Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

Na osnovu člana 127. stav 6. i člana 131. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

Član 1.

U Uredbi o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 82/14), u članu 5. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, naručilac može da ponuđačima i njihovim podizvođačima stavi na raspolaganje konkursnu dokumentaciju koja sadrži tajne podatke ako dostave dokaz da su pokrenuli postupak za izdavanje sertifikata za pristup tajnim podacima.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 31. decembra 2016. godine.

05 Broj: 110-5005/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar