akata iz čl. 50. i 51. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona;

donosi uputstva i preporuke i daje smernice za primenu metodologija i drugih akata za čije donošenje je ovlašćena; |PU | | | |37.1.p |(p) ensuring access to customer consumption data, the provision, for optional use, of an easily understandable harmonised format at national level for consumption data, and prompt access for all customers to such data under point (h) of Annex I; |01.56.1.11 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

11) propiše postupak ostvarivanja prava na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji kupca električne energije, odnosno prirodnog gasa, vrstu dostupnih podataka i rokove u kojima operator sistema mora da obezbedi podatke i postupak objavi na internet stanici Agencije zajedno sa jednostavnim i lako razumljivim obrascem za prikazivanje podataka o potrošnji i time obezbedi krajnjem kupcu, a na zahtev krajnjeg kupca i snabdevaču pravo na besplatan pristup tim podacima; |PU | | | |37.1.q |(q) monitoring the implementation of rules relating to the roles and responsibilities of transmission system operators, distribution system operators, suppliers and customers and other market parties pursuant to Regulation (EC) No 714/2009; |01.51.1.1 |Agencija donosi sledeća pravila:

o promeni snabdevača; |PU | | | | | |01.56.1.2 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

2) prati primenu pravila iz člana 53. ovog zakona, zahteva njihovu izmenu i prati primenu drugih akata, u skladu sa odredbama ovog zakona; | | | | | | |01.57.1.3 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

3) izvršenje obaveza energetskih subjekata propisanih ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona; | | | | |37.1.r |(r) monitoring investment in generation capacities in relation to security of supply;

|01.4.1 |Strategija je akt kojim se utvrđuje energetska politika i planira razvoj u sektoru energetike. |PU | |Navedene poslove ne obavlja Agencija za energetiku, nego Strategiju donosi Narodna skupština RS na predlog Vlade, Vlada prati ostvarivanje Strategije, Program ostvarivanja Strategije donosi Vlada na predlog Ministarstva, Ministarstvo prati ostvarivanje programa, Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o sprovođenju Strategije i Programa.

PU saglasno članu 37. stav 2. Direktive. | | | |01.4.2.1

01.4.2.7

01.4.2.8 |Strategijom se određuju:

1) dugoročni ciljevi za razvoj proizvodnih kapaciteta koji su u funkciji sigurnosti snabdevanja, uvažavajući tehnološke, ekonomske i kriterijume zaštite životne sredine;

7) pravci razvoja korišćenja energije iz obnovljivih i novih izvora i unapređenja energetske efikasnosti;

8) pravci razvoja neiskorišćenih elektroenergetskih potencijala, efikasnog upravljanja elektroenergetskim sistemima koji se mogu ostvariti uvođenjem distribuiranih skladišnih i proizvodnih kapaciteta električne energije, uvođenjem upravljanja potrošnjom prateći kretanje tržišta električne energije i uvođenjem koncepta naprednih mreža, upravljajući optimalno tokovima snaga u prenosnom i distributivnom sistemu; | | | | | | |01.4.3

01.4.4 |Strategiju donosi Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) na predlog Vlade za period od najmanje 15 godina.

Vlada prati ostvarenje Strategije i po potrebi predlaže njeno usklađivanje sa potrebama. | | | | | | |01.5.1

01.5.2

01.5.3 |Programom se utvrđuju uslovi, način, dinamika i mere za ostvarivanje Strategije.

Program donosi Vlada, za period do šest godina na predlog Ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo prati ostvarenje Programa i po potrebi predlaže njegovo usklađivanje sa realnim potrebama najmanje svake druge godine. | | | | | | |01.6. |Program sadrži:

energetske objekte koje je neophodno izgraditi i rekonstruisati radi sigurnosti snabdevanja ili zaštite životne sredine i koncesije koje će se ponuditi za izgradnju energetskih objekata i rokove za njihovo sprovođenje;

procenu finansijskih sredstava i izvore finansiranja;

obim korišćenja obnovljivih i novih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije;

mere kojima se obezbeđuje da propisi koji se odnose na postupke izdavanja odobrenja, dozvola i licenciranja koji se primenjuju na objekte za proizvodnju električne energije, odnosno energije za grejanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije, kao i na pripadajuće prenosne i distributivne mreže i postupak pretvaranja biomase u biogoriva ili druge energetske proizvode, budu jednostavni, jasni, dostupni i transparentni;

korišćenje savremenih tehnologija za proizvodnju energije i energenata;

mere za stimulisanje investiranja u energetski sektor;

korišćenje naprednih tehnologija za upravljanje elektroenertetskim sistemom;

mere za unapređenje energetske efikasnosti;

mere za zaštitu životne sredine;

druge elemente od značaja za ostvarivanje Strategije. | | | | | | |01.8 |Vlada podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o sprovođenju Strategije i Programa koji obuhvata:

postignute rezultate u poslednjoj godini u odnosu na ciljeve;

ocenu efekata postignutih rezultata i uticaj na Program u sledećoj godini;

predlog mera za efikasnije sprovođenje;

procenu potrebe za usklađivanjem Programa i eventualnim usklađivanjem Strategije sa realnim potrebama.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, dostavlja se Narodnoj skupštini najkasnije do 30. juna tekuće godine za proteklu godinu. | | | | |37.1.s |(s) monitoring technical cooperation between Community and third-country transmission system operators; |01.64.4 |U skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima Agencija će, sarađivati sa regulatornim telima drugih država, kao i sa drugim međunarodnim organima i organizacijama u cilju:

razvoja regionalnog i pan-evropskog tržišta električne energije i prirodnog gasa ;

podsticanja operativnih sporazuma koji omogućavaju optimalno upravljanje mrežama:

postizanja jednakih uslova za sve učesnike na tržištu

promovisanja spajanja organizovanih tržišta električne energije;

zajedničkih raspodela prava na korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta;

stvaranje uslova za adekvatan nivo prekograničnih kapaciteta u regionu i između regiona, kako bi se omogućio razvoj efektivne konkurencije i poboljšanje sigurnosti snabdevanja;

koordinisane primene mrežnih pravila i pravila za upravljanje zagušenjima,

doprinosa kompatibilinosti procesa razmene podataka, kao i

unapređenje svog rada u skladu sa pozitivnim međunarodnim iskustvima i standardima. |PU | | | |37.1.t |(t) monitoring the implementation of safeguards measures as referred to in Article 42; and |01.211 |U slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja krajnjih kupaca zbog nedovoljne ponude na tržištu ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti, Vlada propisuje mere ograničenja isporuke električne energije, ili posebne uslove uvoza ili izvoza pojedinih električne energije, način i uslove za obrazovanje i kontrolu cena, obavezu isporuke samo određenim korisnicima ili posebne uslove obavljanja energetskih delatnosti uz minimalni poremećaj tržišta energijom u okruženju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Vlada određuje način obezbeđivanja, odnosno izvore sredstava za naknadu štete koja može nastati za energetske subjekte koji sprovode ove mere, kao i uslove i način raspodele sredstava po osnovu naknade štete.

Mere iz stava 1. ovog člana mogu trajati dok traju okolnosti zbog kojih su propisane, odnosno dok traju posledice nastale usled tih okolnosti.

O preduzetim merama iz stava 1. ovog člana Ministarstvo će izveštavati nadležna tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora. |PU | | | |37.1.u |(u) contributing to the compatibility of data exchange processes for the most important market processes at regional level. |01.56.1.12 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

12) doprinosi usklađivanju postupaka razmene podataka za najvažnije tržišne procese na regionalnom nivou; |PU | | | |37.2 |Where a Member State has so provided, the monitoring duties set out in paragraph 1 may be carried out by other authorities than the regulatory authority. In such a case, the information resulting from such monitoring shall be made available to the regulatory authority as soon as possible.

While preserving their independence, without prejudice to their own specific competencies and consistent with the principles of better regulation, the regulatory authority shall, as appropriate, consult transmission system operators and, as appropriate, closely cooperate with other relevant national authorities when carrying out the duties set out in paragraph 1.

Any approvals given by a regulatory authority or the Agency under this Directive are without prejudice to any duly justified future use of its powers by the regulatory authority under this Article or to any penalties imposed by other relevant authorities or the Commission. | | |PU | |U delu praćenja realizacije aktivnosti navedenih u 37.1a-37.1u, nadležnost praćenja delegirana i Agenciji za energetiku i Vladi RS preko ministarstva, usklađenost pojedinih tačaka navedena u članu 37. stav 1.

| |37.3 |In addition to the duties conferred upon it under paragraph 1 of this Article, when an independent system operator has been designated under Article 13, the regulatory authority shall:

(a) monitor the transmission system owner’s and the independent system operator’s compliance with their obligations under this Article, and issue penalties for non-compliance in accordance with paragraph 4(d);

(b) monitor the relations and communications between the independent system operator and the transmission system owner so as to ensure compliance of the independent system operator with its obligations, and in particular approve contracts and act as a dispute settlement authority between the independent system operator and the transmission system owner in respect of any complaint submitted by either party pursuant to paragraph 11;

(c) without prejudice to the procedure under Article 13(2)(c), for the first ten-year network development plan, approve the investments planning and the multi-annual network development plan presented annually by the independent system operator;

(d) ensure that network access tariffs collected by the independent system operator include remuneration for the networkowner or network owners, which provides for adequate remuneration of the network assets and of any new investments made therein, provided they are economically and efficiently incurred;

(e) have the powers to carry out inspections, including unannounced inspections, at the premises of transmission systemowner and independent system operator; and

(f) monitor the use of congestion charges collected by the independent system operator in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 714/2009. | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.4a |Member States shall ensure that regulatory authorities are granted the powers enabling them to carry out the duties referred to in paragraphs 1, 3 and 6 in an efficient and expeditious manner. For this purpose, the regulatory authority shall have at least the following powers:

(a) to issue binding decisions on electricity undertakings; | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.4b |(b) to carry out investigations into the functioning of the electricity markets, and to decide upon and impose any necessary and proportionate measures to promote effective competition and ensure the proper functioning of the market. Where appropriate, the regulatory authority shall also have the power to cooperate with the national competition authority and the financial market regulators or the Commission in conducting an investigation relating to competition law; | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.4.c |(c) to require any information from electricity undertakings relevant for the fulfilment of its tasks, including the justification for any refusal to grant third-party access, and any information on measures necessary to reinforce the network; | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.4.d |(d) to impose effective, proportionate and dissuasive penalties on electricity undertakings not complying with their obligations under this Directive or any relevant legally binding decisions of the regulatory authority or of the Agency, or to propose that a competent court impose such penalties. This shall include the power to impose or propose the imposition of penalties of up to 10 % of the annual turnover of the transmission system operator on the transmission system operator or of up to 10 % of the annual turnover of the vertically integrated undertaking on the vertically integrated undertaking, as the case may be, for non-compliance with their respective obligations pursuant to this Directive; and | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.4.e |(e) appropriate rights of investigations and relevant powers of instructions for dispute settlement under paragraphs 11 and 12. | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.5 |In addition to the duties and powers conferred on it under paragraphs 1 and 4 of this Article, when a transmission system operator has been designated in accordance with Chapter V, the regulatory authority shall be granted at least the following dutiesand powers:

(a) to issue penalties in accordance with paragraph 4(d) for discriminatory behaviour in favour of the vertically integrated undertaking;

(b) to monitor communications between the transmission system operator and the vertically integrated undertaking so as to ensure compliance of the transmission system operator with its obligations;

(c) to act as dispute settlement authority between the vertically integrated undertaking and the transmission system operator in respect of any complaint submitted pursuant to paragraph 11;

(d) to monitor commercial and financial relations including loans between the vertically integrated undertaking and the transmission system operator;

(e) to approve all commercial and financial agreements between the vertically integrated undertaking and the transmission system operator on the condition that they comply with market conditions;

(f) to request justification from the vertically integrated undertaking when notified by the compliance officer in accordancewith Article 21(4). Such justification shall, in particular, include evidence to the end that no discriminatory behaviour to the advantage of the vertically integrated undertaking has occurred;

(g) to carry out inspections, including unannounced ones, on the premises of the vertically integrated undertaking and the transmission system operator; and

(h) to assign all or specific tasks of the transmission system operator to an independent system operator appointed in accordance with Article 13 in case of a persistent breach by the transmission system operator of its obligations under this Directive, in particular in case of repeated discriminatory behaviour to the benefit of the vertically integrated undertaking. | | |NU |U Republici Srbiji je završeno razdvajanje operatora prenosnog sistema od preduzeća za proizvodnju, snabdevanje i distribuciju električne enrgije 2005. godine, prema direktivi 2003/54. Imajući u vidu navedeno, u Republici Srbiji ne postoji faktičko stanje na koje se ove odredbe Direktive 2009/72 mogu primeniti, pa nema potrebe da se unose u naše zakonodavstvo, a posebno imajući u vidu da su već unetie odredbe i realizovane aktivnosti u skladu sa duhom Direktive. Posebno napominjemo da je neophodno, da pored već sprovedenih potrebno da se razdvoji nadležnost ministarstava nad energetskim subjektima koji obavljaju tržišne, odnosno regulisane delatnosti i da se operator prenosnog sistema sertifikuje, da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa direktivom 2009/72. | | |37.6.a, b, c |The regulatory authorities shall be responsible for fixing or approving sufficiently in advance of their entry into force at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for:

connection and access to national networks, including transmission and distribution tariffs or their methodologies. Those tariffs or methodologies shall allow the necessary investments in the networks to be carried out in a manner allowing those investments to ensure the viability of the networks;

the provision of balancing services which shall be performed in the most economic manner possible and provide appropriate incentives for network users to balance their input and off-takes. The balancing services shall be provided in a fair and non-discriminatory manner and be based on objective criteria; and

access to cross-border infrastructures, including the procedures for the allocation of capacity and congestion management. |01.50.1.1

01.50.1.2

01.50.1.11 |Agencija donosi metodologije za:

određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije;

određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije;

11) određivanje troškova priključenja na sistem za prenos i distribuciju električne energije; |PU | | | | | |01.50.2 |Agencija će, pri donošenju metodologija i davanju saglasnosti na regulisane cene operatorima prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije predvideti i odobriti troškove koji su potrebni za kratkoročno i dugoročno: povećanje sigurnosti snabdevanja, efikasnosti rada operatora, podršku integraciji tržišta kao i potrebne istraživačke aktivnosti; | | | | | | |01.109.1.8

01.109.1.12 |Operator prenosnog sistema električne energije dužan je da:

8)donese pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta;

12) donese pravila o radu tržišta električne energije; | | | | |37.7 |The methodologies or the terms and conditions referred to in paragraph 6 shall be published. |01.50.3 |Agencija je dužna da metodologije iz stava 1. ovog zakona objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. |PU | | | | | |01.64.3 |Pravila iz stava 2. ovog člana donosi operator prenosnog sistema uz saglasnost Agencije i dužan je da ih objavi na svojoj internet stranici. | | | | | | |01.175.3 |Pravila iz stava 1. ovog člana se objavljuju na internet stranici operatora prenosnog sistema i Agencije, a odluka o davanju saglasnosti Agencije na ta pravila se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. | | | | |37.8 |In fixing or approving the tariffs or methodologies and the balancing services, the regulatory authorities shall ensure that transmission and distribution system operators are granted appropriate incentive, over both the short and long term, to increase efficiencies, foster market integration and security of supply and support the related research activities |01.50.2 |Agencija će, pri donošenju metodologija i davanju saglasnosti na regulisane cene operatorima prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije predvideti i odobriti troškove koji su potrebni za kratkoročno i dugoročno: povećanje sigurnosti snabdevanja, efikasnosti rada operatora, podršku integraciji tržišta kao i potrebne istraživačke aktivnosti; |PU | | | | | |01.91.1 |Regulisanim cenama obezbeđuje se:

pokrivanje opravdanih troškova poslovanja i odgovarajućeg prinosa na efikasno uložena sredstva u obavljanje regulisane delatnosti, kojima se obezbeđuje kratkoročna i dugoročna sigurnost snabdevanja, odnosno održivi razvoj sistema uzimajući u obzir prihode i rashode vezane za dodelu prekograničnih kapaciteta i primenu mehanizma kompenzacije tranzita energije i ostale prihode;

bezbednost rada sistema;

podsticanje ekonomske i energetske efikasnosti;

nediskriminacija, odnosno jednaki položaj iste kategorije i grupe kupaca i korisnika sistema;

sprečavanje međusobnog subvencionisanja između pojedinih delatnosti koje obavljaju energetski subjekti i između pojedinih kupaca, kategorija i grupa kupaca, odnosno korisnika sistema. | | | | |37.9 |The regulatory authorities shall monitor congestion management of national electricity systems including interconnectors, and the implementation of congestion management rules. To that end, transmission system operators or market operators shall submit their congestion management rules, including capacity allocation, to the national regulatory authorities. National regulatory authorities may request amendments to those rules. |01.57.1.4

01.57.1.5 |Agencija obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, kao i efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, kroz praćenje:

4) primenu pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta u saradnji sa regulatornim telima drugih država;

5) primenu mehanizama za otklanjanje zagušenja u prenosnom sistemu, odnosno u transportnom sistemu i prati upotrebu naknada zbog zagušenja koje prikuplja operator prenosnog, odnosno transportnog sistema; |PU | | | |37.10 |Regulatory authorities shall have the authority to require transmission and distribution system operators, if necessary, to modify the terms and conditions, including tariffs or methodologies referred to in this Article, to ensure that they are proportionate and applied in a non-discriminatory manner. In the event of delay in the fixing of transmission and distribution tariffs, regulatory authorities shall have the power to fix or approve provisional transmission and distribution tariffs or methodologies and to decide on the appropriate compensatory measures if the final transmission and distribution tariffs or methodologies deviate from those provisional tariffs or methodologies. |01.88.1.1

01.88.1.2 |Regulisane cene su:

cene pristupa sistemu za prenos električne energije;

cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije; |PU | | | | | |01.92.3

01.92.4 |Agencija je ovlašćena da zahteva od energetskih subjekata izmenu regulisane cene iz stava 1. ovog člana, a energetski subjekat je dužan da postupi po zahtevu Agencije u roku od 30. dana od dana prijema tog zahteva.

U slučaju da energetski subjekat u propisanom roku ne postupi po zahtevu Agencije, Agencija donosi odluku kojom određuje privremenu regulisanu cenu iz stava 1. ovog člana, koja se primenjuje do obrazovanja regulisane cene u skladu sa metodologijama iz člana 50. stav 1. Ukoliko se prihod ostvaren primenom privremenih cena razlikuje od prihoda koji bi bio ostvaren primenom regulisane cene određene u skladu sa metodologijama iz člana 50. stav 1. ovog zakona, razlika se obračunava i uključuje u regulisanu cenu za naredni regulatorni period u skladu sa metodologijama. | | | | |37.11 |Any party having a complaint against a transmission or distribution system operator in relation to that operator’s obligations under this Directive may refer the complaint to the regulatory authority which, acting as dispute settlement authority, shall issue a decision within a period of two months after receipt of the complaint. That period may be extended by two months where additional information is sought by the regulatory authority. That extended period may be further extended with the agreement of the complainant. The regulatory authority’s decision shall have binding effect unless and until overruled on appeal. |01.54.1.1

01.54.1.2 |Agencija odlučuje po žalbama protiv:

akta operatora sistema o odbijanju, odnosno nedonošenju odluke po zahtevu za priključenje na sistem;

akta operatora sistema o odbijanju pristupa sistemu; |PU | |Postupak donošenja rešenja, sadržina rešenja, rok za donošenje i pravo na žalbu propisani su Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 31/2001,

„Službeni glasnik RS“, br. 30/2010)

| | | |01.120.4

01.120.5 |Operator sistema je dužan da odluči po zahtevu za priključenje objekta kupca u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva, odnosno po zahtevu za priključenje objekta proizvođača u roku od 60 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja iz stava 1. i 2. ovog člana može se podneti žalba Agenciji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Odluka Agencije po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. | | | | | | |01.142. |Odobrenje za priključenje objekta izdaje se rešenjem u upravnom postupku na zahtev pravnog ili fizičkog lica čiji se objekat priključuje.

Operator distributivnog sistema je dužan da odluči po zahtevu za priključenje objekta kupca u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva, odnosno po zahtevu za priključenje objekta proizvođača u roku od 60 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se podneti žalba Agenciji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Odluka Agencije po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. | | | | | | |01.161.4

01.161.5 |Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži detaljno obrazložene razloge za odbijanje pristupa sistemu i zasnovane na objektivnim i tehnički i ekonomski opravdanim kriterijumima.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Agenciji, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. | | | | | | |09.125 |Pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja i strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

Činjenice i okolnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i prava i pravni interesi iz tog stava ostvaruju se i štite u skraćenom postupku (član 131) ili u posebnom ispitnom postupku (čl. 132. i 133). | | | | | | |09.199 |U jednostavnim upravnim stvarima u kojima učestvuje samo jedna stranka, kao i u jednostavnim upravnim stvarima u kojima u postupku učestvuju dve stranke ili više stranaka, ali ni jedna ne prigovara postavljenom zahtevu, a zahtev se uvažava, obrazloženje rešenja može sadržavati samo kratko izlaganje zahteva stranke i pozivanje na pravne propise na osnovu kojih je upravna stvar rešena. U takvim stvarima rešenje se može izdati i na propisanom obrascu.

U ostalim upravnim stvarima, obrazloženje rešenja sadrži: kratko izlaganje zahteva stranaka, utvrđeno činjenično stanje, po potrebi i razloge koji su bili odlučni pri oceni dokaza, razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahteva stranaka, pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na rešenje kakvo je dato u dispozitivu. Ako žalba ne odlaže izvršenje rešenja, obrazloženje sadrži i pozivanje na propis koji to predviđa. U obrazloženju rešenja moraju se obrazložiti i zaključci protiv kojih nije dopuštena posebna žalba.

Kad je nadležni organ zakonom ili drugim propisom ovlašćen da reši upravnu stvar po slobodnoj oceni, dužan je da u obrazloženju, pored podataka iz stava 2. ovog člana, navede taj propis i da izloži razloge kojima se pri donošenju rešenja rukovodio. Ti razlozi se ne moraju navesti u rešenju kad je to u javnom interesu zakonom izričito predviđeno.

Ako je zakonom posebno predviđeno da se u rešenju donesenom po slobodnoj oceni ne moraju navesti razlozi kojima se organ pri donošenju rešenja rukovodio, u obrazloženju rešenja navode se podaci iz stava 2. ovog člana, odredba zakona kojom je organ ovlašćen da reši upravnu stvar po slobodnoj oceni i odredba zakona kojom je ovlašćen da ne mora navesti razloge kojima se pri donošenju rešenja rukovodio. | | | | | | |09.200 |Uptustvom o pravnom sredstvu stranka se obaveštava da li protiv rešenja može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom.

Kad se protiv rešenja može izjaviti žalba, u uputstvu se navodi kome se izjavljuje, u kom roku, u koliko primeraka i s kolikom taksom se predaje, kao i da se može izjaviti i u zapisnik.

Kad se protiv rešenja može pokrenuti upravni spor, u uputstvu se navodi kome se sudu tužba podnosi, u koliko primeraka i u kom roku, a kad se može pokrenuti drugi postupak pred sudom, navodi se sud kome se može obratiti i u kom roku.

Kad je u rešenju dato pogrešno uputstvo, stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputstvu. Stranka koja postupi po pogrešnom uputstvu, ne može zbog toga trpeti štetne posledice.

Kad u rešenju nije dato nikakvo uputstvo ili je uputstvo nepotpuno, stranka može postupiti po važećim propisima, a može, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, tražiti od organa koji je rešenje doneo da ga dopuni.

Kad je protiv rešenja moguće izjaviti žalbu, a stranka je pogrešno upućena da protiv tog rešenja nema mesta žalbi ili da se protiv njega može pokrenuti upravni spor, rok za žalbu teče od dana dostavljanja rešenja suda kojim je tužba odbačena kao nedopuštena, ako stranka nije pre toga podnela žalbu nadležnom organu.

Kad protiv rešenja nije moguće izjaviti žalbu, a stranka je pogrešno upućena da se protiv tog rešenja može žaliti, pa je izjavila žalbu i zbog toga propustila rok za pokretanje upravnog spora, taj rok joj teče od dana dostavljanja rešenja kojim je žalba odbačena, ako stranka nije pre toga pokrenula upravni spor.

Uputstvo o pravnom sredstvu, kao poseban sastavni deo rešenja, stavlja se posle obrazloženja, s leve strane. | | | | | | |09.208 |Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

Ako organ protiv čijeg je rešenja dopuštena žalba ne donese rešenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor. | | | | |37.12 |Any party who is affected and who has a right to complain concerning a decision on methodologies taken pursuant to this Article or, where the regulatory authority has a duty to consult, concerning the proposed tariffs or methodologies, may, at the latest within two months, or a shorter time period as provided by Member States, following publication of the decision or proposal for a decision, submit a complaint for review. Such a complaint shall not have suspensive effect. |01.54.3

01.54.4 |Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da u skladu sa delokrugom rada:

u slučaju spora između energetskih subjekata i između energetskog subjekta i korisnika sistema, koji se ne može rešiti bez organa nadležnog za poslove posredovanja, pruži stranama u sporu stručnu pomoć i sve podatke kojima raspolaže u cilju pripreme dokumentacije potrebne za posredovanje;

razmatra i postupa, po prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa neizvršenjem obaveza operatora sistema, snabdevača na veliko električnom energijom, snabdevača električnom energijom, snabdevača prirodnim gasom i javnog snabdevača prirodnim gasom u skladu sa ovim zakonom.

Akt Agencije u slučaju iz stava 3. tačka 2) ovog člana, ne isključuje pravo nezadovoljne stranke da zaštitu prava mogu ostvariti pred nadležnim sudom. |PU | | | |37.13 |Member States shall create appropriate and efficient mechanisms for regulation, control and transparency so as to avoid any abuse of a dominant position, in particular to the detriment of consumers, and any predatory behaviour. Those mechanisms shall take account of the provisions of the Treaty, and in particular Article 82 thereof. |08.9 |Povredom konkurencije u smislu ovog zakona smatraju se akti ili radnje učesnika na trţištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije. |PU | |Propisano Zakonom o zaštiti konkurencije (Službeni glasnik RS 59/09) | | | |08.15 |Dominantan položaj na relevantnom trţištu ima učesnik na trţištu koji nema konkurenciju ili je konkurencija beznačajna, odnosno koji ima značajno bolji položaj u odnosu na konkurente uzimajući u obzir veličinu tržišnog udela, ekonomsku i finansijsku snagu, pristup tržištima snabdevanja i distribucije, kao i pravne ili činjenične prepreke za pristup drugih učesnika trţištu.

Pretpostavka je da učesnik na trţištu ima dominantan poloţaj, ako je njegov trţišni udeo na relevantnom trţištu 40% ili više.

Pretpostavka je da su dva ili više učesnika na trţištu u dominantnom poloţaju ako izmeĎu njih ne postoji značajna konkurencija i ako je njihov ukupan trţišni udeo 50% ili više (kolektivna dominacija).

Ako učesnik, odnosno učesnici na trţištu nemaju trţišni udeo iz st. 2. i 3. ovog člana, teret dokazivanja postojanja dominantnog poloţaja snosi Komisija. | | | | | | |08.16 |Zloupotreba dominantnog poloţaja na trţištu zabranjena je.

Zloupotrebom dominantnog poloţaja, naročito se smatra:

1) neposredno ili posredno nametanje nepravične kupovne ili prodajne cene ili drugih nepravičnih uslova poslovanja;

2) ograničavanje proizvodnje, trţišta ili tehničkog razvoja;

3) primenjivanje nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na trţištu, čime se pojedini učesnici na trţištu dovode u nepovoljniji poloţaj u odnosu na konkurente;

4) uslovljavanje zaključenja ugovora time da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkim običajima nisu u vezi sa predmetom ugovora. | | | | |37.14 |Member States shall ensure that the appropriate measures are taken, including administrative action or criminal proceedings in conformity with their national law, against the natural or legal persons responsible where confidentiality rules imposed by this Directive have not been respected. |01.389. |Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup energetski subjekt, odnosno drugo pravno lice ili organ ako: |PU | | | | | |01.390. |Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt, odnosno drugo pravno lice ako: | | | | | | |01.391 |Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako: | | | | |37.15

37.16

37.17 |Complaints referred to in paragraphs 11 and 12 shall be without prejudice to the exercise of rights of appeal under Community or national law.

Decisions taken by regulatory authorities shall be fully reasoned and justified to allow for judicial review. The decisions shall be available to the public while preserving the confidentiality of commercially sensitive information.

Member States shall ensure that suitable mechanisms exist at national level under which a party affected by a decision of a regulatory authority has a right of appeal to a body independent of the parties involved and of any government. |01.54.1.1

01.54.1.2 |Agencija odlučuje po žalbama protiv:

akta operatora sistema o odbijanju, odnosno nedonošenju odluke po zahtevu za priključenje na sistem;

akta operatora sistema o odbijanju pristupa sistemu; |PU | | | | | |01.120.4

01.120.5 |Operator sistema je dužan da odluči po zahtevu za priključenje objekta kupca u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva, odnosno po zahtevu za priključenje objekta proizvođača u roku od 60 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja iz stava 1. i 2. ovog člana može se podneti žalba Agenciji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Odluka Agencije po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. | | | | | | |01.142. |Odobrenje za priključenje objekta izdaje se rešenjem u upravnom postupku na zahtev pravnog ili fizičkog lica čiji se objekat priključuje.

Operator distributivnog sistema je dužan da odluči po zahtevu za priključenje objekta kupca u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva, odnosno po zahtevu za priključenje objekta proizvođača u roku od 60 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se podneti žalba Agenciji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Odluka Agencije po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. | | | | | | |01.161.4

01.161.5 |Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži detaljno obrazložene razloge za odbijanje pristupa sistemu i zasnovane na objektivnim i tehnički i ekonomski opravdanim kriterijumima.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Agenciji, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. | | | | | | |09.125 |Pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja i strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

Činjenice i okolnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i prava i pravni interesi iz tog stava ostvaruju se i štite u skraćenom postupku (član 131) ili u posebnom ispitnom postupku (čl. 132. i 133). | | | | | | |09.199 |U jednostavnim upravnim stvarima u kojima učestvuje samo jedna stranka, kao i u jednostavnim upravnim stvarima u kojima u postupku učestvuju dve stranke ili više stranaka, ali ni jedna ne prigovara postavljenom zahtevu, a zahtev se uvažava, obrazloženje rešenja može sadržavati samo kratko izlaganje zahteva stranke i pozivanje na pravne propise na osnovu kojih je upravna stvar rešena. U takvim stvarima rešenje se može izdati i na propisanom obrascu.

U ostalim upravnim stvarima, obrazloženje rešenja sadrži: kratko izlaganje zahteva stranaka, utvrđeno činjenično stanje, po potrebi i razloge koji su bili odlučni pri oceni dokaza, razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahteva stranaka, pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na rešenje kakvo je dato u dispozitivu. Ako žalba ne odlaže izvršenje rešenja, obrazloženje sadrži i pozivanje na propis koji to predviđa. U obrazloženju rešenja moraju se obrazložiti i zaključci protiv kojih nije dopuštena posebna žalba.

Kad je nadležni organ zakonom ili drugim propisom ovlašćen da reši upravnu stvar po slobodnoj oceni, dužan je da u obrazloženju, pored podataka iz stava 2. ovog člana, navede taj propis i da izloži razloge kojima se pri donošenju rešenja rukovodio. Ti razlozi se ne moraju navesti u rešenju kad je to u javnom interesu zakonom izričito predviđeno.

Ako je zakonom posebno predviđeno da se u rešenju donesenom po slobodnoj oceni ne moraju navesti razlozi kojima se organ pri donošenju rešenja rukovodio, u obrazloženju rešenja navode se podaci iz stava 2. ovog člana, odredba zakona kojom je organ ovlašćen da reši upravnu stvar po slobodnoj oceni i odredba zakona kojom je ovlašćen da ne mora navesti razloge kojima se pri donošenju rešenja rukovodio. | | | | | | |09.200 |Uptustvom o pravnom sredstvu stranka se obaveštava da li protiv rešenja može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom.

Kad se protiv rešenja može izjaviti žalba, u uputstvu se navodi kome se izjavljuje, u kom roku, u koliko primeraka i s kolikom taksom se predaje, kao i da se može izjaviti i u zapisnik.

Kad se protiv rešenja može pokrenuti upravni spor, u uputstvu se navodi kome se sudu tužba podnosi, u koliko primeraka i u kom roku, a kad se može pokrenuti drugi postupak pred sudom, navodi se sud kome se može obratiti i u kom roku.

Kad je u rešenju dato pogrešno uputstvo, stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputstvu. Stranka koja postupi po pogrešnom uputstvu, ne može zbog toga trpeti štetne posledice.

Kad u rešenju nije dato nikakvo uputstvo ili je uputstvo nepotpuno, stranka može postupiti po važećim propisima, a može, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, tražiti od organa koji je rešenje doneo da ga dopuni.

Kad je protiv rešenja moguće izjaviti žalbu, a stranka je pogrešno upućena da protiv tog rešenja nema mesta žalbi ili da se protiv njega može pokrenuti upravni spor, rok za žalbu teče od dana dostavljanja rešenja suda kojim je tužba odbačena kao nedopuštena, ako stranka nije pre toga podnela žalbu nadležnom organu.

Kad protiv rešenja nije moguće izjaviti žalbu, a stranka je pogrešno upućena da se protiv tog rešenja može žaliti, pa je izjavila žalbu i zbog toga propustila rok za pokretanje upravnog spora, taj rok joj teče od dana dostavljanja rešenja kojim je žalba odbačena, ako stranka nije pre toga pokrenula upravni spor.

Uputstvo o pravnom sredstvu, kao poseban sastavni deo rešenja, stavlja se posle obrazloženja, s leve strane. | | | | | | |09.208 |Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

Ako organ protiv čijeg je rešenja dopuštena žalba ne donese rešenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor. | | | | | | |01.54.3

01.54.4 |Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da u skladu sa delokrugom rada:

u slučaju spora između energetskih subjekata i između energetskog subjekta i korisnika sistema, koji se ne može rešiti bez organa nadležnog za poslove posredovanja, pruži stranama u sporu stručnu pomoć i sve podatke kojima raspolaže u cilju pripreme dokumentacije potrebne za posredovanje;

razmatra i postupa, po prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa neizvršenjem obaveza operatora sistema, snabdevača na veliko električnom energijom, snabdevača električnom energijom, snabdevača prirodnim gasom i javnog snabdevača prirodnim gasom u skladu sa ovim zakonom.

Akt Agencije u slučaju iz stava 3. tačka 2) ovog člana, ne isključuje pravo nezadovoljne stranke da zaštitu prava mogu ostvariti pred nadležnim sudom. | | | | |38. |Regulatory authorities shall closely consult and cooperate with each other, and shall provide each other and the Agency with any information necessary for the fulfilment of their tasks under this Directive. In respect of the information exchanged, the receiving authority shall ensure the same level of confidentiality as that required of the originating authority.

Regulatory authorities shall cooperate at least at a regional level to:

(a) foster the creation of operational arrangements in order to enable an optimal management of the network, promote joint electricity exchanges and the allocation of cross-border capacity, and to enable an adequate level of interconnection capacity, including through new interconnection, within the region and between regions to allow for development of effective competition and improvement of security of supply, without discriminating between supply undertakings in different Member States;

(b) coordinate the development of all network codes for the relevant transmission system operators and other market actors; and

(c) coordinate the development of the rules governing the management of congestion.

National regulatory authorities shall have the right to enter into cooperative arrangements with each other to foster regulatory cooperation.

The actions referred to in paragraph 2 shall be carried out, as appropriate, in close consultation with other relevant nationalauthorities and without prejudice to their specific competencies.

|01.64 |Agencija će u izvršavanju poslova propisanih zakonom, sarađivati sa državnim i drugim organima i organizacijama, udruženjima za zaštitu potrošača, organizacijom koja se bavi zaštitom konkurencije i regulatornim telima u i van Republike Srbije, na način koji obezbeđuje njenu nezavisnost.

U okviru saradnje iz stava 1. ovog člana, organizacija nadležna za poslove zaštite konkurencije i Agencija će kontinuirano razmenjivati informacije i podatke u cilju unapređivanja i usmeravanja razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa, na principima nediskriminacije i efikasne konkurencije.

Agencija će, odmah po saznanju i bez odlaganja, obavestiti nadležni organ za zaštitu konkurencije radi preduzimanja odgovarajućih mera, o ugovoru kojim se ograničava pravo kupca koji nema pravo na garantovano snabdevanje, da istovremeno zaključuje ugovore sa više od jednog snabdevača ili da mu se ograničava izbor snabdevača.

U skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima Agencija će, sarađivati sa regulatornim telima drugih država, kao i sa drugim međunarodnim organima i organizacijama u cilju:

razvoja regionalnog i pan-evropskog tržišta električne energije i prirodnog gasa ;

podsticanja operativnih sporazuma koji omogućavaju optimalno upravljanje mrežama:

postizanja jednakih uslova za sve učesnike na tržištu

promovisanja spajanja organizovanih tržišta električne energije;

zajedničkih raspodela prava na korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta;

stvaranje uslova za adekvatan nivo prekograničnih kapaciteta u regionu i između regiona, kako bi se omogućio razvoj efektivne konkurencije i poboljšanje sigurnosti snabdevanja;

koordinisane primene mrežnih pravila i pravila za upravljanje zagušenjima,

doprinosa kompatibilinosti procesa razmene podataka, kao i

unapređenje svog rada u skladu sa pozitivnim međunarodnim iskustvima i standardima. |PU | | | | |The Commission may adopt Guidelines on the extent of the duties of the regulatory authorities to cooperate with each other and with the Agency. Those measures, designed to amend nonessential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 46(2). | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.1 |Any regulatory authority and the Commission may request the opinion of the Agency on the compliance of a decision taken by a regulatory authority with the Guidelines referred to in this Directive or in Regulation (EC) No 714/2009. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.2 |The Agency shall provide its opinion to the regulatory authority which has requested it or to the Commission, respectively, and to the regulatory authority which has taken the decision in question within three months from the date of receipt of the request. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.3 |Where the regulatory authority which has taken the decision does not comply with the Agency’s opinion within four months from the date of receipt of that opinion, the Agency shall inform the Commission accordingly. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.4 |Any regulatory authority may inform the Commission where it considers that a decision relevant for cross-border trade taken by another regulatory authority does not comply with the Guidelines referred to in this Directive or in Regulation (EC) No 714/2009 within two months from the date of that decision. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.5 |Where the Commission, within two months after having been informed by the Agency in accordance with paragraph 3, or by a regulatory authority in accordance with paragraph 4, or on its own initiative, within three months from the date of the decision, finds that the decision of a regulatory authority raises serious doubts as to its compatibility with the Guidelines referred to in this Directive or in Regulation (EC) No 714/2009, the Commission may decide to examine the case further. In such a case, it shall invite the regulatory authority and the parties to the proceedings before the regulatory authority to submit observations. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.6 |Where the Commission takes a decision to examine the case further, it shall, within four months of the date of such decision, issue a final decision:

(a) not to raise objections against the decision of the regulatory authority; or

(b) to require the regulatory authority concerned to withdraw its decision on the basis that that the Guidelines have not been complied with. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.7 |Where the Commission has not taken a decision to examine the case further or a final decision within the time-limits set in paragraphs 5 and 6 respectively, it shall be deemed not to have raised objections to the decision of the regulatory authority | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.8 |The regulatory authority shall comply with the Commission decision to withdraw their decision within a period of two months and shall inform the Commission accordingly. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |39.9 |The Commission may adopt Guidelines setting out the details of the procedure to be followed for the application of this Article. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 46(2). | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |40.1 |Member States shall require supply undertakings to keep at the disposal of the national authorities, including the national regulatory authority, the national competition authorities and the Commission, for the fulfilment of their tasks, for at least five years, the relevant data relating to all transactions in electricity supply contracts and electricity derivatives with wholesale customers and transmission system operators. |01.184 |Snabdevač i snabdevač na veliko dužni su da Agenciji, organu nadležnom za poslove konkurencije i nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora, stave na raspolaganje sve relevantne podatke koji se odnose na transakcije iz ugovora o snabdevanju električnom energijom svih učesnika na tržištu, osim krajnjih kupaca.

Podaci iz stava 1. ovog člana sadrže pojedinosti o karakteristikama transakcija kao što su trajanje, pravila o isporuci i izmirenju obaveza, količinama, datumima i vremenima izvršenja i cenama transakcija, načinu identifikacije učesnika na tržištu na koga se transakcija odnosi, kao i specifikaciju svih ugovora o snabdevanju električne energije po kojima obaveze nisu izmirene.

Snabdevač, je dužan da podatke iz stava 2. ovog člana čuva radi stavljanja na raspolanje najmanje 5 godina. |PU | | | |40.2 |The data shall include details on the characteristics of the relevant transactions such as duration, delivery and settlement rules, the quantity, the dates and times of execution and the transaction prices and means of identifying the wholesale customer concerned, as well as specified details of all unsettled electricity supply contracts and electricity derivatives. |01.184.2 |Podaci iz stava 1. ovog člana sadrže pojedinosti o karakteristikama transakcija kao što su trajanje, pravila o isporuci i izmirenju obaveza, količinama, datumima i vremenima izvršenja i cenama transakcija, načinu identifikacije učesnika na tržištu na koga se transakcija odnosi, kao i specifikaciju svih ugovora o snabdevanju električne energije po kojima obaveze nisu izmirene. |PU | | | |40.3 |The regulatory authority may decide to make available to market participants elements of that information provided that commercially sensitive information on individual market players or individual transactions is not released. This paragraph shall not apply to information about financial instruments which fall within the scope of Directive 2004/39/EC |01.56.1.12 |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

12) doprinosi usklađivanju postupaka razmene podataka za najvažnije tržišne procese na regionalnom nivou; |PU | | | |40.4 |To ensure the uniform application of this Article, the Commission may adopt Guidelines which define the methods and arrangements for record keeping as well as the form and content of the data that shall be kept. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 46(2). | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |40.5 |With respect to transactions in electricity derivatives of supply undertakings with wholesale customers and transmission system operators, this Article shall apply only once the Commission has adopted the Guidelines referred to in paragraph 4. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |40.6 |The provisions of this Article shall not create additional obligations towards the authorities referred to in paragraph 1 for entities falling within the scope of Directive 2004/39/EC. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |40.7 |In the event that the authorities referred to in paragraph 1 need access to data kept by entities falling within the scope of Directive 2004/39/EC, the authorities responsible under that Directive shall provide them with the required data. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |41. |In order to facilitate the emergence of well-functioning and transparent retail markets in the Community, Member States shall ensure that the roles and responsibilities of transmission system operators, distribution system operators, supply undertakings and customers and if necessary other market participants are defined with respect to contractual arrangements, commitment to customers, data exchange and settlement rules, data ownership and metering responsibility. Those rules shall be made public, be designed with the aim to facilitate customers’ and suppliers’ access to networks, and they shall be subject to review by the regulatory authorities or other relevant national authorities. Large non-household customers shall have the right to contract simultaneously with several suppliers. |01.176 |Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka se odnose na pravovremeno objavljivanje svih relevantnih podataka i njihovu dostupnost svim učesnicima na tržištu električne energije i predstavljaju preduslov nediskriminatornog funkcionisanja tržišta.

Pravila iz stava 1. ovog člana sadrže sve relevantne podatake koji se odnose na potrošnju, prenos električne energije, proizvodnju i balansno tržište.

Pravilima iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju odgovornosti operatora prenosnog sistema električne energije, operatora distributivnog sistema električne energije, proizvođača električne energije i krajnjeg kupca u vezi sa objavljivanjem tržišnih podataka, kao i druga pitanja neophodna za objavljivanje podataka.

Pravila iz stava 1. ovog člana donosi operator prenosnog sistema uz saglasnost Agencije.

Pravila iz stava 1. ovog člana se objavljuju na internet stranici operatora prenosnog sistema i Agencije, a odluka o davanju saglasnosti Agencije na ta pravila se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. |DU |U zakonu nije predviđen pojam maloprodajnog tržišta, već bilateralnog i organizovanog tržišta i odredbe koje su navedene u članu 41. Direktive su detaljno razrađene i prepoznate u zakonu, u čl. 109, 136, 195 | | | | |01.189.1 |Za jedno mesto primopredaje, za svaki obračunski period tokom perioda snabdevanja, može se zaključiti više ugovora o snabdevanju sa unapred određenim količinama električne energije. | | | | | | |01.196 |Snabdevač električnom energijom je dužan da u ili uz račun za prodatu električnu energiju ili na drugi prigodan način kupcu obezbedi uvid u podatke o udelu svih vrsta izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji tog snabdevača u prethodnoj godini na razumljiv i na nacionalnom nivou jasno uporediv način kao i o preduzetim merama i načinu, odnosno efektima preduzetih aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti i za zaštitu životne sredine za proizvodne kapacitete iz kojih je nabavljena električna energija.

Vlada može posebnim aktom propisati obavezu snabdevaču električne energije da obezbedi minimalni iznos udela energije iz obnovljivih izvora u prodatoj električnoj energiji.

Snabdevač električnom energijom je dužan da uputi kupce na izvore javno dostupnih informacija o uticaju na životnu sredinu, najmanje u pogledu emisija ugljen dioksida i radioaktivnog otpada od proizvodnje električne energije iz svih izvora iz kojih je dati snabdevač prodao električnu energiju u prethodnog godini.

Pored podataka i informacija iz stava 1. i 2. ovog člana, snabdevač je dužan da krajnjem kupcu pruži informacije o njihovim pravima u slučaju spora.

Agencija će preduzeti sve neophodne mere da se obezbedi da snabdevači pružaju kupcima jasne, pouzdane i uporedive podatake iz stava 1. i 2. ovog člana. | | | | | | |01.197 |Pre promene snabdevača, kupac i snabdevač koji ga je do tada snabdevao dužni su da regulišu međusobne finansijske obaveze.

Promena snabdevača električnom energijom je besplatna za kupca i ne može trajati duže od 21 dan.

Agencija donosi pravila kojima se uređuju uslovi i postupak promene snabdevača, u slučaju kada krajnji kupac ima zaključen ugovor o potpunom snabdevanju.

Pravila sadrže naročito:

uslove za promenu i postupak promene snabdevača;

obaveze snabdevača čiji ugovor prestaje;

obaveze novog snabdevača;

obaveze operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije;

prava i obaveze kupca, snabdevača i operatora sistema u slučaju preseljenja kupca;

rokove za postupanje učesnika u postupku i

druga pitanja od značaja za promenu snabdevača. | | | | |42. |In the event of a sudden crisis in the energy market and where thephysical safety or security of persons, apparatus or installations orsystem integrity is threatened, a Member State may temporarilytake the necessary safeguard measures.

Such measures must cause the least possible disturbance in thefunctioning of the internal market and must not be wider in scopethan is strictly necessary to remedy the sudden difficulties whichhave arisen.

The Member State concerned shall, without delay, notify thosemeasures to the other Member States, and to the Commission,which may decide that the Member State concerned must amendor abolish such measures, insofar as they distort competition andadversely affect trade in a manner which is at variance with thecommon interest. |01.211 |U slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja krajnjih kupaca zbog nedovoljne ponude na tržištu ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti, Vlada propisuje mere ograničenja isporuke električne energije, ili posebne uslove uvoza ili izvoza pojedinih električne energije, način i uslove za obrazovanje i kontrolu cena, obavezu isporuke samo određenim korisnicima ili posebne uslove obavljanja energetskih delatnosti uz minimalni poremećaj tržišta energijom u okruženju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Vlada određuje način obezbeđivanja, odnosno izvore sredstava za naknadu štete koja može nastati za energetske subjekte koji sprovode ove mere, kao i uslove i način raspodele sredstava po osnovu naknade štete.

Mere iz stava 1. ovog člana mogu trajati dok traju okolnosti zbog kojih su propisane, odnosno dok traju posledice nastale usled tih okolnosti.

O preduzetim merama iz stava 1. ovog člana Ministarstvo će izveštavati nadležna tela saglasno obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora. |PU | | | |43.1 |Measures that the Member States may take pursuant to this Directive in order to ensure a level playing field shall be compatible with the Treaty, notably Article 30 thereof, and with Community law. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |43.2 |The measures referred to in paragraph 1 shall be proportionate, non-discriminatory and transparent. Those measures may be put into effect only following the notification to and approval by the Commission. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |43.3 |The Commission shall act on the notification referred to in paragraph 2 within two months of the receipt of the notification. That period shall begin on the day following receipt of the complete information. In the event that the Commission has not acted within that two-month period, it shall be deemed not to have raised objections to the notified measures. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |44.1 |Member States which can demonstrate, after this Directive has been brought into force, that there are substantial problems for the operation of their small isolated systems, may apply for derogations from the relevant provisions of Chapters IV, VI, VII, and VIII, as well as Chapter III, in the case of micro isolated systems, as far as refurbishing, upgrading and expanding existing capacity are concerned, which may be granted to them by the Commission. The Commission shall inform the Member States of those applications before taking a decision, taking into account respect for confidentiality. That decision shall be published in the Official Journal of the European Union. | | |NP |U RS nema mali izolovanih i mikro izolovnih sistema.

Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |44.2 |Article 9 shall not apply to Cyprus, Luxembourg and/or Malta. In addition, Articles 26, 32 and 33 shall not apply to Malta. For the purposes of Article 9(1)(b), the notion ‘undertaking performing any of the functions of generation or supply’ shall not include final customers who perform any of the functions of generation and/or supply of electricity, either directly or via undertakings over which they exercise control, either individually or jointly, provided that the final customers including their shares of the electricity produced in controlled undertakings are, on an annual average, net consumers of electricity and provided that the economic value of the electricity they sell to third parties is insignificant in proportion to their other business operations. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |45 |In the event that in the report referred to in Article 47(6) the Commission reaches the conclusion that given the effective manner in which network access has been carried out in a Member State — which gives rise to fully effective, non-discriminatory and unhindered network access — certain obligations imposed by this Directive on undertakings (including those with respect to legal unbundling for distribution system operators) are not proportionate to the objective pursued, the Member State in question may submit a request to the Commission for exemption from the requirement in question. Such request shall be notified, without delay, by the Member State to the Commission, together with all the relevant information necessary to demonstrate that the conclusion reached in the report on effective network access being ensured will be maintained. Within three months of its receipt of a notification, the Commission shall adopt an opinion with respect to the request by the Member State concerned, and where appropriate, submit proposals to the European Parliament and to the Council to amend the relevant provisions of this Directive. The Commission may propose, in the proposals to amend this Directive, to exempt the Member State concerned from specific requirements, subject to that Member State implementing equally effective measures as appropriate. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |46.1 |The Commission shall be assisted by a committee. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |46.2 |Where reference is made to this paragraph, Article 5a (1) to (4), and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.1 |The Commission shall monitor and review the application of this Directive and submit an overall progress report to the European Parliament and the Council for the first time by 4 August 2004, and thereafter on an annual basis. The progress report shall cover at least:

(a) the experience gained and progress made in creating a complete and fully operational internal market in electricity and the obstacles that remain in this respect, including aspects of market dominance, concentration in the market, predatory or anti-competitive behaviour and the effect thereof in terms of market distortion;

(b) the extent to which the unbundling and tarification requirements contained in this Directive have been successful in ensuring fair and non-discriminatory access to the Community’s electricity system and equivalent levels of competition, as well as the economic, environmental and social consequences of the opening of the electricity market to customers;

(c) an examination of issues relating to system capacity levels and security of supply of electricity in the Community, and in particular the existing and projected balance between demand and supply, taking into account the physical capacity for exchanges between areas;

(d) special attention will be given to measures taken in Member States to cover peak demand and to deal with shortfalls of one or more suppliers;

(e) the implementation of the derogation provided under Article 26(4) with a view to a possible revision of the threshold;

(f) a general assessment of the progress achieved with regard to bilateral relations with third countries which produce and export or transport electricity, including progress in market integration, the social and environmental consequences of the trade in electricity and access to the networks of such third countries;

(g) the need for possible harmonization requirements that are not linked to the provisions of this Directive; and

(h) the manner in which Member States have implemented in practice the requirements regarding energy labelling contained in Article 3(9), and the manner in which any Commission recommendations on that issue have been taken into account.

Where appropriate, the progress report may include recommendations as regards, in particular, the scope and modalities of label­

ling provisions, including the way in which reference is made to existing reference sources and the content of those sources, and, notably, how information relating to environmental impact, as regards at least CO2 emissions, and radioactive waste, resulting from electricity generation from different energy sources could be made available in a transparent, easily accessible and comparable manner throughout the Community, how the measures taken by the Member States to control the accuracy of the information provided by suppliers could be streamlined, and which measures could counteract the negative effects of market dominance and market concentration. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.2 |Every two years, the progress report referred to in paragraph 1 shall also include an analysis of the different measures taken in the Member States to meet public service obligations, together with an examination of the effectiveness of those measures and, in particular, their effects on competition in the electricity market. Where appropriate, the report may include recommendations as to the measures to be taken at national level to achieve high public service standards, or measures intended to prevent market foreclosure. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.3 |The Commission shall, by 3 March 2013, submit, as part of the general review, to the European Parliament and the Council, a detailed specific report outlining the extent to which the unbundling requirements under Chapter V have been successful in ensuring full and effective independence of transmission system operators, using effective and efficient unbundling as a benchmark. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.4 |For the purpose of its assessment under paragraph 3, the Commission shall take into account in particular the following criteria: fair and non-discriminatory network access, effective regulation, the development of the network to meet market needs, undistorted incentives to invest, the development of interconnection infrastructure, effective competition in the energy markets of the Community and the security of supply situation in the Community. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.5 |Where appropriate, and in particular in the event that the detailed specific report referred to in paragraph 3 determines that the conditions referred to in paragraph 4 have not been guaranteed in practice, the Commission shall submit proposals to the European Parliament and the Council to ensure fully effective independence of transmission system operators by 3 March 2014. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |47.6 |The Commission shall, by 1 January 2006, forward to the European Parliament and Council, a detailed report outlining progress in creating the internal electricity market. That report shall, in particular, consider:

—the existence of non-discriminatory network access,

—effective regulation,

—the development of interconnection infrastructure and the

security of supply situation in the Community,

—the extent to which the full benefits of the opening of markets are accruing to small enterprises and household customers, notably with respect to public service and universal

service standards,

—the extent to which markets are in practice open to effective

competition, including aspects of market dominance, market concentration and predatory or anti-competitive behaviour,

—the extent to which customers are actually switching suppliers and renegotiating tariffs,

—price developments, including supply prices, in relation to

the degree of the opening of markets; and,

—the experience gained in the application of this Directive as

far as the effective independence of system operators in vertically integrated undertakings is concerned and whether

other measures in addition to functional independence and separation of accounts have been developed which have effects equivalent to legal unbundling.

Where appropriate, the Commission shall submit proposals to the

European Parliament and the Council, in particular to guarantee, high public service standards.

Where appropriate, the Commission shall submit proposals to the European Parliament and the Council, in particular to ensure full and effective independence of distribution system operators before 1 July 2007. When necessary, those proposals shall, in conformity with competition law, also concern measures to address issues of market dominance, market concentration and predatory or anticompetitive behaviour. | | |NP |Odredba se odnosi na obaveze Komisije Evropske Unije | | |48 |Directive 2003/54/EC is repealed from 3 March 2011 without prejudice to the obligations of Member States concerning the deadlines for transposition and application of the said Directive. References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex II. | | |NP |Stavljanje van snage Direktive 2003/54, | | |49.1 |Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 3 March 2011. They shall forthwith inform the Commission thereof. They shall apply those measures from 3 March 2011, with the exception of Article 11, which they shall apply from 3 March 2013. When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. | | |NP |Rokovi za transponovanje Direktiva u zakonodavstvo država članica | | |49.2 |Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. | | |NP |Rokovi za transponovanje Direktiva u zakonodavstvo država članica | | |50 |This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union. | | |NP |Odredbe koje se odnose na stupanje na snagu Direktive 2009/72 | | |51 |This Directive is addressed to the Member States. | | |NP |Odredba koja se odnosi na dostavljanje Direktive 2009/72 svim članicama EU | | |aI.1.a

aI.1.b.

aI.1.c

aI.1.d

aI.1.e

aI.1.f

aI.1.g

aI.1.h

aI.1.i

aI.1.j |1. Without prejudice to Community rules on consumer protection, in particular Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts and Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts the measures referred to in Article 3 are to ensure that customers:

(a) have a right to a contract with their electricity service provider that specifies:

— the identity and address of the supplier,

— the services provided, the service quality levels offered, as well as the time for the initial connection,

— the types of maintenance service offered,

— the means by which up-to-date information on all applicable tariffs and maintenance charges may be obtained,

— the duration of the contract, the conditions for renewal and termination of services and of the contract and

whether withdrawal from the contract without charge is permitted,

— any compensation and the refund arrangements which apply if contracted service quality levels are not met,

including inaccurate and delayed billing,

— the method of initiating procedures for settlement of disputes in accordance with point (f),

— information relating to consumer rights, including on the complaint handling and all of the information

referred to in this point, clearly communicated through billing or the electricity undertaking’s web site,

Conditions shall be fair and well-known in advance. In any case, this information should be provided prior to the conclusion or confirmation of the contract. Where contracts are concluded through intermediaries, the information relating to the matters set out in this point shall also be provided prior to the conclusion of the contract;

(b) are given adequate notice of any intention to modify contractual conditions and are informed about their right of withdrawal when the notice is given. Service providers shall notify their subscribers directly of any increase in charges, at an appropriate time no later than one normal billing period after the increase comes into effect in a transparent and comprehensible manner. Member States shall ensure that customers are free to withdraw from contracts if they do not accept the new conditions notified to them by their electricity service provider;

(s) receive transparent information on applicable prices and tariffs and on standard terms and conditions, in respect of access to and use of electricity services;

(d) are offered a wide choice of payment methods, which do not unduly discriminate between customers. Prepayment systems shall be fair and adequately reflect likely consumption. Any difference in terms and conditions shall reflect the costs to the supplier of the different payment systems. General terms and conditions shall be fair and transparent. They shall be given in clear and comprehensible language and shall not include non-contractual barriers to the exercise of customers’ rights, for example excessive contractual documentation. Customers shall be protected against unfair or misleading selling methods;

(e) are not charged for changing supplier;

(f) benefit from transparent, simple and inexpensive procedures for dealing with their complaints. In particular, all consumers shall have the right to a good standard of service and complaint handling by their electricity service provider. Such out-of-court dispute settlements procedures shall enable disputes to be settled fairly and promptly, preferably within three months, with provision, where warranted, for a system of reimbursement and/or compensation. They should, wherever possible, be in line with the principles set out in Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes.

(g) when having access to universal service under the provisions adopted by Member States pursuant to Article 3(3), are informed about their rights regarding universal service;

(h) have at their disposal their consumption data, and shall be able to, by explicit agreement and free of charge, give any registered supply undertaking access to its metering data. The party responsible for data management shall be obliged to give those data to the undertaking. Member States shall define a format for the data and a procedure for suppliers and consumers to have access to the data. No additional costs shall be charged to the consumer for that service;

(i) are properly informed of actual electricity consumption and costs frequently enough to enable them to regulate their own electricity consumption. That information shall be given by using a sufficient time frame, which takes account of the capability of customer’s metering equipment and the electricity product in question. Due account shall be taken of the cost-efficiency of such measures. No additional costs shall be charged to the consumer for that service;

(j) receive a final closure account following any change of electricity supplier no later than six weeks after the change of supplier has taken place |01.195.1.2 |Snabdevač je dužan da:

2) objavi opšte uslove ponude za zaključenje ugovora, odnosno da kupca obavesti na prigodan način o ponuđenim uslovima, s tim da se ta obaveza odnosi i za slučaj zaključenja ugovora preko posrednika, kao i da obezbedi da ta ponuda naročito sadrži:

ime i adresu snabdevača;

vrstu i kvalitet usluga koje se mogu posebno ugovoriti;

način na koji se mogu dobiti najnovije informacije o cenama;

trajanje ugovora, uslovi za produženje i prestanak ugovora i uslove pod kojima se ugovor ne može produžiti, kao i način uređivanja međusobnih odnosa u slučaju prestanka ugovora;

penale, kompenzacije, refundacije i druga sredstva u slučaju da snabdevač ne ispuni ugovoreni nivo kvaliteta komercijalnih usluga snabdevača, kao i merama koje snabdevač može preduzeti za izvršavanje dospelih obaveza;

način i postupak rešavanja prigovora kupca, odnosno postupak rešavanja sporova, pri čemu je snabdevač obavezan da taj postupak učini jednostavnim, jeftinim, efikasnim i transparentnim; |PU | | | | | |01.196 |Snabdevač električnom energijom je dužan da u ili uz račun za prodatu električnu energiju ili na drugi prigodan način kupcu obezbedi uvid u podatke o udelu svih vrsta izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji tog snabdevača u prethodnoj godini na razumljiv i na nacionalnom nivou jasno uporediv način kao i o preduzetim merama i načinu, odnosno efektima preduzetih aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti i za zaštitu životne sredine za proizvodne kapacitete iz kojih je nabavljena električna energija.

Vlada može posebnim aktom propisati obavezu snabdevaču električne energije da obezbedi minimalni iznos udela energije iz obnovljivih izvora u prodatoj električnoj energiji.

Snabdevač električnom energijom je dužan da uputi kupce na izvore javno dostupnih informacija o uticaju na životnu sredinu, najmanje u pogledu emisija ugljen dioksida i radioaktivnog otpada od proizvodnje električne energije iz svih izvora iz kojih je dati snabdevač prodao električnu energiju u prethodnog godini.

Pored podataka i informacija iz stava 1. i 2. ovog člana, snabdevač je dužan da krajnjem kupcu pruži informacije o njihovim pravima u slučaju spora.

Agencija će preduzeti sve neophodne mere da se obezbedi da snabdevači pružaju kupcima jasne, pouzdane i uporedive podatake iz stava 1. i 2. ovog člana. | | | | |aI.2. |2. Member States shall ensure the implementation of intelligent metering systems that shall assist the active participation of consumers in the electricity supply market. The implementation of those metering systems may be subject to an economic assessment of all the long-term costs and benefits to the market and the individual consumer or which form of intelligent metering is economically reasonable and cost-effective and which timeframe is feasible for their distribution. Such assessment shall take place by 3 September 2012.

Subject to that assessment, Member States or any competent authority they designate shall prepare a timetable with a target of up to 10 years for the implementation of intelligent metering systems.

Where roll-out of smart meters is assessed positively, at least 80 % of consumers shall be equipped with intelligent metering systems by 2020.

The Member States, or any competent authority they designate, shall ensure the interoperability of those metering systems to be implemented within their territories and shall have due regard to the use of appropriate standards and best practice and the importance of the development of the internal market in electricity |01.115 |Operator prenosnog sistema utvrđuje tehničke zahteve za uvođenje raznih oblika naprednih mernih sistema i analizira tehničku i ekonomsku opravdanost uvođenja naprednih sistema merenja, efekte na razvoj tržišta.

Na osnovu analize iz stava 1. ovog člana, operator prenosnog sistema će izraditi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostaviti ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja.

Operator prenosnog sistema će planom razvoja sistema obuhvatiti uvođenje naprednih mernih sistema u skladu sa planom implementacije, za period za koji se plan razvoja donosi. |PU | | | | | |01.138 |Operator distributivnog sistema utvrđuje tehničke zahteve za uvođenje raznih oblika naprednih mernih sistema i analizira tehničku i ekonomsku opravdanost uvođenja naprednih sistema merenja, efekte na razvoj tržišta i koristi za pojedinačne kategorije krajnjih kupaca električne energije.

Na osnovu analize iz stava 1. ovog člana, operator distributivnog sistema će izraditi plan implementacije ekonomski opravdanih oblika naprednih mernih sistema i dostaviti ga Ministarstvu i Agenciji radi pribavljanja mišljenja.

Operator distributivnog sistema će planom razvoja sistema obuhvatiti uvođenje naprednih mernih sistema u skladu sa planom implementacije, za period za koji se plan razvoja donosi.

Planom implementacije iz stava 2. ovog člana, operator distributivnog sistema će obuhvatiti minimalno 80% mesta primopredaje u kategoriji krajnjih kupaca električne energije za koju je utvrđena ekonomska opravdanost implementacije. | | | | | | |01.405 |Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije će u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti plan implementacije naprednih mreža iz čl. 115. i 138. ovog zakona. | | | | |

Ostavite komentar