Uredba o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA

Član 1.

Ovom uredbom određuju se međunarodni i međudržavni vodni putevi.

Član 2.

Međunarodni vodni putevi su:

1) reka Dunav, od km 845+500 do km 1433+100;

2) reka Sava, od km 0 do km 210+800;

3) reka Kolubara, od km 0 do km 5;

4) reka Drina, od km 0 do km 15.

Član 3.

Međudržavni vodni put na kojem važi međunarodni režim plovidbe je reka Tisa, od km 0 do km 164.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12743/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar