Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2015. godinu

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2015. godinu (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac eksploatacije kojem je odobreno korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (u daljem tekstu: nosilac eksploatacije).

Član 2.

Naknada se plaća periodično, kao akontacija i konačno, po isteku godine.

Naknada se plaća za svaku vrstu mineralne sirovine i geotermalnih resursa pojedinačno.

Obračun i akontaciono plaćanje naknade vrši se tromesečno u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Ukoliko je iznos plaćenih akontacija naknade u toku godine manji od iznosa obračunate naknade po isteku godine, razlika se plaća u zakonskom roku za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko je iznos uplaćenih akontacija u toku godine veći od iznosa konačno obračunate naknade po isteku godine, više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Član 3.

Podatke o kvartalnom obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi posebno za svako ležište odnosno rudnik, ministarstvu nadležnom za poslove rudarstva i geoloških istraživanja (u daljem tekstu: ministarstvo), odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski organ) ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ lokalne samouprave) u roku iz člana 2. stav 3. ove uredbe na sledećim obrascima:

1) Obrazac KNMS 1 Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac KNMS 2 Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 136. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac KNMS 3 Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Podatke o godišnjem obračunu naknade, nosilac eksploatacije podnosi ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu ili organu jedinice lokalne samouprave, zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem (bilans uspeha i bilans stanja) na sledećim obrascima:

1) Obrazac GNMS 1 Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2) Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala iz člana 135. stav 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

3) Obrazac GNMS 3 Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina iz člana 136. stav 2. tačka 4) Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne postupi u skladu sa čl. 2, 3. i 4. ove uredbe, ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave, poslaće nosiocu eksploatacije opomenu s nalogom da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema opomene.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Broj:

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Obrazac KNMS 1

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU (iz polja 1) Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara) Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih(din) Stopa naknade(%) Iznos obračunate naknade za uplatu (din) 1 2 3 4 5 = (3×4) Naziv ležišta 1: Proizvod 1: Proizvod 2: … Naziv ležišta 2: Proizvod 1: Proizvod 2: … UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara) Polje 7. UPLAĆENO (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 8. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 9. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 7. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto:

Obrazac KNMS 2

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU (iz polja 1) Ležište Vrsta mineralne sirovine i oznaka iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu Iskopana količina(t) Naknada(din/t) Za uplatu(din) 1 2 3 4 5 = (3×4) UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara) Polje 7. UPLAĆENO (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 8. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 9. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 7. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto:

Obrazac KNMS 3

KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU (iz polja 1) Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod Prodata količina proizvoda (tona) Ostvaren prihod od prodaje(din/toni) Neto prihod od topionice(din) Iznosobračunate naknade(din) Naziv ležišta 1: Proizvod 1: Proizvod 2: … Naziv ležišta 2: Proizvod 1: Proizvod 2: … UKUPNO KVARTALNO ZADUŽENJE (dinara) Polje 7. UPLAĆENO (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 8. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 9. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 7. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu kvartalne naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto:

Obrazac GNMS 1

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PRODATU ILI ISKORIŠĆENU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU (iz polja 1) Ležište/vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod Prodata količina proizvoda (tona, m3, litara) Prihod od – prodatih mineralnih sirovina- iskorišćenih(din) Stopa naknade(%) Iznos obračunate naknade za uplatu (din) 1 2 3 4 5 = (3×4) Naziv ležišta 1: Proizvod 1: Proizvod 2: … Naziv ležišta 2: Proizvod 1: Proizvod 2: … UKUPNO GODIŠNJE ZADUŽENJE (dinara) Polje 7. Vremenski period Obračunata naknada(dinara) Iznos plaćene naknade(dinara) Prvi kvartal Drugi kvartal Treći kvartal Četvrti kvartal Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara) Polje 8. RAZLIKA ZA UPLATU (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 9. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 10. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 7. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto: Obrazac GNMS 2

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada :: Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ISKOPANU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU(iz polja 1)(prema Uredbi o visini naknade za korišćenje mineralnih sirovina) Ležište Vrsta mineralne sirovine i oznaka iz člana 3. Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za tekuću godinu Iskopana količina(t) Naknada(din/t) Za uplatu(din) 1 2 3 4 5 = (3×4) IZNOS OBRAČUNATE GODIŠNJE NAKNADE (dinara) Polje 7. Vremenski period Obračunata naknada(dinara) Iznos plaćene naknade(dinara) Prvi kvartal Drugi kvartal Treći kvartal Četvrti kvartal Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara) Polje 8. RAZLIKA ZA UPLATU (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 9. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 10. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 8. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto:

Obrazac GNMS 3

GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Za period od _______________ do _______________ 201__. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA Naziv ležišta / rudnika Matični broj PIB Broj(evi) poslovnog računa sa kojeg se uplaćuje naknada :: Polje 2. ODOBRENJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj iz katastra eksploatacionih polja Polje 3. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA NA EKSPLOATACIJI Organ koji je izdao odobrenje Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Planirana godišnja proizvodnja prema projektu Polje 4. VAŽEĆA POTVRDA O REZERVAMA Broj potvrde Datum izdavanja potvrde Polje 5. OPŠTINA/E na čijoj/čijim teritoriji/teritorijama se nalazi eksploataciono polje Prostorna pokrivenost teritorije opštine na kojoj se nalazi eksploataciono polje (%) Proizvodnja rovne rude – mineralne sirovine sa teritorije opštine (tona) Polje 6. TABELA ZA OBRAČUN NAKNADE OD 5% ZA ISKORIŠĆENU ILI PRODATU MINERALNU SIROVINU IZ LEŽIŠTA NA EKSPLOATACIONOM POLJU (iz polja 1) Ležište / Vrsta proizvoda na osnovu kog se ostvaruje prihod Prodata količina proizvoda (tona) Ostvaren prihod od prodaje(din/toni) Neto prihod od topionice(din) Iznosobračunate naknade(din) Naziv ležišta 1: Proizvod 1: Proizvod 2: … Naziv ležišta 2: Proizvod 1: Proizvod 2: … UKUPNO GODIŠNJE ZADUŽENJE (dinara) Polje 7. Vremenski period Obračunata naknada(dinara) Iznos plaćene naknade(dinara) Prvi kvartal Drugi kvartal Treći kvartal Četvrti kvartal Ukupno plaćena naknada za obračunsku godinu (dinara) Polje 8. RAZLIKA ZA UPLATU (dinara) Datum uplate: Izvod br. Iznos duga za naknadu Polje 9. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime: Radno mesto/funkcija: Stručna sprema: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Polje 10. LISTA PRILOGA Finansijski i ostali poslovni izveštaji za godinu za koju se obračunava naknada Usklađivanje iznosa u Polju 8. sa finansijskim izveštajima Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati)

Potvrda

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovom obračunu godišnje naknade za mineralne sirovine istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: Radno mesto/funkcija: Potpis: Datum: (M.P.) Mesto:

Ostavite komentar