Uredbu o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (sa prilozima)

Prilog 3.

UPUTSTVA ZA POPUNjAVANjE

I OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZAHTEVA ZA PREDUZIMANjE MERA IZ PRILOGA 1. KOJI POPUNjAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Rubrike u obrascu označene zvezdicom (*) obavezne su i potrebno ih je popuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je popuniti bar jedno od tih polja.

U rubrike sa oznakom „za službenu upotrebu” ne unose se podaci.

Rubrika 1: Podnosilac zahteva

U ovu rubriku unose se podaci o podnosiocu zahteva, kao što su ime i puna adresa podnosioca zahteva, njegov broj telefona, mobilnog telefona ili faksa. Podnosilac zahteva, po potrebi, može uneti svoj PIB. Podnosilac, po potrebi, može uneti svoju e-mail adresu i svoj veb sajt.

Rubrika 2: Status podnosioca zahteva

Potrebno je označiti odgovarajuću kućicu kako bi se označio status podnosioca zahteva, u smislu člana 4. Uredbe. Uz zahtev, potrebno je priložiti dokumente kojima se nadležnom carinskom organu dokazuje da podnosilac zahteva ima pravo da podnese zahtev.

Rubrika 3: Zastupnik koji podnosi zahtev u ime podnosioca zahteva

Ako podnosilac zahteva podnosi zahtev preko zastupnika, u ovu je rubriku potrebno je uneti podatke o zastupniku. Zahtev treba da sadrži i dokaz da je to lice ovlašćeno da postupa kao zastupnik, u skladu sa propisima.

Rubrika 4: Vrsta prava na koje se zahtev odnosi

Potrebno je označiti odgovarajuću kućicu kako bi se označila vrsta (vrste) prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva.

Rubrika 5: Zastupnik za pravna pitanja

U ovoj rubrici navode se podaci o zastupniku zaduženom za pravna pitanja, ovlašćenom od strane podnosioca zahteva.

Rubrika 6: Zastupnik za tehnička pitanja

Ako je zastupnik za tehnička pitanja različit od zastupnika navedenog u rubrici 5, u ovoj rubrici navode se podaci o zastupniku za tehnička pitanja.

Rubrika 7: Postupak u slučaju malih pošiljki

Ako podnosilac zahteva želi da zatraži primenu postupka za uništenje robe u malim pošiljkama, iz člana 24. Uredbe, potrebno je označiti kućicu u ovoj rubrici.

Rubrika 8: Spisak prava na koja se zahtev odnosi

U ovu rubriku unose se informacije o pravu ili pravima čija se zaštita zahteva.

U kolonu „Broj” unose se redni brojevi za svako pravo intelektualne svojine na koje se zahtev odnosi.

U kolonu „Vrsta prava” unosi se vrsta prava intelektualne svojine.

U kolonu „Spisak robe na koju se pravo odnosi” unosi se vrsta robe obuhvaćene odgovarajućim pravom intelektualne svojine u pogledu koje podnosilac zahteva traži sprovođenje carinskih mera.

Podrubrika „Ograničeno postupanje” u rubrikama 8 – 25, ne označava se.

Informacije o originalnoj robi u rubrikama 9 16

Podnosilac zahteva, po potrebi, u rubrike 9 – 16 unosi posebne i tehničke podatke o originalnoj robi, informacije koje carinskim organima omogućavaju jednostavnu identifikaciju robe za koju se sumnja da povređuje prava intelektualne svojine i informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 9: Podaci o robi

Ova rubrika sadrži opis originalne robe, uključujući opremu i grafičke simbole, tarifni broj i prosečnu tržišnu vrednost. Podnosilac zahteva, po potrebi, prilaže slike navedene robe. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitom asortimanu robe.

Rubrika 10: Prepoznatljiva svojstva robe

Ova rubrika sadrži informacije o tipičnim svojstvima originalne robe, kao što su oznake, etikete, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi, uz navođenje tačnog mesta gde se ta svojstva nalaze na robi i njihovog izgleda.

Rubrika 11: Mesto proizvodnje

Ova rubrika sadrži informacije o mestu proizvodnje originalne robe.

Rubrika 12: Uključena privredna društva

Ova rubrika sadrži informacije o ovlašćenim uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prevoznicima, primaocima ili izvoznicima. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe.

Rubrika 13: Trgovci

Ova rubrika sadrži informacije o licima ovlašćenim za trgovinu proizvodima koji uključuju primenu prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva. Informacije se odnose na ime, adresu i PIB navedenih lica. Informacije obuhvataju podatke o tome kako nosioci licenci mogu da dokažu da su ovlašćeni za upotrebu predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 14: Informacije o carinjenju i distribuciji robe

Ova rubrika sadrži informacije o kanalima za distribuciju originalne robe, kao što su informacije koje se odnose na centralna skladišta, odeljenja za otpremu, prevozna sredstva, putne pravce i isporuku, kao i informacije o carinskim postupcima i carinarnicama u kojima se sprovodi carinjenje originalne robe.

Rubrika 15: Pakovanja

Ova rubrika sadrži informacije o pakovanju originalne robe, kao što su vrsta pakovanja, tipična svojstva pakovanja (npr. etikete, oznake, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi), uključujući tačno mesto svojstava na pakovanju, poseban dizajn pakovanja (boja, oblik) i, po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 16: Prateća dokumentacija

Ova rubrika sadrži informacije o dokumentima priloženima uz originalnu robu, kao što su brošure, uputstva za upotrebu, garancije i sl.

Informacije o robi kojom se povređuje pravo u rubrikama 17 25

U rubrike 17 – 25 podnosilac zahteva, po potrebi, unosi informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 17: Podaci o robi

Ova rubrika sadrži opis robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine, uključujući opremu i grafičke simbole. Podnosilac zahteva, po potrebi, prilaže slike navedene robe. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitom asortimanu robe.

Rubrika 18: Prepoznatljiva svojstva robe

Ova rubrika sadrži informacije o tipičnim svojstvima robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine, kao što su oznake, etikete, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi, uz navođenje tačnog mesta gde se ta svojstva nalaze na robi i njihovog izgleda.

Rubrika 19: Mesto proizvodnje

Ova rubrika sadrži informacije o poznatom ili pretpostavljanom mestu porekla, polazištu i isporuci robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 20: Uključena privredna društva

Ova rubrika sadrži informacije o uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prevoznicima, primaocima ili izvoznicima za koje se sumnja da su učestvovali u povredama odgovarajućih prava intelektualne svojine.

Rubrika 21: Trgovci

Ova rubrika sadrži informacije o licima koja nisu ovlašćena za trgovinu proizvodima koji se odnose na primenu prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva.

Rubrika 22: Informacije o distribuciji robe

Ova rubrika sadrži informacije o kanalima za distribuciju robe kojom se povređuje pravo, kao što su informacije koje se odnose na skladišta, odeljenja za otpremu, prevozna sredstva, putne pravce i isporuku, kao i informacije o carinskim postupcima i carinarnicama u kojima se sprovodi carinjenje robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 23: Pakovanja

Ova rubrika sadrži informacije o pakovanju robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, kao što su vrsta pakovanja, tipična svojstva pakovanja (npr. etikete, oznake, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi), uključujući tačno mesto svojstava na pakovanju, poseban dizajn pakovanja (boja, oblik) i, po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 24: Prateća dokumentacija

Ova rubrika sadrži informacije o dokumentima priloženim uz robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, kao što su brošure, uputstva za upotrebu, garancije i sl.

Rubrika 25: Dodatne informacije

U ovu rubriku podnosilac zahteva može da unese sve dodatne informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine, kao što su informacije o planiranim dostavama robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, uključujući specifične i detaljne informacije o prevoznim sredstvima, kontejnerima i uključenim licima.

Rubrika 26: Obaveze

Ne menjati tekst i ne upisivati podatke u ovu rubriku.

Rubrika 27: Potpis

U ovoj rubrici podnosilac zahteva ili njegov zastupnik naveden u rubrici 3. zahteva, unosi mesto i datum popunjavanja zahteva i potpisuje ga. Ime potpisnika upisuje se velikim štampanim slovima.

II OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZAHTEVA ZA PRODUŽENjE ROKA IZ PRILOGA 2. KOJI POPUNjAVA NOSILAC ODOBRENjA

Rubrike u obrascu označene zvezdicom (*) obavezne su i potrebno ih je popuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je popuniti bar jedno od tih polja.

U rubrike sa oznakom „za službenu upotrebu” ne unose se podaci.

Rubrika 1: Podaci o nosiocu odobrenja

U ovu rubriku unose se podaci o nosiocu odobrenja.

Rubrika 2: Zahtev za produženje

U ovu rubriku upisuje se registarski broj zahteva. Označavanjem odgovarajuće kućice nosilac odobrenja označava da li traži izmenu informacija iz zahteva.

Rubrika 3: Potpis

U ovoj rubrici podnosilac zahteva ili njegov zastupnik unosi mesto i datum popunjavanja zahteva i potpisuje ga. Ime potpisnika upisuje se velikim štampanim slovima.

Ostavite komentar