Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RS”, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini („Službeni glasnik RS” br. 14/15 i 41/15 – u daljem tekstu: Uredba), u Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo, u odeljku Raspodela sredstava, Tabela 1 – Raspodela sredstava zamenjuje se novom tabelom 1 – Raspodela sredstava:

Tabela 1 – Raspodela sredstava

R.B.

Mera podrške

Iznos sredstava

Ekonomska klasifikacija

1.

Dodela vaučera ugroženom potrošaču za subvencionisanu kupovinu STB uređaja

478.400.000,00

426

2.

Pružanje tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linija

Uspostavljanje pozivnog centra

Informisanje o procesu digitalizacije

52.693.000,00

423

3.

Otvaranje aproprijacije

1.000,00

621

UKUPNO

531.094.000,00

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13862/2015-2

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar