Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2015. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2015. godinu.

Član 2.

Nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskog materijala u smislu ove uredbe su:

tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene: krečnjak,dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, mermerisani dolomit, mermer;

tehničko – građevinski kamen – magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit – bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit, gabro;

arhitektonsko – građevinski kamen: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar – siga, mermerni oniks, krečnjak;

gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat;

sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova;

kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak, krečnjak;

kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak.

Član 3.

Za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala, iz člana 2. ove uredbe, naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni iskopane mineralne sirovine, i to za:

1) Tehničko – građevinski kamen – sedimentne i metamorfne stene:

(1) krečnjak 23 dinara;

(2) dolomit 23 dinara;

(3) dolomitisani krečnjak 23 dinara;

mermerisani krečnjak 23 dinara;

mermerisani dolomit 23 dinara;

mermer 23 dinara.

2) Tehničko – građevinski kamen – magmatske stene:

granit 33 dinara;

granodiorit 33 dinara;

trahit 33 dinara;

dacit 33 dinara;

andezit 33 dinara;

andezit – bazalt 33 dinara;

bazalt 33 dinara;

dijabaz 33 dinara;

amfibolit 33 dinara;

gabro 33 dinara.

3) Arhitektonsko – građevinski kamen:

(1) granit 56 dinara;

(2) granodiorit 56 dinara;

(3) bazalt 53 dinara;

mermer 56 dinara;

krečnjačka breča 56 dinara;

mermerna breča 56 dinara;

travertin 56 dinara;

bigar – siga 56 dinara;

mermerni oniks 56 dinara;

(10) krečnjak 50 dinara.

4) Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:

(1) keramička glina 27 dinara;

opekarska glina 16 dinara;

les 16 dinara;

vatrostalna glina 22 dinara;

kaolinitisani granit 27 dinara;

feldspat 27 dinara.

5) Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:

(1) laporac 33 dinara;

(2) laporoviti krečnjak 23 dinara;

(3) krečnjak 23 dinara

(4) gips 22 dinara;

(5) sve vrste tufova 22 dinara.

6) Kalcijum – karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama:

mermer 56 dinara;

kalcit 56 dinara;

dolomit 56 dinara;

dolomitisani krečnjak 56 dinara;

mermerisani krečnjak 56 dinara;

krečnjak 56 dinara.

7) Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak:

kvarcni pesak 27 dinara;

građevinski pesak 19 dinara;

građevinski šljunak 19 dinara;

kvarcni peščar 22 dinara.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Broj:

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar