Uredba o podsticajima razvoju preduzetništva

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PODSTICAJIMA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način finansiranja podsticaja razvoju preduzetništva (u daljem tekstu: podsticaji).

Dodela podsticaja realizuje se u skladu sa posebnim programima podsticanja razvoja preduzetništva (u daljem tekstu: Program), koje u skladu sa uslovima iz ove uredbe donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Programi se realizuju u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti.

Član 2.

Opšti ciljevi podsticanja razvoja preduzetništva u skladu sa ovom uredbom su:

1) podrška osnivanju novih privrednih subjekata;

2) podrška investicijama i širenju poslovanja;

3) razvoj izvoza i uključivanje domaćih privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema;

4) podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

5) podrška inovativnim projektima u privredi.

Član 3.

Programi doprinose ostvarenju jednog ili više opštih ciljeva definisanih ovom uredbom.

Programima se definišu specifični ciljevi, namena bespovratnih sredstava, finansijski okvir, specifični uslovi za korisnike sredstava, postupak konkurisanja, način ocenjivanja i dodele bespovratnih sredstava, kao i postupak praćenja, kontrole i izveštavanja o sprovođenju programa.

Za svaki Program raspisuje se javni poziv za podnošenje zahteva korisnika sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Poslove kontrole ispravnosti i ocenjivanja zahteva korisnika sredstava za svaki Program obavlja komisija koju rešenjem, obrazuje ministar nadležan za poslove privrede.

Svi kriterijumi na osnovu kojih komisija iz stava 4. ovog člana, vrši kontrolu ispravnosti i ocenjivanje zahteva definisani su Programima.

Podnosioci čije je zahteve komisija iz stava 4. ovog člana odbila imaju pravo na prigovor ministru nadležnom za poslove privrede u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Član 4.

Podsticaje na osnovu ove uredbe može da koristi privredni subjekat, odnosno privredno društvo, zadruga ili preduzetnik (u daljem tekstu: korisnik), pod uslovima da:

1) je registrovan u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata;

2) nije razvrstan kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu i da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

je u većinskom privatnom vlasništvu;

4) nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, odnosno da privredno društvo ne posluje u skladu sa prihvaćenim planom reorganizacije ili finansijskog restrukturiranja;

je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

da nije u teškoćama u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14);

7) da u tekućoj fiskalnoj godini u kojoj podnosi zahtev za podsticaj i u prethodne dve godine nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Korisnik mora da ispunjava i specifične uslove, u skladu sa specifičnim ciljevima Programa, koji su definisani u svakom pojedinačnom programu koji se na osnovu ove uredbe donosi.

Član 5.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ove uredbe i Programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva i mogu se upotrebiti samo za namenu za koju su dodeljena.

Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre raspisivanja javnih poziva u okviru programa.

Član 6.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-14285/2015 od 30. decembra 2015. godine, opredeljena su sredstva u iznosu od 750.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa predviđenih ovom uredbom.

Programi se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe iz stava 1. ovog člana, preneće se Fondu za razvoj Republike Srbije najkasnije do 31. decembra 2015. godine, a realizovaće se do utroška sredstava iz stava 1. ovog člana, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Član 7.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede periodično dostavlja Vladi izveštaje o realizaciji ove uredbe, radi informisanja.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar