Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja.

Član 2.

Državni program obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

05 Broj: 110-10542/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100114.163/1

Ostavite komentar