Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 i 83/11), u članu 2. stav 1. reči: „101/10 i 43/11” zamenjuju se rečima: „101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 1) podtačka (1) alinija prva reči: „za rakije od voća, grožđa i specijalne rakije” zamenjuju se rečima: „za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda”.

U alineji trećoj reči: „za žestoka alkoholna pića i likere” zamenjuju se rečima: „za ostala jaka alkoholna pića”.

U podtački (2) alinija prva reči: „za rakije od voća, grožđa i specijalne rakije” zamenjuju se rečima: „za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda”.

U alineji trećoj reči: „za žestoka alkoholna pića i likere” zamenjuju se rečima: „za ostala jaka alkoholna pića”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. posle tačke na kraju rečenice dodaju se reči: „Ukoliko originalno pakovanje alkoholnih pića (grupno pakovanje) sadrži više pojedinačnih alkoholnih pića, markica se može lepiti preko tog originalnog pakovanja, s tim da se samo takvo originalno pakovanje (grupno pakovanje) može stavljati u promet, a ne i pojedinačno po komadu alkoholnog pića.”.

U stavu 3. posle reči: „flaše ili druge ambalaže” dodaju se zapeta i reči: „odnosno originalnog pakovanja (grupnog pakovanja),”, a posle reči: „flaša ili druga ambalaža” dodaju se zapeta i reči: „odnosno originalno pakovanje (grupno pakovanje)”.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se kod domaćeg proizvođača, inostranog proizvođača ili drugog lica uključujući i ovlašćenog distributera inostranog proizvođača pre uvoza, odnosno u carinskom skladištu pod carinskim nadzorom u skladu sa carinskim propisima.”.

Član 4.

U članu 6. stav 1. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

Član 5.

U članu 8. stav 3. tačka 1) menja se i glasi:

„1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju, a za uvoznike cigareta i dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod Uprave za duvan; ”.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 5.

Član 6.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Podatke o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćenom distributeru inostranog proizvođača uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića upisuje u Obrazac ZAM prilikom podnošenja zahteva za izdavanje markica, ukoliko Zavod markice dostavlja poštom na adresu inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića.”

Član 7.

U članu 11. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 8.

U članu 12. stav 1. reči: „domaćem proizvođaču cigareta, odnosno alkoholnih pića” brišu se.

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, posle reči: „podnosi” dodaje se reč: „ministarstvu”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 13. stav 4. reči: „člana 17. stav 2.” zamenjuju se rečima: „člana 16.”

Član 10.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Oštećene markice iz stava 1. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik dostavlja kvartalno, u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala.”

Stav 3. menja se i glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića koji se briše iz odgovarajućeg registra ili prestane da obavlja tu delatnost, dužan je da najkasnije 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, odnosno prestanka obavljanja delatnosti vrati ministarstvu neiskorišćene markice.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ukoliko lice iz stava 3. ovog člana ne vrati markice u propisanom roku, smatraće se da je nastala obaveza po osnovu akcize u skladu sa Zakonom, te je dužno da obračuna i plati akcizu za količinu nevraćenih markica, koja prelazi 0,3% od izdatog broja markica po svakom Obrascu ZAM, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to najkasnije na dan brisanja iz registra, odnosno na dan prestanka obavljanja delatnosti. Lice koje ne vrati markice, odnosno ne plati akcizu ne može biti brisano iz odgovarajućeg registra saglasno propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.”

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića.”

Posle novonastalog stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM broj (količina) markica iz stava 4. ovog člana veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica iz stava 4. ovog člana veći od 0,3%.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 7. briše se.

U stavu 8. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.”.

U stavu 9. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 3.”.

Član 11.

U članu 15. posle reči: „pojedinačno” dodaju se reči: „po svakom Obrascu ZAM”.

Član 12.

Član 16. menja se i glasi:

„Član 16.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnog pića dužan je da vodi evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića po svakom Obrascu ZAM.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na Obrascu AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od ___do ___ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-C), a proizvođač, odnosno uvoznik alkoholnog pića na Obrascu AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-A), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnog pića dužan je da ministarstvu dostavi obrasce iz stava 2. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.”

Član 13.

Čl. 17. i 18. brišu se.

Član 14.

U članu 19. stav 1. u uvodnoj rečenici broj: „500.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

Tač. 1) i 1a) menjaju se i glase:

„1) u propisanom roku ne izvrši povraćaj oštećenih, odnosno neiskorišćenih markica (član 14. st. 2. i 3), odnosno ne obračuna i ne plati akcizu na način i u roku propisanim članom 14. st. 4. i 6. ove uredbe;

1a) u propisanom roku i na propisanim obrascima ne dostavi podatke o kojima vodi evidenciju (član 16. stav 3);”.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 5), 6) i 7), koje glase:

„5) uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića ne sačini u propisanom roku izveštaj i ne dostavi ga ministarstvu u propisanom roku na Obrascu AM-C/ZALIHE ili Obrascu AM-A/ZALIHE (član 22a stav 1), odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke o kojima vodi evidenciju na Obrascu AM-C ili Obrascu AM-A (član 22a stav 3);

6) proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića u propisanom roku ne sačini izveštaj i ne dostavi ga ministarstvu u propisanom roku na Obrascu AM-C/ZALIHE ili Obrascu AM-A/ZALIHE (član 22b stav 1), odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke o kojima vodi evidenciju na Obrascu AM-C ili Obrascu AM-A (član 22b stav 2);

7) ne obračuna i ne plati akcizu na način i u roku propisanim članom 22v ove uredbe.”.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „150.000”.

U stavu 3. broj: „250.000” zamenjuje se brojem: „500.000”.

Član 15.

Posle člana 22. dodaju se čl. 22a, 22b i 22v, koji glase:

„Član 22a

Uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića, koji je do 31. decembra 2015. godine, dostavio ministarstvu, radi preuzimanja kontralnih akciznih markica za obeležavanje cigareta i alkoholnih pića iz uvoza, garanciju banke iz člana 8. stav 4. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 i 83/11), dužan je da sa stanjem na dan 1. januara 2016. godine sačini izveštaj o količini (broju) iskorišćenih markica, oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem, oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice, potpuno uništenih markica, odnosno nerazduženih markica po svakom Obrascu ZAM i dostavi ga ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Izveštaj se dostavlja na Obrascu AM-C/3ALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete (u daljem tekstu: Obrazac AM-C/3ALIHE), a uvoznik alkoholnog pića na Obrascu AM-A/3ALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića (u daljem tekstu: Obrazac AM-A/3ALIHE), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.

Ministarstvo, nakon sprovedenog postupka u vezi sa razduživanjem kontrolnih akciznih markica, vraća banci garanciju iz stava 1. ovog člana u roku od 20 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića iz stava 1. ovog člana, dužan je da do potpunog razduženja kontrolnih akciznih markica preuzetih pre stupanja na snagu ove uredbe vodi evidenciju i da podatke o kojima vodi evidenciju dostavlja ministarstvu u roku od 15 dana po isteku kvartala, na Obracu AM-C, odnosno Obrascu AM-A.

Član 22b

Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića, dužan je da sa stanjem na dan 1. januara 2016. godine sačini izveštaj o količini (broju) iskorišćenih markica, oštećenih markica sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem, oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice, potpuno uništenih markica, odnosno nerazduženih markica po svakom Obrascu ZAM i dostavi ga ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Izveštaj se dostavlja na Obrascu AM-C/3ALIHE, odnosno na Obrascu AM-A/3ALIHE. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.

Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića iz stava 1. ovog člana, dužan je da do potpunog razduženja kontrolnih akciznih markica preuzetih pre stupanja na snagu ove uredbe vodi evidenciju i da podatke o kojima vodi evidenciju dostavlja ministarstvu u roku od 15 dana po isteku kvartala, i to na Obrascu AM-C, odnosno Obrascu AM-A. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.

Član 22v

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM broj (količina) markica iz člana 22a stav 3. i člana 22b stav 2. ove uredbe veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica veći od 0,3%.”

Član 16.

U Obrascu ZAM, u sva četiri samokopirajuća primerka, u delu III – Podaci o traženim akciznim markicama, pod rednim brojem 4. reči: „za rakije od voća, grožđa i specijalne rakije” zamenjuju se rečima: „za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda”, pod rednim brojem 6. reči: „za žestoka alkoholna pića i likere” zamenjuju se rečima: „za ostala jaka alkoholna pića”, pod rednim brojem 8. reči: „za uvozne rakije od voća, grožđa i specijalne rakije” zamenjuju se rečima: „za uvozne rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda” i pod rednim brojem 10. reči: „za uvozna žestoka alkoholna pića i likere” zamenjuju se rečima: „za uvozna ostala jaka alkoholna pića”.

Odštampani Obrasci ZAM koji nisu iskorišćeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, mogu se koristiti do njihovog utroška.

Član 17.

Proizvođač i uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića prvi kvartalni izveštaj u skladu sa ovom uredbom dostavlja do 15. aprila 2016. godine, i to za period od 1. januara 2016. godine do 31. marta 2016. godine.

Član 18.

Alkoholna pića iz člana 12. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 55/15), koja su obeležena kontrolnim akciznim markica u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 i 83/11), mogu biti u prometu nakon stupanja na snagu ove uredbe.

Član 19.

Niskoalkoholna pića iz čl. 14. i 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), ne moraju biti obeležena kontrolnom akciznom markicom.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar