Uredba o premiji za semensku pšenicu roda 2004. godine

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA SEMENSKU PŠENICU RODA 2004. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za semensku pšenicu roda 2004. godine (u daljem takstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji su ostvarili proizvodnju semenske pšenice roda 2004. godine (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju za proizvedenu naturalnu semensku pšenicu u iznosu od 1,00 dinar po kilogramu.

Premija iz stava 1. ovog člana se isplaćuje korisnicima za naturalnu semensku pšenicu prodatu radi dorade registrovanim i ovlašćenim dorađivačima (u daljem tekstu: dorađivači) ili zaprimljenu za doradu u sopstvenom doradnom centru, sa sopstvenih površina.

Član 3.

Zemljoradnik ostvaruje premiju preko dorađivača.

Član 4.

Zahtev za korišćenje premije iz člana 2. ove uredbe, podnosi se Ministarstu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), do 5. oktobra 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana se podnosi:

1) kopija uverenja o priznavanju semenskog useva semenske pšenice;

2) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije sa specifikacijom izdatih uverenja o priznavanju semenskog useva semenske pšenice;

3) ugovor o prodaji naturalne semenske pšenice koji sadrži proizvedenu količinu, cenu i uslove plaćanja;

4) profakturu ili fakturu o prodatim količinama naturalne semenske pšenice.

Član 5.

Za naturalnu semensku pšenicu roda 2004. godine sa sopstvenih površina, dorađivač je uz zahtev za ostvarivanje premije, dužan da dostavi:

1) kopiju uverenja o priznavanju semenskog useva naturalne semenske pšenice;

2) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije sa specifikacijom izdatih uverenja o priznavanju semenskog useva naturalne semenske pšenice;

3) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije o zaprimljenim količinama naturalne semenske pšenice;

4) izjavu odgovornog lica da je naturalna semenska pšenica proizvedena na sopstvenim površinama.

Član 6.

Dorađivač preko kojeg zemljoradnik ostvaruje pravo na premiju, dužan je da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati zemljoradniku najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 7.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na otkup, odnosno na razmenu semenske pšenice roda 2004. godine, koji je izvršen do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 9.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u roku iz člana 6. ove uredbe ostvarena sredstava ne doznači korisniku premije – zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o premiji za semensku pšenicu roda 2004. godine sadržan je u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i članu 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godine („Službeni glasnik RS“, broj 33/04).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o premiji za semensku pšenicu roda 2004. godine jeste da se zaštiti ekonomski položaj poljoprivrednih proizvođača semenske pšenice. Na taj način istovremeno će se obezbediti kvalitetno seme pšenice za setvu 2005. godine, a samim tim doprineti povećanju roda pšenice u narednoj godini.

III SADRŽINA UREDBE

Uredbom o premiji za semensku pšenicu roda 2004. godine se utvrđuje premija od 1,00 dinara po kilogramu za naturalnu semensku pšenicu prodatu radi dorade registrovanim i ovlašćenim dobavljačima ili zaprimljenu za doradu u sopstvenom doradnom centru.

Pravo na premiju imaju preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom semenske pšenice.

Zahtev za ostvarivanje premija podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije do 5. oktobra 2004. godine.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe izdvojena su finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije, član 7. razdeo 17 aproprijacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama od čega za kupovinu i premiju za pšenicu 2.000.000.000 dinara.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, iz razloga što je žetva već u toku tako da se u najkraćem roku mogu očekivati zahtevi proizvođača semenske pšenice.

Ostavite komentar