Uredba o izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 55/14 i 110/14) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na: organizovanje i koordinaciju poslova u vezi sa prijemom i distribucijom humanitarne i druge pomoći upućene Republici Srbiji za ugrožene u poplavljenom području; pripremu i dostavljanje Vladi periodičnih izveštaja o primljenoj i distribuiranoj humanitarnoj i drugoj pomoći upućenoj Republici Srbiji za ugrožene u poplavljenom području, kao i završnog izveštaja o njenoj raspodeli; pripremu akta Vlade o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave, odnosno akta o verifikaciji šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija; koordinaciju poslova pripreme delimičnih izveštaja o proceni štete na području pogođenom poplavama; prikupljanje podataka od nadležnih organa i drugih subjekata i pripremu izveštaja za Vladu o procenjenoj ukupnoj šteti i njegovo objavljivanje na svojoj internet stranici; organizovanje, koordinaciju i pripremu državnih programa obnove; koordinaciju poslova praćenja i izveštavanja o sprovođenju državnog programa obnove i pripremu akta Vlade o načinu izveštavanja o realizaciji tih programa; analizu zatečenog stanja nastale štete i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava, odnosno dejstva klizišta kao i preduzimanje mera i koordinacija aktivnosti u cilju njihove prevencije, kao i druge poslove određene zakonom ili propisom Vlade.”

Član2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-15786/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100314.086/5

Ostavite komentar