Uredba o dopuni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Na osnovu člana 132. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02) i člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA

Član 1.

U Uredbi o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“, broj 15/02), posle člana 43. dodaje se član 43a, koji glasi:

„Član 43a

Izuzetno, u 2004. godini, dodatna sredstva iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje tekućih rashoda univerziteta i fakulteta, raspodeliće se po pojedinim fakultetima i univerzitetima polazeći od sredstava obezbeđenih iz tekuće budžetske rezerve i sopstvenih prihoda ostvarenih po godišnjem izveštaju fakulteta i univerziteta za 2003. godinu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeliće se rešenjem ministra nadležnog za poslove prosvete i sporta pojedinim univerzitetima i fakultetima, osim univerzitetu i fakultetima za koje se sredstva za tekuće rashode obezbeđuju u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.“

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5595/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus

Ostavite komentar