Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima.

Član 2.

Državni program obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10017/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program se odnosi na obnovu telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema i sredstava na poplavljenim područjima koja je uništena ili oštećena usled dejstva poplava ili aktiviranja klizišta, kao i izgradnju objekata koji su u funkciji obnovljene telekomunikacione infrastrukture.

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3 Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja „Telekom Srbija” a.d. preliminarno je utvrđen iznos i vrsta štete nastale na telekomunikacionim objektima, odnosno mrežama, sistemima i sredstvima, kao i na objektima infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija) usled dejstva poplava ili aktiviranjem klizišta na područjima sledećih gradova i opština: Obrenovac, Paraćin, Krupanj, Loznica, Šabac, Mali Zvornik, Jagodina, Šid, Valjevo, Osečina, Smederevska Palanka, Lazarevac, Smederevo, Bajina Bašta, Užice, Mionica, Kosjerić, Gornji Milanovac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Knić, Lajkovac, Ljig, Svilajnac, Sopot, Požarevac, Kostolac i Topola.

Usled razornog dejstva voda tokom poplava koje su nastupile u maju 2014. godine na telekomunikacionoj infrastrukturi, odnosno mrežama i sredstvima, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija) nastala su oštećenja zbog kojih u jednom broju opština, odnosno gradova postoji opasnost ponovnog ugrožavanja komunikacije pravnih i fizičkih lica zbog nefunkcionalnosti oštećenih telekomunikacionih objekata.

3. Mere koje treba preduzeti

Radi obnove telekomunikacione infrastrukture potrebno je preduzeti sledeće mere:

1) izgradnja novih telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema i sredstava, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija);

2) rekonstrukcija postojećih telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema i sredstava, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija);

3) sanacija postojećih telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema i sredstava, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija).

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Sanaciji postojećih objekata u prethodnom periodu hitno se pristupilo u sklopu redovnih aktivnosti na korektivnom održavanju.

Na osnovu urađenih tehničkih rešenja za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih telekomunikacionih objekata, odnosno mreža i sredstava, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija) „Telekom Srbija” a.d. vrši izbor izvođača radova, određuje stručni nadzor i pristupa građenju objekata u skladu sa članom 143. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 –ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US i 98/13 – US).

Pregled oštećene telekomunikacione infrastrukture, mreža, sistema i sredstava, uključujući i oštećene objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija), na kojima će se radi obnove preduzeti mere iz Odeljka 3. ovog programa, dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera

U cilju što bržeg uspostavljanja telekomunikacionog saobraćaja na poplavama i klizištima ugroženim delovima teritorije Republike Srbije najpre će se pristupiti sanaciji i rekonstrukciji postojećih, a nakon toga i izgradnji novih postojećih telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema i sredstava, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija).

Redosled sprovođenja mera je:

1) sanacija i hitne intervencije u telekomunikacionoj mreži kojima će se obezbediti privremena uspostava osnovnih telekomunikacionih usluga na ugroženim područjima;

2) rekonstrukcija telekomunikacionih objekata duž puteva i mostova koji su bili oštećeni poplavama i klizištima u skladu sa dinamikom sanacije puteva i mostova;

3) izgradnja novih telekomunikacionih objekata na područjima opština Obrenovac, Lazarevac i Krupanj;

4) izgradnja novih telekomunikacionih objekata na područjima ostalih opština obuhvaćenih ovim državnim programom obnove.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Sanacijom i hitnim intervencijama u telekomunikacionoj mreži do donošenja ovog programa obezbeđena je privremena uspostava osnovnih telekomunikacionih usluga na ugroženim područjima.

Rekonstrukcija telekomunikacionih objekata duž puteva i mostova koji su bili oštećeni poplavama i klizištima realizovaće se u skladu sa dinamikom sanacije puteva i mostova, a za vreme važenja Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Izgradnja novih telekomunikacionih objekata na područjima opština Obrenovac, Lazarevac i Krupanj i na područjima ostalih opština obuhvaćenih ovim državnim programom obnove realizovaće se za vreme važenja Zakona.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci

sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz Odeljka 3. ovog programa. „Telekom Srbija” a.d. je nosilac sprovođenja mera.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstavai izvor finansiranja

Procenjena potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa su 1.169.416.891,00 dinara.

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuje „Telekom Srbija” a.d.

9. Investitor

Investitor izgradnje odnosno rekonstrukcije oštećene telekomunikacione infrastrukture, odnosno mreže, sistema i sredstava i objekta infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija) je „Telekom Srbija” a.d.

Ostavite komentar