Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

Član 1.

U Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, broj 73/13 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Iz godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola izdvaja se 3% dozvola za: interventne slučajeve (prevozi za potrebe infrastrukturnih projekata, uvoz ili izvoz, namensku industriju i izvoz svežeg voća), prevoze za koje su potrebne posebne dozvole (npr. vanredni prevoz) i međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.”

Član 2.

U članu 8. stav 2. tačka 4). reči: „van plana raspodele” brišu se.

Član 3.

„Za teretna vozila kategorije najmanje „EVRO IV bezbedno”, koja su u vlasništvu domaćeg prevoznika, bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 3. ovog člana se uvećavaju za 30%.”

Dosadašnji st. 7, 8. i 9. postaju st. 8, 9. i 10.

„Broj dozvola koji se raspodeljuje u promenljivi deo plana raspodele prilikom utvrđivanja godišnjeg plana raspodele je broj dozvola dobijen na način propisan u članu 6. stav 5. ove uredbe.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

„ U slučaju nekritičnih dozvola prevozniku se mogu dodeliti, po vozilu:

najviše do 4 pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi više od 40% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta, a ne manje od 2 dozvole po vozilu;

najviše do 2 pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi više od 30% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta;

najviše do 1 pojedinačna dozvola iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi više od 20% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta;

najviše 0,5 pojedinačnih dozvola iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi više od 10% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta;

najviše 0,2 pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi više od 5% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta;

najviše 0,1 pojedinačne dozvole iz člana 19. stav 4. ove uredbe u slučaju da ovaj broj dozvola iznosi manje od 5% preostalog broja dozvola iz ovog kontingenta.

Broj dodeljenih nekritičnih pojedinačnih dozvola iz stava 5. tač. 2) – 6) ovog člana ne može biti manji od 1.

Broj vozila u skladu sa kojim se vrši određivanje broja dozvola iz stava 5. tač. 2) -6) ovog člana čini broj vozila određene kategorije i nadgradnje u voznom parku prevoznika umanjen za broj CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi i pojedinačna dozvola kojima prevoznik raspolaže.

Posle dodeljivanja dozvola u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana, prevozniku se može dodeliti najviše onaj broj dozvola koji je jednak broju pravilno iskorišćenih dozvola.”

Dosadašnji st. 5-8. postaju st. 9-12.

U stavu 9. koji postaje stav 13. reči: „st. 4, 5, 6. ili 7.” zamenjuju se rečima: „st. 4. i 5.”

„U slučaju vraćanja kritične dozvole koja nije iskorišćena i overena, takvu dozvolu nadležni organ može ponovo izdati, kako prevozniku koji je dozvole iz utvrđenog plana raspodele za tekuću godinu, iz ovog kontingenta dozvola, preuzeo i razdužio, tako i prevozniku koji ih nije imao u planu raspodele.

Iskorišćene kritične dozvole, dobijene na ovaj način, ne ulaze u broj dozvola iz člana 12. stav 2. ove uredbe. Zahtev za dodelu ovakve pojedinačne dozvole sadrži registarske oznake teretnog vozila iz voznog parka kojima će se obaviti prevoz i dokaz da će teretno vozilo biti natovareno. Dozvole se mogu koristiti isključivo za najavljene prevoze. Originali JCI i CMR daju se na uvid prilikom razduženja dodeljenih dozvola.”

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar