Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

U Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 i 59/13), u članu 2. stav 1. tačka 1) alineja 21. menja se i glasi:

„69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjivaće se od 1. oktobra 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 4. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), kojim je propisano da Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Pravni osnov za donošenje uredbe propisan je i članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12, 7/14-US i 44/14), prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se stvore uslovi – obaveza javnim beležnicima i izvršiteljima da za pruženu uslugu fizičkim licima svaki ostvareni pojedinačni promet evidentiraju preko fiskalne kase.

Naime, odredbom člana 2. stav 1. tačka 1) alineja 21. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 i 59/13) propisano je da za delatnost 69.10 Pravni poslovi ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredbom o klasifikaciji delatnosti, u okviru delatnosti pravnih poslova navedene su i aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja. Imajući u vidu da se radi o specifičnim pravnim poslovima, za koje postoji interes da se promet evidentira preko fiskalnih kasa, ovom uredbom izuzimaju se aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja od delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisano je da se aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja izuzimaju od delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

Članom 2. određeno je da uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a da se primenjuje od 1. oktobra 2014. godine, kako bi se javni beležnici i izvršitelji pripremili za njenu primenu.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

PREGLED IZMENE ODREDBE UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA

PREKO FISKALNE KASE

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,, broj 54/10), i to:

  1) Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta; 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni; 49.20 Železnički prevoz tereta; 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.32 Taksi prevoz; 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja; 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima; 51.10 Vazdušni prevoz putnika; 51.21 Vazdušni prevoz tereta; 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju; 53 Poštanske aktivnosti; 55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi; 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela; 61 Telekomunikacije; 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova; 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja; 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju; 69.10 Pravni poslovi; 69.10 PRAVNI POSLOVI IZUZEV AKTIVNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA I IZVRŠITELJA; 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada; 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme; 81.29 Usluge ostalog čišćenja; 84.30 Obavezno socijalno osiguranje; 85 Obrazovanje; 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; 87 Socijalna zaštita sa smeštajem; 88 Socijalna zaštita bez smeštaja; 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti; 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti; 92 Kockanje i klađenje; 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti; 94.91 Delatnost verskih organizacija; 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože; 95.25 Popravka satova i nakita;   2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to: 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:   – prodaja preko automata,   – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri; 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja; 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:

33.11 Popravka metalnih proizvoda; 33.12  Popravka mašina; 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme; 33.14 Popravka električne opreme; 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca; 33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme; 33.19 Popravka ostale opreme; 37 Uklanjanje otpadnih voda; 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan; 43.11 Rušenje objekata; 43.12 Priprema gradilišta; 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; 43.21 Postavljanje električnih instalacija; 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema; 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu; 43.31 Malterisanje; 43.32 Ugradnja stolarije; 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i zastakljivanje; 43.39 Ostali završni radovi; 43.91 Krovni radovi; 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi; 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila; 74.20 Fotografske usluge; 81.10 Usluge održavanja objekata; 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline; 95.11 Popravka računara i periferne opreme; 95.12 Popravka komunikacione opreme; 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu; 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme; 95.24 Održavanje i popravka nameštaja; 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo; 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda; 96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona; 96.03 Pogrebne i srodne delatnosti.

ČLAN 2.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJEˮ, A PRIMENJIVAĆE SE OD 1. OKTOBRA 2014. GODINE.

Ostavite komentar