Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12−US, 72/12, 7/14−US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA

NAMENJENIH PRUŽANJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite, koji se odnosi na objekte oštećene odnosno uništene usled dejstva poplava ili aktiviranjem klizišta.

Član 2.

Državni program obnove objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

5 Broj: 110-15465/2014-1

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100114.202.doc/37

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OBJEKTA NAMENJENIH PRUŽANJU

USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na obnavljanje i izgradnju porušenih i oštećenih objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite koji su oštećeni odnosno porušeni usled dejstva poplava ili aktiviranja klizišta.

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 − u daljem tekstu: Zakon).

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja nadležnih organa, preliminarno je utvrđeno da je oštećeno ukupno pet objekata u kojima se pružaju usluge iz oblasti socijalne zaštite, a od toga je samo jedan objekat kategorizovan u šestu kategoriju u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87 − u daljem tekstu: Uputstvo), i to je

– objekat u kojem je bio smešten Gradski centar za socijalni rad u Beogradu − Odeljenje u Obrenovcu (u daljem tekstu: Odeljenje u Obrenovcu) koji je kategorizovan u šestu kategoriju u skladu sa Uputstvom, pa je potrebno izgraditi novi objekat u kojem će biti smešteno Odeljenje u Obrenovcu.

3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, odnosno dejstva klizišta na objektu Odeljenja u Obrenovcu su:

– prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije – izrada glavnog projekta i dobijanje lokacijske i građevinske dozvole (izgradnja novog objekata) za objekat koji će biti izgrađen na delu katastarske parcele br. 8/3 KO Obrenovac, u bloku V/20v, ulica 6, bivši broj 10 c, trenutno bez broja, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 − US, 50/13 − US i 98/13 − US).

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Način sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji štete na objektu namenjenom pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite su:

izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Odeljenja u Obrenovcu;

na osnovu urađene tehničke dokumentacije potrebno je pripremiti tendersku dokumentaciju za sprovođenje postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. U skladu sa Zakonom treba sprovesti postupak za izbor izvođača radova u najkraćem vremenskom periodu, zaključiti ugovore za izvođenje i pristupiti izvođenju radova.

5. Redosled sprovođenja mera

Redosled sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji šteta od posledica poplava dat je u odeljcima 3. i 4.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Mere i aktivnosti na izgradnji objekta u kom će biti smešteno Odeljenje u Obrenovcu treba sprovesti do kraja jula 2015. godine.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosiocisprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležno je za koordiniciju sprovođenja mera iz ovog programa, a Gradski centar za socijalni rad u Beogradu − Odeljenje u Obrenovcu je nosilac sprovođenja mera i aktivnosti.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za finansiranje za raščišćavanje, projektovanje, izgradnju i nadzor radova na izgradnji Odeljenja u Obrenovcu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14), razdeo 28 − Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, glava 28.3 − Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite, funkcija 70 − Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 511 − Zgrade i građevinski objekti, ukupna vrednost investicije 45.000.000 dinara.

Ostavite komentar