Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik”, broj 80/15), u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, u glavi 1. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15), u članu 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1504 – Podsticaji razvoju privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4004 – Podrška malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program). Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-14285/2015 od 30. decembra 2015. godine, opredeljena su sredstva u iznosu od 350.000.000,00 dinara namenjena za nastavak realizacije Programa. Navedena sredstva predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Sredstva opredeljena ovim Programom realizovaće se do utroška subvencija iz stava 1. ove glave, a najkasnije do 31. marta 2016. godine.”

U glavi 7. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA, stav 3. menja se i glasi: „Nacionalna agencija će najkasnije do 30. juna 2016. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar