Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Godišnjim programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i šumskog sadnog materijala i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, kao i iznos sredstava za obavljanje poslova koji se finansiraju iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827015.0116.3/1 GODIŠNJI PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

I.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini koristiće se za finansiranje poslova zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i šumskog sadnog materijala i drugih poslova od opšteg interesa za šumarstvo Republike Srbije.

II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jed. mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta(din) Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din) 1 2 3 4 5 1. ZAŠTITA ŠUMA 23.000.000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din. 14.700.000   Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 6.750.000   Gradnja protivpožarnih pruga km 150.000 1.600.000 2. POŠUMLJAVANJE (u 2014. i u 2015. godini) 70.000.000   Pošumljavanje goleti ha 120.000     Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120.000     Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:     a) četinari ha 35.000     b) tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000     v) meki lišćari ha 45.000     g) bagrem ha 20.000     Sanacija površina pošumljavanjem ha 120.000     Ponovno pošumljavanje ha 120.000     Melioracija degradiranih šuma ha 120.000   3. NEGA ŠUMA     20.000.000   Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 20.000     Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25.000     Prve prorede u šumskim zasadima ha 30.000     Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik ha 30.000   4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA 195.000.000   Radovi na I fazi km 900.000     Radovi na II fazi km 900.000     Radovi na I i II fazi km 1.800.000     Rekonstrukcija šumskog puta km 1.400.000     Sanacija šumskog puta km 1.800.000     Gradnja mosta na trasi šumskog puta:     a) do 5 metara raspona m′ 70.000     b) od 5-10 metara raspona m′ 85.000     v) preko 10 metara raspona m′ 110.000   5. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA 1.000.000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400     Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:     a) selekcionisano seme kg 60     b) seme poznatog porekla kg 25     Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 300     b) seme poznatog porekla kg 120     Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50     b) seme poznatog porekla kg 20     Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora kg 5.000     Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3.800     Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1.500   6. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 12.000.000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):     a) selekcionisane kom. 17     b) poznatog porekla kom. 11     Sadnice šumskih voćkarica kom. 15     Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:     a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) kom. 9     Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) kom. 5     Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2   7. IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA din. 25.000.000 8. EDUKACIJA I PROMOCIJA din. 2.500.000 9. RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD din. 22.000.000 10. OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE („Službeni glasnik RS”, broj 59/06) din. 14.365.000 11. IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA („Službeni glasnik RS”, broj 30/15) din. 64.000.000 12. PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE din. 41.135.000   U K U P N O 490.000.000

III.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini za poslove iz glave I. ovog programa dodeljuju se pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, broj 17/13).

4827015.0116.3/2

Ostavite komentar