Predlog Zakona o energetici

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa       Uredba Evropskog parlamenta i Saveta 715/2009 o uslovima za pristup mrežama za transport prirodnog gasa, na osnovu koje prestaje da važi Uredba (EZ) br. 1775/2005 (Sl. list br. L 289, 13.7.2009, p. 1–13)Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Official Journal L 211, 14/08/2009 P. 0036 – 0054) 32009R071532009R0715R(01)32009R0715R(02)32009R0715R(03)32010D068532012D049032013R0347 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač: Ministarstvo rudarstva i energetike 3. decembar 2014. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o energeticiDraft of Energy Law 2013-5 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisaR.Srbije Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Predmet i obim 1. Predmet zakona delimično usklađeno Republika Srbija ne poseduje sisteme za LNG

usklađeno |Nije navedeno kao posebna odredba.

66.2.11

68. |Mehanizmi saradnje |

53.1.6.

53.1.11. |Agencija daje saglasnost na:

4) pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa;

6) pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa;

11) pravila o radu sistema za skladištenje prirodnog gasa; |

delimično usklađeno

|Potpuna usklađenost će se postići po pristupanju Srbije u EU | | |7. |Izmene i dopune mrežnih pravila (pravila o radu) |56.1.6. |Pored poslova propisanih ovim zakonom, Agencija je ovlašćena da:

6) zahteva izmenu pravila iz člana 53. i drugih akata u skladu sa odredbama ovog zakona; |

delimično usklađeno

|Agencija donosi metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport i distribuciju prirodnog gasa i pristupa skladištu prirodnog gasa

247.-249.

283.-285. |Dužnosti nezavisnog operatora sistema

Odgovornosti i dužnosti operatora transportnog sistema

275.

277.

283.

285.

|Dužnosti nezavisnog operatora sistema

Odgovornosti i dužnosti operatora skladišta prirodnog gasa

248.1.17.

261.1.13.

291.4. |Dužnosti operatora transportnog sistema prirodnog gasa

Dužnosti operatora distributivnog sistema prirodnog gasa

254.

293.-296. |Dužnosti operatora transportnog sistema prirodnog gasa

Pravila o radu transportnog sistema

276. |Pravila o radu transportnog sistema

286.

57.5. |Agencija može ispitati okolnosti, podatke i razmenjene informacije, uključujući one u pogledu funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa, odlučivati o primeni potrebnih i primerenih mera za unapređenje efektivne konkurencije i radi obezbeđivanja normalnog funkcionisanja tržišta.

U sprovođenju poslova iz stava 3. ovog člana, Agencija će sarađivati sa organom nadležnim za poslove konkurencije i organima nadležnim za nadzor nad finansijskim tržištem.

Izveštaj Komisije

Odstupanja i izuteci

Ukidanja

Stupanje na snagu |- |- |neprenosivo |Odredba je po svojoj prirodi takva da je mogu implementirati samo zemlje članice E |

| |A I . |Smernice o uslugama pristupa treće strane koje se odnose na operatore transportnih sistema, principima na koji se zasnivaju mehanizmi dodeljivanja kapaciteta, postupci upravljanja zagušenjem i njihova primena u slučaji ugovorenog zagušenja i tehničkim informacijama potrebnim da bi korisnici mreže ostvarili efektivan pristup sistemu, zahtevima transparentnosti sistema, informacijama koje treba objaviti na svim relevantnim tačkama i u vremenskoj dinamici u skladu sa kojom će ta informacija biti objavljena |254.

286.

Ostavite komentar