Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke

FI broj ° FORMTEXT 81.657

Serapis broj FORMTEXT 2009-0405

Unapređenje objekata pravosudnih organa B

FINANSIJSKI UGOVOR

između

Republike Srbije

i

Evropske investicione banke

Beograd, 28. novembar 2016. godine

OVAJ UGOVOR SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU:

Republike Srbije, koju predstavlja ministar finansija dr Dušan Vujović, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije

(Zajmoprimac)

sa jedne strane i

Evropske investicione banke, sa sedištem na adresi 100 boulevard Konrad Adenauer, Luksemburg, L-2950, koju predstavlja potpredsednik gospodin Dario Scannapieco,

(Banka)

sa druge strane.

.

.

S OBZIROM NA TO:

(a)Da je Zajmoprimac naveo da želi da sprovede projekat investicionog programa, određenog od strane Ministarstva pravde u periodu od 2011-2018. godine, koji se sastoji od ukupno 22 potprojekta opremanja, rekonstrukcije i izgradnje objekata za pravosuđe širom Srbije, kako se to detaljnije opisuje u tehničkom opisu (Tehnički opis) koji je sadržan u Prilogu A (Projekat). Promoter projekta i odgovorno za njegovu realizaciju biće Ministarstvo pravde Republike Srbije (Promoter).

(b)Da Banka procenjuje da je ukupna vrednost Projekta EUR 84.230.000 (osamdeset četiri miliona i dvestotine trideset hiljada evra), a Zajmoprimac je naveo da namerava da finansira Projekat na sledeći način:

Izvor

Iznos (milion EUR)

Kredit Banke

41.00

Drugi izvori finansiranja

43.23

UKUPNO

84.23

(c)Da bi se ispunio plan finansiranja iz stava (b) Preambule, Zajmoprimac je zatražio od Banke kredit u iznosu od 41.000.000 evra (četrdeset jedan miliona evra).

(d)Da su Odlukom br. 466/2014/EU Evropski parlament i Savet Evropske unije odlučili da Banci odobre garanciju za pokriće gubitaka koje Banka ima po osnovu kredita i garancija za kredite koje je dala u periodu 2014-2020. godine, u skladu sa svojim pravilima i procedurama za projekte koji se sprovode u određenim zemljama van Evropske unije, a koje se navode u pomenutoj odluci.

(e)Da je Republika Srbija (bivša Savezna Republika Jugoslavija) jedna od država navedenih u Odluci br. 633/2009/EC, a 11. maja 2009. godine zaključila je sa Bankom Okvirni sporazum koji reguliše aktivnosti Banke na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Okvirni sporazum).

(f)Da finansiranje odobreno po ovom ugovoru potpada pod primenu Okvirnog sporazuma; Zajmoprimac potvrđuje preferencijalni status Banke kao međunarodne finansijske institucije.

(g)Da je u skladu sa članom 3. Okvirnog sporazuma, Republika Srbija saglasna da kamata i sva druga plaćanja koja treba da se izvrše u korist Banke, a koja proističu iz aktivnosti predviđenih Okvirnim sporazumom, kao i sredstva i prihodi Banke koji su povezani sa takvim aktivnostima, budu oslobođeni od poreza.

(h)Da je u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma, Republika Srbija saglasna da će tokom perioda trajanja bilo koje finansijske operacije koja bude zaključena u skladu sa Okvirnim sporazumom:

obezbediti (i) da Korisnici mogu da konvertuju u bilo koju konvertibilnu valutu, po preovlađujućem tržišnom deviznom kursu, iznose denominovane u nacionalnoj valuti Republike Srbije koji budu neophodni za blagovremeno izmirivanje svih obaveza prema Banci po osnovu zajmova i garancija u vezi sa bilo kojim projektom; i (ii) da će takvi iznosi moći da se transferišu slobodno, bez odlaganja i efektivno izvan teritorije Republike Srbije u skladu sa uslovima relevantnih ugovora ili drugih instrumenata;

obezbediti (i) da Banka može da konvertuje u bilo koju konvertibilnu valutu, po preovlađujućem tržišnom deviznom kursu, iznose denominovane u nacionalnoj valuti Republike Srbije koje Banka primi po osnovu plaćanja izvršenih po osnovu zajmova i garancija ili bilo koje druge aktivnosti i da Banka može slobodno, bez odlaganja i efektivno da transferiše tako konvertovane iznose izvan teritorije Republike Srbije na one račune koje Banka bude odredila; ili, po izboru Banke, (ii) da može slobodno da koristi takve iznose na teritoriji Republike Srbije; i (iii) da Banka može da konvertuje u nacionalnu valutu Republike Srbije, po preovlađujućem tržišnom deviznom kursu, bilo koji iznos denominovan u bilo kojoj konvertibilnoj valuti.

(i)Da je Banka odlučila, imajući u vidu da finansiranje ovog Projekta potpada pod delokrug njenih funkcija i uzimajući u obzir izjave i činjenice navedene u ovim odredbama Preambule, da odobri zahtev Zajmoprimca i da mu odobri drugi kredit u iznosu od EUR 26.000.000 (dvadesetšest miliona evra) pod ovim Finansijskim ugovorom (Ugovor); pod uslovom da iznos zajma Banke ne pređe, ni u kom slučaju, 50% (pedeset posto) ukupne vrednosti Projekta navedene u odredbi (b) Preambule.

(j)Da Statut Banke utvrđuje da je Banka dužna da koristi svoja sredstva što racionalnije i u interesu Evropske unije, te u skladu sa tim, uslovi njenih zajmovnih operacija moraju biti usklađeni sa relevantnom politikom Evropske Unije.

(k)Da Banka smatra da pristup informacijama igra suštinsku ulogu u smanjenju ekoloških i socijalnih rizika, uključujući i kršenja ljudskih prava, vezano za projekte koje finansira, te je stoga utvrdila svoju politiku transparentnosti koja ima za cilj povećanje odgovornosti EIB grupe prema svojim članicama i građanima Evropske unije uopšte.

(l)Da obradu ličnih podataka vrši Banka u skladu sa primenljivim zakonodavstvom Evropske unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka od strane institucija i tela Evropske komisije i o slobodnom kretanju navedenih podataka.

I S TIM U VEZI je dogovoreno sledeće:

TUMAČENJE I DEFINICIJE

Tumačenje

U ovom ugovoru, pozivanja na:

(i)članove, Preambulu i priloge, ukoliko nije izričito drugačije navedeno, odnose se na članove, Preambulu i priloge ovog ugovora;

(ii)odredbe zakona su pozivanja na odredbu tog zakona uključujući i sve naknadne izmene i dopune istog; i

(iii)bilo koji drugi sporazum ili instrument odnose se na taj sporazum ili instrument uključujući i izmenjen, obnovljen, dopunjen, proširen ili prepravljen sporazum.

(b) Definicije

U ovom ugovoru:

Rok za prihvatanje obaveštenja označava:

16.00 časova po luksemburškom vremenu na dan dostavljanja, ako se obaveštenje dostavi do 14.00 časova po luksemburškom vremenu na radni dan; ili

11.00 časova po luksemburškom vremenu narednog radnog dana, ako je obaveštenje dostavljeno posle 14.00 časova po luksemburškom vremenu bilo kog dana ili ako je dostavljeno na dan koji nije radni dan.

Ovlašćenjeoznačava svako ovlašćenje, dozvolu, pristanak, odobrenje, odluku, licencu, izuzeće, podnesak, overu ili registraciju.

Vodič za nabavke Banke označava vodič za nabavke banke dostupan na internet prezentaciji EIB-a.

Zgrada B odnosi se na zgradu bliže opisanu u Prilogu A, A.1 Tehnički opis.

Zgrada D odnosi se na zgradu bliže opisanu u Prilogu A, A.1 Tehnički opis.

Radni dan je dan (osim subote ili nedelje) kada su Banka i poslovne banke otvorene za redovno poslovanje u Luksemburgu i Beogradu.

Slučaj promene zakona ima značenje navedeno u članu 4.3.A(3).

Ugovor ima značenje koje mu se daje u Preambuli (i).

Kredit ima značenje koje mu se daje u članu 1.1.

Krivično delooznačava bilo koje od sledećih krivičnih dela, u zavisnosti od slučaja: malverzaciju, korupciju, iznuđivanju, prisilu, krivotvorenje, ometanje, pranje novca, finansiranje terorizma.

Obeštećenje za odlaganje označava obeštećenje obračunato na iznos odložene ili obustavljene isplate po procentualnoj stopi (ako je veća od nule) kojom:

(a)Kamatna stopa koja bi bila primenljiva na taj iznos da je isplaćen zajmoprimcu na zakazani datum isplate, prevazilazi

(b)Relevantnu međubankarsku stopu (jednomesečnu stopu) umanjenu za 0,125% (12,5 baznih poena), osim u slučaju da je ta vrednost manja od nule, kada iznosi nula.

Takvo obeštećenje će se obračunavati od Zakazanog datuma isplate do Datuma isplate ili, kao što može biti slučaj, do datuma otkazivanja najavljene tranše u skladu sa isplatama prema ovom ugovoru.

Datum isplate označava datum na koji je Banka izvršila stvarnu isplatu tranše.

Obaveštenje o isplati znači obaveštenje Banke Zajmoprimcu shodno i u skladu sa članom 1.2.C.

Zahtev za isplatu je obaveštenje koje u osnovi ima formu iz Priloga C.1.

Slučaj poremećaja ima jedno od sledeća dva značenja ili oba:

(a)materijalni poremećaj onih sistema plaćanja ili komunikacionih sistema ili finansijskih tržišta, čije je funkcionisanje potrebno za izvršavanje plaćanja vezanih za ovaj ugovor; ili

(b)bilo koji drugi događaj koji ima za rezultat poremećaj funkcionisanja (tehničke ili sistemske prirode) trezora ili plaćanja bilo Banke, bilo Zajmoprimca, koji ih sprečava da:

(i)izvrši svoje obaveze isplate prema ovom ugovoru; ili

(ii)komunicira sa drugim stranama,

i kada poremećaj (bilo u slučaju (a) ili (b) gore navedenim) nije uzrokovan i van kontrole strane čiji je rad poremećen.

Životna sredina će označavati sledeće, u meri u kojoj utiče na zdravlje i dobrobit društva:

(a)floru i faunu;

(b)zemljište, vodu, vazduh, klimu i prirodnu sredinu; i

(c)kulturnu baštinu i izgrađenu okolinu;

i uključuje bez ograničenja, profesionalno zdravlje i zdravlje zajednice.

Ekološka dozvola znači bilo koje ovlašćenje u skladu sa Zakonom o životnoj sredini.

Tužba za ugrožavanje životne sredine znači bilo koja tužba, postupak, zvanično obaveštenje ili istraga bilo kog lica u pogledu poštovanja bilo kog Zakona o životnoj sredini.

Zakon o zaštiti životne sredine označava:

(a)zakonodavstvo Evropske unije, standarde i načela;

(b)zakone i propise; i

(c)važeće međunarodne sporazume,

čiji je glavni cilj očuvanje, zaštita ili unapređenje životne sredine.

EURIBOR ima značenje koje mu se daje u Prilogu B.

EUR ili evro označava zakonsku valutu država članica Evropske unije koju usvajaju ili su usvojile kao svoju valutu, u skladu sa odgovarajućim odredbama Ugovora o evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ili njihovim budućim ugovorima.

Slučaj neispunjenja obaveza označava bilo koju od okolnosti, događaja ili dešavanja navedenih u članu 10.1.

Krajnji datum raspoloživosti znači 31. decembar 2018. godine, ili kasniji datum ukoliko bude odobren od strane Banke u pisanoj formi, nakon formalnog zahteva u pisanoj formi od strane Zajmoprimca.

Fiksna kamatna stopa označava godišnju kamatnu stopu koju utvrdi Banka u skladu sa važećim principima koje povremeno utvrđuju upravna tela Banke za zajmove date po fiksnoj kamatnoj stopi, izražene u valuti Tranše i koji nose jednake uslove za otplatu glavnice i plaćanje kamate.

Tranša sa fiksnom kamatnom stopom označava Tranšu koja se isplaćuje uz primenu fiksne kamatne stope.

Varijabilna kamatna stopa označava varijabilnu kamatnu stopu sa fiksnim rasponom, odnosno kamatnu stopu na godišnjem nivou koju određuje Banka za svaki sukcesivni referentni period varijabilne kamatne stope jednaku relevantnoj međubankarskoj stopi plus Raspon.

Referentni period varijabilne kamatne stope označava svaki period od jednog Datuma plaćanja do sledećeg relevantnog Datuma plaćanja; prvi Referentni period varijabilne kamatne stope počinje na datum isplate Tranše.

Tranša sa varijabilnom kamatnom stopom označava Tranšu koja se isplaćuje uz primenu varijabilne kamatne stope.

GBP“ označava zakonski prihvaćenu valutu Ujedinjenog Kraljevstva.

Slučaj prevremenog plaćanja sa naknadom označava slučaj prevremenog plaćanja sem onog definisanog u skladu sa stavom 4.3 A(2).

Revizija/konverzija kamate označava utvrđivanje novih finansijskih uslova koji se odnose na kamatnu stopu, posebno reviziju osnovice iste kamatne (revizija) ili promenu kamatne stope (konverzija) koja se može ponuditi za preostali rok Tranše ili do sledećeg datuma revizije/konverzije, ako postoji, za iznos koji, na predloženi datum revizije/konverzije kamate, nije niži od 10.000.000 evra (deset miliona evra) ili ekvivalenta tog iznosa.

Datum revizije/konverzije kamate označava datum, koji je Datum plaćanja koji odredi Banka prema članu 1.2C u Obaveštenju o isplati ili prema članu 3. i Prilogu D.

Predlog revizije/konverzije kamate označava predlog koji daje Banka prema Prilogu D.

Zahtev za reviziju/konverziju kamate označava pisano obaveštenje Zajmoprimca, koje mora biti isporučeno najmanje 75 (sedamdeset pet) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate, kojim se od Banke traži da podnese Predlog revizije/konverzije kamate. Zahtev za reviziju/konverziju kamate će takođe precizirati i sledeće:

(a) Datume plaćanja odabrane u skladu sa odgovarajućim odredbama člana 3.1;

(b) traženi plan otplate odabran u skladu sa članom 4.1; i

(c) svaki sledeći datum revizije/konverzije kamate odabran u skladu sa članom 3.1.

LIBOR ima značenje koje mu se daje u Prilogu B.

Zajam označava zbirni iznos Tranši koje Banka s vremena na vreme isplaćuje po ovom Ugovoru.

Slučaj poremećaja na tržištu označava jednu od sledećih okolnosti:

(a)postoje, prema razumnoj proceni Banke, okolnosti koje štetno utiču na pristup Banke svojim izvorima finansiranja;

(b)prema proceni Banke, fondovi za adekvatno finansiranje tranše u relevantnoj valuti i/ili za relevantan datum otplate i/ili u vezi sa profilom isplate takve Tranše, nisu dostupni iz uobičajenih izvora finansiranja;ili

(c)u vezi sa Tranšom za koju se kamata plaća ili bi se plaćala prema varijabilnoj kamatnoj stopi:

troškovi pribavljanja sredstava iz redovnih izvora finansiranja Banke, kako je određeno od strane Banke, za period jednak Referentnom periodu varijabilne kamatne stope navedene Tranše (tj. na tržištu novca) prevazilaze primenjenu Relevantnu međubankarsku stopu; ili

Banka procenjuje da ne postoje fer i adekvatni uslovi za određivanje primenjive Relevantne međubankarske stope za relevantnu valutu takve Tranše ili nije moguće odrediti Relevantnu međubankarsku stopu u skladu sa definicijom iz Priloga B.

Materijalno štetna promena koja se tiče Zajmoprimca znači, svaki događaj ili promenu stanja koji utiču na Zajmoprimca tako da, po mišljenju Banke:

(a)materijalno ugrožava sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze iz ovog Ugovora; ili

(b)materijalno utiče na finansijsko stanje i perspektive Zajmoprimca.

Datum otplate označavaće poslednji ili jedini datum otplate Tranše koji se utvrđuje prema članu 4.1.A(b)(iv) ili članu 4.1.B.

Najavljena tranša označava Tranšu za koju je Banka dala Obaveštenje o isplati.

Datum plaćanja označava godišnje, polugodišnje ili tromesečne datume koji se navode u Obaveštenju o isplati do datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, ili Datuma otplate, osim ako, u slučaju da bilo koji takav datum nije Relevantni radni dan, on označava:

(a)za Tranšu sa fiksnom kamatom, naredni Relevantni radni dan, bez korekcije za kamatu dospelu po članu 3.1, osim u slučajevima kada se otplata vrši u jednoj rati prema članu 4.1.B, u kom slučaju se primenjuje prethodni Relevantni radni dan umesto otplate jedne rate i poslednje kamate, i samo u ovom slučaju, uz korekciju kamate dospele shodno članu 3.1; i

(b)za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, sledeći dan, ako ih ima, tekućeg kalendarskog meseca koji je Relevantni radni dan ili, ako ih nema, najbliži prethodni dan koji je Relevantni radni dan, u svakom slučaju sa odgovarajućom korekcijom kamate dospele shodno članu 3.1.

Iznos prevremene otplate označava iznos Tranše koju će Zajmoprimac prevremeno otplatiti prema članu 4.2.A.

Datum prevremene otplate označava datum, koji će biti Datum plaćanja, kada Zajmoprimac predloži da izvrši prevremeno plaćanje Iznosa prevremene otplate.

Slučaj prevremene otplate označava bilo koji od događaja opisanih u članu  REF _Ref426715988 r h 4.3.A.

obeštećenje za prevremenu otplatuu odnosu na bilo koji iznos glavnice koji se prevremeno otplaćuje ili otkazuje označava iznos koji Banka saopštava Zajmoprimcu kao sadašnju vrednost (na datum prevremene otplate) viška, ukoliko postoji, od:

(a)kamate koja bi se obračunala na taj iznos prevremene otplate tokom perioda od datuma prevremene otplate do datuma promene/konverzije kamate, ako ga ima, ili datuma dospeća, da nije bilo prevremene otplate; preko

(b)kamate koja bi se obračunala tokom tog perioda, kada bi se obračunavala po stopi za prebacivanje, umanjenom za 0,15% (petnaest baznih poena).

Navedena sadašnja vrednost se obračunava po diskontnoj stopi koja je jednaka stopi za prebacivanje, primenjenoj na svaki odgovarajući datum plaćanja.

Obaveštenje o prevremenoj otplati označava pisano obaveštenje Banke Zajmoprimcu u skladu sa članom 4.2.C.

Zahtev za prevremenu otplatu označava pisano obaveštenje Zajmoprimca Banci u cilju prevremene otplate celog ili dela Zajma, u skladu sa članom 4.2.A.

Projekat ima značenje koje mu se daje u navodu (a) Preambule.

Promoter ima značenje koje mu sa daje u navodu (a) Preambule.

Kvalifikovani rashodi označavaju rashode (uključujući troškove projektovanja i nadzora ako je relevantno, bez poreza i dažbina koje plaća Zajmoprimac) koje je napravio Zajmoprimac radi sprovođenja Projekta, u vezi sa radovima, dobrima i uslugama koje se odnose na stavke koje su u Tehničkom opisu navedene kao podobne za finansiranje shodno uslovima ovog Kredita, a koje su predmet ugovora ili više ugovora koji su potpisani po uslovima prihvatljivim za Banku, imajući u vidu najnovije izdanje Vodiča za nabavke.

Stopa za prebacivanje označava Fiksnu kamatnu stopu koja je na snazi na dan obračuna obeštećenja za kredite sa fiksnom kamatnom stopom izražene u istoj valuti i koji imaju iste uslove plaćanja kamate i isti profil otplate na Datum revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili Datum otplate, kao i Tranša za koju je predloženo ili zahtevano prevremeno plaćanje. U slučajevima kada je period kraći od minimalnih intervala opisanih u članu 3.1, primenjivaće se najbliža odgovarajuća tržišna stopa, i to je Relevantna međubankarska stopa minus 0.125% (12,5 baznih poena) za period do 12 (dvanaest) meseci. Za periode u trajanju između 13 i 36/48 meseci primenjivaće se poeni za svop stope koje bude objavio Reuters za određene valute, a koje Banka bude videla u vreme obračuna.

Relevantni radni dan označava:

(a)za evre, dan kada je Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system koji koristi jedinstvenu zajedničku platformu i koji je pokrenut 19. novembra 2007. (TARGET2), otvoren za izmirenje plaćanja u evrima; i

(b)za sve druge valute, dan kada su banke otvorene za redovno poslovanje u u glavnom domaćem finansijskom centru relevantne valute.

Relevantna međubankarska stopa znači:

(a)EURIBOR za Tranšu izraženu u EUR;

(b)LIBOR za Tranšu izraženu u GBP ili USD; i

(c)tržišna stopa i njena definicija koju izabere Banka i koju posebno saopšti Zajmoprimcu, za Tranšu izraženu u nekoj drugoj valuti. Ako navedena druga tržišna stopa jeste ili postane u bilo kom trenutku manja od nule, u svrhe ovog Ugovora navedena tržišna stopa će iznositi nula.

Zakazani datum isplate označavaće datum za koji je zakazana isplata Tranše u skladu sa članom 1.2B.

Raspon označava fiksni raspon na Relevantnu međubankarsku kamatu (bilo da je plus ili minus) koji je odredila Banka i o njemu obavestila zajmoprimca u relevantnom Obaveštenju o isplati ili Predlogu revizije/konverzije kamate.

Porez označava svaki porez, namet, davanje, carinu ili drugi namet ili zadržavanje poreza slične prirode (uključujući svaki penal ili kamatu koja se plaća u vezi sa bilo kakvim neplaćanjem ili kašnjenjem u isplati istih).

Tehnički opis ima značenje koje mu sa daje u navodu (a) Preambule.

Tranša će označavati svaku isplatu koja je izvršena ili treba da se izvrši prema ovom ugovoru. U slučaju da nije isporučeno obaveštenje o isplati, tranša treba da označava tranšu kako je definisano u članu 1.2.B.

USD označava zakonsku valutu Sjedinjenih Američkih Država.

Kredit i isplata

Iznos kredita

Ovim Ugovorom Banka daje u korist Zajmoprimca, a Zajmoprimac prihvata, kredit u iznosu od 26.000.000 evra (dvadesetšest miliona evra) za potrebe finansiranja Projekta („Kredit“).

Postupak isplate

Tranše

Banka će isplatiti kredit u najviše 10 (deset) tranši. Iznos svake tranše, pod uslovom da to nisu nepovučena sredstva Kredita, biće najmanje 2.000.000 evra (dva miliona evra).

1.2.B Zahtev za isplatu

(a)Najkasnije 15 (petnaest) dana pre krajnjeg datuma raspoloživosti, Zajmoprimac može da dostavi Banci Zahtev za isplatu tranše. Zahtev za isplatu u formi navedenoj u Prilogu C.1 treba da precizira:

iznos i valutu Tranše;

traženi datum isplate za Tranšu; koji će biti relevantni radni dan koji pada najmanje 15 (petnaest) dana posle datuma zahteva za isplatu ili u svakom slučaju na dan ili pre krajnjeg datuma raspoloživosti, pri čemu se podrazumeva uprkos krajnjem datumu raspoloživosti da Banka može da isplati Tranšu do četiri kalendarska meseca od datuma Zahteva za isplatu;

određivanje da li je Tranša sa fiksnom kamatnom stopom ili sa varijabilnom kamatnom stopom, u skladu sa relevantnim odredbama člana 3.1;

tražene periode plaćanja kamate za Tranšu, izabranu u skladu sa članom 3.1;

tražene uslove za otplatu glavnice za Tranšu, izabrane u skladu sa članom 4.1;

traženi prvi i poslednji datumi za otplatu glavnicu Tranše;

predlog Zajmoprimca u vezi sa datumom revizije/konverzije kamate za Tranšu, ukoliko postoji; i

IBAN broj (ili odgovarajući format u skladu sa lokalnom bankarskom praksom) i SWIFT BIC bankovnog računa na koji će se isplatiti Tranša treba da budu u skladu sa članom 1.2D.

(b)U Zahtevu za isplatu Zajmoprimac može, takođe, po svom izboru, da definiše sledeće elemente za Tranšu, ako ih ima, a prema tome šta je Banka dostavila na indikativnoj osnovi i bez preuzimanja obaveze, odnosno:

za Tranšu sa fiksnom kamatom: fiksnu kamatnu stopu prethodno navedenu od strane Banke; ili

za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, Raspon prethodno naveden od strane Banke,

koji se primenjuje do Datuma otplate ili Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji.

(c)Svaki Zahtev za isplatu mora da sadrži dokaz o ovlašćenju za lice ili lica koja su ovlašćena da ga potpišu i spesimen potpisa tog ili tih lica ili izjavu Zajmoprimca da nije bilo promene ovlašćenja lica ili više lica ovlašćenih da potpišu Zahteve za isplatu prema ovom ugovoru.

(d)Shodno članu 1.2C (b), svaki Zahtev za isplatu je neopoziv.

1.2.C Obaveštenje o isplati

(a)Najmanje 10 (deset) dana pre Zakazanog datuma isplate svake Tranše, Banka će, ako Zahtev za isplatu odgovara članu 1.2, dostaviti Zajmoprimcu obaveštenje o isplati, koje će precizirati:

valutu, iznos i protivvrednost u evrima za Tranšu;

zakazani datum isplate;

osnovu kamatne stope za Tranšu, koja je: (1) tranša sa fiksnom stopom; ili (2) tranša sa varijabilnom kamatnom stopom sve u skladu sa relevantnim odredbama člana 3.1;

prvi Datum plaćanja kamate i periodičnost plaćanja kamate za datu Tranšu;

uslove otplate glavnice Tranše;

prvi i poslednji datumi za otplatu glavnice Tranše;

važeće Datume plaćanja za Tranšu;

datum revizije/konverzije kamate, ukoliko to zahteva Zajmoprimac, za Tranšu; i

za Tranšu sa fiksnom kamatom, fiksnu kamatnu stopu i za Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom, Raspon primenljiv na tranšu do datuma revizije/konverzije, ako su utvrđeni ili do datuma plaćanja.

(b)Ako se jedan ili više elemenata preciziranih u Obaveštenju o isplati ne slaže sa odgovarajućim elementima, ukoliko postoje, u Zahtevu za isplatu, Zajmoprimac može, po prijemu Obaveštenja o isplati, da povuče svoj Zahtev za isplatu putem pisanog obaveštenja Banci koje ova mora primiti najkasnije u 12.00 časova po luksemburškom vremenu narednog radnog dana, i time predmetni Zahtev za isplatu i Obaveštenje o isplati neće biti važeći. Ako Zajmoprimac ne povuče Zahtev za isplatu pisanim putem u navedenom roku, smatraće se da je Zajmoprimac prihvatio sve elemente utvrđene u Obaveštenju o isplati.

(c)Ako Zajmoprimac uruči Banci Zahtev za isplatu u kome ne navodi fiksnu kamatnu stopu ili Raspon kao što je utvrđeno u članu 1.2B(b), smatra se da se Zajmoprimac unapred saglasio sa fiksnom kamatnom stopom ili Rasponom koji su naknadno utvrđeni u Obaveštenju o isplati.

1.2.D Račun za isplatu

Isplata se vrši na navedeni račun Zajmoprimca koji Zajmoprimac dostavlja Banci pisanim putem najkasnije 15 (petnaest) dana pre Zakazanog datuma isplate (sa IBAN brojem ili nekim odgovarajućim formatom u skladu sa lokalnom bankarskom praksom).

Za svaku Tranšu može se naznačiti samo jedan račun.

Valuta isplate

Shodno raspoloživosti, isplata svake Tranše se vrši u evrima ili u nekoj drugoj valuti koja je široko zastupljena u trgovanju na glavnim deviznim tržištima.

Za obračun iznosa koji su na raspolaganju za isplatu u valuti koja nije evro, i za utvrđivanje protivvrednosti tog iznosa u evrima, Banka primenjuje kurs koji objavljuje Evropska centralna banka u Frankfurtu, koji je dostupan na dan ili neposredno pre dana podnošenja Obaveštenja o isplati, zavisno kako Banka odluči.

Uslovi isplate

Prva tranša

Isplata prve Tranše shodno članu 1.2 zavisiće od toga da li je Banka, na datum ili pre datuma koji pada na 7 (sedam) radnih dana pre Zakazanog datuma isplate, primila sledeća dokumenta ili dokaze koje po formi i sadržaju Banka smatra zadovoljavajućim:

(a)dokaz zadovoljavajući za Banku, da je Zajmoprimac uredno odobrio zaključivanje Ugovora i da je lice ili lica koja potpisuju ovaj Ugovor u ime Zajmoprimca dobilo/i valjano ovlašćenje da to učini sa uzorkom potpisom tog/tih lica;

(b)pravno mišljenje koje izdaje ministar pravde Zajmoprimca o izvršenju Ugovora od strane Zajmoprimca;

(c)dokaz da su javne nabavke vezane za delove projekta, a koje finansira Banka, u saglasnosti sa Vodičem za javne nabavke Banke; relevantna dokumentacija o javnim nabavka mora biti zadovoljavajuća za Banku;

(d)dokaz da su za dva potprojekta u Beogradu – Zgradu B i Zgradu D – predati planovi javne nabavke na odobrenje Banci, kao što je navedeno u Tehničkom opisu, a uključuju (1) plan javne nabavke (2) plan rada i (3) budžet;

(e)dokaz da su sve saglasnosti devizne kontrole, navedene kao neophodne od strane Banke ili u pravnom mišljenju iznesenom u gore navedenom stavu (b), dobijene kako bi se izvršilo primanje svih iznosa koji će shodno ovom ugovoru biti isplaćeni u cilju otplate Zajma i plaćanje kamata i svih drugih dospelih iznosa.

1.4.B Sve tranše

Isplata svake Tranše iz člana 1.2, uključujući i prvu, zavisi od sledećih uslova:

prijema sledećih dokumenata ili dokaza od strane Banke, u formi i sadržaju zadovoljavajućim za Banku na dan ili pre dana koji pada 7 (sedam) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate za predloženu Tranšu:

potvrde Zajmoprimca u formi iz Priloga C.2;

dokaza da je Zajmoprimac dobio sve neophodne saglasnosti, autorizacije, dozvole ili odobrenja od strane vladinih ili državnih ili nadležnih organa, navedene kao potrebne u ovom ugovoru ili Projektu za relevantnu tranšu;

za isplatu u vezi sa Zgradom B, potvrda Promotera da je pribavio sve neophodne saglasnosti vezane za obnavljanje i/ili rekonstrukciju Zgrade B od njenih arhitekata, uključujući tu potvrdu da nijedan deo intelektualne svojine nije neotplaćen;

dokaza koji pokazuje da posle povlačenja relevantne Tranše, ukupan iznos Zajma/Zajmova neće biti veći od ukupnog Kvalifikovanog rashoda koji predstavlja ugovornu obavezu Zajmoprimca prema Projektu, do datuma relevantnog Zahteva za isplatu;

dokaza da je Zajmoprimac formirao Jedinicu za upravljanje projektom („JUPˮ) i da je ona adekvatno opremljena ljudstvom kvalifikovanim i posvećenim poslu, na zadovoljavajući način za Banku, kao i da ona ima prigodnu tehničku podršku i savete, u skladu sa odredbama radnog zadatka odobrenim od strane Banke;

primerka svakog drugog ovlašćenja ili drugog akta, mišljenja ili uverenja koji je Banka naznačila Zajmoprimcu kao neophodan ili poželjan, u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza Zajmoprimca i transakcijama koje su njime predviđene ili za valjanost i izvršnost ovog Ugovora.

(b)da su na datum isplate predložene Tranše:

(i)izjave i jemstva koji se ponavljaju u skladu sa članom 6.7 tačni u svakom smislu; i

(ii)da nije nastupio ni jedan događaj koji čini ili bi protekom vremena ili davanjem obaveštenja po ovom ugovoru činio:

(aa)slučaj neispunjenja obaveza; ili

(bb)slučaj prevremenog plaćanja;

i da isti nije u toku ili nije otklonjen, bez odricanja ili koji bi nastao iz isplate predložene Tranše; i

(iii)Banka je zadovoljna izvođenjem radova iz prethodne faze/a i adekvatnom reakcijom Promotera na sve probleme na koje je Banka ukazala.

Odlaganje isplate

Osnov za odlaganje

Banka će, po prijemu pisanog zahteva zajmoprimca, odložiti isplatu bilo koje najavljene tranše, u celosti ili delimično, do datuma koji odredi zajmoprimac, pod uslovom da taj datum pada ne kasnije od 6 (šest) meseci od zakazanog datuma isplate Tranše i ne kasnije od 60 (šezdeset) dana pre prvog datuma otplate Tranše naznačene u obaveštenju o isplati. U tom slučaju, zajmoprimac plaća obeštećenje za odlaganje obračunat u odnosu na iznos odložene isplate.

Svaki zahtev za odlaganje proizvodiće dejstvo u pogledu Tranše samo ako se podnese najmanje 7 (sedam) radnih dana pre zakazanog datuma isplate.

Ako za najavljenu tranšu bilo koji od uslova iz člana 1.4 ne bude ispunjen na precizirani datum i na Zakazani datum isplate (ili datum za koji se očekuje da bude isplata koja je prethodno odlagana), isplata će biti odložena do datuma koji bude dogovoren između Banke i Zajmoprimca a koji pada najmanje 7 (sedam) radnih dana nakon što uslovi za isplatu budu ispunjeni (ne dovodeći u pitanje pravo Banke da suspenduje i/ili otkaže neisplaćeni deo kredita u celini ili delimično u skladu sa članom 1.6.B). U tom slučaju, zajmoprimac plaća obeštećenje za odlaganje obračunato u odnosu na iznos odložene isplate.

1.5.B Otkazivanje isplate odložene za 6 (šest) meseci

Dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu, Banka može da otkaže isplatu koja je bila odložena u skladu sa članom 1.5.A za više od ukupno 6 (šest) meseci. Otkazani iznos ostaje raspoloživ za isplatu shodno članu 1.2.

Otkazivanje i suspenzija

Pravo Zajmoprimca na otkazivanje

Dostavljanjem obaveštenja Banci, Zajmoprimac može, u bilo koje vreme, da sa trenutnim dejstvom otkaže celinu ili deo neisplaćenog dela Kredita. Međutim, obaveštenje neće imati dejstva na (i) Tranšu čiji Zakazani datum isplate pada u roku od 5 (pet) Radnih dana od datuma obaveštenja ili (ii) Tranše u pogledu koje je podnet zahtev za isplatu ali nije izdato obaveštenje o isplati.

1.6.B Pravo Banke na suspenziju i otkazivanje

(a)Dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu, Banka može u bilo koje vreme, sa trenutnim dejstvom, da suspenduje i/ili otkaže u celosti ili delimično nepovučeni deo Kredita:

po nastanku slučaja neispunjenja obaveza ili slučaja prevremenog plaćanja ili događaja ili okolnosti koje bi protokom vremena ili davanjem obaveštenja po ovom ugovoru činili slučaj neispunjenja obaveza ili slučaj prevremenog plaćanja; ili

ako dođe do materijalno štetne promene.

(b)Svaka suspenzija trajaće dok je Banka ne prekine ili otkaže suspendovani iznos.

1.6.C Obeštećenje za suspenziju i otkazivanje Tranše

1.6.C(1) SUSPENZIJA

Ako Banka suspenduje najavljenu Tranšu, bilo u Slučaju prevremenog plaćanja sa naplatom odštete ili Slučaja neispunjenja obaveza ili po nastanku materijalno štetne promene, Zajmoprimac će isplatiti Banci obeštećenje za odlaganje izračunato na osnovu iznosa suspendovane isplate.

1.6.C(2) OTKAZIVANJE

(a)Ako u skladu sa članom 1.6.A, Zajmoprimac otkaže:

Najavljenu Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 4.2.B; ili

Najavljenu Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom ili neki deo Kredita, osim Najavljene tranše sa fiksnom kamatnom stopom, obeštećenje se ne plaća.

(b)Ako Banka otkaže:

(i) Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom koja je Najavljena tranša, u Slučaju prevremenog plaćanja sa naplatom odštete ili po nastanku materijalno štetne promene ili usled okolnosti iz člana 1.5.B, Zajmoprimac će isplatiti Banci obeštećenje za prevremenu otplatu; ili

(ii) Najavljenu tranšu po nastanku Slučaja neispunjenja obaveza, Zajmoprimac će obeštetiti Banku shodno članu 10.3.

Osim u slučajevima pomenutim u (a) i (b), za otkazivanje Tranše koje izvrši Banka obeštećenje se ne plaća.

Obeštećenje će se izračunati kao da je otkazani iznos isplaćen na Zakazani datum isplate i otplaćen ili, u meri u kojoj je isplata Tranše trenutno odložena ili suspendovana, na datum obaveštenja o otkazivanju.

Otkazivanje nakon isteka kredita

Na dan nakon krajnjeg datum raspoloživosti sem ako je drugačije dogovoreno pisanim putem između Banke i Zajmoprimca, deo kredita za koji nije dostavljen Zahtev za isplatu u skladu sa članom 1.2.B biće automatski otkazan, bez obaveštenja Banke Zajmoprimcu i bez obaveze koja proističe od bilo koje od strana.

Iznosi koji dospevaju u skladu sa članom 1

Iznosi koji dospevaju u skladu sa čl. 1.5 i 1.6 plaćaće se u valuti predmetne Tranše. Iznosi će morati da se plate u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada Zajmoprimac primi zahtev Banke ili u dužem roku koji Banka navede u zahtevu.

Zajam

Iznos zajma

Zajam će se sastojati od ukupnih iznosa tranši koje je Banka isplatila po ovom kreditu, a u skladu sa potvrdom Banke prema članu 2.3.

Valuta otplate glavnice, kamate i drugih troškova

Kamatu, otplate glavnice i druge troškove koji se plaćaju za svaku tranšu, Zajmoprimac je dužan da plaća u valuti tranše.

Sva druga plaćanja biće izvršena u valuti koju precizira Banka, uzevši u obzir valutu rashoda koji će biti plaćeni tom uplatom.

Potvrda Banke

U roku od 10 (deset) dana od isplate svake tranše, Banka će zajmoprimcu dostaviti plan otplate koji se navodi u članu 4.1, ako je to odgovarajuće, gde se prikazuju datum isplate, valuta i iznos isplate, uslovi otplate i kamatna stopa za tu tranšu.

Kamata

Kamatna stopa

Fiksne kamate i Rasponi su na raspolaganju u periodima koji nisu manji od 4 (četiri) godine ili, ako u tom periodu nema otplate glavnice, ne manji od 3 (tri) godine.

Tranše sa fiksnom kamatnom stopom

Zajmoprimac će platiti kamatu na neizmireni iznos svake tranše sa fiksnom kamatnom stopom tromesečno, polugodišnje ili godišnje, na relevantne datume plaćanja kako je precizirano u Obaveštenju o isplati, počevši od prvog takvog datuma plaćanja nakon datuma isplate tranše. Ako je period od datuma isplate do prvog Datuma plaćanja petnaest (15) ili manje dana, plaćanje obračunate kamate u tom periodu se odlaže do sledećeg datuma plaćanja.

Kamata će se obračunavati na osnovu člana 5.1(a).

3.1.B Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom

Zajmoprimac će platiti kamatu na neizmireni iznos svake tranše sa varijabilnom kamatnom stopom po varijabilnoj kamatnoj stopi tromesečno, polugodišnje ili godišnje, na relevantne datume plaćanja kako je precizirano u Obaveštenju o isplati, počevši od prvog takvog Datuma plaćanja nakon datuma isplate tranše. Ako je period od datuma isplate tranše do prvog Datuma plaćanja petnaest (15) ili manje dana, plaćanje obračunate kamate u tom periodu se odlaže do sledećeg Datuma plaćanja.

Banka će obavestiti zajmoprimca o varijabilnoj kamatnoj stopi u roku od 10 (deset) dana nakon početka svakog referentnog perioda varijabilne kamatne stope.

Ako se prema članovima 1.5 i 1.6 isplata tranše sa varijabilnom kamatnom stopom izvrši nakon Zakazanog datuma isplate, kamatna stopa koja se primenjuje na prvi Referentni period varijabilne kamatne stope utvrđuje kao da je isplata izvršena na Zakazani datum isplate.

Za svaki Referentni period varijabilne kamatne stope, kamata će se obračunavati kako je predviđeno u članu 5.1(b). Ako je varijabilna kamatna stopa za bilo koji Referentni period varijabilne kamatne stope ispod nule, smatra se da je kamatna stopa nula.

3.1.C Revizija ili konverzija tranši

Kada Zajmoprimac izabere mogućnost da izvrši reviziju ili konverziju kamatne stope koja se primenjuje za određenu Tranšu, on će od Datuma efektivnosti revizije/konverzije (u skladu sa procedurom koja se utvrđuje u Prilogu D), plaćati kamatu po stopi utvrđenoj u skladu sa odredbama Priloga D.

Kamata na neizmirene iznose

Ne izuzimajući odredbe člana 10. i kao izuzetak od člana 3.1, ako Zajmoprimac ne uspe da isplati bilo koji iznos u skladu sa ovim Ugovorom na dan dospeća, kamata će prirastati (u skladu sa obavezujućim odredbama primenljivih zakona, uključujući član 1154 Luksemburškog građanskog zakonika) na bilo koji neizmiren iznos koji dospeva na plaćanje u skladu sa uslovima ovog Ugovora od datuma dospeća do datuma plaćanja po godišnjoj stopi koja je jednaka:

(a)za neizmirene iznose koji se odnose na tranše sa varijabilnom kamatnom stopom, primenljivoj varijabilnoj kamatnoj stopi plus 2% (200 baznih poena);

(b)za neizmirene iznose koji se odnose na tranše sa fiksnom kamatnom stopom, višoj od (i) primenljivih fiksnih kamatnih stopa plus 2% (200 baznih poena) ili (ii) relevantnoj međubankarskoj stopi plus 2% (200 baznih poena); i

(c)za neizmirene iznose sem navedenih pod (a) ili (b), relevantnoj međubankarskoj stopi plus 2% (200 baznih poena),

i plaćaće se u skladu sa zahtevom Banke. U svrhu utvrđivanja Relevantne međubankarske stope u vezi sa ovim članom 3.2, relevantni periodi u smislu Priloga B biće sukcesivni periodi u trajanju od jednog meseca pri čemu prvi period počinje na datum dospeća.

Ako je neizmirena suma izražena u valuti koja nije valuta tranše, primenjivaće se sledeća godišnja stopa, to jest Relevantna međubankarska stopa koju Banka generalno koristi za transakcije u toj valuti plus 2% (200 baznih poena), izračunato u skladu sa tržišnom praksom za takvu stopu.

Slučaj poremećaja na tržištu

Ako se u bilo kom trenutku (i) od datuma izdavanja Obaveštenja o isplati od strane Banke u vezi sa Tranšom, ili (ii) do datuma koji pada na:

(1)trideset (30) kalendarskih dana za tranše u EUR, GBP ili USD, ili

(2)dva (2) radna dana za tranše u bilo kojoj drugoj valuti,

pre Zakazanog datuma isplate, dogodi Slučaj poremećaja na tržištu, Banka može obavestiti Zajmoprimca da ova klauzula stupa na snagu. U tom slučaju primenjuju se sledeća pravila:

(a)U slučaju da tranša treba da bude isplaćena u EUR, USD i GBP, kamatna stopa koja će se primeniti za takvu Tranšu do Datuma otplate ili Datuma Revizije/konverzije kamate, ako postoji, će biti stopa (izražena kao procenat godišnje stope) za koju Banka utvrđuje da je njen ukupni trošak za finansiranje relevantne Tranše, zasnovane na tada primenjivim internim referentnim stopama Banke ili alternativnim metodama utvrđivanja stope, koji Banka delujući razumno utvrdi.

Zajmoprimac ima pravo da odbije pisanim putem takvu isplatu unutar roka navedenog u obaveštenju i snosiće rezultujuće troškove, ako ih ima, u kom slučaju Banka neće izvršiti isplatu i odnosni kredit će ostati dostupan za isplatu prema članu 1.2.B Ako Zajmoprimac ne odbije isplatu na vreme, strane se slažu da će isplata i prateći uslovi biti u potpunosti obavezujući za obe strane.

(b)U slučajevima da tranša treba da bude isplaćena u valuti koja nije EUR, USD i GBP, Banka će obavestiti zajmoprimca o protivvrednosti u EUR koja će biti isplaćena na Datum zakazane isplate i relevantnoj procentualnoj stopi, kao što je opisano pod stavom (a), koji će se primenjivati na Tranšu do Datuma otplate ili Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji. Zajmoprimac ima pravo da odbije pisanim putem takvu isplatu unutar roka navedenog u obaveštenju i snosiće troškove nastale kao rezultat toga, ako ih ima, u kom slučaju Banka neće izvršiti isplatu i odnosni deo Kredita će ostati dostupan za isplatu prema članu 1.2.B. Ako Zajmoprimac ne odbije isplatu na vreme, strane se slažu da će isplata u evrima i prateći uslovi biti u potpunosti obavezujući za obe strane.

(c)U svakom od slučaja (a) ili (b), raspon ili fiksna kamatna stopa koje je Banka prethodno naznačila u obaveštenju o isplati više neće biti primenljivi.

Otplata

Normalna otplata

Otplata u ratama

(a)Zajmoprimac će otplatiti svaku Tranšu u ratama na Datume plaćanja precizirane u relevantnom Obaveštenju o isplati, a u skladu sa uslovima plana otplate dostavljenom shodno članu 2.3.

(b)Svaki plan otplate izradiće se na osnovu sledećeg:

u slučaju Tranše sa fiksnom kamatnom stopom bez Datuma revizije/konverzije kamate, otplata se vrši u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili tromesečnim ratama glavnice ili u stalnim ratama glavnice i kamate;

u slučaju Tranše sa fiksnom kamatnom stopom sa Datumom revizije/konverzije kamate ili Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom, otplata se vrši u jednakim godišnjim, polugodišnjim, ili tromesečnim ratama glavnice;

prvi datum izmirivanja obaveza po osnovu svake tranše biće datum plaćanja koji pada ne pre isteka 60 (šezdeset) dana od Zakazanog datuma isplate i ne nakon prvog datuma plaćanja koji sledi odmah nakon 5. (pete) godišnjice Zakazanog datuma isplate tranše; i

poslednji datum otplate svake Tranše biće Datum plaćanja koji pada ne pre isteka četiri 4 (četiri) godine i ne kasnije od 25 (dvadeset pet) godina od zakazanog datuma isplate.

4.1.B Jedna rata

Alternativno, Zajmoprimac može da otplati Tranšu jednom ratom na Datum plaćanja utvrđen u Obaveštenju o isplati, pri čemu taj datum pada ne pre isteka 3 (tri) godine ili nakon isteka 15 (petnaest) godina od zakazanog datuma isplate.

Dobrovoljna prevremena otplata

Opcija prevremene otplate

Shodno članu 4.2.B, 4.2.C i 4.4, Zajmoprimac može da izvrši prevremeno plaćanje svih ili dela bilo koje Tranše, sa obračunatom kamatom i obeštećenjima, ako ih ima, dajući Zahtev za prevremenu otplatu najmanje 1 (jedan) mesec ranije precizirajući (i) iznos prevremene otplate; (ii) datum prevremene otplate; (iii) po potrebi, izbor metode primene u Iznosu prevremene otplate u skladu sa članom 5.5.C(a); i (iv) ugovorni broj („FI FORMTEXT 81.657”) pomenut u naslovnoj strani ovog Ugovora.

Zahtev za prevremenu otplatu će biti obavezujući i neopoziv, shodno članu 4.2.C.

4.2.B Obeštećenje za prevremenu otplatu

4.2.B(1) TRANŠA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

U skladu sa dolenavedenim članom 4.2.B(3), ako Zajmoprimac prevremeno otplati Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac treba da plati Banci na Datum prevremene otplate Obeštećenje za prevremenu otplatu u pogledu Tranše sa fiksnom kamatnom stopom koja se prevremeno otplaćuje.

4.2.B(2) TRANŠA SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM

Zajmoprimac može prevremeno otplatiti Tranšu sa varijabilnom kamatnom stopom bez obeštećenja na svaki relevantan datum plaćanja shodno članu 4.2.B(3).

4.2.B(3) BEZ OBEŠTEĆENJA

Osim ako je Zajmoprimac prihvatio u pisanom obliku fiksnu kamatnu stopu u odnosu na predlog za promenu/konverziju kamate u skladu sa Prilogom D, prevremena otplata tranše na datum promene/konverzije kamate kako je definisano u skladu sa članom 1.2.C REF _Ref430854060 r h * MERGEFORMAT (viii), ili u skladu sa Prilogom C.1 ili D, zavisno od slučaja, može biti izvršena bez obeštećenja.

4.2.C Mehanizmi prevremene otplate

Nakon što Zajmoprimac podnese Banci zahtev za prevremenu otplatu, Banka izdaje Obaveštenje o prevremenom plaćanju, najkasnije 15 (petnaest) dana pre Datuma prevremene otplate, pri čemu se u Obaveštenju o prevremenoj otplati navodi iznos prevremene otplate i pripadajuća dospela kamata, kao i o obeštećenje za prevremenu otplatu koje se plaća na osnovu člana 4.2B ili, ako slučaj nalaže da se obeštećenje ne plaća, metod primene iznosa prevremene otplate i rok za prihvatanje.

Ako Zajmoprimac prihvati Obaveštenje o prevremenoj otplati najkasnije do datuma prihvatanja, on će izvršiti prevremenu otplatu. U svim drugim situacijama, Zajmoprimac neće izvršiti otplatu.

Zajmoprimac će uz prevremenu otplatu izvršiti i plaćanje pripisane kamate i obeštećenja, ako postoji, koji dospevaju na iznos prevremene otplate, kako je naznačeno u Obaveštenju o prevremenoj otplati.

Prinudna prevremena otplata

Slučajevi prevremene otplate

SMANJENJE TROŠKOVA PROJEKTA

Ako ukupni troškovi Projekta padnu ispod cifre navedene u preambuli (b) tako da iznos Kredita premašuje:

(a)50% (pedeset procenata); i/ili

(b)kada se saberu sa iznosom drugih sredstava iz Evropske unije koja su raspoloživa za Projekat, 90% (devedeset procenata),

takvih ukupnih troškova Projekta, Banka može potom, putem obaveštenja za Zajmoprimca, da otkaže neisplaćeni deo Kredita i/ili da zahteva prevremenu otplatu Zajma, do iznosa kojim Banka premašuje limite iz gorenavedenih stavova (a) ili (b). Zajmoprimac će izvršiti isplatu tražene sume na datum koji određuje Banka koji pada ne ranije od 30 (trideset) dana pre datuma zahteva.

PARI PASSU U ODNOSU NA FINANSIRANJE KOJE NE OBEZBEĐUJE EIB

Ako Zajmoprimac dobrovoljno prevremeno otplati delimično ili u celosti drugi zajam koji ne obezbeđuje EIB (kako bi se izbegla sumnja, prevremena otplata će uključivati ponovnu kupovinu ili otkazivanje gde je moguće), a to učini sredstvima koja ne potiču od zajma koji ima rok barem jednak preostalom roku prevremeno otplaćenog zajma koji ne obezbeđuje EIB, Banka može, putem obaveštenja Zajmoprimcu, da otkaže nepovučeni deo Kredita i da zahteva prevremenu otplatu Zajma. Banka može zahtevati da deo Zajma za prevremenu otplatu bude u onoj proporciji u kojoj prevremeno otplaćeni iznos zajma koji ne obezbeđuje EIB učestvuje u ukupnom neisplaćenom iznosu svih zajmova koje ne obezbeđuje EIB.

Zajmoprimac će izvršiti plaćanje zahtevanog iznosa na datum preciziran od strane Banke, a koji pada ne ranije od 30 (trideset) dana pre datuma zahteva.

U smislu ovog člana, finansiranje koje ne obezbeđuje EIB obuhvata svaki zajam (osim zajma) i sve druge direktne zajmove Banke Zajmoprimcu, obveznicu ili neki drugi vid finansijske zaduženosti ili obaveze za plaćanje ili otplatu novčanih obaveza odobrenih Zajmoprimcu, na rok duži od 5 (pet) godina.

PROMENA ZAKONA

Zajmoprimac će bez odlaganja obavestiti Banku o nastupanju slučaja promene zakona ili verovatnoći nastupanja. U takvom slučaju, ili ako Banka ima opravdan razlog da veruje da je došlo ili da predstoji Slučaj promene zakona, ona može da zahteva da je Zajmoprimac konsultuje. Do tih konsultacija mora doći u roku od 30 (trideset) dana od datuma zahteva Banke. U slučaju da Banka nakon isteka 30 (trideset) dana od datuma tog zahteva za konsultacije, ima mišljenje da efekti slučaja promene zakona ne mogu biti ublaženi na zadovoljavajući način, Banka može obaveštavajući Zajmoprimca, da otkaže Kredit i traži prevremenu otplatu zajma, sa obračunatom kamatom i svim drugim obračunatim i neisplaćenim iznosima po ovom ugovoru.

Zajmoprimac će izvršiti plaćanje iznosa koji je zahtevan na datum koji precizira Banka, gde taj datum pada najmanje 30 (trideset) dana od datuma zahteva.

U smislu ovog člana Slučaj promene zakona označava donošenje, proglašavanje, potpisivanje ili ratifikaciju svake izmene i dopune nekog zakona, uredbe ili propisa (ili sprovođenja ili zvaničnog tumačenja zakona, uredbe ili propisa) koje nastaje posle datuma ovog Ugovora i koje, po mišljenju Banke, materijalno šteti ili postoji verovatnoća da će materijalno štetiti sposobnosti Zajmoprimca da ispuni svoje obaveze prema ovom Ugovoru.

4.3.B Mehanizmi prevremene otplate

Svaki iznos koji Banka zatraži na osnovu člana 4.3.A, zajedno sa svakom prispelom kamatom i svakim iznosom obračunatim ili neotplaćenim prema ovom ugovoru, uključujući bez ograničenja, svako obeštećenje prispelo na osnovu člana 4.3.C i člana 4.4, biće plaćen na datum koji navede Banka u svom obaveštenju o zahtevu.

4.3.C Obeštećenje za prevremenu otplatu

U Slučaju prevremenog plaćanja sa naplatom odštete, ista, ako je ima, će se utvrditi u skladu sa članom 4.2.B.

Opšte

Vraćen ili prevremeno otplaćen iznos ne može ponovo da se pozajmljuje. Član 4. ne dovodi u pitanje član 10.

Ako Zajmoprimac prevremeno otplati Tranšu na datum koji nije relevantni datum plaćanja, Zajmoprimac će obeštetiti Banku u iznosu koji će Banka potvrditi da je potreban da se kompenzuje radi prijema sredstava na datum koji nije relevantan datum plaćanja.

Plaćanja

Konvencija o brojanju dana

Svi iznosi koji Zajmoprimcu dospevaju po osnovu kamate, obeštećenja ili naknada prema ovom ugovoru, i koji se računaju u odnosu na deo godine, računaće se na osnovu sledećih konvencija:

(a)za kamatu i obeštećenja koja se plaćaju u pogledu Tranše sa fiksnom kamatnom stopom, uzima se godina od 360 (tri stotine šezdeset) dana i mesec od 30 (trideset) dana;

(b)za kamatu i obeštećenja koja se plaćaju u pogledu Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom, uzima se godina od 360 (tri stotine šezdeset) dana (ali 365 (tri stotine šezdeset pet) dana (nepromenljivo) za GBP, ZAR i PLN i broj proteklih dana;

(c)u pogledu naknada, uzima se godina od 360 (tri stotine šezdeset) dana (ali 365 (tri stotine šezdeset pet) dana (nepromenljivo) za naknade u GBP, ZAR i PLN) i broj proteklih dana.

Vreme i mesto plaćanja

Ako se ne utvrdi drugačije u ovom Ugovoru ili po zahtevu Banke, svaki iznos koji nije kamata, obeštećenje i glavnica, plativ je u roku od 15 (petnaest) dana od kada Zajmoprimac primi zahtev Banke.

Svaki iznos koji plaća Zajmoprimac po ovom ugovoru plaćaće se na račun koji Banka naznači Zajmoprimcu. Banka će naznačiti račun najmanje 15 (petnaest) dana pre datuma dospeća prve otplate od strane Zajmoprimca i obavestiće o bilo kakvoj promeni računa najmanje 15 (petnaest) dana pre datuma prve otplate na koju se promena odnosi. Ovaj period obaveštavanja ne odnosi se na slučajeve plaćanja iz člana 10.

Zajmoprimac će naznačiti u svakoj isplati koja se izvrši u skladu sa uslovima utvrđenim u ovom dokumentu broj Ugovora („FI FORMTEXT 81.657”) koji se nalazi na naslovnoj strani ovog Ugovora.

Iznos koji dospeva Zajmoprimcu na naplatu smatraće se plaćenim kada ga Banka primi.

Sve isplate od strane i uplate Banci u skladu sa ovim Ugovorom izvršavaju se koristeći račun(e) koji su prihvatljivi za Banku. Da bi izbegla bilo kakva sumnja, svaki račun na ime Zajmoprimca koji je otvoren u propisno ovlašćenoj finansijskoj instituciji koja je u nadležnosti pravnog sistema u okviru kojeg Zajmoprimac posluje ili gde se Projekat sprovodi smatra se prihvatljivim za Banku.

Bez poravnanja od strane Zajmoprimca

Sve isplate koje se izvrše od strane Zajmoprimca u skladu sa ovim Ugovorom obračunavaju se i vrše bez (odnosno bez ikakvih odbitaka na ime) poravnanja ili protivpotraživanja.

Poremećaj sistema plaćanja

Ukoliko Banka utvrdi (prema svom diskrecionom pravu) da je nastao Slučaj poremećaja ili je Zajmoprimac o tome obavesti:

(a)Banka može, i to će uraditi ako dobije zahtev od Zajmoprimca, konsultovati Zajmoprimca u cilju sporazumevanja oko promena obavljanja operacija ili administracije ovog Ugovora koje Banka utvrdi kao neophodne u tim okolnostima;

(b)Banka neće biti obavezna da konsultuje Zajmoprimca u vezi sa bilo kojim promenama navedenim u stavu (a), ako po njenom mišljenju to nije korisno učiniti u tim okolnostima, i u svakom slučaju, neće imati obavezu da pristane na takve promene; i

(c)Banka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, troškove ili gubitke nastale kao rezultat Slučaja poremećaja ili za preduzimanje ili ne preduzimanje mera shodno ili vezano za ovaj član 5.4.

Upotreba primljenih iznosa

Opšte

Iznosi primljeni od strane Zajmoprimca samo rasterećuju njegove obaveze plaćanja, ako su primljeni u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

5.5.B Delimične uplate

Ukoliko Banka primi uplatu koja je nedovoljna da bi se isplatili svi iznosi koji su u tom trenutku dospeli za plaćanje ili koji su plativi od strane Zajmoprimca u skladu sa ovim Ugovorom, Banka će upotrebiti tu uplatu:

(a)najpre, unutar ili za plaćanje pro rata svih neisplaćenih naknada, troškova, obeštećenja i rashoda koji dospevaju na naplatu u skladu sa ovim Ugovorom;

(b)drugo, unutar ili za plaćanje bilo koje obračunate kamate dospele za plaćanje, ali neplaćene u skladu sa ovim Ugovorom;

(c)treće, unutar ili za plaćanje bilo koje glavnice dospele za plaćanje, ali neplaćene u skladu sa ovim Ugovorom; i

(d)četvrto, unutar ili za plaćanje bilo kog drugog iznosa dospelog za plaćanje, ali neplaćenog u skladu sa ovim Ugovorom.

5.5.C Raspodela iznosa vezanih za tranše

(a)U slučaju:

delimične dobrovoljne prevremene otplate Tranše koja podleže otplati u više rata, iznos prevremene otplate kredita se primenjuje pro rata za svaku neplaćenu ratu, ili, na zahtev Zajmoprimca, u obrnutom redosledu dospeća; ili

delimične obavezne prevremene otplate Tranše koja podleže otplati u više rata, iznos prevremene otplate kredita se primenjuje u smanjenju neplaćenih rata, u obrnutom redosledu dospeća.

(b)Iznosi primljeni od strane Banke prateći neki zahtev u skladu sa članom 10.1 i merodavni su za neku Tranšu, smanjuju nenaplaćene rate u obrnutom redosledu dospeća. Banka može primeniti iznose primljene između Tranši po svom diskrecionom pravu.

(c)U slučaju prijema iznosa koji se ne mogu identifikovati kao merodavni za neku specifičnu Tranšu i za koje ne postoji sporazum između Banke i Zajmoprimca o njihovoj primeni, Banka može primeniti iste između Tranši po svom diskrecionom pravu.

Obaveze i izjave Zajmoprimca

Obaveze iz člana 6. biće na snazi od datuma potpisivanja ovog Ugovora sve dok se ne izmiri svaki iznos iz ovog Ugovora ili dok je Kredit na snazi.

A. OBAVEZE U OKVIRU PROJEKTA

Korišćenje Zajma i drugih raspoloživih sredstava

Zajmoprimac će koristiti sva sredstva zajma za finansiranje Projekta.

Zajmoprimac će osigurati da ima na raspolaganju i druga sredstva koja se navode u stavu (b) Preambule kao i da se ista prošire, u potrebnoj meri, radi finansiranja Projekta.

Završetak Projekta

Zajmoprimac će sprovesti Projekat u skladu sa tehničkim opisom koji se može, s vremena na vreme, i uz odobrenje Banke, modifikovati i završiti ga do krajnjeg datuma preciziranog u opisu.

Uvećani troškovi Projekta

Ukoliko ukupni troškovi Projekta pređu procenjenu cifru navedenu u stavu (b) Preambule, zajmoprimac će obezbediti sredstva za finansiranje uvećanih troškova bez pomoći Banke, tako da se osigura da se Projekat okonča u skladu sa tehničkim opisom. Planovi za finansiranja uvećanih troškova biće bez odlaganja dostavljeni Banci.

Procedura nabavke

Zajmoprimac će nabaviti opremu, obezbediti usluge i naručiti radove za Projekat (a) ukoliko se odnose na njega ili na Projekat, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije uopšteno, a posebno sa relevantnim Direktivama Evropske unije i (b) ukoliko se Direktive Evropske unije ne primenjuju, putem procedure za nabavku koja, na zadovoljstvo Banke, poštuje kriterijume ekonomije i efikasnosti, a u slučaju javnih ugovora, načela transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije po osnovu nacionalnosti.

Kontinuirane obaveze u vezi sa Projektom

Zajmoprimac će:

(a)Održavanjeodržavati, popravljati, remontovati i obnavljati celokupnu imovinu koja čini deo Projekta u cilju održavanja u dobrom radnom stanju;

(b)Projektna sredstvaosim ako Banka prethodno ne da svoj pristanak u pisanoj formi, zadržati pravo svojine i posed nad svim sredstvima, ili njihovog značajnog dela, koja čine Projekat ili, kada je to prikladno, zameniti i obnoviti takva sredstva i održavati Projekat u stalnoj funkciji u skladu sa njegovom prvobitnom namenom; pod uslovom da Banka razmatra zahtev Zajmoprimca bez odlaganja da može da uskrati svoj pristanak samo tamo gde bi predložene aktivnosti išle na štetu interesa Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili bi učinilo Projekat nekvalifikovanim za finansiranje od strane Banke prema Statutu ili članu 309. Sporazuma o funkcionisanju Evropske unije;

(c)Osiguranje: osigurati sve radove i imovinu koja čini deo Projekta kod prvoklasne osiguravajuće kompanije, u skladu sa standardnom praksom u industriji;

(d)Prava i dozvoleodržavati na snazi sva prava prolaza i upotrebe i sva ovlašćenja neophodna za izvršenje i funkcionisanje Projekta; i

(e)Životna sredina:

sprovoditi Projekat i rukovoditi njime u saglasnosti sa Zakonima o životnoj sredini;

pribaviti sve ekološke dozvole potrebne za realizaciju Projekta; i

postupati u skladu sa pribavljenim ekološkim dozvolama.

(f)Integritet: preduzima, u okviru nekog razumnog vremenskog okvira, odgovarajuće mere u odnosu na bilo kog člana upravnih tela koji je osuđen konačnom i neopozivom odlukom suda za krivično delo počinjeno u toku izvršavanja njegovih/njenih profesionalnih dužnosti, da bi osigurao da je takav član izuzet od bilo koje aktivnosti Zajmoprimca u odnosu na Zajam ili Projekat.

(g)Prava revizije integriteta: obezbeđuje da svi ugovori u skladu sa ovim Projektom koje treba nabaviti posle datuma potpisivanja ovog Ugovora u skladu sa Direktivama Evropske unije o nabavci predviđaju:

(i)zahtev da odgovarajući izvođač radova odmah obavesti Banku o pravom navodu, žalbi ili informaciji u odnosu na krivična dela vezana za Projekat;

(ii)zahtev da odgovarajući izvođač radova vodi knjige i beleške svih finansijskih transakcija i izdataka u vezi sa Projektom; i

(iii) pravo Banke, u odnosu na neko navodno krivično delo, da pregleda knjige i beleške odgovarajućeg izvođača radova u odnosu na Projekat i da uzme kopije dokumenata do opsega dozvoljenog Zakonom.

B. Opšte obaveze

Poštovanje zakona

Zajmoprimac će poštovati u potpunosti sve zakone i propise koji se odnose na njega ili Projekat.

Opšte izjave i garancije

Zajmoprimac izjavljuje i garantuje Banci da:

(a)ima pravo da zaključi, preda i izvršava svoje obaveze po ovom ugovoru i da su preduzete sve potrebne mere da se odobri zaključenje, predaja i izvršenje istog s njegove strane;

(b)da ovaj Ugovor predstavlja zakonski važeće, obavezujuće i izvršne obaveze Zajmoprimca;

(c)da zaključivanje i predaja ovog ugovora, izvršavanje ugovornih obaveza i postupanje u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne predstavljaju niti se očekuje da će predstavljati povredu ili sukob sa:

nekim važećim zakonom, statutom, pravilnikom ili propisom ili presudom, uredbom ili dozvolom koje se odnose na Ugovor;

nekim drugim ugovorom ili instrumentom koji je obavezujući za Zajmoprimca, za koji bi se s razlogom moglo očekivati da će imati materijalno štetne efekte po sposobnost Zajmoprimca da izvrši svoje obaveze po ovom ugovoru;

(d)da ne postoje Materijalno štetne promene od 16. juna 2011. godine;

(e)nikakav događaj ili okolnost koji predstavlja slučaj prevremenog plaćanja (kao što je detaljnije objašnjeno u članu 4.3) ili slučaj neispunjenja obaveza nije nastupio i ne traje neotklonjen ili neodbačen;

(f)da u toku nije ni jedan sudski, arbitražni, upravni postupak ili istraga i da isti ne preti i ne čeka na rešavanje, prema njegovim saznanjima, ni u jednom sudu, arbitraži ili agenciji, koji bi doveo, ili bi ako bi se nepovoljno rešio postoji verovatnoća da bi doveo do materijalno štetne promene, kao i da protiv njega ili nekog njegovog zavisnog društva ne postoji bilo kakva presuda ili rešenje;

(g)da je pribavio i da su važeća i na snazi, sa svim dokazima, sva neophodna ovlašćenja u vezi sa ovim Ugovorom i da bi ispunio sve odredbe definisane istim i Projektom;

(h)da se njegove obaveze plaćanja iz ovog Ugovora rangiraju najmanje pari passu u pogledu prava na plaćanje sa svim ostalim sadašnjim i budućim neosiguranim i nesubordiniranim obavezama po osnovu bilo kog instrumenta zaduženja Zajmoprimca, osim obaveza koje propisuje zakon kao obavezne za preduzeća uopšte; i

(i)da, u skladu sa članom 6.5(e) i prema njegovom saznanju i veri (nakon sprovođenja potrebne pažljive istrage) ne postoji nijedna tužba za ugrožavanje životne sredine niti je njome zaprećeno;

Izjave i jemstva iz prednjih navoda ostaju da važe i po izvršenju ovog Ugovora i, osim u slučaju gore navedenog stava (d), smatra se da su ponovljena svakog Zakazani datum isplate i svakog Datuma plaćanja.

Obavezivanje na integritet

(i)Zajmoprimac garantuje i obavezuje se da nije i neće počiniti, i da ni jedno lice nije i neće počiniti, ni jedno od sledećih dela sa njegovom saglasnošću ili prethodnim znanjem:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve nepropisne prednosti koja utiče na postupanje imaoca javnih ovlašćenja, rukovodioca ili zaposlenog u državnom organu ili javnom preduzeću, odnosno rukovodioca ili zvaničnika neke javne međunarodne organizacije, a u vezi sa bilo kojom procedurom nabavke ili sprovođenjem bilo kog ugovora vezanim za Projekat; ili

(b)bilo koji postupak koji nepropisno utiče ili čiji je cilj da nepropisno utiče na proces nabavke ili sprovođenje Projekta na štetu Zajmoprimca, uključujući i tajni dogovor između ponuđača.

U smislu navedenog, saznanja bilo kog ministra, državnog sekretara, pomoćnika ministra ili savetnika ministra Zajmoprimca, ili zvaničnika pomenutog u članu 12.1, smatraće se saznanjem Zajmoprimca.

Zajmoprimac preuzima obavezu da obavesti Banku ukoliko postane svestan bilo koje činjenice ili informacije koja sugeriše da je počinjeno neko takvo delo.

(ii)Zajmoprimac će ustanoviti, održavati i usaglašavati se sa internim procedurama i kontrolama u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i najboljom praksom, sa ciljem da se osigura da se ni jedna transakcija ne zaključi sa nekim licima ili institucijama, niti za njihovu korist, kada se ta lica ili institucije nalaze na ažuriranim listama lica pod sankcijama po odluci Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili njegovih komiteta shodno Rezolucijama Saveta bezbednosti 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) i/ili Saveta EU prema njegovom Zajedničkom stavu 2001/931/CSFP i 2002/402/CSFP povezanim ili kasnijim rezolucijama, i/ili aktima o sprovođenju u vezi sa finansiranjem terorizma.

Zakonitost sredstava finansiranja Projekta

Zajmoprimac garantuje da primenjuje sve Preporuke OECD Radne grupe za finansijske aktivnosti.

Ostale obaveze

Zajmoprimac:

(a)će preduzeti sve neophodne mere da osigura da objekti uključeni u Projekat budu u saglasnosti sa EU Direktivom o energetskom učinku zgrada (2002/91/EC);

(b) neće nameniti nikakva sredstva, isplaćena ili koja tek treba da budu isplaćena od strane Banke, potprojektima za koje je potrebna Procena uticaja na životnu sredinu („EIA”) ili procena biodiverziteta, shodno Zakonu o životnoj sredini, pre nego što dobije saglasnost nadležnih organa, i pre nego što Ne-tehnički rezime EIA bude dostupan javnosti;

(c)će za potprojekte za koje je potrebna EIA, Banci podneti ili Ne-tehnički rezime EIA ili link ka javnoj verziji Ne-tehničkog rezimea EIA, sa primerkom relevantne saglasnosti koja pokazuje da su javne konsultacije bile organizovane i rezultati uzeti u razmatranje; i

(d)će dostaviti za potprojekte za koje nije potrebna EIA, primerak relevantne saglasnosti nadležnih organa koji dokazuje razloge zbog kojih EIA nije potrebna (provizorna odluka).

Jedinica za upravljanje Projektom

Promoter će formirati, pre povlačenja prve Tranše, i sve vreme održavati, JUP i obezbediće da ona ima odgovarajuće osoblje koje se sastoji od kvalifikovanih i posvećenih ljudi sa prikladnom tehničkom podrškom i savetima, pod uslovima i sa opisom poslova prihvatljivim za Banku.

Obezbeđenje

Obaveze preuzete iz ovog člana 7. ostaju na snazi od datuma ovog ugovora sve dok postoji neki neizmireni iznos po ovom ugovoru ili Kreditu koji je na snazi.

Rangiranje Pari passu

Zajmoprimac će osigurati da se njegove obaveze plaćanja po ovom ugovoru rangiraju najmanje pari passu u pogledu prava na plaćanje sa svim ostalim sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama po osnovu bilo kog Instrumenta spoljnog zaduženja Zajmoprimca, osim obaveza koje kao prioritetne propisuje zakon primenjiv na preduzeća uopšte.

Naročito, ako Banka uputi zahtev iz člana 10.1 ili ako je slučaj neizvršenja ili potencijalni slučaj neizvršenja nastupio ili može da nastupi po bilo kom neobezbeđenom i nezavisnom instrumentu spoljnog duga Zajmoprimca, Zajmoprimac neće vršiti (niti odobriti) bilo kakvo plaćanje u vezi s drugim takvim instrumentima spoljnog duga (bilo da je redovno planirano ili ne) ukoliko istovremeno ne plati ili ne izdvoji na namenski račun za plaćanje na naredni datum plaćanja iznos jednak onom delu neizmirenog duga na osnovu ovog ugovora koji odgovara učešću konkretnog plaćanja po osnovu tog instrumenta spoljnog duga u ukupnom neizmirenom dugu po osnovu tog instrumenta. Za potrebe ove odredbe ne uzimaju se u obzir plaćanja po instrumentu spoljnog duga koja se vrše iz sredstava dobijenih emitovanjem drugog instrumenta koji su upisala suštinski ista lica koja imaju potraživanja i po dotičnom instrumentu spoljnog duga.

U smislu ovog Ugovora, Instrument spoljnog zaduženja znači (a) instrument, uključujući i svaku priznanicu ili izvod sa računa koji dokazuje ili predstavlja obavezu da se otplati zajam, depozit, avans ili sličan vid kredita (uključujući bez ograničenja i svako davanje kredita po osnovu sporazuma o refinansiranju ili reprogramu), (b) obaveza na osnovu obveznice, dužničke hartije od vrednosti ili sličnog pisanog dokaza o zaduženju, ili (c) garancija Zajmoprimca obaveze koja proističe iz Instrumenta spoljnog zaduženja nekog drugog, u svakom slučaju pod uslovom da se takva obaveza: (i) reguliše pravnim sistemom koji nije pravo Zajmoprimca; ili (ii) je plativa u valuti koja nije valuta zemlje Zajmoprimca; ili (iii) je plativa licu zaposlenom, sa prebivalištem, boravištem ili sedištem ili glavnim mestom poslovanja van zemlje Zajmoprimca.

Dodatno obezbeđenje

Ukoliko Zajmoprimac da trećoj strani bilo koji vid obezbeđenja za realizaciju bilo kog Instrumenta spoljnog zaduženja, odnosno da prednost ili prioritet, Zajmoprimac će, ukoliko to Banka zatraži, obezbediti Banci ekvivalentno obezbeđenje za ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora ili joj dati ekvivalentnu prednost ili prioritet.

Klauzule koje se naknadno unose

Ukoliko Zajmoprimac zaključi sa bilo kojim drugim srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim poveriocem finansijski sporazum koji sadrži klauzulu za slučaj opadanja kreditnog rejtinga Zajmoprimca ili drugu odredbu u vezi sa pari passu rangiranjem ili unakrsnim neispunjenjem, koja je strožija od bilo koje ekvivalentne odredbe iz ovog Ugovora, Zajmoprimac će o tome obavestiti Banku i na zahtev Banke, će zaključiti sporazum kojim će se izvršiti izmena i dopuna ovog ugovora kako bi se u njega unela ekvivalentna odredba u prilog Banci.

Informacije i posete

Informacije o Projektu

Zajmoprimac će:

(a)dostaviti Banci:

informaciju sa sadržajem, u formi i u rokovima navedenim u Prilogu A.2 ili povremeno na drugi način, po dogovoru ugovornih strana; i

sve dodatne informacije ili druga dokumenta u vezi sa finansiranjem, nabavkom, sprovođenjem, funkcionisanjem ili uticajem na životnu sredinu Projekta ili u vezi sa Projektom, koje bi Banka mogla razumno da zahteva u razumnom vremenu;

pod uslovom da uvek kada se takva informacija ili dokument ne dostavi Banci na vreme, a Zajmoprimac ne ispravi propust u razumnom roku koji Banka utvrdi pisanim putem, Banka može ispraviti nastali propust, u meri koliko je to moguće, tako što će angažovati sopstvene zaposlene ili konsultanta ili bilo koju treću stranu, a o trošku Zajmoprimca, pri čemu će Zajmoprimac pomenutim licima obezbediti svu pomoć neophodnu za napred navedenu namenu;

(b)na odobrenje bez odlaganja bilo kakvu materijalnu promenu Projekta, takođe uzimajući u obzir sve činjenice u vezi sa Projektom dostupne Banci pre potpisivanja ovog ugovora, vezano za, između ostalog, cenu, dizajn, planove, rokove ili programe izdataka ili finansijskog plana Projekta;

(c)bez odlaganja obavestiti Banku o:

(i)bilo kakvom značajnom pokrenutom postupku ili protestu, odnosno primedbi koju da bilo koja treća strana, bilo kojoj žalbi koju Zajmoprimac primi ili bilo kakvoj Tužbi za zaštitu životne sredine koja se pokrene protiv njega ili je zaprećena, a u vezi sa pitanjima životne sredine ili drugim pitanjima koja se tiču Projekta; i

(ii)svakoj činjenici ili događaju poznatom Zajmoprimcu, koji može značajno ugroziti ili uticati na uslove za sprovođenje ili funkcionisanje Projekta;

istinitoj tvrdnji, žalbi ili informaciji koje se tiču krivičnih dela u vezi sa Projektom;

svakom nepoštovanju primenjivog Zakona o životnoj sredini sa njegove strane;

svakoj suspenziji, stavljanju van snage ili promeni Ekološkog odobrenja,

i predložiti mere koje treba preduzeti u pogledu toga;

(d)na datume niže navedene i na način zadovoljavajući za Banku, dokumenta na engleskom jeziku ili sa priloženim prevodom na engleski jezik, koja dokazuju Kvalifikovane troškove do sledećih iznosa:

u okviru 90 (devedeset) dana nakon isplate Tranše, 75% (sedamdeset pet posto) iznosa Tranše plus 100% (sto posto) od svih prethodno isplaćenih Tranši; i

u okviru 120 (sto dvadeset) dana nakon isplate Tranše, 100% (sto posto) iznosa Tranše plus 100% (sto posto) od svih prethodno isplaćenih Tranši; i

(e) omogućiti Banci, ako to zahteva:

(i)sertifikat osiguranja koji pokazuje ispunjenje svih zahteva iz člana 6.5(c); i

(ii)godišnje, spisak polisa na snazi koji pokrivaju osiguranu imovinu koja čini deo Projekta, zajedno sa potvrdom o plaćanju tekućih premija.

Informacije u vezi sa Zajmoprimcem

Zajmoprimac će:

(a)osigurati da njegove računovodstvene knjige u potpunosti odražavaju operacije vezane za finansiranje, izvršenje i izvođenje Projekta; i

(b)obavestiti Banku bez odlaganja o:

o bilo kojoj činjenici koja ga obavezuje da prevremeno otplati bilo koje finansijsko dugovanje po osnovu sredstava dobijenih od Evropske unije;

o bilo kom događaju ili odluci koja predstavlja ili može da ima za rezultat slučaj prevremene pretplate;

o svakoj nameri sa njegove strane da izda bilo kakvo obezbeđenje na teret bilo kog dela njegove aktive u korist treće strane;

svakoj nameri s njegove strane da proda, prenese, iznajmi ili se na drugi način reši svojih sredstava što bi dovelo do kršenja člana 6.7;

o svakoj nameri sa njegove strane da se odrekne vlasništva nad bilo kojom materijalnom komponentom Projekta;

o bilo kojoj činjenici ili događaju koji bi mogli da spreče suštinsko ispunjenje bilo koje obaveze Zajmoprimca po ovom ugovoru;

bilo kom Slučaju neispunjenja obaveza koji je nastupio ili se očekuje, odnosno preti da se dogodi;

svakoj meri preduzetoj od strane Zajmoprimca u skladu sa članom 6.5 (f) ovog ugovora; i

o svakom sudskom, arbitražnom ili upravnom postupku ili istrazi koja je u toku, zaprećena ili čeka na rešavanje i za koje, ako se nepovoljno reše, postoji verovatnoća da bi doveli do Materijalno štetne promene.

Posete Banke

Zajmoprimac će dozvoliti licima koje je Banka odredila, kao i licima određenim od strane institucija Evropske unije ili organa Evropske unije kada je to obavezno u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU,

(a)da posete lokacije, instalacije i radove pod Projektom,

(b)da razgovaraju sa predstavnicima Zajmoprimca, da ne sprečavaju kontakte sa bilo kojim drugim licem uključenim u ili na koje Projekat utiče; i

(c)da pregledaju knjige i evidencije Zajmoprimca u vezi sa sprovođenjem Projekta i da budu u mogućnosti da uzmu kopije dokumenata u vezi sa Projektom u meri u kojoj je to dozvoljeno Zakonom.

Zajmoprimac pruža Banci ili obezbeđuje da Banka dobije svu neophodnu pomoć u svrhe opisane u ovom članu.

Zajmoprimac je upoznat sa činjenicom da Banka može biti obavezna da obelodani takve informacije u vezi sa Zajmoprimcem i Projektom nadležnim institucijama ili organima Evropske unije u skladu sa relevantnim obavezujućim odredbama zakonodavstva EU.

Istrage i informisanje

Zajmoprimac se obavezuje:

(a)da na opravdani zahtev Banke sprovede istragu i/ili prekine sve navodne radnje ili radnje i za koje se posumnja da se vrše iz člana 6.8;

(b)da obavesti Banku odmah o:

merama preduzetim da bi se tražilo obeštećenje od lica odgovornih za bilo kakav gubitak koji proistekne iz bilo koje takve radnje;

svakoj istrazi u vezi sa integritetom članova upravnih tela Zajmoprimca ili rukovodilaca; i

bilo kojem materijalno značajnom arbitražnom, upravnom ili istražnom postupku pred sudom, upravnim organom ili drugim sličnim državnim organom koji je, po njegovom najboljem znanju i uverenju, u toku ili predstoji ili preti u vezi sa krivičnim delima u vezi sa Zajmom ili Projektom, u meri u kojoj je to dozvoljeno Zakonom;

(c)da omogući svaku istragu koju bi Banka mogla da preduzme u vezi sa takvom radnjom.

Troškovi i izdaci

Porezi, dažbine i naknade

Zajmoprimac će platiti svu glavnicu, kamatu, obeštećenje i druge iznose koji sleduju po ovom ugovoru, bruto bez odbijanja bilo kakvih nacionalnih ili lokalnih dažbina; pod uslovom da, ako je Zajmoprimac obavezan da napravi neki takav odbitak, on poveća bruto otplatu Banci tako da posle odbitka, neto iznos koji Banka primi bude ekvivalentan iznosu koji joj sleduje.

Zajmoprimac će platiti sve poreze, dažbine i naknade i druge namete bilo kakve prirode, uključujući i taksene marke i naknade za registraciju, koje proističu iz izvršenja ili primene ovog ugovora ili bilo kog pratećeg dokumenta, kao i tokom izrade, usavršavanja, registracije ili primene bilo kog obezbeđenja za Zajam, u meri u kojoj je primenljivo i po potrebi. U tom slučaju, Zajmoprimac će obezbediti da sredstva Zajma i/ili bilo koji fondovi tehničke saradnje neće biti korišćeni za plaćanje carina i poreskih dažbina od strane, ili na teritoriji, Zajmoprimca u odnosu na robu, radove i usluge nabavljene od strane Promotera za svrhu Projekta.

Ostali troškovi

Zajmoprimac će snositi sve troškove i izdatke, uključujući stručne, bankarske ili menjačke troškove nastale u vezi sa pripremom, izvršenjem, sprovođenjem i prestankom ovog ugovora.

Banka će obezbediti podršku u vidu dokumenata za sve takve naknade ili troškove 14 (četrnaest) dana pre dospeća njenog zahteva za plaćanje. Kao izuzetak, međutim, svi troškovi u iznosu koji ne nadmašuje 100 evra (jedna stotina), koje treba da plati Zajmoprimac, biće dokumentovani od strane Banke (i) isključivo ex-post (to jest, nakon što se plaćanje izvrši); i (ii) po zahtevu Zajmoprimca.

Uvećani troškovi, obeštećenje i poravnanje

(a)Zajmoprimac plaća Banci sve iznose ili izdatke kojima je Banka bila izložena, ili ih je pretrpela, kao posledicu uvođenja ili bilo koje promene u (ili u tumačenju, administraciji ili primeni) bilo kog Zakona ili propisa ili usaglašavanja sa bilo kojim zakonom ili propisom načinjenim nakon datuma potpisivanja ovog ugovora, u skladu sa ili kao rezultat čega (i) je Banka u obavezi da pretrpi dopunske troškove da bi finansirala ili izvršila svoje obaveze u skladu sa ovim ugovorom, ili (ii) je bilo koji iznos, koji se duguje Banci u skladu sa ovim ugovorom ili finansijski prihod koji je rezultat dodele Kredita ili Zajma od strane Banke Zajmoprimcu, smanjen ili ukinut.

(b)Ne dovodeći u pitanje druga prava Banke u skladu sa ovim ugovorom ili bilo kojim merodavnim Zakonom, Zajmoprimac obeštećuje i obezbeđuje da Banka nema štete od i protiv bilo kog gubitka pretrpljenog kao rezultat bilo kog plaćanja ili delimične isplate, koja se dešava na način drugačiji od onoga kako je izričito navedeno u ovom ugovoru.

(c)Banka može sve dospele obaveze Zajmoprimca na osnovu ovog ugovora (ukoliko je Banka njihov stvarni vlasnik) da poravna s bilo kojom obavezom (bilo da je dospela ili ne) koju Banka duguje Zajmoprimcu, nezavisno od mesta plaćanja, filijale knjiženja ili valute bilo koje od tih obaveza. Ako su obaveze u različitim valutama, Banka može bilo koju od njih da preračuna po tržišnom kursu koji primenjuje u svom redovnom poslovanju radi poravnanja.

Slučajevi neispunjenja obaveza

Pravo na zahtevanje otplate

Zajmoprimac će otplatiti Zajam ili neki njegov deo (po zahtevu Banke), zajedno sa prispelom kamatom i ostalim neotplaćenim iznosima, po pisanom zahtevu Banke, a u skladu sa sledećim odredbama.

Hitan zahtev

Banka može odmah da podnese takav zahtev:

(a)ako Zajmoprimac propusti da na datum dospeća otplati neki deo Zajma, da plati kamatu na to ili da izvrši bilo kakvo plaćanje Banci kako je to određeno ovim ugovorom; osim ako je (i) neizvršeno plaćanje prouzrokovano administrativnom ili tehničkom greškom ili slučajem poremećaja (ii) isplata je izvršena u roku od 3 (tri) radna dana od dana datuma dospeća;

(b)ako se utvrdi da su neke informacije ili dokumenti koji su predati Banci od strane ili u ime Zajmoprimca ili neke izjave, garancije ili navodi dati ili se smatra da su dati od strane Zajmoprimca u ili u skladu sa ovim ugovorom ili u vezi sa pregovorima za ovaj ugovor ili u njemu netačni, nepotpuni ili pogrešni u materijalnom smislu;

(c)ako se, nakon neispunjenja bilo koje obaveze Zajmoprimca u vezi sa bilo kojim zajmom ili obaveze koja proističe iz bilo koje finansijske transakcije koja nije u vezi sa ovim zajmom:

od Zajmoprimca traži ili se od njega može tražiti ili će se, po isteku važećeg ugovorenog grejs perioda, tražiti ili će biti moguće da se od njega traži da izvrši prevremeno plaćanje, isplatu, zatvaranje ili raskid pre dospeća nekog drugog zajma ili obaveze; ili

obaveza koja proističe iz neke finansijske transakcije, a u vezi sa drugim zajmom, ili obaveza otkaže ili obustavi;

(d)ako Zajmoprimac nije u mogućnosti da otplati svoje obaveze po osnovu zaduživanja prema njihovom dospeću, ako obustavi plaćanja ili, bez prethodnog obaveštenja Banke, postigne ili pokuša da postigne dogovor o reprogramu obaveza sa svojim poveriocima;

(e)ako Zajmoprimac ne ispuni obaveze koje se tiču bilo kog drugog zajma koji je Banka odobrila iz svojih sredstava ili iz sredstava Evropske unije;

(f)ako je popis stvari zbog duga, izvršenje, konfiskovanje, ili drugi proces nametnut ili izvršen nad imovinom Zajmoprimca ili bilo koje imovine koja je deo projekta, i obaveza nije isplaćena ili odložena u roku od 14 (četrnaest) dana;

(g)ako nastane Materijalno štetna promena, u poređenju sa uslovima Zajmoprimca na datum ovog ugovora; ili

(h)ako jeste ili ako postane nezakonito da Zajmoprimac izvršava neku svoju obavezu po ovom ugovoru ili ako ovaj ugovor nije važeći u skladu sa svojim uslovima ili ako Zajmoprimac tvrdi da on nije važeći u skladu sa njegovim uslovima.

10.1.B Zahtev nakon opomene o ispravci

Banka može da postavi takav zahtev:

(a)ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koju materijalnu obavezu iz ovog ugovora, osim onih pomenutih u članu 10.1.A; ili

(b)ako se bilo koja činjenica odnosi na Zajmoprimca ili na Projekat navedena u stavovima Preambule materijalno promeni, a materijalno se ne vrati u prvobitno stanje i ako promena šteti interesima Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili nepovoljno utiče na sprovođenje ili funkcionisanje Projekta,

ako nepoštovanje ili okolnosti koje navode na nepoštovanje ne mogu da se poprave i ako se ne poprave u razumnom roku koji je preciziran u obaveštenju koje je Banka uručila Zajmoprimcu.

Ostala prava po zakonu

Član 10.1 neće ograničiti bilo koje drugo pravo koje Banka ima po zakonu da zahteva prevremenu otplatu Zajma.

Odšteta

Tranše sa fiksnom kamatnom stopom

U slučaju zahteva iz člana 10.1 u vezi sa bilo kojom tranšom sa fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će platiti Banci traženi iznos zajedno sa odštetom za prevremeno plaćanje na bilo koji iznos glavnice koji je dospeo na prevremenu naplatu. Pomenuta odšteta za prevremeno plaćanje će se obračunavati od datuma plaćanja preciziranog u zahtevu Banke i biće izračunat na osnovu prevremene otplate koja je obavljena na datum naveden u zahtevu.

10.3.B Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom

U slučaju zahteva iz člana 10.1 u vezi sa bilo kojom tranšom sa varijabilnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će platiti Banci traženi iznos zajedno sa iznosom jednakim sadašnjoj vrednosti od 0.15% (petnaest baznih poena) na godišnjem nivou koji će se obračunavati na iznos glavnice koji će biti prevremeno otplaćen, i to na isti način kao što bi se obračunavala kamata da je taj iznos ostao neizmiren u skladu sa prvobitnim planom otplate te tranše do datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili do datuma otplate tranše.

Pomenuta sadašnja vrednost biće izračunata po diskontnoj stopi jednakoj Stopi za prebacivanje, koja važi na svaki relevantni Datum plaćanja.

10.3.C Opšte

Iznose koje je zajmoprimac dužan da plati u skladu sa članom 10.3 dospeće na naplatu na datum prevremene otplate koji Banka precizira u svom zahtevu.

Neodricanje

Nijedan slučaj neostvarivanja ili odlaganja ili delimičnog ostvarivanja prava ili pravnih lekova koje Banka ima po osnovu ovog Ugovora neće se smatrati njenim odricanjem istih. Prava i pravni lekovi predviđeni ovim Ugovorom su kumulativni i ne isključuju ni jedno pravo ili pravni lek predviđen zakonom.

Pravo i nadležnost

Merodavno pravo

Na ovaj ugovor primenjuju se zakoni Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Nadležnost

Strane ovim putem prihvataju nadležnost Suda pravde Evropske Unije.

Ugovorne strane se ovim putem odriču bilo kakvog imuniteta ili prava na prigovor u vezi nadležnosti ovih sudova. Svaka odluka Suda data u skladu sa ovim članom biće konačna i obavezujuća za strane bez ograničenja ili rezervisanja.

Dokaz o iznosima dospelim na naplatu

U bilo kom pravnom postupku koji proistekne iz ovog ugovora, potvrda Banke o bilo kom iznosu koji dospeva na naplatu Banci po osnovu ovog ugovora smatraće se, kada nema očigledne greške, nesumnjivim (prima facie) dokazom takvog iznosa.

Izmene i dopune

Bilo koja izmena i dopuna ovog ugovora biće sačinjena u pisanoj formi i potpisana od ugovornih strana.

Završne klauzule

Obaveštenja obema stranama

Obaveštenja i druga saopštenja u vezi sa ovim ugovorom upućena bilo kojoj ugovornoj strani biće sačinjena u pisanoj formi i poslata na adresu ili telefaks ugovorne strane koji se navode u daljem tekstu, ili na onu adresu ili broj telefaksa o kojima je jedna strana prethodno obavestila drugu u pisanoj formi:

Za Zajmoprimca

Ministarstvo finansija

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Faksimil br.: +381 11 3618 961

Za Banku

Na ruke: Ops A / MA3

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Faksimil br.: +352 4379 67493

Osim ako Zajmoprimac u pisanoj formi ne obavesti Banku drugačije, Ministarstvo finansija Zajmoprimca je odgovorno za kontakte sa Bankom za potrebe iz člana 6.8.

Forma obaveštavanja

Obaveštenja i druga saopštenja u skladu sa ovim ugovorom biće sačinjena u pisanoj formi.

Obaveštenja i druga saopštenja, za koja su u ovom ugovoru predviđeni fiksni rokovi ili koji sami određuju rokove obavezujuće za primaoca, biće uručeni lično, preporučenim pismom ili telefaksom. Takva obaveštenja i saopštenja smatraće se primljenim od druge strane na datum dospeća ličnim uručenjem, preporučenim pismom ili potvrde o prijemu telefaksa.

Druga obaveštenja i korespondencija dostavlja se ličnom dostavom, preporučenom poštom ili faksimilom ili, ukoliko se ugovorne strane o tome saglase u pisanom obliku, elektronskom poštom ili drugim oblikom elektronske komunikacije.

Ne utičući na valjanost obaveštenja koje je dostavljeno telefaksom prema prethodnim stavovima, kopija svakog obaveštenja uručenog telefaksom šalje se i pismom licu na koje je naslovljeno, najkasnije prvog narednog radnog dana.

Obaveštenja koja pošalje Zajmoprimac u skladu sa bilo kojom odredbom ovog ugovora biće, gde to Banka zahteva, dostavljeni Banci zajedno sa zadovoljavajućim dokazima ovlašćenja osobe ili osoba ovlašćenih da potpišu takvo obaveštenje u ime Zajmoprimca, kao i sa overenim spesimenima potpisa takve osobe ili osoba.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon potvrde od strane Banke Zajmoprimcu da je primljena overena kopija Službenog glasnika Republike Srbije u kome je objavljen Zakon o potvrđivanju ovog ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Stavovi Preambule i Prilozi

Stavovi Preambule i sledeći prilozi čine deo ovog ugovora:

Prilog A

Tehnički opis i izveštavanje

Prilog B

Definicije EURIBOR-a i LIBOR-a

Prilog C

Obrasci za zajmoprimca

Prilog D

Revizija i konverzija kamatne stope

U POTVRDU GORE NAVEDENOG ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor potpišu u 6 (šest) originalnih primerka na engleskom jeziku i da svaku stranu ovog ugovora parafiraju.

U Beogradu, ovog 28. novembra 2016.

Potpisano za i u ime

EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Potpisano za i u ime

Republike Srbije

potpredsednik

ministar finansija

Dario

Scannapieco

Dušan Vujović

Prilog A

Tehnički opis i izveštavanje

TEHNIČKI OPIS (član 6.2)

Namena, lokacija

Projekat se odnosi na finansiranje programa investicija određenih kao prioritet od strane Ministarstva pravde (videti priloženi spisak u Dodatku A.1.1). Investicioni program je deo Nacionalne strategije reforme pravosuđa i ima za cilj unapređenje pravde u Srbiji kroz izgradnju i rekonstrukciju zgrada pravosuđa i povezanih objekata infrastrukture. Finansiranje Evropske investicione banke je u vezi sa obnovom, rekonstrukcijom i izgradnjom objekata za pravosuđe.

Opis

Investicioni program projekta obuhvata ukupno 22 potprojekata od kojih su tri ključna locirana u Beogradu:

Potprojekat 1: Zgrada B: renoviranje Palate pravde, zgrade Višeg suda u Beogradu (24.000 m² bruto površine), Savska ulica br. 17A – finansiran ovim ugovorom i delimično iz Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je zaključen 20. oktobra 2011. godine u Beogradu i 25. oktobra 2011. godine u Luksemburgu;

Potprojekat 2: Nova zgrada C: Sveobuhvatno renoviranje zgrade u Katanićevoj ulici br.15 (bivšem Vojno-tehničkom institutu), za potrebe pravosudnih organa (oko 14.180 m² bruto površine) – finansiran Finansijskim ugovorom (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisanim 20. oktobra 2011. godine u Beogradu i 25. oktobra 2011. godine u Luksemburgu;

Potprojekat 3: Zgrada D: Izgradnja novog objekta (krila), na mestu postojeće zgrade Specijalnog suda, Ustanička br. 29, Beograd (oko 5.000 m²) – finansiran ovim ugovorom.

Potprojekti 4-22: Objekti pravosuđa širom zemlje.

Kalendar

Sprovođenje celokupnog investicionog programa planirano je za period 2011-2018. godina

A.1.1 SPISAK POTPROJEKATA

2009-0405 Unapređenje objekata pravosudnih organa: Novi Dodatak A.1.1 u okviru Ugovora o izmenama i dopunama FU

Broj iz Ugovora o izmenama i dopunama FU

Broj u inicijalnom A.1.1.

Naziv potprojekta

Lokacija

Troškovi prema Ugovora o izmenama i dopunama FU (EUR)

Predviđeno za finansiranje od strane EIB

1

1

Rekonstrukcija i adaptacija objektaPALATA PRAVDE Zgrada B Savska ulica br. 17A

Beograd

20.000.000

X

2

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 (bivši Vojnotehnički institut)

Beograd

10.000.000

X

3

3

Izgradnja zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal (Zgrada D) ul. Ustanička br. 29

Beograd

11.000.000

X

4

Osnovni sud u KraljevuSanacija i rekonstrukcija objekta Osnovnog suda u cilju otklanjanja posledica katastrofalnog zemljotresa

Kraljevo

1.300.000

5

13

Prekršajni sud i zgrada javnog tužilaštva u Šapcu izgradnja objekta za pomenute institucije

Šabac

400.000

6

Privredni sud u ŠapcuRešavanje smeštajnog problema (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta)

Šabac

500.000

7

Prekršajni sud u Beogradu (rekonstrukcija i adaptacija adekvatnog objekta)

Beograd

1.300.000

8

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

Lazarevac

300.000

9

Prekršajni sud u UžicuRešavanje smeštajnog problema (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta)

Užice

1.300.000

10

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja pravosudnih organa u Beogradu (zgrada bivšeg Aeroinženjeringa”)

Beograd

11.500.000

11

15

Rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog suda

Niš

1.500.000

12

16

Unapređenje smeštajnotehničkih uslova rada pravosudnih organa (nabavka i adaptacija posl. prostora)

razne lokacije u Srbiji

4.500.000

13

6

Apelacioni sud u KragujevcuRešavanje smeštajnog problema (nabavka i rekonstrukcija objekta)

Kragujevac

600.000

14

Objekat javnog tužilaštva u Kragujevcu (izgradnja novog objekta ili nabavka i rekonstrukcija adekvatnog)

Kragujevac

1.200.000

15

9

Rekonstrukcija i adaptacija objektaVALJEVSKE BANKEu Valjevu za potrebe smeštaja javnog tužilaštava i Prekršajnog suda u Valjevu

Valjevo

700.000

16

14

Nadogradnja/dogradnja i rekonstrukcija zgrade Osnovnog suda u Loznici za potrebe smeštaja pravosudnih organa

Loznica

1.150.000

17

Viši sud u KraljevuSanacija i rekonstrukcija objekta Višeg suda u cilju otklanjanja posledica katastrofalnog zemljotresa

Kraljevo

400.000

18

Prekršajni sud u Zaječarurešavanje smeštajnog problema (nabavka i adaptacija posl. prostora)

Zaječar

120.000

19

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Novom Pazaru

Novi Pazar

260.000

20

12

Izgradnja novog objekta u Pančevu za potrebe Prekršajnog suda

Pančevo

1.200.000

21

10

Izgradnja objekta za potrebe smeštaja javnog tužilaštva i Prekršajnog suda u Novom Sadu (kofinansiranje sa Gradom Novi Sad)

Novi Sad

7.000.000

22

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

više lokacija

8.000.000

Ukupno

 

 

 

84.230.000

Obaveze u pogledu informacija u skladu sa članom 8.1(a)

Dostava informacija: naznaka odgovornog lica

Dole navedene informacije moraju biti poslate Banci pod odgovornošću:

Kompanija

Ministarstvo pravde

Lice za kontakt

Slavica Jelača

Funkcija

Pomoćnik ministra

Funkcija/ Odeljenje

Adresa

Beograd

Telefon

Faks

Adresa elektr. pošte

[email protected]

Gore pomenuta kontakt osoba(e) je (su) odgovorna(i) kontakt(i) za sada.

U slučaju bilo koje promene Zajmoprimac će odmah obavestiti Banku.

Podaci o specifičnim temama

Zajmoprimac će Banci dostaviti sledeće informacije najkasnije do roka koji je naznačen u tekstu ispod.

Dokument / informacija

Rok

Dokumenta o javnoj nabavci i planovima nabavke

Pre isplate

Potvrdu da nema prava intelektualne svojine arhitekata Zgrade B koja su neotplaćena i da je dozvola pribavljena.

Pre isplate

Ne-tehnički rezime za svaki potprojekat za koji je potrebna EIA

Pre korišćenja sredstava

Informacije o izvođenju Projekta

Zajmoprimac će dostaviti Banci sledeće informacije o napretku projekta tokom njegovog izvođenja najkasnije do roka navedenog u daljem tekstu.

Dokument / informacija

Rok

Periodičnost izveštavanja

Izveštaj o napretku ProjektaKratka dopuna tehničkog opisa, kojom se objašnjavaju razlozi za značajne izmene naspram početnog obima; Najnovije informacije o datumu završetka svake od glavnih komponenti, kojima se objašnjavaju razlozi za svako eventualno odlaganje;Najnovije informacije o troškovima projekta, kojima se objašnjavaju razlozi za svako eventualno povećanje troškova naspram inicijalno planiranih troškova;Opis svakog velikog pitanja koje može imati uticaja na životnu sredinu;Najnovije informacije o postupcima nabavke (van EU);Najnovije informacije o zahtevima ili upotrebi Projekta i komentare;Svako značajno pitanje koje se pojavilo i svaki značajan rizik koji bi mogao da ugrozi funkcionisanje projekta;Svaki mogući pravni postupak u vezi sa projektom koji je u toku.

31.januar30.april31.jul31.oktobar

tromesečno

Informacije o kraju radova i prvoj godini funkcionisanja

Zajmodavac će dostaviti Banci sledeće informacije o završetku projekta i inicijalnim operacijama najkasnije do roka navedenog u daljem tekstu.

Dokument / informacija

Datum isporuke

Izveštaj o završetku Projekta koji obuhvata:

Kratak opis tehničkih karakteristika projekta na njegovom završetku, objašnjavajući razloge za svaku značajnu izmenu;

Datum završetka svake od glavnih komponenti Projekta, uz objašnjenje razloga za svako eventualno odlaganje;

Konačne troškove projekta, uz objašnjenje razloga za svako eventualno povećanje troškova naspram inicijalno planiranih troškova;

Broj novih radnih mesta koja se otvaraju putem projekta: radnih mesta tokom sprovođenja projekta i stalnih novih radnih mesta;

Opis svakog velikog pitanja koje može imati uticaja na životnu sredinu;

Najnovije informacije o postupcima nabavke (van EU);

Najnovije informacije o zahtevima ili upotrebi projekta i komentare;

Svako značajno pitanje koje se pojavilo i svaki značajan rizik koji bi mogao da ugrozi funkcionisanje projekta;

Svaki mogući pravni postupak u vezi sa projektom koji je u toku.

31. mart 2020. godine

Jezik izveštaja

Engleski

Prilog B

Definicije EURIBOR-a i LIBOR-a

EURIBOR

EURIBORˮ označava:

u pogledu relevantnog perioda kraćeg od mesec dana, Prikaz kamatne stope (kako je definisana u tekstu ispod) za rok od jednog meseca;

(b)u pogledu bilo kog relevantnog perioda od jednog ili više meseci za koje je raspoloživ Prikaz kamatne stope, merodavni prikaz kamatne stope za rok za odgovarajući broj meseci; i

(c)u pogledu bilo kog relevantnog perioda dužeg od mesec dana, za koji nije raspoloživ Prikaz kamatne stope koja je rezultat linearne interpolacije dva Prikaza kamatne stope, od kojih je jedna merodavna za neki sledeći period koji je kraći, a druga za neki sledeći period koji je duži od dužine relevantnog perioda,

(period za koji se uzima stopa ili iz koga se stope interpoliraju u daljem tekstu nazivaće se „Reprezentativni periodˮ).

U svrhe stavova (b) i (c) koji su navedeni u tekstu iznad:

raspoloživˮ označava kamatne stope, za data dospeća, koje su obračunate i objavljene od strane Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) ili drugog takvog pružaoca usluga koji je odabrao Institut za evropska tržišta novca, pod sponzorstvom navedenog instituta i EURIBOR ACI, ili bilo kog naslednika te funkcije nakon Instituta za evropska tržišta novca i EURIBOR ACI kako je određeno od strane Banke; i

Prikaz kamatne stopeˮ označava kamatnu stopu za depozite u evrima za odgovarajući period objavljen u 11:00 časova po briselskom vremenu, ili kasnije kako je prihvatljivo za Banku na dan („Datum utvrđivanjaˮ) koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana pre prvog dana relevantnog perioda, koja se objavi na Rojtersovoj strani EURIBOR 01 ili na sledećoj strani ili, ako ne tu, u bilo kom drugom sredstvu objavljivanja koje za ovu svrhu izabere Banka.

Ako se Prikaz stope ne objavi na ovaj način, Banka će tražiti od glavnih filijala u četiri velike banke u evro-zoni, koje odabere Banka, da navedu kamatnu stopu po kojoj depozite u evrima u uporedivom iznosu svaka od njih nudi u približno 11:00 časova, po briselskom vremenu, na Datum utvrđivanja drugim glavnim bankama na međubankarskom tržištu u evro-zoni za period jednak Reprezentativnom periodu. Ako se obezbede makar 2 (dve) ponude, stopa za taj Datum utvrđivanja biće aritmetička sredina navedenih stopa.

Ako se obezbede manje od 2 (dve) ponude, stopa koja će se koristiti biće aritmetička sredina stopa koje ponude najveće banke u evro-zoni, a koje odabere Banka, u približno 11:00 časova po Briselskom vremenu na dan koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana nakon Datuma za utvrđivanje, za zajmove u evrima u uporedivom iznosu vodećim evropskim bankama za period jednak Reprezentativnom periodu.

Ako je stopa koja proističe iz gorenavedenog ispod nule, EURIBOR će se smatrati da je nula.

Ako nikakva kamatna stopa nije na raspolaganju kako je predviđeno u gorenavedenom tekstu, EURIBOR je stopa (izražena kao neka procentualna godišnja stopa) koja je određena od strane Banke da bude sveobuhvatni trošak Banke za finansiranje odgovarajuće Tranše na osnovu tada merodavne interno generisane referentne stope Banke ili neke alternativne stope čiji je metod određivanja razumno određen od strane Banke.

B.LIBOR USD

LIBORˮ označava, u odnosu na USD:

(a)u pogledu relevantnog perioda kraćeg od mesec dana, Prikaz kamatne stope za rok od jednog meseca;

(b)u pogledu bilo kog relevantnog perioda od jednog ili više meseci za koje je raspoloživ Prikaz kamatne stope, merodavni prikaz kamatne stope za rok za odgovarajući broj meseci; i

(c)u pogledu bilo kog relevantnog perioda dužeg od mesec dana, za koji nije raspoloživ Prikaz kamatne stope koja je rezultat linearne interpolacije dva Prikaza kamatne stope, od kojih je jedna merodavna za neki sledeći period koji je kraći, a druga za neki sledeći period koji je duži od dužine relevantnog perioda.

(period za koji se uzima stopa ili iz koga se stope interpoliraju u daljem tekstu nazivaće se „Reprezentativni periodˮ).

U svrhe stavova (b) i (c) koji su navedeni u tekstu iznad:

raspoloživˮ znači „izračunat i objavljenˮ pod supervizijom ICE Benchmark Administration Limited (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon ICE Benchmark Administration Limited kako je određeno od strane Banke) za data dospeća; i

Prikaz kamatne stopeˮ označava kamatnu stopu za depozite u USD za odgovarajući period utvrđen od strane ICE Benchmark Administration Limited (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon ICE Benchmark Administration Limited kako je određeno od strane Banke) i objavljeno od strane izdavača finansijskih vesti u 11:00 časova po londonskom vremenu ili kasnije, kako je prihvatljivo za Banku na taj dan („Datum utvrđivanjaˮ) koji pada 2 (dva) radna dana u Londonu pre prvog dana relevantnog perioda.

Ako ovu stopu ne objave izdavači finansijskih vesti prihvatljivi za Banku, Banka će tražiti od glavnih filijala u Londonu 4 (četiri) velike banke na londonskom međubankarskom tržištu koje Banka odabere, da navedu kamatnu stopu po kojoj depozite u USD u uporedivom iznosu svaka od njih nudi u približno 11:00 časova, po londonskom vremenu, na Datum utvrđivanja drugim glavnim bankama na londonskom međubankarskom tržištu za period jednak Reprezentativnom periodu. Ako se obezbede makar 2 (dve) ponude, stopa će biti aritmetička sredina navedenih stopa.

Ako se ne obezbede makar 2 (dve) ponude na ovaj način, Banka će tražiti od glavnih filijala u Njujorku 4 (četiri) velike banke na međubankarskom tržištu Njujork sitija, koje odabere Banka, da navedu kamatnu stopu po kojoj depozite u USD u uporedivom iznosu svaka od njih nudi u približno 11:00 časova, po vremenu u Njujorku, na dan koji pada 2 (dva) njujorška radna dana posle Datuma utvrđivanja glavnim bankama na evropskom tržištu za period jednak Reprezentativnom periodu Ako se obezbede makar 2 (dve) ponude, stopa će biti aritmetička sredina navedenih stopa.

Ako je stopa koja proističe iz gorenavedenog ispod nule, LIBOR će se smatrati da je nula.

Ako nikakva kamatna stopa nije na raspolaganju kako je predviđeno u gorenavedenom tekstu, LIBOR je stopa (izražena kao neka procentualna godišnja stopa) koja je određena od strane Banke da bude sveobuhvatni trošak Banke za finansiranje odgovarajuće Tranše na osnovu tada merodavne interno generisane referentne stope Banke ili neke alternativne stope čiji je metod određivanja razumno određen od strane Banke.

C. LIBOR GBP

LIBOR označava, u odnosu na GBP:

(a)u pogledu relevantnog perioda kraćeg od mesec dana, Prikaz kamatne stope za rok od jednog meseca;

(b)u pogledu bilo kog relevantnog perioda od jednog ili više meseci za koje je raspoloživ Prikaz kamatne stope, merodavni prikaz kamatne stope za rok za odgovarajući broj meseci; i

(c)u pogledu bilo kog relevantnog perioda dužeg od mesec dana, za koji nije raspoloživ Prikaz kamatne stope koja je rezultat linearne interpolacije dva Prikaza kamatne stope, od kojih je jedna merodavna za neki sledeći period koji je kraći, a druga za neki sledeći period koji je duži od dužine relevantnog perioda

(period za koji se uzima stopa ili iz koga se stope interpoliraju u daljem tekstu nazivaće se „Reprezentativni periodˮ).

U svrhe stavova (b) i (c) koji su navedeni u tekstu iznad:

raspoloživˮ znači „izračunat i objavljenˮ pod supervizijom ICE Benchmark Administration Limited (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon ICE Benchmark Administration Limited kako je određeno od strane Banke) za data dospeća; i

Prikaz kamatne stopeˮ označava kamatnu stopu za depozite u GBP za odgovarajući period utvrđen od strane ICE Benchmark Administration Limited (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon ICE Benchmark Administration Limited kako je određeno od strane Banke) i objavljeno od strane izdavača finansijskih vesti u 11:00 časova po londonskom vremenu ili kasnije, kako je prihvatljivo za Banku na dan („Datum utvrđivanjaˮ) na koji započinje relevantni period ili, ukoliko taj dan nije radni dan u Londonu, na sledeći radni dan koji je radni dan.

Ako ovu stopu ne objave izdavači finansijskih vesti prihvatljivi za Banku, Banka će tražiti od glavnih filijala u Londonu 4 (četiri) velike banke na londonskom međubankarskom tržištu koje Banka odabere, da navedu kamatnu stopu po kojoj depozite u GBP u uporedivom iznosu svaka od njih nudi u približno 11:00 časova, po londonskom vremenu, na Datum utvrđivanja drugim glavnim bankama na londonskom međubankarskom tržištu za period jednak Reprezentativnom periodu. Ako se obezbede makar 2 (dve) ponude, stopa će biti aritmetička sredina navedenih stopa.

Ako se obezbede manje od 2 (dve) ponude na način koji je tražen, stopa koja će se koristiti biće aritmetička sredina stopa koje ponude najveće banke u Londonu koje odabere Banka, u približno 11:00 časova po londonskom vremenu na Datum za utvrđivanje, za zajmove u GBP u uporedivom iznosu vodećih evropskih banaka za period jednak Reprezentativnom periodu.

Ako je stopa koja proističe iz gorenavedenog ispod nule, LIBOR će se smatrati da je nula.

Ako nikakva kamatna stopa nije na raspolaganju kako je predviđeno u gorenavedenom tekstu, LIBOR je stopa (izražena kao neka procentualna godišnja stopa) koja je određena od strane Banke da bude sveobuhvatni trošak Banke za finansiranje odgovarajuće Tranše na osnovu tada merodavne interno generisane referentne stope Banke ili neke alternativne stope čiji je metod određivanja razumno određen od strane Banke

D.OPŠTI DEO

U smislu gore pomenutih definicija:

(a) Londonski radni danˮ označava dan kada su banke otvorene za redovno poslovanje u Londonu i Njujorški radni danˮ označava dan kada su banke otvorene za redovno poslovanje u Njujorku.

(b)Svi procenti koji proizilaze iz bilo kakvih proračuna iz ovog priloga biće zaokruženi, ako je to potrebno, na najbližem stohiljaditom procentnom poenu, dok se polovine zaokružuju.

(c)Banka će bez odlaganja obavestiti Zajmoprimca o ponudama koje Banka primi.

(d)Ako bilo koja od prethodnih odredbi postane neusklađena sa odredbama usvojenim pod zaštitom:

Instituta za evropska tržišta novca i EURIBOR ACI (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon Instituta za evropska tržišta novca i EURIBOR ACI kako je određeno od strane Banke) u pogledu EURIBOR-a; ili

the ICE Benchmark Administration Limited-a (ili bilo kog naslednika te funkcije nakon ICE Benchmark Administration Limited-a, kako je određeno od strane Banke) u pogledu LIBOR-a,

Banka može putem obaveštenja Zajmoprimcu izmeniti i dopuniti odredbe da bi ih uskladila sa drugim takvim odredbama.

Prilog C

Obrasci za Zajmoprimca

C.1 Obrazac Zahteva za isplatu (član 1.2.B)

Zahtev za isplatu

država – PROJEKAT

Datum:

Nastavite sa sledećom isplatom:

Zajam Ime (*):

Potpis Datum (*):

Ugovor FI broj:

Valuta i traženi iznos

Predloženi datum isplate:

Valuta

Iznos

K A M A T A

Osnovica kamatne stope (član 3.1)

Rezervisano za Banku

(ugovorna valuta)

Stopa (% ili Raspon) (naznačite samo JEDNO) ILI Maksimalna stopa (% ili Maksimalni raspon)

Ukupan iznos kredita:

Učestalost (član 3.1)

Godišnje

Polugodišnje

Tromesečno

Isplaćeno na datum:

Datumi plaćanja (član 5)

Saldo za isplatu:

Datum revizije/Datum konverzije (ako postoji)

Tekuća isplata:

K A P I T A L

Učestalost otplate

Godišnje

Polugodišnje

Tromesečno

Saldo posle isplate:

Metodologija otplate

(član 4.1)

Jednake rate

Stalni anuiteti

Pojedinačna rata

Krajnji rok za isplatu:

Prvi datum otplate

Maks. broj isplata:

Datum dospeća:

Minimalna veličina tranše:

Ukupno isplata do danas:

Preduslovi:

Da / Ne

Račun Zajmoprimca za odobrenje:

Račun br:

(Molimo Vas da koristite IBAN format u slučaju isplata u evrima ili odgovarajući format za relevantnu valutu)

Naziv i adresa Banke:

Molimo Vas da informacije vezane za Zahtev prenesete:

Ovlašćeno ime (imena) i potpis (potpisi) lica ovlašćenih od strane Zajmoprimca:

C.2 Obrazac potvrde Zajmoprimca (član 1.4.B)

Od:[Zajmoprimac]

Za:Evropska investiciona banka

Datum:

Predmet: Finansijski ugovor između Evropske investicione banke i [Zajmoprimac] sklopljen dana („Finansijski ugovor”)

FI broj REF FI h 81.657Serapis broj 2009-0405

Poštovani,

Obraćamo vam se povodom Finansijskog ugovora. Termini koji su definisani u Finansijskom ugovoru imaće isto značenje u ovom pismu.

U smislu člana 1.4 Finansijskog ugovora, ovim putem potvrđujemo Banci sledeće:

(a)da nije nastao slučaj opisan u članu 4.3.A i ne traje bez preduzetih mera za otklanjanje štetnih posledica;

(b)nije došlo ni do kakve materijalne promene u pogledu bilo kog dela Projekta za koji smo obavezni da podnesemo izveštaj u skladu sa članom 8.1, osim ukoliko o tome nismo prethodno obavestili;

(c)imamo dovoljno sredstava na raspolaganju da obezbedimo blagovremen završetak i realizaciju Projekta u skladu sa Prilogom A, A.1;

(d)ne postoje događaji i okolnosti koje predstavljaju ili, bi sa protokom vremena ili davanjem obaveštenja prema Finansijskom ugovoru predstavljali, slučaj neizvršenja obaveze prema članu 10.1 i iste nisu u toku bez preduzetih mera za njihovo otklanjanje ili bez odricanja prava na naknadu;

(e)da nije u toku ni jedan sudski, arbitražni ili zakonodavni postupak ili istraga i da isti ne preti i ne čeka na rešavanje, prema našim saznanjima, ni u jednom sudu, arbitraži ili agenciji, koji bi doveo, ili bi ako bi se nepovoljno rešio postoji verovatnoća da bi doveo do Materijalno štetne promene, kao i da protiv nas ili nekog našeg zavisnog preduzeća ne postoji bilo kakva nezadovoljavajuća presuda;

(f)da su dobijene sve neophodne saglasnosti, autorizacije, dozvole ili odobrenja od strane vladinih ili državnih ili nadležnih organa, navedene kao potrebne u vezi sa ovim ugovorom i Projektom za ovu Tranšu;

(g)da su izjave i jemstva koja se ponavljaju u skladu sa članom 6.11 tačne u svakom materijalnom smislu; i

(h)da nije došlo do Materijalno štetne promene u poređenju sa našim položajem na dan sklapanja Finansijskog ugovora.

S poštovanjem,

Za i u ime Zajmoprimca

Datum:

Prilog D

Revizija i konverzija kamatne stope

Za svaku Tranšu u kojoj je Datum revizije/konverzije kamate obuhvaćen Obaveštenjem o isplati, važe sledeće odredbe.

Mehanizmi revizije/konverzije

Kada primi zahtev za reviziju/konverziju kamate Banka je dužna, da u roku koji počinje da teče 60 (šezdeset) dana i završava se 30 (trideset) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate, dostavi Zajmoprimcu Predlog za Reviziju/konverziju kamate u kome se navodi:

(a)kamatna stopa i/ili Raspon koji će se primenjivati na tu Tranšu, ili na jedan njen deo preciziran u Zahtevu za reviziju/konverziju kamate shodno članu 3.1; i

(b)da će se ta stopa primenjivati od Datuma otplate ili do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, a dospela kamata će se plaćati kvartalno, polugodišnje ili godišnje unazad na predviđene Datume plaćanja.

Zajmoprimac može da prihvati u pisanoj formi taj Predlog za reviziju/konverziju kamate do roka koji se tu precizira.

Bilo kakva izmena ovog Ugovora koju Banka traži u vezi sa ovim pitanjem biće sprovedena u vidu sporazuma koji će se zaključiti najkasnije 15 (petnaest) dana pre relevantnog Datuma revizije/konverzije kamate.

B. Efekti revizije/konverzije

U meri u kojoj Zajmoprimac uredno pisanim putem prihvati Fiksnu kamatnu stopu ili Raspon u pogledu Predloga revizije/konverzije kamate, Zajmoprimac će platiti prispelu kamatu na Datum revizije/konverzije kamate i nakon toga na predviđene Datume plaćanja.

Pre Datuma revizije/konverzije kamate, relevantne odredbe ovog Ugovora i Obaveštenja o isplati primenjivaće se na celu Tranšu. Od Datuma revizije/konverzije kamate i uključujući taj datum i nadalje, odredbe koje se sadrže u Predlogu za reviziju/konverziju kamate i koje se odnose na novu kamatnu stopu ili Raspon primenjivaće se na tu Tranšu (ili njen deo) do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ako ga ima, ili do Datuma otplate.

C. Neizvršavanje revizije/konverzije kamate

Ukoliko Zajmoprimac ne podnese Zahtev za reviziju/konverziju ili ne prihvati pisanim putem Predlog revizije/konverzije kamate za Tranšu ili ako strane ne sprovedu izmenu koju Banka zatraži u skladu sa gore navedenim stavom A, Zajmoprimac će otplatiti Tranšu (ili njen deo) na Datum revizije/konverzije kamate, bez naknade. Zajmoprimac će na Datum revizije/konverzije otplatiti deo tranše koji nije obuhvaćen Revizijom/konverzijom kamate.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar