Uredba o prestanku važenja Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini

R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE I JAČANjE KAPACITETA MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ U 2009. GODINI

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE I JAČANjE KAPACITETA MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ U 2009. GODINI

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, broj 18/09).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.90.Doc/1

Ostavite komentar