Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2h110 kV KRALJEVO 3 – NOVI PAZAR 1

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora na delovima teritorije gradova Kraljeva i Novog Pazara, kao i na delu teritorije opštine Raška.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1:50000, i to: Referalna karta broj 1 – „Posebna namena prostora”; Referalna karta broj 2 – „Infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara”; Referalna karta broj 3 – „Sprovođenje Prostornog plana”.

Grafički prikazi detaljne razrade posebne namene sa elementima za sprovođenje izrađeni su u razmeri 1:2500, i to: Referalna karta broj 4 (listovi od 4.1. do 4.24.) – „Detaljna razrada posebne namene sa elementima za sprovođenje – Namena prostora, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara”.

Grafičke prikaze iz st. 3. i 4. ovog člana, izrađene u devet primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (jedan komplet), Ministarstvu rudarstva i energetike (jedan komplet), gradu Kraljevu (jedan komplet), gradu Novom Pazaru (jedan komplet), opštini Raška (jedan komplet) i Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije” (tri kompleta).

Član 6.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-5856/2016

U Beogradu, 24. juna 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar