Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se opšti uslovi za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i određeni elementi primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

Član 2.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Državne hartije od vrednosti (u daljem tekstu: državne hartije) su finansijski instrumenti čija je vrednost iskazana  u domaćoj ili stranoj valuti, o čijoj emisiji, u skladu sa zakonom, odlučuje Vlada ili ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) ili lice koje on ovlasti, koje se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar);

2) Dugoročne državne hartije su hartije od vrednosti sa rokom dospeća preko jedne godine o čijem emitovanju odlučuje Vlada;

3) Kratkoročne državne hartije su državne hartije od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine, o čijem emitovanju odlučuje ministar ili lice koje on ovlasti, osim u slučaju kada datum dospeća pada u narednu budžetsku godinu, kada o emitovanju odlučuje Vlada;

4) Državni zapisi su državne hartije od vrednosti sa rokom dospeća do dve godine bez kupona;

5) Obveznice su dugoročne hartije od vrednosti sa rokom dospeća jednakim ili većim od dve godine sa kuponom ili bez kupona;

6) Amortizacione obveznice su obveznice kod kojih se isplata glavnice vrši u više rata;

7) Aukcijska platforma ministarstva nadležnog za poslove finansija je deo jedinstvenog informacionog sistema Uprave za trezor (u daljem tekstu: aukcijska platforma), kojim se obezbeđuje podrška primarnoj trgovini državnim hartijama, elektronski pristup ovlašćenih finansijskih institucija (u daljem tekstu: ovlašćeni učesnici) aukcijskoj platformi i njihovo direktno učestvovanje na aukcijama državnih hartija;

8) Aukcija je primarna prodaja državnih hartija posredstvom aukcijske platforme, uz učešće ovlašćenih učesnika i poštovanje procedure i vremenskog okvira;

9) Ovlašćeni učesnik je finansijska institucija, koja je, u skladu sa ovom uredbom, ispunila propisane uslove za direktno učešće na aukcijama državnih hartija posredstvom aukcijske platforme;

10) Ovlašćeno lice je fizičko lice koje je, pored ispunjenih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i podzakonskim aktima, ispunilo i uslove i kriterijume utvrđene ovom uredbom, a koje je ovlašćeni učesnik ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u primarnom trgovanju državnim hartijama preko aukcijske platforme;

11) Elektronska knjiga naloga jeste elektronska baza podataka formirana od naloga za primarno trgovanje ispostavljenih od strane ovlašćenih učesnika preko aukcijske platforme u skladu sa ovom uredbom;

12) Korisnička aplikacija je klijentski veb orijentisana aplikacija koja omogućava pristup ovlašćenim učesnicima sistemu aukcijske platforme;

13) Nalozi za trgovanje su nalozi koje u skladu sa ovom uredbom ispostavlja ovlašćeni učesnik posredstvom aukcijske platforme;

14) Konkurentni nalozi za trgovanje su nalozi ovlašćenih učesnika za kupovinu državnih hartija koji sadrže podatke o količini i ceni po kojoj ovlašćeni učesnik želi da kupi državne hartije; 

15) Nekonkurentni nalozi za trgovanje su nalozi ovlašćenih učesnika za kupovinu državnih hartija koji sadrže samo podatke o količini hartija koje učesnik želi da kupi, bez navođenja cene;

16) Zaključnica je ugovor o primarnoj kupoprodaji državnih hartija zaključen posredstvom aukcijske platforme, izrađen u elektronskoj formi;

17) Izvršna stopa prinosa predstavlja stopu po kojoj se realizuje emisija hartija, a u skladu sa kojom se utvrđuje jedinstvena prodajna cena za celu emisiju državnih hartija (metod jedinstvene cene), odnosno najvišu izvršnu stopu od svih prihvaćenih izvršnih stopa, na osnovu kojih se određuju izvršne stope po kojima se nalozi realizuju (metod višestruke cene);

18) Kupon predstavlja iznos kamate koji emitent plaća imaocu državnih hartija, periodično do roka dospeća, koji se izračunava na osnovu kuponske stope, kuponskog perioda i nominalne vrednosti hartija od vrednosti;

19) Kuponska stopa je ugovorena kamatna stopa koja se primenjuje na nominalnu vrednost državnih hartija, odnosno na ostatak nominalne vrednosti državnih hartija kod amortizacionih državnih hartija, koja može biti fiksna (utvrđena odlukom o emisiji) ili varijabilna (jednaka zbiru određene referentne kamatne stope i fiksne margine);

20) Kuponski period je vremenski period između dve isplate kupona;

21) Fiksna margina predstavlja fiksni deo kuponske stope po kojoj se realizuje emisija kod državnih hartija sa varijabilnom kuponskom stopom;

22) Finansijska institucija je institucija definisana u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 7) Zakona o javnom dugu (,,Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11 – u daljem tekstu: Zakon o javnom dugu);

23) Vremenski plan održavanja aukcije predstavlja utvrđene vremenske intervale u kojima se obavljaju pojedine faze trgovanja na aukciji, a koji se objavljuje u javnom pozivu za aukciju;

24) Reotvaranje predstavlja prodaju državnih hartija iz emisija koje ranije nisu prodate u celosti;

25) Otkup pre roka dospeća predstavlja otkup državnih hartija pre njihovog dospeća, a u skladu sa odlukom o emitovanju državnih hartija kojom mora biti predviđena mogućnost prevremenog otkupa na zahtev emitenta;

26) Otkupni okvir predstavlja definisani period u kojem Republika Srbija vrši otkup državnih hartija pre roka njihovog dospeća;

27) Poništenje državnih hartija predstavlja poništenje koje se vrši u sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) nakon otkupa pre roka dospeća državne hartije;

28) Smart kartica je identifikaciona kartica kojom se vrši pristup i korišćenje aukcijske platforme.

Član 3.

Emitovanje državnih hartija vrši se u okviru limita utvrđenog budžetom Republike Srbije.

Kratkoročne državne hartije se emituju u formi državnih zapisa i prodaju se uz diskont.

Dugoročne državne hartije se mogu emitovati u formi obveznica ili državnih zapisa ročnosti do dve godine, što se utvrđuje odlukom o emisiji. Dugoročne državne hartije se mogu prodavati sa diskontom ili premijom.

Izvršna stopa prinosa iskazuje se sa tri decimale na godišnjem nivou.

Prodajna cena na ponudi iskazuje se sa dve decimale.

Ukupna prodajna vrednost ponude predstavlja proizvod prodajne cene navedene u ponudi i količine državnih hartija koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

Kuponska stopa kod obveznica iskazuje se na tri decimale.

Iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi zapisa izračunava se po formuli:

[pic]

Iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

pri čemu je:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1- broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

Cena državnih hartija emitovanih u formi amortizacionih obveznica po komadu na dan emisije ili na dan saldiranja koji se poklapa sa danom isplate kupona utvrđuje se po sledećoj formuli:

[pic]

pri čemu je:

P – cena kuponske obveznice sa pripadajućom kamatom po komadu (prodajna cena)

t – redni broj obračunskog perioda

K – nominalna vrednost obveznice po komadu

Ot – ostatak nominalne vrednosti po komadu na početku t-tog perioda isplate anuiteta, koji se dobija po formuli Ot = K*(1-v/N), odnosno kada se od nominalne vrednosti obveznice po komadu oduzme suma otplata po komadu koji je protekao do perioda t za koji se obračunava anuitet, pri čemu je:

v – broj perioda koji je protekao do perioda t, za koji se obračunava anuitet

b – deo nominalne vrednosti po komadu koji se u jednakim iznosima isplaćuje od emisije obveznice do dospeća i računa se po formuli: b = K/N.

r – zahtevana stopa prinosa do dospeća (izvršna stopa prinosa)

Rt – kamatna stopa u periodu t koja može biti fiksna ili varijabilna (referentna kamatna stopa uvećana za fiksnu marginu)

m – broj perioda isplate kupona u toku godine

n – broj preostalih perioda isplate anuiteta do dospeća, dobija se po formuli: n = N – v

N – ukupan broj perioda isplate anuiteta od emisije obveznica.

Cena državnih hartija emitovanih u formi amortizacionih obveznica na svaki drugi dan, osim na dan emisije ili na dan saldiranja koji se poklapa sa danom isplate kupona, izračunava se po sledećoj formuli:

[pic]

pri čemu je:

[pic]

Cena državnih hartija emitovanih u formi amortizacionih inflatorno indeksiranih obveznica po komadu na dan emisije ili na dan saldiranja koji se poklapa sa danom isplate kupona utvrđuje se po sledećoj formuli:

[pic]

pri čemu je:

P – cena kuponske obveznice sa pripadajućom kamatom po komadu (prodajna cena)

t – redni broj obračunskog perioda

K – nominalna vrednost obveznice po komadu

Ot – ostatak nominalne vrednosti po komadu na početku t-tog perioda isplate anuiteta, koji se dobija po formuli Ot = K*(1-v/N), odnosno kada se od nominalne vrednosti obveznice po komadu oduzme suma otplata po komadu koji je protekao do perioda t za koji se obračunava anuitet, pri čemu je:

v – broj perioda koji je protekao do perioda t, za koji se obračunava anuitet

b – deo nominalne vrednosti po komadu koji se u jednakim iznosima isplaćuje od emisije obveznice do dospeća i računa se po formuli: b = K/N.

r – zahtevana stopa prinosa do dospeća (izvršna stopa prinosa)

c – godišnja kuponska stopa

m – broj perioda isplate kupona u toku godine

n – broj preostalih perioda isplate anuiteta do dospeća, dobija se po formuli: n = N – v

N – ukupan broj perioda isplate anuiteta od emisije obveznica

IndexCPIt – Racio indeksacije u periodu t [pic], pri čemu je:RefCPIt referentni indeks potrošačkih cena za period t, a RefCIP0 referentni indeks potrošačkih cena na dan emisije obveznice. Referentni indeks potrošačkih cena se računa po sledećoj formuli: [pic]:

[pic] = indeks potrošačkih cena za tri meseca pre datuma isplate anuiteta ili emisije obveznice

[pic] = indeks potrošačkih cena za dva meseca pre datuma isplate anuiteta ili datuma emisije obveznice

[pic] = dan u mesecu kada se isplaćuje anuitet ili kada se emituje obveznica

[pic]= ukupan broj dana u mesecu u kome se isplaćuje anuitet ili emituje obveznica.

Iznos cene državnih hartija emitovanih u formi amortizacionih inflatorno indeksiranih obveznica na svaki drugi dan, osim na dan emisije ili na dan saldiranja koji se poklapa sa danom isplate kupona, izračunava se po sledećoj formuli:

[pic]

pri čemu je:

[pic]

Emitovanje državnih obveznica indeksiranih na indeks potrošačkih cena i obveznica sa varijabilnim kamatnim kuponom biće bliže uređeno aktom o njihovoj emisiji, koji će sadržati i formule za izračunavanje cena.

Za metod obračuna dana kod državnih hartija emitovanih u formi zapisa, koristi se konvencija obračuna dana ACT/360. 

Za metod obračuna dana državnih hartija emitovanih u formi obveznica sa fiksnom kuponskom stopom, koristi se konvencija obračuna dana 30/360.

Za metod obračuna dana državnih hartija emitovanih u formi obveznica sa varijabilnom kuponskom stopom, koristi se konvencija obračuna dana ACT/ACT.

Član 4.

U postupku emitovanja i primarne prodaje državnih hartija Uprava za javni dug organizuje aktivnosti u vezi sa emitovanjem i primarnom prodajom državnih hartija u ime i za račun Republike Srbije i objavljuje informacije o rezultatima prodaje. U tom cilju uvodi se i organizuje primarno tržište zasnovano na sistemu aukcija radi prodaje državnih hartija.

Član 5.

Učesnici na primarnom tržištu državnih hartija jesu:

1) Uprava za javni dug;

2) ovlašćeni učesnici na primarnom tržištu.

Svi ostali investitori aukcijskoj platformi mogu pristupiti preko ovlašćenih učesnika.

II. OVLAŠĆENI UČESNICI I OVLAŠĆENA LICA

Član 6.

Određeno pravno lice stiče svojstvo ovlašćenog učesnika zaključenjem ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi sa Upravom za javni dug.

Ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi Uprava za javni dug može zaključiti sa pravnim licem koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

2) da je član Centralnog registra ili da je s Centralnim registrom zaključilo ugovor o izvršavanju transakcija;

3) da nije u postupku stečaja ili likvidacije;

4) da je dostavilo dokumentaciju u skladu sa čl. 7. i 8. ove uredbe.

O ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana odlučuje direktor Uprave za javni dug na predlog Komisije za predlaganje ovlašćenih učesnika (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje direktor Uprave za javni dug.

Član 7.

Prijava za sticanje statusa ovlašćenog učesnika (u daljem tekstu: prijava), podnosi se Upravi a javni dug, a uz nju se podnose:

1) dozvola Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti investicionog društva;

2) lista lica ovlašćenih za trgovanje državnim hartijama;

3) osnivački akt i prečišćeni tekst statuta;

4) rešenje sa prilozima o upisu pravnog lica u registar;

5) dokaz o članstvu u Centralnom registru, odnosno ako podnosilac prijave nije član Centralnog registra, ugovor sa članom Centralnog registra preko koga će omogućiti izvršavanje preuzetih obaveza po poslovima zaključenim na aukcijskoj platformi, u Centralnom registru;

6) kratak prikaz dosadašnjeg poslovanja i planovi delovanja na tržištu kapitala;

7) godišnji i periodični finansijski izveštaj za poslednju poslovnu godinu, ako podnosilac prijave posluje duže od jedne godine;

8) izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za poslednje dve godine, ukoliko posluje duže od jedne godine;

9) odgovarajuće sredstvo obezbeđenja izvršavanja obaveza po poslovima zaključenim na aukcijskoj platformi, sa ovlašćenjem za raspolaganje tim sredstvom obezbeđenja, u skladu sa ugovorom o pristupanju aukcijskoj platformi, koji zaključuje direktor Uprave za javni dug sa ovlašćenim učesnikom.

Prijava se podnosi Upravi za javni dug na obrascu Prijava za učešće na aukcijama državnih hartija posredstvom aukcijske platforme (čiji je sastavni deo Spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

U slučaju da uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija iz  člana 7. ove uredbe, Uprava za javni dug ostaviće podnosiocu prijave naknadni rok za dostavljanje kompletne dokumentacije, a koji ne može biti duži od osam dana.

U slučaju da podnosilac prijave ni u naknadno ostavljenom roku ne dostavi kompletnu dokumentaciju, Komisija dostavlja prijavu direktoru Uprave za javni dug, sa predlogom da se prijava odbaci.

Danom prijema prijave smatra se dan prijema prijave sa kompletnom i potpunom dokumentacijom u smislu ovog člana, odnosno dan isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Direktor Uprave za javni dug odlučuje o prijavi, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Direktor Uprave za javni dug po podnetoj prijavi može:

1) prihvatiti prijavu – u slučaju da su ispunjeni uslovi za sticanje svojstva ovlašćenog učesnika;

2) odbaciti prijavu – u slučaju iz člana 8. stav 2. ove uredbe;

3) odbiti prijavu – u slučaju da nisu ispunjeni uslovi za sticanje svojstva ovlašćenog učesnika na aukcijskoj platformi.

Akt iz stava 2. ovog člana, Uprava za javni dug dostavlja podnosiocu prijave u roku od tri dana od dana donošenja akta.

Novu prijavu za učešće na aukcijskoj platformi podnosilac prijave može podneti najranije po isteku šest meseci od prijema akta iz stava 2. ovog člana.

Na akt se može izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija u roku od osam dana od njegovog prijema.

Član 10.

Pravno lice za koje je rešenjem direktora Uprave za javni dug utvrđeno da ispunjava propisane uslove za sticanje statusa ovlašćenog učesnika iz člana 7. ove uredbe i Uprava za javni dug zaključuju ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi, na obrascu koji propisuje ministar.

Na osnovu zaključenih ugovora iz stava 1. ovog člana Uprava za javni dug utvrđuje listu ovlašćenih učesnika, koju objavljuje na internet stranici Uprave za javni dug.

Lista iz stava 2. ovog člana ažurira se nakon svakog zaključivanja novog ugovora ili raskida već zaključenog ugovora.

Član 11.

Ovlašćeno lice  može biti samo lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da ima važeću dozvolu za obavljanje poslova brokera izdatu od Komisije za hartije od vrednosti shodno članu 153. Zakona o tržištu kapitala (,,Službeni glasnik RS”, broj 31/11 – u daljem tekstu: Zakon o tržištu kapitala);

2) da ne podleže primeni pravnih posledica osude, u smislu Zakona o tržištu kapitala.

Član 12.

Ovlašćeni učesnik uz prijavu za učešće na aukcijskoj platformi podnosi za ovlašćeno lice sledeću dokumentaciju i dokaze:

1) da ima važeću dozvolu za obavljanje poslova brokera izdatu od Komisije za hartije od vrednosti shodno članu 153. Zakona o tržištu kapitala;

2) izjavu odgovornog lica da je ovlašćeno lice obučeno za rad na aukcijskoj platformi;

3) potvrdu da je ovlašćeno lice zaposleno na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, kod ovlašćenog učesnika  na radnom mestu ,,broker”, odnosno da obavlja brokerske poslove;

4) uverenje nadležnog organa da ovlašćeno lice nije u kaznenoj evidenciji za krivična dela i privredne prestupe, kao i overenu izjavu ovlašćenog lica da ne podleže primeni pravnih posledica osude u smislu Zakona o tržištu kapitala;

5) odluku kojom ovlašćeni učesnik imenuje ovlašćeno lice da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove trgovine državnim hartijama na aukcijskoj platformi;

6) neopozivu izjavu ovlašćenog učesnika da sve obaveze koje ovlašćeno lice preuzme prihvata kao svoje;

7) neopozivu izjavu ovlašćenog učesnika da se podneta sredstva obezbeđenja plaćanja mogu koristiti kao sredstva obezbeđenja izvršavanja obaveza po poslovima koje njegovo ovlašćeno lice zaključi u poslovima sa državnim hartijama na aukcijskoj platformi;

8) karton deponovanog potpisa predloženog ovlašćenog lica, radnu biografiju i jednu njegovu fotografiju.

Član 13.

Na predlog Komisije direktor Uprave za javni dug daje saglasnost za obavljanje poslova ovlašćenom licu u slučaju kada su ispunjeni uslovi iz člana 11. ove uredbe.

Ovlašćeni učesnik je dužan da odmah pismeno obavesti Upravu za javni dug o svakoj promeni ovlašćenja, prava i odgovornosti koje je dao svom ovlašćenom licu, a naročito o promeni činjenica na osnovu kojih je dobio saglasnost iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Komisija ima tri stalna člana koji se imenuju iz reda zaposlenih u Upravi za javni dug. U slučaju potrebe Komisija može imati više članova (privremeni članovi Komisije), ali ne više od sedam članova.

Stalni članovi Komisije imenuju se na period od dve godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Privremeni članovi Komisije imenuju se na period od maksimalno tri meseca, u toku jedne godine.

Članovi komisije imaju pravo na mesečnu neto naknadu koja iznosi 10% mesečne neto zarade na nivou Republike Srbije.

Član 15.

Članu Komisije prestaje svojstvo člana Komisije i pre isteka perioda na koji je imenovan  u sledećim slučajevima:

1) po opozivu od strane direktora Uprave za javni dug;

2) kada podnese ostavku;

3) prestankom radnog odnosa u Upravi za javni dug.

Član 16.

Komisija razmatra i utvrđuje ispravnost podnetih prijava i dokumentacije iz čl. 7, 11. i 12. ove uredbe i na osnovu toga upućuje odgovarajući predlog direktoru Uprave za javni dug.

Član 17.

Ovlašćeni učesnik je dužan da:

1) se pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu trgovinu državnim hartijama na primarnom tržištu;

2) savesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom obavlja poslove trgovine državnim hartijama preko aukcijske platforme;

3) ispostavi nalog za primarno trgovanje posredstvom aukcijske platforme, odnosno obavesti Upravu za javni dug o prispelom nalogu klijenta ili o sopstvenom nalogu;

4) odmah, bez odlaganja, pismeno obavesti Upravu za javni dug o svakoj promeni svojih ovlašćenja, prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu, a naročito o promenama koje se odnose na uslove na osnovu kojih je stekao učešće na aukcijskoj platformi i promenama podataka iz prijave za učešće na istoj;

5) na poziv Uprave za javni dug u roku od 15 dana od dana prijema poziva dostavi traženu dokumentaciju Upravi za javni dug radi revizije liste ovlašćenih učesnika koju Uprava za javni dug vrši jednom godišnje.

Član 18.

Uprava za javni dug jednostrano raskida ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi ukoliko:

1) je učesniku na primarnom tržištu oduzeta dozvola Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti investicionog društva;

2) je nad ovlašćenim učesnikom pokrenut prethodni stečajni postupak, odnosno otvoren stečajni postupak;

3) je doneta odluka od strane organa upravljanja ovlašćenog učesnika o njegovoj likvidaciji ili je pokrenut postupak prinudne likvidacije;

4) ovlašćeni učesnik više ne ispunjava uslove propisane prilikom sticanja ovog svojstva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Uprava za javni dug može jednostrano raskinuti ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi i ukoliko ovlašćenom učesniku budu izrečene nadzorne mere u smislu čl. 93, 205. i 207. Zakona o tržištu kapitala, kao i mera zabrane učestvovanja u kupovini državnih hartija od vrednosti iz člana 31. Zakona o javnom dugu.

Učesnik je dužan da blagovremeno obavesti Upravu za javni dug o slučajevima iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Komisija za hartije od vrednosti obaveštava Upravu za javni dug o nastupanju slučaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana u skladu sa protokolom o saradnji, koji će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe zaključiti ova dva organa.

III. PRODAJA DRŽAVNIH HARTIJA

Član 19.

Državne hartije se prodaju na primarnom tržištu putem aukcija organizovanih od strane Uprave za javni dug.

Dugoročne državne hartije mogu kupovati sva domaća i strana pravna i fizička lica, preko ovlašćenih učesnika. Kratkoročne državne hartije mogu kupovati samo domaća pravna i fizička lica.

Član 20.

Ovlašćeni učesnici mogu da učestvuju sa konkurentnim ponudama podnošenjem propisanih naloga za trgovanje.

Naloge iz stava 1. ovog člana, ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime i za svoj račun, kao i u svoje ime, a za račun klijenta.

Ovlašćeni učesnici takođe mogu da učestvuju sa nekonkurentnim ponudama ispostavljanjem propisanih naloga za trgovanje.

Naloge iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime, a za račun klijenta.

Član 21.

Uprava za javni dug je dužna da utvrdi okvirni plan aukcija za narednu budžetsku godinu do kraja tekuće budžetske godine.

Okvirni plan aukcija objavljuje se na internet stranici Uprave za javni dug.

Član 22.

Uprava za javni dug je dužna da utvrdi tromesečni kalendar aukcija tokom budžetske godine na kraju svakog kvartala za naredni kvartal.

Kalendar aukcija objavljuje se na internet stranici Uprave za javni dug.

Član 23.

Uprava za javni dug objavljuje javni poziv za prodaju državnih hartija na primarnom tržištu (u daljem tekstu: javni poziv).

Javni poziv obavezno sadrži sledeće podatke:

1) obim emisije, datum emisije, datum saldiranja, datum dospeća i nominalnu vrednost državnih hartija, u skladu sa aktom o emisiji državnih hartija;

2) metod aukcije i vrstu hartije od vrednosti;

3) vreme održavanja aukcije za prodaju državnih hartija;

4) minimalni iznos na koji ponuda može da glasi;

5) maksimalnu količinu državnih hartija koju jedno pravno ili fizičko lice može da kupi;

6) kuponsku stopu i datume isplate kupona, kod obveznica sa kuponom.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Uprave za javni dug i putem aukcijske platforme.

Postupak kliringa i saldiranja po osnovu primarne prodaje državnih hartija vrši Centralni registar.

Član 24.

Trgovina državnim hartijama se obavezno sprovodi po sledećim fazama:

faza predotvaranja predstavlja period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavlja, modifikuje i povlači naloge za trgovanje;

faza aukcije predstavlja vremenski period u kome se, na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje, utvrđuje cena (jedinstvena ili višestruka) i vrši prodaja državnih hartija.

Pojedinačnim aktom o emisiji državnih hartija, može biti predviđeno da se sprovede i faza aukcije na zatvaranju, koja predstavlja vremenski period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavi naloge samo po izvršnoj stopi postignutoj na aukciji.

Član 25.

Ovlašćeni učesnici podnose svoje naloge za kupovinu državnih hartija preko aukcijske platforme, u vremenskom periodu navedenom u javnom pozivu za aukciju.

Elementi naloga za kupovinu državnih hartija su:

nominalni iznos državne hartije;

broj komada državnih hartija za koje učesnik dostavlja nalog za kupovinu;

datum i vreme ispostavljanja naloga;

identifikacija klijenta iz naloga za trgovanje, na način utvrđen procedurama usaglašenim između Uprave za javni dug i Centralnog registra, odnosno naziv i matični broj pravnog lica, ime i prezime i jedinstveni matični broj za fizičko lice, naziv i odgovarajući registracioni broj za strano pravno lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta za strano fizičko lice.

Pored elemenata naloga iz stava 2. ovog člana, obavezan element naloga u vezi konkurentne ponude je izvršna stopa prinosa ili fiksna margina po kojoj ovlašćeni učesnik želi da kupi državne hartije.

Član 26.

Uprava za javni dug vrši proveru da li nalozi za kupovinu iz člana 25. ove uredbe sadrže sve propisane elemente i da li su blagovremeno podneti.

Nepotpune naloge aukcijska platforma automatski odbija.

Nalozi za kupovinu iz člana 25. ove uredbe mogu se menjati ili povući do isteka roka faze predotvaranja.

Po isteku faze predotvaranja iz člana 24. ove uredbe, svi pristigli nalozi se automatski odbijaju.

Minimalna količina državnih hartija od vrednosti koje po aukciji može da kupi jedno pravno ili fizičko lice je pet komada.

Maksimalna vrednost državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima u fazi aukcije iznosi 50% od ukupnog obima emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja emisije.

Primljeni nalozi iz člana 25. ove uredbe čuvaju se tako da se do kraja aukcije obezbeđuje tajnost podataka koje sadrže.

Član 27.

Uprava za javni dug sa dostavljenim nalozima za kupovinu iz člana 25. ove uredbe postupa na sledeći način:

1) razvrstava ih prvo na konkurentne i nekonkurentne naloge;

2) rezerviše iznos za nekonkurentne naloge, i to najviše 20% od ukupnog obima emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja emisije;

3) u proceduru utvrđivanja izvršne stope prinosa uvode se samo konkurentni nalozi;

4) konkurentni nalozi se rangiraju u skladu sa visinom ponuđene izvršne stope prinosa ili fiksne margine, počevši od najniže ka najvišoj.

Član 28.

U postupku rangiranja naloga iz člana 25. ove uredbe, a imajući u vidu broj komada državnih hartija koje se emituju, ponuđene stope prinosa i broj komada državnih hartija koji sadrže ispostavljeni nalozi, utvrđuje se izvršna stopa prinosa državnih hartija, kada se aukcija državnih hartija vrši po jedinstvenoj stopi.

Ministar ili lice koje on ovlasti utvrđuje izvršnu stopu prinosa po kojoj će se realizovati nalozi za kupovinu iz člana 25. ove uredbe.

Svi ispostavljeni nalozi za kupovinu koji sadrže stopu višu od izvršne stope prinosa iz stava 2. ovog člana, odbacuju se.

Član 29.

Aukcija državnih hartija vrši se po jedinstvenoj ili višestrukoj stopi u skladu sa pojedinačnim aktom o emisiji državnih hartija.

Kada se aukcija državnih hartija vrši po jedinstvenoj stopi, svi prihvaćeni nalozi se izvršavaju po istoj stopi prinosa, tj. po prihvaćenoj izvršnoj stopi prinosa ili fiksnoj margini.

Izvršna stopa prinosa ili fiksna margina iz stava 2. ovog člana predstavlja jedinstvenu prodajnu stopu za celu emisiju državnih hartija.

U slučaju kad se aukcija državnih hartija vrši po višestrukoj stopi, svaki prihvaćeni nalog se izvršava po ponuđenoj stopi prinosa do iznosa obima emisije koja se nalazi na aukciji predviđenoj za konkurentne naloge ili manjeg iznosa po odluci ministra finansija ili lica koje on ovlasti.

Član 30.

U postupku prihvatanja ispostavljenih naloga primenjuje se princip visine ponuđene stope prinosa, odnosno prednost imaju oni ponuđači koji su ponudili niže stope prinosa.

Ukoliko dve ili više ponuda sadrže istu stopu prinosa koja je jednaka izvršnoj stopi prinosa, odnosno najvišoj prihvaćenoj stopi prinosa ako se aukcija vrši po višestrukoj stopi, a ukupan obim ponuda po stopama nižim ili jednakim izvršnoj stopi prinosa, odnosno najvišoj prihvaćenoj stopi prinosa prelazi obim emisije, u postupku prihvatanja ispostavljenih naloga vrši se raspodela preostalog dela emisije srazmerno učešću vrednosti svakog pojedinačnog ispostavljenog naloga u ukupnoj vrednosti ispostavljenih naloga sa istom stopom prinosa. U slučaju postojanja ostatka nakon srazmerne raspodele među nalozima sa istom stopom prinosa, isti će biti dodeljen najvećem ispostavljenom nalogu od naloga među kojima se vrši raspodela preostalog dela aukcije. U slučaju da ima dva ili više jednakih naloga koji su najveći i koji učestvuju u raspodeli, ostatak će biti dodeljen nalogu koji je prvi ispostavljen putem aukcijske platforme.

Ukoliko je tražena količina nekonkurentnih naloga veća od 20% od ukupnog obima emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja emisije, raspoređivanje rezervisanog iznosa vrši se srazmerno učešću vrednosti svakog pojedinačnog nekonkurentnog naloga u ukupnoj vrednosti podnetih nekonkurentnih naloga.

Ukoliko je tražena količina nekonkurentnih naloga manja od 20% od ukupnog obima emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja emisije, svi nekonkurentni nalozi se u celosti realizuju, a preostali iznos se pridružuje iznosu predviđenom za konkurentne naloge.

Nekonkurentni nalozi se realizuju po izvršnoj stopi prinosa.

Istovetan postupak prihvatanja ispostavljenih naloga se primenjuje i kod državnih hartija koje se realizuju po fiksnoj margini.

Član 31.

Transakcija je zaključena u trenutku kada je pojedinačni nalog ispostavljen preko aukcijske platforme u skladu sa ovom uredbom realizovan u celosti ili delimično.

Za sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme izrađuje se zaključnica u elektronskoj formi koja se dostavlja Centralnom registru i ovlašćenom učesniku koji je transakciju zaključio.

Sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme smatraju se konačnim, bez dodatnih potvrda ovlašćenog učesnika, osim ako nije došlo do tehničkog propusta (greške) prilikom unosa.

Član 32.

U postupku kliringa i saldiranja transakcija zaključenih preko aukcijske platforme, ovlašćeni učesnik je dužan da u svemu postupa u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

Ukoliko dođe do prestanka rada telekomunikacionih linija, Uprava za javni dug može odlučiti da kriptovani elektronski fajl u xml formatu pošalje Centralnom registru elektronskom poštom ili na drugi način.

U slučaju da za pojedine zaključnice nisu ispunjeni uslovi za kliring i saldiranje, direktor Uprave za javni dug donosi odluku o rešavanju tog problema.

Član 33.

Po dobijanju obaveštenja o prihvatanju ponude ovlašćeni učesnik na aukciji obavezan je da izvrši uplatu ukupne prodajne vrednosti ponude na svoj novčani račun kod Centralnog registra, u skladu sa terminskim planom sprovođenja aukcije državnih hartija i Terminskim planom rada Centralnog registra.

Član 34.

Uprava za javni dug objavljuje izveštaj o rezultatima aukcije na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija, Uprave za javni dug, Uprave za trezor i putem aukcijske platforme.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o: obimu emitovanih državnih hartija od vrednosti, izvršnoj stopi prinosa ostvarenoj na aukciji i racio realizacije ukupnog iznosa emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja.

Član 35.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija,Uprava za javni dug, Uprava za trezor i Centralni registar ne odgovaraju za štetu nastalu ovlašćenim učesnicima, njihovim klijentima ili trećim licima, izuzev ukoliko je ista prouzrokovana krajnjom nepažnjom ili je namerno prouzrokovana greškom od strane zaposlenog u Upravi za javni dug, Upravi za trezor ili Centralnom registru.

Uprava za trezor i Uprava za javni dug ne odgovaraju za:

1) nemogućnost delimičnog ili potpunog korišćenja sistema za trgovanje, usled prestanka rada telekomunikacionih linija ili kvara na lokaciji lica ovlašćenog za primarno trgovanje nastalog iz razloga više sile ili zbog greške, odnosno nepravilnog rukovanja opremom od strane lica ovlašćenog za primarno trgovanje;

2) nepravilnost u radu sistemskog softvera i hardvera na lokaciji ovlašćenih učesnika, za koju je odgovornost regulisana ugovorom između učesnika i isporučioca opreme;

3) nepravilnu ili nepotpunu obradu ili prenos podataka;

4) greške ovlašćenog učesnika tokom korišćenja aukcijske platforme ili izmene na konekciji do aukcijske platforme;

5) greške u procedurama koje se koriste za omogućavanje normalnog funkcionisanja sistema u vanrednim situacijama koje obuhvataju razloge više sile;

6) druge probleme, greške ili nepravilnosti u trgovanju preko aukcijske platforme, a koji su uzrokovani radnjama trećih lica, neočekivanim okolnostima ili događajima na koje Uprava za javni dug i Uprava za trezor nisu mogli uticati, odnosno koji su van kontrole Uprave za javni dug i Uprave za trezor.

Član 36.

Ovlašćeni učesnik je u potpunosti odgovoran za ispravnost podataka unetih sa klijentskih radnih stanica u aukcijsku platformu.

Član 37.

Ovlašćeni učesnik dužan je da:

1) proveri ispravnost svog pristupa svim funkcionalnostima sistema;

2) nakon otkrivanja problema u pristupu aukcijskoj platformi o tome bez odlaganja obavesti Upravu za javni dug.

U slučaju nastanka problema za vreme održavanja aukcije, otkrivenog od strane Uprave za trezor ili Uprave za javni dug, odnosno od strane bilo kog ovlašćenog učesnika, direktor Uprave za javni dug može da odluči sledeće:

1) da produži period za primanje ponuda;

2) da izda nalog Upravi za trezor za hitno otklanjanje problema;

3) da u slučaju neotklanjanja problema na dan emisije zahteva od Uprave za trezor da osigura izvođenje aukcije državnih hartija narednog dana.

U slučuju da se problemi u radu aukcijske platforme ne otklone ni narednog dana od dana emisije, aukcija će se sprovesti putem direktne predaje ponuda Upravi za javni dug.

Uprava za javni dug može odlučiti o produženju vremena za primanje ponuda ukoliko ovlašćeni učesnik utvrdi problem u pristupu aukcijskoj platformi i o tome najmanje 15 minuta pre isteka vremena za primanje ponuda obavesti Upravu za javni dug.

O produženju vremena za primanje ponuda Uprava za javni dug je dužna da obavesti sve ovlašćene učesnike.

Ukoliko se uspešno okončanje aukcije državnih hartija ne može osigurati produženjem vremena za podnošenje ponuda, direktor Uprave za javni dug može odlučiti da se aukcija izvede putem direktne predaje ponuda. U tom slučaju ovlašćeni učesnici mogu svoje ponude doneti u Upravu za javni dug, ili ih poslati putem faksa ili elektronskom poštom. Uprava za javni dug je dužna da o ovoj odluci obavesti sve učesnike.

U slučaju kada jedan ili nekoliko ovlašćenih učesnika nije u mogućnosti da unese ponudu u aukcijsku platformu, onda Uprava za javni dug na osnovu dopisa ovlašćenog učesnika može uneti nalog u aukcijsku platformu, pri čemu ovlašćeni učesnik zadržava svu materijalnu i krivičnu odgovornost.

Ukoliko se uspešan završetak aukcije ne može osigurati na način iz st. 3. i 4. ovog člana, Uprava za javni dug može odložiti aukciju za neki drugi radni dan, o čemu obaveštava blagovremeno sve ovlašćene učesnike i Centralni registar.

IV. DIREKTNA POGODBA

Član 38.

Radi smanjenja troškova zaduživanja Republike Srbije, državne hartije se mogu prodati direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom iz zemlje i inostranstva. U slučaju prodaje državnih hartija direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom, transakcija će se izvršiti u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra. Kvalifikovanim investitorima se smatraju lica iz člana 14. Zakona o tržištu kapitala.

Uprava za javni dug će objaviti podatke o izvršenoj transakciji iz stava 1. ovog člana na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija, Uprave za javni dug i Uprave za trezor.

V. OTKUP DRŽAVNIH HARTIJA PRE ROKA DOSPEĆA

Član 39.

Uprava za javni dug može vršiti otkup državnih hartija pre roka njihovog dospeća, a u skladu sa odlukom o emitovanju državnih hartija kojom mora biti predviđena mogućnost prevremenog otkupa na zahtev emitenta.

Ministar ili lice koje on ovlasti odlučuje o otkupu državnih hartija iz stava 1. ovog člana, izuzetno po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade u slučaju da se radi o operacijama vezanim za državne hartije, koje su emitovane po posebnom programu van aukcijske platforme.

U slučaju iz stava 2. ovog člana objavljuje se otkupni okvir.

Uprava za javni dug objavljuje javni poziv za otkup državnih hartija iz stava 1. ovog člana, na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove finansija, Uprave za javni dug i putem aukcijske platforme, tri dana pre dana otkupa.

Javni poziv iz stava 4. ovog člana sadrži:

1) datum otkupa;

2) vrednost emisije koja se otkupljuje (procenat emisije koji se otkupljuje);

3) broj serije državnih hartija koje se otkupljuju;

4) metod aukcije;

5) ostale elemente iz akta o emisiji iz stava 1. ovog člana.

Uprava za javni dug može vršiti otkup državnih hartija, koje su emitovane direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom iz zemlje i inostranstva pre roka njihovog dospeća nakon dobijanja odobrenja Vlade.

U slučaju da emitent državnih hartija dođe u posed cele emisije ili dela emisije državnih hartija pre roka dospeća, može se doneti odluka o poništenju cele ili dela emisije državnih hartija.

Vlada Republike Srbije može odlučiti da se poništi cela ili deo emisije državnih hartija od vrednosti ili da se ide u ponovnu prodaju na tržištu tih državnih hartija od vrednosti.

Odluka o poništnju cele emisije ili dela emisije državnih hartija od vrednosti dostavlja se Centralnom registru na postupanje.

Član 40.

Ovlašćeni učesnik podnosi nalog za prodaju državnih hartija koje su predmet otkupa pre roka dospeća preko aukcijske platforme, a koji sadrži:

1) broj serije državne hartije koja je predmet otkupa;

2) nominalnu vrednost državne hartije koja je predmet otkupa;

3) broj komada državnih hartija za koje ovlašćeni učesnik dostavlja nalog za prodaju, a koje su predmet prevremenog otkupa;

4) stopu po kojoj ovlašćeni učesnik želi da proda državne hartije koje su predmet prevremenog otkupa;

5) datum i vreme ispostavljanja naloga.

Rangiranje podnetih naloga iz stava 1. ovog člana vrši se počev od naloga koji sadrži najvišu stopu do naloga koji sadrži najnižu stopu.

Nakon sprovedenog postupka rangiranja podnetih naloga shodno se primenjuju čl.31. i 32. ove uredbe.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 71/05 i 6/09-dr. uredba) i Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 6/09, 8/09-ispravka, 32/10 i 78/11).

Pravna lica koja su stekla status ovlašćenog učesnika do dana početka primene ove uredbe zadržavaju taj status, ukoliko ispunjavaju uslove za ovlašćenog učesnika u skladu sa ovom uredbom.

Prijave za sticanje statusa ovlašćenog učesnika podnete do dana početka primene ove uredbe razmatraće se po propisima koji su važili do dana početka primene ove uredbe.

Podzakonski akt iz člana 10. stav 1. ove uredbe doneće se u roku od 60 dana od dana početka primene ove uredbe.

Protokol o saradnji iz člana 18. stav 4. ove uredbe zaključiće se u roku od 60 dana od dana početka primene ove uredbe.

Član 42.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. oktobra 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PRIJAVA za učešće na aukcijama državnih hartija od vrednosti posredstvom aukcijske platforme 1. Podaci o podnosiocu prijave Naziv pravnog lica: Zemlja – domicil:    Sedište (mesto): Adresa:   Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar:   Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti: Matični broj:   PIB: Delatnosti iz člana 2. tačka 8) Zakona o tržištu kapitala:   Brojevi tekućih računa i nazivi banaka kod kojih su računi otvoreni:   Telefon: Faks: E-mail adresa:   2. Podaci o kapitalu podnosioca prijave Visina kapitala utvrđena u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala   Akcionari   3. Podaci o ovlašćenim licima koja će zaključivati poslove na aukcijskoj platformi sa obimom ovlašćenja 1. Ime i prezime:   2. Ime i prezime:   JMBG:   JMBG:   Obim ovlašćenja ovlašćenog lica   Obim ovlašćenja ovlašćenog lica  

Spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu

Podnosilac prijave izjavljuje da je uz predmetnu prijavu podneo kompletnu i potpunu dokumentaciju u skladu sa čl. 6. do 12. Uredbe, a prema ovom spisku, koji je sastavni deo ove prijave.

    godine M.P.    (mesto)   (datum)     Potpis ovlašćenog lica

Prilog: Spisak dokumentacije i dokaza koji se podnose uz prijavu

1) _________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________________

4)_________________________________________________________________________

5)__________________________________________________________________________

6)__________________________________________________________________________

7)__________________________________________________________________________

8)__________________________________________________________________________

9)__________________________________________________________________________

10)_________________________________________________________________________

11)_________________________________________________________________________

12)_________________________________________________________________________

13)_________________________________________________________________________

14)_________________________________________________________________________

15)_________________________________________________________________________

16)_________________________________________________________________________

17)_________________________________________________________________________

18)_________________________________________________________________________

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, sadržan je u članu 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11), kojim je propisano da Vlada uređuje opšte uslove za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i bliže elemente primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Republika Srbija je u aprilu 2003. godine počela da emituje državne hartije od vrednosti.

Republika Srbija emituje kratkoročne državne hartije od vrednosti na osnovu Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 6/09 i 8/09) i dugoročne državne hartije od vrednosti na osnovu Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 71/05).

Razlozi za donošenje Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (u daljem tekstu: Uredba), sadržani su u potrebi da se dve postojeće Uredbe objedine u jednu i da se time preciznije definišu uslovi emitovanja državnih hartija od vrednosti na jedinstven način.

Jedinstvenim regulisanjem uslova za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, postiže se efekat veće sigurnosti i transparentnosti na primarnom tržištu.

Uredbom je smanjena minimalna količina državnih hartija od vrednosti koje po aukciji može da kupi jedno pravno ili fizičko lice na 5 komada državnih hartija od vrednosti, što u prošlim uredbama nije postojalao. Takođe, povećan je obim maksimalne vrednosti državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima u fazi aukcije i sada iznosi 50% od ukupnog obima emisije, odnosno obima aukcije kod reotvaranja emisije.

Uredbom su ispravljene sve tehničke i logičke neispravnosti koje su pratile egzistiranje dve odvojene uredbe pisane u različito vreme.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U čl. 1, 2, 3, 4 i 5. Uredbe definiše se pojam i osnovni elementi državnih hartija od vrednosti.

U čl. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uredbe definišu se ovlašćeni učesnici i ovlašćena lica.

U čl. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.. Uredbe definiše se vrsta i način prodaje i kupovine obveznica državnih hartija od vrednosti, na primarnom tržištu.

U članu 38. Uredbe definiše se prodaja državnih hartija od vrednosti direktnom pogodbom.

U čl. 39 i 40. Uredbe definiše se mogućnost otkupa državnih hartija od vrednosti pre roka njihovog dospeća.

U čl. 41 i 42. Uredbe definišu se prelazne i završne odredbe i rok stupanja na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove Uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA UREDBE

Donošenje ove Uredbe omogućava emitovanje državnih hartija od vrednosti u skladu sa najboljom svetskom praksom.

———————–[pic]

Ostavite komentar