Predlog Zakona o energetici

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Evropskog parlamenta i Saveta 994/2010 o merama zaštite sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom na osnovu koje prestaje da važi Direktiva Saveta 2004/67/EZ (Sl. list br. L 295, 12.11.2010, p. 1–22)Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (OJ L 295, 12.11.2010, p. 1–22) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32010R0994 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač: Ministarstvo rudarstva i energetike 4. Datum izrade tabele: 3. decembar 2014. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o energeticiDrafft of Energy Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-5 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet

|1.

|

Predmet uređivanja

|potpuno usklađeno | | | |2. |Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Direktive 2009/73/EZ, Uredbe (EZ) 713/2009 i Uredbe (EZ) 715/2009.

Osim toga, primjenjuju se sledeće definicije:

1. „zaštićeni kupci” znači sva domaćinstva priključena na distributivni sistem prirodnog gasa, kao i ako država članica odluči i:

(a) mala i srednja preduzeća, ako su priključena na distributivni sistem prirodnog gasa, i ustanove socijalne zaštite, ako su priključene na transportni ili distributivni sistem prirodnog gasa, a pod uslovom da ti kupci zajedno ne čine više od 20 % ukupne potrošnje prirodnog gasa; i/ili

(b) objekti daljinskih sistema grejanja, u meri u kojoj isporučuju toplotnu energiju domaćinstvima i kupcima iz tačke (a), pod uslovom da ti objekti nemaju mogućnost prelaska na druge energente i priključeni su na transportni ili distributivni sistem prirodnog gasa.

Države članice čim to bude moguće, a najkasnije do 3. decembra 2011., obaveštavaju Komisiju da li nameravaju da uključe tačke (a) i/ili (b) u svoju definiciju zaštićenih kupaca;

2. „nadležno telo” znači nacionalno Vladino telo ili nacionalno regulatorno telo koje je država članica imenovala za osiguravanje sprovođenja mera iz ove Uredbe. Ovo ne dovodi u pitanje mogućnost države članice da nadležnom telu omogući da određene zadatke iz ove Uredbe prenese na druga tela. Tako preneseni zadaci obavljaju se pod nadzorom nadležnog tela i utvrđuju se u planovima iz člana 4.

|2. |Značenje pojedinih izraza |delimično usklađeno |termini „zaštićeni kupac “ i „nadležno telo“ nisu posebno implementirani, ali su sadržani u odredbama Zakona |Za ocenu usklađenosti Nacrta zakona o energetici sa definicijama iz Uredbe 73/2009 i Uredbe 715/2009. izrađene su Tabele usklađenosti i dostavljene uz Nacrt ZoE | |3. |Odgovornost za sigurnost snabdevanja prirodnim gasom

|11.

247.

254.

260.

275.

315.

|Izveštaj o sigurnosti snabdevanja

Odgovornosti i dužnosti operatora transportnog sistema

Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa

Odgovornosti i dužnosti operatora distributivnog sistema

Odgovornosti i dužnosti operatora skladišta prirodnog gasa

Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim

gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu

|potpuno usklađeno | | | |4. |Preventivni i krizni plan

|314.-319. |Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu

|potpuno usklađeno | | | |5. |Sadržaj nacionalnih i zajedničkih Preventivnih planova

|11.

314.-319.

430. |Izveštaj o sigurnosti snabdevanja

Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu

Rezerve energenata

|potpuno usklađeno | | | |6. |Infrastrukturni standard |315. |Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu

|delimično

usklađeno |Potpuna usklađenost postići će se donošenjem Preventivnog plana | | |7. |Postupak u vezi s uspostavljanjem dvosmernog kapaciteta ili zahtevom za izuzeće | | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |8. |Standard sigurnosti snabdevanja

|315.

430. |Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu

Rezerve energenata

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost postići će se donošenjem Preventivnog i Kriznog plana i Uredbe o isporuci prirodnog gasa | | |9. |Procena rizika

|315.2.

319. |Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim

gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu |

potpuno usklađeno | | | |10. |Krizni plan i nivoi krize

|314.

315. |Uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim

gasom, sigurnost snabdevanja i mere u slučaju poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu |delimično usklađeno |Potpuna usklađenost postići će se donošenjem Preventivnog i Kriznog plana i Uredbe o isporuci prirodnog gasa | | |11. |Odgovori na vanredno stanje na nivou Unije i na regionalnom nivou | | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |12. |Koordinaciona grupa za prirodni gas | | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |13. |Razmena informacija

| | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |14. |Praćenje od strane Komisije | | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |15. |Stavljanje van snage

| | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |16. |Odstupanje

| | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |17. |Stupanje na snagu

| | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |Prilog I

|PRILOG I

Izračunavanje formule N-1

| | |neusklađeno |Potpuna usklađenost postićiće se donošenjem Preventivnog i Kriznog plana i Uredbe o isporuci prirodnog gasa | | |Prilog II |PRILOG II

Tržišne mere sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom | | |neusklađeno |Potpuna usklađenost postićiće se donošenjem Preventivnog i Kriznog plana i Uredbe o isporuci prirodnog gasa | | |Prilog III |PRILOG III

Netržišne mere sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom | | |neusklađeno |Potpuna usklađenost postićiće se donošenjem Preventivnog i Kriznog plana i Uredbe o isporuci prirodnog gasa | | |Prilog IV |PRILOG IV

Regionalna saradnja | | |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice EU | | |

Ostavite komentar