Uredba o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA

ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15 i 102/15), posle člana 38. dodaje se član 38a, koji glasi:

„Član 38a

Organ u čijem pravilniku se po osnovu primene propisa kojima se određuje maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru smanjuje sistematizovani broj državnih službenika i u kojem bi, po tom osnovu – primenom odredbe člana 38. stav 1. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, bilo potrebno da se smanji broj državnih službenika koji rade na radnim mestima u zvanju višeg savetnika i u zvanju samostalnog savetnika – može odrediti da na tim radnim mestima radi isti broj državnih službenika koji je, na dan stupanja na snagu ove uredbe, radio na radnim mestima koja su razvrstana u ta zvanja.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-14172/2015

U Beogradu, 30. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar