Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH

ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10026/2014-1

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM

OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program obnove odnosi se na oblast energetike i to na obnovu i konačnu sanaciju šteta oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije koji su zahvaćeni poplavama i to :

I. Visokonaponski nadzemni vodovi –dalekovodi (u daljem tekstu DV)

1. DV 220 kV br. 209/1 TS „Bajina Bašta”– TS „Sremska Mitrovica 2”;

2. DV 110 kV br. 1116 TS „Osečina” – TS „Krupanj”;

3. DV 110 kV br. 1176 TS „Krupanj” – TS „Ljubovija”;

4. DV 110 kV br. 106A/2, 106B/2 TS „Valjevo 3” – TS „Osečina”;

II. Građevinski poslovni objekti: građevinski objekti u elektroenergetskim (kao što su komandne zgrade u transformatorskim stanicama i razvodnim postrojenjima) i poslovnim objektima. Objekti oštećeni poplavama su niže navedeni lokacijski prema pripadnosti području Pogona prenosa.

1. Objekti Pogona prenosa Beograd: transformatorska stanica (u daljem tekstu TS) „Beograd 5”, TS „Beograd 8”, TS „Beograd 17”, razvodno postrojenje (u daljem tekstu RP) Drmno, TS „Obrenovac”,TS TENT B, TS TENT A (spojno polje);

2. Objekti Pogona prenosa Bor (stambeno naselje, krov na komandnoj zgradi);

3. Objekti Pogona prenosa Novi Sad (TS „Sremska Mitrovica 2”, TS „Srbobran”, TS „Novi Sad 3”, TS „Zrenjanin 2”, TS „Subotica 3”, TS „Sombor 3”).

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Mapa prenosnog sistema Republike Srbije u područjima pogođenim poplavnim talasom (slivovi reka: Kolubara, Tamnava, Ub, Sava, Drina, Jadar, Zapadna Morava, Velika Morava i Mlava) je prikazana na slici niže, a crvenom bojom su označeni objekti prenosnog sistema na kojima je identifikovana direktna šteta od poplava.

[pic]

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava

Na osnovu izveštaja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije” o stanju i štetama na elektroenergetskim objektima za prenos električne energije iz odeljka 1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere ovog programa nakon prolaska poplavnog talasa u maju 2014. godine, preliminarno je utvrđeno da je na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije” na objektima:

1. Na dalekovodu DV 220 kV br. 209/1 TS „Bajina Bašta” – TS „Sremska Mitrovica 2”, aktiviranim klizištem je direktno ugrožen stub DV br. 142, a time i dva susedna stuba, odnosno deonica voda od stuba br. 141 do stuba br. 143 je u povećanom riziku od havarije. Pad ovih stubova bi ugrozio napajanje TS „Sremska Mitrovica 2”, odnosno svih potrošača koji se napajaju sa te trafostanice, kao i rad HE i RHE „Bajina Bašta”.

Do sada preduzete aktivnosti: privremeno ankerisanje direktno ugroženog stuba br. 142, detaljan pregled i analiza stanja za izradu elaborata i glavnog projekta konačne sanacije.

2. Na dalekovodu DV 110 kV br. 1116 TS „Osečina” – TS „Krupanj” aktiviranim klizištem su direktno ugroženi stubovi br. 11, 12 i 13, odnosno deonica trase DV od stuba br. 9 do stuba br. 15 Posledica pada ovih stubova bi uzrokovala prekid napajanja električnom energijom potrošača Krupnja i Ljubovije.

Do sada preduzete aktivnosti: detaljan pregled i analiza stanja za izradu elaborata i glavnog projekta konačne sanacije.

3. Na dalekovodu DV 110 kV br. 1176 TS „Krupanj” – TS „Ljubovija” aktiviranim klizištem je direktno ugrožen stub br. 71, odnosno deonica trase DV od stuba br. 70 do stuba br. 76. Posledica pada ovih stubova bi uzrokovala prekid napajanja električnom energijom potrošača Ljubovije.

Do sada preduzete aktivnosti: detaljan pregled i analiza stanja za izradu elaborata i glavnog projekta konačne sanacije.

4. Na dalekovodu DV 110 kV br. 106A/2, 106B/2 TS „Valjevo 3” – TS „Osečina” aktiviranim klizištem su direktno ugroženi stub br. 58, odnosno deonica trase DV od stuba br 54 do stuba br. 60. Posledica havarije ovog stuba bi ugrozila napajanje električnom energijom potrošača Osečine i Loznice.

Do sada preduzete aktivnosti: detaljan pregled i analiza stanja za izradu elaborata i glavnog projekta konačne sanacije.

Na navedenim objektima, zbog oštećenja vitalnih delova u poplavama i aktivacije klizišta, utvrđen je alarmantno povećani rizik ispada iz funkcije ovih objekata i ugroženost daljeg funkcionisanja objekata prenosnog sistema Republike Srbije. Ispad iz sistema jednog ili više nabrojanih objekata direktno utiče na pogoršanje ukupne stabilnost rada mreže prenosnog sistema Republike Srbije i izvan područja zahvaćenog poplavama, zato je neophodno, u što kraćem vremenskom periodu, preuzeti hitne mere za njihovu konačnu sanaciju.

3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica

poplava, način, obim, redosled, rokovi, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

1.Na dalekovodu DV 220 kV br. 209/1 TS „Bajina Bašta” – TS „Sremska Mitrovica 2”, potrebne mere koje treba hitno preduzeti radi konačne sanacije i sprečavanja novih šteta većih razmera su:

– izmeštanje stubnog mesta br. 142 na novu lokaciju izvan postojeće trase dalekovoda i postavljanje novog konstrukciono različitog stuba umesto postojećeg (postojeći stub noseći, novi stub zatezni);

– pomeranje postojećeg stuba br.141 prema stubu br. 140 u trasi dalekovoda (postojeći stub noseći, novi stub zatezni);

Da bi se ove mere sprovele potrebno je :

– geološko ispitivanje lokacija za nova stubna mesta br.141 i 142,

– izrada elaborata konačne sanacije,

– otkup novih stubnih mesta izvan trase za stub br. 142 i u trasi za stub br.141,

– izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova i kompletno postavljanje dva nova stuba sa pripadajućom opremom,

a prema sledećem termin planu i redosledu:

– geološka ispitivanja do 30. septembra 2014. godine,

– izrada elaborata konačne sanacije do 30. septembra 2014. godine,

– rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova do kraja oktobra 2014. godine.

2.Na dalekovodu DV 110 kV br. 1116 TS „Osečina” – TS „Krupanj” potrebne mere za obnovu, način i obim, redosled radova i rokovi:

– izmeštanje stubnih mesta br. 9, 11 i 14 na nova stubna mesta:

stub br. 9 na 10 m od postojećeg stubnog mesta prema stubu br. 8, u trasi DV,

stub br. 11 na oko 20 m od postojećeg stubnog mesta prema stubu br. 10, u trasi DV,

stub br. 14 na 5-10 m u blizini postojećeg stubnog mesta,

sva tri nova stuba su zatezni, viši i jači od postojećih (postojeći stubovi br. 9 i 14 su noseći, a 11 zatezni).

– stubna mesta br. 10, 12 i 13 se ukidaju.

Obavezno prisustvo geologa prilikom iskopa terena za nova stubna mesta br. 9 i 14.

Da bi se ove mere sprovele potrebno je:

– geološko ispitivanje lokacije za nova stubna mesta,

– elaborat konačne sanacije,

– otkup stubnih mesta,

– izrada projektne dokumentacije,

– izvođenje radova,

a prema sledećem termin planu i redosledu:

– geološka ispitivanja do 30. septembra 2014. godine,

– izrada elaborata sanacije do 30. septembra 2014. godine,

– rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova do kraja oktobra 2014. godine.

3. Na dalekovodu DV 110 kV br. 1176 TS „Krupanj” – TS „Ljubovija” potrebne mere, način, obim, redosled radova, rokovi :

– izmeštanje stubnih mesta br. 70 i 72 na nova stubna mesta:

stub br. 70 na 10 m od postojećeg stubnog mesta prema stubu br. 69, u trasi,

stub br. 72 na 10 m od postojećeg stubnog mesta prema stubu br. 73, u trasi DV,

nova dva stuba su zatezni, viši i jači od postojećih (postojeći stubovi br. 70, 71 i 72 se uklanjaju),

stubno mesto br. 71 se ukida.

– geološko ispitivanje lokacije za nova stubna mesta br. 70 i 72.

stub br. 76, klizište na nekoliko metara od stuba, procena je da stub nije ugrožen, snimiti vertikalnost stuba i pratiti stanje stuba u pogonu. Neophodno je uraditi geološko ispitivanje terena i na osnovu toga odlučiti da li se postavljati nove temelje stuba sa šipovima ili izmeštanje stuba.

Da bi se ove mere sprovele potrebno je:

– geološko ispitivanje lokacije za nova stubno mesta,

– elaborat konačne sanacije,

– otkup stubnih mesta,

– izrada projektne dokumentacije,

– izvođenje radova,

a prema sledećem termin planu i redosledu:

– geološka ispitivanja do 30. septembra 2014. godine,

– izrada elaborata sanacije do 30. septembra 2014. godine,

– rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova do kraja oktobra 2014. godine,

4. Na dalekovodu DV 110 kV br. 106A/2, 106B/2 TS „Valjevo 3” – TS „Osečina” potrebne mere za obnovu, način, obim, redosled radova i rokovi

– umesto postojećeg stuba br. 58 izgraditi novi stub sa temeljima na šipovima.

Da bi se ova mera sprovela potrebno je:

– izvršiti snimanje vertikalnosti stuba br. 58,

– izvršiti geološko ispitivanje šire lokacije postojećeg stubnog mesta br. 58,

– u zavisnosti od rezultata geološkog ispitivanja i rezultata praćenja stanja stuba u pogon, doneti odluku o dinamici sanacije,

– uraditi elaborat konačne sanacije i glavni projekat,

– izvođenje radova,

a prema sledećem termin planu i redosledu:

– geološka ispitivanja do 30. septembra 2014. godine,

– izrada elaborata sanacije do 30. septembra 2014. godine,

– rešavanje imovinsko pravnih odnosa i izvođenje radova do kraja sredine novembra 2014. godine (zavisno od stanja na terenu).

Postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica u skladu sa ovim programom sprovode se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona, i to u obimu koji je predviđen Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektromreža Srbije” iz ovog odeljka, a na koji su dobili saglasnost osnivača. Sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz ovog stava obezbeđuju se u skladu sa članom 5. Zakona.

Ukoliko su sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz prethodnog stava ovog odeljka obezbeđena u Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije” u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane javnog preduzeća, isto je dužno da pribavi saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” zaključiće ugovor o izvođenju radova, odnosno o nabavci dobara i usluga sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga za potrebe obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije

Javno preduzeća „Elektromreža Srbije” posle sprovedene javne nabavke, odnosno posle provere ispravnosti dokumentacije, dostavlja Kancelariji potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (avansnu, privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke i dr.) uz izveštaj stručnog nadzora za ugovore o izvođenju radova.

Po prijemu zahteva za plaćanje Kancelarija vrši proveru usklađenosti situacije sa ugovorenom vrednošću radova, dobara i usluga i preduzima druge potrebne radnje radi provere izvedenih radova i uplaćuje traženi iznos na račun izvođača radova, dobavljača i pružaoca usluga.

U slučaju sumnje u obim izvedenih radova Kancelarija obaveštava ministarstvo nadležno za poslove energetike koje je nadležno za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava ovog programa.

4. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera

Ministarstvo nadležno za poslove energetike nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava ovog programa, a Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” je nosilac sprovođenja tih mera.

Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”, u ime i za račun Republike Srbije kao vlasnika energetskih objekata, vršiće investitorska prava na obnovi elektroenergetskih objekata za prenos električne energije, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom, koji su neophodni za obnovu elektroenergetskih objekata za prenos električne energije.

5. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Za obezbeđenja neplaniranih finansijskih sredstava potrebnih za sanaciju oštećenih i ugroženih objekata Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” je izvršilo vanredni rebalans Godišnjeg programa poslovanja za 2014. godinu, kojim je predloženo preusmerenje odnosno prenamena finansijskih sredstva u ranije odobrenim okvirima i na koji je Vlada dala saglasnost, koji prema proceni za dole navedene objekte iznosi 1.039.000,00 evra.

Procenjena vrednost projekta konačne sanacije:

DV 220 kV br. 209/1 TS „Bajina Bašta” – TS „Sremska Mitrovica 2” je 290.000,00 evra

DV 110 kV br. 1116 TS „Osečina“ – TS „Krupanj” je 245.000,00 evra

DV 110 kV br. 1176 TS „Krupanj“ – TS „Ljubovija” je 264.500,00 evra

DV 110 kV br. 106A/2, 106B/2 TS „Valjevo 3” – TS „Osečina” je 154.500,00 evra

Izvor finansiranja: sopstvena sredstva Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”.

Sanacija građevinskih poslovnih objekata će se izvesti spoljašnjim i unutrašnjim građevinskim radovima do kraja 2014. godine.

Procenjena vrednost štete na objektima data je u sledećoj tabeli:

Pogon Beograd: Objekat -TS Beograd 5, -TS Beograd 8, -TS Beograd 17, -RP Drmno, -TS Obrenovac, -TS TENT B, -TS TENT A(SP), Pogon Bor: stambeno naselje krov na zgradi Pogon Novi Sad: Sr. Mitrovica 2 Srbobran Novi Sad 3 Zrenjanin 2 Subotica 3 Sombor 3 UKUPNO JP EMS (EVRA): 85.000,00

6. Investitor

Investitor obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije je Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”.

Ostavite komentar