Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RSˮ, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), u Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u odeljku Namena sredstava stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) Dodela vaučera ugroženom potrošaču za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj).”

Član 2.

U odeljku Raspodela sredstava, u Tabeli 1. – Raspodela sredstava reči: „Dodela ugroženom potrošaču STB uređaja” zamenjuju se rečima: „Dodela vaučera ugroženom potrošaču za subvencionisanu kupovinu STB uređaja”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar