Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije

Na osnovu člana 80. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PODSTICAJNIM MERAMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE

Član 1.

U Uredbi o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Službeni glasnik RSˮ, broj 56/16), u članu 13. st. 1. i 2. posle reči: „ugovorom o otkupu električne energijeˮ dodaju se reči: „i ugovorom o stupanju u projekatˮ.

Član 2.

U članu 18. posle reči: „ugovora o otkupu električne energijeˮ dodaju se reči: „i ugovora o stupanju u projekatˮ.

Član 3.

U članu 19. stav 1. reči: „kojima se ciljano smanjuju prava ili uvećavaju obavezeˮ zamenjuju se rečima: „koje rezultiraju u smanjenju prava ili uvećanju obavezaˮ.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:110-5092/2017-1

U Beogradu, 19.juna 2017.godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar