Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Šapcu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U ŠAPCU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se područje luke u Šapcu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čini katastarska parcela broj 6915/49 upisana u list nepokretnosti broj 13438 Katastarske opštine Šabac, ukupne površine 51a 45m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja i prava preče kupovine Republike Srbije na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-5456/2017

U Beogradu, 19. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić, s.r.

  Gaus-Kruger Tačka x y x y 1. 398457.8 4956645 7398860 4957625 2. 398571.1 4956734 7398973 4957714 3. 398818 4956419 7399220 4957399 4. 398704.7 4956331 7399107 4957310

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA SIDRIŠTA LUKE U ŠAPCU

[pic]

Ostavite komentar