Predlog Zakona o energetici

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa       Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa , kojom se ukida Direktiva 2003/55/EZ(odnosi se na Evropski ekonomski prostor) (Sl. list br. L 211, 14.8.2009, p. 94–136)Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Official Journal L 211, 14/08/2009 P. 0094 – 0136) 32009L007332009L0073R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač: Ministarstvo rudarstva i energetike 3. decembar 2014. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o energeticiDraft of Energy Law 2013-5 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti 1. Predmet i područje primene 1. Predmet zakona potpuno usklađeno

|Značenje pojedinih izraza

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

15.

247.

260.

275.

247.Odgovornosti i dužnosti operatora transportnog sistema

260.Odgovornosti i dužnosti operatora distributivnog sistema

10.

300.301.305.

stvaranja uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema

obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije;

stvaranja uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije; unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti;

|Ciljevi energetske politike

Stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije

253.

263. |Ciljevi energetske politike

57.

300. |Prava i obaveze u snabdevanju krajnjih kupaca

Poslovi Agencije

19.-23.

25.

30.-35. |Uslovi za obavljanje energetske delatnosti

Licenca

Energetska dozvola

1. Države članice i regulatorna tela moraju međusobno da sarađuju u cilju integracije svojih nacionalnih tržišta na jednom i više regionalnih nivoa, što je prvi korak u pravcu stvaranja potpuno liberalizovanog unutrašnjeg tržišta. Pre svega, regulatorna tela (ako države članice tako odrede) ili države članice podstiču i omogućavaju saradnju operatora transportnog sistema na regionalnom nivou, uključujući prekogranična pitanja s ciljem stvaranja konkurentnog unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa, unapređuju usaglašenost njihovog pravnog, regulatornog i tehničkog okvira, i omogućavaju integraciju izolovanih sistema koji predstavljaju ostrva unutar Zajednice. Geografska područja pokrivena takvom regionalnom saradnjom moraju obuhvatiti saradnju na geografskim područjima definisanim u skladu sa članom 12 (3) Uredbe(EZ) 715/2009. takva saradnja može da pokrije i druge geografske oblasti. |9.

64.

68. |Promocija regionalne saradnje

Odnosi Agencije sa drugim organima i međunarodnim organizacijama

Mehanizmi saradnje

225.

227.

232.-236.

|Operator transportnog sistema

Nezavisni operator sistema,

Nezavisni operator transporta

a) po dobijanju obaveštenja od operatora transportnog sistema prema odredbama iz stava 3,

b) na sopstvenu inicijativu, ukoliko imaju saznanje da planirana promena prava ili uticaja na vlasnike transportnog sistema ili operatora transportnog sitema može da vodi di kršenja člana 9. ili ako imaju razlogda veruju da je do tog kršenja već došlo, ili

275.-276.

|Odgovornosti i dužnosti operatora transportnog sistema,

Odgovornosti i dužnosti operatora skladišta prirodnog gasa,

transportnog sistema |232.-233. |Nezavisni operator transporta.

| |27. |Obaveza poverljivosti za operatora distributivnog sistema

|261.1.17. |Operatori sistema dužni su da obezbede tajnost komercijalno osetljivih i poslovnih podataka |potpuno usklađeno | | | |28. |Zatvoreni distributivni sistemi |- | |

neprenosivo |Diskreciona odredba | | |29.

|Kombinovani operator |- | |neusklađeno |Diskreciona odredba |

|Pravo pristupa računima |57.2.

232.

|Dužnosti nezavisnog operatora sistema

Nezavisni operator transporta

283-285. |Priključenje na transportni i distributivni sistem prirodnog gasa

Pristup transportnom i distributivnom sistemu prirodnog gasa i sistemu za skladištenje prirodnog gasa |potpuno usklađeno | | | |35. |Odbijanje pristupa |285. |Odbijanje pristupa |potpuno usklađeno | | | |36. |Nova infrastruktura

|288. |Izuzeća za novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa |potpuno usklađeno | | | |37.

|Otvaranje tržišta i reciprocitet | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je ne može implementirati Republika Srbija | | |38. |Direktni gasovodi |36. |Direktni gasovodi

Energetska dozvola za izgradnju direktnih dalekovoda i direktnih gasovoda može se izdati u slučaju odbijanja pristupa sistemu ili otpočinjanja rešavanja spora povodom pristupa sistemu |potpuno usklađeno | | | |39. |Određivanje i nezavisnost regulatornih tela |38. |Položaj Agencije za energetiku |potpuno usklađeno

| | | |40. |Opšti ciljevi regulatornog tela |38. |Položaj Agencije za energetiku |potpuno usklađeno | | | |41. |Nadležnosti i ovlašćenja regulatornog tela |48.-57. |Poslovi Agencije |potpuno usklađeno | | | |42. |Regulatorni režim za prekogranična pitanja |53.1.2.

57.1.4.

57.1.7.

64.

|Poslovi Agencije

Odnosi Agencije sa drugim organima i međunarodnim organizacijama |potpuno usklađeno | | | |43. |Usklađenost sa Smernicama | | |neprenosivo |Nije predmet usklađivanja u užem smislu

| | |44.1. |Evidentiranje

1.Države članice moraju zahtevati od preduzeća za snabdevanje da nadležnim nacionalnim telima, uključujući regulatorno telo, nacionalnim telima za zaštitu konkurencije i Komisiji, za potrebe ispunjavanja njihovih zadataka, u periodu od najmanje pet godina drže na raspolaganju relevantne podatke u vezi sa svim transakcijama na osnovu ugovora o snabdevanju gasom i gasnim (finansijskim) derivatima sa potrošačima na veliko i operatorima transportnog sistema, kao i sa operatorima za skladišta i utečnjeni prirodni gas. | | |neusklađeno |Biće usklađeno donošenjem podzakonskih akata ovog zakona | | |44.2. |2.Podaci moraju obuhvatati detalje o karakteristikama relevantnih transakcija, kao što su trajanje, pravila isporuke i obračuna, količina, datumi i vremena izvršenja i cene transakcija, sredstva identifikacije odnosnog potrošača na veliko, kao i posebne detalje o svim neizmirenim ugovorima o snabdevanju gasom i gasnim derivatima. |250.2.-250.4. |Razvoj transportnog sistema i ovlašćenje

za donošenje investicionih odluka |potpuno usklađeno | | | |44.3. |3. Regulatorno telo može da odluči da učesnicima na tržištu učini dostupnim elemente ovih informacija, pod uslovom da se ne otkrivaju komercijalno osetljive informacije o pojedinačnim akterima na tržištu ili pojedinačnim transakcijama. Ovaj stav ne primenjuje se na informacije o finansijskim instrumentima obuhvaćenim Direktivom 2004/39/EZ |251. |Agencije je dužna da organizuje konsultacije o planu iz člana 250. stav 1. sa postojećim i potencijalnim korisnicima sistema, na nepristrasan i transparentan način |potpuno usklađeno | | | |44.4. |4.Da bi se obezbedila ujednačena primena ovog člana, Komisija može da usvoji Smernice koje definišu metode i načine vođenja evidencije, kao i formu i sadržaj evidentiranih podataka. Te mere, namenjene dopuni pratećih elemenata ove Direktive, usvajaju se u skladu sa regulatornim postupkom, imajući u vidu odredbe iz člana 51(3). | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je mogu implementirati zemlje članice EU. | | |44.5. |5.S obzirom na transakcije u gasnim derivatima preduzeća za snabdevanje sa potrošačima na veliko i operatorima transportnog sistema, kao i sa operatorima skladišta i utečnjenog prirodnog gasa, ovaj član primenjuje se kada Komisija usvoji Smernice iz stava 4 | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je mogu implementirati zemlje članice EU. | | |44.6. |6.Odredbe ovog člana ne stvaraju dodatne obaveze nadležnim telima iz stava 1 za subjekte obuhvaćene oblašću primene Direktive 2004/39/EZ. | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je mogu implementirati zemlje članice EU. | | |44.7. |7.U slučaju da nadležnim telima iz stava 1 treba pristup podacima evidentiranim kod subjekata obuhvaćenih oblašću primene Direktive 2004/39/EZ, te podatke obezbeđuju im nadležna tela odgovorna na osnovu te Direktive. | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je mogu implementirati zemlje članice EU. | | |45. |Tržišta prodaje na malo |291.

297.

298. |Tržište prirodnog gasa

Snabdevanje krajnjih kupaca prirodnim gasom

Prava i obaveze u snabdevanju krajnjih kupaca

Krajnji kupci prirodnog gasa imaju pravo da slobodno biraju snabdevača na tržištu, s tim što domaćinstva to pravo počinju da ostvaruju 1. januara 2015. godine.

|potpuno usklađeno | | | |46. |Zaštitne mere |314.-319.

|Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim

gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu |potpuno usklađeno

| | | |47. |Ravnioravni uslovi | | |neprenosivo |Odredba je po prirodi takva da je mogu implementirati zemlje članice EU. | | |48. |Odstupanja u vezi sa obavezama po principu „uzmi ili platiˮ

|289.

290. |Obaveze „uzmi ili plati” |potpuno usklađeno | | | |49.

|Nova i izolovana tržišta |- | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da se ne može primeniti na tržište Republike Srbije | | |50.-56.

|Postupak revizije

Odbor

Izveštavanje

Prestanak važenja

Sprovođenje

Stupanje na snagu

Adresati |- | |neprenosivo |Prelazne i završne odredbe | | |A.1 |Mere zaštite potrošača |300.

301. |Zaštita krajnjih kupaca |potpuno usklađeno | | | |A.2 |Uporedni sadržaj |- | |neprenosivo |Sadrži izmene kojima se ukida prethodna direktiva | | |[pic][pic][pic]

Ostavite komentar