Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje – prilog

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE

Član 1.

U Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 48/12), u članu 3. posle tačke 4) dodaju se nove tač. 4a) i 4b), koje glase:

„4a) slučajni (trenutni) uzorak je pojedinačni uzorak otpadne vode ili prečišćene otpadne vode uzet u datom vremenu sa određenog mesta;

4b) dvočasovni uzorak je uzorak otpadne vode ili prečišćene otpadne vode koji se sastoji od najmanje pet slučajnih uzoraka uzetih u toku dva časa u intervalima ne manjim od dva minuta.”

Član 2.

U članu 9. posle tačke 44) dodaje se nova tačka 44a), koja glasi:

„44a) tretman vode, rashladni sistemi, generisanje pare – Glava I. Tehnološke otpadne vode, Odeljak 44a) Granične vrednosti emisije otpadnih voda koje vode poreklo od tremana vode, iz rashladnih sistema i od generisanja pare;”.

Posle tačke 46) dodaje se nova tačka 46a), koja glasi:

„46a) prečišćavanje otpadnih voda nastalih spaljivanjem otpada – Glava II. Druge otpadne vode, Odeljak 2a) Granične vrednosti emisije otpadnih voda nastalih pri prečišćavanju otpadnih gasova nastalih pri spaljivanju otpada;”.

Posle tač. 48) dodaju se nove tač. 48a) i 48b), koje glase:

„48a) tretman otpada putem fizičko-hemijskih procesa i prerada upotrebljenih ulja – Glava II. Druge otpadne vode, Odeljak 4a) Granične vrednosti emisije otpadnih voda koje nastaju tretmanom otpada putem fizičko-hemijskih procesa i preradom upotrebljenih ulja;

48b) prečišćavanje otpadnih gasova iz procesa spaljivanja – Glava II. Druge otpadne vode, Odeljak 4b) Granične vrednosti emisije otpadnih voda nastalih iz procesa spaljivanja;”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

„Izuzetno, strožije granične vrednosti emisije zagađujućih materija za tehnološke i druge otpadne vode od onih iz člana 9. ove uredbe mogu se utvrditi u skladu sa propisima kojima se uređuju vode, zaštita životne sredine i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine. ”

Član 4.

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih ovom uredbom, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija sa opterećenjem većim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) koja svoje komunalne otpadne vode ispuštaju u recipijent uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. decembra 2040. godine, a za komunalne otpadne vode koje se ispuštaju iz aglomeracija sa opterećenjem manjim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) uskladiće svoje granične vrednosti emisije zagađujućih materija u skladu sa planom upravljanja vodama.

Pravno lice ili preduzetnik, koje ima postrojenja iz st. 1. i 2. ovog člana koje ispušta svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da donese Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije (u daljem tekstu: Akcioni plan) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, njime utvrdi rokove za postepeno dostizanje tih graničnih vrednosti, kao i da postupa saglasno Akcionom planu u skladu sa ovom uredbom.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 3. ovog člana dužno je da podnese izveštaj o sprovođenju Akcionog plana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana. ”

Član 5.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Izuzetno od člana 19. stav 1. ove uredbe, za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, nadležni organ može utvrditi drugačije rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u postupku izdavanja te dozvole, u skladu sa propisima u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine.”

Član 6.

Posle člana 20. dodaje se nova glava IIIa KAZNENE ODREDBE i novi član 20a, koji glasi:

„IIIa KAZNENE ODREDBE

Član 20a

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne podnese izveštaj o sprovođenju Akcionog plana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine od dana donošenja Akcionog plana (član 19. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara. ”

Član 7.

U Prilogu 1 – Opšti kriterijumi za određivanje pojedinačnih zagađujućih materija u otpadnim vodama, Tabela: Zahtevi koje je potrebno ispoštovati pri odabiru analitičke metode za analizu zagađujućih materija u otpadnim vodama, u koloni Parametar, u 37. redu, reči: „Ukupni ugljovodonici” zamenjuju se rečima: „Ugljovodonični indeks”.

Član 8.

Prilog 2 – Granične vrednosti emisije za otpadne vode, koji je odštampan uz Uredbu o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 48/12) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2 – Granične vrednosti emisije za otpadne vode, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar