Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh

Na osnovu člana 47. stav 2. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O METODOLOGIJI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA I PROJEKCIJA

ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se metodologija za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh i obaveza ažuriranja inventara emisija i projekcija na godišnjem nivou.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

emisija je ispuštanje zagađujućih materija iz tačkastih ili difuznih izvora u atmosferu;

inventar emisija je baza podataka o izvorima emisija po sektorima, kategorijama i delatnostima, dodatnim informacijama, pretpostavkama i drugim podacima koji se koriste za proračun emisija i projekcije emisija zagađujućih materija;

EMEP je međunarodni Program saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velikim udaljenostima u Evropi (Cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe – EMEP);

EEA je skraćenica za Evropsku agenciju za životnu sredinu (European Environment Agency – EEA);

EMEP/EEA uputstvo je dokument koji propisuje metodologiju za proračun emitovanih količina zagađujućih materija u vazduh u cilju izrade inventara emisija i izveštavanja u skladu sa Konvencijom o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/86 – u daljem tekstu: Konvencija) i Direktivom o maksimalnim nacionalnim emisijama (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook);

proračun emisija zagađujućih materija u vazduh je sektorski organizovana baza podataka koja sadrži podatke potrebne za izračunavanje i izveštavanje o svim emisijama zagađujućih materija, a naročito emisione faktore, podatke o delatnostima, proračunate vrednosti emisija, glavne kategorije izvora emisija, dodatne informacije i pretpostavke koje se koriste za proračun, uključujući i podatke o ponovnom proračunu emisija;

referentna godina je godina za koju se u skladu sa zahtevima Konvencije i njenih protokola utvrđuje nivo emisija zagađujućih materija i prema kojoj se postavlja obaveza smanjivanja ukupnih godišnjih emisija zagađujućih materija;

emisioni faktor je brojčana vrednost koja izražava količinu emitovane zagađujuće materije po jedinici delatnosti iskazane količinom proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine ili veličinom obavljenog posla za određenu delatnost. Iskazuje se u jedinicama mase zagađujuće materije po jedinici aktivnosti izvora (npr. kg/t proizvoda, kg/t sirovine, kg/t potrošenog goriva, kg/GJ ili kg/MWh proizvedene energije, kg/stanovniku i sl);

NFR je skraćenica za nomenklaturu za izveštavanje u skladu sa Konvencijom (engleski ekvivalent ovog termina „Nomenclature For Reporting”);

podatak o delatnosti je brojčana vrednost koja daje ukupnu količinu proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine ili količinu obavljenog posla za određenu delatnost;

izveštaj o godišnjim emisijama je izveštaj o svim emisijama zagađujućih materija u vazduh na teritoriji Republike Srbije koji se priprema na godišnjem nivou u obimu i formatu zadatim Konvencijom i njenim protokolima kao i odlukama i smernicama Izvršnog organa ove konvencije;

osiguranje kvaliteta (quality assurance QA) je prethodno uspostavljen sistem procedura pregleda inventara koji obavljaju osobe koje nisu direktno uključene u proces kompilacije/razvoja inventara;

kontrola kvaliteta (quality control QC) je sistem rutinskih tehničkih aktivnosti za merenje i kontrolu kvaliteta inventara koje sprovode osobe koje učestvuju u pripremi inventara;

plan osiguranja i kontrole kvaliteta (QA/QC plan) je interni dokument koji definiše aktivnosti, rokove, odgovornosti i redosled sprovođenja aktivnosti za osiguranje i kontrolu kvaliteta proračuna emisija;

E-PRTR registar je registar koji sadrži podatke koji se dostavljaju u Nacionalni registar izvora zagađivanja u skladu sa Protokolom o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers PRTR) uz Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09);

FAOSTAT je baza podataka Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu koja distribuira prikupljene statističke podatke;

IEA je skraćenica za Međunarodnu agenciju za energetiku (International Energy Agency).

Član 3.

Za izradu inventara emisija i projekcija emisija zagađujućih materija u vazduh primenjuje se EMEP/EEA uputstvo.

Agencija za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) izrađuje i na godišnjem nivou ažurira inventar emisija zagađujućih materija u vazduh i vrši proračun i ažuriranje projekcija emisija, pri čemu se primenjuje poslednje izdanje EMEP/EEA uputstva.

Član 4.

Aktivnosti izrade i ažuriranja inventara emisija i projekcija u skladu sa EMEP/EEA uputstvom obuhvataju:

proračun emisija iz svih kategorija izvora u sektorima i po zagađujućoj materiji;

kvantitativnu procenu nesigurnosti proračuna emisija iz tačke 1) ovog stava za svaku kategoriju izvora kao i za proračun emisija u celini;

identifikaciju glavnih izvora emisija zagađujućih materija u vazduh;

ponovni proračun emisija (rekalkulacija) u slučajevima unapređenja metodologije, emisionih faktora, podataka o delatnosti ili uključivanja novih kategorija izvora emisija;

sprovođenje i izveštavanje o postupcima kontrole kvaliteta u skladu sa planom osiguranja i kontrole kvaliteta;

pripremu izveštaja o godišnjim emisijama uključujući i dodatne zahteve u skladu sa Konvencijom;

arhiviranje podataka o sektorima za proračun emisija, emisionim faktorima i dokumentima korišćenim za planiranje, izradu, kontrolu i osiguranje kvaliteta proračuna emisija;

proračun, izradu i ažuriranje projekcija emisija, u skladu sa metodologijom i zahtevima EMEP/EEA uputstva;

izveštavanje međunarodnih organizacija, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama kako tokom pretpristupnog perioda tako i nakon pristupanja Evropskoj uniji;

pripremu i izveštavanje o inventaru emisija i projekcija emisija tako da se obezbedi transparentnost, tačnost, potpunost, uporedivost i doslednost.

Inventar emisija obuhvata emisije zagađujućih materija u vazduh za vremenski interval od referentne godine do godine N-2, gde N predstavlja tekuću godinu u kojoj se vrši izveštavanje u skladu sa Konvencijom.

Član 5.

Prikupljanje podataka o delatnosti po pojedinim sektorima vrši se radi proračuna emisija i izrade izveštaja o godišnjim emisijama zagađujućih materija u vazduh, u skladu sa zahtevima Konvencije.

Prikupljanje podataka o delatnosti iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom – Podaci za izradu inventara emisija zagađujućih materija u vazduh (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Podatke iz člana 5. ove uredbe subjekti izveštavanja navedeni u Prilogu ove uredbe dostavljaju Agenciji jednom godišnje za prethodnu godinu i to najkasnije do isteka rokova navedenih u Prilogu ove uredbe.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PRILOG

PODACI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 1  ENERGETIKA 1.A  Sagorevanje         1.A.1.a Energetska postrojenja: Proizvodnja električne energije i toplote Potrošnja goriva t Ministarstvo rudarstva i energetike, E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12);E- PRTR registar (*31.03);Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03); Donja toplotna moć goriva GJ/t Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.1.b Energetska postrojenja: Prerada nafte Potrošnja rafinerijskog gasa u pogonu rafinerija t Ministarstvo rudarstva i energetike, Naftna industrija Srbije (NIS), E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12);Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03);E- PRTR registar (*31.03); Donja toplotna moć goriva GJ/t 1.A.1.c Energetska postrojenja: Ostala energetska postrojenja Potrošnja goriva t Ministarstvo rudarstva i energetike,Naftna industrija Srbije,E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12);Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03);E- PRTR registar (*31.03); Donja toplotna moć goriva GJ/t 1.A.2.a Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Industrija gvožđa i čelika Proizvodnja gvožđa i čelika u visokim pećima t Worldsteel sajt, E- PRTR postrojenja www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html (*31.03);E- PRTR registar (*31.03); Proizvodnja sintera i peleta t E- PRTR postrojenja E- PRTR registar (*31.03) 1.A.2.b Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Industrija obojenih metala Proizvodnja primarnog i sekundar-nog bakra, proizvodnja primarnog i sekundarnog olova, prerada sekundar-nog aluminijuma, proizvodnja magnezijuma t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaji RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03)

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 1.A.2.c Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Hemijska industrija Potrošnja goriva u hemijskoj industriji t Ministarstvo rudarstva i energetike, E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12); E- PRTR registar (*31.03) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.2.d Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Industrija papira Potrošnja goriva u industriji papira i kartona t Ministarstvo rudarstva i energetike, E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12); E- PRTR registar (*31.03) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.2.e Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Proizvodnja hrane, pića i duvana Potrošnja goriva u industriji hrane i pića t Ministarstvo rudarstva i energetike, E- PRTR postrojenja Energetski bilans IEA (*1.12); E- PRTR registar (*31.03) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.2.f Stacionarno sagorevanje u proizvodnoj industriji i izgradnji: Proizvodnja nemetalnih minerala Proizvodnja gipsa t Republički zavod za statistiku Energetski bilans IEA (*1.12); RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) Proizvodnja kreča t Proizvodnja cementa t Proizvodnja asfalta t Proizvodnja stakla t Proizvodnja mineralne vune t Proizvodnja cigle i crepa t Proizvodnja keramičkih pločica t Potrošnja goriva u energana-ma/toplanama za sopstvene potrebe t Ministarstvo rudarstva i energetike Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.3.a.i. (i) Vazdušni saobraćaj (poletanje / sletanje) – međunarodni Potrošnja goriva (landing/take-off) kg/LTO Aerodrom Nikola Tesla Internet sajt Aerodrom N. Tesla Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije Izveštaj NIS-a (*31.03) 1.A.3.a.ii.(i) Vazdušni saobraćaj (poletanje / sletanje) – domaći Potrošnja goriva (landing/take-off) kg/LTO Aerodrom Nikola Tesla Internet sajt Aerodrom N. Tesla Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije Izveštaj NIS-a (*31.03)

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 1.A.3.b.i Drumski saobraćaj: Putnička vozila Broj vozila po kategoriji, pređeni kilometri COPERT 4. model EEA Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Saobraćajni fakultet MUP Srbije (*1.02);Saobraćajni fakultet 1.A.3.b.ii Drumski saobraćaj: Laka teretna vozila 1.A.3.b.iii Drumski saobraćaj: Teška teretna vozila i autobusi 1.A.3.b.iv Drumski saobraćaj: Mopedi i motocikli 1.A.3.b.v Drumski saobraćaj: Isparavanje goriva 1.A.3.b.vi Drumski saobraćaj: Trošenje automobilskih guma i kočnica 1.A.3.b.vii Drumski saobraćaj: Abrazija puteva 1.A.3.c Železnički saobraćaj Potrošnja goriva po vrstama goriva hilj. t Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički zavod za statistiku, Energetski bilans IEA (*1.12); RZS (*20.10) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.3.d.ii Vazdušni saobraćaj: Domaći Potrošnja goriva po vrstama goriva hilj. t Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički zavod za statistiku Energetski bilans IEA (*1.12);RZS (*20.10) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.4.a.i Ustanove: Stacionarni Potrošnja goriva po vrstama goriva t Ministarstvo rudarstva i energetike Energetski bilans IEA (*1.12); Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.4.b.i Stambeno: Stacionarni Potrošnja goriva po vrstama goriva t Ministarstvo rudarstva i energetike Energetski bilans IEA (*1.12) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.A.4.c.i Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo: Stacionarni Potrošnja goriva po vrstama goriva t Ministarstvo rudarstva i energetike Energetski bilans IEA (*01.12) Donja toplotna moć goriva GJ/t Naftna industrija Srbije, JP Srbijagas 1.B Fugitivne emisije iz goriva 1.B.1.a Fugitivne emisije iz čvrstih goriva: Vađenje i obrada rude Ukupna količina uglja iz površin-ske i podzemne eksploatacije t Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički zavod za statistiku, Energetski bilans IEA (*1.12); RZS (*20.10) 1.B.2.a.i Fugitivne emisije iz tečnih goriva: eksploatacija, proizvodnja, transport Ukupna količina proizvedene sirove nafte t Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički zavod za statistiku, Naftna industrija Srbije Energetski bilans IEA (*1.12); RZS (*20.10);Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03); 1.B.2.a.iv Fugitivne emisije iz tečnih goriva: prerada / skladištenje Ukupna količina sirovine m3 ulazne sirovine Naftna industrija Srbije Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03) 1.B.2.a.v Distribucija derivata nafte Distribucija naftnih derivata t Naftna industrija Srbije Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03) 1.B.2.b Fugitivne emisije iz prirodnog gasa: eksploatacija, proizvodnja, obrada, prenos, skladištenje, distribucija i ostalo Ukupna količina proizvedenog prirodnog gasa m3 Naftna industrija Srbije Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03) 1.B.2.c Izduvavanje i spaljivanje na bakljama (nafta, prirodni gas i kombinovano) Ukupna količina gasa spaljenog na bakljama m3 ulazne sirovine Naftna industrija Srbije Godišnji izveštaj NIS-a (*31.03)

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 2  INDUSTRIJSKI PROCESI I UPOTREBA PROIZVODA 2.A  Mineralna industrija         2.A.1 Proizvodnja cementa Proizvedena količina cementa t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10); E- PRTR registar (*31.03) 2.A.2 Proizvodnja kreča Proizvedena količina negašenog kreča t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) Proizvedena količina gašenog kreča t 2.A.3 Proizvodnja stakla Proizvedena količina stakla t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) 2.A.5.a Vađenje rude i minerala osim uglja Eksploatacija ruda obojenih metala, eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca, eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina, eksploatacija minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija, eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.A.5.b. Izgradnja i demoliranje Podaci o stambenoj izgradnji i porušenim stanovima m2/god Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10) 2.A.5.c. Skladištenje, upravljanje i transport mineralnih proizvoda Podaci o prevozu u drumskom saobra-ćaju po vrsti robe/rude metala i os-tali proizvodi vađenja ruda i kame-na, treset, rude uranijuma i toriju-ma; nemetalni sirovi minerali t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*20.10);Železnice Srbije (*20.10) 2.B Hemijska industrija 2.B.1 Proizvodnja amonijaka Količina proizvodenog amonijaka t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) 2.B.2 Proizvodnja azotne kiseline Količina proizvedene azotne kiseline t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) 2.B.10.a Hemijska industrija: Ostalo Superfosfati, osim kalijumovih t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Proizvedena količina uree t Proizvedena količina amonijum nitrata t Proizvedena kol. sumporne kiseline t Proizvedena količina stirena t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Proizvedena količina polipropilena t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Proizvedena količina etilena i propilena t Proizvedena količina polietilena niske gustine t Proizvedena količina polietilena visoke gustine t 2.C  Proizvodnja metala 2.C.1 Proizvodnja gvožđa i čelika Proizvodnja gvožđa i čelika u visokim pećima t Worldsteel sajt, E- PRTR postrojenja www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html (*31.03); Godišnji izveštaj E- PRTR postrojenja (*31.03) Proizvodnja sirovog gvožđa t Proizvodnja sintera i peleta t E- PRTR postrojenja Godišnji izveštaj E- PRTR postrojenja (*31.03) 2.C.3 Proizvodnja aluminijuma Proizvedena količina sekundarnog aluminijuma t E- PRTR postrojenja Godišnji izveštaj E- PRTR postrojenja (*31.03) 2.C.5 Proizvodnja olova Proizvodnja sirovog olova t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.C.6 Proizvodnja cinka Cink, sirov t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.C.7.a Proizvodnja bakra Proizvedena količina primarnog bakra t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) Proizvedena količina sekundarnog bakra t 2.C.7.c. Proizvodnja ostalih metala Magnezijum i njegovi proizvodi (sem otpadaka i ostataka), srebro, neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha kg Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) 2.D Upotreba rastvarača         2.D.3.a Upotreba domaćih rastvarača uključujući fungicide Broj stanovnika stan/god Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10) 2.D.3.b Asfaltiranje puteva Bitumenske mešavine na bazi pri-rodnog asfalta i veštačkog kamena i bitumena, prirodnog asfalta ili srodnih vezivnih materija t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.D.3.c Upotreba krovne šindre (lepenke) Proizvedene krovne lepenke t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.D.3.d Upotreba premaza Štavljenje i dorada kože kg Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Motorna vozila za prevoz ≥ 10 osoba komad Motorna vozila za prevoz robe, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizelili poludizel), motorna vozila za prevoz robe, sa klipnim motorom saunutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećica; ostala teretna vozila,drumski tegljači (šleperi) komad Putnička vozila sa klipnim motorom na paljenje pomoću svećica, zapremine cilindra > 1500 cm³, putnička vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ilipoludizel), ostali putnički automobili za prevoz osoba komad Korišćenje boja (svih vrsta), lakovi, emajli i dr. u građevinarstvu kg 2.D.3.e Odmašćivanje Složeni organski rastvarači i razređivači koji se koriste za skidanje premaznih sredstava i lakova, na bazi butilacetata, ostali složeni organski rastvarači i razređivači koji se koristeza skidanje premaznih sredstava i lakova (osim onih na bazibutilacetata) kg Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.D.3.f Hemijsko čišćenje Količina proizvedene azotne kiseline t Republički zavod za statistiku, E- PRTR postrojenja Izveštaj RZS (*31.10);E- PRTR registar (*31.03) 2.D.3.g Hemijski proizvodi Proizvodnja kože, predmeta od kože i obuće par Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Proizvodnja sirove kože kg Proizvodnja boja, lakova i sl. premaz, grafičkih boja i kitova kg Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta i veštačkog kamena i bitumena, prirodnog asfalta ili srodnih vezivnih materija t Proizvodnja ostalih proizvoda od gume kg 2.D.3.h Štampa Broj stanovnika stan/god Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10) 2.D.3.i Ostala upotreba rastvarača Proizvedena količina semena za dobijanje ulja kg Republički zavod za statistiku,Preduzeća za proizvodnju ulja i upotrebe kreozota Izveštaj RZS (*31.10);Godišnji izveštaj proizvođača ulja i upotrebe kreozota (*31.03) Proizvedena količina kreozota kg Tretman vozila kg/osoba Proizvedena količina duvana t Proizvodnja obuće hilj. pari 2.H  Ostala proizvodnja         2.H.1 Industrija papira i celuloza Proizvodnja papira i kartona, talasasti papir i karton, u rolnama ili listovima, toaletni papir, karbon-papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje ili prenošenje; matrice za umnožavanje i ofset ploče od papira; gumirani papir ili papir premazan lepkom, ostali papir ili karton koji se koristi za pisanje, štampanje ili u druge grafičke svrhe t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.H.2 Industrija hrane i pića Proizvedena količina prirodne rakije hl Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) Proizvedena količina piva hl Proizvedena količina vina hl Proizvodnja hrane za životinje, t Proizvodnja hrane za kućne ljubimce Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti t Rafinisani šećer (saharoza) u čvrstom stanju t Proizvodnja mesnih prerađevina, Masnoća od goveda, ovaca, koza i svinja t Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača t Proizvodnja mlinskih proizvoda, Testenine, nekuvane t 2.I Prerada drveta Količina proizvoda od drveta t Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*31.10) 2.K Upotreba dugotrajnih organskih zag. hemikalija i teških metala (npr.električna i naučna oprema) Broj stanovnika stan/god Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10)

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 3  POLJOPRIVREDA 3.B Upravljanje stajnjakom 3.B.1.a Upravljanje stajnjakom – mlečne krave Broj životinja broj Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*1.07) 3.B.1.b Upravljanje stajnjakom – druga goveda Broj životinja broj 3.B.2 Upravljanje stajnjakom – ovce Broj životinja broj 3.B.3 Upravljanje stajnjakom – koze Broj životinja broj 3.B.4.d Upravljanje stajnjakom – konji Broj životinja broj 3.B.4.e Upravljanje stajnjakom – svinje Broj životinja broj 3.B.4.g.i Upravljanje stajnjakom – koke nosilje Broj životinja broj 3.B.4.g.ii Upravljanje stajnjakom – brojleri Broj životinja broj 3.B.4.g.iii Upravljanje stajnjakom – ćurke Broj životinja broj 3.B.4.g.iv Upravljanje stajnjakom – druga živina Broj životinja broj 3.D. Proizvodnja useva i poljoprivrednog zemljišta 3.D.a.1 Neorgansko azotno đubrivo (uključujući upotrebu uree) Površina poljoprivrednog zemljišta ha Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10) Sadržaj azota u đubrivu (amonijum nitrat, amonijum sulfat, kalcijum amonijum nitrat, diamonijum fosfat, monoamonijum fosfat, NPK, ostala azotna i fosfatna jedinjenja, urea) t Republički zavod za statistiku, FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (*20.10)Izveštaj RZS (*31.10)

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 5  OTPAD 5.A Biološki tretman otpada – Odlaganje čvrstog otpada na zemljište Količina odloženog otpada na deponijama t/god E- PRTR postrojenja E- PRTR registar (*1.05)   5.C.1.b.v Kremacije Broj kremiranih tela broj Krematorijum Godišnji izveštaj krematorijuma (*31.03) 5.D Otpadne vode Zahvaćene, korišćene i otpadne vode m3 Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10) Procenat stanovništva povezan na kanalizacioni sistem %

NFR oznaka Kategorija izvora/delatnosti Podatak o delatnosti Jedinica mere Subjekat izveštavanja Izvor podatka(rok za dostavljanje podatka Agenciji*) 11 PRIRODNI IZVORI 11.B Šumski požari Opožarena površina šuma ha Republički zavod za statistiku Izveštaj RZS (*20.10)

Ostavite komentar