Uredba o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se kategorizacija međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva u Republici Srbiji.

Član 2.

Kategorije međunarodnih vodnih puteva su:

Vodni put Deo vodnog puta Kategorija Dunav od km 845+500 do km 1170 VII od km 1170 do km 1433+100 VIs Sava od km 0 do km 81 Va od km 81 do km 176 IV od km 176 do km 196 III od km 196 do km 210+800 IV Kolubara od km 0 do km 5 I Drina od km 0 do km 15 I

Član 3.

Kategorija međudržavnog vodnog puta reke Tise je:

Vodni put Deo vodnog puta Kategorija Tisa od km 0 do km 164 IV

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12744/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar