Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

UGOVOR O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE

Strane

EVROPSKA UNIJA (u daljem tekstu: Unija ili: Evropska unija)

i

STRANE POTPISNICE IZ JUGOISTOČNE EVROPE, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo* (u daljem tekstu: Kosovo), Crna Gora, Republika Srbija

sve gore navedene strane (u daljem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane).

NASTAVLJAJUĆI obavljeni posao u okviru Memoranduma o razumevanju o razvoju Osnovne regionalne transportne mreže Jugoistočne Evrope potpisanog u Luksemburgu 11. juna 2004. godine i PRIMAJUĆI K ZNANJU DA ovaj Memorandum o razumevanju više neće biti relevantan;

PREPOZNAJUĆI integrisani karakter međunarodnog transporta i u želji da se kreira Transportna zajednica između Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope na osnovu progresivne integracije transportnog tržišta Ugovornih strana na osnovu relevantnih pravnih tekovina;

Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

UZIMAJUĆI U OBZIR DA pravila koja se odnose na Transportnu zajednicu treba da se primenjuju na multilateralnoj osnovi u okviru Transportne zajednice i stoga u tom smislu treba da se definišu posebna pravila;

PRIMAJUĆI K ZNANJU Prelazni sporazum i relevantni Memorandum o praktičnim merama koji su Grčka i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale 1995. godine;

IZRAŽAVAJUĆI SAGLASNOST da je prikladno da se Pravila o Transportnoj zajednici zasnivaju na relevantnim propisima koji su na snazi u okviru Evropske unije, kao što je navedeno u Aneksu I ovog Ugovora, Ugovorom o Evropskoj uniji i Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, i uzimajući u obzir izmene prethodnih sporazuma sadržane u istom, uključujući i zamenu „Evropske zajednice” „Evropskom unijom”;

IMAJUĆI U VIDU da se integracija tržišta prevoza ne može postići jednim korakom, već putem tranzicije olakšane posebnim aranžmanima ograničenog trajanja;

NAGLAŠAVAJUĆI da prevoznici treba da se tretiraju na nediskriminatoran način u vezi sa njihovim pristupom saobraćajnim infrastrukturama;

IMAJUĆI U VIDU želju svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope da svoje zakone o saobraćaju i srodnim pitanjima učini kompatibilnim sa onima u Evropskoj uniji, uključujući budući razvoj pravnih tekovina u okviru Unije;

PREPOZNAJUĆI značaj tehničke pomoći u tom smislu;

IMAJUĆI U VIDU potrebu zaštite životne sredine i potrebu borbe protiv klimatskih promena, i potrebu održivog razvoja sektora transporta;

IMAJUĆI U VIDU potrebu da se uzme u obzir socijalna dimenzija Transportne zajednice i da se uspostave strukture socijalnog dijaloga u Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope;

IMAJUĆI U VIDU Evropsku perspektivu Strana potpisnica Jugoistočne Evrope kao što je potvrđeno od strane nekoliko skorijih evropskih samita;

PRIMAJUĆI K ZNANJU DA su Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Republika Albanija, zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i da je i Bosna i Hercegovina takođe podnela zahtev za članstvo;

PRIMAJUĆI K ZNANJU da interne procedure zemalja članica EU mogu biti primenjivane pri dobijanju dokumenata izdatih od strane kosovskih vlasti u okviru ovog Ugovora;

PRIMAJUĆI K ZNANJU odlučnost zemalja kandidata i potencijalnih kandidata da se približe Evropskoj uniji i da primenjuju pravne tekovine, posebno u oblasti saobraćaja;

ODLUČILE SU DA FORMIRAJU TRANSPORTNU ZAJEDNICU:

CILJEVI I PRINCIPI

Član 1.

Cilj ovog Ugovora je stvaranje Transportne zajednice u oblasti drumskog, železničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog saobraćaja, kao i razvoj transportne mreže između Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: Transportna zajednica). Transportna zajednica treba da se zasniva na progresivnoj integraciji transportnih tržišta Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope u transportno tržište Evropske unije na osnovu relevantnih pravnih tekovina, uključujući oblasti tehničkih standarda, interoperabilnosti, bezbednosti, sigurnosti, upravljanja saobraćajem, društvene politike , javne nabavke i životne sredine, za sve vidove transporta osim vazdušnog saobraćaja. Za tu svrhu ovaj Ugovor utvrđuje pravila koja se primenjuju između Ugovornih strana pod uslovima utvrđenim u daljem tekstu. Ova pravila uključuju odredbe propisane aktima navedenim u Aneksu I.

Odredbe ovog Ugovora primenjuju se u meri u kojoj se odnose na drumski, železnički, unutrašnji vodni, pomorski saobraćaj i saobraćajne mreže, uključujući aerodromsku infrastrukturu, ili povezano pitanje koje se pominje u Aneksu I.

Ovaj Ugovor se sastoji od članova koji utvrđuju opšte funkcionisanje Transportne zajednice, (u daljem tekstu: Glavni ugovor), Aneksa, od kojih Aneks I sadrži akte Evropske unije koji važe između Ugovornih strana u okviru Glavnog ugovora, i od Protokola, od kojih najmanje jedan za svaku Stranu potpisnicu iz Jugoistočne Evrope utvrđuje tranzicione aranžmane koji važe za istu.

Član 2.

Za potrebe ovog Ugovora:

(a) izraz „Ugovor” označava Glavni ugovor, Anekse istog, akte iz Aneksa I, kao i Protokole Glavnog ugovora;

(b) izraz „Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope” uključuje Republiku Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Republiku Srbiju;

(c) nijedan od termina, reči ili definicija koje se koriste u ovom Ugovoru, uključujući Anekse i Protokole istog, ne predstavljaju priznanje Kosova od strane EU kao nezavisne države niti predstavljaju priznanje pojedinačnih država članica Kosova u tom svojstvu, kada takav korak nije preduzet od strane istih.

(d) izraz „Konvencija” označava svaku međunarodnu konvenciju ili sporazum o međunarodnom transportu, otvoren za potpisivanje, osim ovog Ugovora;

(e) izraz „država članica EU” znači država članica Evropske unije;

(f) izraz „pravne tekovine” označava korpus zakona usvojen od strane Evropske unije u cilju ispunjavanja njenih ciljeva;

Upotreba termina „zemlja”, „nacionalni”, „državljani”, „teritorija” ili „zastava” – neće uticati na status svake Ugovorne strane prema međunarodnom pravu.

Član 3.

Primenjive odredbe akata koje se pominju ili nalaze u Aneksu I, a koje su prilagođene u skladu sa Aneksom II ili u odlukama Regionalnog upravnog odbora su obavezujuće za Ugovorne strane.

Takve odredbe moraju biti, ili postati deo unutrašnjeg pravnog poretka Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope na sledeći način:

akt koji odgovara Uredbi Evropske unije će biti učinjen delom unutrašnjeg pravnog poretka odgovarajuće Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope u određenom vremenskom periodu koji će se utvrditi za Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope od strane Regionalnog upravnog odbora;

(b) akt koji odgovara Direktivi Evropske unije ostavlja nadležnim organima odgovarajuće Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope izbor forme i načina sprovođenja;

(c) akt koji odgovara odluci Evropske unije će biti učinjen delom unutrašnjeg pravnog poretka odgovarajuće Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope u određenom vremenskom periodu i na način na koji je propisano za Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope od strane Regionalnog upravnog odbora;

Kada primenjive odredbe akata iz stava 1 proizvode obaveze za zemlje članice EU, te obaveze će se primeniti na države članice EU, nakon odluke donesene u skladu sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji na osnovu procene Komisije u vezi sa punim sprovođenjem od strane Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope akata EU iz Aneksa I.

Član 4.

Ugovorne strane su dužne da preduzmu sve odgovarajuće mere, opšte ili posebne, kako bi se osiguralo ispunjenje obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora i da se uzdržavaju od svih mera koje bi mogle da ugroze postizanje ciljeva ovog Ugovora.

SOCIJALNA PITANJA

Član 5.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope dužne su da sprovode odgovarajuće socijalne pravne tekovine u odnosu na transport kako je navedeno u Aneksu I. Transportna zajednica treba da učvrsti i promoviše socijalni dijalog i socijalnu dimenziju kroz vezu sa pravnim tekovinama u socijalnim pitanjima, fundamentalna prava radnika i učešće Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i nacionalnih i evropskih socijalnih partnera koji deluju u sektoru transporta, na odgovarajućem nivou.

ŽIVOTNA SREDINA

Član 6.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne da sprovode relevantne pravne tekovine koje se odnose na životnu sredinu u vezi sa transportom, što se posebno odnosi na Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, Procenu uticaja na životnu sredinu, direktive kvaliteta u vezi sa vodom, prirodom i kvalitetom vazduha kako je navedeno u Aneksu I.6.

JAVNA NABAVKA

Član 7.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne da sprovode odgovarajuće pravne tekovine koje se odnose na javne nabavke u odnosu na transport kao što je navedeno u Aneksu I.7.

INFRASTRUKTURA

Član 8.

Mape indikativnog proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže Transevropske transportne mreže (TEN-T) na Zapadni Balkan nalaze se u prilogu ovog Ugovora kao Aneks I.1. Regionalni upravni odbor je dužan da podnese izveštaj svake godine Savetu ministara o realizaciji Mreže opisane u ovom Ugovoru. Tehnički odbori su dužni da pomognu Regionalnom upravnom odboru u izradi izveštaja.

2. Transportna zajednica podržava razvoj indikativnog TEN-T proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan prema delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2016/758 od 4. februara 2016. godine kao što je navedeno u Aneksu I.1. Ono će uzeti u obzir srodne bilateralne i multilateralne sporazume zaključene od Ugovornih strana, uključujući i razvoj ključnih karika i interkonekcija potrebnih da se eliminišu uska grla i da se promoviše međusobno povezivanje nacionalnih mreža i povezivanje sa TEN-T mrežom EU.

Član 9.

Transportna zajednica svake druge godine razvija tekući petogodišnji plan rada za razvoj Sveobuhvatne i Osnovne mreže i identifikaciju prioritetnih projekata od regionalnog interesa u skladu sa najboljom praksom Unije, koji će doprineti uravnoteženom održivom razvoju u smislu ekonomije, prostorne integracije, životne sredine i socijalnog uticaja, kao i socijalne kohezije.

Između ostalog, tekući petogodišnji plan rada:

je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije kao što je navedeno u Aneksu I, naročito kada je predviđeno finansiranje od strane Evropske unije,

(b) pokazuje najbolju vrednost za uloženi novac i šire društveno-ekonomske uticaje, u skladu sa pravilima finansiranja donatora i najboljim međunarodnim standardima i praksama,

(c) pridaje posebnu pažnju globalnim klimatskim promenama i održivosti životne sredine u fazi definisanja i analize projekta,

(d) uključuje mogućnosti finansiranja od strane donatora i međunarodnih finansijskih institucija (MFI), posebno kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

Transportna zajednica promoviše potrebne studije i analize, naročito u vezi sa ekonomskom održivošću, tehničkom specifikacijom, uticajem na životnu sredinu, socijalnim posledicama i mehanizmima finansiranja.

Stalni sekretarijat uspostavlja informacioni sistem koji će koristiti donosioci odluka u praćenju i preispitivanju stanja i performansi indikativnog TENT–T proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan.

Član 10.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope su dužne da razviju efikasne sisteme upravljanja saobraćajem, uključujući i intermodalne sisteme i inteligentne transportne sisteme.

ŽELEZNIČKI TRANSPORT

Član 11.

U okviru i prema uslovima ovog Ugovora i u okviru i prema uslovima utvrđenim relevantnim aktima navedenim u Aneksu I, železnička preduzeća koja imaju dozvolu za rad u državi članici EU, ili od strane određene Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope, ima pravo na pristup infrastrukturi u svim državama članicama EU i Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope u cilju obavljanja međunarodnog putničkog ili teretnog železničkog prevoza.

U okviru i prema uslovima ovog Ugovora i u okviru i prema uslovima utvrđenim relevantnim aktima navedenim u Aneksu I, neće biti nikakvih ograničenja u pogledu važenja licenci za železnička preduzeća, njihovih sertifikata o bezbednosti, sertifikacionih dokumenata mašinovođa i dozvola za korišćenje železničkih vozila koja su izdali nadležni organ EU ili Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

DRUMSKI TRANSPORT

Član 12.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope promovišu efikasne, bezbedne i sigurne operacije u drumskom saobraćaju. Saradnja između Ugovornih strana će imati za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti drumskog saobraćaja Evropske unije, posebno primenom pravnih tekovina u vezi sa drumskim saobraćajem kao što je navedeno u Aneksu I.

UNUTRAŠNJI VODNI SAOBRAĆAJ

Član 13.

Ugovorne strane će promovisati efikasnije, sigurnije i bezbednije operacije u unutrašnjem vodnom saobraćaju. Saradnja između Ugovornih strana će imati za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u vezi sa unutrašnjim vodnim saobraćajem u Evropskoj uniji, posebno primenom akata navedenih u Aneksu I od strane Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

POMORSKI SAOBRAĆAJ

Član 14.

Ugovorne strane promovišu efikasnije, sigurnije i bezbednije operacije u pomorskom saobraćaju. Saradnja između Ugovornih strana ima za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti pomorskog saobraćaja Evropske unije, posebno primenom akata navedenih u Aneksu I od strane Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

POJEDNOSTAVLJIVANJE ADMINISTRATIVNIH FORMALNOSTI

Član 15.

Ugovorne strane pojednostavljuju administrativne procedure (formalnosti) za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo u skladu sa odredbama o carinskoj saradnji iz sporazuma koji se primenjuju između Evropske unije s jedne strane i svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope s druge strane.

Sa istim ciljevima, Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope pojednostavljuju administrativne procedure za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo u skladu sa odredbama o carinskoj saradnji iz sporazuma koji se primenjuju između njih.

NEDISKRIMINACIJA

Član 16.

U okviru ovog Ugovora, a ne dovodeći u pitanje posebne odredbe sadržane u ovom dokumentu, svaka diskriminacija po osnovu nacionalnosti je zabranjena.

KONKURENCIJA

Član 17.

1. U okviru ovog Ugovora primenjuju se odredbe Aneksa III. Kada su pravila o konkurenciji i državnoj pomoći uključena u druge sporazume između dve ili više Ugovornih strana, kao što su ugovori o pridruživanju, ova pravila se primenjuju između tih zemalja.

2. Čl. 18, 19. i 20. se ne primenjuju u vezi sa odredbama iz Aneksa III koje se odnose na konkurenciju. Isti će se primenjivati u odnosu na državnu pomoć.

PRIMENA

Član 18.

Bez obzira na stav 2, svaka Ugovorna strana će osigurati da prava koja proizilaze iz ovog Ugovora, a naročito iz akata navedenih u Aneksu I, mogu biti predmet zaštite pred nacionalnim sudovima.

Sva pitanja koja se tiču zakonitosti propisa usvojenih od strane Evropske unije, navedenih u Aneksu I, u isključivoj su nadležnosti Suda pravde Evropske unije (u daljem tekstu: Sud pravde).

TUMAČENJE

Član 19.

U meri u kojoj su odredbe ovog Ugovora i odredbe akata navedenih u Aneksu I identične u svojoj suštini odgovarajućim pravilima Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i aktima usvojenim u skladu sa tim ugovorima, te odredbe, u njihovoj realizaciji i primeni, treba tumačiti u skladu sa relevantnim presudama Suda pravde i odlukama Evropske komisije donesenim pre datuma potpisivanja ovog Ugovora. Presude i odluke donete posle datuma potpisivanja ovog Ugovora biće saopštene drugim Ugovornim stranama. Na zahtev jedne od Ugovornih strana, implikacije takvih kasnijih presuda i odluka utvrđuje Regionalni upravni odbor uz pomoć tehničkih odbora u cilju postizanja pravilnog funkcionisanja ovog Ugovora. Postojeća tumačenja dostavljaju se Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope pre datuma potpisivanja ovog Sporazuma. Odluke koje donese Regionalni upravni odbor na osnovu ovog postupka moraju biti u skladu sa sudskom praksom Suda pravde.

Kada se postavi pitanje tumačenja ovog Ugovora, odredaba akata navedenih u Aneksu I ili akata usvojenih u skladu sa istim, koji su identični u svojoj suštini sa odgovarajućim pravilima Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ili aktima donetim na osnovu tih Ugovora, u slučaju koji se rešava pred sudom ili tribunalom Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope, sud ili tribunal je dužan da dozvoli donošenje odluke o pitanju Sudu pravde, ako smatra da je to neophodno da se omogući da isti da presudu, u skladu sa Aneksom IV. Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope može, na osnovu odluke i u skladu sa Aneksom IV, da predvidi u kojoj meri i prema kom modalitetu njeni sudovi i tribunali treba da primenjuju ovu odredbu. Takva odluka će biti saopštena Depozitaru i Sudu pravde. Depozitar obaveštava druge Ugovorne strane. Prethodna odluka Suda pravde obavezujuća je za Sudove Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope koji se bave slučajem gde je pitanje iskrslo.

NOVO ZAKONODAVSTVO

Član 20.

Ovaj Ugovor neće uticati na pravo svake od Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, uz poštovanje principa nediskriminacije i odredaba ovog člana da jednostrano usvoji novi zakon ili izmeni svoje postojeće zakonodavstvo u oblasti saobraćaja ili povezanog područja navedenog u Aneksu I. Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope ne donose takve zakone osim ako su u skladu sa ovim Ugovorom.

Čim Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope usvoje novi zakon ili amandman na svoje zakonodavstvo, iste su dužne da obaveste druge Ugovorne strane preko Regionalnog upravnog odbora najkasnije u roku od mesec dana nakon njegovog usvajanja. Na zahtev bilo koje Ugovorne strane, nadležni Tehnički odbor će u roku od dva meseca posle toga održati razmenu mišljenja o posledicama takvog novog zakona ili izmena i dopuna za pravilno funkcionisanje ovog Ugovora.

Regionalni upravni odbor, u pogledu novih pravno obavezujućih akata Evropske unije:

donosi odluku o reviziji Aneksa I kako bi se u istom integrisao, ako je to potrebno, na bazi reciprociteta, novi akt; ili

(b) donosi odluku o tome da novi zakon u pitanju treba da se razmatra u skladu sa ovim Ugovorom; ili

(c) odlučuje o bilo kojim drugim merama za očuvanje pravilnog funkcionisanja ovog Ugovora.

4. Što se tiče novih, pravno obavezujućih akata Unije koji su usvojeni između potpisivanja ovog Ugovora i njegovog stupanja na snagu, a o kojima su ostale Ugovorne strane informisane, datum upućivanja uzima se kao dan na koji je informacija primljena. Datum kada Regionalni upravni odbor donese odluku ne može biti kraći od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

SAVET MINISTARA

Član 21.

Ovim putem se osniva Savet ministara koji obezbeđuje da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Ugovorom i koji:

pruža opšte političke smernice;

(b) razmatra napredak na implementaciji Ugovora; uključujući i praćenje predloga iznetih na Socijalnom forumu;

(c) daje mišljenje za izbor direktora Stalnog sekretarijata;

(d) odlučuje o sedištu Stalnog sekretarijata konsenzusom.

Član 22.

Savet ministara se sastoji od jednog predstavnika svake Ugovorne strane. Učešće u svojstvu posmatrača će biti otvoreno za sve zemlje članice EU.

Član 23.

Savet ministara se sastaje jednom godišnje.

REGIONALNI UPRAVNI ODBOR

Član 24.

Ovim putem se osniva Regionalni upravni odbor koji će biti odgovoran za upravljanje ovim Ugovorom i obezbediće njegovo pravilno sprovođenje, bez povrede člana 19. U tu svrhu, Odbor donosi preporuke i odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. Odluke Regionalnog upravnog odbora će sprovoditi Ugovorne strane u skladu sa svojim pravilima.

Regionalni upravni odbor se sastoji od predstavnika i alternativnog predstavnika Ugovornih strana. Učešće u svojstvu posmatrača je otvoreno za sve zemlje članice EU.

Regionalni upravni odbor odlučuje jednoglasno.

U cilju pravilnog sprovođenja ovog Ugovora, Ugovorne strane su dužne da razmenjuju informacije, između ostalog, o novom zakonu ili odlukama koje su relevantne za ovaj Ugovor, i na zahtev bilo koje Ugovorne strane, obavljaju konsultacije u okviru Regionalnog upravnog odbora, uključujući i socijalna pitanja.

Regionalni upravni odbor usvaja svoj poslovnik.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope se smenjuju u predsedavanju Regionalnim upravnim odborom, u skladu sa aranžmanima koje treba utvrditi u pravilniku o radu istog.

Predsednik Regionalnog upravnog odbora saziva sastanke najmanje dva puta godišnje kako bi se razmotrilo opšte funkcionisanje ovog Ugovora i, kad god okolnosti nalažu, na zahtev Ugovorne strane. Regionalni upravni odbor konstantno prati razvoj sudske prakse Suda pravde. U tom cilju Evropska unija je dužna da dostavi Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope sve presude Suda pravde relevantne za funkcionisanje ovog Ugovora. Regionalni upravni odbor je dužan da deluje u roku od tri meseca kako bi se očuvalo homogeno tumačenje ovog Ugovora.

Regionalni upravni odbor priprema rad Saveta ministara.

Član 25.

Odluka Regionalnog upravnog odbora je obavezujuća za Ugovorne strane. Kad god odluka doneta od strane Regionalnog upravnog odbora sadrži i zahtev za akciju koju treba da preduzme Ugovorna strana, pomenuta strana je dužna da preduzme neophodne mere i o tome obavesti Regionalni upravni odbor.

Odluke Regionalnog upravnog odbora objavljuju se u Službenom listu Evropske unije i Službenim listovima Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope. Svaka odluka treba da sadrži datum implementacije iste od strane Ugovornih strana i sve druge informacije koje bi mogle da se tiču ekonomskih operatera.

TEHNIČKI ODBORI

Član 26.

1. Regionalni upravni odbor odlučuje o osnivanju tehničkih odbora, u obliku ad hoc radnih grupa. Svaki tehnički odbor može davati predloge u svojoj sferi odgovornosti Regionalnom upravnom odboru koji donosi odluku. Tehnički odbori se sastoje od predstavnika Ugovornih strana. Učešće u svojstvu posmatrača je otvoreno za sve zemlje članice EU.

Na ad hoc osnovi, relevantne organizacije civilnog društva, a naročito one u vezi sa životnom sredinom, pozivaju se u svojstvu posmatrača.

Tehnički odbori usvajaju svoj pravilnik o radu.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope se smenjuju u predsedavanju nad tehničkim odborima u skladu sa dogovorima koji će se utvrditi u poslovnicima o radu Odbora.

SOCIJALNI FORUM

Član 27.

Ugovorne strane su dužne da vode računa o socijalnoj dimenziji i da prepoznaju potrebu za uključivanjem socijalnih partnera na svim odgovarajućim nivoima kroz promovisanje socijalnog dijaloga u odnosu na praćenje implementacije Ugovora i njegovih efekata.

One razmatraju značaj fokusiranja svoje pažnje na sledeće ključne oblasti:

a) Osnovna prava radnika u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropskom socijalnom poveljom, Poveljom Zajednice o osnovnim socijalnim pravima radnika i Evropskom poveljom o osnovnim pravima;

b) Zakoni o radu – u vezi sa promocijom boljih uslova rada i životnog standarda;

c) Zdravlje i bezbednost na radu – u vezi sa poboljšanjima u radnoj sredini koja se odnose na zdravlje i bezbednost radnika u sektoru transporta;

d) Jednake mogućnosti – sa fokusom na uvođenje principa, gde je to potrebno, da muškarci i žene treba da dobiju jednaku platu za jednaki rad.

Za rešavanje ovih socijalnih pitanja, Ugovorne strane su saglasne da se osnuje Socijalni forum. Svaka Ugovorna strana, u skladu sa svojim internim procedurama, imenuje svoje predstavnike, koji mogu učestvovati na relevantnim sastancima Socijalnog foruma. Zastupljenost pokriva vlade, kao i organizacije radnika i poslodavaca i sva druga relevantna tela, koja se smatraju prikladnim, u skladu sa temama koje pokriva diskusija. Odbori Evropskog socijalnog dijaloga koji se odnose na transportni sektor su dužni da prisustvuju sastancima i učestvuju na istima, kao i predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta. Socijalni forum je dužan da utvrdi svoj poslovnik.

STALNI SEKRETARIJAT

Član 28.

Stalni sekretarijat:

pruža administrativnu podršku Savetu ministara, Regionalnom upravnom odboru, tehničkim odborima i Socijalnom forumu;

(b) deluje kao Transportna opservatorija za praćenje učinka indikativnog (TEN-T) proširenja Sveobuhvatnoe i Osnovne mreže na Zapadni Balkan.

(c) podržava implementaciju Agende povezivanja Zapadno balkanske šestorke (ZB6) za poboljšanje veza u okviru Zapadnog Balkana, kao i između regiona i EU.

Član 29.

Stalni sekretarijat sačinjavaju direktor i ono osoblje koje Transportna zajednica može zahtevati. Stalni sekretarijat može takođe da ima jednog ili više zamenika direktora. Radni jezik je engleski.

Član 30.

Direktora Stalnog sekretarijata imenuje Regionalni upravni odbor uz prethodnu konsultaciju sa Savetom ministara. Trajanje njegovog/njenog mandata ne može biti duže od tri godine. Mandat može biti obnovljen. Regionalni upravni odbor utvrđuje pravila Stalnog sekretarijata, posebno za regrutovanje, uslove rada i geografsku ravnotežu osoblja Sekretarijata. Regionalni upravni odbor može imenovati jednog ili više zamenika direktora. Direktor bira i imenuje osoblje nakon konsultacija sa Regionalnim upravnim odborom.

Član 31.

U obavljanju svojih dužnosti, direktor i osoblje Stalnog sekretarijata postupaju nepristrasno i ne traže, niti primaju instrukcije od bilo koje Ugovorne strane. Oni će promovisati interese Transportne zajednice.

Član 32.

Direktor Stalnog sekretarijata ili imenovana zamena je dužna da pomogne na sastancima Saveta ministara, Regionalnog upravnog odbora, tehničkih odbora i Socijalnog foruma.

Član 33.

Sedište Stalnog sekretarija biće ustanovljeno u skladu sa članom 21 (d).

BUDŽET

Član 34.

Svaka Ugovorna strana dužna je da doprinese budžetu Transportne zajednice kako je to utvrđeno u Aneksu V. Nivo učešća se može revidirati svake tri godine, na zahtev bilo koje Ugovorne strane, odlukom Regionalnog upravnog odbora.

Član 35.

Regionalni upravni odbor usvaja budžet Transportne zajednice svake godine. Budžet pokriva operativne troškove Transportne zajednice potrebne za funkcionisanje njenih institucija. Rashodi svake institucije biće izloženi u drugom delu budžeta. Regionalni upravni odbor donosi odluku navodeći postupak za sprovođenje budžeta, za predstavljanje i reviziju računa i za inspekciju.

Član 36.

Direktor Stalnog sekretarijata je dužan da sprovodi budžet i podnosi izveštaj Regionalnom upravnom odboru o izvršenju budžeta na godišnjem nivou. Regionalni upravni odbor može odlučiti, ako je potrebno, da poveri nezavisnim revizorima proveru pravilnog izvršenja budžeta.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 37.

Svaka Ugovorna strana može da iznese sporno pitanje koje se tiče primene ili tumačenja ovog Ugovora pred Regionalni upravni odbor, osim ako su posebni postupci utvrđeni u ovom Ugovoru.

Kada se spor rešava pred Regionalnim upravnim odborom u skladu sa stavom 1, održaće se neposredne konsultacije između strana u sporu. U slučajevima kada Evropska unija nije strana u sporu, predstavnik Evropske unije može biti pozvan na konsultacije od strane jedne od strana u sporu. Strane u sporu mogu sastaviti predlog za rešenje koji će odmah biti dostavljeno Regionalnom upravnom odboru. Odluke koje donese Regionalni upravni odbor u skladu sa ovim postupkom moraju biti u skladu sa sudskom praksom Suda pravde.

Ako Regionalni upravni odbor, četiri meseca od dana kada mu je pitanje izloženo, ne uspe da donese odluku o rešavanju spora, strane u sporu mogu da isti upute Sudu pravde čija je odluka konačna i obavezujuća. Modaliteti prema kojima se takva upućivanja mogu proslediti Sudu pravde navedeni su u Aneksu IV.

OTKRIVANJE INFORMACIJA

Član 38.

Sva tela osnovana ovim Ugovorom, ili pod ovim Ugovorom, su dužna da osiguraju najširu moguću transparentnost u radu. U tom smislu, svaki građanin Ugovornih strana i svako fizičko ili pravno lice sa prebivalištem ili sa sedištem u Ugovornoj strani, ima pravo na uvid u dokumenta koja drže sva tela osnovana ovim Ugovorom, ili pod ovim Ugovorom, u skladu sa principima i uslovima koji će biti definisani u skladu sa stavom 2.

Opšti principi i granice na osnovama javnog ili privatnog interesa koji regulišu ovo pravo na pristup dokumentima utvrđuje Regionalni upravni odbor kroz pravila koja su zasnovana na pravilima EU o pristupu dokumentima, iz Uredbe (EZ ) broj 1049/2001 Evropskog parlamenta i Saveta. Pravila koja treba da se usvoje od strane Regionalnog upravnog odbora obezbeđuju administrativnu proceduru u kojoj se odbijanja pristupa dokumentu mogu preispitati ili pregledati.

U meri u kojoj dokumenta u posedu tela osnovanih ovim Ugovorom, ili pod ovim Ugovorom, sadrže informacije o životnoj sredini, kao što je definisano u članu 2, tačka 3 Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravdi u pitanjima životne sredine, pristup ovim informacijama obezbeđuje se u skladu sa članom 4. ove Konvencije.

Regionalni upravni odbor donosi pravila koja su neophodna kako bi se osiguralo sprovođenje ovog stava. Ti podzakonski akti će obezbediti administrativnu proceduru u kojoj se odbijanja pristupa informacijama o životnoj sredini mogu preispitati ili pregledati.

4. Predstavnici, delegati i stručnjaci Ugovornih strana, kao i funkcioneri i drugi službenici koji deluju na osnovu ovog Ugovora, dužni su, čak i nakon što njihove dužnosti prestanu, da ne otkriju informacije sadržane u obavezi profesionalne tajne, posebno informacije o preduzećima, njihovim poslovnim odnosima ili njihovim komponentama troškova.

TREĆE ZEMLJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Član 39.

Ugovorne strane su dužne da se međusobno konsultuju u okviru Regionalnog upravnog odbora na zahtev bilo koje Ugovorne strane:

u vezi sa transportnim pitanjima kojima se bave međunarodne organizacije i regionalne inicijative; i

(b) u vezi sa različitim aspektima mogućih zbivanja u odnosima između Ugovornih strana i trećih zemalja u transportu, i u vezi sa funkcionisanjem značajnih elemenata bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zaključenih u ovoj oblasti.

Konsultacije predviđene u stavu 1 održavaju se u hitnim slučajevima što je pre moguće, a u svakom slučaju u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva.

PRELAZNI ARANŽMANI

Član 40.

Protokoli I do VI utvrđuju prelazne aranžmane i odgovarajuće periode koji važe između Evropske unije, s jedne strane, i dotičnih Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, s druge strane.

Postepen prelaz svake Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope na punu primenu Transportne zajednice podleže procenama. Procena će se vršiti od strane Evropske komisije u saradnji sa dotičnim Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope. Evropska komisija može da pokrene procenu po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu dotične Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

Ako Evropska unija utvrdi da su ispunjeni uslovi, o tome obaveštava Regionalni upravni odbor i nakon toga odlučuje da se dotična Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope kvalifikuje za prolaznost u sledeću fazu Transportne zajednice.

Ako Evropska unija utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, Evropska komisija će takav izveštaj podneti Regionalnom upravnom odboru. Evropska unija će preporučiti dotičnoj Strani potpisnici iz Jugoistočne Evrope određena poboljšanja.

STUPANJE NA SNAGU, REVIZIJA, RASKID I DRUGE ODREDBE

Član 41.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor podleže ratifikaciji ili odobrenju od strane potpisnica u skladu sa njihovim procedurama. Instrumenti ratifikacije ili odobravanja se deponuju u Generalni sekretarijat Saveta Evropske unije, koji je dužan da o istom obavesti sve druge potpisnice i obavlja sve ostale funkcije depozitara.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog meseca posle datuma deponovanja instrumenata ratifikacije ili usvajanja od strane Evropske unije i najmanje četiri Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope. Za svaku potpisnicu koja ratifikuje ili odobri ovaj Ugovor posle tog datuma, isti stupa na snagu prvog dana drugog meseca posle deponovanja instrumenta o ratifikaciji ili odobravanja od strane te potpisnice.

Bez obzira na st. 1. i 2. Evropska unija i najmanje tri Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope mogu odlučiti da privremeno primenjuju ovaj Ugovor između sebe od datuma potpisivanja, u skladu sa primenom domaćeg prava, obaveštavajući depozitara koji će o tome obavestiti druge Ugovorne strane.

Član 42.

Revizija

Ovaj Ugovor će se ponovo razmotriti na zahtev bilo koje Strane potpisnice i u svakom slučaju pet godina posle njegovog stupanja na snagu.

Član 43.

Raskid

Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor obaveštavajući depozitara, koji će obavestiti druge Ugovorne strane o raskidu. Ako Evropska unija otkaže ovaj Ugovor, isti prestaje da bude na snazi godinu dana nakon dana obaveštenja. Ako Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope otkaže ovaj Ugovor, isti prestaje da bude na snazi samo prema toj Ugovornoj strani u roku od jedne godine od dana obaveštenja.

Nakon pristupanja Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, ta Ugovorna strana automatski prestaje da bude Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope na osnovu ovog Ugovora i umesto toga postaje država članica EU.

Član 44.

Jezici

Ovaj Ugovor je sačinjen u jednom originalnom primerku na službenim jezicima institucija Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, pri čemu su svaki od tih tekstova jednako verodostojni.

ANEKS I

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU U TRANSPORTNOM SEKTORU I SRODNA PITANJA

ANEKS I.1

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU KOJA ČINI OSNOVNU MREŽU JUGOISTOČNE EVROPE

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima, osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt. Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Razvoj TEN-T Uredba (EU) br. 1315/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. godine o smernicama Unije o razvoju transevropske saobraćajne mreže i stavljanju van snage Odluke br. 661/2010/EU, SL EU L 348, 20.12.2013, str. 1.Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/758 od 4. februara 2016. o izmenama i dopunama Uredbe (EU) br. 1315/2013 Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa prilagođavanjem Aneksa III istoj, SL EU L 126, 14.5.2016, str.3.

MAPE INDIKATIVNOG PROŠIRENJA TEN-T NA ZAPADNI BALKAN (OSNOVNE I SVEOBUHVATNE MREŽE)

ANEKS I.2

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Ugovorom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Pristup tržištu Uredba br. 11 u vezi sa ukidanjem diskriminacije u pravilima i uslovima koji se tiču saobraćaja, prilikom sprovođenja člana 79 (3) Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, SL EZ 52, 16.08.1960 str. 1121.Direktiva 2012/34/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 21. novembra 2012. godine o uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog prostora), SL EU L 343, 14.12.2012, str. 32.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 869/2014 od 11. avgusta 2014. godine o novim uslugama železničkog prevoza putnika, SL EU L 239, 12.8.2014, str. 1.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2015/10 od 6. januara 2015. godine o kriterijumima za podnošenje zahteva za železnički infrastrukturni kapacitet i stavljanje van snage Implementacione uredbe (EU) br. 870/2014, SL EU L 3, 7.1.2015, str. 34.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2015/171 od 4. februara 2015. godine o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola železničkim prevoznicima, SL EU L 29, 5.2.2015, str. 3.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2015/909 od 12. juna 2015. godine o načinima računanja troška koji je direktno nastao kao posledica obavljanja železničke usluge, SL EU L 148, 13.6.2015, str. 17.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2015/1100 od 7. jula 2015. godine o obavezama izveštavanja država članica u okviru nadzora železničkog tržišta, SL EU L 181, 9.7.2015, str. 1.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 2016/545 od 7. aprila 2016. godine o procedurama i kriterijumima koji se tiču okvirnih ugovora o raspoređivanju kapaciteta železničke infrastrukture, SL EU L 94, 8.4.2016, str. 1.Uredba (EU) br. 913/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. septembra 2010. godine o evropskoj železničkoj mreži za konkurentni prevoz robe, SL EU L 276, 20.10.2010, str. 22. Licenciranje mašinovođa Direktiva 2007/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o davanju ovlašćenja mašinovođama koji upravljaju lokomotivama i vozovima u železničkom sistemu Zajednice, SL EU L 315, 3.12.2007, str. 51.Uredba Komisije (EU) br. 36/2010 od 3. decembra 2009. godine o modelima Zajednice za dozvole za mašinovođe, dopunske potvrde, overene kopije dopunskih potvrda i obrasce zahteva za dozvole za mašinovođe, u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 13, 19.1.2010, str. 1.Odluka Komisije 2010/17/EZ od 29. oktobra 2009. godine o donošenju osnovnih parametara za registre dozvola za mašinovođe i dopunskih potvrda u skladu sa Direktivom 2007/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 8, 13.1.2010, str. 17.Odluka Komisije 2011/765/EU od 22. novembra 2011. godine o kriterijumima za priznavanje centara za osposobljavanje mašinovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača mašinovođa i o kriterijumima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 314, 29.11.2011, str. 36. Interoperabilnost Direktiva (EU) 2016/797 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. maja 2016. godine o interoperabilnosti železničkog sistema u okviru Evropske unije SL EU L 138, 26.5.2016, str. 44.Direktiva 2008/57/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 17. juna 2008. godine o interoperabilnosti železničkog sistema u okviru Zajednice, SL EU L 191, 18.7.2008, str. 1.(Ipak pogledajte , član 58: Direktive EU 2016/797)Odluka Komisije 2009/965/EZ od 30. novembra 2009. godine o referentnom dokumentu iz člana 27 (4) Direktive 2008/57/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o interoperabilnosti železničkog sistema u Zajednici, SL EU L 341, 22.12.2009, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 1299/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema „infrastrukture” železničkog sistema u Evropskoj uniji, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću železničkog sistema Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 110.Uredba Komisije (EU) br. 1301/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost „energetskog” podsistema železničkog sistema u Uniji, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 179.Uredba Komisije (EU) br. 1302/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema „železničkih vozila – lokomotiva i putničkih železničkih vozila” železničkog sistema u Evropskoj uniji, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 228.Uredba Komisije (EU) br. 1303/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost koja se odnosi na „sigurnost u železničkim tunelima” železničkog sistema Evropske unije, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 394.Uredba Komisije (EU) br. 1304/2014 od 26. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema „železnička vozila – buka” kojom se menja Odluka 2008/232/EZ i stavlja van snage Odluka 2011/229/EU, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 421.Uredba Komisije (EU) br. 1305/2014 od 11. decembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsistem telematskih aplikacija za teretni saobraćaj železničkog sistema u Evropskoj uniji i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 62/2006, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 438.Implementaciona odluka Komisije 2011/665/EU od 4. oktobra 2011. godine o Evropskom registru odobrenih tipova železničkih vozila, SL EU L 64, 8.10.2011, str. 32.Implementaciona odluka Komisije 2014/880/EU od 26. novembra 2014. godine o zajedničkim specifikacijama registra železničke infrastrukture i o stavljanju van snage Implementacione odluke 2011/633/EU, SL EU L 356, 12.12.2014, str. 489.Odluka Komisije 2012/757/EU od 14. novembra 2012. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsistema „odvijanje i upravljanje saobraćajem” železničkog sistema u Evropskoj uniji i o izmeni Odluke 2007/756/EZ, SL EU L 345, 15.12.2012, str. 1.Odluka Komisije 2011/229/EU od 4. aprila 2011. godine o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost podsistema „železnička vozila – buka” transevropskog konvencionalnog železničkog sistema, SL EU L 99, 13.4.2011, str. 1.Odluka Komisije 2011/291/EU od 26. aprila 2011. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi sa podsistemom železničkih vozila – „lokomotive i putnička železnička vozila” transevropskog konvencionalnog železničkog sistema, SL EU L 139, 26.5.2011, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. maja 2011. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsistemom „telematske aplikacije za putnički transport” transevropskog železničkog sistema, SL EU L 123, 12.5.2011, str. 11.Odluka Komisije 2011/314/EU od 12. maja 2011. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi sa podsistemom „odvijanje i upravljanje saobraćajem” transevropskog konvencionalnog železničkog sistema, SL EU L 144, 31.5.2011, str. 1Uredba Komisije (EU) br. 201/2011 od 1. marta 2011. godine o modelu izjave o usklađenosti odobrenog tipa železničkog vozila, SL EU L 57, 2.3.2011, str. 8.Uredba Komisije (EU) br. 2016/919 od 27. maja 2016. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s „kontrolno-upravljačkim i signalnim” podsistemima železničkog sistema u Evropskoj uniji, SL EU L 158, 15.6.2016, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 321/2013 od 13. marta 2013. godine o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsistemom „železnička vozila – teretni vagoni” železničkog sistema u Evropskoj uniji i o stavljanju van snage Odluke 2006/861/EZ, SL EU L 104, 12.4.2013, str. 1.Odluka Komisije 2010/713/EU od 9. novembra 2010. godine o modulima za postupke ocene usklađenosti, prikladnosti za upotrebu i EZ provere podsistema koji se koriste u tehničkim specifikacijama za interoperabilnost usvojenim na osnovu Direktive 2008/57/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 319, 4.12.2010, str.1. Evropska agencija za železnice Uredba (EU) 2016/796 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. maja 2016. godine o Agenciji Evropske unije za železnice i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 881/2004, SL EU L 138, 26.5.2016, str. 1. Bezbednost železničkog saobraćaja Direktiva (EU) 2016/798 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. maja 2016. godine o bezbednosti železnica SL EU L 138, 26.5.2016, str. 102Direktiva 2004/49/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o bezbednosti železnica Zajednice i izmeni Direktive Saveta 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u železničkom prevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodeli železničkog infrastrukturnog kapaciteta i vršenju naplate za korišćenje železničke infrastrukture i dodeli rešenja o bezbednosti (Direktiva o bezbednosti železnice), SL EU L 164, 30.4.2004, str. 44. (ali vidite Direktivu (EU) 2016/798, čl. 34)Uredba Komisije (EZ) br. 653/2007 od 13. juna 2007. godine o upotrebi jedinstvenog evropskog obrasca rešenja o bezbednosti i dokumentaciji za izdavanje rešenja o bezbednosti u skladu s članom 10. Direktive 2004/49/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o valjanosti sertifikata o bezbednosti izdatih na osnovu Direktive 2001/14/EZ, SL EU L 153, 14.6.2007, str. 9.Uredba Komisije (EU) br. 445/2011 od 10. maja 2011. godine o sistemu izdavanja ovlašćenja subjektima nadležnim za održavanje teretnih vagona i o izmeni Uredbe (EZ) br. 653/2007, SL EU L 122, 11.5.2011, str. 22.Uredba Komisije (EU) br. 1158/2010 od 9. decembra 2010. godine o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za ocenu usklađenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti za obavljanje usluga železničkog prevoza, SL EU L 326, 10.12.2010, str. 11.Uredba Komisije (EU) br. 1169/2010 od 10. decembra 2010. godine o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za ocenu usklađenosti sa zahtevima za dobijanje odobrenja o bezbednosti, SL EU L 327, 11.12.2010, str. 13.Uredba Komisije (EU) br. 1078/2012 od 16. novembra 2012. godine o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za monitoring koju će primenjivati železnički prevoznici i upravnici infrastrukture nakon izdatog sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom ili odobrenja o bezbednosti za obavljanje usluga železničkog prevoza, te subjekti nadležni za održavanje, SL EU L 320, 17.11.2012, str. 8.Uredba Komisije (EU) br. 1077/2012 od 16. novembra 2012. godine o zajedničkoj bezbednosnoj metodi nadzora koji sprovode nacionalna tela nadležna za bezbednost nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti ili odobrenja o bezbednosti, SL EU L 320, 17.11.2012, str. 3.Odluka Komisije 2009/460/EZ od 5. juna 2009. godine o usvajanju zajedničke bezbednosne metode za ocenu ostvarenja bezbednosnih ciljeva, kako se navodi u članu 6. Direktive 2004/49/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 150, 13.6.2009, str. 11. Kopneni prevoz opasne robe Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24. septembra 2008. godine o kopnenom prevozu opasne robe, SL EU L 260, 30.9.2008, str. 13. Oprema pod pritiskom koja se može prevoziti Direktiva 2010/35/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 16. juna 2010. godine o opremi pod pritiskom koja se može prevoziti i stavljanju van snage Direktiva Saveta 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ, SL EU L 165, 30.6.2010, str. 1. Društvena oblast – Radno vreme / sati Direktiva 2003/88/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. novembra 2003. godine o određenim vidovima organizacije radnog vremena, SL EU L 299, 18.11.2003, str. 9.Direktiva Saveta 2005/47/EZ od 18. jula 2005. godine o Sporazumu između Zajednice evropskih železnica (ZEŽ) i Evropske federacije radnika u prevozu (EFRP) o određenim pitanjima uslova rada mobilnih radnika u interoperabilnom prekograničnom prevozu u železničkom sektoru – Sporazum zaključen između Evropske federacije radnika u prevozu (EFRP) i Zajednice evropskih železnica (ZEŽ) o određenim pitanjima uslova rada mobilnih radnika angažovanih za pružanje interoperabilnih prekograničnih usluga, SL EUL 195, 27.07.2005, str. 15. Prava putnika Uredba (EZ) br. 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju, SL EU L 315, 3.12.2007, str. 14.

ANEKS I.3

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA DRUMSKI SAOBRAĆAJ

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima, osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Naknade za korišćenje drumske infrastrukture – Godišnje takse na vozila Direktiva 1999/62/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o naknadama koje se naplaćuju za korišćenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila SL EZ L 187, 20.7.1999, str. 42. Pristup delatnosti drumskog prevoznika Uredba (EZ) br. 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uslova za obavljanje delatnosti drumskog prevoznika i stavljanju van snage Direktive Saveta 96/26/EZ, SL EU L 300, 14.11.2009, str. 51. Socijalne odredbe – Vreme vožnje i periodi odmora Uredba (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. marta 2006. godine o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na drumski saobraćaj i kojim se ukida Uredba Saveta (EEZ) br. 3820/85 i (EZ) br. 2135/98 te se ukida Uredba Saveta (EEZ) br.3820/85, SL EU L 102, 11.4.2006, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 581/2010 od 1. jula 2010. godine o najdužim periodima za preuzimanje odgovarajućih podataka sa jedinica u vozilu i kartica vozača, SL EU L 168, 2.7.2010, str. 16. Tahograf Uredba (EU) br. 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. februara 2014. godine o tahografima u drumskom saobraćaju, stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 3821/85 o opremi za snimanje u drumskom saobraćaju i izmeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na drumski saobraćaj, SL EU L 60, 28.2.2014, str. 1.Implementaciona uredba Komisije (EU) 2016/68 od 21. januara 2016. godine o zajedničkim postupcima i specifikacijama potrebnim za međupovezanost elektronskih evidencija kartica vozača, SL EU L 15, 22.1.2016, str. 51.Implementaciona uredba Komisije (EU) 2016/799 od 18. marta 2016. godine o sprovođenju Uredbe (EU) br. 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta o utvrđivanju tehničkih zahteva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravku tahografa i njihovih sastavnih delova, SL EU L 139, 26.5.2016, str. 1.Uredba Saveta (EEZ) br. 3821/85 o opremi za snimanje u drumskom saobraćaju, SL EU L 370, 31.12.1985, str. 8.(ali videti član 46 Uredbe (EU) br. 165/2014 Sprovođenje socijalnog zakonodavstva Direktiva 2006/22/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. marta 2006. godine o minimalnim uslovima za sprovođenje Uredbi Saveta (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti drumskog prevoza i stavljanju van snage Direktive Saveta 88/599/EEZ, SL EU L 102, 11.4.2006, str. 35. Obrazac za potvrdu aktivnosti Odluka Komisije 2007/230/EZ od 12. aprila 2007. godine o obrascu u odnosu na socijalno zakonodavstvo koje se odnosi na delatnosti drumskog saobraćaja, SL EU L 99, 14.4.2007, str. 14. Radno vreme Direktiva 2002/15/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2002. godine o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne delatnosti drumskog prevoza, SL EZ L 80, 23.3.2002, str. 35. Oprema pod pritiskom Direktiva 2010/35/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 16. juna 2010. godine o pokretnoj opremi pod pritiskom i stavljanju van snage direktiva Saveta 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ, SL EU L 165, 30.6.2010, str. 1. Tehnička ispravnost Direktiva 2014/45/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 3. aprila 2014. godine o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila i stavljanju van snage Direktive 2009/40/EZ, SL EU L 127, 29.4.2014, str. 51 (uporediti član 24 Direktive 2014/45/EU).Direktiva 2009/40/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila, SL EU L 141, 6.6.2009, str. 12. Pregled na putu Direktiva 2014/47/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 3. aprila 2014. godine o pregledima tehničke ispravnosti na putu privrednih vozila koja saobraćaju u Uniji i stavljanju van snage Direktive 2000/30/EZ, SL EU L 127, 29.4.2014, str. 134. (uporediti Član 27 „Stavljanje van snage” Direktive 2014/47/EU)Direktiva 2000/30/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. juna 2000. godine o pregledu na putu kojim se utvrđuje tehnička ispravnost privrednih vozila koja saobraćaju u Zajednici, SL EZ L 203, 10.8.2000, str. 1.( uporediti član 27. Direktive 2014/47/EU) Uređaji za ograničenje brzine Direktiva Saveta 92/6/EEZ od 10. februara 1992. godine o ugradnji i upotrebi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici, SL EZ L 57, 2.3.1992, str. 27. Sigurnosni pojasevi Direktiva Saveta 91/671/EEZ od 16. decembra 1991. godine o obaveznoj upotrebi sigurnosnih pojaseva i sistema sigurnosnog vezivanja dece u vozilima, SL EZ L 373, 31.12.1991, str. 26. Retrovizori Direktiva 2007/38/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. jula 2007. godine o naknadnom postavljanju retrovizora na teška teretna vozila registrovana u Zajednici, SL EU L 184, 14.7.2007, str. 25. Registraciona dokumenta Direktiva Saveta 1999/37/EZ od 29. aprila 1999. godine o dokumentima za registraciju vozila, SL EZ L 138, 1.6.1999, str. 57.Direktiva Saveta 2006/103/EZ od 20. novembra 2006. godine o usvajanju određene Direktive u oblasti politike prevoza zbog pristupa Bugarske i Rumunije, SL EU L 363, 20.12.2006, str. 344. Osposobljavanje vozača Direktiva 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. jula 2003. godine o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih drumskih vozila za prevoz robe ili putnika, o izmeni Uredbe Saveta (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Saveta 91/439/EEZ i stavljanju van snage Direktive Saveta 76/914/EEZ, SL EU L 226, 10.9.2003, str. 4. Vozačka dozvola Direktiva 2006/126/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 20. decembra 2006. godine, SL EU L 403, 30.12.2006, str. 18.Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. maja 2012. godine o utvrđivanju tehničkih zahteva za vozačke dozvole opremljene uređajem za čuvanje podataka (mikročip), SL EU L 120, 5.5.2012, str. 1. Prekogranična razmena informacija Direktiva (EU) 2015/413 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2015. godine o olakšavanju prekogranične razmene informacija o saobraćajnim prekršajima koji ugrožavaju bezbednost na putevima, SL EU L 68, 13.3.2015, str. 9. Kopneni prevoz opasne robe Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24. septembra 2008. godine o kopnenom prevozu opasne robe, SL EU L 260, 30.9.2008, str. 13. Kontrola prevoza opasne robe Direktiva Saveta 95/50/EZ od 6. oktobra 1995. godine o jedinstvenim procedurama kontrole prevoza opasne robe u drumskom saobraćaju, SL EU L 249, 17.10.1995, str. 35. Tuneli Direktiva 2004/54/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o minimalnim bezbednosnim zahtevima za tunele u transevropskoj drumskoj mreži, SL EU L 201, 7.6.2004, str. 39. Upravljanje bezbednošću putne infrastrukture Direktiva 2008/96/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 19. novembra 2008. godine o upravljanju bezbednošću putne infrastrukture, SL L E U 319, 29.11.2008, str. 59. Dimenzije i masa vozila Direktiva Saveta 96/53/EZ od 25. jula 1996. godine o utvrđivanju najvećih dozvoljenih dimenzija u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju i najveće dozvoljene mase u međunarodnom saobraćaju za određena drumska vozila koja saobraćaju unutar Zajednice, SL EZ L 235, 17.9.1996, str. 59.

Prava putnika Uredba (EU) br. 181/2011 Evropskog parlamenta i Saveta od 16. februara 2011. godine o pravima putnika u autobuskom prevozu i izmeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, SL EU L 55, 28.2.2011, str. 1. Čista vozila i/ili infrastruktura za alternativna goriva Direktiva 2009/33/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o promovisanju čistih i energetski efikasnih vozila u drumskom prevozu, SL EU L 120, 15.5.2009, str. 5.Direktiva 2014/94/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2014. godine o uspostavljanju infrastrukture za alternativna goriva, SL EU L 307, 28.10.2014, str. 1. ITS Direktiva 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 7. jula 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sistema u drumskom saobraćaju i za veze sa ostalim vrstama prevoza, SL EU L 207, 6.8.2010, str. 1.Implementaciona odluka Komisije 2011/453/EU od 13. jula 2011. godine o donošenju smernica za izveštavanje od strane država članica na osnovu Direktive 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 193, 23.7.2011, str. 48.Implementaciona odluka Komisije (EU) 2016/209 od 12. februara 2016. godine o zahtevu za normiranje upućenom evropskim organizacijama za normiranje u pogledu Inteligentnih transportnih sistema (ITS) u gradskim područjima u smislu podrške Direktivi 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sistema u drumskom saobraćaju i za veze sa ostalim vrstama prevoza, SL EU L 39, 16.2.2016, str. 48.Delegirana uredba Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. novembra 2012. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa usklađenom odredbom interoperabilne panevropske usluge e-poziva (eCall), SL EU L 91, 3.4.2013, str. 1.Delegirana uredba Komisije (EU) br. 885/2013 od 15. maja 2013. godine o dopuni ITS Direktive 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa pružanjem usluga informisanja o bezbednim i zaštićenim parkiralištima za kamione i privredna vozila, SL EU L 247, 18.9.2013, str. 1.Delegirana uredba Komisije (EU) br. 886/2013 od 15. maja 2013. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa podacima i procedurama za pružanje korisnicima, gde je to moguće, besplatnih osnovnih opštih saobraćajnih informacija u vezi sa drumskom bezbednošću, SL EU L 247, 18.9.2013, str. 6.Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/962 od 18. decembra 2014. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu pružanja usluga saobraćajnih informacija u celoj EU u realnom vremenu, SL EU L 157, 23.6.2015, str. 21.Odluka br. 585/2014/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 15. maja 2014. godine o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cele EU, SL EU L 164, 3.6.2014, str. 6. Sistemi za naplatu putarine Direktiva 2004/52/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o interoperabilnosti elektronskih sistema za naplatu putarine u Zajednici,SL EU L 166, 30.4.2004, str. 124.Odluka Komisije 2009/750/EZ od 6. oktobra 2009. godine o definisanju evropske elektronske naplate putarine i njenih tehničkih elemenata, SL EU L 268, 13.10.2009, str. 11.

Homologacija Direktiva 2007/46/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 5. septembra 2007. kojom se uspostavlja okvir za odobravanje motornih vozila i njihovih priključnih vozila, i sistema, komponenata i odvojenih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva), SL EU L 263, 9.10.2007, str. 1.

ANEKS I.4

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA POMORSKI SAOBRAĆAJ

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Ugovorom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima, osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Pomorska politika Uredba (EU) br. 1255/2011 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2011. godine o uspostavljanju Programa za podršku daljem razvoju Integrisane pomorske politike, SL EU L 132 5.12.2011, str. 1. Pristup tržištu Uredba Saveta (EEZ) br. 3577/92 od 7. decembra 1992. godine o primeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom saobraćaju unutar država članica (pomorska kabotaža), SL EZ L 364, 12.12.1992, str. 7.Uredba Saveta (EEZ) br. 4055/86 od 22. decembra 1986. godine o primeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom saobraćaju između država članica i između država članica i trećih zemalja, SL EZ L 378, 31.12.1986, str. 1.Uredba (EZ) br. 789/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 613/91, SL EU L 138, 30.4.2004, str. 19.Uredba Saveta (EEZ) br. 4058/86 od 22. decembra 1986. godine o usklađenom delovanju za zaštitu slobodnog pristupa teretu u prekookeanskoj plovidbi, SL EZ L 378, 31.12.1986, str. 21. Međunarodni odnosi Uredba Saveta (EEZ) br. 4057/86 od 22. decembra 1986. godine o nepravednoj praksi određivanja cena u pomorskom saobraćaju, SL EZ L 378, 31.12.1986, str. 14. Međunarodni sporazumi Odluka Saveta 2012/22/EU od 12. decembra 2011. godine o pristupanju Evropske unije Protokolu iz 2002. godine uz Atinsku konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine, s izuzetkom njegovih članova 10. i 11, SL EU L 8, 12.1.2012, str. 1.Odluka Saveta 2012/23/EU od 12. decembra 2011. godine o pristupanju Evropske unije Protokolu iz 2002. godine uz Atinsku konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine, u vezi sa njegovim članovima 10. i 11, SL EU L 8, 12.1.2012, str. 13. Organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova – Priznate organizacije Direktiva 2009/15/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o zajedničkim pravilima i standardima za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kao i za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava, SL EU L 131, 28.5.2009, str. 47.Odluka Komisije 2009/491/EZ od 16. juna 2009. godine o kriterijumima za odlučivanje kada se efikasnost organizacije koja deluje u ime države zastave može smatrati neprihvatljivom opasnošću po bezbednost i životnu sredinu, SL EU L 162, 25.6.2009, str. 6.Uredba (EZ) br. 391/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o zajedničkim pravilima i standardima za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova , SL EU L 131, 28.5.2009, str. 11.Uredba Komisije (EU) br. 788/2014 od 18. jula 2014. godine o utvrđivanju detaljnih pravila o uvođenju prekršaja i periodičnih novčanih kazni i oduzimanju priznanja organizacijama koje obavljaju pregled i nadzor brodova u skladu sa članovima 6 i 7 Uredbe (EZ) br. 391/2009 Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 214, 19.7.2014, str. 12. Država zastave Direktiva 2009/21/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o ispunjavanju zahteva od strane države zastave, SL EU L 131, 28.5.2009, str. 132. Nadzor države luke Direktiva 2009/16/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o nadzoru države luke, SL EU L 131, 28.5.2009, str. 57. Nadzor plovidbe Direktiva 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 27. juna 2002. godine o uspostavljanju sistema nadzora plovidbe i informacionog sistema Zajednice i stavljanju van snage Direktive Saveta 93/75/EEZ, SL EZ L 208, 5.8.2002, str. 10. Međunarodni pravilnik o upravljanju bezbednošću Uredba (EZ) 336/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. februara 2006. godine o sprovođenju Međunarodnog pravilnika o upravljanju bezbednošću unutar Zajednice i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EZ) br. 3051/95, SL EU L 64, 4.3.2006, str. 1. Službeni postupak prijave Direktiva 2010/65/EU od 20. oktobra 2010. godine o službenom postupku prijave brodova koji uplovljavaju u luke i/ili isplovljavaju iz luka država članica i stavljanju van snage Direktive 2002/6/EZ, SL EU L 283, 29.10.2010, str. 1. Pomorska oprema Direktiva 2014/90/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 23. jula 2014. godine o pomorskoj opremi i stavljanju van snage Direktive Saveta 96/98/EZ, SL EU L 257, 28.8.2014, str. 146. Putnički brodovi Direktiva 2003/25/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 14. aprila 2003. godine o posebnim zahtevima za stabilitet ro-ro putničkih brodova, SL EU L 123, 17.05.2003, str. 22.Uredba (EZ) br. 392/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o odgovornosti vozara u prevozu putnika morem u slučaju nesreća, SL EU L 131, 28.05.2009, str. 24.Direktiva Saveta 98/41/EZ od 18. juna 1998. godine o registraciji lica koja putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice, SL EZ L 188, 2.7.1998, str. 35.Direktiva 2009/45/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o bezbednosnim pravilima i standardima za putničke brodove, SL EU L 163, 5.6.2009, str. 1.Direktiva Saveta 1999/35/EZ od 29. aprila 1999. godine o sistemu obaveznih pregleda radi bezbednog obavljanja linijske plovidbe ro-ro trajekata i brzih putničkih plovila, SL EU L 138, 1.6.1999, stp. 1. Bezbednost ribarskih brodova Direktiva Saveta 97/70/EZ od 11. decembra 1997. godine o uspostavljanju usklađenog bezbednosnog sistema za ribarske brodove dužine 24 metra i više, SL EZ L 34, 9.2.1998, str. 1. Tankeri za prevoz nafte Uredba (EU) br. 530/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2012. godine o ubrzanom postupnom uvođenju zahteva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahteva za tankere za naftu sa jednostrukom oplatom, SL EU L 172, 30.6.2012, str. 3. Brodovi za rasuti teret Direktiva 2001/96/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. decembra 2001. godine o utvrđivanju usklađenih zahteva i procedura za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za rasuti teret, SL EZ L 13, 16.1.2002, str. 9. Istraživanje nesreća Direktiva 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o određivanju osnovnih načela o istraživanju nesreća u oblasti pomorskog saobraćaja i izmeni Direktive Saveta 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 131, 28.05.2009, str. 114.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 651/2011 od 5. jula 2011. godine o donošenju poslovnika o stalnom okviru saradnje koji države članice uspostavljaju u saradnji sa Komisijom u skladu sa članom 10. Direktive 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 177, 6.7.2011, str. 18.Uredba Komisije (EU) br. 1286/2011 od 9. decembra 2011. godine o donošenju opšte metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda, koja je usvojena u skladu sa članom 5. (4) Direktive 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 328, 10.12.2011, str. 36. Osiguranje Direktiva 2009/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o osiguranju brodovlasnika za pomorska potraživanja, SL EU L 131, 28.05.2009, str. 128. Zagađenje sa brodova Direktiva 2005/35/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o zagađivanju mora sa brodova i uvođenju sankcija, uključujući krivične sankcije, za kršenja u polju zagađenja, SL EU L 255, 30.9.2005, str. 11. Brodski otpad Direktiva 2000/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 27. novembra 2000. godine o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta, SL EZ L 332, 28.12.2000, str. 81. Organska jedinjenja kalaja Uredba (EZ) br. 782/2003 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. aprila 2003. godine o zabrani organskih jedinjenja kalaja na brodovima, SL EU L 115, 9.5.2003, str. 1. Pomorska bezbednost Uredba (EZ) br. 725/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine o jačanju bezbednosne zaštite brodova i luka, SL EU L 129, 29.4.2004, str. 6.Direktiva 2005/65/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 26. oktobra 2005. godine o jačanju sigurnosne zaštite luka, SL EU L 310, 25.11.2005, str. 28.Uredba Komisije (EZ) br. 324/2008 od 9. aprila 2008. godine o utvrđivanju izmenjenih procedura za obavljanje pregleda Komisije u oblasti sigurnosne zaštite u pomorstvu, SL EU L 98, 10.4.2008, str. 5. Osposobljavanje pomoraca Direktiva 2008/106/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 19. novembra 2008. godine o minimalnom nivou obuke pomoraca , SL EUL 323, 3.12.2008, str. 33.Direktiva 2005/45/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o uzajamnom priznavanju ovlašćenja izdatih pomorcima od strane država članica, SL EU L 255, 30.09.2005, str. 160. Socijalni aspekti Direktiva 2013/54/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. godine o određenim nadležnostima države zastave za usklađivanje sa Konvencijom o radu pomoraca i njeno sprovođenje, 2006, SL EU L 329, 10.12.2013, str. 1.Direktiva Saveta 1999/63/EZ od 21. juna 1999. godine o Sporazumu o organizaciji radnog vremena pomoraca koji su zaključili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (UBEZ) i Savez sindikata transportnih radnika u Evropskoj uniji (SSTREU), SL EZ L 167, 2.7.1999, str. 33. Direktiva 1999/95/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. decembra 1999. godine o sprovođenju odredaba o radnom vremenu pomoraca na brodovima koji pristaju u lukama Zajednice, SL EZ L 14, 20.1.2000, str. 29.Direktiva Saveta 2009/13/EZ od 16. februara 2009. godine o sprovođenju Sporazuma koji su zaključili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (UBEZ) i Evropski savez transportnih radnika (ESTR) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. godine, i izmeni Direktive 1999/63/EZ, SL EU L 124, 20.05.2009, str. 30.Direktiva Saveta 92/29/EEZ od 31. marta 1992. godine o minimalnim zahtevima u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu u cilju poboljšanja medicinske nege na brodovima, SL EZ L 113, 30.4.1992, str. 19.

Morski i unutrašnji vodni putevi Uredba (EU) br. 1177/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 24. novembra 2010. godine o pravima putnika kad putuju morem ili unutrašnjim vodnim putevima, i izmeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, SL EU L 334, 17.12.2010, str. 1.

Pokretna oprema pod pritiskom Direktiva 2010/35/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 16. juna 2010. godine o pokretnoj opremi pod pritiskom, kojom se ukidaju direktive Saveta 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ, SL EU L 165, 30.6.2010, str. 1. Evropska agencija za pomorsku bezbednost (EMSA) Uredba (EZ) br. 1406/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. juna 2002. godine o osnivanju Evropske agencije za pomorsku bezbednost, SL EZ L 208, 5.8.2002, str. 1. Komitet za bezbedna mora i sprečavanje zagađenja sa brodova (COSS) Uredba (EZ) br. 2099/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 5. novembra 2002. o osnivanju Komiteta za bezbedna mora i sprečavanje zagađenja sa brodova (COSS), kojom se menjaju i dopunjuju uredbe o pomorskoj bezbednosti i sprečavanju zagađenja sa brodova, SL EZ L 324, 29.11.2002, str. 1.

ANEKS I.5

PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA UNUTRAŠNJI VODNI SAOBRAĆAJ

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Pristup tržištu Uredba Saveta (EZ) br. 1356/96 od 8. jula 1996. o zajedničkim pravilima koja se primenjuju na prevoz robe ili putnika unutrašnjim vodnim putevima između država članica radi uspostavljanja slobode pružanja tih usluga prevoza, SL EZ L 175, 13.7.1996, str. 7.Uredba Saveta (EEZ) br. 3921/91 od 16. decembra 1991. o utvrđivanju uslova pod kojima nerezidentni vozari mogu prevoziti robu ili putnike unutrašnjim vodnim putevima unutar države članice, SL EZ L 373, 31.12.1991, str. 1. Uredba Saveta (EZ) br. 718/99 od 29. marta 1999. godine o politici Zajednice u pogledu kapaciteta flote u cilju promovisanja unutrašnjeg vodnog saobraćaja, SL EZ L 90, 2.4.1999, str. 1.Direktiva Saveta (EZ) br. 96/75 od 19. novembra 1996. o sistemima iznajmljivanja plovila i određivanja cena u domaćem i međunarodnom prevozu unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EZ L 304, 27.11.1996, str. 12.Uredba Saveta (EEZ) br. 2919/85 od 17. oktobra 1985. o utvrđivanju uslova za pristup aranžmanima u okviru Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja pripadaju Rajnskoj plovidbi, SL EZ L 280, 22.10.1985, str. 4. Pristup profesiji Direktiva Saveta (EEZ) br. 87/540 od 9. novembra 1987. o pristupu obavljanju delatnosti vozara robe vodnim putevima u domaćem i međunarodnom saobraćaju i o uzajamnom priznavanju diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama za tu delatnost, SL EZ L 322, 12.11.1987, str. 20. Potvrde zapovednika brodova Direktiva Saveta (EEZ) br. 91/672 od 16. decembra 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih potvrda zapovednika brodova za prevoz putnika i robe unutrašnjim vodnim putevima, SL EZ L 377, 31.12.1991, str. 29.Direktiva Saveta (EZ) br. 96/50 od 23. jula 1996. o usklađivanju uslova za dobijanje nacionalnih ovlašćenja zapovednika brodova zaprevoz robe i putnika unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EZ L 235, 17.9.1996, str. 31. Zahtevi koji se tiču bezbednosti i tehničkih specifikacija Direktiva 2009/100/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o uzajamnom priznavanju svedočanstava o sposobnosti za plovidbu plovila unutrašnje plovidbe, SL EU L 259, 2.10.2009, str. 8.Direktiva (EU) 2016/1629 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. septembra 2016. godine o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutrašnje plovidbe, izmeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju van snage Direktive 2006/87/EZ, SL EU L 252, 16.9.2016, str. 118. Direktiva 2006/87/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutrašnje plovidbe i stavljanju van snage Direktive Saveta 82/714/EEZ, SL EU L 389, 30.12.2006, str. 1. (Svakako pogledajte član 38. Direktive (EU) 2016/1629) Unutrašnji prevoz opasne robe Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24. septembra 2008. godine o kopnenom prevozu opasne robe, SL EU L 260, 30.9.2008, str. 13. Rečni informacioni servisi (RIS) Direktiva 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o usklađenim rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EU L 255, 30.9.2005, str. 152.Implementaciona uredba Komisije (EU) br. 909/2013 od 10. septembra 2013. godine o tehničkim specifikacijama za elektronski prikaz navigacionih karata i informacioni sistem za unutrašnju plovidbu (Inland ECDIS) iz Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, SL EU L 258, 28.9.2013, str. 1.Uredba Komisije (EU) br. 164/2010 od 25. januara 2010. godine o tehničkim specifikacijama za elektronsko izveštavanje sa brodova unutrašnje plovidbe iz člana 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o usklađenim rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EU L 57, 6.3.2010, str. 1.Uredba Komisije (EZ) br. 416/2007 od 22. marta 2007. godine u vezi s tehničkim specifikacijama za saopštenja brodarstvu, kako je navedeno u članu 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o usklađenim rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EU L 105, 23.4.2007, str. 88.Uredba Komisije (EZ) br. 415/2007 od 13. marta 2007. godine o tehničkim specifikacijama za sisteme za lociranje i praćenje položaja plovila iz člana 5. Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o usklađenim rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EU L 105, 23.4.2007, str. 35.Uredba Komisije (EZ) br. 414/2007. od 13 marta 2007. godine o tehničkim smernicama za planiranje, uvođenje i operativnu upotrebu rečnih informacionih servisa (RIS) iz člana 5 Direktive 2005/44/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o usklađenim rečnim informacionim servisima (RIS) na unutrašnjim vodnim putevima u Zajednici, SL EU L 105, 23.4.2007, str.1 Životna sredina Direktiva 2009/30 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o izmeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizela i gasnog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija gasova koji dovode do efekta staklene bašte, o izmeni Direktive Saveta 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutrašnjim plovnim putevima i stavljanju van snage Direktive 93/12/EEZ, SL EU L 140, 5.6.2009, str. 88.Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. septembra 2016. godine o zahtevima koji se odnose na ograničenja emisija gasovitih ili čvrstih materija koje zagađuju i homologaciju tipa motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u pokretne mašine, o izmeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013, i o izmeni i stavljanju van snage Direktive 97/68/EZ, SL EU L 252, 16.9.2016, str. 53.Direktiva 97/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. decembra 1997. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mere protiv emisije gasovitih ili čvrstih materija koje zagađuju, iz motora s unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u pokretne mašine koje se ne koriste na putevima, SL EZ L 59, 27.2.1998, str. 1. (Ipak pogledajte član 64 Uredbe (EU) 2016/1628). Direktiva 2004/26/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine kojom se dopunjuje Direktiva 97/68/EZ o usklađivanju propisa država članica u odnosu na mere protiv emisije gasovitih ili čvrstih materija koje zagađuju iz motora s unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u pokretne mašine koje se ne koriste na putevima, SL EU L 146, 30.4.2004, str. 1 Morski i unutrašnji vodni putevi Uredba (EU) br. 1177/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 24. novembra 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutrašnjim vodnim putevima i o izmeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, SL EU L 334, 17.12.2010, str. 1.

ANEKS I.6

PRAVILA KOJA SE TIČU ŽIVOTNE SREDINE, A PRIMENJUJU SE NA SEKTOR SAOBRAĆAJA

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Procena efekata Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 13. decembra 2011. godine o proceni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu, SL EU L 26, 28.1.2012, str. 1.i Konvencija iz Espoa.„Svi projekti koji su obuhvaćeni Ugovorom će biti predmet procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa standardima EU. Takođe, trebalo bi odgovoriti na pitanje prekograničnog aspekta u skladu sa zahtevima iz Konvencije iz Espoa.”Direktiva 2001/42/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 27. juna 2001. godine o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, SL EZ L 197, 21.7.2001, str. 30.Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u okviru Konvencije iz Espoa.„Svi planovi i programi u oblasti saobraćaja će, gde je primenljivo, biti predmet procene uticaja na životnu sredinu na način koji je sličan onom koji je opisan u Direktivi o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Takođe, trebalo bi odgovoriti na pitanje prekograničnog aspekta u skladu sa zahtevima protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu iz Konvencije iz Espoa.” Očuvanje Direktiva Saveta 92/43/EEZ od 21. maja 1992. godine o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, SL EZ L 206, 22.7.1992, str. 7.„Ukoliko je verovatno da će jedan projekat imati uticaj na prirodne lokalitete čije je očuvanje značajno, odgovarajuća procena očuvanja prirode će biti izvršena, koja je ista kao ona data u članu. 6 Direktive 92/43/EEZ ” Goriva Direktiva 98/70/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. oktobra 1998. godine o kvalitetu benzina i dizela i izmeni Direktive Saveta 93/12/EEZ, SL EZ L 350, 28.12.1998, str. 58.Direktiva (EU) 2016/802 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. maja 2016. godine o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima, SL EU L 132, 21.5.2016, str. 58. Vodna politika Direktiva 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2000. godine o uspostavljanju okvira delovanja Zajednice u oblasti vodne politike, SL EZ L 327, 22.12.2000, str. 1.„Svi saobraćajni projekti o plovidbi koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom će se razvijati i sprovoditi u skladu sa odredbama člana 4.7 Direktive 2000/60/EZ ”.Sve saobraćajne projekte o plovidbi koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom bi trebalo, tamo gde je primenljivo, sprovoditi u skladu sa Zajedničkom izjavom o unutrašnjoj plovidbi i zaštiti životne sredine u slivu reke Dunav, koju je podržala Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR), Dunavska komisija i Savska komisija.

ANEKS I.7

PRAVILA O JAVNIM NABAVKAMA KOJA SE PRIMENJUJU NA SEKTOR SAOBRAĆAJA

„Relevantne odredbe” sledećih akata Evropske unije će se primenjivati u skladu sa Sporazumom i Aneksom II o horizontalnim prilagođavanjima, osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Aneksu ili u Protokolima I do VI nakon toga. Tamo gde je neophodno su u nastavku navedena posebna prilagođavanja za svaki pojedinačni akt.Sledeći akti Evropske unije se odnose na najnoviju verziju tih dokumenata sa poslednjim izmenama. Regulatorna oblast Zakonska regulativa Postupci pregleda Direktiva Saveta 89/665/EEZ od 21. decembra 1989. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavci robe i javnim radovima, SL EZ L 395, 30.12.1989, str. 33.Direktiva Saveta 92/13/EEZ od 25. februara 1992. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa o primeni pravila Zajednice u postupcima nabavke subjekata koji deluju u sektoru vodoprivrede, energetike, saobraćaja i telekomunikacija, SL EZ L 76, 23.3.1992, str. 14. Postupci nabavke Direktiva 2014/23/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o dodeljivanju ugovora o koncesiji, SL EU L 94, 28.3.2014, str. 1.Direktiva 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o javnim nabavkama i stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZ, SL EU L 94, 28.3.2014, str. 65.Direktiva 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o nabavkama od strane lica koja posluju u sektorima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ, SL EU L 94, 28.3.2014, str. 243.Implementaciona uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. novembra 2015. godine o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obaveštenja u oblasti javnih nabavki i stavljanju van snage Implementacione uredbe (EU) br. 842/2011, SL EU L 296, 12.11.2015, str. 1. Javne usluge Uredba (EZ) br. 1370/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o uslugama javnog železničkog i drumskog prevoza putnika i stavljanju van snage Uredbi Saveta (EEZ) br. 1191/69 i br. 1107/70, SL EU L 315, 3.12.2007, str. 1.

ANEKS II

Horizontalne adaptacije i određena proceduralna pravila

Odredbe akata navedenih u Aneksu I će se primenjivati u skladu sa Ugovorom i tač. 1. do 3. ovog Aneksa, ukoliko nije drugačije naznačeno u Aneksu I. Specifične adaptacije neophodne za pojedinačne akte navedene su u Aneksu I.

Ovaj Ugovor se primenjuje u skladu sa proceduralnim pravilima propisanim u tač. 4 i 6. ovog Aneksa.

UVODNI DELOVI AKATA

Preambule navedenih akata nisu prilagođene za potrebe ovog Ugovora. One su relevantne za obim koji je potreban za pravilno tumačenje i primenu, u okviru ovog Ugovora, odredaba sadržanih u takvim aktima.

SPECIFIČNA TERMINOLOGIJA AKATA

Sledeći termini koji se koriste u aktima navedenim u Aneksu I glase:

izrazi „Evropska zajednica”, „Zajednica”, „Evropska unija” i „Unija” tumače se kao „Područje Transportne zajednice”;

(b) izrazi „zakon Zajednice”, „propisi Zajednice”, „instrumenti Zajednice”, „zakon Unije”, „propisi Unije”, „instrumenti Unije” i „Ugovor” kada se odnosi na Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, tumači se kao „Ugovor o Transportnoj zajednici”;

(c) izraz „železnička infrastruktura” tumači se kao „železnička infrastruktura na području Transportne zajednice”;

(d) izraz „putna infrastruktura” tumači se kao „putna infrastruktura na području Transportne zajednice”;

(e) izraz „aerodromska infrastruktura” tumači se kao „aerodromska infrastruktura na području Transportne zajednice”;

(f) izraz „unutrašnja plovna infrastruktura” tumači se kao „unutrašnja plovna infrastruktura na području Transportne zajednice”;

(g) izraz „Službeni list Evropskih zajednica” ili „Službeni list Evropske unije” tumači se kao „Službeni listovi Ugovornih strana”.

UPUĆIVANJE NA DRŽAVE ČLANICE

Ne dovodeći u pitanje tačku 4. ovog Aneksa, kad god akti navedeni u Aneksu I sadrže upućivanje na „državu ili države članice”, smatraće se da upućivanja uključuju, pored zemalja članica EU, i Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

ODREDBE O ODBORIMA EVROPSKE UNIJE I KONSULTACIJE SA STRANAMA POTPISNICAMA IZ JUGOISTOČNE EVROPE

Evropska komisija je dužna da se konsultuje sa ekspertima Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope i da istima pruži mogućnost da daju svoj savet svaki put kada akti navedeni u Aneksu I predviđaju konsultacije Evropske komisije sa odborima Evropske unije i mogućnost da daju svoje savete ili mišljenje.

Svaka konsultacija se sastoji od jednog sastanka kojim predsedava Evropska komisija i koji se održava u okviru Regionalnog upravnog odbora na poziv Evropske komisije pre konsultacija sa relevantnim odborom Evropske unije. Evropska komisija će obezbediti svakoj Strani potpisnici iz Jugoistočne Evrope period od najmanje dve nedelje pre početka sastanka, osim ako posebne okolnosti zahtevaju kraće obaveštenje, sa svim potrebnim informacijama.

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope će biti pozvane da dostave svoje stavove Evropskoj komisiji. Evropska komisija će uzeti u obzir savete dostavljene od strane Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

Navedene odredbe ne odnose se na primenu pravila o konkurenciji koja su navedena u ovom Ugovoru, a koja će biti regulisana posebnim procedurama konsultacija navedenim u Aneksu III.

SARADNJA I RAZMENA INFORMACIJA

Da bi se olakšalo vršenje relevantnih ovlašćenja nadležnih organa Ugovornih strana, takvi organi su dužni da na zahtev međusobno razmenjuju sve informacije neophodne za pravilno funkcionisanje ovog Ugovora.

UPUĆIVANJE NA JEZIKE

Ugovorne strane imaju pravo da koriste, u procedurama utvrđenim u okvirima ovog Ugovora i bez povrede Aneksa IV, bilo koji službeni jezik institucija Evropske unije ili druge Ugovorne strane. Ugovorne strane su svesne, međutim, da korišćenje engleskog jezika olakšava te procedure. Ako se koristi jezik koji nije zvanični jezik institucija Evropske unije u zvaničnom dokumentu, potrebno je istovremeno dostaviti i prevod na jedan od službenih jezika institucija Evropske unije, imajući u vidu odredbu iz prethodne rečenice. Ako Ugovorna strana namerava da koristi, u usmenoj proceduri, jezik koji nije službeni jezik institucija Evropske unije, Ugovorna strana je dužna da obezbedi simultano prevođenje na engleski jezik.

ANEKS III

Pravila o konkurenciji i državnoj pomoći iz člana 17 Glavnog ugovora

Član 1

Državni monopoli

Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope je dužna da postepeno prilagođava sve državne monopole komercijalne prirode, kako bi se osiguralo da, do kraja drugog perioda iz Protokola ovog Ugovora koji sadrži tranzicione mere u vezi sa dotičnom Stranom potpisnicom iz Jugoistočne Evrope, nema diskriminacije u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i prodaje između državljana Ugovornih strana. Regionalni upravni odbor mora biti obavešten o merama usvojenim za postizanje ovog cilja.

Član 2

Približavanje zakonodavstva u vezi sa državnom pomoći i konkurencijom

Ugovorne strane priznaju važnost usklađivanja postojećeg zakona o državnoj pomoći i konkurencije Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope sa konkurencijom u Evropskoj uniji. Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope će nastojati da obezbede da se njihovi postojeći i budući zakoni o državnoj pomoći i konkurenciji postepeno usklade sa pravnim tekovinama EU.

Usklađivanje će započeti nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, i postepeno će se proširivati na sve elemente odredaba Evropske unije koje se odnose na državnu pomoć i konkurenciju iz ovog Aneksa do kraja drugog perioda iz Protokola za ovaj Ugovor koji sadrži tranzicione mere u vezi sa svakom dotičnom Stranom potpisnicom iz Jugoistočne Evrope. Dotična Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope je takođe dužna da definiše, u sporazuma sa Evropskom komisijom, modalitete za praćenje sprovođenja usklađivanja zakonodavstva i akcija za sprovođenje zakona koje treba preduzeti.

Član 3

Pravila konkurencije i ostale ekonomske odredbe

1. Sledeće prakse nisu u skladu sa pravilnim funkcionisanjem ovog Ugovora, u meri u kojoj iste mogu uticati na trgovinu između dve ili više Ugovornih strana:

svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i usaglašena praksa između preduzeća, čiji je cilj ili posledica sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije;

zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzeća na teritoriji Ugovornih strana u celini, ili na njihovom značajnom delu;

svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.

Svako postupanje suprotno ovom članu ocenjivaće se na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konkurencije koji se primenjuju u Evropskoj uniji, naročito iz članova 93, 101, 102, 106, 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i instrumenata tumačenja koje su usvojile institucije Evropske unije.

Svaka Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope će obezbediti da se operativno nezavisnom telu povere ovlašćenja neophodna za punu primenu stava 1, tač. (i)i (ii), ovog člana u odnosu na privatna i javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava.

Svaka Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope će imenovati ili osnovati operativno nezavisno telo kojem će poveriti ovlašćenja neophodna za punu primenu stava 1. tačka (iii). Ovo telo će, između ostalog, imati ovlašćenja da odobrava šeme državne pomoći i dodelu individualne pomoći u skladu sa stavom 2, kao i ovlašćenja da naredi povraćaj državne pomoći koja je nezakonito dodeljena.

Svaka Ugovorna strana, svaka sa svoje strane treba da, obezbedi transparentnost u oblasti državne pomoći, tako što se, između ostalog, jedna drugoj dostavljati redovan godišnji izveštaj ili drugi odgovarajući dokument, sledeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pregledu državne pomoći Evropske Unije. Na zahtev jedne Ugovorne strane druga Ugovorna strana će pružiti informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne pomoći.

6. Svaka strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope treba da, načini sveobuhvatan popis šema pomoći koje su uspostavljene pre osnivanja tela iz stava 4. i takve će šeme pomoći uskladiti sa kriterijumima iz stava 2. ovog člana u roku ne dužem od 4 godine od stupanja na snagu ovog sporazuma.

7.(a) Za potrebe primene odredaba stava 1. tačka (iii), Ugovorne strane prepoznaju da je tokom perioda iz Protokola ovog Ugovora koji sadrži prelazne mere u vezi sa Stranom potpisnicom iz Jugoistočne Evrope, svaka javna pomoć koja se pruža ovim Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope će biti ocenjena tako što će se u obzir uzimati činjenica da se dotična Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope smatra područjem koje je identično onim oblastima Evropske unije gde je životni standard neuobičajeno nizak ili gde postoji ozbiljna nezaposlenost kako je navedeno u članu 107(3)(a) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;

(b) Do kraja prvog perioda iz Protokola ovog Ugovora, koji sadrži prelazne mere u vezi sa Stranom potpisnicom iz Jugoistočne Evrope, ista će dostaviti Evropskoj komisiji svoje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) po glavi stanovnika koji su usklađeni na nivou NUTS II. Telo iz stava 4. i Evropska komisija će potom zajedno oceniti podobnost regija u dotičnoj Strani potpisnici iz Jugoistočne Evrope, i na osnovu toga maksimalni intenzitet pomoći, da bi se izradila karta regionalne pomoći na osnovu odgovarajućih smernica Evropske unije.

8. Ako jedna od Ugovornih strana smatra da je određeno postupanje nespojivo sa uslovima iz stava 1. ovog člana, ona može preduzeti odgovarajuće mere nakon konsultacija u okviru Regionalnog upravnog odbora ili trideset radnih dana nakon što se obratila radi takvih konsultacija.

Ugovorne strane razmenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja nametnuta zahtevima profesionalne i poslovne tajne.

ANEKS IV

Upućivanja na Sud pravde Evropske unije

Opšta načela u vezi sa članom 19. Glavnog ugovora

Odredbe Statuta Suda pravde Evropske unije (u daljem tekstu: Sud pravde), i njegovih pravila postupka u vezi sa uputstvima za izradu idejnog rešenja primenjuju se, koliko je to potrebno, na zahteve za prethodne odluke koje donosi sud ili tribunal Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope na osnovu člana 19. Glavnog ugovora.

U ovim slučajevima, Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope imaju, u okviru ovog Ugovora, ista prava da podnesu zapažanja Sudu pravde kao zemlje članice EU.

2. Obim i modaliteti procedure

utvrđene u članu 19. Glavnog ugovora

Kada, u skladu sa drugim stavom člana 19, Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope donese odluku o obimu i modalitetima upućivanja na Sud pravde, ova odluka znači da:

bilo koji sud ili tribunal Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope protiv čijih odluka nema pravnog leka u skladu sa nacionalnim zakonom zahteva od Suda pravde da donese prethodnu odluku o pitanju koje taj sud rešava u određenom slučaju i koje se odnosi na validnost ili tumačenje ovog Ugovora ili odredbe iz člana 19. ako taj sud ili tribunal smatra da je neophodna odluka o određenom pitanju kako bi se mogla doneti presuda, ili

(b) bilo koji sud ili tribunal te Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope može da zahteva od Suda pravde da donese prethodnu odluku u vezi sa pitanjem koje taj sud rešava u određenom slučaju i koje se odnosi na validnost ili tumačenje ovog Ugovora ili odredbe iz člana 19 ako taj sud ili tribunal smatra da je neophodna odluka o određenom pitanju kako bi se mogla doneti presuda.

Modaliteti primene člana 19. zasnivaju se na principima sadržanim u pravnim odredbama koje regulišu funkcionisanje Suda pravde, uključujući i odgovarajuće odredbe Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Statut i Poslovnik o radu Suda pravde, kao i sudsku praksu istog. U slučaju da je potrebno doneti odluku o modalitetima primene ove odredbe, Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope će takođe uzeti u obzir preporuke izdate od strane Suda pravde nacionalnim sudovima i tribunalima u vezi sa pokretanjem predhodnog postupka radi donošenja sudske odluke.

3. Sporovi koji se podnose Sudu pravde u skladu sa članom 37.(3) Glavnog ugovora

Odredbe Statuta Suda pravde Evropske unije i njegova pravila postupka u vezi sa sporovima koji se podnose sudu u skladu sa članom 273. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije primenjuju se, koliko je to primereno, na sporove koji su mu dostavljeni u skladu sa članom 37. (3) Glavnog ugovora.

4. Preporuke Sudu pravde i jezici

Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope imaju pravo da koriste, u postupcima pred Sudom pravde koji su utvrđeni u okviru ovog Ugovora, bilo koji službeni jezik institucija Evropske unije ili Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope. Ako se koristi jezik koji nije zvanični jezik institucija Evropske unije u zvaničnom dokumentu, istovremeno se podnosi i prevod na francuski jezik. Ako Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope namerava da koristi, u usmenom postupku, jezik koji nije službeni jezik institucija Evropske unije, Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope treba da obezbedi simultano prevođenje na francuski jezik.

ANEKS V

DOPRINOSI BUDŽETU TRANSPORTNE ZAJEDNICE

Strane Doprinos u procentima Evropska unija 80,00 Republika Albanija 3,20 Bosna i Hercegovina 3,55 Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija 2,88 Kosovo* 2,57 Crna Gora 2,38 Republika Srbija 5,42

Doprinos se deli na dva dela: 80% za Evropsku uniju, a 20% za šest (6) Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

20% za Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope će takođe biti podeljeno po sledećoj šemi: svaka Strana doprinosi za 2% u budžetu, a preostalih 8% će biti distribuirano među šest (6) Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope prema njihovom udelu u BDP-u u ukupnom BDP-u Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

PROTOKOL I

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I REPUBLIKE ALBANIJE, SA DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Republike Albanije (u daljem tekstu: Albanija), što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Albanije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Albanija može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog tranzicionog perioda Albanija će učiniti sledeće:

implementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

Do kraja drugog tranzicionog perioda Albanija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Albaniji biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi u Albaniji;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Albaniji biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Albanije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Albanije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Albanija će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92;

državljani Albanije i brodske kompanije osnovane u Albaniji imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Albanije nastanjene izvan Albanije i brodske kompanije sa sedištem van Albanije koje su kontrolisane od strane državljana Albanije, ukoliko su njihova plovila registrovana u Albaniji u skladu sa zakonima Albanije.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Albanije i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Albanije. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije osnovane izvan Evropske unije i pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa svojim zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Albanija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili u Albaniji, koji plove pod zastavom te države članice ili Albanije će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta u Albaniji pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Albanije sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili u Albaniji koji plove pod zastavom te države članice ili Albanije će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

IV. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Albanije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Albanija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

Albanija će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

PROTOKOL II

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I BOSNE I HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bosne i Hercegovine, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bosne i Hercegovine, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Bosna i Hercegovina može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda, Bosna i Hercegovina će učiniti sledeće:

imlementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

2. Do kraja drugog tranzicionog perioda, Bosna i Hercegovina će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi u Bosni i Hercegovini;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bosne i Hercegovine, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bosne i Hercegovine, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Bosna i Hercegovina će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92;

državljani Bosne i Hercegovine i brodske kompanije osnovane u Bosni i Hercegovini imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Bosne i Hercegovine nastanjene izvan Bosne i Hercegovine i brodske kompanije sa sedištem van Bosne i Hercegovine koje su kontrolisane od strane državljana Bosne i Hercegovine, ukoliko su njihova plovila registrovana u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Bosne i Hercegovine i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije koje su osnovane izvan Evropske unije i koje su pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa svojim zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Bosna i Hercegovina će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili u Bosni i Hercegovini, koji plove pod zastavom te države članice ili Bosne i Hercegovine će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta u Bosni i Hercegovini pod uslovima utvrđenim u Uredbi. (EEZ) br.3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Bosne i Hercegovine sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili u Bosni i Hercegovini koji plove pod zastavom te države članice ili Bosne i Hercegovine će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

IV. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bosne i Hercegovine, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Bosna i Hercegovina će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

Bosna i Hercegovina će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

PROTOKOL III

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, SA DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok se svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog tranzicionog perioda, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će učiniti sledeće:

implementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će primenjivati ovaj Ugovor do kraja drugog tranzicionog perioda, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92

državljani Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i brodske kompanije osnovane u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članici ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Bivše Republike Makedonije nastanjene izvan Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i brodske kompanije sa sedištem van Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije koje su kontrolisane od strane državljana Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, ukoliko su njihova plovila registrovana u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji u skladu sa zakonima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije osnovane izvan Evropske unije i pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa svojim zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

(ii) brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, koji plove pod zastavom te države članice ili Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji koji plove pod zastavom te države članice ili Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

IV. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

(ii) Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

PROTOKOL IV

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I KOSOVA*, SA DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Kosova, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok se svi uslovi iz člana 2(2) ovog protokola ne budu ispunjeni od strane Kosova, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Kosovo može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog tranzicionog perioda, Kosovo će učiniti sledeće:

implementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

2. Do kraja drugog tranzicionog perioda, Kosovo će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad na Kosovu biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi na Kosovu;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad na Kosovu biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na drumski saobraćaj

Evropska unija i Kosovo se slažu da, bez obzira na član 61 (1) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane, Poglavlje III istog o tranzitnom saobraćaju treba da nastavi da se primenjuje nakon što Ugovor o osnivanju transportne zajednice stupi na snagu.

III. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Kosova, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Kosova, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Kosovo će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92;

državljani Kosova i brodske kompanije osnovane na Kosovu imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članici ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Kosova nastanjene izvan Kosova i brodske kompanije sa sedištem van Kosova koje su kontrolisane od strane državljana Kosova, ukoliko su njihova plovila registrovana na Kosovu u skladu sa zakonima Kosova.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Kosova i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Kosova. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije osnovane izvan Evropske unije i pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa svojim zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Kosovo će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

(ii) brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili na Kosovu, koji plove pod zastavom te države članice ili Kosova će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta na Kosovu pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Kosova sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili na Kosovu koji plove pod zastavom te države članice ili Kosova će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

IV. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Kosova, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Kosovo će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

Kosovo će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

PROTOKOL V

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I CRNE GORE, SA DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Crne Gore, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok se svi uslovi iz člana 2(2) ovog protokola ne budu ispunjeni od strane Crne Gore, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Crna Gora može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog tranzicionog perioda, Crna Gora će učiniti sledeće

implementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

Do kraja drugog tranzicionog perioda, Crna Gora će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Crnoj Gori biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi u Crnoj Gori;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Crnoj Gori biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Crne Gore, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Crne Gore, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Crna Gora će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92;

državljani Crne Gore i brodske kompanije osnovane u Crnoj Gori imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Crne Gore nastanjene izvan Crne Gore i brodske kompanije sa sedištem van Crne Gore koje su kontrolisane od strane državljana Crne Gore, ukoliko su njihova plovila registrovana u Crnoj Gori u skladu sa zakonima Crne Gore.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Crne Gore i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Crne Gore. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije osnovane izvan Evropske unije i pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa svojim zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Crna Gora će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili u Crnoj Gori, koji plove pod zastavom te države članice ili Crne Gore će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta u Crnoj Gori pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Crne Gore sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili u Crnoj Gori koji plove pod zastavom te države članice ili Crne Gore će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92

IV. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Crne Gore, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Crna Gora će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

Crna Gora će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

PROTOKOL VI

PRELAZNI ARANŽMANI IZMEĐU

EVROPSKE UNIJE, SA JEDNE STRANE,

I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

I. Uslovi koji se odnose na tranziciju železničkog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Republike Srbije, u daljem tekstu „Srbija”, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog protokola ne budu ispunjeni od strane Srbije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Srbija može zatražiti od Evropske komisije procenu napretka na kraju prvog tranzicionog perioda u skladu sa članom 40. Glavnog ugovora sa ciljem da se izvrši direktan prelaz u integraciju tržišta u skladu sa članom 11. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog tranzicionog perioda, Srbija će učiniti sledeće

imlementirati sve železničke zakone kao što je predviđeno u Aneksu I;

postići značajan napredak u implementaciji pravila o državnoj pomoći i konkurenciji koja su uključena u sporazum iz člana 17. Glavnog ugovora ili u Aneksu III, koji god se primenjuje.

Do kraja drugog tranzicionog perioda, Srbija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve železničke zakone i pravila o državnoj pomoći i konkurenciji iz stava 1.

Član 3.

Bez obzira na član 1(1) Glavnog ugovora,

tokom prvog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Srbiji biće omogućen pristup železničkoj infrastrukturi u Srbiji;

tokom drugog prelaznog perioda, železničkim preduzećima koja imaju dozvolu za rad u Srbiji biće dozvoljeno da ostvaruju saobraćajna prava predviđena u železničkom zakonodavstvu iz Aneksa I na železničkoj infrastrukturi bilo koje druge Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope.

II. Uslovi koji se odnose na tranziciju pomorskog saobraćaja

Član 1.

Prvi tranzicioni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi iz člana 2(1) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Srbije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Drugi tranzicioni period će biti produžen od kraja prvog tranzicionog perioda dok svi uslovi iz člana 2(2) ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Srbije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prvog prelaznog perioda

Srbija će sprovesti sve pomorske zakone kao što je predviđeno u Aneksu I, sa izuzetkom Uredbe (EEZ) br. 3577/92;

državljani Srbije i brodske kompanije osnovane u Srbiji imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice ili države koja nije članica Evropske unije. Isto važi i za državljane Srbije nastanjene izvan Srbije i brodske kompanije sa sedištem van Srbije koje su kontrolisane od strane državljana Srbije, ukoliko su njihova plovila registrovana u Srbiji u skladu sa zakonima Srbije.

Recipročno, brodovlasnici EU imaju pravo da prevoze putnike ili robu morskim putem između bilo koje luke ili naftne platforme jedne države članice EU i Srbije i bilo koje luke ili naftne platforme države koja nije članica Evropske unije i Srbije. Isto važi i za državljane zemalja članica EU koji su nastanjeni izvan Evropske unije i za brodske kompanije osnovane izvan Evropske unije i pod kontrolom državljana jedne države članice EU, ukoliko su njihova plovila registrovana u toj državi članici EU, u skladu sa zakonodavstvom iste.

Do kraja drugog prelaznog perioda

Srbija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

brodovlasnici EU čiji brodovi su registrovani u državi članici EU ili u Srbiji, koji plove pod zastavom te države članice ili Srbije će dobiti slobodu pružanja pomorskih usluga transporta u Srbiji pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

Recipročno, brodovlasnici Srbije sa brodovima registrovanim u državi članici EU ili u Srbiji koji plove pod zastavom te države članice ili Srbije će dobiti slobodu da obezbede pomorske usluge transporta unutar bilo koje zemlje članice EU pod uslovima utvrđenim u Uredbi (EEZ) br. 3577/92.

III. Uslovi koji se odnose na tranziciju unutrašnjih plovnih puteva

Član 1.

Prelazni period će biti produžen od dana stupanja na snagu ovog Ugovora dok svi uslovi navedeni u članu 2. ovog Protokola ne budu ispunjeni od strane Srbije, što se verifikuje procenom koju vrši Evropska komisija u skladu sa procedurom iz člana 40. Glavnog ugovora.

Član 2.

Do kraja prelaznog perioda

Srbija će primenjivati ovaj Ugovor, uključujući sve zakone izložene u Aneksu I

Srbija će uživati pravo na prevoz putnika ili robe na unutrašnjim plovnim putevima između bilo koje luke države članice i bilo koje luke ili naftne platforme druge države članice.

Ostavite komentar