Uredba o dopuni Uredbe o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika

Na osnovu člana 89. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE VISINE TROŠKOVA STUDIJA NA VIŠIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

Član 1.

U Uredbi o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika („Službeni glasnik RS“, broj 10/95), posle člana 36. dodaje se član 36a, koji glasi:

„Član 36a

Izuzetno, u 2004. godini, dodatna sredstva iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje tekućih rashoda viših škola, raspodeliće se po pojedinim višim školama polazeći od sredstava obezbeđenih iz tekuće budžetske rezerve i sopstvenih prihoda ostvarenih po godišnjem izveštaju viših škola za 2003. godinu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeliće se rešenjem ministra nadležnog za poslove prosvete i sporta pojedinim višim školama, osim višim školama za koje se sredstva za tekuće rashode obezbeđuju u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.“

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5596/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar