Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2016. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 28/16), u Programu upravljanja vodama u 2016. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) ukupno za 2016. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje preuzetih obaveza i radova izvedenih u 2015. godini 1 2 3 4 5 1. Uređenje i korišćenje voda 676.100.000 676.100.000 0 2. Zaštita voda od zagađivanja 59.800.000 59.800.000 0 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.506.959.000 1.284.320.757 222.638.243 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 104.748.000 101.348.000 3.400.000 UKUPNO: 2.347.607.000 2.121.568.757 226.038.243”

U odeljku 1. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo” 5003 435.150.000 1.2. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Stubo-Rovni” Valjevo 5002 130.000.000 1.3. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i izrada modula 0002 110.950.000 Ukupno: 676.100.000”

U pododeljku a) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo”, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi ukupna vrednost projekta(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 94.500.000 2. Izrada tehničke dokumentacije 9.450.000 3. Izrada modula vodosnabdevanja 7.000.000 Ukupno: 110.950.000”

U stavu 4. tačka 1) broj: „115.500.000” zamenjuje se brojem: „103.950.000”.

U odeljku 2. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 5007 24.300.000 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 0003 35.500.000 Ukupno: 59.800.000”

U pododeljku a) Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca, u stavu 1. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Projekat ukupna vrednost projekta (dinara) godina početka finansiranja Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) planirani rok završetka projekta 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 0004 1.506.959.000 3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 513.943.441 3.1.1. Redovno održavanje 502.343.441 – radovi izvedeni u 2015. godini 1.432.860 – novi radovi u 2016. godini 500.910.581 3.1.2. Investiciono održavanje 11.600.000 3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 223.251.811 3.2.1. Redovno održavanje 214.071.811 – radovi izvedeni u 2015. godini 14.622.366 – novi radovi u 2016. godini 199.449.445 3.2.2. Investiciono održavanje 9.180.000 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 34.000.000 3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 40.435.447 – radovi izvedeni u 2015. godini 27.485.447 – novi radovi u 2016. godini 12.950.000 3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 498.328.301 – radovi izvedeni u 2015. godini 179.097.570 – novi radovi u 2016. godini 319.230.731 3.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 17.000.000 3.7 Projektno planiranje 180.000.000 3.7.1. Izrada tehničke dokumentacije 20.000.000 3.7.2. Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda 160.000.000”

U stavu 3. broj: „503.320.321” zamenjuje se brojem: „502.343.441”, a broj: „501.887.461” zamenjuje se brojem: „500.910.581”.

U stavu 4. broj: „30.000.000” zamenjuje se brojem: „11.600.000”.

U stavu 9. broj: „55.000.000” zamenjuje se brojem: „40.435.447”, broj: „38.053.155” zamenjuje se brojem: „27.485.447”, a broj: „16.946.845” zamenjuje se brojem: „12.950.000”.

U stavu 11. broj: „203.760.868” zamenjuje se brojem: „498.328.301”, broj: „171.030.949” zamenjuje se brojem: „179.097.570”, a broj: „32.729.919” zamenjuje se brojem: „319.230.731”.

Stav 14. briše se.

Dosadašnji st. 15. i 16. postaju st. 14. i 15.

U dosadašnjem stavu 17. koji postaje stav 16. u tački 1) broj: „170.000.000” zamenjuje se brojem: „169.000.000”.

U tački 2) broj: „1.076.833.000” zamenjuje se brojem: „1.337.959.000”.

U odeljku 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 0005 104.748.000 4.1. Planiranje u oblasti voda 31.658.000 – preuzete obaveze u 2015. godini 3.400.000 – novi poslovi u 2016. godini 28.258.000 4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda 73.090.000”

U pododeljku a) Planiranje u oblasti voda, u stavu 1. tačka 1) broj: „36.992.000” zamenjuje se brojem: „30.558.000”.

U stavu 3. broj: „38.092.000” zamenjuje se brojem: „31.658.000”.

U pododeljku b) Međunarodna saradnja u oblasti voda, u stavu 6. tačka 1) broj: „45.500.000” zamenjuje se brojem: „43.685.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj 110-12728/2016

U Beogradu, 29. decembar 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar