Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze na teritoriji ovih gradova).

Član 3.

Usluge smeštaja iz člana 2. ove uredbe pružaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Po završetku korišćenja usluga smeštaja Ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak, koji sadrži iskazane sve usluge pružene korisniku vaučera za ceo period korišćenja usluga smeštaja.

Fiskalni isečak iz stava 2. ovog člana mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

Član 4.

Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:

korisnici prava na penziju;

nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja i Javnim preduzećem „Pošta Srbije”, Beograd.

Član 6.

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera sadrži naročito:

– naziv privrednog subjekta, pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica, iz člana 3. ove uredbe;

– matični broj i PIB za privredne subjekte i pravna lica, odnosno, JMBG za fizička lica i matični broj i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

– sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

– podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, a za kategorisane objekte i kategorija, kao i broj raspoloživih ležajeva);

– telefon, faks;

– e – mail adresu;

– kontakt osobu.

Privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte i kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju.

Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije uz prijavu dostavlja kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

Fizičko lice iz člana 3. ove uredbe uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kao i kopiju rešenja o upisu privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor u odgovarajući registar i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge, kao i uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o evidentiranju tog ugovora.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava.

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Član 7.

Po objavljivanju liste Ugostitelja iz člana 6. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera (u daljem tekstu: prijava).

Lice koja ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

– ime i prezime podnosioca prijave;

– JMBG;

– adresu stanovanja, odnosno adresu za dostavu vaučera;

– kontakt telefon, odnosno e – mail adresu;

– podatke o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe;

– podatke iz potvrde o rezervaciji smeštaja (Ugostitelj, naziv i adresa ugostiteljskog objekta, PIB ugostitelja i period korišćenja usluga smeštaja).

Uz prijavu se podnosi fotokopija lične karte i potvrda o izvršenoj rezervaciji, kao i:

poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;

fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;

fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac – za radno angažovana lica, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);

fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;

fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz, o statusu zakonskog zastupnika.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je uslov iz člana 4. ove uredbe ostvario danom podnošenja prijave.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se preko šaltera JP „Pošta Srbije”, Beograd, na teritoriji Republike Srbije, a evidentirane prijave sa prilozima se pakuju (opremaju) i dostavljaju Ministarstvu, putem pošiljke, sa

potvrđenim uručenjem (usluga rezervisanog servisa).

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 6) i 7) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko

osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 8) ove uredbe, vrši Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preko Uprave za agrarna plaćanja.

Član 8.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer sadrži sledeće podatke i to:

1. Odštampane podatke:

– namena: subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima;

– izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

– novčana vrednost: 5.000,00 dinara;

– serijski broj vaučera;

– početak i završetak važenja vaučera;

– podaci o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. alineja prva, druga i treća ove uredbe;

– izjava korisnika vaučera o korišćenju usluge smeštaja.

2. Podatke koji se ručno popunjavaju:

– naziv Ugostitelja;

-PIB Ugostitelja, odnosno JMBG za fizička lica i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

– broj računa Ugostitelja u banci, odnosno privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

– potpis i pečat Ugostitelja, odnosno potpis fizičkog lica koje je pružilo uslugu smeštaja;

-potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja).

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima (do 46.000 korisnika) i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke (usluga rezervisanog servisa).

Član 9.

Po okončanju korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa podacima iz člana 8. ove uredbe koji se ručno popunjavaju, potpisuje i pečatira vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2016. godine.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj mesečno, a najkasnije 25. novembra 2016. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

– overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

– uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

– propisan fiskalni isečak uz vaučer, izdat za svaku pojedinačno pruženu uslugu po vrsti poreske stope.

Pored dokumentacije iz stava 5. ovog člana Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju koja sadrži:

– sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino refundira);

– iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe o Zakona o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od datuma prijema dokumentacije.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 53/15).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar