Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru

Na osnovu člana 93a stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se izgled, sadržaj i način popunjavanja obrazaca u koje se unose podaci na osnovu kojih se formira Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (u daljem tekstu: Registar), kao i način dostavljanja i obrade tih podataka.

Član 2.

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), u elektronskom obliku.

Član 3.

Podaci o zaposlenima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru unose se u obrasce 1, 2, 3 i 4, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Obrasci iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o:

korisniku javnih sredstava;

zaposlenima na neodređeno i određeno vreme kod korisnika javnih sredstava;

izabranim i postavljenim licima kod korisnika javnih sredstava;

licima angažovanim po ugovoru o delu, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu kod korisnika javnih sredstava;

broju ukupno zaposlenih i angažovanih lica iz tač. 1) – 4) ovog stava;

iznosu isplaćenom na ime svih primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih, odnosno angažovanih lica, po mesecima u kojima je izvršena isplata.

Sadržaj podataka iz stava 2. ovog člana utvrđen je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Radi dostavljanja podataka iz člana 3. ove uredbe korisnik javnih sredstava, koji je prethodno upisan u evidenciju Uprave, dužan je da pristupi Registru, preuzimanjem i popunjavanjem Zahteva za pristup Registru koji se nalazi na internet stranici Uprave u delu „Projekti trezora – Registar zaposlenih”.

Korisnik javnih sredstava imenovaće najmanje dve osobe koje će biti ovlašćene za pristup i rad na unosu i overi podataka u Registru i utvrdiće obim njihovih prava i ovlašćenja.

Popunjen zahtev iz stava 1. ovog člana, korisnik javnih sredstava podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave pisanim putem u roku od deset dana od dana njegovog osnivanja.

Član 5.

Po dobijanju pristupnog naloga za elektronski pristup bazi podataka Registra, ovlašćeno lice korisnika javnih sredstava je dužno da unese podatke iz člana 3. ove uredbe za prethodni mesec.

Podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se na obrascima u elektronskom obliku (HML formatu), i to:

Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima (Obrazac 1);

2) Podaci o angažovanim licima na osnovu ugovora (Obrazac 2);

Podaci o angažovanim licima preko studentskih i omladinskih zadruga (Obrazac 3);

Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica (Obrazac 4).

Član 6.

Podaci iz člana 3. ove uredbe dostavljaju se do sedmog u mesecu za prethodni mesec, on line slanjem elektronskih HML poruka prema Uputstvu o formatu i nameni poruke za elektronsku razmenu podataka u sistemu za Registar zaposlenih i Korisničkom uputstvu za rad sa web aplikacijom za Registar zaposlenih, koji se objavljuju na internet strani Uprave, u delu „Projekti trezora – Registar zaposlenih”.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije – obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), podatke iz člana 3. ove uredbe dostavljaju u elektronskoj formi (mejlom), nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave, a prema navedenom Uputstvu i Korisničkom uputstvu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova za diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, podatke iz člana 3. ove uredbe dostavljaju na kompakt disku (CD) u HML formatu, a prema navedenom Uputstvu i Korisničkom uputstvu, uz propratno pismo potpisano od strane ovlašćenog lica ministarstva i overeno pečatom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 3. ove uredbe, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga za elektronski pristup bazi podataka Registra u Upravi.

Član 7.

Korisnici javnih sredstava su dužni da o svakoj promeni u odnosu na dostavljene podatke, Upravi dostave ažurirane podatke o zaposlenima u roku od sedam dana od dana nastanka promene, osim korisnika javnih sredstava iz člana 6. stav 3. ove uredbe, a podatke o primanjima mesečno u roku od sedam dana po isteku meseca za prethodni mesec.

Član 8.

Korisnici javnih sredstava dostavljanje podataka vrše na osnovu dokumentacije koju sadrži dosije zaposlenog, izabranog i postavljenog lica i podataka iz službene evidencije korisnika javnih sredstava.

Podaci propisani ovom uredbom uživaju zaštitu u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i ne mogu se staviti na uvid niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim neovlašćenim licima.

Član 9.

Korisnici javnih sredstava koji postoje na dan stupanja na snagu ove uredbe, zahtev za pristup Registru iz člana 4. stav 1. ove uredbe podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave pisanim putem, najkasnije do 20. septembra 2013. godine, a podatke iz člana 3. ove uredbe za mesec avgust 2013. godine dostaviće najkasnije do 30. septembra 2013. godine.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o sadržaju podataka, načinu popunjavanja obrazaca, načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, sadržan je u članu 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, i članu 93a Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 62/13-ispravka).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), novim članom 93a, uspostavljen je Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru. Stavom 5. navedenog člana utvrđeno je da će se aktom Vlade, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija propisati izgled i sadržaj obrazaca na kojima korisnici javnih sredstava dostavljaju podatke koji se unose u Registar, način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i njihove obrade.

Propisivanjem sadržaja navedenih obrazaca, načina njihovog popunjavanja, načina dostavljanja i njihove obrade stvaraju se uslovi da korisnici javnih sredstava koji su obveznici dostavljanja podataka u Registar izvrše svoju zakonsku obavezu.

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za trezor je uspostavila Registar zaposlenih u kome se vode podaci o zaposlenim i angažovanim licima i podaci o njihovim platama, naknadama i dodacima za 110 organa, organizacija, regulatornih tela i agencija, kao i za organe lokalne samouprave kojima je određen maksimalan broj zaposlenih i koji su obavezni da dostavljaju podatke na osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službenik glasnik RS”, broj 104/09), odnosno Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji („Službenik glasnik RS”, broj 104/09). Uspostavljanjem Registra zaposlenih u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu povećava se obim i sadržina postojećeg Registra i imperativno se postavlja neophodnost da se ova materija reguliše na sveobuhvatan način.

OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. propisan je predmet uređivanja ovom uredbom.

U članu 2. propisuju se da Registar vodi Uprava za trezor u elektronskom obliku.

U članu 3. propisuju se da se podaci o zaposlnima, izabranim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru unose u obrasce 1, 2, 3 i 4, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Obrasci iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o korisniku javnih sredstava, podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme kod korisnika javnih sredstava, podaci o izabranim i postavljenim licima kod korisnika javnih sredstava, podaci o licima angažovanim po ugovoru o delu, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu kod korisnika javnih sredstava, podaci o broju ukupno zaposlenih i angažovanih lica i podaci o iznosu isplaćenom na ime svih primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih, odnosno angažovanih lica, po mesecima u kojima je izvršena isplata. Sadržaj podataka preciziran je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U članu 4. propisana je obaveza da korisnik javnih sredstava pristupi Registru, preuzimanjem i popunjavanjem Zahteva za pristup Registru koji se nalazi na internet stranici Uprave u delu „Projekti trezora – Registar zaposlenih”.

Korisnik javnih sredstava imenovaće najmanje dve osobe koje će biti ovlašćene za pristup i rad na unosu i overi podataka u Registar zaposlenih i utvrdiće obim njihovih prava i ovlašćenja.

Popunjen zahtev korisnik javnih sredstava dostavlja pisanim putem u roku od deset dana od dana njegovog osnivanja.

U članu 5. propisana je obaveza ovlašćenog lica korisnika javnih sredstava da unese podatke za Registar po dobijanju pristupnog naloga za elektronski pristup bazi podataka Registra za predhodni mesec. Podaci se dostavljaju na obrascima u elektronskom obliku (HML formatu), i to:

Podaci o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima na neodređeno i određeno vreme (Obrazac 1);

Podaci o angažovanim licima po ugovoru (Obrazac 2);

Podaci o angažovanim licima preko studentskih i omladinskih zadruga (Obrazac 3);

Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica (Obrazac 4).

U članu 6. propisan je da se podaci iz člana 3. ove uredbe dostavljaju se do sedmog u mesecu za prethodni mesec, on line slanjem elektronskih HML poruka prema Uputstvu o formatu i nameni poruke za elektronsku razmenu podataka u sistemu za Registar zaposlenih i Korisničkom uputstvu za rad sa web aplikacijom za Registar zaposlenih, koji se objavljuju na internet strani Uprave, u delu „Projekti trezora – Registar zaposlenih”.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije – obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), podatke iz člana 3. ove uredbe dostavljaju u elektronskoj formi (mejlom), nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova za diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, podatke iz člana 3. ove uredbe dostavljaju na kompakt disku (CD) u HML formatu, a prema navedenom Uputstvu i Korisničkom uputstvu, uz propratno pismo potpisano od strane ovlašćenog lica ministarstva i overeno pečatom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 3. ove uredbe, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga za elektronski pristup bazi podataka Registra u Upravi.

U članu 7. propisano je da su korisnici javnih sredstava dužni da o svakoj promeni u odnosu na dostavljene podatke, Upravi dostave ažurirane podatke u roku od sedam dana od dana nastanka promene, osim korisnika javnih sredstava iz člana 6. stav 3. ove uredbe, a finansijske podatke mesečno u roku od sedam dana po isteku meseca.

U članu 8. propisano je da korisnici javnih sredstava vrše dostavljanje podataka na osnovu dokumentacije koju sadrži dosije zaposlenog, izabranog i postavljenog lica i podataka iz službene evidencije korisnika javnih sredstava.

Članom 9. propisano je da korisnici javnih sredstava koji postoje na dan stupanja na snagu ove uredbe, zahtev za pristup Registru iz člana 4. stav 1. ove uredbe podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave pisanim putem najkasnije do 20. septembra 2013. godine, a podatke iz člana 3. ove uredbe za prethodni mesec uneće u Registar najkasnije do 30. septembra 2013. godine.

Članom 10. Propisano je da će ova uredba stupiti na snagi narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstava u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Propisivanjem stupanja na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja omogućilo bi se više vremena za upis korisnika javnih sredstava u Registar imajući u vidu krajnji rok koji je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) određen za 30. septembar 2013. godine, čime su se, saglasno odredbi člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, stekli naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ove uredbe.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Nije predviđeno usklađivanje ove Uredbe sa strateškim dokumentom.

IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2013. godinu, ali je njeno donošenje neophodno kako bi se omogućila primena pomenutog zakona, a što je neophodno za njegovo sprovođenje.

Ostavite komentar